Резултати от търсене за Специалности

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

269 results found
Избираеми дисциплини за втори курс 23.2.2019 г. ... и „Магистър“ от различни специалности от учебната 1993/1994 г.. 2. Описание на съдържанието:  В тази учебна дисциплина студентите получават необходимите им знания и умения за прилагане на евристични управленски методи и техники в организациите. Те биват запознати с ...
Сътрудничество със Световната организация по интелектуална собственост 1.3.2019 г. ... и ИТИБ. Обучението в четвърти курс по двете специалности  на ИТИБ: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“, по определени дисциплини се провежда от международни лектори към  Академията на СОИС. Обучението е сертифицирано и студентите получават ...
Сътрудничество с Европейското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост 30.5.2019 г. ... ИТИБ Обучението в четвърти курс по двете специалности  на ИТИБ: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“, по определени дисциплини се провежда с участието на международни лектори към Академията на ЕПВ. Съдържанието на курсовете е разработено съвместно ...
Магистри 28.2.2019 г. ... образование. Магистърският прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в хартиена или електронна форма. В зависимост от професионалното направление на придобитата ...
Бакалаври 20.6.2019 г. ... по направления и поднаправления, а класирането по специалности става след завършен втори курс на базата на постигнатия среден успех от следването. Когато попълвате кандидатстудентските си документи, помнете, че всеки студент на УНСС след втората година има право да кандидатства само за специалност от ...
Магистри 1.3.2019 г. ... в ОКС Магистър по двете специалности  на ИТИБ: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ със специализации "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" и "Интелектуална собственост и бизнес в културата", по определени ...
Специалности в ОКС "Магистър" 14.2.2019 г. ... МИО и Бизнес предлага голямо разнообразие от магистърски програми в редовна и дистанционна форма на обучение. I. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ I.1. Международни икономически отношения – в 2 и 3 семестъра Целта на специалността е да надгради познанията, придобити в предходните образователни степени, и да ...
Органи за управление на качеството 25.1.2019 г. ... на синдикатите, на студентите от обучаваните специалности във факултетите и на бизнеса ...
Държавен изпит 8.5.2019 г. ... "Международни икономически отношения" и "Международни икономически отношения с преподаване на английски език" завършват с полагане от студентите на държавен изпит съответно на български и английски език. Държавният изпит се провежда в електронен (компютърен) вариант или в писмен (хартиен) вариант. ...
Специалности в ОКС "Бакалавър" 13.2.2019 г. ... с преподаване на английски език Обучението в тези специалности е с продължителност 4 години (8 семестъра). В специалност Международни икономически отношения с преподаване на английски език обучението се осъществява изцяло на английски език.  Завършилите тази специалност студенти се реализират много ...
Международно акредитирани специалности в ОКС "Магистър" 24.12.2018 г. ... специалност "Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език" Признати 8 изпита от ACCA qualification         Признати 5 изпита от ICAEW qualifications  Източник: https://apps.icaew.com/cpldirectory/   Магистърска ...
Международна акредитация от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) 12.9.2018 г. ... катедра „Логистика и вериги на доставките“ специалности в ОКС „бакалавър“ и в ОКС „магистър“ покриват две от трите квалификационни нива без полагане на изпит. Акредитираните програми, съответно признати нива на сертификация, са както следва: ELA стандартите ...
НОВИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 5.9.2018 г. ... , ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И ФИНАНСИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Магистърската специалност е официално акредитирана и e създадена в сътрудничество с Association of Chartered Certified Accountants (АССА) - най-голямата професионална организация в света, предлагаща квалификации в областта на ...
НОВИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ 4.9.2018 г. ... ИКОНОМИКА КОРПОРАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕС ЛИДЕРСТВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ИКОНОМИКА НА ВЪТРЕШНИЯ РЕД ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА Създаването на специалността е в отговор на глобалната тенденция за дигитализация на икономиката и ...
Приемни изпити и балообразуване 12.12.2018 г. ... прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в хартиена или електронна форма. В зависимост от професионалното направление на придобитата ...
Примерни тестове 2.8.2018 г. ... тест за завършилите специалности от професионални направления извън "Икономика"   № Въпроси и отговори 1 В най-общ смисъл икономиката на една страна следва да се разбира като: Отговори: а) природни дадености; б) ...
Документи и такси за кандидатстване 22.5.2019 г. ... от висше училище в Р. България (за специалности с преподаване на български език). Таксите за кандидатстудентския изпит за всяка отделна изпитна сесия са: за един изпит – 50 лв.    за всеки следващ изпит – 20 лв. Ако ...
Редовно и дистанционно обучение 22.5.2019 г. ... обучението в отделните магистърски специалности  е от два до четири семестъра. При повечето от тях продължителността е в зависимост от завършеното професионално направление и специалността в бакалавърската степен. В някои специалности максималният срок на обучение е 4 ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 2017г. 6.6.2018 г. ... се обучавате в една от най-търсените специалности на пазара на труда. Проблематиката на регионалното развитие е сред най-актуалните както в национален, така и в европейски мащаб. Много ми е приятно, че поставяте пред себе си важни проблеми на регионалното развитие и търсите ...
Най-нови учебници 4.3.2018 г. ... , включени в учебните планове на специалностите „Социология“ и „Икономическа социология и психология“, както и в магистърските програми, предлагани от катедра „Икономическа социология“. Стремежът на авторите е чрез социологическата ...
Магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти" 2.3.2018 г. ... за бакалаври и магистри от всички специалности на УНСС или други висши училища.Срок на обучениеСрокът на обучение е два семестъра.Как да кандидатствам?Приемът е чрез изпитен тест, като равнището на трудност предполага висока успеваемост. За завършилите бакалавърски ...
ОКС Магистър 26.2.2018 г. ... ОКС “Магистър” по специалности от професионални направления, различни от професионално направление “Икономика”. Магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление на човешките ...
Направления и специалности 23.2.2018 г. ... , а класирането по специалности става след завършен втори курс на базата на постигнатия среден успех от следването. Какво е професионално направление? Професионалното направление е група от специалности, които са включени в него. Студентите на УНСС ...
Mодул 1 - "Български език и езикова култура" 21.1.2019 г. ... и студенти от всички специалности (Поредица "Езикова компетентност", № 3), Регалия 6, С., 1998. 16. Георгиева, Е., Б. Георгиев, Правописни упътвания за малки и големи, трето преработено издание (Поредица "Езикова компетентност", № 2), Регалия 6, С., ...
Тотев 14.12.2017 г. ... . Учебник за III курс на всички специалности на икономическите техникуми. - София: Наука и изкуство, 1982. - 128 с. (в съавторство).4. Основи на теорията на статистиката с оглед на емпиричните изучавания на външнотърговските процеси. - София: НИИ за външна търговия ...
Батьов 24.12.2017 г. ... "Д. А. Ценов" - Свищов (1954), специалности Планиране и Статистика. Бил е избран е за доцент във ВИИ "К. Маркс" (1982). Научни интереси: приложение на корелационния и индексния факторен анализ на динамиката на селскостопанското производство и производителността ...
Редовно и дистанционно обучение 13.2.2018 г. ... направления, поднаправления и специалности, за които може да кандидатствате Дистанционно обучение При дистанционното обучение занятия се провеждат само в събота и неделя и са по-малко като брой часове от редовното обучение. Предоставят се материали за ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър" за летния семестър на учебната 2018/2019 г. 3.2.2019 г. ... курс за всички специалности 21.02 – 22.02.2019 г. Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01Банка: БНБТитуляр: ...
Класиране по специалности след втори курс 31.8.2018 г. ... е обявено в WEB-студент    Правила за класиране на студенти след втори курс Календарен план-график - прием по специалоности след втори курс за учебната 2018/2019 г. Календарен план-график за записване в трети курс ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... продължение на бакалавърските специалности  „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и „Счетоводство и контрол“, които са акредитирани ...
Нови магистърски специалности в УНСС 31.8.2017 г. ... продължение на бакалавърските специалности  „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и „Счетоводство и контрол“, които са акредитирани ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... по направления, поднаправления и специалности     Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на следните условия: - да са положили конкурсен изпит в УНСС или аналогичен ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи 1.11.2018 г. ... на дипломни работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през 2019 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
Условия за кандидатстване 14.6.2017 г. ... тест по английски език. Приемът за всички специалности в образователно-ква­ли­фи­ка­ци­онна степен "магистър" се извършва чрез полагането на конкурсен изпит. Повече информация за кандидат-магитърския тест може да намерите тук ...
ОКС Магистър 21.4.2019 г. ... предлага магистърски програми по специалностите „Финанси” и „Международно банкиране и финансови пазари”, в редовна форма на обучение, и „Финансов мениджмънт” и „Публичен финансов мениджмънт”, в редовна и дистанционна форма на ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 22.4.2017 г. ... , Поднаправление "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). Участниците в конкурса разработват есето, съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл.), утвърдени от Ректорския съвет на УНСС. Есето следва да е написано на един ...
Бизнес журналистика и продуцентство 24.8.2018 г. ... усвоеното в бакалавърска степен на сродни специалности Задълбочено познаване на различни методи за решаване на конкретни задачи в тези професионални сфери Критическо мислене и иновативен подход при решаване на задачи Способност за самостоятелно изучаване и разрешаване на ...
Новини 22.5.2017 г. ... си в ОКС „Бакалавър“ в специалностите „Счетоводство“, „Финанси“ и „Финансов контрол“ студентите полагат всички изпити, необходими за допускане до финалните писмени изпити пред ИДЕС за придобиване на правоспособност на дипломиран ...
Международно акредитирани специалности в ОКС "Бакалавър" 24.12.2018 г. ... "Счетоводство" Признати 4 изпита от ACCA qualification         Признати до 6 изпита от ICAEW qualifications  * Признава се за ICAEW ACA qualification, но не и за ICAEW CFAB. Източник: https://apps.icaew ...
Специалности 13.4.2017 г. ... анализ" предлага обучение в следните специалности в ОКС "Магистър", редовно обучение, на български език: 1. Специалност "Счетоводство" (1 г. и 1.5 г.); 2. Специалност "Счетоводство" със специализация "Финансова отчетност" (1 г.); 3. Специалност ...
Специалности 24.12.2018 г. ... "Счетоводство", редовна форма на обучение Счетоводството е първата официално обособена икономико-аналитична специалност в света. Нейното многовековно развитие е доказателство за научно-познавателния и практико-приложния й характер, който се проявява в изключително ...
Специалности 6.4.2017 г. ... ...
Международни акредитации 24.12.2018 г. ... анализ“ води и участва в редица специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, които са акредитирани от най-големите професионални организации в областта на счетоводството и одита в света, в т.ч.: The Association of Chartered Certified ...
Консултативен съвет 15.11.2017 г. ... обучение в бакалавърски и магистърски специалности. Предложения за теми за дипломни работи и участие в публичната им защита. Участие в учебния процес, чрез майсторски класове или други форми. Реализиране на съвместни изследователски и приложни проекти. Студентски стажове ...
Научни специалности 17.3.2017 г. ...   ...
Препоръки (Архив) 5.4.2018 г. ... на студентите от всички специалности към съответния факултет. При конституирането и/или при актуализирането на списъчния състав на общите събрания на факултетите да се осигурява представителство и на докторантите, обучавани към съответния факултет ...
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЕЛЕКТРОННИ ИЗПИТИ В РЦДО -ХАСКОВО 13.3.2019 г. ... кандидати, които кандидатстват за специалности в РЦДО - Хасково; могат да подават кандидат-студентски документи и кандидати, които ще се явяват на изпит в София. Документи за предварителните изпити се приемат в РЦДО-Хасково по обявения за съответната изпитна сесия ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 22.12.2018 г. ... направления/ поднаправления и специалности, трябва да се явят на конкурсен изпит (ЕПИ) и да участват в класирането по реда, установен от  Правилника за прием на студенти в ОКС “Бакалавър” в УНСС. 18. По условията на Регламента за провеждане на ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 14.11.2016 г. ... "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). Участниците в конкурса разработват есето, съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл.), утвърдени от Ректорския съвет на УНСС. Есето следва да е написано на ...
Кандидат-студенти 5.1.2019 г. ... , две магистърски и две докторски специалности. Моля, последвайте линковете за повече информация: Бакалаври: специалност „МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА” Бакалаври: специалност „МЕДИЯ ИКОНОМИКА” Магистри: специалност "ВРЪЗКИ С ...
План за действие за 2017/2018 г. 1.11.2017 г. ... по дисциплини, които се изучават от почти всички специалности в икономическите училища в България. 3. РАБОТНИ СРЕЩИ 3.1. Провеждане на работна среща на директорите на икономическите училища в България по време на междусрочната ваканция през месец февруари 2018 г. 3.2. Организиране на срещи с ...
МП “Бизнес психология и социология” 22.12.2018 г. ... да могат да сътрудничат с представители на други специалности и да вземат рационални, аналитични, гъвкави и социално приемливи управленски решения; разработват, прилагат и оценяват политики, програми и проекти. ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ...
МП "Социални изследвания, анализи и проекти" 22.12.2018 г. ... да могат да сътрудничат с представители на други специалности и да вземат рационални, аналитични, гъвкави и социално приемливи управленски решения; разработват, прилагат и оценяват политики, програми и проекти.   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ...
Класиране по специалности след 2-ри курс 20.5.2019 г. ... на онлайн заявление за класиране по специалности след II курс Правила за класиране на студенти след втори курс Календарен план-график - прием по специалности след втори курс за учебната 2019/2020 г. Kалендарен план-график за записване в трети курс Инструкция   ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език 7.4.2016 г. ... науки", Поднаправление "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). 4. Участниците в конкурса разработват есето, съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл.), утвърдени от Ректорския съвет на УНСС. 5. Есето следва да е написано на един ...
Акредитация 22.4.2016 г. ... (2015-2021)   Водените от катедрата специалности "Международни отношения" и "Европеистика" (ОКС "Бакалавър"), "Международни отношения: международна публична администрация" и "Национална сигурност" (ОКС "Магистър") в рамките на поднаправление "Международни отношения", както и цялото ...
Програми 6.8.2018 г. ... отношения" предлага обучение в: ◊ две специалности за ОКС "Бакалавър"   → „Международни отношения“ (традиционна специалност за УНСС, въведена за първи път в българското висше образование именно в УНСС от катедра "Международни отношения" още през 1976 ...
Начало 10.3.2016 г. ... .Проектът с УНСС ще включва студенти от различни специалности и предвижда серия от публични лекции, семинари и онлайн обучение по въпросите на борбата с ...
Конспекти за студенти от икономически специалности 15.3.2019 г. ... law" конспект "Трудово и осигурително право" за специалностите "Счетоводство" и "Одитинг" конспект "Търговско право" за специалностите "Счетоводство" и "Финанси" за 2016 г. конспект "Principles of law" конспект "Основи на правото" конспект "Търговско право" (доц. Захари Торманов) конспект ...
Важни дати 24.1.2019 г. ... , които НЕ се обучават по специалности към факултет „Икономика на инфраструктурата“, в т.ч. и външни за УНСС участници Подаване на онлайн заявка за участие в конференцията (Онлайн заявката е приложима за студенти и докторанти, които НЕ се ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 8.4.2016 г. ... "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). 4. Участниците в конкурса разработват есето, съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл.), утвърдени от Ректорския съвет на УНСС. 5. Есето следва да е ...
Специалност "Транспортен мениджмънт" - ОКС "Магистър" 17.2.2016 г. ... и неикономически специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ ...
Класиране 22.2.2016 г. ... картон форми на обучение и специалности. При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, посочени от кандидата (а не по тяхното словесно описание). При допуснато несъответствие отговорност носи кандидат-студентът. За ...
Специалности 19.2.2016 г. ... определяне на магистърските специалности и броя на обучаваните в тях студенти ще стане с решение на Академичния съвет до 15 юли 2016 г. № по ред  Специалности и специализации Редовно обучение,държавна поръчка Редовно обучение ...
Форми на обучение 7.1.2016 г. ... . София в модерни и мултимедийно оборудвани аудитории. Специалностите, които се предлагат са съобразени с изискванията на пазара на труда, на бизнеса и в публичния сектор. УНСС разполага с богата ресурсна библиотека с литература по всички дисциплини, които се изучават в магистърските специалности. В ...
Условия и балообразуване 18.11.2015 г. ... не по-нисък от Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в писменна или електронна форма. За участие в кандидат - магистърския изпит се заплаща такса. Балът ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... в ОИФ, но и с превръщането й в задължителна за всички специалности от учебната 1974-1975 г.; - не само с обучението на студенти в профил „Социология”, но и със създаването на специалност „Икономическа социология” през учебната 1990-1991 г. – спонсорирана, съгласно Договор за ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ...   ОБУЧЕНИЕ в ОКС "БАКАЛАВЪР"  И В СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ Глава трета   ОБУЧЕНИЕ В ОКС "МАГИСТЪР" Глава четвърта   ОЦЕНЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ Част трета   ДОКТОР Глава пета ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Глава шеста ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 13.3.2019 г. ... с гарантиран непрекъснат високоскоростен достъп. Специалности Виж тук Специалности в ОКС "магистър" - РЦДО-Хасково. График прием Прием на магистри в РЦДО-Хасково се осъществява през м.януари и през м.септември. Предстоящ прием: м.септември 2019 г.: Прием на документи: очаквайте ...
Специалности 12.7.2018 г. ... собственост" осъществява обучение по следните специалности в ОКС "Магистър": Интелектуална собственост и бизнес - научен ръководител  Интелектуална собственост и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - научен ръководител  Интелектуална собственост ...
Специалности 11.7.2017 г. ... осъществява обучение по следните специалности в ОКС "Бакалавър": Интелектуална собственост и бизнес; Творчески индустрии и бизнес ...
Докторски програми 9.12.2016 г. ... професионални направления и научни специалности за учебната 2017/2018 г.: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Бизнес в културата); Икономика и управление (Бизнес с интелектуална собственост).     С условията за ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... по професионални направления и специалности (на колко студенти се избира един представител, респективно, един представител, член на Общото събрание колко студенти и докторанти на УНСС представлява);             ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър", за летен семестър на учебната 2017/2018 г. 5.2.2018 г. ... .   за всички специалности 19.02. - 20.02 2018 г. четвърти курс 3.    „Финанси, счетоводство и контрол“ 21.02.2018 г. втори курс    „Администрация и ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... взаимодействие между научните специалности икономическа социология и икономическа психология. Икономическа социология предлага нов подход към анализа на икономическите явления и изследва обществената обусловеност на икономическите явления, ролята на икономическите ...
Дистанционно обучение 13.3.2019 г. ... на УНСС в Хасково се предлагат специалности само в дистанционна форма на обучение. Продължителността на обучението във всички специалности е осем семестъра (четири години). Присъствените занятия по всяка дисциплина се провеждат под формата на лекции и упражнения. ...
Професионални направления и специалности в ОКС "Магистър" 2.1.2018 г. ... за завършили ОКС "бакалавър" и/или ОКС "магистър": № по ред Специалности                            1 Професионално направление "Администрация и ...
Професионални направления и специалности в ОКС"Бакалавър" 14.5.2018 г. ... направления, включващи три специалности:  № по ред    Професионални направления                         ОКС"Бакалавър"             ...
Бакалаври 8.9.2017 г. ... на обучението във всички специалности е осем семестъра (четири години). Присъствените занятия по всяка дисциплина се провеждат под формата на лекции и упражнения. Техният хорариум съответства на 30% от този за редовна форма на обучение.  Всеки семестър, ...
Регионален център за дистанционно обучение 14.5.2018 г. ... поръчка. Обучението се извършва по специалностите “Икономика”, "Мениджмънт и администрация” и „Счетоводство и контрол“. Освен в бакалавърска, РЦДО – Хасково приема студенти и в няколко специалности от магистърска форма на обучение ...
Специалности 29.9.2014 г. ...    ...
График за записване за летния семестър на бакалаври 27.1.2017 г. ... . 4.   за всички специалности 22.02 – 23.02.2017 г. четвърти курс Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:BG03 BNBG 9661 3100 1746 01Банка: ...
Подаване на документи за явяване на държавен изпит спец. "Бизнес информатика" и спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език"", ОКС "Бакалавър" 26.9.2014 г. ... , ОКС "Бакалавър" от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език", които ще се явяват на държавен изпит през м. септември 2014 година, трябва да подадат молба с темата на дипломния си проект ...
Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалности 13.5.2019 г. ... трети курс след класиране по специалности   № Направление/поднаправление ден/месец 1. Направление „Политически науки“, Поднаправление „ Икономика с чуждоезиково обучение“, Поднаправление ...
Календарен план-график - прием по специалности след втори курс за учебната 2018/2019 г. 13.5.2019 г. ... дейностите по приема по специалности след  втори курс за учебната 2019/2020 г.   1. Годишна поправителна сесия за учебната 2018/2019 г. 24.06.- 30.06. 2. Внасяне на оценки от годишната поправителна ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 13.5.2019 г. ... след втори курс по специалности в съответното професионално направление/поднаправление, в което са приети   І. Общи условия 1.1  Класирането на студентите от професионални направления/поднаправления по специалности се извършва след ...
Класиране по специалности след 2-ри курс - София 10.4.2017 г. ... на документи за класиране по специалности след 2-ри курс е само онлайн!  Влизането в системата е чрез въвеждане на ЕГН и факултетен номер. В отворения електронен формуляр, студентът трябва да въведе от менюто всички специалности от съответното ...
Бизнес информатика 12.3.2014 г. ... подготовката на студентите от специалности “Бизнес Информатика”, студентите от направление “Икономика” задължително изучават: Оптимизиране на Бази от данни и управление на производителността; Информационна сигурност на бизнес информационни ...
Специалности 9.1.2014 г. ... ...
Такси за обучение 22.1.2018 г. ... в ОКС"бакалавър" по всички специалности в РЦДО гр. Пловдив е в размер на 231 лв ...
Такси за обучение - София 6.7.2017 г. ... (всички икономически специалности) 231.00 лв. 231.00 лв. Администрация и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация") 231.00 лв. 231.00 лв. Такси за обучение ...
Направления и специалности 17.5.2018 г. ... степен„Бакалавър“ Професионално направление „Икономика“, специалност „Финанси, счетоводство и контрол“ Професионално направление „Администрация и управление“ ...
За РЦДО-Пловдив 7.10.2015 г. ... ще се обучават в две специалности, които предоставят изключителни възможности за професионална реализация: Професионално направление „Икономика“, специалност „Финанси, счетоводство и контрол“ Професионално направление ...
Извънредна годишна поправителна сесия 27.7.2013 г. ... извърши за незаетите места по специалности след успешно полагане на избрания изпит. За студентите от бакалавърска и магистърска степен – последен курс, с един или два неположени изпита (без подаване на заявления). Условните изпити, включени в извънредната ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 5.7.2013 г. ... за завършилите специалности в ОКС “Бакалавър”, без значение от направлението. Срокът на обучение е два семестъра. Предлага се за студенти, владеещи английски и/или френски език.  Характеристика на обучението в съвместната магистърска ...
Инструкция 20.5.2019 г. ... заявление за класиране по специалности след II курс Влизането в системата се извършва чрез въвеждане на ЕГН и факултетен номер. В отворения електронен формуляр кандидатът има възможност да въведе от меню специалностите от съответното ...
Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалности 25.8.2016 г. ... трети курс след класиране по специалности № Направление/поднаправление ден/месец 1. Направление „Политически науки“ и поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“ 07/09 2 ...
Календарен план-график - прием по специалности след втори курс за учебната 2015/2016 г. 18.5.2015 г. ... на документи за прием по специалности след втори курс 25.05.-14.06. 4. Изчисляване на среден успех за прием по специалности 06.07. 5. Публикуване на основни данни и изготвяне на свързаните с тях справки 07.07 ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 18.5.2015 г. ... студентите след втори курс по специалности в съответното професионално направление/поднаправление, в което са приети   І. Общи условия 1.1.  Класирането на студентите от професионални направления/поднаправления по специалности се извършва след ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “Магистър” 10.1.2018 г. ... работа в ОКС “магистър”, специалности “Социология” и “Икономическа социология” Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на защита на дипломна ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” 20.3.2013 г. ... на дипломна работа в ОКС “магистър”, специалности “Социология” и “Икономическа социология”     Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на защита на дипломна работа  в ОКС ...
Линкове 14.3.2013 г. ... прием - Бакалаври Направления и специалности в РЦДО-Хасково Балообразуване Подаване на документи и плащане на такси ...
специалност "Макроикономика и финанси" 5.10.2017 г. ... по всички икономически специалности със срок на обучение три семестъра и за завършили образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ неикономисти със срок на обучение четири семестъра. Формата на обучение е редовна и дистанционна. Магистърската ...
специалност "Макроикономика" 5.10.2017 г. ... различни от „Макроикономика“ специалности, и за неикономисти. На завършилите специалисти по Макроикономика могат да се възлагат изследователски и управленски функции. С успех те могат да работят като преподаватели в университетски или други образователни институции ...
За катедрата 5.10.2017 г. ... кадрите и началото на нови направления и специалности в университета – „Икономическа социология“, „Икономика и организация на НИРД“, „Икономика на извънпроизводствената сфера. Катедра „Икономикс“ осъществява обучение по фундаментални ...
OKS 28.2.2013 г. ... кадрите и началото на нови направления и специалности в университета – „Икономическа социология“, „История на икономическите теории (Политическа икономия)“, „Интелектуална собственост“, „Икономика и организация на НИРД“, „Икономика на извънпроизводствената сфера (социално-културни ...
Специалности 6.3.2019 г. ... преподаване на български език  Специалности от зимен семестър на 2019/2020 учебна година  С преподаване на английски език:              ...
Прием 4.6.2019 г. ... (изисква се за кандидатите, които ще се обучават в специалности с преподаване на български език); 5. документ за владеене на английски език – успешно положени тестове TOEFEL, SAT или успешно завършен езиков курс на ниво не по-ниско от В2 по общата европейска рамкова програма (изисква се за кандидатите ...
Специалности 4.6.2019 г. ... език 2. С преподаване на български език Специалности  2019/2020 учебна година с преподаване на английски език:   - Поднаправление „Икономика с преподаване на английски език”             1. Международни икономически ...
Такси 4.6.2019 г. ... (всички специалности) 231.00 лв. Администрация и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация") 231.00 лв. Социология, антропология и науки за културата  (специалност ...
Такси 4.6.2019 г. ... (всички специалности) 231.00 лв. Администрация и управление  (всички специалности) 231.00 лв. Социология, антропология и науки за културата  (всички специалности) 335.00 лв. Политически науки (всички ...
Обучение 7.3.2013 г. ... степен  „магистър“  е организирано в специалности. Приемът е от началото на съответната учебна година или от летния семестър.          Учебният процес е организиран в академична година, която има два семестъра. В края на всеки семестър има редовна ...
Онлайн услуги 14.3.2013 г. ... . Онлайн прием на документи за класиране по специалности след втори курс – https://student.unwe.bg Класирането на студентите от професионални направления/поднаправления в специалности се извършва след успешно завършен втори курс, съобразно изразено от тях желание в състезателна карта за ...
Изберете УНСС 6.3.2019 г. ... на английски език в бакалавърски и магистърски специалности, висококвалифицираните лектори, богатата библиотека, компютърната база, спортният комплекс, връзките с работодатели и други. Обучението при нас ви дава възможност да създадете полезни лични и бизнес контакти за цял живот.     ...
Магистър 4.3.2013 г. ... . Прием 2. Специалности 3. Такси 4 ...
Бакалавър 4.3.2013 г. ... . Прием 2. Специалности 3. Такси 4. ...
<span style="display:none">ПРЕПОРЪКИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... по-добър баланс в представителството от различните специалности. Изборът на членове на Общите събрания на факултетите от представителната група на служителите (когато тя се формира на квотен принцип) да се удостоверява с протокол от проведеното събрание за избор на представители и доклад от ...
<span style="display:none">ПРЕПОРЪКИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 23.1.2019 г. ... представителство на студентите от всички специалности към съответния факултет. При конституирането и/или при актуализирането на списъчния състав на общите събрания на факултетите да се осигурява представителство и на докторантите, обучавани към съответния факултет. Предоставяните от ...
Специалност „Маркетинг” 13.3.2017 г. ... , 1.5 години (за бакалаври от всички други специалности в професионално направление „Икономика”) и 2 години (за неикономисти); „Прогнозиране и планиране” – редовна форма на обучение при същите условия (както за „Маркетинг”) за 1 година, 1.5 години и ...
Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 17.2.2016 г. ... и икономисти от други икономически специалности. Те трябва да добият и допълнят своята подготовка с изучаване на основните транспортни икономически дисциплини: икономика на транспорта, управление на транспорта, икономически анализ на транспортната фирма, маркетинг на транспорта, ...
Магистърска програма "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... за бакалаври, завършили същата или други специалности от всички висши училища.Срок на обучениеСрокът на обучение е два семестъра.Как да кандидатствам?Приемът е чрез изпитен тест за икономисти или неикономисти. Примерни тестове може да откриете на сайта на УНСС.Какви знания и умения ще ...
Бакалавърска специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... втори курс обучението се профилира по специалности. Това става на базата на желанията на студентите, като те се класират по успех (среден успех от първите четири семестъра). В трети и четвърти курс, дисциплините в спец. „Мениджмънт на недвижимата собственост" се разделят ...
Класиране по специалности след втори курс 12.10.2012 г. ... сесия е направено допълнително класиране по специалности след втори курс.  Виж тук. Записването е от 9 октомври (вторник) до 12 октомври (петък) в отдел “Студенти” в приемното време. За допълнителна информация: Учебен отдел и отдел “Студенти” ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... на специалността и направлението Редовна форма на обучение срещу заплащане Дистанционна форма на обучение срещу заплащане Продължителност на обучението / в ...
Журналистика в УНСС - магистърски програми 17.4.2017 г. ... на подготовката си, а бакалаврите от други специалности могат да придобият нови знания в медийната сфера. Към момента катедрата предлага обучение в следните магистърски програми: Връзки с обществеността Бизнес журналистика и продуцентство Моля, следвайте линковете за повече ...
Център за факултативно обучение 17.6.2015 г. ... придобиване на знания и умения по различни специалности за изграждането им като адаптивни и конкурентноспособни специалисти за стопанската и обществената практика.   Приемат се студенти, обучаващи се в редовна форма във всички степени на висшето образование в УНСС и други висши ...
Обявено е класирането по специалности след 2-ри курс 12.9.2013 г. ... е класирането по специалности след 2-ри курс. Можете да проверите резултата си в система Web-Студент. Класирането е окончателно и не се приемат молби за преместване в други специалности. Минимални балове (PDF) График за записване на ІІІ курс след класиране по ...
Специалности 28.8.2012 г. ... направления  и специалности Редовно обучение срещу заплащане Дистанционно обучение срещу заплащане Продължителност на обучението (в ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... (изисква се за кандидатите, които ще се обучават в специалности на български език); документ за владеене на английски език – успешно положени тестове TOEFEL, SAT и други (за кандидатите, които ще се обучават в специалностите с преподаване на английски език); 4.1     кандидатите за ...
Специалности 28.8.2012 г. ... учебната 2012/2013 г. за образователно-квалификационна степен „бакалавър“   І. Социология, антропология и науки за културата (Sociology, Anthropology and Humanities)             1. Социология (Sociology) ІІ. Политически науки  (Political ...
Специалности 11.12.2012 г. ... И СПЕЦИАЛНОСТИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ   Бизнес администрация със специализация “Бизнес комуникации” – 3 сем. Всички без значение от завършената специалност в ОКС бакалавър или ...
Условия за кандидатстване 12.9.2012 г. ... (изисква се за кандидатите, които ще се обучават в специалности на български език); документ за владеене на английски език – успешно положени тестове TOEFEL, SAT и други (за кандидатите, които ще се обучават в специалностите с преподаване на английски език); 4.1     кандидатите за ...
Специалности 28.8.2012 г. ... учебната 2012/2013 г. за образователно-квалификационна степен „бакалавър“   І. Социология, антропология и науки за културата (Sociology, Anthropology and Humanities)             1. Социология (Sociology) ІІ. Политически науки  (Political ...
Важно за студентите с неположени изпити! 23.9.2012 г. ... за специалност да се извърши за незаетите места по специалности след успешно полагане на избрания изпит. За студентите от бакалавърска и магистърска степен - последен курс, с един или два неположени изпита (без подаване на заявление) ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... на кандидат - студентите по предлаганите магистърски специалности от Катедра „Национална и регионална сигурност” се образува като сума от следните оценки: 1. успех от дипломата за завършена степен на висше образование (това е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех ...
Магистърски програми 7.4.2017 г. ... степен „бакалавър“от всички специалности на направление 3.8. „Икономика“ в УНСС. (независимо от годината на дипломиране) „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Корпоративна сигурност”, редовно обучение, 2 семестъра, Платена ...
Прием 18.1.2018 г. ... обучение за учебната 2016/2017 г. по следните специалности:  УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ  УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ     ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ПЪРВИ КУРС Е НЕОБХОДИМО: Да сте студент редовно обучение в УНСС или в друго висше учебно заведение Да имате заверен семестър от ...
Програмни акредитации 14.2.2012 г. ... за акредитирани професионални направления, специалности от регулирани професии и научни специалности в УНСС  Критериална система за програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулираните ...
Тест за неикономисти 14.2.2012 г. ... специалности от други професионални направления полагат приемен изпит с кандидатма­гистърски тест за неикономисти, включващ въпроси, проверяващи общата им икономическа и правна култура ...
Тест за икономисти 21.3.2012 г. ... , завършили специалности от направление Икономика, полагат тест за икономисти. Кандидатмагистърският тест за завършилите специалности от направление Икономика включва въпроси от пет фундаментални учебни дисциплини, преподавани в бакалавърска степен: Икономикс (основи на макроикономиката и ...
Изпити 6.7.2015 г. ... . • Кандидатмагистърският тест за завършилите специалности, изучавани в УНСС, включва въпроси от пет фундаментални учебни дисциплини, преподавани в бакалавърска степен: Икономикс (основи на макроикономиката и основи на микроикономиката), Право, Финанси, Счетоводство и Статистика. • При ...
Класиране 6.7.2015 г. ... в състезателния картон форми на обучение и специалности.  • При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, посочени от кандидата (а не по тяхното словесно описание). При допуснато несъответствие отговорност носи кандидат-студентът.  • За специалности и ...
Условия за кандидатставне 6.7.2015 г. ... не по-нисък от Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в писменна или електронна форма За участие в кандидатстудентския изпит се заплаща такса.  ...
Общи положения 4.9.2015 г. ... заплащане само по професионалните направления и специалностите, които са получили при акредитацията оценка "много добра" или "добра" (оценка от 5 до 10). (4) Семестриалните такси по специалности се утвърждават от Академичния съвет. Чл. 5. (1) Обучението в образователно-квалификационна степен ...
Правилник за прием 7.2.2012 г. ... не по-нисък от Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез полагането на писмен конкурсен изпит, под формата на тест За участие в кандидат - студентския изпит се заплаща такса. Кандидатстващите за специалността ...
Специалности в дистанционно обучение 7.7.2015 г. ... по ред  Специалности и специализации Дистанционно обучение, държавна поръчка Дистанционно обучение, срещу заплащане     2 сем. 3 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 1,1 Бизнес администрация       Х   1 ...
Тест за неикономисти 14.2.2012 г. ... специалности от други професионални направления полагат приемен изпит с кандидатма­гистърски тест за неикономисти, включващ въпроси, проверяващи общата им икономическа и правна култура ...
Тест за икономисти 21.3.2012 г. ... , завършили специалности от направление Икономика, полагат тест за икономисти. Кандидатмагистърският тест за завършилите специалности от направление Икономика включва въпроси от пет фундаментални учебни дисциплини, преподавани в бакалавърска степен: Икономикс (основи на макроикономиката и ...
Изпити 6.7.2015 г. ... на хартиената сесия. (3) Кандидат-студентите за специалности "Европейски бизнес и финанси", „Международен бизнес и мениджмънт“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със спец. „Ядрена сигурност“  , които не притежават необходимия сертификат, полагат  изпит - тест по английски ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... е професионалното им направление за възможните специалности, за които имат право да кандидатстват. Кандидат-студентите за специалностите "Международни икономически отно­шения", "Международни отношения: Международна публична администрация", "Международни икономически ...
Балообразуване 6.7.2015 г. ... Балът за класиране на кандидат-студентите по всички специалности с изключение на специалноста "Европейски бизнес и финанси", „Международен бизнес и мениждмънт“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със спец. „Ядрена сигурност“ се образува като сума от следните оценки: 1. успех от ...
Класиране 6.7.2015 г. ... в състезателния картон форми на обучение и специалности.  • При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, посочени от кандидата (а не по тяхното словесно описание). При допуснато несъответствие отговорност носи кандидат-студентът.  • За специалности и ...
Условия за кандидатставне 6.7.2015 г. ... не по-нисък от Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в писменна или електронна форма За участие в кандидат - студентския изпит се заплаща такса.  ...
Общи положения 6.7.2015 г. ... заплащане само по професионалните направления и специалностите, които са получили при акредитацията оценка "много добра" или "добра" (оценка от 5 до 10). (4) Семестриалните такси по специалности се утвърждават от Академичния съвет. Чл. 5. (1) Обучението в ...
Специалности в редовно обучение 6.7.2015 г. ... В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИ, ПО НАПРАВЛЕНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ № по ред  Специалности и специализации Редовно обучение,държавна поръчка Редовно обучение,срещу заплащане     2 сем. 3 сем. 4 сем. 2 сем. 3 ...
Условия за кандидатстване 9.4.2012 г. ... и история (8 единици) за специалностите от професионално направление: - "Право"; - "Политически науки". 2. Български език и литература (4 единици) за професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки". 3 ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... на студентите по специалности в направлението става след завършен втори курс въз основа на класиране съобразно тяхното желание за специалност/и, подредени по низходящ ред, и средния успех от следването им през първите две години. (3) За ...
Катедри 11.4.2012 г. ... степен МИО; 2) други икономически специалности; 3) неикономически специалности; Управление на международни проекти и Международен бизнес в два варианта – с обучение на български език и на английски език. Завършилите специалността получават ...
Специалности 1.2.2012 г. ... ...
СПЕЦИАЛНОСТИ 3.12.2018 г. ... език“ – 3 сем. Специалности дистанционна форма на обучение Управление на търговски вериги – 2 сем. Мениджмънт в туризма – 2 сем ...
Специалности 1.2.2012 г. ... ...
Специалности 1.2.2012 г. ... ...
Специалности 22.5.2019 г. ... степен "Бакалавър" Интелектуална собственост и бизнес Интелектуална собственост и бизнес (с преподаване на английски език) Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес Бизнес икономика Бизнес икономика (с преподаване на английски език) Аграрен ...
Специалности 22.5.2017 г. ... “Бакалавър” : Професионално направление “Икономика” специалност “Макроикономика” специалност “Икономика” специалност “Икономика” с преподаване на английски език специалност “Политическа ...
Специалности 5.11.2018 г. ... степен Бизнес информатика и комуникации Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език Статистика и иконометрия Магистърска степен Бизнес информатика Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" Статистика и ...
История 23.3.2017 г. ... курсове пред студентите от различни специалности, като: Висша математика І и ІІ част, Теория на вероятностите, Линейна алгебра и математическо програмиране, Финансова математика, Застрахователна математика. Катедрата изцяло е покривала всички математически курсове на специалност ...
История 3.10.2017 г. ... бакалавърска степен по други икономически специалности и за неикономисти. Успешно защитили дисертации са четирима докторанти на катедрата (един от които от чужбина), а понастоящем се обучават още двама. От 2005 г. обучението по логистика се привежда в съответствие с новата стратегия на ...
История 1.10.2012 г. ... Нейното създаване, заедно с други отраслови специалности е непосредствен израз на възприетия от тогавашното държавно ръководство курс на индустриализация и електрификация на страната, на коопериране и механизиране на селското стопанство, за достигане в кратък срок на развитите страни и ...
История 7.2.2019 г. ... отношения” (МИО) е една от водещите специалности в УНСС. Специалността се ражда през 1952 година, когато е създаден и Висшият икономически институт „Карл Маркс” с четири факултета, един от които е Търговският факултет. Неговият първи декан е проф. Пенчо Радковски. В ...
История 26.7.2018 г. ... технологии и комуникации" с обучение по две специалности - "Бизнес информатика" и "Икономика на съобщенията". Ръководител на катедрата е – проф. д.ик.н. Валентин Кисимов (2008 - 2016). 2016 Ръководител на катедрата е проф.Камелия Стефанова (2016 - ) ...
История 10.12.2012 г. ... „Икономикс” е водеща катедра на две специалности – „Макроикономика” и„Икономика”, които са в рамките на професионално направление “Икономика”. Специалност “Икономика” се преподава на български и на английски език, в редовна и дистанционна форма на ...
История 22.12.2018 г. ... и с превръщането й в задължителна за всички специалности от учебната 1974-1975 г.; - не само с обучението на студенти в профил „Социология”, но и със създаването на специалност „Икономическа социология” през учебната 1990-1991 г. – спонсорирана, съгласно ...
История 3.9.2012 г. ... характеристики и учебни планове) за двете специалности - в съответствие с новите реалности на пазарната среда, европейските стандарти за висше икономическо образование и изискванията на стопанската практика. Бакалавърската специалност “Икономика на индустрията” е водеща отраслова ...
История 28.9.2012 г. ... на професионалните направления и специалностите на висшето образование от 1983 г. е регистрирана с наименованието “Икономика и управление на търговията” /Д.в.бр.30/ 15.04.1983 г./, а в Държавния регистър на образователно квалификационните степени във висшите училища от ...
История 27.9.2012 г. ... стопанство” на всички икономически специалности в УНСС. От 1991 г. катедра “Управление” е съставна част на факултет “Управление и информатика” и е водеща катедра на специалностите от бакалавърска и магистърска степен: Стопанско управление Бизнес администрация “Бизнес ...
История 3.2.2012 г. ... и социални науки при СДУ се създават специалности, между които и специалност „Народностопанско планиране”. От 1.І.1952 г. стопанският факултет на СДУ се обособява в самостоятелен Висш икономически институт (ВИИ) и една от катедрите и специалностите в този институт е ...
История 17.9.2016 г. ... първокурсници и второкурсници от всички специалности - посещават веднъж седмично часовете по спорт. Те имат възможност да практикуват спорт по избор в профилирани групи, които се водят от висококвалифицирани специалисти. По-изявените студенти (след подбор) се включват в ...
Партньори 3.9.2012 г. ... направления: със сродни катедри и специалности на университети от редица европейски страни – Федерална Република Германия, Австрия, Холандия, Дания и други. със сродни катедри и специалности от университети в страната, при което катедрата е водеща в инициирането и ...
За катедрата 26.9.2012 г. ... стопанство” на всички икономически специалности в УНСС. От 1991 г. катедра “Управление” е съставна част на факултет “Управление и информатика” и е водеща катедра на специалностите от бакалавърска и магистърска степен ...
За катедрата 23.2.2016 г. ... и социални науки при СДУ се създават специалности, между които и специалност „Народностопанско планиране”. От 1.І.1952 г. стопанският факултет на СДУ се обособява в самостоятелен Висш икономически институт (ВИИ) и една от катедрите и специалностите в този институт ...
За катедрата 30.10.2018 г. ... курсове пред студентите от различни специалности, като: Висша математика І и ІІ част, Теория на вероятностите, Линейна алгебра и математическо програмиране, Финансова математика, Застрахователна математика. Катедрата изцяло е покривала всички математически курсове на ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... човешки ресурси" са включени шест специалности: "Макроикономика" "Икономика" (в редовна и дистанционна форма) "Икономика на човешките ресурси" "Застраховане и социално дело" "Икономическа социология и психология" "Политическа икономия". Обучението по тези ...
За катедрата 14.11.2015 г. ... ОКС "Магистър" студентите се обучават в специалности "Бизнес информатика" и новата специалност "Бизнес информатика със специализация информационни технологии за бизнес анализ", в която се комбинират професионалните знания на преподаватели в областта на информационните технологии ...
За катедрата 7.2.2019 г. ... още една от най-престижните и желани специалности в УНСС. В катедрата работят висококвалифицирани и всеотдайни преподаватели с дългогодишен опит в областта на международната търговия, международния бизнес, маркетинг и мениджмънт, международните финанси.  Нашите ...
За катедрата 28.9.2012 г. ... в учебния процес на други направления и специалности (например "Икономика на индустрията", "Финанси", "Администрация и управление", "Икономика"), където водят занятия по "Основи на правото", "Търговско и ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... "Право", както и от студенти от други специалности в зависимост от учебните им планове ...
Конференции и форуми 13.5.2019 г. ... - за студенти и докторанти, обучавани в специалности, водени от катедрата (апр./май); 2. Пето издание на конференцията "Икономически предизвикателства" (септ./окт.) 2018 г. 2017 г. (проект) 1. Четвърта студентска конференция - за студенти и ...
Проекти 3.9.2012 г. ... оценяване по специалните дисциплини в специалности "Бизнес икономика" и "Икономика на индустрията". Влияние на икономическата криза върху конкурентоспособността на експортноориентирани индустриални фирми. Антикризисно управление на индустриалните фирми. ...
Специалности 25.10.2012 г. ... ...
Специалности 24.4.2018 г. ... е съобразено с учебните планове на водещи университети в Европа и света. Катедрата по политология в УНСС - първата в България, приета за член на Европейския консорциум за политически изследвания (Есекс, Великобритания), е определена от списание "European Journal of ...
Специалности 16.9.2016 г. ... "Бизнес икономика" Специалност "Бизнес анализи и проекти" Специалност "Индустриален бизнес" Business economics - a curriculum lectured in English ...
Специалности 28.2.2018 г. ... или ОКС “Магистър” по специалности от професионални направления, различни от професионално направление “Икономика”. Магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление на човешките ресурси“ със ...
Специалности 11.7.2013 г. ... “Бизнес информатика” ОКС "Бакалавър" Специалност “Бизнес информатика” под различни наименования има над 35-годишно история в УНСС. Подготовката на студентите е широкопрофилна и включва дисциплини, свързани със съвременните информационни технологии и информационни системи, ...
Специалности 14.2.2012 г. ... познания, както и с програмите и специалностите във водещи европейски университети. Преподаването се провежда: на български език; на английски език - за чуждестранни и български студенти; в редовна форма на обучение (в София), също и в дистанционна форма (във филиал “Икономика и ...
Специалности 30.1.2012 г. ... ...
Специалности 21.4.2019 г. ... “Финанси” осъществява обучение по фундаментални и специални дисциплини за придобиване на знания от областта на финансите в съответствие с изискванията на образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен ...
Специалности 16.2.2012 г. ... “Финансов контрол” е насочена към подготовката на висококвалифицирани специалисти за нуждите на контролните институции и звена в публичния и частния сектор.. Целите, заложени в учебните планове за степените “бакалавър” и “магистър” се основават на повишената роля и изисквания ...
Специалност "Маркетинг" 13.3.2017 г. ... , 1.5 години (за бакалаври от всички други специалности в професионално направление „Икономика”) и 2 години (за неикономисти); „Прогнозиране и планиране” – редовна форма на обучение при същите условия (както за „Маркетинг”) за 1 година, 1.5 години и ...
Образователно квалификационна степен "Бакалавър" 27.2.2019 г. ... . Кандидатстване  2. Специалности: Бизнес администрация, редовно обучение, 4 години Бизнес администрация, дистанционно обучение, 4 години 3. Учебен план 4. Избираеми дисциплини първи курс втори курс трети курс четвърти курс 5. Плавила за преддипломен стаж ...
Специалности 30.1.2012 г. ... ...
Специалности 2.3.2018 г. ... е за завършили икономически и неикономически специалности. Продължителността е 1 година (2 семестъра) Каква е таксата за обучение? Обучението е платено – 900 лв. на семестър, превеждани в началото на всеки семестър. Как да кандидатствам? Приемът е чрез изпитен тест като: Завършилите ...
Специалности 18.11.2015 г. ... В номенклатурата на професионалните направления и специалностите на висшето образование от 1983 г. е регистрирана с наименованието “Икономика и управление на търговията” /Д.в.бр.30/ 15.04.1983 г./, а в Държавния регистър на образователно квалификационните степени във висшите училища от ...
Специалности 30.1.2012 г. ... ...
Специалности 28.9.2012 г. ... "Частноправни науки" обучава студентите от специалност "Право" по основните задължителни дисциплини: "Римско частно право", "Гражданско право - обща част", "Вещно право", "Семейно и наследствено право", "Облигационно ...
Специалности 28.9.2012 г. ... "Публичноправни науки" обучава студентите от специалност "Право" съвместно с катедри "Частноправни науки" и "Наказателноправни науки". Преподавателите от катедрата обезпечават учебния процес по дисциплините "Общо учение за държавата", ...
Специалности 10.6.2016 г. ... „Икономика на транспорта и енергетиката“ ОКС „Бакалавър“ Специалност „Икономика на транспорта“ ОКС „Магистър“ Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“  Специалност „Енергиен бизнес“ ...
Специалности 28.9.2012 г. ... "Международни отношения" - ОКС "бакалавър" ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ" специалност "Европеистика" - ОКС "бакалавър" ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ "ЕВРОПЕИСТИКА" специалност "Международни ...
Специалности 17.1.2013 г. ... изпит по чужд език от следните направления и специалности: I чужд език - Икономика с чуждоезиково обучение; Икономика с преподаване на английски език; Политически науки; II чужд език - Икономика на туризма; МИО, МИО с преподаване на английски език; МО; Европеистика; ...
Специалности 30.1.2012 г. ... ...
Специалности 12.3.2019 г. ...   В специалност Туризъм се подготвят специалисти за оперативна и ръководна работа в банки, борси, туроператорски и пътнически агенции, хотелски комплекси, заведения за хранене и развлечения и институции, участващи в регулирането на туристическата дейност ...
Специалности 27.9.2012 г. ... и ОКС "Магистър". Специалностите, които води катедрата са: I.ОКС "БАКАЛАВЪР" 1. "Международни икономически отношения -  срок на обучение 4 години /8 семестъра/; Дипломиране с държавни изпити по специалността и чужд език. 2. ...
Специалности 9.2.2015 г. ...        ...
Специалности 11.10.2012 г. ... . Баскетбол – ст.преп Спас Ставрев, ст. преп. Лариса Касабова 2. Волейбол – ст.преп. Петър Иванов, ст.преп. Ралица Арсова 3. Футбол – ст. преп. Цветан Владайчев, ст.преп. Иван Стоиолв 4. Тенис на корт – ст.преп. Надя Бонева, ст.преп. Кирил Германлиев 5. Тенис на маса – ст. преп. Елена ...
Специалности 15.2.2012 г. ... "Политическа ...
Индивидуална форма на обучение 12.7.2018 г. ...    Приемният изпит за специалностите със специализации през месец януари е есе. За тези две специалности може да се кандидатства и по всяко друго време на учебната година, като освен ако кандидатстването не е в рамките на септемврийския прием, приемният изпит е есе ...
Образователно квалификационна степен "Магистър" 19.4.2019 г. ... администрация, редовно обучение, 1 година Бизнес администрация, редовно обучение, 1,5 години Бизнес администрация, редовно обучение, 2 години Бизнес администрация, дистанционно обучение, 2 години Бизнес администрация, специализация Висш мениджмънт, ...
Обучение 20.10.2017 г. ... транспорт и предлага обучение в следните специалности: Икономика на транспорта  и енергетиката – ОКС „бакалавър“ Икономика на транспорта – ОКС „магистър“, 2 сем. Интелигентни транспорти системи – ОКС „магистър“,2 сем ...
Обучение 28.9.2012 г. ... в учебния процес на други направления и специалности (например "Икономика на индустрията", "Финанси", "Администрация и управление", "Икономика"), където водят занятия по "Основи на правото", "Търговско и облигационно право", ...
Обучение 17.9.2016 г. ... в учебния процес на други направления и специалности (например "Публична администрациа", "Финанси", "Счетоводство", "Финансов контрол"), където водят занятия по "Основи на правото", "Административно право и административен процес", "Административно и финансово пхраво", "Финансово ...
Журналистика в УНСС 3.11.2017 г. ... сте кандидат-студент, запознайте се с нашите специалности ...
Специалности 27.8.2018 г. ... "Логистика" предлага обучение по специалностите: "Бизнес логистика" в ОКС бакалавър, "Бизнес логистика" в ОКС магистър,  "Управление на веригата на доставките" в ОКС магистър, "Управление на веригата на доставките на английски език" в ОКС магистър и обучение по ...
Обучение 26.2.2018 г. ... защита" осигурява обучението по следните специалности: ОКС "Бакалавър" "Икономика на човешките ресурси" "Застраховане и социално дело" ОКС "Магистър" "Икономика на човешките ресурси" със специализация "Управление на човешките ресурси" "Застраховане и социално ...
Обучение 19.9.2014 г. ... осъществява обучение по следните специалности в съответните образователно-квалификационни степени: В ОКС "Бакалавър: Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" - с обучение на английски ...
Обучение 22.12.2018 г. ... Държавен изпит Учебните планове по двете специалности са съобразени с държавните изисквания. На базата на издадените дипломи за завършено висше образование за ОКС “Бакалавър” се издават сертификати на английски език. Повече информация за кандидатстудентската кампания можете ...
Обучение 14.10.2015 г. ... ИЗПИТ за ОКС “БАКАЛАВЪР”, специалности „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ катедра “Икономика на природните ресурси”, Бизнес факултет на УНСС   Настоящите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС “бакалавър” се ...
Бъдещи студенти 6.3.2014 г. ... .  В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалности "Бизнес информатика" и "Икономика на съобщенията". И двете специалности са в поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" и се избират от студентите в 3 курс. Катедрата предлага обучение ...
ЗА ИНСТИТУТА 16.1.2019 г. ... . Общият срок на дългосрочните курсове за всички специалности е две учебни години. Средносрочните курсове са с продължителност 3 или 6 месеца. Краткосрочните са едномесечни, тридневни, двудневни и еднодневни. Допуска се приемът на курсисти с полувисше и средно образование. Обучението приключва със ...
За факултета 29.3.2017 г. ... и дистанционна форма обучение) по следните специалности: „Бизнес администрация” „Маркетинг” „Прогнозиране и планиране” „Публична администрация” „Регионално развитие” „Администрация и управление“ с преподаване на ...
За факултета 25.2.2016 г. ... да обучава докторанти в следните научни специалности: “Административно право и административен процес”,  “Гражданско и семейно право”."Изобретателско, авторско и патентно право", "Римско частно право", "Обща теория на правото" ...
В медиите 16.3.2012 г. ... трябва да стане еталон, по който другите специалности да мерят своето развитие. И тя не е далеч от това", каза още ректорът за специалността "Икономика на туризма". Той градира оценката си до констатацията, че "катедрата е една от водещите в университета", една от ...
Обучение 17.5.2017 г. ... , умения и компетенции на студентите, обучавани по специалностите във факултета съответстват на тенденциите и актуалните потребности на икономиката. Това е предпоставка възпитаниците на факултета  да са конкурентоспособни при тяхната реализация. ОБУЧЕНИЕ В БАКАЛАВЪРСКА ...
История 24.2.2012 г. ... като самостоятелно звено към УНСС. В него по шест специалности се обучават студенти в бакалавърска, магистърска степен и докторанти. Основната дейност на факултета е обучението в бакалавърски, магистърски, докторски програми и подготовката на специалисти по организация и управление на дейностите, ...
За факултета 9.3.2017 г. ... като самостоятелно звено към УНСС. В него по шест специалности се обучават студенти в бакалавърска, магистърска степен и докторанти. Основната дейност на факултета е обучението в бакалавърски, магистърски, докторски програми и подготовката на специалисти по организация и управление на дейностите, ...
Стажантски програми 6.3.2012 г. ... В учебните планове на всички специалности в бакалавърска степен на обучение от факултет „Международна икономика и политика” са предвидени учебни практики в рамките на един месец в съответстващи на профила на специалностите институции, фирми и организации. Целта на учебните практики е ...
В медиите 16.5.2017 г. ... Университетите не трябва самоцелно да решават какви специалности да развиват – Проф. Статев, според рейтинговата система на университетите за 2016 г. най-много студенти се обучават по направление “Икономика” в страната – те са 52 хиляди. Следват тези със специалността ...
Обучение 22.5.2017 г. ... се осъществява  редовна форма на обучение за специалностите: 0 Професионално направление “Икономика” специалност “Макроикономика” специалност “Икономика” специалност “Икономика” с преподаване на английски език специалност “Политическа ...
История 25.1.2018 г. ... обучават около половината от студентите в института по специалностите: Политическа икономия, Планиране на народното стопанство, Статистика и Счетоводна отчетност. През следващите три десетилетия се осъществяват структурни промени, в резултат на които някои от тези специалности и обучаващите ги катедри се ...
За факултета 12.5.2017 г. ... – научната степен „доктор“ по специалности, които са акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация с най-високи оценки. Обучението по тези специалности се осъществява по съвременни учебни планове и програми, които непрекъснато се обновяват в съзвучие с ...
Начало 30.1.2018 г. ... обучават около половината от студентите в института по специалностите: Политическа икономия, Планиране на народното стопанство, Статистика и Счетоводна отчетност. През следващите три десетилетия се осъществяват структурни промени, в резултат на които някои от тези специалности и обучаващите ги катедри се ...
История 10.4.2013 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост". Катедрите към факултета подготвят и докторанти по ...
Наука 10.4.2013 г. ... Тематично тя е обвързана с профила на катедрите, водещи специалности. Посветена е на проблемите на фирмите и на основните отрасли на българската икономика – индустрията и селското стопанство. В потвърждение на това е организираната от деканското ръководство през октомври 2004 г. научна конференция на ...
Партньори 2.3.2012 г. ... проведе първата среща на компанията със студентите от специалности „Икономика на Индустрията” и „Бизнес Икономика”. Изпълнителният директор на Софарма Трейдинг Димитър Димитров не само представи  бизнеса на компанията, но и заедно с Антоанета Георгиева Директор Човешки Ресурси и Администрация и Алекс ...
За факултета 10.4.2013 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост". Катедрите към факултета подготвят и докторанти по ...
История 9.4.2015 г. ... не само в обучението на студентите в различните специалности, но и в разработването на научни и изследователски проекти ...
За факултета 19.9.2017 г. ... (редовна форма на обучение) по  специалностите: Бизнес информатика и комуникации; Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език; Статистика и иконометрия. Обучението на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър” се извършва по ...
Чуждестранни студенти! 27.8.2012 г. ... Русия, Сърбия, Турция и Украйна. Предпочитаните от тях специалности в степен "бакалавър" са: Международни икономически отношения; Международни икономически отношения с преподаване на английски език; Международни отношения; Икономика на туризма; Застраховане и социално дело; Маркетинг; Бизнес ...
Такси за обучение 11.1.2019 г. ... такси за обучение срещу заплащане по специалности на студентите в образователно-квалификационна степен “магистър”  за учебната 2018/2019 г.   ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ЗАПЛАЩАТ: ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, ПРИЕТИ ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ ...
Такси за обучение 12.1.2019 г. ... (всички икономически специалности) 231.00 лв. Администрация и управление  (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация") 231.00 лв. Социология, антропология и науки за културата  (специалност ...
Направления и специалности 27.2.2015 г. ... СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ЗА  ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УНСС ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ № по ред Професионални  направления Образователно-квалификационни степени ОКС "бакалавър" ОКС ...
Такси за обучение 29.6.2018 г. ... (всички икономически специалности) 231.00 лв. 231.00 лв. Администрация и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие", "Публична администрация"и "Мениджмънт и администрация") 231.00 лв. 231.00 лв ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В УНС ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ/ПОДНАПРАВЛЕНИ                      ...
УНСС №1 26.3.2018 г. ... дистанционна форма в 43 бакалавърски специалности и 108 магистърски специалности, и близо 500 български и чуж­де­странни док­то­ран­ти, които се обучават в 38 докторантски програми. УНСС е координиращ университет за България в ...
Визия и мисия 15.1.2018 г. ... власти в тази област. Във всички специалности и форми на обучение ще продължат да се осигуряват подходящи предпоставки за изграждане у студентите на способности да разбират нови понятия, да мислят критично и творчески и да действат предприемчиво за разработването и ...

Събития

264 results found
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Юли 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 18.6.2019 г. ... от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден на  02.07.2019 г. от 09,00 часа. Списък ...
Пето национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 9.6.2019 г. ... с изучаване на икономически специалности и ректорското ръководство на УНСС.   Национално съвещание на членовете на АИУБ На Националното съвещание присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение ...
Избираеми дисциплини за уч. 2019/20 г. 22.5.2019 г. ... 4-ти курс на някоя от нашите специалности, моля, попълнете анкетна карта за избираеми дисциплини тук ...
Защита на дипломни работи през месец юли 17.5.2019 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 04.07.2019 г. от 10.00 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е 20.06.2019 г ...
Държавен изпит през месец юли 17.5.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 04.07.2019 г. от 09.30 ч. в зали П035, П036 и ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 2.5.2019 г. ... семинара между едноименните специалности от трите университета се координира от проф. д-р Тобиас Бернекер (Универститета в Хайлброн), проф. д-р Христина Николова (УНСС) и проф. Ян Уилем Пропър (Университета в Бреда, Холандия). Преподавателите изнесоха лекции ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 2.5.2019 г. ... семинара между едноименните специалности от трите университета се координира от проф. д-р Тобиас Бернекер (Универститета в Хайлброн), проф. д-р Христина Николова (УНСС) и проф. Ян Уилем Пропър (Университета в Бреда, Холандия). Преподавателите изнесоха лекции ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 30.4.2019 г. ... семинара между едноименните специалности от трите университета се координира от проф. д-р Тобиас Бернекер (Универститета в Хайлброн), проф. д-р Христина Николова (УНСС) и проф. Ян Уилем Пропър (Университета в Бреда, Холандия). Преподавателите изнесоха лекции ...
ИНФОРМАЦИЯ за Предаване на дипломните работи от дипломантите и за Раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Юли 2019 г. 24.4.2019 г. ... студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение     Предаване на готовите дипломни работи за защита през м. Юли 2019 г. Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Юли ...
Ден на отворените врати на катедра „Икономическа социология” 20.3.2019 г. ... е да се осъществи среща на студенти от специалностите „Социология“ и „Икономическа социология и психология“ с организации от бизнеса и НПО за осъществяване на учебна практика и бъдеща професионална реализация. Това заяви научният секретар на катедрата гл.ас ...
Публична лекция на еврокомисаря Мария Габриел на тема „Как да четем в интернет?“ 18.3.2019 г. ... специалисти, искаме и студенти от други специалности, които да получат допълнителна възможност за реализация. До този момент са договорени над 1800 стажа. Европейската комисия разчита на университетите, защото те ще допринесат за създаване у младите хора на умения и навици за ...
Среща-дискусия на тема „България в еврозоната – факти и митове“ 11.3.2019 г. ... за нейното застъпване във всички специалности на бакалавърска и магистърска степен в шестте професионални направления, в които УНСС обучава студенти. В последните двадесетина години по проблематиката на европейската интеграция бяха защитени много дисертационни трудове, бяха ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Март 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 8.3.2019 г. ... от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение     Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден на  25.03.2019 г. от 09,00 часа ...
Google News Lab 11.3.2019 г. ... , като участие взеха около 80 студента от нашите специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“. През есента на 2019 г. предстои второ посещение и договаряне на по-продължителни ангажименти с Google News Lab. В приложения файл можете да изтеглите материалите, ...
Обучение на Google News Lab на тема „Fact-Checking and News Verification” 7.3.2019 г. ... . Участие взеха около 80 студента от нашите специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“. През есента на 2019 г. предстои второ посещение и договаряне на по-продължителни ангажименти с Google News Lab. Всички, които желаят да получат материалите от семинара, ...
УНСС и ICAEW продължават партньорството си и през 2019 г. 30.1.2019 г. ... информация относно акредитираните от ICAEW специалности и признатите изпити можете да откриете в раздел "Международни акредитации" ...
Държавен изпит през месец март 26.2.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 25.03.2019 г. от 09.00 ч. в зала П038 ...
Защита на дипломни работи през месец март 11.1.2019 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 25.03.2019 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115 ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 14.1.2019 г. ... на учебния процес. Разкрити бяха 8 нови магистърски специалности в отговор на съвременните предизвикателства пред икономическата и социалната реалност и изискванията на пазара на труда. Започна обучението по три нови магистърски специалности в резултат на институционални договори с държавни институции и ...
СЕМИНАР по Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия 10.12.2018 г. ... ще се актуализират три от преподаваните в ИСК специалности.            В рамките на семинара, участниците в програмата за Мобилност "Обучение на обучители" споделиха придобитите знания и умения от посещенията си във фирмата "Инфоркавадо-Информатика", с ...
Стипендиантска програма на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД 27.11.2018 г. ... ма млади кадри, обучаващи се по професии и специалности в областта на железопътния транспорт в „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД е разработена и утвърдена „Стипендиантска програма“. Програмата има за цел да привлича млади хора. които имат желание да съчетаят учене с ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... и възпитаници създадоха нови направления и специалности в университета – „Икономическа социология“, „Икономика и организация на НИРД“, „Икономика на извънпроизводствената сфера“ и др. „Икономикс“ е ключова катедра за УНСС, която ...
Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от РЦДО – Пловдив 19.11.2018 г. ... за дистанционно обучение – Пловдив със специалности „Финанси, счетоводство и контрол” и „Регионално развитие“. На тържеството присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Емилия ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... и възпитаници създадоха нови направления и специалности в университета – „Икономическа социология“, „Икономика и организация на НИРД“, „Икономика на извънпроизводствената сфера“ и др. „Икономикс“ е ключова катедра за УНСС, която ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 16.11.2018 г. ... бакалаври по „Медия икономика“, магистрите от специалностите „Връзки с обществеността“ и „Бизнес журналистика и продуцентство“. С тези думи доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедрата, откри тържествената церемония в аула „Максима“. Живеем във време ...
Студенти от СУ „Св. Кл. Охридски“ посетиха Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС 14.11.2018 г. ... от специалностите „Социални дейности“ и „Неформално образование“ в СУ „Св. Климент Охридски“ посетиха Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) на УНСС. Те разговаряха с директора му доц. д-р Росен Кирилов и главните експерти Атанас Димитров и ...
Участие на представители от УНСС във ФОРУМ "Висше образование - Да успееш в България" 8.11.2018 г. ... с бъдещите кандидат-студенти за начина на кадидатстване, специалности, конкурсни изпити и бъдеща реализация.      ...
Стажовете на студенти от УНСС в „Български пощи“ ЕАД представени като добра практика от Асоциацията на пощенските оператори в Европа 5.11.2018 г. ... 54 студенти от различни професионални направления и специалности. Студенти на УНСС по време на практическо обучение в реална работна среда Някои от менторите по проекта, които помагаха на нашите студенти в ежедневните дейности, като г-жа Калина Тотева, също са възпитаници ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи през 2019 г. 1.11.2018 г. ... и защита на дипломни работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през 2019 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
10 години факултет "Приложна информатика и статистика" 26.10.2018 г. ... на статистиката и математиката – традиционни специалности, които се преподават още от създаването на УНСС преди близо един век, с информатиката, а по-късно и обособяването им в самостоятелно поднаправление, доказа своето право на живот.  Днес факултет „Приложна информатика и ...
10 години факултет „Приложна информатика и статистика“ 26.10.2018 г. ... на статистиката и математиката – традиционни специалности, които се преподават още от създаването на УНСС преди близо един век, с информатиката, а по-късно и обособяването им в самостоятелно поднаправление, доказа своето право на живот.  Днес факултет „Приложна информатика и ...
Информация за Защита на дипломни работи – м.Октомври 2018 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 15.10.2018 г. ... 2018 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение     Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден на  30.10.2018 г. от 08,30 часа.   Списък с ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... дипломите на завършилите през месец юли 2018 г. специалности "Икономика на туризма" и Икономика на туризма с преподаване на английски език", ОКС "бакалавър" и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в ...
Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия 8.12.2018 г. ... 20 преподаватели от УНСС, с дългогодишен опит по своите специалности, участвали в множество международни проекти на ИСК, УНСС и в други образователни институции, с доказани знания и умения в областта на професионалното образование.Целта на проект е да се разшири използването  на информационни и ...
УНСС беше съорганизатор и домакин на национален форум за висшето образование 10.10.2018 г. ... друго. Затова се опитваме да намалим приема в някои специалности, с които е пренаселено, но да увеличим субсидията там, където се преподава добре. Политиката за намаляването на приема в масовите специалности с излишък на кадри като „Икономика“, „Администрация и управление“ и ...
Преподаватели от ФСФ участваха в международна конференция „Behavioural Accounting, Auditing, Finance“ 9.10.2018 г. ... и администрация“ (със специалности „Икономика“, „Управление“, „Финанси“ и „Счетоводство”). Проф. д-р Снежана Башева, Prof. Dr. Kiymet Cailyrt,       доц. д-р Михаил Мусов, гл. ...
Преподаватели от Финансово-счетоводния факултет на УНСС участваха в международна конференция на тема „Behavioural Accounting, Auditing, Finance“ 8.10.2018 г. ... и Администрация“, със специалности Икономика, Управление, Финанси и Счетоводство”. Проф. д-р Снежана Башева, Prof. Dr. Kiymet Cailyrt, доц. д-р Михаил Мусов, гл. ас.д-р Атанаска Филипова-Сланчева и гл.ас.д-р Мария Маркова Доц. д-р Михаил Мусов, ...
Катедра “Икономическа социология“ посрещна своите първокурсници 2.10.2018 г. ... от НАОА. Първото е 3.8. Икономика с общо 7 специалности в ОКС “бакалавър” и 10 в ОКС “магистър“. Второто професионално направление е 3.1. Първият випуск “Социология” датира от 1997-8 г., което означава че днес ние поздравяваме приемането на 21-я випуск ...
Срокове за Защита на дипломна работа – м.Октомври 2018 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение 18.9.2018 г. ... на готовите дипломни работи за защита през м.Октомври 2018 г.   Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Октомври 2018 г. се предават в кабинет 2046 от 10.00 до 12.00  часа на следните дати: 25.09.2018г. / вторник ...
Кандидат-бакалавърски изпит с есе на чужд език 6.8.2018 г. ... "Международни отношения" − специалности "Международни отношения" и "Европеистика".   Регламент и Указания за конкурса се публикуват своевременно на страницата на УНСС ...
Държавен изпит през месец октомври 2.10.2018 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 08.10.2018 г. от 09.00 ч. в зала 4055 ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 10.9.2018 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 08.10.2018 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115. Краен срок за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър": 21.09.2018 г ...
Наш преподавател обучава магистри в Университета на Долна Силезия 27.6.2018 г. ... работи заедно със студенти от медийните специалности на нашия университет ...
Наш преподавател обучава магистри в Университета на Долна Силезия 25.6.2018 г. ... работи заедно със студенти от медийните специалности на нашия университет ...
Избираеми дисциплини за 2018/9 г. - анкетите са отворени 13.6.2018 г. ... догодина ще бъдете в 3-ти или 4-ти курс на специалности "Медия икономика" или "Медии и журналистика". ВАЖНО: анкетната карта ще бъде активна до 10.30 ч. в понеделник, 18 юни. Моля, разпространете информацията сред колегите си, а ние ще го направим през профилите в социалните мрежи ...
20 години специалност „Социология” в УНСС 3.6.2018 г. ... конферентна зала на УНСС студентите от специалностите „Социология” и „Икономическа социология и психология” организираха честване на 20 годишния юбилей на специалност „Социология” в УНСС. Инициатор на събитието е Клубът на социолога при катедра ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и МДВ 17.5.2018 г. ... , включително въвеждане на нови курсове и специалности. На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, преподаватели в катедрите „Счетоводство и анализ“, „Финанси“ и ...
График за предаване на дипломните работи и за раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Юли 2018 г. 11.5.2018 г. ... година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение      Предаване на готовите дипломни работи за защита през м. Юли 2018 г. Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Юли ...
„Кариера УНСС 2018“ 11.5.2018 г. ... работна ръка не само по инженерните специалности, но и от прависти, икономисти, търговци и пр., каквито се обучават в нашия университет. Затова и бизнесът проявява такъв голям интерес към форума „Кариера УНСС 2018“. Студентите Зам. изпълнителният ...
Владимир Карамазов за изкуството като бизнес и бизнеса като изкуство 26.4.2018 г. ... в УНСС и сподели със студентите от различни специалности от факултет „Управление и администрация” и „Бизнес факултет” добри практики от своя опит в продуцирането и организирането на кампании за културни проекти. Основен фокус в разговора беше необходимостта ...
Информационен семинар по проекта „Динамична Европа“ 18.4.2018 г. ... на публичната администрация и сходни специалности и експерти от сферата на публичното управление. В рамките на проекта ще бъде изградена мобилна инсталация и ще бъде създаден сборник по въпросите на европредседателството. Студентите получиха сертификати за участието си ...
УНСС и ICAEW продължават да си партнират в обучението на студенти 27.3.2018 г. ... ICAEW акредитира всички специалности на УНСС и признава общо до 6 изпита на студентите: В ОКС „магистър“ ICAEW акредитира специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ и признава 1 изпит на ...
УНСС с най-висока оценка на учебния процес в професионално направление „Икономика“ 25.1.2018 г. ... специалисти за целия спектър от специалности, необходими на националната икономика, заяви след награждаването доц. Ралева. Радваме се, че нашите възпитаници заемат ключови управленски и експертни позиции в държавната администрация, в бизнеса, в неправителствения сектор, както ...
И катедра „Финанси” връчи дипломи на своите бакалаври 19.12.2017 г. ... е една от най-желаните и най-престижните специалности в университета. С получените знания сте готови да посрещнете предизвикателствата, обърна се доц. Борисова  към дипломантите. Доц. Борисова приветства абсолвентите   Имахте късмет през четирите години ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 20.12.2017 г. ... защото се обучавате в една от най-търсените специалности на пазара на труда. Проблематиката на регионалното развитие е сред най-актуалните както в национален, така и в европейски мащаб. Много ми е приятно, че поставяте пред себе си важни проблеми на регионалното развитие и търсите ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... в различните професионални направления и специалности, реализира научноизследователски проекти и научни форуми, които обогатяват теорията и създават добри практики.  В своето изказване доц. д-р М. Стоянова разказа за един научноизследователски проект и за две добри практики на ...
Дипломи получиха и възпитаниците на катедра „Икономика на търговията“ 4.12.2017 г. ... випуск на една от най-старите и престижни специалности в университета. Бъдете горди, че принадлежите на това семейство, посочи доц. Петков. Пожелавам ви успешно професионално бъдеще. Изпълнете живота си със съдържание, подредете приоритетите си и ги следвайте. Поддържайте приятелски и ...
Дипломиране на бакалаври и магистри от випуск 2017 19.3.2018 г. ... випуск на една от най-старите и престижни специалности в университета. Бъдете горди, че принадлежите на това семейство, посочи доц. Петков. Пожелавам ви успешно професионално бъдеще. Изпълнете живота си със съдържание, подредете приоритетите си и ги следвайте. Поддържайте приятелски и ...
Професионална реализация в областта на логистиката 30.11.2017 г. ... . или все още се обучават в една от нейните специалности. Резултатите от проучването сочат:  бърза реализация по специалността – над 50 % се реализират още по време на своето обучение, а около 40% в значително кратки срокове след завършването на съответното обучение; спад в ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... водените от катедра „Логистика“ специалности от  Европейската асоциация по логистика, отбеляза доц. Раковска. Тя акцентира върху  значимостта на сертифицирането както за катедрата, така и за университета, а също и за успешната професионална реализация на бъдещите ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... от катедра „Логистика“ специалности от  Европейската асоциация по логистика, отбеляза доц. Раковска. Тя акцентира върху  значимостта на сертифицирането както за катедрата, така и за университета, а също и за успешната професионална реализация на ...
Дипломиране на бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 22.11.2017 г. ... бакалаврите от випуск 2017, завършили специалностите „Маркетинг“ (редовна и дистанционна форма), „Маркетинг и стратегическо планиране“ и „Прогнозиране и планиране“. На събитието в аула „Максима“ присъстваха доц. д-р Миланка ...
И маркетолозите се дипломираха 17.11.2017 г. ... дипломираха бакалаврите от випуск 2017, завършили специалностите „Маркетинг“ (редовна и дистанционна форма), „Маркетинг и стратегическо планиране“ и „Прогнозиране и планиране“. На събитието в аула „Максима“ присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам ...
Студентска научна конференция „Пазарът на недвижими имоти в България – състояние, проблеми и перспективи“ 10.11.2017 г. ... територия, така и нашите участници са от различни специалности, обърна се към гостите проф. Йовкова и изтъкна големия интерес по проблематиката. Тя благодари на студентите, че в забързаното ежедневие са намерили време да подготвят своите разработки. Проф. Йовкова Гл. ас. д-р ...
И абсолвентите от РЦДО - Пловдив се дипломираха 7.11.2017 г. ... за дистанционно обучение – Пловдив със специалности  „Публична администрация и регионално развитие” и  „Финанси, счетоводство и контрол”. На тържеството присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от катедра "Икономикс" 7.11.2017 г. ... се дипломираха магистрите от специалностите  „Макроикономика“ и „Макроикономика и финанси“ , както и бакалаврите от „Макроикономика“, „Икономика“, „Икономика с преподаване на английски език“ и ...
Дипломиране на студентите от ОКС " Бакалавър" 7.11.2017 г. ... – гр. Пловдив към УНСС. Бакалаври от специалностите „ Публична администрация и регионално развитие” и „ Финанси, счетоводство и контрол” На тържеството присъстваха доц. д-р Стела Ралева  заместник- ректор по обучението ОКС "Магистър" и дистанционно ...
Тържествено връчване на дипломи 30.10.2017 г. ... на завършилите през месец юли 2017 г. специалности "Икономика на туризма" и Икономика на туризма с преподаване на английски език",    ОКС "бакалавър" и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен ...
20 години специалност „Публична администрация“ и Четвърта есенна академия „Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности“ 27.10.2017 г. ... пътя на развитие пред годините, промените, новите специалности, учебните планове. Той се спря на появата на специалността „Публична администрация“, породена от необходимостта да се реформира българската изпълнителна власт по пътя към демокрация и либерализъм и да се осигури по-голямо ...
Връчване на дипломи - 2 ноември 2017 13.10.2017 г. ... връчване на дипломите на завършилите специалностите "Медии и журналистика" и "Медия икономика" (бакалаври) и специалности "Медии и журналистика" със специализации "Връзки с обществеността", "Бизнес журналистика" и "Продуцентство и културни индустрии" (магистри). ВАЖНО: на 2 ноември 2017 ...
Важно: списъци с избираеми дисциплини 2.10.2017 г. ... с избираемите дисциплини за всички курсове и специалности, подредени по факултетни номера: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ljVFtIyVPH4Ot7JLOshJufav1MqL25iMAy-u4SM50UQ/edit?usp=sharing Ако имате въпроси, пишете по всяко време. Поздрави и успешна ...
Тържествено бешe открита 97-ата академична учебна година 3.10.2017 г. ... . Изчезват традиционни професии, раждат се нови специалности. В сложната и конкурентна среда имаме амбицията да сме поне една крачка напред пред академичните си събратя. Предстои ни усвояване на нови знания, на нови компетентности, с вечна неудовлетвореност от постигнатото и с отдаденост да ...
Международна конференция на тема „Приложен бизнес и икономика“ (ICABE 2017) 4.10.2017 г. ... , обучавани в различни професионални направления и специалности. Ректорът посочи, че в университетската Стена на славата са вписани имената на преподавателите и възпитаниците на УНСС в държавния елит на България, като уточни, че само министрите през годините са над 100, а в сегашния ...
Ново признание за Финансово-счетоводен факултет на УНСС 17.10.2017 г. ... за студенти, завършили ОКС Бакалавър, специалности „Финанси”,”Счетоводство”, „Финансов контрол” и „Счетоводство и контрол” и е с  двусеместриален срок на обучение. Образованието по специалността „Счетоводство, финансов контрол и ...
Държавни изпити и защита на дипломни работи през месец октомври 2017 г. 3.10.2017 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 13.10.2017 г. от 09.00 ч.  в зала П037. ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ...
Лекции на гл. ас. д-р Камен Луканов в Универститета за приложни науки в гр. Хоф, Германия 16.6.2017 г. ... и логистична тематика пред студенти 3-ти курс от специалности Бизнес администрация и Международен мениджмънт. Студентите бяха запознати с характерните особености на транспорта и неговата ключова роля за развитието на националната и световната икономика. Разгледано бе значението на мултимодалните ...
Стартира процедура за акредитиране на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА (European Logistics Association - ELA) 29.5.2017 г. ... процедурата по акредитирането на специалностите на катедра „Логистика“, УНСС - „Бизнес логистика“ в ОКС „бакалавър“, „Бизнес логистика“ в ОКС „магистър“  и „Управление на веригата на доставките“ в ОКС ...
Семинар по компютърна корпусна лингвистика 11.5.2017 г. ... и материали в часовете по английски език за различни специалности. Представеният от Саня Маринова софтуер досега е бил прилаган само в научноизследователската дейност, но след нейна адаптация вече е използваем и в преподавателската работа. По време на обучението В семинара участваха ...
Уъркшоп на тема „Игра на рискове: лятото идва“ 21.4.2017 г. ... , събра в голямата конферентна зала четвъртокурсници от специалностите „Финанси“ и „Счетоводство и контрол“. Събитието, част от поредица практически лекции на Бизнес мастър клас, бе организирано от УниКредит Булбанк и Центъра за развитие на бизнес компетентности „Иновации и ...
Информационна среща по проект "Студентски практики - фаза 1" 31.3.2017 г. ... . Третокурсници и четвъртокурсници от различни специалности получиха от доц. д-р Росен Кирилов, зам.-директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) и ръководител на Специализираното звено за практическо обучение, насоки за кандидатстване и включване в студентските практики ...
Договор за сътрудничество и съвместна дейност между УНСС и „ЧЕЗ България“ ЕАД 30.3.2017 г. ... подобряване на достъпа до висше образование по специалности в областта на енергетиката чрез популяризиране  и старт в кариерата; стажантски програми в предприятията на дружествата от ЧЕЗ; оптимизиране на качеството на обучението (практическо и теоретично) по бакалавърски и магистърски програми чрез ...
Публична лекция на доц. Димитър Ялнъзов от Университета в Киото, Япония 27.3.2017 г. ... на схема за интегриране на знанията на осем различни специалности. Целта е създаване на лидери, които да представят Япония в различни части на света в дългосрочни програми за развитие. През петгодишното си обучение те практикуват една година в големи международни организации-партньори. Основната идея за ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по приложна информатика и статистика 11.3.2017 г. ... , че те стават първокурсници в една от най-интересните специалности. Сертификатите на победителите връчиха доц. Славова... ... проф. Павлова... ... проф. Фесчиян Победителите в ...
Победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика получиха сертификати 10.3.2017 г. ... в една от най-интересните специалности. Сертификатите на победителите връчиха доц. Славова... ... проф. Павлова... ... проф. Фесчиян Победителите в ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - ОКС "МАГИСТЪР" 20.3.2017 г. ... на студентите в ОКС "магистър", от специалности: - МАКРОИКОНОМИКА; - МАКРОИКОНОМИКА И ФИНАНСИ; ще се проведе на 24 април 2017, от 08:30 ч., каб.4013 ...
Социолозите взеха дипломи на тържествена церемония 16.12.2016 г. ... студенти - бакалаври и магистри от специалностите “Икономическа социология” и “Социология”. На церемонията в голямата конферентна зала, която запамети важен ден за абсолвентите, техните близки и преподавателите, присъстваха доц. д-р Лилия ...
Дипломираха се 150-те бакалаври от специалност "Финанси" 15.12.2016 г. ... катедри и най-предпочитаните специалности, изтъкна тя. Бъдете все така красиви и лъчезарни, упорити и устремени. И винаги помнете началото – вашата Алма Матер, вашия факултет и вашата катедра. Доц. Ралева Търсех думите, с които да опиша как ...
Магистри и бакалаври с дипломи от специалности на туризма 5.12.2016 г. ... от специалностите „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ и 65-те бакалаври от специалност „Икономика на туризма“ получиха дипломите си на официална ...
С юбилейна кръгла маса катедрите „Управление“ и „Информационни технологии и комуникации“ честваха своята 50-годишнина 27.2.2017 г. ... и  развитието по години, новите специалности, водещите академични фигури, основните области на научни интереси. Над 2000 са студентите, завършили в катедрата, 200 са магистрите й, изтъкна тя. Паралелно с това проф. Стефанова открои и етапите в развитието на ...
С юбилейна кръгла маса катедрите „Управление“ и „Информационни технологии и комуникации“ честваха своята 50-годишнина 2.12.2016 г. ... и  развитието по години, новите специалности, водещите академични фигури, основните области на научни интереси. Над 2000 са студентите, завършили в катедрата, 200 са магистрите й, изтъкна тя. Паралелно с това проф. Стефанова открои и етапите в развитието на ...
Научна конференция на тема „Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба“ 24.11.2016 г. ... на юристи, но и на студенти от други специалности, създава един по-различен поглед и това предимство трябва да запазим и развием, открои още доц. Драганов. „Благодаря на всички преподаватели в Юридическия факултет, който и тази година е много желан и търсен от ...
Дипломира се випуск 2016 в РЦДО-Хасково 21.11.2016 г. ... в Хасково. От тях 81 бакалаври от специалностите „Икономика“ и „Бизнес администрация“ и 45 магистри в „Публични финанси“, Счетоводство и контрол“ и „Бизнес администрация“. Абсолвентите хвърлят шапките ...
Абсолвентите от "Бизнес администрация" хвърлиха шапки при дипломирането си 21.11.2016 г. ... . Вие завършвате една от най-желаните специалности в нашето висше училище, изтъкна тя и изрази увереност, че сред днешните дипломанти са бъдещите предприемачи, „онези, които с много хъс и знания ще управляват българския бизнес“. Постигането на баланс между ...
Абсолвентите от "Бизнес администрация" хвърлиха шапки при дипломирането си 27.2.2017 г. ... . Вие завършвате една от най-желаните специалности в нашето висше училище, изтъкна тя и изрази увереност, че сред днешните дипломанти са бъдещите предприемачи, „онези, които с много хъс и знания ще управляват българския бизнес“. Постигането на баланс между ...
Дипломира се випуск 2016 в РЦДО-Хасково 21.11.2016 г. ... в Хасково. От тях 81 бакалаври от специалностите „Икономика“ и „Бизнес администрация“ и 45 магистри в „Публични финанси“, Счетоводство и контрол“ и „Бизнес администрация“.  Абсолвентите хвърлят шапките си На ...
В Деня на доброволеца ректорът връчи сертификати на 46 нови доброволци 18.11.2016 г. ... нови доброволци-студенти от различни специалности. Каузата на УНСС, на която те се посвещават, е „Доброволчество - добротворчество (помощ, взаимопомощ и правене на добро)!“. „Днес в тази прекрасна аула „Максима“ ни събра вълнуващо събитие ...
Обучение по доброволчество 16.11.2016 г. ... събра десетки млади хора от различни специалности в зала 3036. Вашият избор е много добър, той носи дълбокия смисъл да даряваш от своето време, труд и внимание към другите, посочи доц. д-р Мария Стоянова, зам.-декан по научноизследователската дейност на Общоикономическия ...
Дипломи и за бакалаврите от специалност "Икономика на транспорта" 15.11.2016 г. ... част от вас вече са в магистърските специалности, другите вероятно ще кандидатстват догодина, изтъкна тя необходимостта от висока степен на академична подготовка за успешната реализация в практиката.  В аула "Максима" Три са компонентите за ...
Дипломи получиха абсолвентите от трите специалности на катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" 30.11.2016 г. ... на дипломите на студентите от специалностите: "Маркетинг" (редовно и дистанционно обучение), "Маркетинг и стратегическо планиране" с преподаване на английски език и "Прогнозиране и планиране" в ОКС "бакалавър". На церемонията присъстваха ректорът на университета проф ...
Дипломи получиха абсолвентите от трите специалности на катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" 12.11.2016 г. ... на дипломите на студентите от специалностите: "Маркетинг" (редовно и дистанционно обучение), "Маркетинг и стратегическо планиране" с преподаване на английски език и "Прогнозиране и планиране" в ОКС "бакалавър". На церемонията присъстваха ректорът на университета проф ...
На тържествена церемония се дипломира деветият випуск „Медии и журналистика“ 11.11.2016 г. ... се в една от най-желаните специалности, изтъкна и проф. Димитров. Деканът цитира традиционното виждане за специалността "Медии и журналистика" като „бижу“, като разшири сравнението с „бижутерска работилница“, в която се шлифоват ...
Обучение на студенти за доброволци от УНСС 10.11.2016 г. ... десетки млади хора от различни специалности в зала 3036. Вашият избор е много добър, той носи дълбокия смисъл да даряваш от своето време, труд и внимание към другите, посочи доц. д-р Мария Стоянова, зам.-декан по научноизследователската дейност на ...
„ДНЕС ЖИВЕЕМ В СВЕТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ“: ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ И ДИСКУСИИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕЯ НАРАСТВАТ 8.11.2016 г. ... си в други магистърски специалности се открояват сред останалите със способността по-лесно да усвояват и анализират нови обеми знания, благодарение на подготовката, получена в бакалавърската степен. Оказва се, че в днешните условия на ускоряване на всички ...
Доцент от УНСС бе гост-преподавател в Университета Париж – Версай 7.11.2016 г. ... качеството пред магистри от две специалности: програма M2 MAQAF (Management des Achats et de la Qualité fournisseurs) и M2 GRH (Gestion des Ressources Humaines). Семинар на тема „Какво е качеството?“ със студенти от магистърска ...
УНСС, ICAEW и ИДЕС обявиха съвместна акредитирана програма 15.11.2016 г. ... в ОКС „Бакалавър“ в специалностите „Счетоводство“, „Финанси“ и „Финансов контрол“ студентите полагат всички изпити, необходими за допускане до финалните писмени изпити пред ИДЕС за придобиване на правоспособност на ...
Първи бизнес мастър клас на УниКредит Булбанк с публична лекция на банкера Левон Хампарцумян 28.10.2016 г. ... на студенти от икономически специалности да почерпят практически опит от утвърдени професионалисти. Студентите ще научат как се случва бизнесът на практика; ще придобият ценни практически знания и умения от финансовата сфера, които ще им дадат летящ старт в ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалност "Икономика на отбраната и сигурността" 28.10.2016 г. ... и магистрите от специалностите „Икономика на отбраната и сигурността“ – два и четири семестъра, и „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“. Около 90 абсолвентите ...
УНСС ще си сътрудничи с китайския университет „Джао Тонг“ 26.10.2016 г. ... научноизследователски профил и широка гама специалности в областта на социалните и природните науки. В класацията „Times Higher Education” за 2016 г. той е сред десетте най-добри университета. Всяка година „Джао Тонг“ организира 15 летни училища с ...
Юбилейно честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят" 18.10.2016 г. ... кадри в една от водещите и най-желаните специалности, която е припозната от бизнеса и работеща с него, допълни ръководителят на катедра „Логистика“. Проф. Филип Тодоров Проф. Тодоров се върна към началото: идеята и четиримата основоположници – ...
Юбилейно честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят" 19.10.2016 г. ... кадри в една от водещите и най-желаните специалности, която е припозната от бизнеса и работеща с него, допълни ръководителят на катедра „Логистика“. Проф. Филип Тодоров Проф. Тодоров се върна към началото: идеята и четиримата основоположници – ...
Ректорът на УНСС и омбудсманът на Р България подписаха споразумение за сътрудничество 17.10.2016 г. ... с учебната програма и различните специалности на студентите от УНСС. Споразумението, което подписахме, ще позволи на нашите студенти да се запознаят отблизо с работата на институцията на омбудсмана, който има все по-голяма роля в нашето общество, заяви ректорът проф. Статев ...
Информационна среща със студенти по проект "Студентски практики - фаза 1" 12.10.2016 г. ... и четвъртокурсници от различни специалности бяха запознати с възможностите за сключване на договори и изискванията по проекта. По време на срещата в голямата конферентна зала Практическото обучение е провеждане на практика, която съответства на ...
Важно: списъци с избираеми дисциплини 11.9.2016 г. ... избираемите дисциплини за всички курсове и специалности, подредени по факултетни номера: https://drive.google.com/open?id=0B4EEJk_oEINCVXNSdmlhaEhQbW8 Ако имате въпроси, пишете по всяко време ...
Нова магистърска специалност „Теория и практика на валутната търговия – Forex“ 7.9.2016 г. ... най-атрактивните и най-новите магистърски специалности в УНСС. Обучението е с висока степен на практическа ориентация и цели развиване на компетентности за управление на инвестиции на международните валутни пазари. Специалността се изгражда върху престижното обучение от преподаватели ...
Ръководствата на УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ обсъдиха възможностите за сътрудничество 7.7.2016 г. ... акцентира върху десетте специалности, изучавани изцяло на английски език като добра основа за взаимодействие между двата университета. Той формулира своята идея за сътрудничество и изтъкна необходимостта от подписване на рамково споразумение, което ще позволи ...
Изследване на възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство", ОКС "бакалавър" 9.6.2016 г. ... по професионални направления или специалности”. В малката конферентна зала Проф. Башева подчерта също, че държавният изпит за ОКС „бакалавър” по счетоводство е изключително важна процедура с национално значение и затова ръководството на ...
Лекция на ас. д-р Камен Луканов в Универститета за приложни науки в гр. Хоф, Германия. 27.5.2016 г. ... тематика пред студенти 3-ти курс от специалности Бизнес администрация и Международен мениджмънт. В началото бе представен нашия университет и възможностите за обучение, които той предоставя. След това студентите бяха запознати с характерните особености на транспорта и неговата ...
Национална олимпиада по маркетинг 2016 г. 19.5.2016 г. ... университетите, в които има катедри и специалности по маркетинг”, подчерта ректорът. По думите му единадесетте отбора, които са се включили в състезанието тази година, ще гарантират добра конкуренция. Проф. Статев благодари на София Попова и нейния екип за ...
Национална олимпиада по маркетинг 2016 г. 16.5.2016 г. ... университетите, в които има катедри и специалности по маркетинг”, подчерта ректорът. По думите му единадесетте отбора, които са се включили в състезанието тази година, ще гарантират добра конкуренция. Проф. Статев благодари на София Попова и нейния екип за ...
Втора информационна среща с работодатели от сектора на недвижимите имоти 14.5.2016 г. ... аспекти от изучаваното в икономическите специалности, окуражи тя  студентите в бъдещия им избор. Важното е да се знае всяка стъпка от процеса, да се спечели доверието на клиентите, изтъкна и приоритетите в работата Бисера Иванова, която има над 18-годишен опит в сферата на ...
Кръгла маса по проблемите на юридическото образование и обучението по право 13.5.2016 г. ... и преподаване на студенти от неюридически специалности, практическото обучение, правните клиники и други добри практики. В голямата конферентна зала На практическото приложение на юридическото образование се спря в изказването си Красимира Филипова. Тя представи ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... спря на постиженията на факултета, шестте специалности, в които се обучават бакалаври, магистри и докторанти, контактите с български и чуждестранни университети, партньорите от държавните институции, административни структури, фирми и организации у нас и в чужбина. От името на ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 20.4.2016 г. ... спря на постиженията на факултета, шестте специалности, в които се обучават бакалаври, магистри и докторанти, контактите с български и чуждестранни университети, партньорите от държавните институции, административни структури, фирми и организации у нас и в чужбина. От името на ...
Публична лекция на вицепремиера Меглена Кунева на тема „Антикорупционни политики и законодателство“ 8.4.2016 г. ... включва студенти от различни специалности и предвижда серия от публични лекции, семинари и онлайн обучение по въпросите на борбата с корупцията.Разработили сме уебпортал в сайта на УНСС по въпросите на този проект и имаме готовност както за серия публични лекции, ...
Публична лекция на вицепремиера Меглена Кунева на тема „Антикорупционни политики и законодателство“ 5.4.2016 г. ... включва студенти от различни специалности и предвижда серия от публични лекции, семинари и онлайн обучение по въпросите на борбата с корупцията. Разработили сме уебпортал в сайта на УНСС по въпросите на този проект и имаме готовност както за серия публични лекции, ...
Кръгла маса на тема ”Предизвикателства пред одита в публичния сектор” 31.3.2016 г. ... по най-желаните от студентите специалности – счетоводство, финансов контрол, одитинг и финанси. Възпитаниците на този факултет заемат своето достойно място сред икономическия елит на нацията - в държавните институции, неправителствения сектор ...
Представяне на книгата на проф. Димитър Хаджиниколов "Европейска икономика" 1.3.2016 г. ... на учебната програма на много други специалности. Книгата на проф. Хаджиниколов е полезна както за тези, които изучават европейската интеграция в УНСС, така и за студентите от другите университети и за експертите извън академичните среди. Проф. ...
Ректорът беше специален гост на традиционния панаир на Националната търговско-банкова гимназия 26.2.2016 г. ... повече от 1250 ученици по осем специалности. При откриването на събитието Ректорът се обърна към възпитаниците на гимназията с думите: „Скъпи бъдещи студенти на УНСС!“. В словото си пред учениците, учителите и гостите на събитието той ...
"Стани част от екипа на ПроКредит Банк" 23.2.2016 г. ... за студенти от всички университети, специалности и курсове (включително първокурсници). Продължителността и времетраенето на програмата са изцяло съобразени с натовареността и учебните занятия на студентите, като не е необходимо присъствие на пълен работен ден или всеки ден ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по икономикс 10.3.2016 г. ... и основните направления и специалности, в които те ще имат възможност да се обучават. Ректорът увери учениците, че изборът на УНСС е правилният избор. Той отбеляза, че университетът е с водещи качествени и количествени показатели сред висшите училища в България ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по икономикс 18.2.2016 г. ... , представи 47-те бакалавърски специалности, 10 от които изучавани на английски език, над 100-те магистърски програми, студентската мобилност по Еразъм+, съвместните магистратури с чуждестранни университети др. На прага сте на изключително големи възможности, които съм ...
УНСС ще бъде първият български университет с пилотен проект по антикорупционно образование 8.2.2016 г. ... . Проектът с УНСС ще включи различни специалности, за да може хората, които се занимават с икономика и с право, да имат представа как да затворят пробойните и да не се допуска това нарушение да стане рисково за страната, заяви в интервю за агенция „Фокус“ ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията“ 8.2.2016 г. ... 60-и випуск на една от най-старите специалности. В дипломата на бакалаврите е отразен резултатът от четиригодишното обучение в най-големия икономически университет в България и Югоизточна Европа, посочи той. Дипломата е ключ към успешната професионална реализация, но ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 8.2.2016 г. ... на български и английски език специалности в бакалавърската степен, магистърските програми “Туристически бизнес“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ и съвместната  с френския университет Université Littoral ...
Национални семинари 2016 2.2.2016 г. ... представи катедрата и водените от нея специалности в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Проф. д-р Даниела Фесчиян представи и учебния план на специалност "Счетоводство" в поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол", както и учебната програма по дисциплината "Основи на ...
Дипломантите от катедра "Недвижима собственост" получиха своите "ценни книги" 23.12.2015 г. ... на дипломите на бакалаврите от специалностите „Икономика на недвижимата собственост“ и „Мениджмънт на недвижимата собственост“ и магистрите от „Икономика на недвижимата собственост“ и „Бизнес с недвижими имоти“ ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2015 г. ... качество кадри за икономическите специалности на университета. Проф. Статев награди Христо Славов, управител на ОРКП „Мисъл” и списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения”, с възпоменателния медал „Проф. Стефан Бобчев – ...
УНСС ще бъде първият български университет с пилотен проект по антикорупционно образование 10.12.2015 г. ... . Проектът с УНСС ще включи различни специалности, за да може хората, които се занимават с икономика и с право, да имат представа как да затворят пробойните и да не се допуска това нарушение да стане рисково за страната, заяви в интервю за агенция „Фокус“ ...
Дипломи за абсолвентите от катедра „Индустриален бизнес” 30.11.2015 г. ... от специалностите „Индустриален бизнес“ в ОКС „бакалавър“ и от специалностите „Бизнес икономика“ и „Бизнес анализи и проекти“ в ОКС „магистър“ на тържествена церемония в аула „Максима” ...
Публикувани са теми за магистърски тези 27.11.2015 г. ... за магистърски тези за студентите от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика със специализация Информационни Технологии за бизнес анализи" са публикувани. Повече информация на moode.unwe ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията" 19.3.2018 г. ... 60-и випуск на една от най-старите специалности. В дипломата на бакалаврите е отразен резултатът от четиригодишното обучение в най-големия икономически университет в България и Югоизточна Европа, посочи той. Дипломата е ключ към успешната професионална реализация, но ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията“ 23.11.2015 г. ... 60-и випуск на една от най-старите специалности. В дипломата на бакалаврите е отразен резултатът от четиригодишното обучение в най-големия икономически университет в България и Югоизточна Европа, посочи той. Дипломата е ключ към успешната професионална реализация, но ...
Тържествено, с много настроение и емоции, бяха връчени дипломите на завършили магистри и бакалаври 14.11.2015 г. ... на завършили  бакалаври от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език" и магистри  от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика със специализация информационни технологии за бизнес анализи". На ...
Бакалаврите от специалностите „Маркетинг“ и „Прогнозиране и планиране“ успешно се дипломираха 12.11.2015 г. ... сте се обучавали, да се гордеете със завършените специалности“, изтъкна пред абсолвентите проф. Стати Статев. По думите му няма международен език, но със сигурност две думи са еднакви в целия свят – „компютър“ и „маркетинг“. По време на ...
Публикувани са теми за дипломни проекти 11.11.2015 г. ... са теми за дипломни проекти на студенти от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър". Повече информация на moodle.unwe ...
Представител на ФСФ участва при програмата акредитация на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" 11.11.2015 г. ... по професионално направление 3.8. Икономика, специалности "Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)" и "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност" ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ се дипломираха 11.11.2015 г. ... студентския химн при завършване на следващи специалности и магистратури, приветства абсолвентите ръководителят на катедра „Национална и регионална сигурност“ проф. д-р Димитър Димитров. Той изброи основанията им за гордост: „Завършвате университет № 1 в България, имате много ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 30.10.2015 г. ... преподаваните на български и английски език специалности в бакалавърската степен, магистърските програми “Туристически бизнес“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ и съвместната  с френския университет Université Littoral Côte ...
Дипломираха се бакалаврите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" 28.10.2015 г. ... в аула „Максима” абсолвентите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" получиха дипломите си. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректорът на УНСС и ръководител на катедра „Икономикс”, доц. д-р Лилия ...
Възможност за стаж 1.10.2015 г. ... от специалности "Икономическа социология" и "Социология" могат да започнат стаж в сферата на онлайн маркетинга от 01.10.2015 г. до 27.10л2015 г. За повече инфомация пишете на darry.doncheva@gmail.com ...
УНСС стана учредител на първата Асоциация на икономическите училища в България 22.6.2015 г. ... сродни училища, в които се изучават икономически специалности, и даде съгласие университетът да стане учредител на асоциацията.  По време на съвещанието Като актуална и важна за средното професионално образование, определи срещата Ваня Кастрева, зам.-министър на ...
Среща с ръководството на Професионалната бизнес академия в Тирана 15.6.2015 г. ... програми с престижни университети, десет специалности се изучават изцяло на английски език,  активно е сътрудничеството със сродни катедри от чуждестранни университети, както и членството в международни професионални организации. Ректорът на Професионалната бизнес академия д-р ...
Международните логистични процеси в Нестле България 14.5.2015 г. ... вериги на доставките“ в двете магистърски специалности „Логистика” и „Управление на веригата на доставките”, посочи при откриването на срещата доц. д-р Мирослава Раковска от катедра „Стопанска логистика“. Евгения Чунова Логистиката е сърцето на бизнеса, изтъкна ...
Проф. Васил Проданов - СТУДЕНТИ, ИСКАТЕ ЛИ ДА УСПЕЕТЕ ИЛИ ДА СПЕЧЕЛИТЕ, УЧЕТЕ ФИЛОСОФИЯ! 5.5.2015 г. ... друг специалност и установиха любопитен факт. Специалности, които имат в названието си „финанси” и „бизнес”, само заради самите думички имат необичаен успех. Очевидно съзнателно или несъзнателно се асоциират с пари и позиции след това в живота. На другите специалности гледат като на не ...
Международна научна студентска конференция по икономика, политика и мениджмънт 28.4.2015 г. ... изцяло на английски език десет бакалавърски специалности и изрази становище, че съвместна българо-руска магистратура би била успешна и за двата университета. Проф. Стати Статев връчи на проф. Владимир Автономов възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор ...
Лекция-обучение "От университета към бизнеса" 24.4.2015 г. ... на пазара на труда, кои са най-търсените специалности, кои сектори са най-динамично развиващи се. Студентите участваха активно в обучението Богатият опит в областта на човешките ресурси ни е дал ценна информация и обширни познания за корпоративните култури, като по този ...
На пресконференция и кръгла маса бяха представени резултатите по проект за актуализиране на учебните програми в професионално направление „Икономика“ 17.4.2015 г. ... е анализирана учебната документация на 37 специалности, от които 10 с преподаване на английски език, актуализирани са 41 учебни програми и са създадени 10 нови, а резултатите са дело на преподаватели от шест факултета и катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, на студенти-бакалаври ...
Наш преподавател бе гост-лектор в Турция 15.4.2015 г. ... в професионално направление Политически науки, специалности „Международни отношения“ и „Европеистика“. Сградата на университета в Истанбул Установяването на партньорски взаимоотношения със сродни катедри от университети в чужбина е част от стратегията ...
Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление” 13.2.2015 г. ... на нови квалификационни характеристики на специалностите, нови учебни планове в различните степени на обучение и най-вече - усъвършенстването на учебните програми като структура и съдържание. Особено важна роля играе връзката на университета с практиката, изтъкна също ректорът. Сред ...
Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление” 26.2.2015 г. ... характеристики на специалностите, нови учебни планове в различните степени на обучение и най-вече - усъвършенстването на учебните програми като структура и съдържание. Особено важна роля играе връзката на университета с практиката, изтъкна също ...
Възпитаниците на катедра „Предприемачество“ на прага на успешна кариера 22.12.2014 г. ... на една от най-младите специалности в УНСС „Предприемачество” и магистрите от първия випуск „Фамилно предприемачество“ получиха дипломите си. На церемонията в зала „Тържествена“ присъстваха ректорът на университета ...
Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректорското ръководство 17.12.2014 г. ... следствие от факта, че десет специалности се изучават на английски език. Много са и сключените през годината договори с професионални организации, посочи ректорът и даде пример с Финансово-счетоводния факултет, който само през последната година  е ...
Второ национално състезание по финанси и счетоводство в УНСС 15.12.2014 г. ... се класират в желаните специалности според постигнатия успех. Правим предварителна форма на подбор, защото смятаме, че вие сте от топ учениците и се надяваме, че ще докажете това и с резултатите от днешното състезание, каза зам.-ректорът. Той отбеляза ...
Бакалаврите и магистрите от "Бизнес администрация" се дипломираха 16.12.2014 г. ... да са завършили определени специалности. Вие можете и заслужавате да управлявате българския бизнес, изтъкна проф. Кисимов. Проф. Валентин Кисимов Абсолвентите получиха поздравления от името на ръководството на катедра „Управление” и ...
Бакалаврите и магистрите от "Бизнес администрация" се дипломираха 11.12.2014 г. ... да са завършили определени специалности. Вие можете и заслужавате да управлявате българския бизнес, изтъкна проф. Кисимов. Проф. Валентин Кисимов Абсолвентите получиха поздравления от името на ръководството на катедра ...
Церемония по връчване на дипломите на 21-я випуск на специалност „Стопанска логистика“ 11.12.2014 г. ... от най-уважаваните и „тежки“ специалности в университета, защото логистиката е най-мощната сила в бизнеса днес, посочи ректорът. В зала "Тържествена" Бъдете горди, че завършвате най-големия  университет в България, първи и ...
Кръгла маса "Европейското законодателство за независим финансов одит" 10.12.2014 г. ... студентите, завършили трите специалности на Финансово-счетоводния факултет, които кандидатстват за получаването на квалификация от ICAEW, да бъдат признати изпитите от първо сертификационно ниво, които се полагат  за придобиване на квалификация ...
Двоен празник за катедра „Икономика на туризма“: юбилей на проф. Манол Рибов и изпращане на абсолвентите 1.12.2014 г. ... една от най-хубавите и предпочитани специалности в университета, напомни на своите възпитаници и проф. Тадаръков. Като илюстрация той посочи, че през последните 20 години при завършилите специалността няма безработица, а 27 от директорите на туристически комплекси в Дубай са възпитаници ...
Студентска кръгла маса „От какви знания за политиката се нуждаят студентите от икономическите специалности“ 27.11.2014 г. ... за политиката се нуждаят студентите от икономическите специалности в УНСС?“ се проведе в голямата конферентна зала. Участници във форума бяха преподавателите от катедра "Политология" доц. д-р Ивка Цакова, гл.ас. Николай Кръстев, ас. Ивайла Стоева, докторантите И. Димова и Т. Славев, както и ...
Дипломи и за възпитаниците на катедра „Национална и регионална сигурност“ 26.11.2014 г. ... на отбраната и сигурността“ и на магистрите от специалностите „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Корпоративна сигурност“. На церемонията в зала „Тържествена“ присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ...
Университетски проект на тема:"Адаптиране на учебни програми към изискванията на Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)" 25.11.2014 г. ... , така че  на студентите, завършили трите специалности на ФСФ, които кандидатстват за получаването на квалификация от ICAEW, да бъдат признати изпитите от първо сертификационно ниво, които се полагат  за придобиване на квалификация «регистриран одитор».  Институтът на ...
Заключителна пресконференция на проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 21.11.2014 г. ... направените предложения от научните ръководители на специалности. Обобщените данни от проучването са в основата на разработвания проект на Стратегия за усъвършенстване на системата за дистанционно обучение в УНСС, гарантираща устойчивост на постигнатите резултати и след приключването на проект ...
Троен юбилей на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ 19.11.2014 г. ... защита. Ректорът изтъкна също, че катедрата и двете специалности са еталони за учебна и научна дейност, за академично израстване. „Вие имате високата мисия да бъдете вещи теоретици и компетентни преподаватели, които създават знания и ги предават с обич и всеотдайност на поколения студенти. Правите го с ...
Дипломи за младите маркетолози и плановици 17.11.2014 г. ... с катедрата. Бъдете горди, че завършвате две знакови специалности за нашия университет, акцентира проф. Статев пред бакалаврите. А аз съм горд, че ръководителят на катедрата изгради една от най-добрите специалности в УНСС, които се изучават на английски език, допълни той. Ректорът връчва ...
Преподавател от финландски бизнес университет изнесе лекции пред наши студенти 12.11.2014 г. ... , с най-много чуждестранни студенти в икономически специалности в страната и традиции, датиращи от 1909 г. Осем учебни часа д-р Зашев води лекции пред студенти в магистърската програма на английски език на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ по „Международен ...
Катедра "Индустриален бизнес" изпрати и випуск 2014 от "Икономика на индустрията" 3.11.2014 г. ... от постиженията ви. Завършвате една от водещите специалности в университета, дипломирате се със среден успех 4,70.  Проф. Илиев приветства абсолвентите „Икономика на индустрията“ е една от четирите специалности в УНСС с най-дълга история, посочи проф. Илиев. Сега тя става все ...
С най-висок успех се дипломираха бакалаврите от специалност „Бизнес икономика“ 3.11.2014 г. ... практиката и науката. Завършвате една от най-елитните специалности в университета и най-елитната, на най-високия пиедестал по успех, отбеляза и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор на УНСС. Той приветства абсолвентите от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и им пожела на добър час. Създавате ...
Юбилейна среща на първия випуск магистри "Здравен мениджмънт" 31.10.2014 г. ... или "магистър" по икономически и неикономически специалности,  включително и медицински. Тя предоставя знания и системна подготовка по правно-организационни, медико-икономически и здравно-политически проблеми на управлението на здравеопазването и лечебните заведения в динамично развиваща се среда. ...
Съобщение за студентите в 3-ти курс Социология и Икономическа социология 19.9.2014 г. ... за посещаване от студентите в 3-ти курс, специалности "Социология" и "Икономическа социология" ...
Откриване на учебната 2014-2015г. в направление "Социология, антропология и науки за културата" 17.9.2014 г. ... 3.8. Икономика с общо 7 специалности в ОКС „бакалавър” - Макроикономика”, “Икономика”, “Икономика” с преподаване на английски език, “Политическа икономия”, “Икономика на човешките ресурси”, “Застраховане и ...
Научни форуми на катедра "Управление" 15.9.2014 г. ... са нови квалификационни характеристики за трите специалности „Бизнес администрация“, „Публична администрация“ и „Регионално развитие“, апробирани са 23 от програмите през учебната 2013/2014 г. Доц. д-р Петър Димитров (вляво), вътрешен експерт по проекта, коментира ...
Научни форуми на катедра "Управление" 20.10.2014 г. ... са нови квалификационни характеристики за трите специалности „Бизнес администрация“, „Публична администрация“ и „Регионално развитие“, апробирани са 23 от програмите през учебната 2013/2014 г. Доц. д-р Петър Димитров (вляво), вътрешен експерт по проекта, ...
Подаване на документи за явяване на държавен изпит спец. "Бизнес информатика" и спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език"", ОКС "Бакалавър" 17.7.2014 г. ... , ОКС "Бакалавър" от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език", които ще се явяват на държавен изпит през м. септември 2014 година, трябва да подадат молба с темата на дипломния си проект ...
Конференция по проект за актуализиране на учебните планове и бакалавърските програми в професионално направление „Икономика“ 19.6.2014 г. ... висше икономическо образование по специалности” представи доц. д-р Галина Димитрова, експерт-анализатор от УНСС. Тя приведе обобщени данни от проучвания и разработки на Националната агенция по оценяване и акредитация, работодателски организации, одита на Сметната ...
УЧАСТИЕ НА ДЕКАНА НА ФСФ - ПРОФ.Д-Р СНЕЖАНА БАШЕВА в дискусия на тема "Бизнесът и образованието - партньорство за бъдеще" 9.4.2014 г. ... университети, в които се изучават специалности, релевантни на счетоводната и одиторска професия ...
Дипломираха се младите юристи на университета 9.4.2014 г. ... от най-търсените и предпочитани специалности в университета, изпълни аула „Максима“. За да изпратят своите дипломанти дойдоха преподавателите от Юридическия факултет, роднини и приятели на бъдещите юрисконсулти, прокурори, адвокати, ...
Семинар за оценка на аналитичното и креативното мислене 20.3.2014 г. ... млади хора в една от най-добрите специалности и нека те да тестват своето аналитично и креативно мислене, посочи гл. ас. д-р Николай Ванков, научен секретар на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“. Гл. ас. д-р Николай ...
Семинар на тема: "Протокол, етикет и ораторски умения" 27.2.2014 г. ... УНСС. Десетки студенти от различни специалности взеха участие във форума и обогатиха познанията си в успешното говорене пред аудитория, защитаването на идеи и позиции, представянето си при интервю за работа. Гост-лектори бяха Биляна Дечева, началник отдел ...
Представени бяха резултатите по проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 30.1.2014 г. ... по 2 бакалавърски и 4 магистърски специалности, обучени над 3300 студенти и 250 преподаватели, служители и администратори в София, Пловдив и Хасково“, изтъкна проф. Павлова. По време на пресконференцията в голямата конферентна зала „УНСС е сред ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 23.1.2014 г. ... СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: > “Икономическа социология”, “Социология”ще се проведе на 05.03.2014  от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър 10.00 часа  за ОКС- магистър   > Важно!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се ...
Дипломираха се и бакалаврите от "Икономика на човешките ресурси" 20.12.2013 г. ... сте избрали една от най-важните специалности, заложени в основата на човешкия живот, изтъкна доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет. Няма как да ви подготвим за всичко, няма как да ви дадем знания за всички ситуации, защото практиката и животът ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 19.12.2013 г. ... университет, в който има десет специалности с преподаване на английски език, което дава възможност за увеличаване приема на чуждестранни студенти и на студентската мобилност. Магистърските програми са 89, от които 8 на английски език, включително съвместни с ...
Дипломира се и третият випуск предприемачи 14.12.2013 г. ... випуск на една от най-младите специалности в УНСС - „Предприемачество” - получи дипломите си. Церемонията по връчването им бе открита от проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, ръководител катедра „Предприемачество”. Абсолвентите в ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на третия випуск бакалаври по предприемачество 17.12.2013 г. ... особено място в широкия спектър от специалности на УНСС бяха подчертани и в приветствието на зам. ректора проф. Павлова, която връчи част от дипломите на най-добрите випускници. Дипломите бяха връчени също и от официалните гости, така и от студенти, учредители на клуб ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на третия випуск бакалаври по предприемачество 13.12.2013 г. ... особено място в широкия спектър от специалности на УНСС бяха подчертани и в приветствието на зам. ректора проф. Павлова, която връчи част от дипломите на най-добрите випускници. Дипломите бяха връчени също и от официалните гости, така и от студенти, учредители на клуб ...
"Сертификати за качество" за завършилите "Стопанска логистика" 16.12.2013 г. ... завършили една от най-търсените специалности, която има над 85 на сто реализация на студентите си, подчерта проф. Тодоров. Проф. Тодоров поздравява студентите си През годините сме ви учили да анализирате и диагностицирате проблемите, но трябва ...
Договор за сътрудничество между УНСС и Колежа по пощи и далекосъобщения 12.12.2013 г. ... разработва учебна документация по специалности, преподавани в двете висши училища. Те ще се подпомагат и при кадровото осигуряване с преподаватели. Двамата ректори след подписване на споразумението  УНСС и Колежът по пощи и далекосъобщения ще си ...
Катедра “Икономика на транспорта” изпрати своите бакалаври и магистри 11.12.2013 г. ... завършването на две от тези специалности.”  Абсолвентите от "Икономика на транспорта" Към магистрите от специалност “Енергиен бизнес” приветствие направи проф. д-р Септемврина Костова, преподавател в катедра “Икономика на ...
Най-младият факултет отбеляза пет години от своето създаване с международна научна конференция 10.12.2013 г. ... планове на бакалавърските специалности. За ОКС "магистър" предоставяме възможност на студентите да се обучават както по специализирани учебни планове, така и по една съвместна магистърска програма, подчерта проф. Павлова. Преди пет години ръководството на УНСС ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и Българска асоциация „Корпоративна сигурност” 18.6.2014 г. ... и полезни и за студентите от други специалности, отбеляза проф. Статев. Ректорът (вляво) изтъква значението на договора Споразумението ще бъде фактор при изготвянето на учебните програми, студентските стажове, участието на гост-лектори от ...
Дипломи за бакалаври и магистри от "Публична администрация" и "Регионално развитие" 26.11.2013 г. ... дипломите на студентите от двете специалности. Проф. Христо Христов честити дипломирането на своя ...
Бакалаври и магистри от катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ получиха своите дипломи 22.11.2013 г. ... на една от най-престижните специалности в университета. Тя изтъкна, че ръководителят на катедрата проф. д-р Борислав Борисов само преди дни бе удостоен със званието “почетен професор" (“доктор хонорис кауза”) на Руската държавна академия по интелектуална ...
Ректорът подписа споразумение за сътрудничество между УНСС и Икономическия университет в Братислава в присъствието на президентите на България и Словакия 11.11.2013 г. ... степен „доктор“ в специалности и професионални направления, представляващи взаимен интерес; обмен на преподаватели, студенти, докторанти и служители по програми и научни изследвания, участие в съвместни проекти и обмен на научни изследвания, ...
Дипломира се новият випуск журналисти 8.11.2013 г. ... и магистрите от трите специалности - „Бизнес журналистика”, с ръководител проф. д-р Петко Тодоров, „Връзки с обществеността”, с ръководител проф. д-р Любомир Стойков, и „Продуцентство и културни индустрии”, с ...
Двудневна национална научна конференция „Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии“ 4.10.2013 г. ... като една от „вечните специалности“, без която не може нито една държава.  Ректорът подчерта особената тежест и роля на факултет „Приложна информатика и статистика“, създаден преди 5 години, и се аргументира и с факта, че  ...
Открита бе новата учебна година и в РЦДО-Хасково 30.9.2015 г. ... и приетите в другите две специалности - "Икономика" и "Бизнес администрация". Доц. д-р Марчо Марков връчи студентските книжки на първокурсници Доц. д-р Живко Драганов (на трибуната) и доц. д-р Надя Миронова също ...
Открита бе новата учебна година и в РЦДО-Хасково 8.10.2013 г. ... и приетите в другите две специалности - "Икономика" и "Бизнес администрация". Доц. д-р Марчо Марков връчи студентските книжки на първокурсници Доц. д-р Живко Драганов (на трибуната) и доц. д-р Надя Миронова също ...
Стартира проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" 26.7.2013 г. ... , в чийто състав са включени специалности от професионално направление Икономика“. Партньори по проекта са Министерството на финансите, Агенцията по заетостта и Националното сдружение „Недвижими имоти“. Проектът цели по-тясното обвързване на ...
Нови магистърски програми на катедра „Финансов контрол“ 8.7.2013 г. ... степен в тези специалности ще даде възможности на младите хора да придобият практическа подготовка, да продължат образованието си в степен „доктор“, да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда.  Бакалаврите, ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 4.7.2013 г. ... е предназначен за завършилите специалности в ОКС “Бакалавър”, без значение от направлението. Срокът на обучение е два семестъра. Предлага се за студенти, владеещи английски и/или френски език.  Характеристика на обучението в съвместната магистърска ...
Троен юбилей на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ 18.5.2013 г. ... също, че катедрата и двете специалности са еталони за учебна и научна дейност, за академично израстване. „Вие имате високата мисия да бъдете вещи теоретици и компетентни преподаватели, които създават знания и ги предават с обич и всеотдайност на поколения ...
Нова съвместна магистърска програма на УНСС с френски университет 29.4.2013 г. ... присъедини към общо десетте специалности, които в нашия университет се изучават изцяло на английски език, каза ректорът и посочи, че съвместната магистърска програма с английския университет Нотингам Трент вече има 7-годишна история. Той поздрави катедрата ...
Публични лекции на двама испански професори от Университета в Гранада 25.4.2013 г. ... , както и някои от изучаваните специалности в бакалавърска степен („Фирмено управление“, „Информатика“, „Начална педагогика“, „Социална педагогика“),  магистърските програми ( „Подготовка на преподаватели“ и „Управление на туристически фирми“), ...
Публични лекции на двама испански професори 24.4.2013 г. ... , както и някои от изучаваните специалности в бакалавърска степен („Фирмено управление“, „Информатика“, „Начална педагогика“, „Социална педагогика“),  магистърските програми ( „Подготовка на ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 23.4.2013 г. ... от различни специалности, които са се запознали с професионалния профил на доброволците, с  правата на хората с увреждания, с психологията на  контакта  и етикетното поведение при работа с тях. „Няма да скрия радостта си, ...
УНСС произведе първите 57 доброволци - социални асистенти 27.4.2013 г. ... От 63 кандидати, 37 са от специалностите Социология, Икономическа социология, 13 - Публична администрация и 7 от други специалности.             От всички кандидати 57 издържаха изпита. Това са първите ...
Приключило обучение 22.4.2013 г. ... От 63 кандидати, 37 са от специалностите Социология, Икономическа социология, 13 - Публична администрация и 7 от други специалности.             От всички кандидати 57 издържаха изпита. Това са първите ...
УНСС обучи първите си 57 доброволци-социални асистенти 23.4.2013 г. ... 63-та кандидати, 37 са от специалностите „Социология“, „Икономическа социология“,  13 от „Публична администрация“ и 7 от други специалности. Първите доброволци-социални асистенти От всички ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 19.3.2018 г. ... и престижни специалности в университета. Ръководителят на катедрата се върна към нейните основатели, спря се на лекционните курсове и дисциплини, учебниците и учебните помагала, научноизследователските разработки, връзките и сътрудничеството с ...
Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждане Защита на дипломна работа (ОКС "магистър") 17.4.2013 г. ... ИЗПИТ за ОКС “БАКАЛАВЪР”, специалности „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ катедра “Икономика на природните ресурси”, Бизнес факултет на УНСС   Настоящите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС “бакалавър” ...
Вътрешно първенство по плуване с участието на над 150 студенти 17.4.2013 г. ... на над 150 студенти от всички курсове и специалности. Програмата на състезанието включва всички плувни стилове, като за първа година турнирът завърши с плувна щафета 4х50 м. свободен стил. Победителите в първенството Класиране: 50 м. свободен стил ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 12.4.2013 г. ... една от най-привлекателните и престижни специалности в университета. Ръководителят на катедрата се върна към нейните основатели, спря се на лекционните курсове и дисциплини, учебниците и учебните помагала, научноизследователските разработки, връзките и сътрудничеството с ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 12.4.2013 г. ... НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: “Икономическа социология”, и “Социология” и ще се проведе на 27.06.2013 /четвъртък/ от: 10.00 часа за ОКС-бакалавър 11.00 часа  за ОКС-магистър   Важно!!! Молби за явяване на държавен ...
Научна сесия между катедрите на УНСС и ЮЗУ 27.4.2013 г. ... между двете катедри, двете специалности и двата клуба на младите социолози ...
Пролетна студентска научна сесия 27.3.2013 г. ... и др., представиха студенти от различни специалности в университета. Студентите в голямата конферентна зала ...
Четвърти младежки АФОН: ВЛАСТТА, И МЕДИИТЕ, И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ: смяна, подмяна или промяна? 30.3.2013 г. ... от други университети, от различни специалности, работещи с други консултанти.           Ако идеята и темата на Четвърти младежки АФОН ‘2013 отново ви интригува, предлагаме няколко възможни проекции на голямата тема ...
гл. ас. д-р Донка Никова беше избрана за доцент в катедра „Икономическа социология” към ОИФ на УНСС. 23.3.2013 г. ... първи, трети и четвърти курс от различни специалности в бакалавърска степен на обучение, както и на студенти в магистърска степен на обучение. Има разработени учебни програми на лекционни курсове, водени в магистърска и бакалавърска степен на обучение. Участва в университетски и ...
Общото събрание даде положителна оценка на работата на ректорското ръководство 20.12.2012 г. ... период ректорът открои новите пет специалности с обучение на английски език в бакалавърска степен, увеличаването на капацитета на специалност „Право“ и разкриването на специалност „Медии и икономика“ от следващата година.  Дипломирането на първия ...
Дипломирани финансисти получиха европейски старт 14.12.2012 г. ... . Завършвате една от най-елитните специалности, изтъкна доц. д-р Стоян Александров, ръководител на катедра „Финанси“ и напомни: „Не мислете, че ученето свършва с университета. То едва сега започва!”. Той очерта възможностите за усъвършенстване и ...
Дипломираха се и бъдещите туристически босове 3.12.2012 г. ... "Икономика на туризма" и магистрите от специалности „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма". Проф. д-р Димитър Тадъръков приветства абсолвентите. На тържеството присъстваха и доайенът на катедрата проф. д-р Манол Рибов, проф. д-р Таня Парушева, ...
Ръководство за академично четене и писане за студенти 26.11.2012 г. ... от други професионални направления и специалности в УНСС, е резултат от проект НИД 21.03-10/2008 г. с ръководител доц. д-р Андрей Георгиев. Изданието ще бъде достъпно в библиотеката на УНСС и в електронен вид в интернет ...
Форум за кадровото осигуряване на външната дейност на България открои бъдеща стратегия 26.11.2012 г. ... гордее с това направление и неговите три специалности. „Изборът на темата на форума „Кадровото осигуряване на външната дейност на България“ е свидетелство за академичната отговорност на учени и преподаватели. И бих казал: израз на академична смелост в ситуацията, в ...
Дипломира се и вторият випуск предприемачи 22.11.2012 г. ... и то една от най-атрактивните специалности, пожела и проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Гордейте се с основание, че сте възпитаници на този университет!, изтъкна пред 50-те бакалаври и проф. д.ик.н. ...
Магистри поставиха своеобразен рекорд с отличен успех 22.11.2012 г. ... успех се дипломираха близо половината магистри от специалностите  „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“. При това от осемнадесетте отличници седем са с пълна шестица, обяви при ...
Малка крачка по големия път направиха абсолвентите от специалност "Икономика на отбраната и сигурността" 15.11.2012 г. ... подготвени. Мога да сравня студентите от много специалности и университети, където преподавам, но без никакво преувеличение ще кажа: вие сте първите, вие сте най-добрите. И ви пожелавам не попътен, а насрещен вятър, както и воля, енергия и упорство, за да се справите с трудностите, каза още проф. ...
Катедра "Човешки ресурси и социална защита" връчи дипломи на своите магистри 10.11.2012 г. ... , поздрави дипломиралите се магистри от специалностите „Икономика на човешките ресурси“ и „Застраховане и социално дело“.  На церемонията присъства проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение ...
Наша студентка с голямата награда в конкурс за есе 10.11.2012 г. ... висши учебни заведения, които се обучават в специалности като международни отношения, национална сигурност и политически науки.   Михаела Попова получава наградата си Конкурсът бе част от проект за стимулиране на изследователската дейност на студентите в областта на ...
Дипломира се петият випуск „Рицари на истината“ 10.11.2012 г. ... са записали магистратура, защото и трите специалности вече са попълнени. Той адмирира и факта, че сред бакалаврите-абсолвенти има не един и двама, а 16 отличници, като четиримата с най-висок успех получават и награди.  Ръководителят на катедрата приветства абсолвентите.. ...
Обучението не трябва да се откъсва от практиката 12.6.2012 г. ... . Световната практика показва, че все повече специалности се преподават на английски език, каза ректорът и даде пример с УНСС, където те са пет и предстои разкриването на още три. Проф. Статев обърна внимание върху необходимостта от развитие на дистанционното обучение (без то да се превръща в ...
Информационна среща „А сега накъде?” 23.5.2012 г. ... учебните програми и учебните дисциплини на своите специалности: проф. д-р Йорданка Йовкова - на „Икономика на недвижимата собственост”, доц. д-р Николай Щерев - на „Бизнес икономика” и „Икономика на индустрията”, доц. д-р Димитър Терзиев - на „Екоикономика” и „Аграрен бизнес”. Участие взеха и ...
Факултет "Финансово-счетоводен" за поредна година информира студентите си 16.5.2012 г. ... класиране и студентите трябва да решат коя от трите специалности да изучават - „Финанси“, „Счетоводство“ или „Финансов контрол“. Подаването на документи започва през месец май. Срещата беше открита от декана на Факултета проф. д-р Снежана Башева. Тя представи образователната и научната дейност на ...
УНСС е № 1 сред университетите в страната! 9.5.2012 г. ... и наличието на традиционни, иновационни и модерни специалности, чиито възпитаници прилагат постоянно придобитите знания в социалната практика. Според доклада на Института за национална политика УНСС, Медицинският университет в София и СУ "Св. Климент Охридски" са трите ...
Международна научна конференция събра студенти от шест специалности 30.5.2012 г. ... , а от българска страна участват студенти от всички специалности на факултет „Икономика на инфраструктурата“, съобщи проф. Таня Парушева, зам.-декан по научноизследователската дейност.  Откриването на форума (отляво на дясно) проф. Таня Парушева, проф. Христо Първанов, декан на ...
Двоен празник чества катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 3.4.2012 г. ... юбилея и връчване на дипломите на бакалаврите от специалностите „Маркетинг" и „Прогнозиране и планиране" - випуск 2011 г. На събитието в аула „Максима" присъстваха преподаватели, студенти, родители. Доклад за катедрата-юбиляр изнесе проф. д.ик.н. Васил Манов, който в близо ...
Проф. Стати Статев е новият ректор на УНСС 29.3.2012 г. ... са 3 факултета и 16 катедри, новооткрити са 16 специалности в бакалавърска степен. Приемът на студенти е нараснал от 2945 през 2003 г. до 3446 сега, а при магистрите ръстът на новоприетите е от 2254 през 2003 г. до 3319 за 2011 г. Присъстващите в залата изпратиха с ...
Информатиката и съобщенията получиха ново подкрепление 21.2.2012 г. ... връчени и дипломите на бакалаврите и магистрите от специалностите “Бизнес информатика“ и “Икономика на съобщенията”. Днес вие сте на първо място, каза проф. Валентин Кисимов, зам.-ректор на университета и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, адресирайки поздравленията си ...
И „коронованата кралица“ на специалностите изпрати своя випуск 8.12.2011 г. ... от най-престижните и многолюдни специалности в университета – Счетоводство, събра своите дипломанти в аула „Максима“. За да изпратят абсолвентите дойдоха всички преподаватели от катедрата, роднини и приятели на бъдещите счетоводители. Поздрави не само към дипломантите, но ...
С „Бъдете лидери“ изпратиха абсолвентите от „Икономика на индустрията“ 8.12.2011 г. ... , пожела на възпитаниците на една от най-елитните специалности в университета той. „Учението е за целия живот, а лидерите са вечни ученици“, допълни той към изискванията за бъдещ просперитет на младите специалисти. Чисто по човешки съм развълнувана, не скри емоциите си и доц ...
Дипломирани икономисти пред отворените врати на света 10.11.2012 г. ... . Той им напомни, че са завършили една от водещите специалности в университета, че занапред ги очакват сериозни предизвикателства, които трябва да преодоляват с достойнство. „Вие можете!“, окуражи ги професорът. Това наистина е една специалност, драги приятели, с която ...
Незабравим ден за абсолвентите от две специалности 11.4.2012 г. ... си е: важни специалности, много дипломанти!, коментираха абсолвентите в залата, докато чакаха реда си, за да бъдат отметнати в списъците и дипломата им да бъде подредена в купчината на „явилите се“. Роднинско-приятелското присъствие също не биваше да бъде подценявано, що се отнася поне до ...
Над 160 дипломанти изпрати катедра „МИО“ 29.11.2011 г. ... и бакалаври на английски език. Магистри от пет специалности също взеха своите дипломи. Сред тях бе и първият випуск на магистратура „Международни финанси“. Доц. Стойчев пожела на дипломантите да се справят успешно с предизвикателствата в живота. „Живеем в интересно време, така казват за кризите, ...
САИМО организира представяне на стажантските програми на "Българска мрежа на Глобалния договор на ООН" 8.12.2011 г. ... събра близо 60 студенти от различни специалности, които се запознаха подробно с дейността и стажантските програми на „Българска мрежа на Глобалния договор на ООН" и „Овергаз Инк.". Гост-лектори бяха Марина Стефанова, изпълнителен директор на БМГД, и Стоян Турлаков, човешки ...
Конкурс за стипендианти на БНБ 29.11.2011 г. ... в страната или в чужбина, с подходящи за БНБ специалности; 3. Студентите-магистри да имат среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко много добър (4.50) или среден успех от завършена предходна образователна степен на висше образование най-малко много добър (4.50); 4. ...
АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ" НАРЕКОХА СВОЯ ПРАЗНИК "КНИЖКОВ ДЕН" 26.9.2012 г. ... , че завършвате една от най-популярните и атрактивни специалности за студентите в цял свят! И то специалност в направление, акредитирано с най-висока оценка у нас, каза още ръководителят на катедрата. Настъпи “книжков ден”!, благодари за всичко довело до този очакван резултат първата по успех от ...
Бакалаври и магистри от факултет “Приложна информатика и статистика” 10.4.2012 г. ... Но ако правилото важи за всички професии, то нашите специалности повече от всички други се нуждаят от това, защото технологиите в телекомуникациите и информатиката се променят всекидневно, бе посланието на ръководителя на факултета към абсолвентите. С обръщението “колеги” (“Вече наистина колеги!”), ...
Партньорска програма на Софарма Трейдинг и катедра „Индустриален бизнес” 2.3.2012 г. ... първата среща на компанията със студентите от специалности „Икономика на Индустрията” и „Бизнес Икономика”. Изпълнителният директор на Софарма Трейдинг Димитър Димитров не само представи  бизнеса на компанията, но и заедно с Антоанета Георгиева Директор Човешки Ресурси и Администрация и ...
Дипломата по икономика от УНСС е най-конкурентна на пазара 1.11.2012 г. ... държи първа позиция и в инженерните специалности, и в нетипичното за него направление "Администрация и управление". Това показва първата по рода си класация на конкурентността на университетите на пазара на труда. Тя е изготвена от екип икономисти от Пловдивския ...

Предстоящо

155 results found
Защита на дипломни работи – м.Юли 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 18.6.2019 г. ... ще се  проведе  в един ден на  02.07.2019 г. от 09,00 часа. График-разпределение за определената дата по изпитни комисии и зали ще бъде обявен на 26.06.2019г. след 19 часа на информационното табло ...
Провеждане на защита на магистърски тези - ОКС "Магистър" 30.5.2019 г. ... от магистърските програми на специалности: Икономика на транспорта; Интелигентни транспортни системи; Транспортен мениджмънт; и Енергиен бизнес. Молби за явяване на защита могат да се подават до 14.06.2019 г. в отдел "Студенти" за ОКС "Магистър" ...
Защита на магистърски тези, м. Юли 2019 година 10.5.2019 г. ... студентите в ОКС "Магистър", от специалности: - „АГРОБИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“ - „ЕКОИКОНОМИКА И БИЗНЕС“ ще се проведе на 09 юли (вторник) от 10,00 ч. Залите, в които ще се проведат защитите са: зала 1044 за специалност ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ / ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - редовна сесия 14.6.2019 г. ... дипломни работи за студентите от специалности “Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“, образователно-квалификационна степен магистър ще се проведе на 8.07.2019 г. от 9.00 часа в зала 2094. В срок до 26.06. 2019 в катедрата ...
Защита на дипломни работи - първа и четвърта сесия 19.4.2019 г. ... сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 11.07.2019 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала 4055. Важно!!!! Молби за явяване на държавен изпит ...
Държавен изпит - първа и четвърта сесия 8.5.2019 г. ... (първа и четвърта сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 05.07.2019 г. (петък) от 10.00 часа в зали 4055 и 4056. ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС ...
Защита на магистърски тези 20.5.2019 г. ... тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ ще се проведе на 11.07.2019 г. (четвъртък) от 10.30 ч. в заседателна зала 1075Б   В срок до 24.06.2019 ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" 12.4.2019 г. ... изпит на студентите от специалности:    „Интелектуална собственост и бизнес“ ще се проведе на 11 юли 2019 г. (четвъртък) от 10.00 ч. в зала 3034. „Интелектуална собственост и бизнес“ с преподаване на английски ...
Защита на дипломни работи – м.Март 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 8.3.2019 г. ... ще се  проведе  в един ден на  25.03.2019 г. от 09,00 часа.   Списък с недопуснатите /отрицателни рецензии/ ще бъде обявен на информационното табло пред ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" 25.3.2019 г. ... изпит на студентите от специалности:   „Интелектуална собственост и бизнес“ ще се проведе на 26 март 2019 г. (вторник) от 11.00 ч. „Интелектуална собственост и бизнес“ с преподаване на английски език ще се проведе ...
Защита на магистърски тези 20.2.2019 г. ... тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ ще се проведе на 26.03.2019 г. (вторник) от 11.30 ч. Защитата на магистърски тези ще се проведе в заседателна зала ...
Държавни изпити - конспекти по специалности 18.2.2019 г. ... от ОКС "Бакалавър" от специалности "Аграрен бизнес", "Екоикономика" и "Икономика на околната среда с преподаване на английски език" ще бъдат обявени допълнително.  В приложените файлове може да намерите конспектите за всяка една от специалностите ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ / ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - сесия м. март 28.1.2019 г. ... сесия м. март за студентите от специалности “Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“, образователно-квалификационна степен магистър ще се проведе на 12.03.2019 г. от 13.00 часа в зала 5008. Срокът за предаване в катедрата ...
Защита на магистърски тези и провеждане на държавни изпити 22.1.2019 г. ... защитете на магистърски тези за специалности "Бизнес икономика" и "Бизнес анализи и проекти", както и даржавните изпити по специалности "Бизнес икономика" и "Индустриален бизнес". Допълнителна информация относно административните срокове можете да намерите в ...
Държавен изпит - трета сесия 25.2.2019 г. ... ОКС "Бакалавър" (трета сесия) от специалности “Икономическа социология и психология” и “Социология” ще се проведе на 14.03.2019 г. от 14.00 часа в зала 2118. ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават ...
Защита на дипломни работи - трета сесия 25.2.2019 г. ... сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 14.03.2019 г. от 14.00 часа в зала 5022.                 ...
Редовен прием 2019 15.1.2019 г. ... с приемните процедури за нашите специалности: Медии и журналистика Медия икономика Въпросите си можете да изпращате по всяко време на media@unwe.bg. Успех на всички ...
Конкурс за стипендия на името на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 14.1.2019 г. ... степен или най-малко в пети курс за специалности , при които има обучение директно за магистърска степен), на възраст до 35 години,  които специализират в областта на : А. Икономика и управление на труда, в т.ч. управление на човешките ресурси, икономика на социалното ...
Държавен изпит през месец март 11.1.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 25.03.2019 г. от 09.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително ...
Защита на дипломни работи през месец март 11.1.2019 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 25.03.2019 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115 ...
Държавен изпит през месец март 11.1.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 25.03.2019 г. от 09.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 29.11.2018 г. ... на бакалаврите и магистрите, завършили специалности към катедра „Икономикс“ ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“ 7.12.2018 г. ... дипломна работа през юли 2018 г.) от специалности: „Социология” и „Икономическа социология и психология” „Бизнес психология и социология” „Социални изследвания, анализи и проекти”. Забележка: До 12 декември ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалности „Международни отношения“ и „Европеистика“, и магистрите от специалности „Международни отношения: международна публична администрация“ и „Международни отношения: управление на конфликти“ 5.12.2018 г. ... по връчване на дипломите на студентите от специалности:- „Международни отношения“ – ОКС „бакалавър“- „Европеистика“ – ОКС „бакалавър“- „Международни отношения: международна публична администрация“ – ОКС ...
Официално връчване на дипломи за специалности „Публична администрация“, „Електронно управление“, „Държавна администрация“ и „Здравен мениджмънт“, ОКС „Магистър“ 14.11.2018 г. ... 6 декември от 16:30 ч. ще се състои тържествената церемония по дипломиране на успешно завършилите през летния семестър на учебната 2017/2018 г. Важна информация: Всички абсолвенти трябва да се явят в отдел „Студенти“ 2 часа преди началото на церемонията, т.е. в ...
Тържествено връчване на дипломи на студенти от ОКС "Бакалавър" 13.11.2018 г. ... връчени дипломите на студентите, завършили специалности "Бизнес информатика", "Бизнес информатика и комуникации","Бизнес информатика с преподаване на английски език", "Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език", които са положили държавния си изпит през м.юли, ...
ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 27.11.2018 г. ... на дипломи на студенти, завършили специалности към катедра "Икономикс" в ОКС Бакалавър и ОКС Магистър         Катедра „Икономикс“ Ви кани да вземете участие в церемонията по официалното връчване на дипломите, която ще се проведе на ...
Връчване на дипломи на випуск 2018 5.11.2018 г. ... завършилите студенти от випуск 2018 на специалности „Управление на веригата на доставките” и „Бизнес логистика“, ОКС магистър и "Стопанска логистика" в ОКС бакалавър. Спонсор на мероприятието ще бъде фирма "Фесто Производство". Моля тези от вас, които ще ...
ТЪРЖЕНСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 30.10.2018 г. ... студенти в ОКС „Бакалавър“, специалности: „Бизнес икономика“, „Индустриален бизнес“ и „Бизнес икономика с преподаване на английски език“ най-късно до 12,00 часа на 30.11.2018 г. трябва да са се подписали в дипломната книга в отдел ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност “Финансов контрол” и магистрите от специалности „Финансов контрол и финансово право“, и „Одитинг“ 20.11.2018 г. ... , редовно обучение и на магистрите от специалности  “Финансов контрол и финансово право”, и “Одитинг”. Забележка: Дипломантите да отидат в канцеларията на бакалавърска и магистърска степен на 29 ноември от 09.00 до 15.00 ч. преди официалното връчване за ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалности „Икономика на недвижимата собственост” и „Мениджмънт на недвижимата собственост“, и магистрите от специалности „Мениджмънт на недвижимата собственост” и „Бизнес с недвижими имоти“ 21.11.2018 г. ... държавен изпит на 10 юли 2018 г., от специалности „Икономика на недвижимата собственост” и „Мениджмънт на недвижимата собственост“ - ОКС “бакалавър”, и специалности „Мениджмънт на недвижимата собственост” и ...
Тържествено връчване на дипломи на завършилите студенти-бакалаври и магистри 29.11.2018 г. ... защитили дипломна работа през юли 2018) от специалности: „Социология” и „Икономическа социология и психология” „Бизнес психология и социология” „Социални изследвания, анализи и проекти” на 13.12.2018 от 16.00 часа в аула ...
Защита на дипломни работи на студентите от всички магистърски специалности към катедра "Финанси" – редовно обучение 15.10.2018 г. ... на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение. График-разпределение за Защитата на дипломните работи за определената дата по изпитни комисии и зали ще бъде обявен само на информационното табло ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... месец юли 2018 г. специалности "Икономика на туризма" и Икономика на туризма с преподаване на английски език", ОКС "бакалавър" и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и ...
Конкурс за стипендии „Буров“ за академичната 2018/2019 г. 19.10.2018 г. ... форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България; имат завършен най-малко ІІІ курс; успех от цялото следване не по-малко от много добър 4.50. До 31 октомври 2018 г. кандидатите представят: Информационна карта (която може да бъде ...
Конкурс за стипендии "Буров" за академичната 2018/2019 г. 9.10.2018 г. ... - редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България; - имат завършен най-малко ІІІ курс; - успех от цялото следване не по-малко от много добър 4.50. До 31 октомври 2018 г. кандидатите представят: 1. Информационна карта (която може да ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи - октомврийска поправителна сесия 27.7.2018 г. ... сесия м. октомври на студентите от специалности “Бизнес логистика”, "Стопанска логистика" и „Управление на веригата на доставките“, образователно-квалификационна степен магистър ще се проведе на 09.10.2018 г. от 13.00 часа в зала 2028А. Краен срок за ...
Защита на магистърски тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ 23.7.2018 г. ... магистърските тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ ще се проведе на 9 октомври 2018 г. (вторник) от 10.30 ч. в заседателна зала 1075Б на  катедра „Творчески ...
Защита на дипломни работи - втора сесия 29.9.2018 г. ... сесия) на студентите магистри от специалности: „Бизнес психология и социология“ и „Социални изследвания, анализи и проекти“   ще се проведе на 18.10.2018 г. /четвъртък/ от 13.00 часа в зала 2095 ...
Държавен изпит - втора сесия 10.9.2018 г. ... сесия) на студентите бакалавър от специалности: “Икономическа социология и психология” и “Социология”    ще се проведе на 27.09.2018 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в зали 3073 и 3074 ...
Конкурс за стипендия на името на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 20.6.2019 г. ... степен или най-малко в пети курс за специалности , при които има обучение директно за магистърска степен), на възраст до 35 години,  които специализират в областта на: А. Икономика и управление на труда, в т.ч. управление на човешките ресурси, икономика на социалното ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС "БАКАЛАВЪР" 26.4.2018 г. ... НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ: · за специалности „Икономика“ (Р.О.) и „Икономика с преподаване на англ. език“(Р.О.)  – 09.07.2018 г. от 8,30 ч. · за специалности „Макроикономика“ (Р.О.) и „Икономика“(Д.О ...
Защитата на магистърски тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ 24.4.2018 г. ... магистърските тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ ще се проведе на 10 юли 2018 г. (вторник) от 10.30 ч. в заседателна зала 1075Б  на  катедра „Творчески ...
Семинар по проекта „Динамична Европа“ на тема председателството на България на Съвета на ЕС и домакинството на София 16.4.2018 г. ... на публичната администрация и сходни специалности и хора от сферата на публичното управление. В рамките на проекта ще бъде изградена мобилна инсталация и ще бъде създаден сборник по въпросите на европредседателството ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи 5.7.2018 г. ... НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ “Икономическа социология и психология” и “Социология” ще се проведе на 12.07.2018 г. /четвъртък/ от: 10.00 часа за ОКС - бакалавър - зали 4052 и 4053 10.00 часа  за ОКС - магистър - зала ...
Включете се в ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР по проект ДИНАМИЧНА ЕВРОПА! 11.4.2018 г. ... на Публичната администрация и сходни специалности и заинтересовани лица в сферата на публичното управление. В рамките на проекта ще бъде изградена мобилна динамична информационна инсталация и ще бъде разработен информационен сборник по въпросите на Европредседателството ...
Защита на дипломни работи 2.3.2018 г. ... работи на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 15.03.2018 г. от 14.00 часа в зала 3036.                   ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ – ОКС „МАГИСТЪР“ 21.2.2018 г. ... на студентите в ОКС "Магистър", от специалности: - МАКРОИКОНОМИКА; - МАКРОИКОНОМИКА И ФИНАНСИ; ще се проведе на 26.03.2018г. Крайният срок за предаване на дипломните работи за защитите е:  12.03.2018г ...
Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема за прием в УНСС 9.2.2018 г. ... направления/ поднаправления и специалности, трябва да се явят на конкурсен изпит (ЕПИ) и да участват в класирането по реда, установен от  Правилника за прием на студенти в ОКС “бакалавър” в УНСС. 18. По условията на Регламента за провеждане на ...
БАКАЛАВЪРСКИ ПРИЕМ 2018: "Медии и журналистика", "Медия икономика" 9.5.2018 г. ... документи за приемен изпит за нашите специалности - "Медии и журналистика" и/или "Медия икономика". Приемният изпит за специалност "Медии и журналистика" включва два компонента: Оценка от матура по БЕЛ *или* оценка от положен Единен приемен изпит в УНСС, модули 1+3 ...
Защита на дипломни работи през месец юли 20.4.2018 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 04.07.2018 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115. Краен срок за подаване на документи в отдел „Студенти – Магистър редовно обучение“ – 18.06 ...
Държавен изпит през месец март 8.1.2018 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 19.03.2018 г. от 09.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително ...
Държавен изпит – трета сесия 2.3.2018 г. ... изпит на бакалаврите от специалности “Икономическа социология и психология” и “Социология” ще се проведе на 15.03.2018 г. от 14.00 часа в зала ПО37. ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават в ...
Официално връчване на дипломите на бакалаврите от специалности „Индустриален бизнес“, „Бизнес икономика“, „Бизнес икономика“ с преподаване на английски език и на магистрите от специалности „ Бизнес икономика“ и „Бизнес анализи и проекти“ 30.11.2017 г. ... връчени дипломите на студентите от специалности „Бизнес икономика“ от ОКС „бакалавър“; „Бизнес икономика“ и „Бизнес анализи и проекти“ от ОКС „магистър“. Забележка: Дипломиращите се бакалаври е необходимо в срок до ...
Държавен изпит - трета сесия 7.11.2017 г. ... в ОКС „Бакалавър“ (специалности "Медии и журналистика" и "Медия икономика") ще се проведе на 15 март 2018 г. от 10.00 ч. (залата ще бъде обявена допълнително). Моля, имайте предвид, че 2 седмици преди държавния изпит дипломантите трябва да направят ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на туризма" 30.10.2017 г. ... юли 2017 г. специалности "Икономика на туризма" и Икономика на туризма с преподаване на английски език" - ОКС "бакалавър" и специалностите „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“, ...
Тържествено връчване на дипломи на завършилите студенти-бакалаври и магистри 22.11.2017 г. ... студенти-бакалаври и магистри от специалности: „Икономическа социология и психология” и „Социология” „Бизнес психология и социология” „Социални изследвания, анализи и проекти” на 15.12.2017 от 16.00 часа в ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на випуск 2017 г. 21.10.2017 г. ... спец. Аграрен бизнес; От 15,00 часа - специалности "Екоикономика" и "Икономика на околната среда с преподаване на английски език" ...
ДИПЛОМИРАНЕ 2017 26.10.2017 г. ... в аула „Максима”: - от 15:00 часа за специалности „Индустриален бизнес“ и „Бизнес икономика с преподаване на английски език“, ОКС „Бакалавър“ - от 16:30 часа за специалности „Бизнес икономика“ ОКС „Бакалавър“, „Бизнес ...
Тържествено връчване на дипломи на студенти от ОКС "Бакалавър" 18.10.2017 г. ... бъдат връчени дипломите на студентите, завършили специалности "Бизнес информатика", "Бизнес информатика и комуникации","Бизнес информатика с преподаване на английски език", "Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език", които са положили държавния си изпит през м.юли, 2017 ...
Защита на магистърски тези 4.10.2017 г. ... на магистърски тези по специалности „Маркетинг“, „Маркетинг със специализация рекламен мениджмънт“,  „Бранд мениджмънт“ и „Прогнозиране и планиране“ ще се проведе на 03.11.2017 г. от 09:00 часа в зала 3036 ...
Получаване на рецензии 4.10.2017 г. ... , които се обучават в магистърска степен по специалности „Маркетинг“, „Маркетинг със специализация рекламен мениджмънт“,  „Бранд мениджмънт“ и „Прогнозиране и планиране“, ще получат рецензии на магистърските тези в кабинет ...
Предаване на магистърски тези 4.10.2017 г. ... , които се обучават в магистърска степен по специалности „Маркетинг“, „Маркетинг със специализация рекламен мениджмънт“, „Бранд мениджмънт“ и „Прогнозиране и планиране“, могат да предадат магистърски тези в кабинет 3014 само на 23.10 ...
Участие в конкурса по проект "Европейски код: сигурност" 26.9.2017 г. ... висше образование или завършен трети курс по специалности в областта на международните отношения,  външната политика, например: Международни отношения, Международни икономически отношения, Европеистика, Право със специализация по международно право, Право на ЕС, Политология и други сходни ...
Държавен изпит - втора сесия 26.9.2017 г. ... – ВТОРА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: “ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ” “СОЦИОЛОГИЯ”    СЕ ПРОМЕНЯ.   ИЗПИТЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.10.2017Г.  /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 13.00 ЧАСА Ръководството на катедра “Икономическа ...
Защита на магистърски тези 1.6.2017 г. ... тези на студентите в ОКС "Магистър", от специалности: - Аграрен бизнес; - Екоикономика; ще се проведе на 13 юли (четвъртък)  2017 г., от 10.00 ч. Залите, в които ще се проведат защитите са: зала 1044 за специалност "Аграрен бизнес"; зала ГИС за специалност "Екоикономика" ...
Държавен изпит 22.6.2017 г. ... изпит на студентите от специалности  „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език“ ще се проведе на 06.07.2017 г. (четвъртък) от 10.00 ч. в Институт по интелектуална собственост и лидерство ...
Защити на магистърски тези 10.7.2017 г. ... специалности "Бизнес психология и социология" и "Социални изследвания, анализи и ...
Защита на дипломни работи- ОКС „Магистър“ 16.5.2017 г. ... работи на студентите в ОКС "Магистър", от специалности: - Макроикономика; - Макроикономика и финанси; ще се проведе на 13 юли 2017г., от 08:30ч ...
Лекция на тема "Предприемачество за студенти" от Бизнес мастър клас на УниКредит Булбанк 23.3.2017 г. ... . Програмата предлага на студенти от икономически специалности да се включат в серия от безплатни практически събития, чиито теми са свързани с това какви са тенденциите в банкирането, как се финансират стартъп компании, как се мери рискът, защо бизнес стратегиите не са това, което бяха, как да ...
Студентски конкурс Mtel PR Challenge 2017 3.4.2017 г. ... проект за студенти, обучаващи се в комуникационни специалности. Наградата е възможност за стаж в отдел „Корпоративни комуникации“ на Мтел. Темата на тазгодишното задание е „Спортни ТВ канали на Мтел“, а студентите-участници в конкурса ще трябва да разработят две концепции ...
Тринадесети конкурс за присъждане на награда "Д-р Илко Ескенази" 2.2.2017 г. ... за  студенти в юридическите и икономическите специалности; Оценяването на представените трудове се извършва от  комисия от видни специалисти по тематиката на конкурса. Комисията се назначава от председателя на МФ "Св. Св. Кирил и Методий" по предложение на управителния съвет на Мемориален ...
Държавен изпит за завършилите ОКС "Бакалавър" специалност "Счетоводство" редовно обучение и спец. "Счетоводство и контрол" дистанционно обучение 4.1.2017 г. ... за завършилите - ОКС "Бакалавър" със следните специалности: - специалност "Счетоводство" - редовна форма на  обучение ; - специалност "Счетоводство и контрол" - дистанционна форма на обучение; ще се проведе на 20 февруари 2017 г. от 8.30 ч. в зала ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР 29.1.2017 г. ... СПЕЦИАЛНОСТИ: > “Икономическа социология”, “Социология” Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават  в общата канцелария на ОИФ при г-жа ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от катедра "Икономикс" 5.12.2016 г. ... дипломите на завършилите бакалаври от следните специалности, водени от катедра "Икономикс": - специалност "Макроикономика", - специалност "Икономика" - редовно обучение; - специалност "Икономика" с преподаване на английски език; - специалност "Икономика" - дистанционно обучение. Забележка: ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" 22.11.2016 г. ... връчване на дипломи за своите студенти от специалности "Аграрен бизнес" и "Екоикономика".На събитието е поканена да присъства възпитаничката на УНСС и катедрата г-жа Десислава Танева - министър на земеделието и храните в оставка ...
Обучение на студенти за доброволци 3.11.2016 г. ... ще се проведе обучение на студенти от различни специалности за доброволци в/от УНСС. ...
Тържествено връчване на дипломите на завършилите студенти-бакалаври и магистри от специалности: “ Икономическа социология”и “ Социология” 27.10.2016 г. ... на завършилите студенти-бакалаври и магистри от специалности: “ Икономическа социология”и  “ Социология”.                                       От ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и на магистрите от "Туристически бизнес", "Икономика на туризма", "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма" 25.10.2016 г. ... на туризма"  - ОКС "бакалавър" и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър”. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат ...
Връчване на дипломите на студентите от специалност "Маркетинг" - редовно и дистанционно обучение, "Маркетинг и стратегическо планиране" с преподаване на английски език и "Прогнозиране и планиране" 24.10.2016 г. ... връчване на дипломите на студентите от специалности "Маркетинг" (редовно и дистанционно обучение), "Маркетинг и стратегическо планиране" с преподаване на английски език и "Прогнозиране и планиране" - ОКС "бакалавър" ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалности „Маркетинг“ - редовно и дистанционно обучение, „Маркетинг и стратегическо планиране" с преподаване на английски език, „Прогнозиране и планиране“ 24.10.2016 г. ... връчване на дипломите на студентите от специалности „Маркетинг“ (редовно и дистанционно обучение), „Маркетинг и стратегическо планиране“ с преподаване на английски език и „Прогнозиране и планиране” - ОКС „Бакалавър” ...
Защита на магистърски тези 7.10.2016 г. ... на магистърски тези по специалности „Маркетинг“, „Маркетинг със специализация рекламен мениджмънт“ и „Прогнозиране и планиране“ ще се проведе на 28.10.2016 г. от 09:30 часа. Залите ще бъдат уточнени допълнително ...
Получаване на рецензии 7.10.2016 г. ... , които се обучават в магистърска степен по специалности „Маркетинг“, „Маркетинг със специализация рекламен мениджмънт“ и „Прогнозиране и планиране“, ще получат рецензии на магистърските тези в кабинет 3014 само на 25.10.2016 г. от 10:00 до 15:00 часа ...
Предаване на магистърски тези 7.10.2016 г. ... , които се обучават в магистърска степен по специалности „Маркетинг“, „Маркетинг със специализация рекламен мениджмънт“ и „Прогнозиране и планиране“, могат да предадат магистърски тези в кабинет 3014 само на 17.10.2016 г. от 10:00 до 15:00 часа ...
Защита на магистърски тези 21.9.2016 г. ... ч. в зала 3057 ще се проведе ЗМТ на всички специалности от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ...
Държавен изпит ОКС БАКАЛАВЪР - втора сесия 19.9.2016 г. ... Специалности "Икономическа социология" и ...
Държавен изпит 18.5.2016 г. ... изпит на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Интелектуална собственост“ ще се проведе на 12.07.2016 г. (вторник) от 09.00 ч. в Институт по интелектуална собственост и лидерство.  Желаещите да се явят на държавен изпит ...
Кръгла маса "Юридическото обучение - проблеми, предизвикателства и перспективи" 10.5.2016 г. ... на право на студенти от неюридически специалности; 5. Практическо обучение, правни клиники и други добри практики ...
На вниманието на студентите от специалности "Маркетинг" и "Прогнозиране и планиране: Предварително кандидатстване за магистърска степен на обучение 23.2.2016 г. ... студенти от спец. "Маркетинг" и "Прогнозиране и планиране" - 4 курс, Във връзка с решение на АС N2/8-10.05.2015 г. ви уведомяваме за възможността да се явявате на предварителни сесии под формата на кандидат-магистърски изпит /електронен и/или хартиен носител/ за учебната 2016/2017 ...
Професионална учебна практика в Корпоративно банкиране на Банка ДСК 23.2.2016 г. ... курс, както и наскоро завършили икономически специалности, Банка ДСК предлага възможност за практическо обучение в Корпоративния център на Банката в рамките на период до 3 месеца. Ние Ви предлагаме възможност да надградите академичните си познания с практически опит придобит в ...
Държавен изпит 15.2.2016 г. ... (втора поправителна сесия) на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Интелектуална собственост“ ще се проведе на 22.03.2016 г. (вторник) от 10.00 ч. в Институт по интелектуална собственост и лидерство.  Желаещите да се явят на ...
Защита на дипломни работи (магистърска теза) 8.3.2016 г. ... (втора поправителна сесия) на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Интелектуална собственост“ ще се проведе на 22.03.2016г. (вторник) от 10.00 ч. в Институт по интелектуална собственост и лидерство.   В срок до 07.03.2016 г. в ...
Дванадесети конкурс за наградата «Д-р Илко Ескенази» 8.2.2016 г. ... в юридическите и икономическите специалности; Оценяването на представените трудове се извършва от  комисия от видни специалисти по тематиката на конкурса. Комисията се назначава от председателя на МФ "Св. Св. Кирил и Методий" по предложение на управителния съвет на ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 28.1.2016 г. ... работа в ОКС “магистър”, специалности “Социология” и “Икономическа социология” Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на защита на дипломна ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР 29.2.2016 г. ... СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ “Икономическа социология”, “Социология”ще се проведе на 10.03.2016г.  от 10.00 часа.  зала  П034 Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават  в общата ...
Връчване на дипломите на магистрите от специалности "Икономика на транспорта", "Транспортен мениджмънт" и "Интелигентни транспортни системи" 9.12.2015 г. ... студентите, завършили през юли 2015 г. специалностите „Икономика на транспорта“, "Транспортен мениджмънт" и "Интелигентни транспортни системи" в ОКС „магистър“. Забележка: Дипломантите да отидат в канцеларията на магистърска степен за подписи върху дипломите ...
Избор на тема за разработка на дипломент проект 11.11.2015 г. ... от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаванe на английски език" трябва да подадат молба за подготовка на дипломент проект до 30.11.2015. Повече информация на moodle.unwe ...
Връчване на дипломи 29.10.2015 г. ... бакалаври специалности "Социология" и "Икономическа социология" и магистри по програмите: "Социология на бизнеса и управлението" "Приложна социология" "Европейска социална политика и социална ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и магистрите от "Икономика на туризма", "Международен туризъм" и "Икономика на туризма в свободното време с преподаване на английски език" 27.10.2015 г. ... туризма"  - ОКС "бакалавър" и специалности „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език" - ОКС “магистър”. Необходимо е студентите да положат подписи в ...
Конкурс за стипендии на фондация "Атанас Буров" 27.10.2015 г. ... обучават в:- редовна форма по икономически специалности във висши училища в България;- имат завършен най-малко ІІІ курс;- успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).До 30 октомври 2015 г. кандидатите представят:1. Информационна карта (може да бъде изтеглена от сайта ...
Конкурс за стипендианти на Фондация "Атанас Буров" 7.10.2015 г. ... се обучават - редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България; - имат завършен най-малко ІІІ курс; - успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00). До 30 октомври 2015 г. кандидатите представят: 1. Информационна карта (може да бъде изтеглена ...
Конкурс за стипендии на фондация "Атанас Буров" 6.10.2015 г. ... обучават в:- редовна форма по икономически специалности във висши училища в България;- имат завършен най-малко ІІІ курс;- успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).До 30 октомври 2015 г. кандидатите представят:1. Информационна карта (може да бъде изтеглена от сайта на ...
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ФАКУЛТАТИВНО ОБУЧЕНИЕ ПРИ ИСК ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 13.10.2016 г. ... за студенти от редовно обучение по следните специалности: Управление на проекти Управление на човешките ресурси СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: до 31.10.2016 г. ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КУРС Е НЕОБХОДИМО: да сте студент редовно обучение в УНСС или в друго висше училище; да имате заверен ...
Държавен изпит 24.9.2015 г. ... изпит на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Интелектуална собственост“ ще се проведе на 27.10.2015 г. от 09.00 часа в Институт по интелектуална собственост и лидерство. Крайният срок за подаване на молба за допускане до държавен изпит е 20.10 ...
КАНДИДАТ-МАГИСТЪРСКИ ИЗПИТ 7.9.2015 г. ... относно срокове, подаване на документи, специалности и др., можете да намерите в менюта "Прием магистри 2015г." и "Обучение-магистри" или на тел: 038/ 62 33 54; 038/ 66 45 ...
Защита на магистърски тези 15.5.2015 г. ... на защита на дипломна работа в ОКС “магистър”, специалности “Социология” и “Икономическа социология”     Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на защита на дипломна работа  в ОКС “магистър” на ...
ЦЕНТЪРЪТ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ИСК ОБЯВЯВА ПРИЕМ В КУРСА ПО ПРАВО 26.3.2015 г. ... за професионалисти, които не са завършили юридически специалности. За повече подробности и записване: г-жа Янка Тодорова - тел. 02/862 12 24; 0888 000 ...
Информационна среща за студентите по Социология и Икономическа социология. 13.3.2015 г. ... да изберете. Поканени са всички студенти от нашите специалности за да зададат своите въпроси към преподаватели от катедра Икономическа социология ...
Конкурс за студенти от специалности в областта на политическите науки 9.3.2015 г. ... подбрани 20 млади специалисти – студенти или завършили специалности в областта на международните отношения и външната политика, които ще бъдат разделени на четири подгрупи в зависимост от техните предпочитания: Възможен ли е суб-регион Западни Балкани? Инициативи за сътрудничество в Югоизточна Европа ...
Съобщение за бакалаврите от 4 курс 27.11.2014 г. ... студентите от специалности "Икономика на човешките ресурси" и "Застраховане и социално дело", ОКС "Бакалавър" - 4 курс: В срок до  28 ноември 2014 година, трябва да направите избор и да заявите модул, в който желаете да се обучавате през летния семестър на учебната ...
Връчване на дипломите на випуск 2014 в РЦДО Хасково 14.11.2014 г. ... дипломите на випуск 2014 - ОКС"бакалавър", специалности "Икономика" и "Бизнес администрация" и ОКС"магистър", специалности "Финанси" и "Счетоводство и контрол", завършили дистанционна форма на обучение в РЦДО гр.Хасково.  от 14:00 ч. - ...
Студентска кръгла маса на тема: "От какви знания за политиката се нуждаят студентите от икономически специалности в УНСС?" 23.10.2014 г. ... ЗА ПОЛИТИКАТА СЕ НУЖДАЯТ СТУДЕНТИТЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалностите "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" 18.11.2014 г. ... и ОКС "магистър" - випуск 2014 година, специалности "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" ...
Конкурс за стипендии "Атанас Буров" 25.9.2014 г. ... , които се обучават - редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България; - имат завършен най-малко ІІІ курс; - успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00). До 24 октомври 2014 г. кандидатите представят: 1. Информационна карта (може да бъде изтеглена от ...
Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов" за академичната 2014/ 2015 г. 25.9.2014 г. ... , които се обучават в - редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България; - имат завършен най-малко ІІІ курс; - успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00). До 31октомври 2014 г. кандидатите представят: 1. Информационна карта - може да бъде изтеглена от сайта ...
ДЪРЖАВЕНТ ИЗПИТ – ВТОРА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР 15.9.2014 г. ... ИЗПИТ – ВТОРА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: “Икономическа социология” и “Социология” ще се проведе на 17.09.2014 /сряда/ от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър В института за следдипломна квалификация, зала 4002. Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават  в ...
ДЪРЖАВЕНТ ИЗПИТ – ВТОРА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 15.9.2014 г. ... – ВТОРА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: “Икономическа социология” и “Социология” ще се проведе на 17.09.2014 /сряда/ от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър 11.00 часа  за ОКС- магистър В института за следдипломна квалификация, зала 4002. Молби за явяване на държавен изпит ...
ВАЖНО - ПОСЛЕДЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ 27 април 2018 г. 28.3.2018 г. ... . стартират обучението в модулите за групите по следните специалности: курс "Счетоводство, финанси и контрол" курс "Право" курс „Експерт-проверител на измами”. Курсовете се провеждат на модулен принцип по предварително обявен график, лекторите са  хабилитирани преподаватели от УНСС и ...
Конкурс за избор на експерти по проект BG051РО001-3.1.07-0059 26.6.2014 г. ... актуализация на учебните програми по факултети и специалности и внедрените в процеса на обучение нови и актуализирани методически единици, използвани методи на обучение; Анализ на резултатите от обучението и оценка на капацитета на съвместните екипи от преподаватели и експерти от практиката за ...
Фондация "Атанас Буров" обявява конкурс за лятно училище по капиталови пазари 26.5.2014 г. ... в страната, които се обучават по икономически специалности, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4,50. Необходимо е кандидатите да владеят отлично английски език. Основна тема на тазгодишното лятното училище е „Капиталови пазари”, като основният акцент в ...
Факултетна студентска научна конференция 31.3.2014 г. ... научни доклади над 80 студенти от 3 и 4 курс от всички специалности на факултета. Канят се всички желаещи преподаватели и студенти от УНСС ...
Четвърта студентска научна конференция "Инфраструктурата: бизнес и комуникации" 31.3.2014 г. ... научния форум ще вземат участие студенти от всички специалности на факултета. Спонсори са Институтът по енергиен мениджмънт и Студентският съвет при УНСС. Конференцията се провежда под патронажа на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев 7 април (понеделник), 9.00 ч., голяма конферентна ...
ДЪРЖАВНЕН ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ “Икономическа социология” и “Социология” 26.3.2014 г. ... – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: > “Икономическа социология”, и “Социология” и ще се проведе на 27.06.2014 /петък/ от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър 11.00 часа  за ОКС- магистър   > Важно!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се ...
Информационна среща за студенти "Образование и бизнес" 28.3.2014 г. ... среща за студенти от специалности Икономическа социология и Социология на тема: "Образование и бизнес". Ще бъдат представени възможности за професионален стаж, магистърски програми в катедра Икономическа социология  и изискванията за полагане на успешен държавен изпит за ОКС ...
Конкурс за стипендии за обучение на български студенти и докторанти в Китай 11.3.2014 г. ... - да са студенти от всички специалности без „Медицина”, в първи курс, редовно обучение в български държавни висши училища през учебната  2013/2014 г. с успех от завършения семестър не по-нисък от „много добър” 4.50;         - да са установили ...
Стипендии за "магистър" и "доктор" в университети на Република Корея 14.2.2014 г. ... Conversion Table). 6. Стипендията се дава за всички специалности, предлагани от посочените университети (виж Graduate Courses University Information) -          Преференции се дават на кандидати, следващи природни и технически науки 7. Не е задължително, но е ...
ДЪРЖАВEН ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 23.1.2014 г. ... СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: > “Икономическа социология”, “Социология”ще се проведе на 05.03.2014  от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър 10.00 часа  за ОКС- магистър   > Важно!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се ...
Конкурс за присъждане на награда "Д-р Илко Ескенази" 13.1.2014 г. ... в юридическите и икономическите специалности; Оценяването на представените трудове се извършва от комисия от видни специалисти по тематиката на конкурса. Комисията се назначава от председателя на МФ "Св.Св. Кирил и Методий" по предложение на управителния ...
Дипломиране на бакалаври и магистри от специалности Икономическа социология и Социология 27.11.2013 г. ... дипломите на бакалаври и магистри от специалности Социология и Икономическа социология ...
Връчване на дипломи на завършили студенти специалност "Икономика на съобщенията" 25.11.2013 г. ... на успешно завършилите студенти от специалности "Икономика на съобщенията", ОКС "Бакалвър" и ОКС "Магистър" ...
Конкурс за студентско есе на тема: „Как да запазим двигателите на икономическия растеж в условията на икономическа нестабилност?“ 10.10.2013 г. ... български студенти от всички специалности, обучаващи се във висши училища в страната или чужбина, завършили най-малко втори курс. Есетата ще бъдат подавани  чрез Портала за студентски стажове в държавната администрация на интернет адрес: www.staj.government ...
Конкурс по проект „България в Европейската външна политика и политика за сигурност след 2014 г. - нови инструменти, повече възможности?” 1.10.2013 г. ... специалисти – студенти или завършили специалности в областта на международните отношения, външната политика и международната икономика, които ще бъдат разделени на четири подгрупи в зависимост от техните предпочитания: Нови перспективи за България в Европейската ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ВТОРА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 19.9.2013 г. ... СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: > “Икономическа социология”, и “Социология” и ще се проведе на 18.10.2013 /ПЕТЪК/ от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър 11.00 часа  за ОКС- магистър   > Важно!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС ...
Конкурси за стипендии на фондация "Атанас Буров" 17.9.2013 г. ... в редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България; имат завършен най-малко ІІІ курс; успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00). До 25 октомври 2013 г. кандидатите представят: 1. Информационна карта 2. Уверение за ...
Лятно училище на фондация "Атанас Буров" по програма "Модерно банкиране" 26.6.2013 г. ... , които се обучават по икономически специалности, имат завършен поне трети курс и успех от следването най-малко много добър 4,50. Участниците ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 10.4.2013 г. ... СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: > “Икономическа социология” и “Социология” и ще се проведе на 27.06.2013 /четвъртък/ от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър 11.00 часа  за ОКС- магистър   > Важно!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС ...
„Моята банка на бъдещето2.0.“ и стажантска програма 2013 на УниKредит Булбанк 9.4.2013 г. ... студенти от различни университети и специалности, свързани с банковия бизнес – финанси, икономика, бизнес  администрация, маркетинг, информационни технологии, счетоводство и др. Участниците в „Моята банка на бъдещето 2.0.“ ще имат възможността да работят по реални ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Икономика на туризма" и на магистрите от "Международен туризъм" и "Икономика на туризма" 23.11.2012 г. ... на туризма" и магистрите от специалности „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма",  завършили през юли т. г., ще се състои на 3 декември от 12,30 ч. в зала "Тържествена" ...
Представяне на книгата "Учебно-методическо ръководство по академично четене и писане за студенти" 16.11.2012 г. ... от други професионални направления и специалности в УНСС, е резултат от проект НИД 21.03-10/2008 г. с ръководител доц. д-р Андрей Георгиев. Изданието ще бъде достъпно в библиотеката на УНСС и в електронен вид в интернет. Представянето на книгата ще се състои в рамките на ...
Научна конференция на катедра "Международни отношения" на тема: "Кадровото осигуряване на външната дейност на България" 16.11.2012 г. ... на настоящите и бъдещите студенти в специалности „Международни отношения” и „Европеистика”, които катедрата обучава, са предпоставка и стимул за осмисляне и определяне на стратегическите насоки за развитие в подготовката на специалисти и кадри за външната дейност на ...
Конкурс за стипендианти на БНБ 7.11.2012 г. ... или чужбина, с подходящи за БНБ специалности; 3. Студентите, обучаващи се в степен магистър: - след придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър", да имат среден семестриален успех най-малко много добър (5.00) и среден успех от ...
Среща "Един ден на..." с експерти от финансовия сектор 15.10.2012 г. ... студенти от икономически и финансови специалности Целта на събитието е да представи реалните задачи и изисквания към специалистите във финансовия сектор. “Един ден на...” ще събере в неформална обстановка студентите с опитни експерти, които ще разкажат как минава работния ...
Безплатни курсове по практическа разработка на софтуер 1.10.2012 г. ... е предназначено за студенти от специалности в сферата на компютърните и информационните технологии - с малко или никакъв опит в програмирането, както и за напреднали. Програмата Telerik Software Academy традиционно дава възможност на хора с малко или без опит в ...
Конкурси за стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) и Международната фондация "Св.Св. Кирил и Методий" 12.11.2012 г. ... за икономисти и за всички останали специалности), изследователски стипендии, стипендии за университетски преподаватели и учени, летни курсове, студентски екскурзии и практики и др. Информация за стипендиите, документи и процедура за кандидатстване за студенти ...
Дългосрочна стипендия за студенти от икономически специалности 26.9.2012 г. ... „Работилница за граждански инициативи“ обявява началото на програма „Стипендии“.  Основната й цел е да подкрепи младежи в неравностойно положение (отглеждани от самотни родители, приемни семейства или специализирани институции) да развият уменията си и да ...
Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов" 20.9.2012 г. ... в: - редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България; - имат завършен най-малко ІІІ курс; - успехът от цялото им следване е не по-малко от много добър (5.00). До 31 октомври 2012 г. кандидатите представят: 1. Информационна карта; 2. ...
Конкурс за стипендии "Буров" за академичната 2012/2013 г. 20.9.2012 г. ... в редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България, завършили са най-малко ІІІ курс, успехът от цялото им следване е най-малко много добър (5.00) До 22 октомври кандидатите представят: 1. Информационна карта 2. Уверение за записан ...
Международна студентска научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 9.5.2012 г. ... форума ще вземат студенти от всички специалности на факултета, както и от сродни специалности на чуждестранни университети ...
Конкурс по проект „Арабската пролет: надежда за промяна и предизвикателства пред европейската външна политика и политика за сигурност ” 23.3.2012 г. ... специалисти - студенти или завършили специалности в областта на международните отношения, външната политика и международната икономика, които ще бъдат разделени на четири подгрупи в зависимост от техните предпочитания.: Изграждане на демократични ...
Конкурс за участие в проект “Homo Politicus - арена за политически битки” 15.3.2012 г. ... и други хуманитарни и социални специалности; - Студенти, които не са последен курс на обучение; - Интереси в сферата на политиката, журналистиката и масовите медии; - Комуникативни и организационни умения, добри аргументативни умения, способност за работа в екип ...
Международна факултетна студентска научна конференция на тема: "Инфраструктурата: бизнес и комуникации" 29.2.2012 г. ... Участие могат да вземат студенти от специалностите на Факултета от 3 и 4 курс, както и студенти от сродни специалности от университети в чужбина. Научни консултанти на докладите ще бъдат преподаватели от съответните катедри. Техническите изисквания към докладите ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене