Обновено: четвъртък, 12 януари 2017 11:40
Save as PDF Print Increase font size

Професионални направления и специалности в ОКС "Магистър"

Специалностите, които предлага РЦДО за образивателно-квалификационна степен „магистър”, са следните:

  • Специалности за завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър":

№ по ред

Специалности и специализации

Продължителност на обучението  (в семестри)

2

3

4

1

Професионално направление "Администрация и управление"

1.1

Бизнес администрация

 x

 x

 

2

Професионално направление "Икономика"

2.1

Финанси със специализация "Публични финанси"

х 

х

х

2.2

Счетоводство и контрол

х

х

х

2.3

Икономика на човешките ресурси 

със специализация " Управление на човешките ресурси"

 

x

x


  •  Специалности за завършили ОКС  "професионален бакалавър":

№ по ред

Специалности и специализации

Продължителност на обучението  (в семестри)

2

3

4

1

Професионално направление "Администрация и управление"

1.1

Бизнес администрация

 

 

х

2

Професионално направление "Икономика"

2.1

Финанси със специализация "Публични финанси"

 

 

х

2.2

Счетоводство и контрол

 

 

х

2.3

Икономика на човешките ресурси 

със специализация " Управление на човешките ресурси"

 

 

x