Библиотека на УНСС

Обновено: вторник, 19 юни 2018 10:06

Е-ресурси

 

Реферативна база данни в областта  на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката. Патентна информация, фактографска база данни за информетричен и наукометричен анализ.

www.isiknowledge.com

База данни, съдържаща реферати и библиографии от над 16 000 списания, осигурявайки широко интердисциплинарно покритие.

www.scopus.com

 

EBSCO Publishing предлага достъп до пакет от пълнотекстови и анотирани мултидисциплинарни и специализирани бази данни - Business Source Complete; Regional Business News;  Health Source - Consumer Edition; Library, Information Science & Technology Abstracts; GreenFILE; Teacher Reference Center; European Views of Americas: 1493 to 1750; AHFS Consumer Medication Information

library_1a0b8_CABI_URL_CMYK.jpg

Leisure and Tourism – предоставя  повече от 7500 пълнотекстови документи: статии от списания, части от монографии и сборници, доклади от конференции и др. в областта на туризма, включително спорт, хотелиерство, културен туризъм и пр.

http://www.cabi.org/leisuretourism/

Global Health – единственият специализирана  индексирана база данни, посветена на общественото здравеопазване, включваща над  68 000 пълнотекстови документа: статии, доклади от конференции и части от монографии и др.

 

Пълнотекстова база данни с научни публикации в областта на естествените науки, медицински и биологични науки, хуманитарни науки

www.sciencedirect.com

ProQuest


  • ABI/Inform Complete е водеща база данни в областта на икономическите науки. Включва списания в пълен текст, дисертации, работни документи, водещи бизнес и икономически периодични издания, както и доклади, прогнози, пазарни индикатори, кредитни рейтинги и други данни за отделни държави.

  • Ebrary’s ebook Business Collection - колекцията  включва  над  20 хил. електронни книги на теми като: Икономическа политика,  Капиталови пазари  и инвестиции,  Корпоративна култура,    Корпоративни финанси, Маркетинг,  Международен Бизнес ,  Недвижими имоти, Предприемачество,  Счетоводство,  Човешки ресурси,   Бизнес  етика и пр.

https://ebookcentral.proquest.com/lib/unwebg/home.action

    

CEEOL осигурява достъп до научни списания и електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки. Цялото съдържание е или от Централна, Източна и Югоизточна Европа, или се отнася за тази част от света. В момента базата данни включва над 1 100 списания и 350 000 статии, в това число на български език.

https://www.ceeol.com/