Обновено: вторник, 31 януари 2017 12:37
Print Increase font size

Бакалаври

  Регионалният център за дистанционно обучение в гр.Хасково приема и обучава студенти в образователно-квалификационни степени „бакалавър” и “магистър". В ОКС“бакалавър" се  кандидатства с  оценка от държавен зрелостен изпит, положен през 2008г. или следващи години, или с оценка от предварителен или редовен кандидатстуденски изпит на УНСС. 

cde-haskovo_43177_parvi_260915_8.jpg

 Продължителността на обучението във всички специалности е осем семестъра (четири години). Присъствените занятия по всяка дисциплина се провеждат под формата на лекции и упражнения. Техният хорариум съответства на 30% от този за редовна форма на обучение. 

Всеки семестър по всяка учебна дисциплина на студентите се предоставят:

  • специално разработени учебници и учебно-методични материали на хартиен или на електронен носител;

  • мултимедийни и интерактивни учебни материали на електронен носител;

  • разположени на специален сървър допълнителни материали за обучение и самоподготовка, включващи: кратко представяне на преподавателския екип, учебна програма, допълнителни материали, свързани с учебната дисциплина, препоръчителна литература на български и чужди езици, примери за решени казуси и курсови задачи, информация за начина на формиране на крайната оценка по дисциплината, която е комплексна, и др.