Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА 2017-2018 ГОДИНА

понеделник, 19 юни 2017 13:34

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

към УНСС

ОТКРИВА

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС)

за участие на преподаватели и служители

в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+”

за учебната 2017-2018 година

 

            На основата на сключените от УНСС двустранни споразумения по програма “Eразъм+” УЦМСП открива процедура за кандидатстване и подбор на преподаватели, които желаят да изнесат кратък курс от лекции в европейски университети през учебната 2017-2018 година. За този период, съгласно финансово споразумение с Център за развитие на човешките ресурси, УНСС ще финансира до 25 мобилности за обучение.

В мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+”  могат да участват всички преподаватели от УНСС, независимо от академичната им длъжност (професори, доценти, главни асистенти и асистенти) и научната им степен, назначени на пълен щат, на непълен щат или като нещатни (хонорувани) преподаватели, както и членовете на административния състав на УНСС.

От преподавателите с предимство при участие са тези, които  заемат ръководни или административни длъжности. Приоритетно ще се финансират мобилности на персонал с цел обучение за участие в организирани от приемащи университети седмици за обучение на служители /т.нар. “staff week”/. Планираното участие в седмица за обучение трябва да бъде посочено във формуляра за кандидатстване.

            Преподавателите/служителите трябва да владеят добре чуждия език, на който ще бъде извършено обучението в приемащия чуждестранен университет. Минималното изискуемо ниво е В2 по Европейската езикова рамка.

            Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

  • Заявление за кандидатстване - ИЗТЕГЛИ;
  • Автобиография (в европейски формат), на български и на английски език;
  • Примерна програма на мобилността за обучение  - Training Programme на езика на обучение - ИЗТЕГЛИ;
  • документ за степента на владеене на съответния чужд език (задължително).

 

Документите се представят едновременно на хартиен и на електронен носител (без документа за чуждия език).

 

Крайният срок за подаване на документи за участие е 10 юли 2017 г.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени до 31 юли 2017 г. Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от класирането лично, по електронната поща.

Одобрените за участие преподаватели и служители се командироват от УНСС, като получават финансова помощ (грант) по програма “Eразъм+” за периода на командировката и обучението  им в европейския университет.

Съгласно правилата на програма Еразъм + размерът на финансовата помощ се определя по четири групи държави, като за учебната 2017-2018 година грантовете ще бъдат в следните размери (дневни), определени от Националната агенция за България (ЦРЧР) и Европейската комисия:

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Държава

Грант

Държава

Грант

Държава

Грант

Държава

Грант

Дания

160

Белгия

140

Германия

120

Естония

100

Ирландия

160

Чехия

140

Испания

120

Хърватска

100

Холандия

160

Гърция

140

Латвия

120

Литва

100

Швеция

160

Франция

140

Малта

120

Словения

100

Великобритания

160

Италия

140

Португалия

120

 

 

 

 

Кипър

140

Словакия

120

 

 

 

 

Люксембург

140

Бивша Югославска Република Македония

 120

 

 

 

 

Унгария

140

 

 

 

 

 

 

Австрия

140

 

 

 

 

 

 

Полша

140

 

 

 

 

 

 

Румъния

140

 

 

 

 

 

 

Финландия

140

 

 

 

 

 

 

Исландия

140

 

 

 

 

 

 

Лихтенщайн

140

 

 

 

 

 

 

Норвегия

140

 

 

 

 

 

 

Турция

140

 

 

 

 

 

 

Списъкът с приемащите университети и местата за административна мобилност можете да намерите ТУК

За допълнителна информация и подаване на документи за участие в конкурса:

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели,

УНСС, Партер, каб. 1003

Тел.: 02 81 95 389

Е-mail: erasmus@unwe.bg

http://www.unwe.bg/mobility

 

Галерия снимки от КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПР ...