Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 08 септември 2017 12:09

Професионални направления и специалности в ОКС "Магистър"

През септември 2017 г. се приемат магистри в следните специалности:

  • Специалности за завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър":

№ по ред

Специалности и специализации

Продължителност на обучението  (в семестри)

2

3

4

1

Професионално направление "Администрация и управление"

1.1

Бизнес администрация

 x

 x

 

2

Професионално направление "Икономика"

2.1

Финанси със специализация "Публични финанси"

х 

х

2.2

Счетоводство и контрол

х

х

х

2.3

Икономика на човешките ресурси 

със специализация " Управление на човешките ресурси"

 


  •  Специалности за завършили ОКС  "професионален бакалавър":

№ по ред

Специалности и специализации

Продължителност на обучението  (в семестри)

2

3

4

1

Професионално направление "Администрация и управление"

1.1

Бизнес администрация

 

 

х

2

Професионално направление "Икономика"

2.1

Финанси със специализация "Публични финанси"

 

 

2.2

Счетоводство и контрол

 

 

х

2.3

Икономика на човешките ресурси 

със специализация " Управление на човешките ресурси"

 

 

x