Резултати от търсене за Транспорт

Университетски подсайтове

Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

46 results found
Галерия научно списание 15.3.2019 г. ... области: търговия, логистика, медии, транспорт, сигурност, туризъм. Списанието е отворено за автори и извън УНСС. В него присъстват статии и на чужди езици, публикуват учени от други държави и университети. Жестът на компания SUTHERLAND удивлява и респектира и показва, че ...
Национално състезание по транспорт и енергетика за средношколци 2.4.2019 г. ... първенците от национално състезание по транспорт и енергетика, завършващи средно образование през 2018/2019г. се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за поднаправление „Икономика и инфраструктура“. След завършване на втори курс се ...
Mодул 3 - "География на България" 21.1.2019 г. ... на България. 16. ГЕОГРАФИЯ НА ТРАНСПОРТА НА БЪЛГАРИЯ Значение на отрасъла. Същност и особености. Основни елементи - пътища, превозни средства и инфраструктура, превозени пътници и товари. Място на транспорта в структурата на националното стопанство. Условия и фактори за ...
Устойчиво развитие на градския пътнически транспорт на територията на Столична община, 2018 11.10.2018 г. ... развитие на градския пътнически транспорт има важна роля за социално-икономическото развитие на град София. Той съдейства за подобряване на  връзките между отделните райони, безпроблемното придвижването на пътниците за производствени и лични нужди и става база за ...
Периодични издания 28.6.2019 г. ... законник Счетоводство плюс ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА Железопътен транспорт Логистика ФИЛОСОФИЯ Философия   CEEOL Философски алтернативи   CEEOL ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ Хранителна индустрия и търговия Хранително-вкусова ...
Българска периодика 15.2.2019 г. ... плюс ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА Железопътен транспорт Логистика ФИЛОСОФИЯ Философия Философски алтернативи ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ Хранителна индустрия и ...
Научно списание 21.6.2019 г. ... от различни научни области: търговия, логистика, медии, транспорт, сигурност, туризъм. Всеки брой на списанието „Инфраструктура & Комуникации” има ясно изведена тематична насоченост. Списанието е отворено за автори и извън УНСС. В него присъстват статии и на чужди езици, публикуват учени от други ...
Mодул 3 - "Български език и литература" или "Математика" или "География на България" или "История на България" 21.1.2019 г. ... промишленост на България. 16. ГЕОГРАФИЯ НА ТРАНСПОРТА НА БЪЛГАРИЯ Значение на отрасъла. Същност и особености. Основни елементи - пътища, превозни средства и инфраструктура, превозени пътници и товари. Място на транспорта в структурата на националното стопанство. Условия и фактори за развитие - ...
Шкодрев 14.12.2017 г. ... и анализа на ефективността на товарния автомобилен транспорт за общо ползване". Избран е за доцент (1990). Ръководител на катедра "Статистика и иконометрия" (2004 - 2005). Чете лекционни курсове по статистика. Научни интереси: теория на статистиката. Основни публикации:1. Приемателен статистически контрол ...
Програмна акредитация 18.9.2017 г. ... г. 27.05.2020 г. Икономика и управление (транспорт)     27.05.2015 г.,шест години 27.05.2021 г. 27.05.2020 г. Икономика и управление (отбрана и сигурност)     09.12.2015 г.,шест години 09.12.2021 г. 09.12.2020 г ...
Тематични направления 24.6.2016 г. ... Политики за развитие на транспорта  • Екологичен транспорт и развитие на “зелени“ технологии  • Устойчиво развитие на транспорта  • Интелигентни транспортни системи  • Транспортна и енергийна инфраструктура  • Сигурен и безопасен транспорт  ...
За конференцията 28.6.2016 г. ... сектор се изправя пред все по-високи изисквания по отношение на неговата екологичност и пред необходимостта да се отчитат вредните външни ефекти от функционирането му. Именно и затова транспортът играе централна роля за общества, които се стремят да гарантират, икономически и екологично устойчив ...
Тематични направления и целева група 15.2.2019 г. ... Транспорт и спедиция; • Логистика в производствените и търговските предприятия; • Дистрибуция; • Управление на веригата на доставките; • Съвременно складиране и управление на складовете; • Складови системи и технологии; • Териториално разположение на постоянните ...
Програмна акредитация 28.9.2017 г. ... г. 27.05.2020 г. Икономика и управление (транспорт)     27.05.2015 г.,шест години 27.05.2021 г. 27.05.2020 г. Икономика и управление (отбрана и сигурност)     09.12.2015 г.,шест години 09.12.2021 г. 09.12.2020 г ...
Списъци избираеми дисциплини за ОКС „бакалавър“, 4 курс 8.2.2017 г. ... обучението на специалност „Икономика на транспорта и енергетиката" за 4 курс през учебната 2016/2017 г. се предвижда изучаването на избираеми дисциплини. Те са обособени в групи от по две дисциплини, като от всяка група се избира по една дисциплина.         ...
Преддипломен стаж за ОКС "бакалавър" 19.10.2016 г. ... стаж, разработени от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“     Преддиплоният стаж се провежда в VІІІ семестър на бакалавърска степен на обучение, като неговата продължителност е 50 часа извънаудиторна заетост. Той е основна предпоставка за по-нататъшната практическа ...
Конспект за ДИ за ОКС "бакалавър" 19.2.2016 г. ... на студентите от специалност „Икономика на транспорта”   1. Същност и особености на транспорта в системата от отрасли на икономиката. 2. Транспортна система и насоки за нейното усъвършенстване. Технико-икономически особености на отделните видове транспорт. 3. Икономика на ...
Примерни магистърски теми за ОКС "магистър" 19.10.2016 г. ... за магистърски тези към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката"   Повишаване ефективността при управлението на транспортни проекти. Инвестиции и инвестиционна политика в транспорта. Пътища, насоки и фактори за повишаване конкурентоспособността на транспортното предприятие ...
За конференцията 24.1.2019 г. ... и прилагането на съвременни практики в области като транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации.   Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти ще се проведе на 16 април 2019 г. в Университета за национално и световно стопанство ...
Приложение 1 12.1.2018 г. ... .   Разходи за участието Разходите за транспорт и нощувка са за сметка на участниците. Такса за участие в състезанието не се заплаща.   Краен срок за регистрация на кандидатите-ученици: 24 февруари 2018 г ...
Контакти 9.6.2019 г. ... Табаков – директор 30 ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт Казанлък pgttmkk@abv.bg 0889 101 091 0431/ 6 23 46 д-р инж. Дечко Пейчинов - директор 31 Професионална гимназия по икономика Шумен pgi_shumen@abv.bg 0878 701 437 Бистра Вацова - ...
Членове 26.3.2019 г. ... Велинград 30. ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт - Казанлък 31. Професионална гимназия по икономика - Шумен 32. Професионална гимназия по механоелектротехника - Пирдоп 33. ПГИ "Алеко Константинов" - Кърджали 34. Професионална търговска ...
Указания за разработване на дипломна работа за специалностите “Бизнес логистика” и "Управление на веригата на доставките" 3.12.2018 г. ... . Управление на вътрешно заводски транспорт 9. Информационна система за управление на материалния поток в производството 10. Управление на качеството на производствените процеси във фирмата и влияние върху логистичните дейности 11. Използване на материалните ...
ИЗПИТНА ПРОГРАМА за конкурс за докторантура в УНСС по специалност Икономика и управление /Стопанска логистика/ 3.10.2017 г. ... . Тема 10. Роля и значение на транспорта в логистиката. Разходи и ценообразуване в транспорта. Показатели за качество на транспортната услуга. Тенденции в развитието на транспорта. Характерни особености на транспортния пазар. Тема 11. Характеристика на ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... Недвижима собственост; Транспорт и спедиции; Основи на предприемачеството; Световна икономика; Европейска интеграция.             В трети курс се ...
Партньори на УНСС в България 25.7.2019 г. ... на туризма на Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Министерство на финанситеНационална агенция по приходитеНационална компания „Железопътна инфраструктура” Национална компания „Индустриални Зони“ ЕАДНационална служба за ...
Пътеводител на София и Студентски град 11.3.2013 г. ... транспорт           Право за ползване на градски транспорт с намаление имат чуждестранните студентите в редовна форма на обучение. За целта са необходими: -         лична ...
Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 31.3.2017 г. ... НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА“ “ECONOMICS OF TRANSPORT AND ENERGY” Факултет Faculty „ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА“ “ECONOMICS OF INFRASTRUCTURE”         ЦЕЛИ НА ...
Специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "Бакалавър" 10.6.2016 г. ... .8.20 ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА/ ECONOMICS OF TRANSPORT AND ENERGY Катедра/Department   ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ECONOMICS OF TRANSPORT AND ENERGY Факултет/Faculty   ИКОНОМИКА НА ...
Изпитни програми 18.1.2019 г. ... на туризма 37 Икономика и управление (Транспорт) Икономика на транспорта и енергетиката 38 Икономика и управление (Недвижима собственост) Недвижима собственост 39 Икономика и управление (Отбрана и сигурност) Национална и регионална ...
Докторантски програми за учебната 2018/2019 г. 9.10.2018 г. ... управление (Туризъм) 9 2 Икономика на транспорта и енергетиката Икономика и управление (Транспорт) 2 2 Недвижима собственост Икономика и управление (Недвижима собственост) 1 1 Национална и регионална сигурност Икономика и управление (Отбрана и ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... голяма община, Министерство на транспорта и други институции, имащи отношение към отбраната и сигурността и в момента осигуряваме такъв стаж за бакалаври и магистри. Въпрос: На 53 години съм, може ли да запиша магистърска програма при вас? Отговор: Няма възрастови ...
Архив на лекции с чуждестранно участие 9.2.2012 г. ... на зам.-председателя на ЕК с ресор транспорт – 18 май 2010 г. Публична лекция „Творческите индустрии и техният принос към общественото, икономическото и културно развитие – опитът на СОИС” на д-р Димитър Ганчев, и.д. директор на дирекция „Творчески индустрии”, Световна ...
СПЕЦИАЛНОСТИ 3.12.2018 г. ... на търговията Икономика на транспорта и енергетиката Икономика на туризма Икономика на туризма с преподаване на английски език Безнес логистика Медии и журналистика Медия икономика ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН Срок на обучение два ...
Разписание 11.9.2018 г. ... Maps маршрут от УНСС до ИСК градски транспорт до ИСК - Метростанция „Г.М. Димитров“, автобуси 280, 413, 294, 88, 69, 70, 123   ...
История 1.10.2012 г. ... Катедра “Икономика на транспорта” е създадена през 1950 г., първоначално към Стопанския факултет на Софийския университет. Катедрата измина дълъг път на развитие, устоя на историческите превратности и предизвикателства на времето, с някои допълнения през ...
История 7.2.2019 г. ... , международен туризъм, международен транспорт, промишлено сътрудничество, международни комуникации и много други области на обществения живот в страната и зад граница ...
Партньори 9.2.2016 г. ... камара (БСК); Министерство на транспорта (Дирекция Транспортна политика); Министерство на регионалното развитие (Дирекция Инфраструктурни проекти); Столична община; Българска асоциация по логистика (БАЛ) Българска асоциация за развитие на мениджмънта и ...
За катедрата 17.2.2016 г. ... „Икономика на транспорта” е създадена  на 20.10.1950г. с водеща специалност „Икономика на транспорта”.  Повече от 60 години в тази специалност се подготвят висококвалифицирани специалисти за нуждите на цялата страна, които успешно ...
Архив Конференции и семинари 24.6.2016 г. ... за развитие на транспорта Устойчиво развитие на транспорта Интелигентни транспортни системи Логистика и транспорт Транспортна и енергийна инфраструктура Екологичен транспорт и развитие на "зелени технологии" Сигурен и безопасен ...
Наука 1.7.2018 г. ... на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” при УНСС – София има удоволствието да Ви покани да участвате в работата на организираната от тях Научен форум на тема: „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ НА ...
Специалности 27.8.2018 г. ... в оказването на логистични услуги (транспорт, международна спедиция, складиране, дистрибуция, митническо обслужване и др.), стигайки често до вице-президентски и президентски позиции ...
Обучение 20.10.2017 г. ...   Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката"  предлага обучение на студенти в ОКС „бакалавър“, „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (икономика на транспорта)“.   ...
Университети 15.7.2019 г. ... – Сеул, КореяИнститут по транспорт и телекомуникации – Рига, ЛатвияКраковски икономически университет - ПолшаМосковско висше бизнес училище - РусияУралски държавен икономически университет – Екатеринбург, РусияМеждународен университет на Флорида ...
Акредитирани докторски програми 5.12.2018 г. ... (индустрия) Икономика и управление (транспорт) Икономика и управление (туризъм) Икономика и управление (търговия) Икономика и управление (стопанска логистика) Организация и управление на производството (индустрия) Организация и управление ...

Събития

77 results found
Нова магистърска програма - "Smart Cities Development" 18.7.2019 г. ... интелигентното образование, здравеопазване, транспорт, заетост, екология и др.), неправителствени организации, регионални иновационни центрове, иновативни МСП, в управлението на социално ориентирани дейности, консултантски организации и др ...
Благороден жест на незрящ студент от УНСС към неговите „колеги по съдба“ 30.5.2019 г. ... от сграда в сграда и да ползват градския транспорт.   Интервю с Християн четете в следващия брой на „Вестник на УНСС“ ...
Публична лекция на проф. Пропър „Гъвкави решения при управлението на кризисни ситуации в транспорта“ 27.5.2019 г. ... решения при управлението на кризисни ситуации в транспорта“ пред студенти в препълнената зала 2009. Холандският професор гостува в УНСС по покана на проф. д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, която представи лектора. Проф. д-р Христина ...
Публична лекция на проф. Пропър „Гъвкави решения при управлението на кризисни ситуации в транспорта“ 27.5.2019 г. ... решения при управлението на кризисни ситуации в транспорта“ пред студенти в препълнената зала 2009. Холандският професор гостува в УНСС по покана на проф. д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, която представи лектора. Проф. д-р Христина ...
Публична лекция на проф. Пропър „Гъвкави решения при управлението на кризисни ситуации в транспорта“ 27.5.2019 г. ... решения при управлението на кризисни ситуации в транспорта“ пред студенти в препълнената зала 2009. Холандският професор гостува в УНСС по покана на проф. д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, която представи лектора. Проф. д-р Христина ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 2.5.2019 г. ... от специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ за втора поредна година участваха в едноседмичен международен семинар на тема: „Европейска транспортна политика и европейски транспортен пазар“, който се проведе в Германия в средата на април. Семинарът е в рамките на ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 2.5.2019 г. ... от специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ за втора поредна година участваха в едноседмичен международен семинар на тема: „Европейска транспортна политика и европейски транспортен пазар“, който се проведе в Германия в средата на април. Семинарът е в рамките ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 30.4.2019 г. ... от специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ за втора поредна година участваха в едноседмичен международен семинар на тема: „Европейска транспортна политика и европейски транспортен пазар“, който се проведе в Германия в средата на април. Семинарът е в рамките на ...
УНСС беше домакин на международен бизнес проект за студенти 23.4.2019 г. ... за използване на велосипеди като алтернативен начин за транспорт в нашата столица. Участниците в “RBS/UNWE International Business Project 2019” В проекта взеха участие седем студенти от специалност „Международни икономически отношения“ на УНСС и четирима студенти от ...
Представители от MW Logistica с открита лекция за студентите от 3 курс, Бизнес логистика 15.4.2019 г. ... системните групажни превози, извършвани с автомобилен транспорт в рамките на Европа. Под формата на практически казуси и задачи бъдещите логистици се включиха активно в изчисляване на различни параметри и схеми на превози във връзка с ценообразуването при групажен автомобилен транспорт ...
Изнесено обучение на наши студенти в „Луфтханза Техник София“ ООД 11.4.2019 г. ... от специалностите „Икономика на транспорта и енергетиката“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ проведоха изнесено занятие в „Луфтханза Техник София“ ООД, което беше в рамките на обучението по факултетната избираема дисциплина „Транспорт и ...
Изнесено обучение на наши студенти в „Луфтханза Техник София“ ООД 11.4.2019 г. ... от специалностите „Икономика на транспорта и енергетиката“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ проведоха изнесено занятие в „Луфтханза Техник София“ ООД, което беше в рамките на обучението по факултетната избираема дисциплина „Транспорт и ...
Изнесено обучение на наши студенти в „Луфтханза Техник София“ ООД 10.4.2019 г. ... от специалностите „Икономика на транспорта и енергетиката“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ проведоха изнесено занятие в „Луфтханза Техник София“ ООД, което беше в рамките на обучението по факултетната избираема дисциплина „Транспорт и ...
Дръзко ли е от България да променяш европейските стандарти? 3.12.2018 г. ... , организирана съвместно с катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Студентския съвет при УНСС, г-н Христо Христов – основател и изпълнителен директор на водещата транспортна компания Дискордиа, сподели със студенти опита в ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 3.12.2018 г. ... конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ събра в Голямата конферентна зала преподаватели от УНСС и ВТУ „Тодор Каблешков“, представители на Столичната община (СО), докторанти и студенти. Форумът под патронажа на ректора проф. д.ик.н. ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 3.12.2018 г. ... „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ събра в Голямата конферентна зала преподаватели от УНСС и ВТУ „Тодор Каблешков“, представители на Столичната община (СО), докторанти и студенти. Форумът под патронажа на ректора проф. д ...
Дръзко ли е от България да променяш европейските стандарти? 30.11.2018 г. ... съвместно с катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Студентския съвет при УНСС, г-н Христо Христов – основател и изпълнителен директор на водещата транспортна компания Дискордиа, сподели със студенти опита в ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 30.11.2018 г. ... „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ събра в Голямата конферентна зала преподаватели от УНСС и ВТУ „Тодор Каблешков“, представители на Столичната община (СО), докторанти и студенти. Форумът под патронажа на ректора проф. д ...
Стипендиантска програма на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД 27.11.2018 г. ... професии и специалности в областта на железопътния транспорт в „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД е разработена и утвърдена „Стипендиантска програма“. Програмата има за цел да привлича млади хора. които имат желание да съчетаят учене с работа, като: осигурява възможност ...
Катедрата Регионално развитие започва партньорство с Европейската академия на регионите 28.11.2018 г. ... – с фокус енергетика, здравеопазване, транспорт, европейски проекти, организиране на форуми за партньорство и взаимодействие. ...
Публична лекция „Логистика в динамичен свят" 19.11.2018 г. ... “ОЙРОШПЕД“ AД - компания за спедиция, транспорт и логистика, и г-жа Биляна Панталеева, бизнес обучител и основател на благотворителна инициатива „Бъдители“, изнесоха пред наши студенти. Лекцията беше организирана от доц. д-р Борислав Арнаудов, преподавател в катедра "Икономика ...
Публична лекция „Логистика в динамичен свят" 19.11.2018 г. ... “ОЙРОШПЕД“ AД - компания за спедиция, транспорт и логистика, и г-жа Биляна Панталеева, бизнес обучител и основател на благотворителна инициатива „Бъдители“, изнесоха пред наши студенти. Лекцията беше организирана от доц. д-р Борислав Арнаудов, преподавател в катедра "Икономика ...
Публична лекция „Логистика в динамичен свят" 16.11.2018 г. ... AД - компания за спедиция, транспорт и логистика, и г-жа Биляна Панталеева, бизнес обучител и основател на благотворителна инициатива „Бъдители“, изнесоха пред наши студенти. Лекцията беше организирана от доц. д-р Борислав Арнаудов, преподавател в ...
Кръгла маса „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките на ОИСР - българската перспектива“ 19.10.2018 г. ... с Форума за балкански транспорт и инфраструктура (ФБТИ), на кръгла маса с международно участие на тема „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките на ОИСР - българската перспектива“. Сред участниците бяха представители на ...
Cargill България и МДВ Профешънал Едюкейшън дариха учебни материали на УНСС 20.9.2018 г. ... организации, FMCG, Retail, транспорт и логистика, Fin-Tech и др.). Повече за MDV и Cargill България можете да научите на: https://mdvtraining.bg/ и на: https://www.cargill.bg/ ...
Четвърто национално съвещание на АИУБ 13.6.2018 г. ... на Професионалната гимназия по транспорти транспортен мениджмънт - Казанлък Инж. Катя Адърска-Даскова,директор на Професионалната гимназия „Владимир Заимов“ - Сопот Мая Гешева, директор на Националната ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 10.6.2018 г. ... на Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт - Казанълк Инж. Катя Адърска-Даскова - директор на Професионална гимназия "Владимир Заимов" - Сопот Г-жа Мая Гешева - директор на Национална финансово-стопанска гимназия - София Инж. ...
Докторанти и студенти обсъждаха теми с практическа насоченост 24.4.2018 г. ... практики в областите транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации. Докладите – 15 на докторанти и 30 на студенти, са със силна практическа насоченост. Гарант за качеството им са преподавателите от ...
Докторанти и студенти обсъждаха теми с практическа насоченост 24.4.2018 г. ... практики в областите транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации. Докладите – 15 на докторанти и 30 на студенти, са със силна практическа насоченост. Гарант за качеството им са преподавателите от ...
Бизнес & образование - Наши студенти в „Lufthansa Technik Sofia” 13.4.2018 г. ... , закупуване, логистика и транспорт на резервни части за планови и извънредни ремонти на самолети. По време на посещението студентите имаха възможността да видят процеса на управление на веригата на доставките в Луфтханза Техник София, като минаха през ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 29.3.2018 г. ... , ученици в Гимназията по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в столицата, за отлично представяне в националното състезание по транспорт и енергетика. По решение на Академичния съвет на всички тях се признава оценка "Отличен" 6 за ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 29.3.2018 г. ... , ученици в Гимназията по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в столицата, за отлично представяне в националното състезание по транспорт и енергетика. По решение на Академичния съвет на всички тях се признава оценка "Отличен" 6 за ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 30.3.2018 г. ... , ученици в Гимназията по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в столицата, за отлично представяне в националното състезание по транспорт и енергетика. По решение на Академичния съвет на всички тях се признава оценка "Отличен" 6 за ...
Професионална реализация в областта на логистиката 30.11.2017 г. ... сектор и сектор „Транспорт, спедиция и складови услуги“ производственият се откроява с най-голям дял на заплатите над 2000 лв. – 50 %.     [1] Проучването е проведено със съдействието на Българска асоцация по ...
Студенти от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха „Луфтханза Техник София“ 21.11.2017 г. ... „Икономика на транспорта“ посетиха  „Луфтханза Техник София“ - най-голямата компания в страната за базово обслужване и ремонт на пътнически самолети. Базата на „Луфтханза Техник“ в София е най-голямата на ...
Студенти от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха „Луфтханза Техник София“ 21.11.2017 г. ... „Икономика на транспорта“ посетиха  „Луфтханза Техник София“ - най-голямата компания в страната за базово обслужване и ремонт на пътнически самолети. Базата на „Луфтханза Техник“ в София е най-голямата на ...
Студенти от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха „Луфтханза Техник София“ 21.11.2017 г. ... „Икономика на транспорта“ посетиха  „Луфтханза Техник София“ - най-голямата компания в страната за базово обслужване и ремонт на пътнически самолети. Базата на „Луфтханза Техник“ в София е най-голямата на ...
Публична лекция на тема „Логистика - връзка с твоя свят“ 20.10.2017 г. ... , говори за различните видове транспорт. Като важни качества, които трябва да притежава специалист от сферата на логистиката, лекторът отличи работата в екип, адаптивността и умението да се комуникира с клиентите. Според Евдокия Ангелова за успешната кариера в ...
Публична лекция на тема „Логистика - връзка с твоя свят“ 17.10.2017 г. ... , говори за различните видове транспорт. Като важни качества, които трябва да притежава специалист от сферата на логистиката, лекторът отличи работата в екип, адаптивността и умението да се комуникира с клиентите. Според Евдокия Ангелова за успешната кариера в ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 26.4.2017 г. ... практики в области като транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации. В голямата конферентна зала На откриването на конференцията присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 3.5.2017 г. ... на съвременни практики в области като транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации. В голямата конферентна зала На откриването на конференцията присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по ...
Първа среща по координирания от УНСС проект „Електромобилният градски транспорт – иновация с многомерно измерение" 9.3.2017 г. ... проект „Електромобилният градски транспорт – иновация с многомерно измерение (социално-икономически и екологични ефекти) (eMobilita)“ се проведе в университета. В нея участваха представители на организациите, включени в проекта - Икономическият университет в ...
Открита лекция на тема "Професията "спедитор" - практика и реалност" 21.2.2017 г. ... . с основна дейност логистика, спедиция и транспорт на товари по суша, вода и въздух на територията на страната и в чужбина. Фирмата си партнира с един от един от най-надеждните и гарантиращи добро качество на работа европейски спедиторски концерни – германския EMONS Spedition ...
Открита лекция на тема "Професията "спедитор" - практика и реалност" 20.2.2017 г. ... . с основна дейност логистика, спедиция и транспорт на товари по суша, вода и въздух на територията на страната и в чужбина. Фирмата си партнира с един от един от най-надеждните и гарантиращи добро качество на работа европейски спедиторски концерни – германския EMONS Spedition ...
Студенти от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха DB Schenker 28.11.2016 г. ... от специалност  „Икономика на транспорта“ за поредна година посетиха DB Schenker - една от големите транспортно-спедиторски компании в страната. Посещението беше осъществено в рамките на обучението по дисциплините „Международен транспорт и спедиция“ и ...
Студенти от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха DB Schenker 28.11.2016 г. ... от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха DB Schenker четвъртък, 24 ноември 2016 14:38 / четвъртък, 24 ноември 2016 14:46 Студенти от специалност  „Икономика на транспорта“ за поредна година посетиха DB Schenker - една от големите ...
Среща със зам.-кмета на Столична община Евгени Крусев за „Добрите практики в управлението на транспортната инфраструктура в Столична община“ 25.11.2016 г. ... „Добрите практики в управлението на транспортната инфраструктура в Столична община“ изложи пред студенти и преподаватели от университета Евгени Крусев, зам.-кмет по транспорта в Столична община. Срещата, провела се в малката конферентна зала, бе организирана от ...
Студенти от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха DB Schenker 24.11.2016 г. ... от специалност  „Икономика на транспорта“ за поредна година посетиха DB Schenker - една от големите транспортно-спедиторски компании в страната. Посещението беше осъществено в рамките на обучението по дисциплините „Международен транспорт и спедиция“ и ...
Среща със зам.-кмета на Столична община Евгени Крусев за „Добрите практики в управлението на транспортната инфраструктура в Столична община“ 23.11.2016 г. ... „Добрите практики в управлението на транспортната инфраструктура в Столична община“ изложи пред студенти и преподаватели от университета Евгени Крусев, зам.-кмет по транспорта в Столична община. Срещата, провела се в малката конферентна зала, бе организирана от ...
Дипломи и за бакалаврите от специалност "Икономика на транспорта" 15.11.2016 г. ... бакалаврите от специалност "Икономика на транспорта" събра в аула „Максима“ абсолвенти, преподаватели, много гости. Тържеството започна под звуците на националния, европейския и студентския химн. Проф. д.ик.н. Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 31.10.2016 г. ... от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, събра в голямата конферентна зала на университета представители на науката, ръководители на държавни структури и експерти от транспортния бизнес. Ориентацията на научния форум бе определена като ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 31.10.2016 г. ... от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, събра в голямата конферентна зала на университета представители на науката, ръководители на държавни структури и експерти от транспортния бизнес. Ориентацията на научния форум бе определена като ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 4.11.2016 г. ... от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, събра в голямата конферентна зала на университета представители на науката, ръководители на държавни структури и експерти от транспортния бизнес. Ориентацията на научния форум бе определена като ...
Юбилейно честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят" 18.10.2016 г. ... Пешев, изпълнителен директор на Уърлд Транспорт Оувърсийз – България ЕООД, възпитаник на УНСС, посочи, че българската индустрия има нужда от студентите от УНСС, които са сред най-търсените в практиката. Полк. доц. д-р Мирослав Димитров от Военната академия „Г.С ...
Юбилейно честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят" 19.10.2016 г. ... Пешев, изпълнителен директор на Уърлд Транспорт Оувърсийз – България ЕООД, възпитаник на УНСС, посочи, че българската индустрия има нужда от студентите от УНСС, които са сред най-търсените в практиката. Полк. доц. д-р Мирослав Димитров от Военната академия „Г.С ...
Открита лекция на тема "Maritime Situational Awareness as the aspect of the Maritime Logistics Chain of Supply security" 4.10.2016 г. ... търговия се извършва чрез морски транспорт, като се обслужват приблизително 10 000 карго дестинации. Разкрити бяха главните заплахи за морското корабоплаване и съответно разходите, които те генерират на компаниите. Бяха разгледани основните предизвикателства пред ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... „Търговски“, „Търговско-транспортен и „Инфраструктура и услуги“ - категорично доказа своето значимо място в голямото ни университетско семейство“, посочи ректорът и допълни, че сега в него се обучават бакалаври, магистри и доктори по организация и ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 20.4.2016 г. ... , „Търговско-транспортен и „Инфраструктура и услуги“ - категорично доказа своето значимо място в голямото ни университетско семейство“, посочи ректорът и допълни, че сега в него се обучават бакалаври, магистри и доктори по ...
Публична лекция на тема „LKW Walter – третата най-голяма транспортна фирма в Австрия. Възможности за стаж и работа на студенти от УНСС във Виена“ 15.4.2016 г. ... Walter – третата най-голяма транспортна фирма в Австрия. Възможности за стаж и работа на студенти от УНСС във Виена“. Гост-лектор бе Томас Денкингер, мениджър човешки ресурси и прокурист на  LKW Walter. Срещата бе открита от доц. д-р Йордан Близнаков, ...
Среща-дискусия за развитието на транспорта в ЕС и България 17.2.2016 г. ... за развитието на транспорта в ЕС и България понеделник, 25 януари 2016 9:27 / понеделник, 25 януари 2016 10:28   Среща-дискусия на преподаватели, докторанти и студенти от специалност „Икономика на транспорта“ с Георги ...
Среща-дискусия за развитието на транспорта в ЕС и България 8.2.2016 г. ... за развитието на транспорта в ЕС и България понеделник, 25 януари 2016 9:27 / понеделник, 25 януари 2016 10:28 Среща-дискусия на преподаватели, докторанти и студенти от специалност „Икономика на транспорта“ с Георги Пирински, депутат от ...
Среща-дискусия за развитието на транспорта в ЕС и България 25.1.2016 г. ... от специалност „Икономика на транспорта“ с Георги Пирински, депутат от Европейския парламент и представител на България в Комисията по транспорт, бе проведена в университета. На нея присъстваха проф. д.ик.н. Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен ...
"Политики и инструменти за стимулиране на инвестиционния процес в страната на основата на публично-частното партньорство“ 11.12.2015 г. ... и заместващ член в комисията по транспорт и туризъм на ЕП, участниците в изследователския екип доц. д-р Христина Николова, зам.-директор на Центъра, гл.ас. д-р Ивайло Беев, ас. д-р Петя Коралова, учени от различни катедри на университета. Георги Пиринки, ...
Юбилейна научна конференция "Транспортът в глобалната икономика" 9.12.2015 г. ... катедра „Икономика на транспорта организира Юбилейна научна конференция ТРАНСПОРТЪТ В ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА. под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Борислав Борисов 12 май (четвъртък) Тематични направления: Транспортна политика Икономически проблеми ...
Бакалаврите от „Икономика на транспорта” вече с дипломи 2.12.2015 г. ... , Антон Гинев, зам.-министър на транспорта, Иван Марков, главен секретар на Министерството на транспорта, преподаватели, родители, гости. Абсолвентите в зала "Тържествена" Вие започвате професионалния си път в рамките на обединена Европа, посочи проф ...
"Случайно попадналите в специалност "Стопанска логистика" сте късметлии, а останалите сте много умни, избирайки тази специалност" 29.4.2015 г. ... за управление на бизнеса в транспорта и логистиката, представи лекцията си „С поглед към 2025: мегатенденции и бъдещето на доставките“. Той се спря на технологиите, които тласкат транспорта напред, на дигиталната революция, променила света, на ...
Ректорът: „Академия Икономика“ ще даде кариерен шанс на студентите от УНСС 21.4.2015 г. ... директор на компанията за международен транспорт и спедиция „Дискордиа“, член на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), представители на сп. "Логистика", преподаватели, студенти. Модератор на срещата бе проф. д-р Филип Тодоров, ...
Научно-практическа конференция „Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения” 24.10.2014 г. ... в научно-практическата конференция „Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения”. Форумът бе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова и бе ...
Проучване на УНСС и Ericsson-България „Могат ли технологиите да подобрят живота в България“ 17.10.2014 г. ... и обществени услуги – като обществен транспорт, информация за трафика и др. Младите са убедени, че това ще доведе до много иновации в България и подобрена конкурентоспособност на страната“, изтъкна Милан Госпич, изпълнителен директор на Ericsson-България. 35% от младите ...
Студентите от „Икономика на транспорта“ се явиха на държавен изпит 1.7.2014 г. ... от специалност „Икономика на транспорта“ се проведе в аудитория 2007. За пръв път изпитният формат бе тест и на него се явиха около 80 студенти. В залата бяха и проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, Христо ...
Публична лекция за световната туристическа индустрия през XXI век 18.2.2014 г. ... 30 години силно развитие на железопътния транспорт за сметка на въздушния, генерална промяна в нагласата и националността на „световния турист“.  Лекторът показа в графика очакванията за развитието на отрасъла и конкретизира в числа състоянието му през 2013 г. - ...
Катедра “Икономика на транспорта” изпрати своите бакалаври и магистри 11.12.2013 г. ... бакалавърите и магистрите от “Икономика на транспорта” и магистърите от специалност “Енергиен бизнес”. Обръщение към абсолвентите направи деканът на факултет “Икономика на инфраструктурата” проф. д.ик.н. Христо Първанов. Той им пожела успешна реализация и напомни, че само след две ...
Представяне на Виртуална Платформа за обучение на служители, работещи в клъстери 3.6.2013 г. ... представи клъстер „Зелен товарен транспорт”.   Г-н Людмил Манев от Европейския център за качество представи програмата „Еразъм за всички 2014-2020г.” (наследник на програма „Учене през целия живот”) като възможност за финансиране на ...
С уникален шанс за работа в най-развитата общност - Европейския съюз 5.12.2012 г. ... специалност „Икономика на транспорта“ е с утвърдена традиция, с нея ще имате успешна реализация, каза на абсолвентите доц. д-р Виолета Мутафчиева, ръководител на катедра „Икономика на транспорта“.  Повече от 60 години във вашата специалност в УНСС се ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на абсолвентите от специалност "Предприемачество" - випуск 2012 27.11.2012 г. ... , учредител на клъстер "Зелен товарен транспорт", връчва диплома   Абсолвент обсъжда предприемаческите си планове с проф. Статев и проф. ...
Международна научна конференция събра студенти от шест специалности 30.5.2012 г. ... на отбраната и сигурността“ и „Икономика на транспорта“. Презентаторите бяха съсредоточили вниманието си върху онлайн маркетинговите проучвания, възобноваяемите енергийни източници, измерването на телевизионната аудитория у нас, екологичната сигурност, перспективите в развитието на автомобилния ...
Юбилейна научна конференция "Транспортът в глобалната икономика" 2.3.2012 г. ... от своето създаване катедра „Икономика на транспорта организира Юбилейна научна конференция ТРАНСПОРТЪТ В ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА. под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Борислав Борисов 12 май (четвъртък) Тематични направления: Транспортна политика Икономически проблеми на ...

Предстоящо

24 results found
Публична лекция „Are Supply Chains Vulnerable to Disruption - What to Do?“ 9.5.2019 г. ... преподавател и изследовател в сферата на пътническия транспорт и управлението на веригата на доставките. Изнасял е лекции в най-престижните университети в САЩ, Китай, Куба, Сирия и в цяла Европа. Член е на Борда на директорите на Съвета на професионалистите в областта на управлението на веригата на ...
Национално състезание по транспорт и енергетика за средношколци 30.1.2019 г. ... проведе Национално състезание по транспорт и енергетика за средношколци. Състезанието ще се проведе под формата на есе по една от темите изложени по-долу. На успешно издържалите състезанието се признава оценка "Отличен" 6 за кандидатстудентски изпит за ...
Лекция на тема „Специфики при управлението на въздушния транспорт" 22.11.2018 г. ... при управлението на въздушния транспорт". Фирма „Гебюдер Вайс" ще гостува на катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ...
Лекция на тема „Логистиката в динамичен свят" 14.11.2018 г. ... от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ на 16 ноември от 10:30 ч. в зала П036. На тема „Логистика в динамичен свят“ пред студентите ще говорят Явор Панталеев – търговски директор на “ОЙРОШПЕД“ AД, компания за ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на градския пътнически транспорт на територията на Столична община“ 30.11.2018 г. ... развитие на градския пътнически транспорт на територията на Столична община“  30 ноември, 10.00 ч., Голяма конферентна зала Конференцията е организирана от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към ...
Научна конференция: Устойчиво развитие на градския пътнически транспорт на територията на Столична община 11.10.2018 г. ... катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” при УНСС – София има удоволствието да Ви покани да участвате в работата на организираната от тях Научен конференция на тема: „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ...
Седма международна научна конференция за студенти и докторанти на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 19.4.2018 г. ... на съвременни практики в областите транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации ...
ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА ШКОЛА ПО ПРЕГОВОРИ, МЕДИАЦИЯ И ОРС 21.3.2018 г. ... и не включват – нощувки, транспорт и храна /посочените разходи се поемат от участниците и се заплащат отделно/. Храна -  25 лв. на ден с включени закуска, обяд и вечеря /заплаща се от участниците/; Нощувки  - предлагаме ви следните възможности ...
Седма международна научна конференция за студенти и докторанти 13.4.2018 г. ... съвременни практики в области като транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации ...
Стипендия на МОН за докторант в Европейския университетски институт 15.11.2017 г. ... кандидат се полагат средства и за транспорт, застраховка и издръжка на семейството. Първите три години от следването на докторанта в ЕУИ се покриват от страната-членка, а четвъртата и последната е за сметка на института. Специална комисия изготви национални критерии ...
Национално състезание по икономикс - 10 февруари 2018 г. 16.1.2018 г. ... – Велинград 26. ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт - Казанлък 27. Професионална гимназия по икономика - Шумен 28. Професионална гимназия по механоелектротехника - Пирдоп 29. ПГИ "Алеко Константинов" – Кърджали 30. Професионална търговска ...
Пета международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура: бизнес и комуникации" 18.4.2016 г. ... съвременни практики в области като транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации.   За повече информация:  http://faculties.unwe ...
Публична лекция и дискусия "Логистиката на бъдещето" 18.3.2015 г. ... за управление на бизнеса в транспорта и логистиката. Дългогодишен Фелоу член на Института на директорите в Лондон и на Института по транспорт и логистика във Великобритания, както и на други международни професионални и неправителствени организации ...
Обучителен студентски семинар на тема: "Конкурентни компании и конкурентоспособна икономика - възможности и ограничения" 23.1.2015 г. ... разходи на участниците: Групов транспорт от София до Банкя и обратно; Настаняване в хотел „Дружба” в двойна стая (с друг участник) с пълен храноден; Обучителни материали. Повече информация за семинара можете да намерите в предварителната програма. За участие: ...
Десето юбилейно издание на студентските семинари от серията Paving Youths’ Way на тема: "Личностно развитие и умения за успешна реализация" 6.10.2014 г. ... разходи на участниците: Групов транспорт от София до Банкя и обратно; Настаняване в хотел „Дружба” в двойна стая (с друг участник) с пълен храноден; Обучителни материали. Повече информация за семинара можете да намерите в предварителната програма. За участие: ...
Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области - 2014 г. към фонд "Научни изследвания" към МОН 24.6.2014 г. ... , енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии, в т.ч. опазване на въздуха, почвите и водите. Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни, в т.ч. изследвания в областта на аграрните науки. Нови материали и ...
Научно-практическа конференция "Транспортът в променящия се свят - предизвикателства и решения" 21.10.2014 г. ... „Икономика на транспорта“ и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“  организират  научно-практическа конференция ”Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения”  под патронажа на ректора на УНСС ...
ПЕТО УЧИЛИЩЕ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 10.9.2018 г. ... УНСС „Транспорт и енергетика“, както и за магистри от специалност „Енергиен бизнес“ (завършили и настоящи): 350,00 лв. (Тарифа 3) Отстъпка при ранно записване (до 31.08.2016г.) – 20%. Броят на участниците е ...
Курс за обучение за работа с полиграф на Backster School of Lie Detection 10.4.2013 г. ... нощувки, закуски, вечери и транспорт до учебните зали.      ** www.hotel-geneva.com Краен срок за плащане: 19.04.2013 г. Учебници: Forensic Psychophysiology using the ...
КУРС НА ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ПОЛИГРАФ (ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА) 13.3.2013 г. ... нощувки, закуски, вечери и транспорт до учебните зали.      ** www.hotel-geneva.com Краен срок за плащане: 19.04.2013 г. Учебници: Forensic Psychophysiology using the ...
Седми студентски семинар „Междукултурни умения за правене на бизнес” 11.2.2013 г. ... на участниците: групов транспорт от София до Банкя и обратно; настаняване в хотел „Дружба” в двойна стая (с друг участник) с пълен храноден; обучителни материали. За повече информация вижте предварителната програма. Моля, изпратете попълнения ...
Обучителен семинар на тема: "Успешна реализация в България" 4.10.2012 г. ... на участниците: Групов транспорт от София до Банкя и обратно; Настаняване в хотел „Дружба” в двойна стая (с друг участник) с пълен храноден; Обучителни материали. За повече информация, моля, разгледайте програмата. За участие: Моля, изпратете ...
Конкурс за участие в проект “Homo Politicus - арена за политически битки” 15.3.2012 г. ... в проекта, включително за транспорт от София до хотела, настаняване и храна, се поемат от организаторите ...
Кръгла маса на тема: "АСТА - "за" и "против" 9.2.2012 г. ... и туризма, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Патентното ведомство на Р България, както и народни представители от Комисията по културата, гражданското общество и медиите, Комисията ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене