Библиотека на УНСС

Обновено: понеделник, 14 май 2018 10:25

Новини

Достъп до списанията на Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

CEEOL осигурява достъп до научни списания и електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки. Цялото съдържание е или от Централна, Източна и Югоизточна Европа, или се отнася за тази част от света. В момента базата данни включва над 1 100 списания и 350 000 статии, в това число на български език.

Достъпна е в локалната мрежа на УНСС на адрес: www.ceeol.com или от меню Е-ресурси на уеб страницата на Библиотеката.


Достъп до бази данни Scopus и Science Direct

От 12.03.2018 г. е възобновен достъпът до бази данни Scopus и Science Direct.


   Scopus е най-голямата библиографско-реферативна база данни в областта на науката, технологиите, медицината, обществените науки и изкуството, която позволява проследяване цитируемостта на статиите, публикувани в научни списания, книги и материали от конференции.

www.scopus.com

 

  Science Directе водеща платформа за реферирана научна литература, съчетаваща качествени  пълнотекстови научни, технически и здравни публикации с интуитивна функционалност.

www.sciencedirect.com 

 

И двете бази данни позволяват отдалечен достъп като за целта е необходимо всеки потребител от УНСС:

  • да има институционален имейл адрес като ….@unwe.bg;
  • да си направи индивидуален профил в  Scopus и ScienceDirect;
  • да се регистрира за отдалечен достъп до базите данни.  Регистрацията става от служебен компютър в мрежата на институцията.

От 01.01. 2018 г. е подновен абонаментът до две от колекциите на ProQuest: 

ABI/Inform Complete - включва дисертации, работни документи, доклади и данни за отделни държави и индустрии, както и ключови бизнес и икономически периодични издания като:

  • The Economist,
  • The Financial Times,
  • The Wall Street Journal.

Нейното международно покритие дава на изследователите пълна представа за фирмите и бизнес тенденциите в целия свят. 

Ebook Central предоставя авторитетни електронни книги с пълен текст в широк спектър от тематични области заедно с мощни инструменти за намиране, използване и управление на информацията.

https://search.proquest.com/?accountid=49796