Библиотека на УНСС

Обновено: четвъртък, 31 януари 2019 16:49

Е-ресурси

Central and Eastern European Online Library Central and Eastern European Online Library

CEEOL осигурява достъп до научни списания и електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки. Цялото съдържание е или от Централна, Източна и Югоизточна Европа, или се отнася за тази част от света. В момента базата данни включва над 1 100 списания и 350 000 статии, в това число на български език.

Вход


EBSCO

EBSCO Publishing предлага достъп до пакет от пълнотекстови и анотирани мултидисциплинарни и специализирани бази данни - Business Source Complete; Regional Business News;  Health Source - Consumer Edition; Library, Information Science & Technology Abstracts; GreenFILE; Teacher Reference Center; European Views of Americas: 1493 to 1750; AHFS Consumer Medication Information

Вход
Отдалечен достъп


Emerald Insight Emerald Insight

Emerald издава над 250 електронни списания в 9 предметни области: бизнес и мениджмънт, управление на информацията и знанието, обществена политика и управление на околната среда, маркетинг, човешки ресурси и организационни изследвания, финанси и икономика, операции и качество, туризъм, строителство и имоти.

58 от включените в базата списания се индексират в ISI Web of Science, 234 в Scopus.

Вход


ProQuest ProQuest ABI/Inform Collection

Водеща база данни в областта на икономическите науки. Включва списания в пълен текст, дисертации, работни документи, водещи бизнес и икономически периодични издания, както и доклади, прогнози, пазарни индикатори, кредитни рейтинги и други данни за отделни държави.

Вход


Ebook Central ProQuest Ebook Central

Колекция  от над  20 хил. електронни книги на теми като: икономическа политика,  капиталови пазари  и инвестиции,  корпоративна култура,    корпоративни финанси, маркетинг,  международен бизнес,  недвижими имоти, предприемачество,  счетоводство,  човешки ресурси,   бизнес  етика и пр.

Вход


Scopus

База данни, съдържаща реферати и библиографии от над 16 000 списания, осигурявайки широко интердисциплинарно покритие.

Вход


Science Direct


Пълнотекстова база данни с научни публикации в областта на естествените науки, медицински и биологични науки, хуманитарни науки

Вход

Web of Science Web of Science

Реферативна база данни в областта  на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката. Патентна информация, фактографска база данни за информетричен и наукометричен анализ.

Вход


APIS АПИС

Правно-информационна система, съдържаща актуални нормативни документи на българското и европейското законодателство.

Повече информация.

*Ресурсите са достъпни на място в читалните зали на библиотеката.


Повече информация относно електронните ресурси, както и консултация за ползването им, можете да получите от:

Сектор „Справочно-библиографска дейност“

Библиотека, Етаж  1, Кабинет 2097Б

E-mail: spravochen@unwe.bg

Телефон: (02) 8195 365

Читалня „Преподаватели“

УНСС, Етаж 2, Кабинет 2095

E-mail: spravochen@unwe.bg

Телефон: (02) 8195 286