Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 08 септември 2017 10:12

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЕЛЕКТРОННИ ИЗПИТИ В РЦДО -ХАСКОВО

Предварителните кандидатстудентски изпитни сесии са допълнителен шанс за вас, както и най-подходящият начин да проверите знанията си преди редовните изпити. Електронният единен приемен изпит се провежда само на компютри. 

На предварителните кандидатстудентски изпити могат да се явят както кандидати, завършили средно образование през предходни години, така и завършващи през 2017 г.

ВАЖНО! В РЦДО - Хасково:

  1. се явяват на кандидат-студентски изпит само кандидати, които кандидатстват за специалности в РЦДО - Хасково;
  2. могат да подават кандидат-студентски документи и кандидати, които ще се явяват на изпит в София.

Документи за предварителните изпити се приемат в РЦДО-Хасково по обявения за съответната изпитна сесия график.

За да участвате в предварителните изпитни сесии, е необходимо да подадете:

1. Регистрационна карта - за Предварителен електронен изпит (ЕлЕПИ); (виж най-отдолу като прикачен файл - можете да я изтеглите и да я попълните предварително)

2. Лична карта и копие от нея;

3.Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски изпит.

За всяка изпитна сесия се попълва отделна регистрационна карта, т.е. броят на подадените регистрационни карти е равен на броя на изпитните сесии, на които кандидат-студентът се явява.

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

Оценката от предварителните кандидатстудентски изпитни сесии важи и за класирането за редовната кандидатстудентска изпитна сесия през м.юли. Ако решите да се явите на изпити и от предварителните кандидатстудентски изпитни сесии, и от редовната кандидатстудентска изпитна сесия, участвате в класирането с по-високата оценка. 

Таксите за всяка отделна изпитна сесия са:

за един изпит - 50 лв.

за всеки следващ изпит - 20 лв.

Ако кандидат-студентите се явяват на изпит/и в рамките на повече от една изпитна сесия, за явяване на изпит/и във всяка следваща сесия, те отново заплащат по 50 лв. за един изпит и по 20 лв. за всеки следващ изпит.

Таксата за кандидатстудентски изпит в РЦДО-Хасково се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на РЦДО-Хасково:

РЦДО - ХАСКОВО

 „ТЕКСИМБАНК“:

BIG:TEXIBGSF

IBAN:BG95TEXI95453110537701

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА. За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА".

От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:

  • инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70% - представят решение на ТЕЛК;
  • военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;
  • кръгли сираци - акт за раждане и акт за смърт на родителите;
  • майки с три и повече деца - актове за раждане на децата и лична карта;
  • близнаци - акт за раждане;
  • лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишено от родителска грижа (от системата на Министерството на образованието и науката).

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа, удостоверяващ обстоятелството. 

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document _00ff4_рег. карта-предварит.електронен.docx - 88 KB