Резултати от търсене за Транспорт

Университетски подсайтове

Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

46 results found
Галерия научно списание 15.3.2019 г. ... научни области: търговия, логистика, медии, транспорт, сигурност, туризъм. Списанието е отворено за автори и извън УНСС. В него присъстват статии и на чужди езици, публикуват учени от други държави и университети. Жестът на компания SUTHERLAND удивлява и респектира и показва, че успешното ...
Национално състезание по транспорт и енергетика за средношколци 2.4.2019 г. ... първенците от национално състезание по транспорт и енергетика, завършващи средно образование през 2018/2019г. се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за поднаправление „Икономика и инфраструктура“. След завършване на втори курс се ...
Mодул 3 - "География на България" 21.1.2019 г. ... на България. 16. ГЕОГРАФИЯ НА ТРАНСПОРТА НА БЪЛГАРИЯ Значение на отрасъла. Същност и особености. Основни елементи - пътища, превозни средства и инфраструктура, превозени пътници и товари. Място на транспорта в структурата на националното стопанство. Условия и фактори за ...
Устойчиво развитие на градския пътнически транспорт на територията на Столична община, 2018 11.10.2018 г. ... развитие на градския пътнически транспорт има важна роля за социално-икономическото развитие на град София. Той съдейства за подобряване на  връзките между отделните райони, безпроблемното придвижването на пътниците за производствени и лични нужди и става база за ...
Периодични издания 3.5.2019 г. ... законник Счетоводство плюс ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА Железопътен транспорт Логистика ФИЛОСОФИЯ Философия Философски алтернативи ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ Хранителна индустрия и търговия Хранително-вкусова промишленост ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ Човешки ресурси ...
Българска периодика 15.2.2019 г. ... плюс ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА Железопътен транспорт Логистика ФИЛОСОФИЯ Философия Философски алтернативи ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ Хранителна индустрия и ...
Научно списание 3.1.2018 г. ... търговия, логистика, медии, транспорт, сигурност, туризъм. Всеки брой на списанието „Инфраструктура & Комуникации” има ясно изведена тематична насоченост. Списанието е отворено за автори и извън УНСС. В него присъстват статии и на чужди езици, ...
Mодул 3 - "Български език и литература" или "Математика" или "География на България" или "История на България" 21.1.2019 г. ... на България. 16. ГЕОГРАФИЯ НА ТРАНСПОРТА НА БЪЛГАРИЯ Значение на отрасъла. Същност и особености. Основни елементи - пътища, превозни средства и инфраструктура, превозени пътници и товари. Място на транспорта в структурата на националното стопанство. Условия и ...
Шкодрев 14.12.2017 г. ... на товарния автомобилен транспорт за общо ползване". Избран е за доцент (1990). Ръководител на катедра "Статистика и иконометрия" (2004 - 2005). Чете лекционни курсове по статистика. Научни интереси: теория на статистиката. Основни публикации:1. ...
Програмна акредитация 18.9.2017 г. ... и управление (транспорт)     27.05.2015 г.,шест години 27.05.2021 г. 27.05.2020 г. Икономика и управление (отбрана и сигурност)     09.12.2015 г.,шест години 09.12.2021 г ...
Тематични направления 24.6.2016 г. ... Политики за развитие на транспорта  • Екологичен транспорт и развитие на “зелени“ технологии  • Устойчиво развитие на транспорта  • Интелигентни транспортни системи  • Транспортна и енергийна ...
За конференцията 28.6.2016 г. ... сектор се изправя пред все по-високи изисквания по отношение на неговата екологичност и пред необходимостта да се отчитат вредните външни ефекти от функционирането му. Именно и затова транспортът играе централна роля за общества, които се стремят да ...
Тематични направления и целева група 15.2.2019 г. ... Транспорт и спедиция; • Логистика в производствените и търговските предприятия; • Дистрибуция; • Управление на веригата на доставките; • Съвременно складиране и управление на складовете; • Складови системи и технологии; • ...
Програмна акредитация 28.9.2017 г. ... г. 27.05.2020 г. Икономика и управление (транспорт)     27.05.2015 г.,шест години 27.05.2021 г. 27.05.2020 г. Икономика и управление (отбрана и сигурност)     09.12.2015 г.,шест години 09.12.2021 г. 09.12.2020 г ...
Списъци избираеми дисциплини за ОКС „бакалавър“, 4 курс 8.2.2017 г. ...  В обучението на специалност „Икономика на транспорта и енергетиката" за 4 курс през учебната 2016/2017 г. се предвижда изучаването на избираеми дисциплини. Те са обособени в групи от по две дисциплини, като от всяка група се избира по една дисциплина.          зимен ...
Преддипломен стаж за ОКС "бакалавър" 19.10.2016 г. ... стаж, разработени от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“     Преддиплоният стаж се провежда в VІІІ семестър на бакалавърска степен на обучение, като неговата продължителност е 50 часа извънаудиторна заетост. Той е основна предпоставка за по-нататъшната практическа ...
Конспект за ДИ за ОКС "бакалавър" 19.2.2016 г. ... изпит на студентите от специалност „Икономика на транспорта”   1. Същност и особености на транспорта в системата от отрасли на икономиката. 2. Транспортна система и насоки за нейното усъвършенстване. Технико-икономически особености на отделните видове транспорт. 3. Икономика на товарните ...
Примерни магистърски теми за ОКС "магистър" 19.10.2016 г. ... теми за магистърски тези към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката"   Повишаване ефективността при управлението на транспортни проекти. Инвестиции и инвестиционна политика в транспорта. Пътища, насоки и фактори за повишаване конкурентоспособността на транспортното предприятие ...
За конференцията 24.1.2019 г. ... ни и прилагането на съвременни практики в области като транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации.   Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти ще се проведе на 16 април 2019 г. в Университета за национално и световно стопанство ...
Приложение 1 12.1.2018 г. ... .   Разходи за участието Разходите за транспорт и нощувка са за сметка на участниците. Такса за участие в състезанието не се заплаща.   Краен срок за регистрация на кандидатите-ученици: 24 февруари 2018 г ...
Контакти 26.3.2019 г. ... Табаков – директор 30 ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт Казанлък pgttmkk@abv.bg 0889 101 091 0431/ 6 23 46 д-р инж. Дечко Пейчинов - директор 31 Професионална гимназия по икономика Шумен pgi_shumen@abv.bg 0878 701 437 Бистра Вацова - ...
Членове 26.3.2019 г. ... Велинград 30. ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт - Казанлък 31. Професионална гимназия по икономика - Шумен 32. Професионална гимназия по механоелектротехника - Пирдоп 33. ПГИ "Алеко Константинов" - Кърджали 34. Професионална търговска гимназия - ...
Указания за разработване на дипломна работа за специалностите “Бизнес логистика” и "Управление на веригата на доставките" 3.12.2018 г. ... . 8. Управление на вътрешно заводски транспорт 9. Информационна система за управление на материалния поток в производството 10. Управление на качеството на производствените процеси във фирмата и влияние върху логистичните дейности 11. Използване на материалните ресурси във ...
ИЗПИТНА ПРОГРАМА за конкурс за докторантура в УНСС по специалност Икономика и управление /Стопанска логистика/ 3.10.2017 г. ... . Тема 10. Роля и значение на транспорта в логистиката. Разходи и ценообразуване в транспорта. Показатели за качество на транспортната услуга. Тенденции в развитието на транспорта. Характерни особености на транспортния пазар. Тема 11. Характеристика на основните ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... Недвижима собственост; Транспорт и спедиции; Основи на предприемачеството; Световна икономика; Европейска интеграция.             В трети курс се ...
Партньори на УНСС в България 10.5.2019 г. ... България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Министерство на финанситеНационална компания „Железопътна инфраструктура” Национална компания „Индустриални Зони“ ЕАДНационална служба за съвети в ...
Пътеводител на София и Студентски град 11.3.2013 г. ... транспорт           Право за ползване на градски транспорт с намаление имат чуждестранните студентите в редовна форма на обучение. За целта са ...
Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 31.3.2017 г. ... НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА“ “ECONOMICS OF TRANSPORT AND ENERGY” Факултет Faculty „ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА“ “ECONOMICS OF ...
Специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "Бакалавър" 10.6.2016 г. ... .8.20 ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА/ ECONOMICS OF TRANSPORT AND ENERGY Катедра/Department   ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ECONOMICS OF TRANSPORT AND ENERGY Факултет/Faculty   ИКОНОМИКА ...
Изпитни програми 18.1.2019 г. ... и управление (Транспорт) Икономика на транспорта и енергетиката 38 Икономика и управление (Недвижима собственост) Недвижима собственост 39 Икономика и управление (Отбрана и сигурност) Национална и регионална ...
Докторантски програми за учебната 2018/2019 г. 9.10.2018 г. ... на транспорта и енергетиката Икономика и управление (Транспорт) 2 2 Недвижима собственост Икономика и управление (Недвижима собственост) 1 1 Национална и регионална сигурност Икономика и ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... , Столична голяма община, Министерство на транспорта и други институции, имащи отношение към отбраната и сигурността и в момента осигуряваме такъв стаж за бакалаври и магистри. Въпрос: На 53 години съм, може ли да запиша магистърска програма при вас? Отговор: Няма възрастови ...
Архив на лекции с чуждестранно участие 9.2.2012 г. ... съветник на зам.-председателя на ЕК с ресор транспорт – 18 май 2010 г. Публична лекция „Творческите индустрии и техният принос към общественото, икономическото и културно развитие – опитът на СОИС” на д-р Димитър Ганчев, и.д. директор на дирекция „Творчески индустрии”, Световна ...
СПЕЦИАЛНОСТИ 3.12.2018 г. ... на търговията Икономика на транспорта и енергетиката Икономика на туризма Икономика на туризма с преподаване на английски език Безнес логистика Медии и журналистика Медия икономика ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН Срок на обучение два семестъра: Икономика на ...
Разписание 11.9.2018 г. ... Maps маршрут от УНСС до ИСК градски транспорт до ИСК - Метростанция „Г.М. Димитров“, автобуси 280, 413, 294, 88, 69, 70, 123   ...
История 1.10.2012 г. ... Катедра “Икономика на транспорта” е създадена през 1950 г., първоначално към Стопанския факултет на Софийския университет. Катедрата измина дълъг път на развитие, устоя на историческите превратности и предизвикателства на времето, с някои допълнения през годините ...
История 7.2.2019 г. ... дело, международен туризъм, международен транспорт, промишлено сътрудничество, международни комуникации и много други области на обществения живот в страната и зад граница ...
Партньори 9.2.2016 г. ... стопанска камара (БСК); Министерство на транспорта (Дирекция Транспортна политика); Министерство на регионалното развитие (Дирекция Инфраструктурни проекти); Столична община; Българска асоциация по логистика (БАЛ) Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството ( ...
За катедрата 17.2.2016 г. ... „Икономика на транспорта” е създадена  на 20.10.1950г. с водеща специалност „Икономика на транспорта”.  Повече от 60 години в тази специалност се подготвят висококвалифицирани специалисти за нуждите на цялата страна, които успешно могат да се реализират във ...
Архив Конференции и семинари 24.6.2016 г. ... направления: Политика за развитие на транспорта Устойчиво развитие на транспорта Интелигентни транспортни системи Логистика и транспорт Транспортна и енергийна инфраструктура Екологичен транспорт и развитие на "зелени технологии" Сигурен и безопасен транспорт Възобновяеми източници на ...
Наука 1.7.2018 г. ... на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” при УНСС – София има удоволствието да Ви покани да участвате в работата на организираната от тях Научен форум на тема: „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ...
Специалности 27.8.2018 г. ... , специализирани в оказването на логистични услуги (транспорт, международна спедиция, складиране, дистрибуция, митническо обслужване и др.), стигайки често до вице-президентски и президентски позиции ...
Обучение 20.10.2017 г. ...       Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката"  предлага обучение на студенти в ОКС „бакалавър“, „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (икономика на транспорта)“.     Катедрата ...
Университети 10.5.2019 г. ... „Ханкук“ – Сеул, КореяИнститут по транспорт и телекомуникации – Рига, ЛатвияКраковски икономически университет - ПолшаМосковско висше бизнес училище - РусияУралски държавен икономически университет – Екатеринбург, РусияМеждународен университет на Флорида – Маями, ...
Акредитирани докторски програми 5.12.2018 г. ... (индустрия) Икономика и управление (транспорт) Икономика и управление (туризъм) Икономика и управление (търговия) Икономика и управление (стопанска логистика) Организация и управление на производството (индустрия) Организация и управление извън ...

Събития

72 results found
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 2.5.2019 г. ... „Икономика на транспорта и енергетиката“ за втора поредна година участваха в едноседмичен международен семинар на тема: „Европейска транспортна политика и европейски транспортен пазар“, който се проведе в Германия в средата на ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 2.5.2019 г. ... „Икономика на транспорта и енергетиката“ за втора поредна година участваха в едноседмичен международен семинар на тема: „Европейска транспортна политика и европейски транспортен пазар“, който се проведе в Германия в средата на ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 30.4.2019 г. ... „Икономика на транспорта и енергетиката“ за втора поредна година участваха в едноседмичен международен семинар на тема: „Европейска транспортна политика и европейски транспортен пазар“, който се проведе в Германия в средата на ...
УНСС беше домакин на международен бизнес проект за студенти 23.4.2019 г. ... като алтернативен начин за транспорт в нашата столица. Участниците в “RBS/UNWE International Business Project 2019” В проекта взеха участие седем студенти от специалност „Международни икономически отношения“ на ...
Представители от MW Logistica с открита лекция за студентите от 3 курс, Бизнес логистика 15.4.2019 г. ... , извършвани с автомобилен транспорт в рамките на Европа. Под формата на практически казуси и задачи бъдещите логистици се включиха активно в изчисляване на различни параметри и схеми на превози във връзка с ценообразуването при групажен автомобилен ...
Изнесено обучение на наши студенти в „Луфтханза Техник София“ ООД 11.4.2019 г. ... „Икономика на транспорта и енергетиката“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ проведоха изнесено занятие в „Луфтханза Техник София“ ООД, което беше в рамките на обучението по факултетната избираема дисциплина ...
Изнесено обучение на наши студенти в „Луфтханза Техник София“ ООД 11.4.2019 г. ... „Икономика на транспорта и енергетиката“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ проведоха изнесено занятие в „Луфтханза Техник София“ ООД, което беше в рамките на обучението по факултетната избираема дисциплина ...
Изнесено обучение на наши студенти в „Луфтханза Техник София“ ООД 10.4.2019 г. ... „Икономика на транспорта и енергетиката“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ проведоха изнесено занятие в „Луфтханза Техник София“ ООД, което беше в рамките на обучението по факултетната избираема дисциплина ...
Дръзко ли е от България да променяш европейските стандарти? 3.12.2018 г. ... с катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Студентския съвет при УНСС, г-н Христо Христов – основател и изпълнителен директор на водещата транспортна компания Дискордиа, сподели ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 3.12.2018 г. ... развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ събра в Голямата конферентна зала преподаватели от УНСС и ВТУ „Тодор Каблешков“, представители на Столичната община (СО), докторанти и студенти. Форумът под патронажа ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 3.12.2018 г. ... конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ събра в Голямата конферентна зала преподаватели от УНСС и ВТУ „Тодор Каблешков“, представители на Столичната община (СО), докторанти и студенти. Форумът под патронажа на ректора проф. д.ик.н. ...
Дръзко ли е от България да променяш европейските стандарти? 30.11.2018 г. ... , организирана съвместно с катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Студентския съвет при УНСС, г-н Христо Христов – основател и изпълнителен директор на водещата транспортна компания Дискордиа, сподели със студенти опита в ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 30.11.2018 г. ... конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ събра в Голямата конферентна зала преподаватели от УНСС и ВТУ „Тодор Каблешков“, представители на Столичната община (СО), докторанти и студенти. Форумът под патронажа на ректора проф. д.ик.н. ...
Стипендиантска програма на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД 27.11.2018 г. ... по професии и специалности в областта на железопътния транспорт в „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД е разработена и утвърдена „Стипендиантска програма“. Програмата има за цел да привлича млади хора. които имат желание да съчетаят учене с работа, като: осигурява възможност на ...
Катедрата Регионално развитие започва партньорство с Европейската академия на регионите 28.11.2018 г. ... с фокус енергетика, здравеопазване, транспорт, европейски проекти, организиране на форуми за партньорство и взаимодействие. ...
Публична лекция „Логистика в динамичен свят" 19.11.2018 г. ... AД - компания за спедиция, транспорт и логистика, и г-жа Биляна Панталеева, бизнес обучител и основател на благотворителна инициатива „Бъдители“, изнесоха пред наши студенти. Лекцията беше организирана от доц. д-р Борислав Арнаудов, преподавател в ...
Публична лекция „Логистика в динамичен свят" 19.11.2018 г. ... AД - компания за спедиция, транспорт и логистика, и г-жа Биляна Панталеева, бизнес обучител и основател на благотворителна инициатива „Бъдители“, изнесоха пред наши студенти. Лекцията беше организирана от доц. д-р Борислав Арнаудов, преподавател в ...
Публична лекция „Логистика в динамичен свят" 16.11.2018 г. ... AД - компания за спедиция, транспорт и логистика, и г-жа Биляна Панталеева, бизнес обучител и основател на благотворителна инициатива „Бъдители“, изнесоха пред наши студенти. Лекцията беше организирана от доц. д-р Борислав Арнаудов, преподавател в ...
Кръгла маса „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките на ОИСР - българската перспектива“ 19.10.2018 г. ... , съвместно с Форума за балкански транспорт и инфраструктура (ФБТИ), на кръгла маса с международно участие на тема „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките на ОИСР - българската перспектива“. Сред участниците бяха представители на ...
Cargill България и МДВ Профешънал Едюкейшън дариха учебни материали на УНСС 20.9.2018 г. ... организации, FMCG, Retail, транспорт и логистика, Fin-Tech и др.). Повече за MDV и Cargill България можете да научите на: https://mdvtraining.bg/ и на: https://www.cargill.bg/ ...
Четвърто национално съвещание на АИУБ 13.6.2018 г. ... на Професионалната гимназия по транспорти транспортен мениджмънт - Казанлък Инж. Катя Адърска-Даскова,директор на Професионалната гимназия „Владимир Заимов“ - Сопот Мая Гешева, директор на Националната ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 10.6.2018 г. ... на Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт - Казанълк Инж. Катя Адърска-Даскова - директор на Професионална гимназия "Владимир Заимов" - Сопот Г-жа Мая Гешева - директор на Национална финансово-стопанска гимназия - София Инж. Румяна ...
Докторанти и студенти обсъждаха теми с практическа насоченост 24.4.2018 г. ... на съвременни практики в областите транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации. Докладите – 15 на докторанти и 30 на студенти, са със силна практическа насоченост. Гарант за качеството им са преподавателите от ...
Докторанти и студенти обсъждаха теми с практическа насоченост 24.4.2018 г. ... на съвременни практики в областите транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации. Докладите – 15 на докторанти и 30 на студенти, са със силна практическа насоченост. Гарант за качеството им са преподавателите от ...
Бизнес & образование - Наши студенти в „Lufthansa Technik Sofia” 13.4.2018 г. ... с планиране, закупуване, логистика и транспорт на резервни части за планови и извънредни ремонти на самолети. По време на посещението студентите имаха възможността да видят процеса на управление на веригата на доставките в Луфтханза Техник София, като минаха през различни ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 29.3.2018 г. ... Емил Минков, ученици в Гимназията по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в столицата, за отлично представяне в националното състезание по транспорт и енергетика. По решение на Академичния съвет на всички тях се признава оценка "Отличен" 6 за кандидатстудентски ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 29.3.2018 г. ... Емил Минков, ученици в Гимназията по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в столицата, за отлично представяне в националното състезание по транспорт и енергетика. По решение на Академичния съвет на всички тях се признава оценка "Отличен" 6 за кандидатстудентски ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 30.3.2018 г. ... Емил Минков, ученици в Гимназията по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в столицата, за отлично представяне в националното състезание по транспорт и енергетика. По решение на Академичния съвет на всички тях се признава оценка "Отличен" 6 за кандидатстудентски ...
Професионална реализация в областта на логистиката 30.11.2017 г. ... търговския сектор и сектор „Транспорт, спедиция и складови услуги“ производственият се откроява с най-голям дял на заплатите над 2000 лв. – 50 %.     [1] Проучването е проведено със съдействието на Българска асоцация по ...
Студенти от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха „Луфтханза Техник София“ 21.11.2017 г. ... „Икономика на транспорта“ посетиха  „Луфтханза Техник София“ - най-голямата компания в страната за базово обслужване и ремонт на пътнически самолети. Базата на „Луфтханза Техник“ в София е най-голямата на германския ...
Студенти от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха „Луфтханза Техник София“ 21.11.2017 г. ... от специалност  „Икономика на транспорта“ посетиха  „Луфтханза Техник София“ - най-голямата компания в страната за базово обслужване и ремонт на пътнически самолети. Базата на „Луфтханза Техник“ в София е най-голямата на германския концерн в ...
Студенти от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха „Луфтханза Техник София“ 21.11.2017 г. ... от специалност  „Икономика на транспорта“ посетиха  „Луфтханза Техник София“ - най-голямата компания в страната за базово обслужване и ремонт на пътнически самолети. Базата на „Луфтханза Техник“ в София е най-голямата на германския концерн в ...
Публична лекция на тема „Логистика - връзка с твоя свят“ 20.10.2017 г. ... в професията, говори за различните видове транспорт. Като важни качества, които трябва да притежава специалист от сферата на логистиката, лекторът отличи работата в екип, адаптивността и умението да се комуникира с клиентите. Според Евдокия Ангелова за успешната кариера в логистиката са ...
Публична лекция на тема „Логистика - връзка с твоя свят“ 17.10.2017 г. ... в професията, говори за различните видове транспорт. Като важни качества, които трябва да притежава специалист от сферата на логистиката, лекторът отличи работата в екип, адаптивността и умението да се комуникира с клиентите. Според Евдокия Ангелова за успешната кариера в логистиката са ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 26.4.2017 г. ... на съвременни практики в области като транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации. В голямата конферентна зала На откриването на конференцията присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 3.5.2017 г. ... на съвременни практики в области като транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации. В голямата конферентна зала На откриването на конференцията присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по ...
Първа среща по координирания от УНСС проект „Електромобилният градски транспорт – иновация с многомерно измерение" 9.3.2017 г. ... от УНСС проект „Електромобилният градски транспорт – иновация с многомерно измерение (социално-икономически и екологични ефекти) (eMobilita)“ се проведе в университета. В нея участваха представители на организациите, включени в проекта - Икономическият университет в Братислава ...
Открита лекция на тема "Професията "спедитор" - практика и реалност" 21.2.2017 г. ... г. с основна дейност логистика, спедиция и транспорт на товари по суша, вода и въздух на територията на страната и в чужбина. Фирмата си партнира с един от един от най-надеждните и гарантиращи добро качество на работа европейски спедиторски концерни – германския EMONS Spedition ...
Открита лекция на тема "Професията "спедитор" - практика и реалност" 20.2.2017 г. ... г. с основна дейност логистика, спедиция и транспорт на товари по суша, вода и въздух на територията на страната и в чужбина. Фирмата си партнира с един от един от най-надеждните и гарантиращи добро качество на работа европейски спедиторски концерни – германския EMONS Spedition ...
Студенти от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха DB Schenker 28.11.2016 г. ... от специалност  „Икономика на транспорта“ за поредна година посетиха DB Schenker - една от големите транспортно-спедиторски компании в страната. Посещението беше осъществено в рамките на обучението по дисциплините „Международен транспорт и спедиция“ и ...
Студенти от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха DB Schenker 28.11.2016 г. ... от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха DB Schenker четвъртък, 24 ноември 2016 14:38 / четвъртък, 24 ноември 2016 14:46 Студенти от специалност  „Икономика на транспорта“ за поредна година посетиха DB Schenker - една от големите ...
Среща със зам.-кмета на Столична община Евгени Крусев за „Добрите практики в управлението на транспортната инфраструктура в Столична община“ 25.11.2016 г. ... за „Добрите практики в управлението на транспортната инфраструктура в Столична община“ изложи пред студенти и преподаватели от университета Евгени Крусев, зам.-кмет по транспорта в Столична община. Срещата, провела се в малката конферентна зала, бе организирана от ...
Студенти от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха DB Schenker 24.11.2016 г. ... от специалност  „Икономика на транспорта“ за поредна година посетиха DB Schenker - една от големите транспортно-спедиторски компании в страната. Посещението беше осъществено в рамките на обучението по дисциплините „Международен транспорт и спедиция“ и ...
Среща със зам.-кмета на Столична община Евгени Крусев за „Добрите практики в управлението на транспортната инфраструктура в Столична община“ 23.11.2016 г. ... за „Добрите практики в управлението на транспортната инфраструктура в Столична община“ изложи пред студенти и преподаватели от университета Евгени Крусев, зам.-кмет по транспорта в Столична община. Срещата, провела се в малката конферентна зала, бе организирана от ...
Дипломи и за бакалаврите от специалност "Икономика на транспорта" 15.11.2016 г. ... на бакалаврите от специалност "Икономика на транспорта" събра в аула „Максима“ абсолвенти, преподаватели, много гости. Тържеството започна под звуците на националния, европейския и студентския химн. Проф. д.ик.н. Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 31.10.2016 г. ... , организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, събра в голямата конферентна зала на университета представители на науката, ръководители на държавни структури и експерти от транспортния бизнес. Ориентацията на научния форум бе определена като предимно ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 31.10.2016 г. ... , организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, събра в голямата конферентна зала на университета представители на науката, ръководители на държавни структури и експерти от транспортния бизнес. Ориентацията на научния форум бе определена като предимно ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 4.11.2016 г. ... , организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, събра в голямата конферентна зала на университета представители на науката, ръководители на държавни структури и експерти от транспортния бизнес. Ориентацията на научния форум бе определена като предимно ...
Юбилейно честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят" 18.10.2016 г. ... Пешев, изпълнителен директор на Уърлд Транспорт Оувърсийз – България ЕООД, възпитаник на УНСС, посочи, че българската индустрия има нужда от студентите от УНСС, които са сред най-търсените в практиката. Полк. доц. д-р Мирослав Димитров от Военната академия „Г.С ...
Юбилейно честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят" 19.10.2016 г. ... Пешев, изпълнителен директор на Уърлд Транспорт Оувърсийз – България ЕООД, възпитаник на УНСС, посочи, че българската индустрия има нужда от студентите от УНСС, които са сред най-търсените в практиката. Полк. доц. д-р Мирослав Димитров от Военната академия „Г.С ...
Открита лекция на тема "Maritime Situational Awareness as the aspect of the Maritime Logistics Chain of Supply security" 4.10.2016 г. ... търговия се извършва чрез морски транспорт, като се обслужват приблизително 10 000 карго дестинации. Разкрити бяха главните заплахи за морското корабоплаване и съответно разходите, които те генерират на компаниите. Бяха разгледани основните предизвикателства пред ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... „Търговски“, „Търговско-транспортен и „Инфраструктура и услуги“ - категорично доказа своето значимо място в голямото ни университетско семейство“, посочи ректорът и допълни, че сега в него се обучават бакалаври, магистри и доктори по организация и ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 20.4.2016 г. ... „Търговски“, „Търговско-транспортен и „Инфраструктура и услуги“ - категорично доказа своето значимо място в голямото ни университетско семейство“, посочи ректорът и допълни, че сега в него се обучават бакалаври, магистри и доктори по организация и ...
Публична лекция на тема „LKW Walter – третата най-голяма транспортна фирма в Австрия. Възможности за стаж и работа на студенти от УНСС във Виена“ 15.4.2016 г. ... Walter – третата най-голяма транспортна фирма в Австрия. Възможности за стаж и работа на студенти от УНСС във Виена“. Гост-лектор бе Томас Денкингер, мениджър човешки ресурси и прокурист на  LKW Walter. Срещата бе открита от доц. д-р Йордан Близнаков, ...
Среща-дискусия за развитието на транспорта в ЕС и България 17.2.2016 г. ... за развитието на транспорта в ЕС и България понеделник, 25 януари 2016 9:27 / понеделник, 25 януари 2016 10:28   Среща-дискусия на преподаватели, докторанти и студенти от специалност „Икономика на транспорта“ с Георги Пирински, депутат ...
Среща-дискусия за развитието на транспорта в ЕС и България 8.2.2016 г. ... за развитието на транспорта в ЕС и България понеделник, 25 януари 2016 9:27 / понеделник, 25 януари 2016 10:28 Среща-дискусия на преподаватели, докторанти и студенти от специалност „Икономика на транспорта“ с Георги Пирински, депутат от Европейския ...
Среща-дискусия за развитието на транспорта в ЕС и България 25.1.2016 г. ... от специалност „Икономика на транспорта“ с Георги Пирински, депутат от Европейския парламент и представител на България в Комисията по транспорт, бе проведена в университета. На нея присъстваха проф. д.ик.н. Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и ...
"Политики и инструменти за стимулиране на инвестиционния процес в страната на основата на публично-частното партньорство“ 11.12.2015 г. ... контрол и заместващ член в комисията по транспорт и туризъм на ЕП, участниците в изследователския екип доц. д-р Христина Николова, зам.-директор на Центъра, гл.ас. д-р Ивайло Беев, ас. д-р Петя Коралова, учени от различни катедри на университета. Георги Пиринки, проф. ...
Юбилейна научна конференция "Транспортът в глобалната икономика" 9.12.2015 г. ... създаване катедра „Икономика на транспорта организира Юбилейна научна конференция ТРАНСПОРТЪТ В ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА. под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Борислав Борисов 12 май (четвъртък) Тематични направления: Транспортна политика Икономически проблеми на ...
Бакалаврите от „Икономика на транспорта” вече с дипломи 2.12.2015 г. ... Първанов, Антон Гинев, зам.-министър на транспорта, Иван Марков, главен секретар на Министерството на транспорта, преподаватели, родители, гости. Абсолвентите в зала "Тържествена" Вие започвате професионалния си път в рамките на обединена Европа, посочи проф. ...
"Случайно попадналите в специалност "Стопанска логистика" сте късметлии, а останалите сте много умни, избирайки тази специалност" 29.4.2015 г. ... технологии за управление на бизнеса в транспорта и логистиката, представи лекцията си „С поглед към 2025: мегатенденции и бъдещето на доставките“. Той се спря на технологиите, които тласкат транспорта напред, на дигиталната революция, променила света, на иновациите и ...
Ректорът: „Академия Икономика“ ще даде кариерен шанс на студентите от УНСС 21.4.2015 г. ... компанията за международен транспорт и спедиция „Дискордиа“, член на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), представители на сп. "Логистика", преподаватели, студенти. Модератор на срещата бе проф. д-р Филип ...
Научно-практическа конференция „Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения” 24.10.2014 г. ... конференция „Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения”. Форумът бе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина ...
Проучване на УНСС и Ericsson-България „Могат ли технологиите да подобрят живота в България“ 17.10.2014 г. ... – като обществен транспорт, информация за трафика и др. Младите са убедени, че това ще доведе до много иновации в България и подобрена конкурентоспособност на страната“, изтъкна Милан Госпич, изпълнителен директор на Ericsson-България. 35% ...
Студентите от „Икономика на транспорта“ се явиха на държавен изпит 1.7.2014 г. ... „Икономика на транспорта“ се проведе в аудитория 2007. За пръв път изпитният формат бе тест и на него се явиха около 80 студенти. В залата бяха и проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на ...
Публична лекция за световната туристическа индустрия през XXI век 18.2.2014 г. ... развитие на железопътния транспорт за сметка на въздушния, генерална промяна в нагласата и националността на „световния турист“.  Лекторът показа в графика очакванията за развитието на отрасъла и конкретизира в числа състоянието му през ...
Катедра “Икономика на транспорта” изпрати своите бакалаври и магистри 11.12.2013 г. ... магистрите от “Икономика на транспорта” и магистърите от специалност “Енергиен бизнес”. Обръщение към абсолвентите направи деканът на факултет “Икономика на инфраструктурата” проф. д.ик.н. Христо Първанов. Той им пожела успешна реализация и напомни, че ...
Представяне на Виртуална Платформа за обучение на служители, работещи в клъстери 3.6.2013 г. ... клъстер „Зелен товарен транспорт”.   Г-н Людмил Манев от Европейския център за качество представи програмата „Еразъм за всички 2014-2020г.” (наследник на програма „Учене през целия живот”) като възможност за ...
С уникален шанс за работа в най-развитата общност - Европейския съюз 5.12.2012 г. ... специалност „Икономика на транспорта“ е с утвърдена традиция, с нея ще имате успешна реализация, каза на абсолвентите доц. д-р Виолета Мутафчиева, ръководител на катедра „Икономика на транспорта“.  Повече от 60 години във вашата ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на абсолвентите от специалност "Предприемачество" - випуск 2012 27.11.2012 г. ... на клъстер "Зелен товарен транспорт", връчва диплома   Абсолвент обсъжда предприемаческите си планове с проф. Статев и проф. ...
Международна научна конференция събра студенти от шест специалности 30.5.2012 г. ... и сигурността“ и „Икономика на транспорта“. Презентаторите бяха съсредоточили вниманието си върху онлайн маркетинговите проучвания, възобноваяемите енергийни източници, измерването на телевизионната аудитория у нас, екологичната сигурност, перспективите в ...
Юбилейна научна конференция "Транспортът в глобалната икономика" 2.3.2012 г. ... създаване катедра „Икономика на транспорта организира Юбилейна научна конференция ТРАНСПОРТЪТ В ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА. под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Борислав Борисов 12 май (четвъртък) Тематични направления: Транспортна политика Икономически ...

Предстоящо

24 results found
Публична лекция „Are Supply Chains Vulnerable to Disruption - What to Do?“ 9.5.2019 г. ... в сферата на пътническия транспорт и управлението на веригата на доставките. Изнасял е лекции в най-престижните университети в САЩ, Китай, Куба, Сирия и в цяла Европа. Член е на Борда на директорите на Съвета на професионалистите в областта на управлението на ...
Национално състезание по транспорт и енергетика за средношколци 30.1.2019 г. ... се проведе Национално състезание по транспорт и енергетика за средношколци. Състезанието ще се проведе под формата на есе по една от темите изложени по-долу. На успешно издържалите състезанието се признава оценка "Отличен" 6 за кандидатстудентски изпит за специалност ...
Лекция на тема „Специфики при управлението на въздушния транспорт" 22.11.2018 г. ... при управлението на въздушния транспорт". Фирма „Гебюдер Вайс" ще гостува на катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ...
Лекция на тема „Логистиката в динамичен свят" 14.11.2018 г. ... на студентите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ на 16 ноември от 10:30 ч. в зала П036. На тема „Логистика в динамичен свят“ пред студентите ще говорят Явор Панталеев – търговски директор на “ОЙРОШПЕД“ AД, компания за спедиция, ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на градския пътнически транспорт на територията на Столична община“ 30.11.2018 г. ... развитие на градския пътнически транспорт на територията на Столична община“  30 ноември, 10.00 ч., Голяма конферентна зала Конференцията е организирана от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към Столична ...
Научна конференция: Устойчиво развитие на градския пътнически транспорт на територията на Столична община 11.10.2018 г. ... на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” при УНСС – София има удоволствието да Ви покани да участвате в работата на организираната от тях Научен конференция на тема: „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ НА ...
Седма международна научна конференция за студенти и докторанти на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 19.4.2018 г. ... на съвременни практики в областите транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации ...
ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА ШКОЛА ПО ПРЕГОВОРИ, МЕДИАЦИЯ И ОРС 21.3.2018 г. ... обучението и не включват – нощувки, транспорт и храна /посочените разходи се поемат от участниците и се заплащат отделно/. Храна -  25 лв. на ден с включени закуска, обяд и вечеря /заплаща се от участниците/; Нощувки  - предлагаме ви следните възможности /заплаща се от ...
Седма международна научна конференция за студенти и докторанти 13.4.2018 г. ... на съвременни практики в области като транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации ...
Стипендия на МОН за докторант в Европейския университетски институт 15.11.2017 г. ... одобрения кандидат се полагат средства и за транспорт, застраховка и издръжка на семейството. Първите три години от следването на докторанта в ЕУИ се покриват от страната-членка, а четвъртата и последната е за сметка на института. Специална комисия изготви национални критерии към ...
Национално състезание по икономикс - 10 февруари 2018 г. 16.1.2018 г. ... Константинов" – Велинград 26. ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт - Казанлък 27. Професионална гимназия по икономика - Шумен 28. Професионална гимназия по механоелектротехника - Пирдоп 29. ПГИ "Алеко Константинов" – Кърджали 30. Професионална търговска гимназия - ...
Пета международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура: бизнес и комуникации" 18.4.2016 г. ... на съвременни практики в области като транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации.   За повече информация:  http://faculties.unwe ...
Публична лекция и дискусия "Логистиката на бъдещето" 18.3.2015 г. ... модерни технологии за управление на бизнеса в транспорта и логистиката. Дългогодишен Фелоу член на Института на директорите в Лондон и на Института по транспорт и логистика във Великобритания, както и на други международни професионални и неправителствени организации ...
Обучителен студентски семинар на тема: "Конкурентни компании и конкурентоспособна икономика - възможности и ограничения" 23.1.2015 г. ... всички разходи на участниците: Групов транспорт от София до Банкя и обратно; Настаняване в хотел „Дружба” в двойна стая (с друг участник) с пълен храноден; Обучителни материали. Повече информация за семинара можете да намерите в предварителната програма. За участие: Моля ...
Десето юбилейно издание на студентските семинари от серията Paving Youths’ Way на тема: "Личностно развитие и умения за успешна реализация" 6.10.2014 г. ... всички разходи на участниците: Групов транспорт от София до Банкя и обратно; Настаняване в хотел „Дружба” в двойна стая (с друг участник) с пълен храноден; Обучителни материали. Повече информация за семинара можете да намерите в предварителната програма. За участие: Моля, ...
Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области - 2014 г. към фонд "Научни изследвания" към МОН 24.6.2014 г. ... области: Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии, в т.ч. опазване на въздуха, почвите и водите. Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни, в т.ч. изследвания в областта на аграрните науки. Нови материали и технологии, в ...
Научно-практическа конференция "Транспортът в променящия се свят - предизвикателства и решения" 21.10.2014 г. ... „Икономика на транспорта“ и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“  организират  научно-практическа конференция ”Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения”  под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати ...
ПЕТО УЧИЛИЩЕ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 10.9.2018 г. ... специалност на EMI и УНСС „Транспорт и енергетика“, както и за магистри от специалност „Енергиен бизнес“ (завършили и настоящи): 350,00 лв. (Тарифа 3) Отстъпка при ранно записване (до 31.08.2016г.) – 20%. Броят на участниците е ограничен ...
Курс за обучение за работа с полиграф на Backster School of Lie Detection 10.4.2013 г. ... *Включени всички нощувки, закуски, вечери и транспорт до учебните зали.      ** www.hotel-geneva.com Краен срок за плащане: 19.04.2013 г. Учебници: Forensic Psychophysiology using the ...
КУРС НА ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ПОЛИГРАФ (ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА) 13.3.2013 г. ... *Включени всички нощувки, закуски, вечери и транспорт до учебните зали.      ** www.hotel-geneva.com Краен срок за плащане: 19.04.2013 г. Учебници: Forensic Psychophysiology using the ...
Седми студентски семинар „Междукултурни умения за правене на бизнес” 11.2.2013 г. ... всички разходи на участниците: групов транспорт от София до Банкя и обратно; настаняване в хотел „Дружба” в двойна стая (с друг участник) с пълен храноден; обучителни материали. За повече информация вижте предварителната програма. Моля, изпратете попълнения формуляр за ...
Обучителен семинар на тема: "Успешна реализация в България" 4.10.2012 г. ... всички разходи на участниците: Групов транспорт от София до Банкя и обратно; Настаняване в хотел „Дружба” в двойна стая (с друг участник) с пълен храноден; Обучителни материали. За повече информация, моля, разгледайте програмата. За участие: Моля, изпратете попълнения формуляр за ...
Конкурс за участие в проект “Homo Politicus - арена за политически битки” 15.3.2012 г. ... на участниците в проекта, включително за транспорт от София до хотела, настаняване и храна, се поемат от организаторите ...
Кръгла маса на тема: "АСТА - "за" и "против" 9.2.2012 г. ... , енергетиката и туризма, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Патентното ведомство на Р България, както и народни представители от Комисията по културата, гражданското общество и медиите, Комисията по икономическата ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене