Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 04 май 2018 12:15

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНИТЕ ИЗПИТИ

За учебната 2018/2019 г.

Дата Състезателни изпити
4 юли 2018 г./сряда/ Български език и литература
6 юли 2018 г./петък/ История на България
7 юли 2018 г./събота/ География на България
8 юли 2018 г./неделя/ Математика

Документи за участие в редовните изпити се подават от 11 юни до 29 юни 2018 г. в РЦДО-Хасково.

Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление до Ректора (по образец, валиден само за УНСС);

2.Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него). Огининалът от дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва; 

3.Състезателна карта (по образец на УНСС);

4.Документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерство на вътрешните работи на Република България и ксерокопие от него;

5.Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски изпит - 50 лв. 

Таксата за кандидатстудентски изпит в РЦДО-Хасково се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по сметка на РЦДО-Хасково:

РЦДО - ХАСКОВО

 „ТЕКСИМБАНК“:

BIG:TEXIBGSF

IBAN:BG95TEXI95453110537701

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА. За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА ТАКСА".

От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:

  • инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70% - представят решение на ТЕЛК;
  • военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;
  • кръгли сираци - акт за раждане и акт за смърт на родителите;
  • майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;
  • близнаци - акт за раждане;
  • лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (от системата на Министерството на образованието и науката).