Обновено: четвъртък, 23 февруари 2017 13:29
Save as PDF Print Increase font size

График за кандидат-магистърски прием

 

 ВАЖНО! Удължен прием за магистри до края на март 2017 г.

                Необходими документи:  

  • Диплома за завършено висше образование - оригинал и копие (бакалавър и/или магистър) или уверение (ако дипломата не е издадена), в което да са посочени среден успех от следването, успех от дипломирането, специалност, професионална квалификация и дата на дипломиране. Средният успех от следването трябва да бъде минимум "Добър" 3.50;
  • Лична карта - оригинал и копие;
  • Документ за платена такса за изпит 50 лв.по сметка в "Тексимбанк";
  • Попълва се плик-молба на място.

 

  • ЧПБ "ТEКСИМ" АД,

              BIG: TEXIBGSF,

             IBAN: BG95TEXI95453110537701

Задължено лице (вносител) - КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ

Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За "основание на плащане" се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН С ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

 От такса се освобождават:

  • инвалиди с изгубена работоспособност над 70 %, представили решение на ТЕЛК;
  • военноинвалиди - документ за инвалидност;
  • кръгли сираци - акт за раждане и акт за смърт на родителите;
  • майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;
  • лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца от системата на Министерството на образованието и науката.

 Не се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване.


      Записване на новоприети магистри:

 При записване кандидат-студентите представят следните документи:

 1.документи за записване на нови студенти  (по образец на място);

 2.лична карта (и ксерокопие), която след проверката се връща на кандидат-студента;

 3.две снимки с паспортен формат;

 4.документ за внесена семестриална такса за обучение за 1-ви семестър;

 5.Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него)