Структура

Офис за трансфер на технологии

Офисът за трансфер на технологии към Центъра за компютърни и иновативни системи при УНСС е създаден с решение на Академичния съвет №6/02.12.2015г.

Офисът за трансфер на технологии към УНСС е методическо обединение на преподаватели, докторанти, пост-докторанти, студенти, служители и експерти от бизнеса и други научни организации, с оглед изпълнение на научни и приложни задачи по трансфер на технологии - от УНСС към бизнеса и обратно, както и между УНСС и други научни оранизации в страната и чужбина. Офисът е структурна единица на Центъра за компютърни иновативни системи на УНСС, който осъществява методично ръководство върху работата на офиса.

Седалището и адресът на управление на Офиса е в сградата на УНСС с адрес: гр. София 1700, ул. 8-ми декември, Студентски град - УНСС.

E-mail:
Телефон:
Кабинет: