Чуждестранни кандидат-студенти и студенти

Обновено: петък, 05 септември 2014 11:13

Здравно осигуряване

            Чуждестранните студенти, приети в редовна форма на обучение по реда на:

             - междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;

             - актове на Министерския съвет (ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г.);

             -  както и тези, които притежават ЕГН,

се осигуряват здравно от УНСС до навършване на 26 годишна възраст /при условие, че не работят/.

            Останалите чуждестранни студенти не се осигуряват здравно от УНСС, но могат да се осигуряват сами.

               Документи:

            - здравна декларация;

            - карта за регистрация - само за новоприети студенти;

            - копие от документ за самоличност.

             При записването в първи курс, както и за всеки следващ курс попълвате здравна декларация. Ако сте в първи курс, попълвате и карта за регистрация в Националната агенция за приходите /НАП/,  с която университетът ви регистрира служебно в НАП.

             Документът за регистрацията в НАП получавате в УНСС -  канцеларията на отдел „Студенти – бакалавър“, гише „Здравно осигуряване“ /централно фоайе/.

            При получаване на документ за самоличност от МВР – София, лично се пререгистрирате в НАП – по местоживеене, като представите документа за регистрация /получен от гише „здравно осигуряване“ в УНСС/ и уверение. Ако не го направите следва прекъсване на здравното осигуряване, за което университетът не носи отговорност. Здравното осигуряване се прекъсва и когато се регистрирате в НАП, но не представите актуална лична карта в сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" .

           При получаване на статут на постоянно пребиваващ или българско гражданство отново се пререгистрирате в НАП и представяте копие от новата лична карта в сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“. В противен случай отново ще има прекъсване на здравното осигуряване.

         Всички здравноосигурени лица в България избират личен лекар, когото посещават при необходимост. За целта отидете в Студентска поликлиника – „Студентски град“, ул. „Арсо Пандурски“ 8 (виж карта).

 

Контакти:

Отдел „Студенти - бакалавър“

Гише „Здравно осигуряване“

тел. /+359 2/ 81 95 573