Резултати от търсене за Ректор

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

80 results found
Концепции на номинираните кандидати за ректор (мандат 2019 – 2023 г.) 9.8.2019 г. ... на проф. д-р Иван Иванов Концепция на доц. д-р Георги Георгиев Концепция на проф. д-р Яна ...
Академичен състав 16.7.2019 г. ... Михайлов Борисов  почетен ректор на УНСС CV Тел: (02) 862 94 97 e-mail: bborisov@unwe.bg Научни интереси: интелектуална собственост лицензиране на интелектуална собственост бизнес оценка на интелектуална собственост индустриална ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2019 г. 1.4.2019 г. ... Ви, че със Заповед на Ректора на УНСС № 198/04.02.2019 г. е обявен конкурс за финансиране на университетски научни (научноизследователски) проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2019 г., както следва: 1. Колективни проекти за научни изследвания; 2. ...
Органи за управление на качеството 25.1.2019 г. ... . д-р Миланка Славова заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение председател проф. д-р Даниела Иванова зам.-председател доц. д-р Иван Стойчев зам.-председател проф. д-р Елка ...
Защита 22.12.2018 г. ... от Факултетен съвет на ОИФ и Ректор на УНСС. След одобрение Ректорът на УНСС издава заповед за назначаване на защита и научно жури. Задълженията на докторанта са: Да подготви и представи необходимия комплект от ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 2017г. 6.6.2018 г. ... присъстваха доц. д-р Стела Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие”, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет към УНСС, преподаватели от катедрата, студенти ...
Информация за сформирани целеви групи по проект BG05M2OP001-2.009-0012 4.6.2018 г. ... проекта е проф. д-р Валентин Гоев, Заместник-ректор по НИД. Целта на проекта е развитие на научноизследователския потенциал на УНСС за превръщането му в съвременен център за обучение, изследвания и иновации. За постигане на тази цел ще бъдат изпълнени следните дейности: обучение за развитие ...
Международна научна конференция „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020“ 6.6.2018 г. ... на проф. д.ик.н. Стати Статев –Ректор на УНСС. Научната проява се организира по договор № НИД НП-6/2015 г. и е посветена на 95-годишнината от създаването на УНСС.             Международната научна конференция беше ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2018 г. 30.3.2018 г. ... Ви, че със Заповед на Ректора на УНСС № 222/05.02.2018 г. е обявен конкурс за финансиране на университетски научни (научноизследователски) проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2018 г., както следва: 1. Колективни проекти за научни изследвания; 2. Проекти за частично ...
Програма за Държавен изпит 6.2.2018 г. ... . д-р Миланка Славова, Зам-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение   К О Н С П Е К Т за държавен изпит на специалност „Политология“, бакалавърска степен Политическата мисъл през Древността и Средновековието ...
Съйкова 24.12.2017 г. ... е за доцент (1971), професор (1983). Зам.-ректор, зам.-декан, ръководител катедра "Статистика и иконометрия". Чете лекционни курсове по обща теория на статистиката, изследване на зависимости, методология и методика на ЕСИ. Чете лекции като гост-професор в Делхи и Калкута - Индия, (1988), ...
Станев 14.12.2017 г. ... (1945), доцент (1948), професор (1950). Ректор на Висшия финансово- стопански институт в Свищов (1950 - 1955). Професор във ВИИ "К. Маркс" - София (1957). Зам.-началник на управление "Виеше образование" при Министерството на културата (1951), началник на същото управление (1956 - 1958), ...
Мишев 20.6.2018 г. ... съвет на УНСС - 1993 - 2003 г. Заместник ректор на УНСС по НИД - 2000 - 2003 г. Председател на Програмния съвет по научно - изследователска дейност             при УНСС – 2000 - 2003 г.; Председател на Редколегията на ...
Къналиев 24.12.2017 г. ... и иконометрия" (1992 - 1995), зам.-ректор по международно сътрудничество и връзки с обществеността (1995 - 1999), член на Академичния съвет на УНСС (1989 - 1999), член на факултетния съвет и на Научния съвет на факултет "Управление и информатика" (1989 - 1999, 2003). Чете лекционни ...
Величкова 24.12.2017 г. ... "Икономическа информация" (1977 - 1983), зам.-ректор по НИД при УНСС (1992 - 1994), ръководител на катедра "Статистика и иконометрия" (1998 - 2002). Чете лекционни курсове по теория на статистиката, икономическа и търговска статистика, статистика на външната търговия, въведение в ...
Правила за провеждане на защита на магистърска теза в катедра „Икономика на туризма“ 14.11.2017 г. ... Зам.-Ректор пообучението в ОКС Протокол № 13/26.03.2013 г.                              ...
Програмен съвет 26.7.2019 г. ... , Хърватия Проф. д-р А.А. Нестуля – Ректор на Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна Проф. д.е.н. Божидарник Тарас Викторович – Декан на Бизнес факултета, Луцки национален технически университет, Украйна Prof. Ljubomir Drakulevski, PhD – Dean of ...
Новини 22.5.2017 г. ... на УНСС, изпрати благодарствено писмо до Ректора на университета - проф. д.ик.н. Стати Статев, и до Декана на ФСФ - проф. д-р Снежана Башева, за положените усилия по акредитирането на модулите от първото сертификационно ниво на ICAEW ACA qualification. В писмото се казва, че пова ...
Почетен ректор 1.8.2017 г. ... . СТЕФАН БОБЧЕВ ОСНОВАТЕЛ И ПЪРВИ РЕКТОР НА УНСС 1939 ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ РЕКТОР НА УНСС ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2017 г. 5.2.2018 г. ... Ви, че със Заповед на Ректора на УНСС № 213/13.02.2017 г. е обявен конкурс за финансиране на университетски научни (научноизследователски) проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2017 г., както следва: 1. Колективни проекти за научни изследвания; 2. Проекти за ...
Отчети (Архив) 7.2.2017 г. ... .Провеждане на поредица от работни срещи с ректорското ръководство, с председателите на Общи събрания и председателството на Студентския съвет по въпроси на организацията и провеждането на общите събрания на академични и други общности в университета и изборите на ръководни органи ...
Доклади (Архив) 7.2.2017 г. ... . Пълните текстове на докладите се предават на Ректора на УНСС. Копия от докладите за законосъобразност на избора на ръководни органи на основни звена на УНСС се предават на ръководителите на съответните звена.   Доклад на Контролния съвет на УНСС от 10.02.2015 г. за законосъобразност на ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 23.10.2016 г. ... факултет Членове: Емилия Иванова - директор НТБГ                                                 Организационен ...
Организационен комитет 26.9.2016 г. ... факултет на УНСС Проф. Сергий Харкуша – Зам.-ректор по научната работа, доктор на техническите науки, Полтавски университет по икономика и търговия, Украйна Проф. к.е.н. Садовская Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, ...
Програмен съвет 13.7.2016 г. ... Република Хърватска Проф. д-р А.А. Нестуля – Ректор на Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна Проф. д.е.н. Божидарник Тарас Викторович – Декан на Бизнес факултета, Луцки национален технически университет, Украйна Доц. д-р Григорий Вазов – Ректор на Висшето училище по ...
Въпросник за държавен изпит 6.4.2017 г. ... . д-р Миланка Славова, Зам-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение   К О Н С П Е К Т за държавен изпит на специалност „Политология“, бакалавърска степен Политическата мисъл през Древността и Средновековието. ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „БАКАЛАВЪР“ 9.2.2016 г. ... зам.-ректор и зам.-ректор по            Протокол № 13/26.03.2013 г ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) В ОКС „МАГИСТЪР“ 18.1.2016 г. ... .-ректор по обучението в ОКС Протокол № 1/21.12.2015 г ...
Регламент на Национално състезание по приложна информатика 21.1.2019 г. ... . д-р Миланка Славова – зам.-ректор на УНСС по обучението в ОКС "бакалавър" на УНСС  Проф. д-р Камелия Стефанова – декан на Факултета по Приложна информатика и статистика, УНСС  Полина Костова – Директор на СПГЕ „Джон ...
Номинации за ръководни органи на УНСС 15.12.2015 г. ... за ректор на УНСС проф. д.ик.н. Стати Василев Статев Концепция за работа през мандатния период (2015 - 2019 г.)1 1 Концепцията се публикува в съответствие с изискванетона чл. 25, ал. 4 от Правилника за дейността на УНСС.   Номинации за членове на Академичен съвет на ...
ПРОГРАМА 16.11.2015 г. ... конферентна зала Проф. д.ик.н. Стати Статев, Ректор на УНСС Доц. д-р Лилия Йотова, Декан на Общоикономически факултет, УНСС Доц. д-р Мария Стоянова, Зам. декан на Общоикономически факултет, УНСС       10.15-10 ...
Дневен ред на Общото събрание на УНСС 5.11.2015 г. ... дневен ред:   1. Отчет  на ректорското ръководство на УНСС за периода декември 2014 г. – декември 2015 г., и за мандата 2011 г. – 2015 г. 2. Отчет за дейността на Контролния съвет на УНСС за периода декември 2014 г. – декември 2015 г., и за ...
Контакти 9.6.2019 г. ... . д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "Бакалавър" и продължаващо обучение; milanka.slavova@unwe.bg Зам.-председател: проф. д-р Даниела Фесчиян – УНСС; d.feschiyan@gmail.com Членове: Емилия Иванова – директор на ...
Ръководство 3.7.2019 г. ... съвет: доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "Бакалавър" и продължаващо обучение; milanka.slavova@unwe.bg Заместник-председател: проф. д-р Даниела Фесчиян – УНСС; d.feschiyan@gmail.com Членове: 1. Емилия Иванова – директор на ...
Организационен комитет 17.7.2015 г. ... на УНСС Проф. О.О. Карпенко – Зам.-ректор по научната работа и международните отношения на Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна Проф. к.е.н. Садовская Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически ...
Програмен комитет 17.7.2015 г. ... Хърватска Проф. А.А. Нестуля – Ректор на Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна Проф. д.е.н. Божидарник Тарас Викторович – Декан на Бизнес факултета, Луцки национален технически университет, Украйна Доц. д-р Григорий Вазов – Ректор на Висшето ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... Ж.Ошавков – първият директор на Института по социология при БАН, с голям принос за кадровото осигуряване и институционализацията на катедра „Икономическа социология”. След запознаване с публикациите по обществените фондове за лично ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... студентите става със заповед на ректора на УНСС въз основа на подадени документи и  класиране в рамките на утвърдените от АС брой на приеманите студенти по професионални направления, поднаправления и специалности. (2) Всеки новоприет студент получава ...
Доклади архив 6.4.2015 г. ... Пълните текстове на докладите се предават на Ректора на УНСС. Копия от докладите за законосъобразност на избора на ръководни органи на основни звена на УНСС се предават на ръководителите на съответните звена.                Доклад на ...
Документи архив 7.4.2015 г. ...  ............. човека и е утвърден от Ректора               /име на факултета/ на УНСС.               На основание чл. 36а, ал. 2 от ЗВО, от списъчния ...
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ В УНСС 1.4.2014 г. ... „Политическа икономия“ беше на почетния ректор на УНСС проф. Борислав Борисов, самият той - политикономист и голям радетел за пълноценна комплексна и интердисциплинарна фундаментална подготовка на нашите студенти и за модерно образование, съзвучно с най-високите световни ...
Юбилейна научна конференция 14.11.2013 г. ... е организирана под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев по повод 160-годишнината от рождението на основателя и първи ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев. Отбелязваме и още два юбилея: пет години от създаването на катедра „Медии и обществени ...
Приключили международни проекти 2012 г. 18.7.2013 г. ... югоизточна Европа проф. д.ик.н. Стати Статев Ректор на УНСС Катедра: Икономикс 01.03.2009 31.03.2012 2. 156089-LLP-1-2009-1-ЕS-ERASMUS-ENW  Поведение на потребителите Erasmus Network - COBEREN доц.д-р Миланка Славова Катедра: МИО и бизнес 01.10.2009 30 ...
Курс в ИСК постави началото на първото полиграфско училище в Европа 28.5.2013 г. ... по сигурността на банки и корпорации. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев поздравява курсистите Курсът се организира и провежда съвместно с ASSESS - най-голямата компания в България, предлагаща полиграфски услуги, и Backster school of Lie Detection - най-известната школа за ...
За катедрата 5.10.2017 г. ... длъжностите ръководител на катедрата и ректор. Достойно място сред университетската общественост са завоювали и преподавателите: чл.-кор. Тодор Владигеров, проф. Любен Беров, проф. Кръстю Добрев, проф. Тодор Вълчев, проф. Жак Аройо, проф. Иван Йорданов, проф. Чавдар Беязов, проф. Иван ...
OKS 28.2.2013 г. ... Савов, проф. Камен Миркович са заемали длъжността ректор и ръководител катедра. Възпитаник на специалността и дългогодишен член на катедрата е и настоящият ректор на УНСС – проф. Стати Статев. Достойно място сред университетската общественост са завоювали и преподавателите: чл.-кор. Тодор Владигеров ...
<span style="display:none">Отчети</span> 7.12.2018 г. ... пълни избори на Академичен съвет, на избора на ректор, на избора на Председател и Зам.-председатели на Общото събрание на университета, на актуализирането съставите на общите събрания на факултети, на редовността на тяхното свикване на заседания, на проведените частични избори за попълване ...
Приключили проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2011 г. 11.12.2012 г. ... собственост” проф. д-р Борислав Борисов ректор на УНСС (катeдра “Интелектуална собственост”) 01.08.05 02.12.11 2. МУ-ФС-10 “Оценка на обектите на интелектуална собственост като нематериални активи” проф. д-р Борислав Борисов ректор на УНСС (катeдра ...
Състав 9.7.2019 г. ... . д-р Борислав Борисовпочетен ректор и почетен професор на УНСС Валентин Златев председател на Контролния съвет на "ЛУКОЙЛ-България" ЕООД Огнян Радев бизнесмен Виолина Маринова председател на Управителния съвет и главен ...
Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 31.3.2017 г. ... Ректор – проф. д.ик.н.  Стати Статев                           Rector – prof. Statty Stattev Sc.D ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... беше на доскорошния ректор проф. д-р Борислав Борисов – политикономист и голям радетел за пълноценна комплексна и интердисциплинарна фундаментална подготовка на нашите студенти и модерно образование, съзвучно с най-високите световни стандарти. За ...
Програма 1.6.2012 г. ... Проф. д.ик.н. Стати Статев – Ректор на Университета за национално и световно - Н. Пр. Лешек Хенсел – Посланик на Република Полша в България - г-н Томислав Дончев – Министър по управление на средствата от ЕС 09.45 – 10.00 ч.   10.00 – 10.15 ч ...
Специалността „Регионално развитие“ отбеляза своята петгодишнина с международна научна конференция 31.5.2012 г. ... значение“. С тези думи ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев започна поздравлението си към участниците и гостите на международната научна конференция на тема „Регионалното развитие в България – тенденции и перспективи“, която се проведе под негов ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... взема решения. 2. Изборът на ректор на УНСС е законосъобразен. 3. Изборът на председател и на заместник-председател на Общото събрание на УНСС е законосъобразен. 4. Изборът на Академичен съвет е законосъобразен. Във връзка с процедурата по издигане на ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 27.6.2019 г. ... да взема решения. Изборът на Ректор на УНСС е законосъобразен. Изборът на Председател и на Заместник-председатели на Общото събрание е законосъобразен. Изборът на Академичен съвет е законосъобразен ...
Първо издание на конкурса "Студент на годината на УНСС 2012" 2.5.2012 г. ... са проф. д.ик.н Стати Статев, ректор на УНСС, д-р Цветан Василев, председател на Надзорния съвет на Корпоративна търговска банка АД и носител на приза "Мистър Икономика" за 2011 г., и писателя Любен Дилов - син. Участие със своите хитови музикални ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2012 г. 5.12.2012 г. ... .д-р Огнян Симеонов Зам.-ректор на УНСС Катедра: Финансов контрол 18.01.2012 31.10.2014 14. BG051РО001-3.3.05-0001 Договор №ДО2-540 Детерминанти на ИТ аутсорсинг партньорства: емпирични доказателства от икономиката на прехода Доц.д-р Матилда ...
ПРОЕКТИ НА УНСС, ФИНАНСИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” - 2011 г. 4.4.2012 г. ... . д-р Борислав Борисов ректор на УНСС (катeдра “Интелектуална собственост”) 01.08.05 02.12.11 МУ-ФС-10 “Оценка на обектите на интелектуална собственост като нематериални активи” проф. д-р Борислав Борисов ректор на ...
Международна научна конференция „Икономиката на България - пътят към еврото" 24.2.2012 г. ... .ик.н. Стати Статев, първи зам.-ректор на университета, с аргументацията, че „форумът се прави в университет № 1 от младите хора на университет № 1". Той изтъкна, че организаторът - Финансово-счетоводният факултет, притежава мощта и качествата, които трябва ...
Архив на лекции с чуждестранно участие 9.2.2012 г. ... – 09.04.2008 г. Лекция на проф. Джеймс Линдси, директор на Центъра за международна сигурност и право към Тексаския университет в Остин по въпросите на американската външна политика – 15.05.2008 г. Лекция на Н.Пр. Робърт Гелбърд и Браян Дженкинс, представяща политиката на Барак Обама – 16.10.2008 г ...
Класиране 9.4.2012 г. ... от държавния зрелостен изпит (матурата) по решение на Ректор- ския съвет местата могат да се допълват от лица със: трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %; военноинвалиди; кръгли сираци; майки с три и повече деца; близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също ...
История 22.12.2018 г. ... икономия” и проф. д-р Живко Ошавков – директор на Института по социология при БАН. Пръв ръководител на катедрата е доц. Ташо Пачев и научен секретар ст.ас. Благой Колев. За първи път започват да се четат следните курсове пред студентите от Общоикономическия факултет – по Обща социология от ...
История 3.2.2012 г. ... наука), чл. кор. проф. д.ик.н. Иван Илиев (ректор на ВИИ за периода 1975 – 1978 г.), проф. д.ик.н. Иван Хаджииванов, проф. д.ик.н. Тодор Ангелов, проф. д-р Никола Вълев, проф. д-р Тодор Любиков,  проф. д.ик.н. Константин Габровски и др. Академичният състав на „Маркетинг и стратегическо ...
За катедрата 26.3.2014 г. ... на УНСС и на новата специалност беше на доскорошния ректор проф. д-р Борислав Борисов – политикономист и голям радетел за пълноценна комплексна и интердисциплинарна фундаментална подготовка на нашите студенти и модерно образование, съзвучно с най-високите световни стандарти. За създаването на катедрата ...
За катедрата 23.2.2016 г. ... икономическа наука), чл. кор. проф. д.ик.н. Иван Илиев (ректор на ВИИ за периода 1975 – 1978 г.), проф. д.ик.н. Иван Хаджииванов, проф. д.ик.н. Тодор Ангелов, проф. д-р Никола Вълев, проф. д-р Тодор Любиков, проф. д.ик.н. Константин Габровски, проф. д.ик.н. Васил Манов, проф. д-р Ангел Геров, доц. д-р ...
Конференции и семинари 12.4.2016 г. ... своята 25-годишнина. Форумът, преведен под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, събра в голямата конферентна зала представители на българската и чуждестранната политологична академична мисъл, преподаватели, докторанти и студенти. Сред присъстващите на тържественото заседание бяха проф. д.ик.н ...
Научни форуми 11.10.2017 г. ... в голямата конферентна зала. Форумът бе под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и в работата му участваха учени от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, Медицинския университет – Плевен, ПУ „Паисий ...
Обучение 14.10.2015 г. ... ЗАМ.-РЕКТОР И ЗАМ.-РЕКТОР ПО ОБУЧЕНИЕТО В ОКС“БАКАЛАВЪР“ ПРОФ.Д-Р ОГНЯН СИМЕОНОВ     ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за ОКС “БАКАЛАВЪР”, специалности „Аграрен бизнес“ и ...
В медиите 16.3.2012 г. ... си обръщение проф. Борислав Борисов, ректор на УНСС и патрон на юбилейното честване на катедрата и на специалността "Икономика на туризма". Едва ли и сега сме намерили идеалното състояние на учебния план и програми, посочи още проф. Борисов и изтъкна значението ...
Международни проекти 27.2.2012 г. ... . д.ик.н. Стати Статев, първи зам.-ректор на университета, с аргументацията, че „форумът се прави в университет № 1 от младите хора на университет № 1". Той изтъкна, че организаторът - Финансово-счетоводният факултет, притежава мощта и качествата, които трябва да се ...
В медиите 16.5.2017 г. ...   Проф. Стати Статев, ректор на УНСС, пред „Труд“: Държавата и бизнесът могат да регулират изтичането на кадри   Ректорът на УНСС проф. Стати Статев Снимка: Цветан Томчев От Катерина Ковачева 14.01.2017 • 09:30 Университетите не ...
Университетски проекти 15.5.2017 г. ... . д.ик.н. Стати Статев Ректор на УНСС и ръководител катедра "Икономикс " 2014 2016 9 НИД НИ 2-5/2014 “Изследване на възможностите за оценка на мащаба и ефектите от изпирането на мръсни пари” гл.ас. д-р Георги ...
История 25.1.2018 г. ... огромно значение има подкрепата на ректорското ръководство на УНСС. В почти стогодишната история на университета от общо осемнадесет ректори единадесет са излъчени от Общоикономическия факултет, включително и настоящия ректор проф. д.ик.н. Стати Статев, който подпомага ...
Начало 30.1.2018 г. ... огромно значение има подкрепата на ректорското ръководство на УНСС. В почти стогодишната история на университета от общо осемнадесет ректори единадесет са излъчени от Общоикономическия факултет, включително и настоящия ректор проф. д.ик.н. Стати Статев, който подпомага ...
Успехи 14.12.2011 г. ... проф. Стати Статев, първи зам.-ректор на университета. Усилията, които вложихме при изграждането на тази база не отидоха напразно, изтъкна още проф. Статев, който определи студентите на университета като най-умни и най-красиви. Спортната карта на УНСС минава през ...
Програмен съвет 11.2.2016 г. ... Валентин Димитров Гоев, заместник-ректор по НИД – председател проф. д.ик.н. Иван Стоилов Георгиев – заместник-председател проф. д.ик.н. Димитър Веселинов Хаджиниколов проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров проф. д.н. Мая Руменова Ламбовска проф. д.ик.н. Пано ...
Организация и управленски структури 12.3.2019 г. ... Валентин Димитров Гоев, заместник-ректор по НИД – председател проф. д.ик.н. Иван Стоилов Георгиев – заместник-председател проф. д.ик.н. Димитър Веселинов Хаджиниколов проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров проф. д.н. Мая Руменова Ламбовска проф. д.ик.н. Пано ...
Удостоени с почетни звания на УНСС 12.1.2015 г. ... . Борислав Борисов почетен ректор на УНСС 2012 д-р Цветан Василев почетен знак на УНСС 2009 Витор Мануел де Силва Калдейра почетен професор на УНСС и почетен знак 2008 Сергей Станишев почетен знак на УНСС 2008 проф. дфн Боян ...
Дарители 20.12.2018 г. ... Стефанова (Изпъл. директор на Бълг. мрежа на глобалния договор на ООН)  Мария Брестничка  Мария ...
История 10.6.2019 г. ... Бобчев, основател и първи ректор на УНСС. Вярваме в звездата на отечеството!  Паметникът на проф. Стефан Бобчев, основател и първи ректор на УНСС  Радиоенциклопедия „История на висшето образование в България”: УНСС: Духът прави ...

Събития

848 results found
Официално бяха открити VIII ASECU Младежка международна конференция и лятно училище 17.9.2019 г. ... Миланка Славова – зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Михаил Мусов – главен секретар по международното сътрудничество и председател на организационния комитет, доц. д-р Григорис Заротиадис – президент ...
Доц. д-р Стела Ралева, УНСС: 9 нови магистърски програми предлага УНСС за есенния прием 20.8.2019 г. ... . д-р Стела Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, в интервю за дневния информационен блок „Добър ден“ на Радио „Фокус“    Водещ: Доцент Ралева, започна ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 16.7.2019 г. ... комисия. Документът беше подписан от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и зам.-генералния директор на СИЦ на ЕК г-жа Чарлина Вичева, възпитаник на УНСС (на снимката долу). Меморандумът предвижда сътрудничество в областта на икономическото ...
Тъжна вест 17.7.2019 г. ... Икономическа информация, зам.-ректор на ВИИ "К. Маркс" (1989-1990), ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" (1991-1995), Председател на общото събрание (1993), директор на следдипломната школа на УНСС (1993-1995). Зам.-началник на ГУ на ДФК при МФ, началник ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 15.7.2019 г. ... комисия. Документът беше подписан от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и зам.-генералния директор на СИЦ на ЕК г-жа Чарлина Вичева, възпитаник на УНСС (на снимката долу). Меморандумът предвижда сътрудничество в областта на икономическото ...
Ректорът връчи наградата „Банка на годината“ 4.7.2019 г. ... . д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, връчи наградата „Банка на годината“ в категория „Ефективност“ на г-жа Виолина Маринова, председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК, член на Съвета на настоятелите на нашия университет (на ...
Международна конференция „140 години от установяването на дипломатически отношения между Русия и България“ 17.6.2019 г. ... към форума проф. Анатолий Торкунов, ректор на МГИМО и академик на Руската академия на науките (РАН), отбеляза, че двустранните отношения са преминали през много трудности, но независимо от тях днес те се развиват в положителна насока и даде примери със сътрудничеството в ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 17.6.2019 г. ... на НСИ и възпитаник на УНСС,  ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и проф. д-р Веселка Павлова, катедра „Статистика и иконометрия“ – председател на програмния съвет (от ляво надясно) Откриването на форума На ...
Завърши 23-ият турнир по тенис на корт за „Купата на ректора“ 13.6.2019 г. ... на корт за „Купата на ректора“, организиран от АСК „Св. Георги Победоносец“ и катедра „Физическо възпитание и спорт“ със съдействието на „Бароко спорт“, който беше посветен на 100-годишнината на УНСС. В турнира, ...
Награди за победителите в конкурса „Млад икономист – 2019“ 19.6.2019 г. ... СИБ, доц. Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, и доц. Силвия Трифонова от катедра „Финанси“ присъстваха на връчването на ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 12.6.2019 г. ... НСИ и възпитаник на УНСС,  ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и проф. д-р Веселка Павлова, катедра „Статистика и иконометрия“ – председател на програмния съвет (от ляво надясно) Откриването на форума На ...
Пето национално съвещание на АИУБ 10.6.2019 г. ... доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, директори и зам.-директори на училища - членове на АИУБ и представители на МОН ...
Пето национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 9.6.2019 г. ... национално съвещание на директорите на икономическите гимназии и другите средни училища с изучаване на икономически специалности и ректорското ръководство на УНСС.   Национално съвещание на членовете на АИУБ На Националното съвещание присъстваха доц. ...
Кръгла маса по проект „Идентификация на риска при контрабанда и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)” 30.5.2019 г. ... , проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Димитър Димитров, г-н Стефан Балабанов, възпитаник на УНСС, зам.-министър на вътрешните работи, г-н Емил Димитров, възпитаник на УНСС, председател на парламентарната Комисия за наблюдение на приходните ...
Кръгла маса по проект „Идентификация на риска при контрабанда и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)” 29.5.2019 г. ... , проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Димитър Димитров, г-н Стефан Балабанов, възпитаник на УНСС, зам.-министър на вътрешните работи, г-н Емил Димитров, възпитаник на УНСС, председател на парламентарната Комисия за наблюдение на приходните ...
Първа научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките 23.5.2019 г. ... логистика, г-н Емил Димитров, директор логистика в Кауфланд България ЕООД енд Ко КД, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, г-н Антон Петров, мениджър верига на ...
Първа научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките 27.5.2019 г. ... логистика, г-н Емил Димитров, директор логистика в Кауфланд България ЕООД енд Ко КД, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, г-н Антон Петров, мениджър верига на ...
Венци на признателност 22.5.2019 г. ... нашия университет членовете на Ректорския съвет поднесоха венец на паметника на проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС (на снимката долу). Венец на паметника на проф. Стефан Бобчев поднесоха и членовете на Студентския съвет при ...
Среща-дискусия на тема „Съвременни средства за комуникации и масови медии“ 17.5.2019 г. ... . д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС и председател на Съвета на настоятелите на УНСС. Проф. д-р Борислав Борисов поздрави присъстващите и представи г-н Блъсков, като отбеляза, че с тази среща се слага началото на поредица от срещи между ...
Благотворителен концерт „Аз помогнах“ в подкрепа на Даниел Маринов 16.5.2019 г. ... съвет под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н Стати Статев. Ангел Стойков Даниел получи подкрепа и от цялото ректорско ръководство: проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Миланка Славова, доц. д-р Стела Ралева, проф. д-р Валентин ...
Българската наука: между количеството и качеството 15.5.2019 г. ... Георги Стойчев (изпълнителен директор на институт „Отворено общество“ – България). Зам.-министър Карина Ангелиева и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската работа на УНСС, откриват форума. Вдясно: ...
Българската наука: между количеството и качеството 14.5.2019 г. ... (МОН) и д-р Георги Стойчев (изпълнителен директор на институт „Отворено общество“ – България). Зам.-министър Карина Ангелиева и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската работа на УНСС, откриват форума. Вдясно: доц. д-р ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Delta State University 10.5.2019 г. ... на УНСС проф. д.ик.н. проф. Стати Статев и президентът на Delta State University (DSU), САЩ, г-н Уилям Лафорж подписаха меморандум за сътрудничество между двата университета (на снимката долу). Документът предвижда разширяване на образователните, културните и ...
Седмица на юриста в УНСС 18.4.2019 г. ... Седмица на юриста в УНСС под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев със съдействието на Юридическия факултет (ЮФ), Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Студентския съвет. Целта на форума е да съдейства на бъдещите юристи, обучаващи се в университета, да ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 17.4.2019 г. ... , проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Силвия Терезова, зам.-декан, и проф. д.н. Ивайло Христов, зам.-декан Проф. Раковска посочи, че в предишни издания на форума със свои доклади са участвали 450 студенти и докторанти от ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 16.4.2019 г. ... , проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Силвия Терезова, зам.-декан, и проф. д.н. Ивайло Христов, зам.-декан Проф. Раковска посочи, че в предишни издания на форума със свои доклади са участвали 450 студенти и докторанти ...
Френски правни дни 5.4.2019 г. ... Маринова, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, и доц. д.н. Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, ръководител на катедра "Международно право и право на ЕС" и член на борда на Европейската асоциация на юридическите факултети (ELFA) Ректорът проф. д.ик.н. ...
Дискусионни срещи - част от Мисията на СОИС 5.4.2019 г. ... срещите беше проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по творчески индустрии и бизнес. При откриването на Дискусионните срещи (отдясно на ляво): г-жа Олга Спасич, съветник, отдел „Малки и средни предприятия и подкрепа на предприемачеството“, СОИС, д-р ...
Дискусионни срещи - част от Мисията на СОИС за установяване на фактическото състояние на центровете за трансфер на технологии в България 5.4.2019 г. ... срещите беше проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по творчески индустрии и бизнес. При откриването на Дискусионните срещи (отдясно на ляво): г-жа Олга Спасич, съветник, отдел „Малки и средни предприятия и подкрепа на предприемачеството“, СОИС, д-р ...
Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градове (Smart Cities)“ 29.3.2019 г. ... , която се проведе под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н Стати Статев. Проф. Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Ангел Стойков и доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално ...
Публична лекция на тема „Персоналният мъжки стил: ключ към успеха в бизнеса“ 22.3.2019 г. ... университет, обърна се към госта зам.-ректорът проф. д-р Валентин Гоев. От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев той връчи на г-н Веделаго статуетка на създателя и първи ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев и сертификат в знак на благодарност за лекцията (на снимката долу) ...
Публична лекция на еврокомисаря Мария Габриел на тема „Как да четем в интернет?“ 18.3.2019 г. ... събра в Голямата конферентна зала ректори, преподаватели, студенти, представители на централната и местната власт. Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община, Атанас Темелков, председател на Държавната агенция „Електронно управление“, проф. д.ик.н. ...
Участие на наши студенти в юбилейния ХХ панаир на Националната търговско-банкова гимназия 11.7.2019 г. ... гимназия на 22.02.2019г. На панаира присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), доц. д-р Стела Ралева, зам ...
Среща-дискусия на тема „България в еврозоната – факти и митове“ 11.3.2019 г. ... – факти и митове“, на която присъстваха ректори, преподаватели и студенти, депутати и др. Форумът беше открит от Димитър Дилчев, кмет на район „Студентски“. Даниел Парушев, председател на Студентския сенат и зам.-председател на НПСС, Ангел Стойков, председател на ...
Среща-разговор „Европейският парламент и възможностите да участваме при вземането на решения“ 6.3.2019 г. ... си създаване преди един век. Нашият основател и първи ректор проф. Стефан Бобчев е един от  първостроителите на БАН, дописен член на няколко европейски академии на науките. Преподаватели и ректори на нашия университет са възпитаници  на Сорбоната, на немски, френски и други университети в Европа. ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 28.3.2019 г. ... ляво надясно): доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, г-жа Емилия Иванова, директор на НТБГ и член на Координационния ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... и статистика. На награждаването присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и ръководител на катедра "Икономикс", доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... ляво надясно): доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, г-жа Емилия Иванова, директор на НТБГ и член на Координационния ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 28.3.2019 г. ... откриването присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, г-жа Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) и член на Координационния съвет на АИУБ, г-н Нейчо Попов, зам.-директор на НТБГ, и г-н Валери Дикльовски, ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 25.2.2019 г. ... откриването присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, г-жа Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) и член на Координационния съвет на АИУБ, г-н Нейчо Попов, зам.-директор на НТБГ, и г-н Валери Дикльовски, ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по приложна информатика и статистика 23.2.2019 г. ... състезанието присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на Асоциацията на икономическите училища в ...
Ректорът посети двадесетия юбилеен панаир на НТБГ 22.2.2019 г. ... , защото така инвестирате в своето бъдеще. С тези думи ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев се обърна към участниците в двадесетия юбилеен панаир по проект „Интегративно практическо обучение“, посветен на 106-годишнината на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ), които нарече „бъдещи ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Фискалния съвет на Република България 20.2.2019 г. ... на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и председателят на Фискалния съвет на Република България проф. д-р Борис Грозданов подписаха меморандум за сътрудничество между двете институции (на снимката долу).   УНСС е първият български университет, с който Фискалният съвет подписва ...
И тази година рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 17.2.2019 г. ... Иванова, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, гл. ас. д-р Димитър Дамянов, член на ...
Национално състезание по икономикс 16.2.2019 г. ... събитието присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и зам.-председател на Асоциацията ...
Младежкият бизнес клуб дари книги на университетската библиотека 31.1.2019 г. ... бизнес клуб на библиотеката на УНСС. В писмо до ректора проф. д.ик.н. Стати Статев президентът на неправителствената организация г-н Николай Неков посочва, че приоритетната дейност на клуба е да осъществява връзка между студентите, бизнеса и академичната среда. Клубът, който води началото си от УНСС, ...
Тържествено честване на 60-годишния юбилей на Ръководителя на катедрата 14.1.2019 г. ... „Статистика и иконометрия“ и Заместник-ректор на УНСС. Членовете на катедрата поднесоха букет и подарък на рожденика, като му пожелаха здраве, успехи и сбъднати мечти. Празненството продължи с добро настроение в неформална обстановка и непринудени разговори ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство и Националния конкурс по счетоводство 14.1.2019 г. ... 2019/2020 година. На церемонията присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), и доц. д-р Стела Ралева, зам ...
Обучителен семинар по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната“ 18.12.2018 г. ... и пр. Доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК, съобщи, че департамент „Труд и социални политики“ е отправил покана към нашия университет да се проведе съвместно изследване за обучението през целия живот. Проектът за нас е изключително добър, заяви доц. Стойчев ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 18.12.2018 г. ... на катедра „Икономикс“ и зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, откри тържествена церемония в аула „Максима“, на която бяха връчени дипломите на бакалаврите и магистрите от катедрата. Завършвате една от ...
АИУБ обедини средните училища, УНСС и бизнеса в търсенето и подкрепата на таланти 21.12.2018 г. ... състезателите. Доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на АИУБ, поздрави средношколците от името на академичното ръководство на УНСС и изрази увереност в достойното им представяне на състезанието. Доц. ...
Ректорът на Икономическия университет в Братислава беше удостоен със званието „почетен професор на УНСС“ 20.12.2018 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев оповести решението на Академичния съвет за удостояването на проф. д-р инж. Фердинанд Даньо, ректор на Икономическия университет в Братислава, със званието „почетен професор на УНСС по маркетинг и търговия“ и връчи почетния плакет на новия носител на ...
Научно-практическа конференция „Стратегията на ЕС за Дунавския регион: възможности и предизвикателства“ 17.12.2018 г. ... представени от проф.д.ик.н. Станка Тонкова, директор на Центъра за изследователски и образователни проекти (ЦИОП) и председател на БАРИ. Проф. д-р инж. Фердинанд Даньо, ректор на Икономическия университет на Братислава, г-н Ян ван Дайк, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по ...
Годишна научна сесия на УНСС - 2018 13.12.2018 г. ... 2018 в Голямата конферентна зала. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев откриват сесията. Вляво: доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно ...
Наградите на конкурса „Студент на годината 2018“ бяха връчени на тържествена церемония 13.12.2018 г. ... от Студентския съвет (СС) под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Водещи бяха Гери Дончева и Владо Димов (на снимката долу). В тазгодишното издание на конкурса бяха връчени отличия в четири категории - „Студент на годината“ с ...
УНСС разширява академичното си сътрудничество с руски университети 11.12.2018 г. ... на Руската федерация – Москва, подписаха ректорите на двете академични институции проф. д.ик.н. Стати Статев и проф. д.ик.н. Михаил Ескиндаров на 28 ноември т.г. (на снимките и видеоклипа долу). ${VIDEO} Документите предвиждат съвместни научни изследвания, взаимни ...
Българо-китайски център на Шанхайския университет в УНСС 12.12.2018 г. ... България в Шанхай), проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, Prof. XU Xuemin, вицепрезидент на Шанхайския университет, Prof. CHE Shengquan, зам.-декан на Факултета по дизайн (отдясно на ляво) Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев посочи, че е огромна привилегия новият ...
Университетската библиотека получи подарък: специализирана литература 14.12.2018 г. ... . д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Росен Кирилов, директор на МЦРК, г-жа Юлияна Каракушева, специалист от екип „Привличане на таланти и развитие“ в А1, г-жа Станка Ценова, директор на Университетската библиотека, и Петър ...
Девет наши студентки със стипендии „Нели и Робърт Гипсън“ 13.12.2018 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев беше гост на тържествената церемония в СУ „Св. Климент Охридски“, на която за 15-и път бяха връчени стипендиите „Нели и Робърт Гипсън“ на студенти, постигнали високи академични успехи. Сред тях са и девет студентки от УНСС. Проф. Статев ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Статистика и иконометрия“ се дипломираха 5.12.2018 г. ... д-р Валентин Гоев, заместник-ректор по научноизследователската дейност и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“. Проф. д-р Валентин Гоев Проф. Гоев съобщи, че двамата най-добри студенти в четвърти курс ще получат ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра "Статистика и иконометрия" 23.1.2019 г. ... д-р Валентин Гоев, заместник-ректор по научноизследователската дейност и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“. Проф. д-р Валентин Гоев Проф. Гоев съобщи, че двамата най-добри студенти в четвърти курс ще получат ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство за средношколци 4.12.2018 г. ... Вълков, в.и.д. зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 3.12.2018 г. ... . Форумът под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев беше организиран от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към СО. Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 3.12.2018 г. ... . Форумът под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев беше организиран от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към СО. Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 3.12.2018 г. ... Вълков, в.и.д. зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян -  зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Снежана Башева, декан на ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 30.11.2018 г. ... . Форумът под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев беше организиран от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към СО. Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 30.11.2018 г. ... Вълков, в.и.д. зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, г-н Карел Крал, гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“ (отляво надясно) От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и на ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 30.11.2018 г. ... Вълков, в.и.д. зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, г-н Карел Крал, гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“ (отляво надясно) От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и на ...
Рекорден брой фирми на Дните на кариерата 2018 30.11.2018 г. ... съвет, под патронажа на ректора проф. д.ик.н Стати Статев. Събитието събра 83 от най-големите държавни и частни работодатели в България в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти. Целта на форума беше студентите да ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 30.11.2018 г. ... . д-р Александър Вълков, в.и.д. зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, г-н Карел Крал, гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“, Мария Дойчинова, директор „ПР и комуникации“ в ЧЕЗ България  (отляво надясно) От ...
Кръгла маса „Борба с езика на омразата – залог за сигурно и стабилно общество“ 28.11.2018 г. ... е за мен да ви поздравя от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев за участието ви в кръглата маса „Борба с езика на омразата – залог за сигурно и стабилно общество“, каза проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, при откриването ...
Кръгла маса „Борба с езика на омразата – залог за сигурно и стабилно общество“ 28.11.2018 г. ... е за мен да ви поздравя от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев за участието ви в кръглата маса „Борба с езика на омразата – залог за сигурно и стабилно общество“, каза проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, при откриването на ...
Дипломираха се магистрите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“, и бакалаврите от специалностите „Творчески индустрии и бизнес“ и „Интелектуална собственост и бизнес“ 28.11.2018 г. ... ще поемете. Това каза проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по творчески индустрии и бизнес, на тържествената церемония, на която бяха връчени дипломите на магистрите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“, и на бакалаврите от специалностите „Творчески индустрии и ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.1.2019 г. ... доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Университетът е призван да ви създава условия, в които да можете да работите в екип, да търсите себе си и да изразявате собствената си воля по пътя към успеха. Пожелавам ви да приложите на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Недвижима собственост“ 26.11.2018 г. ... тези думи доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, се обърна към дипломантите. Доц. д-р Александър Вълков С вас си отива част от нас. Не забравяйте, че сте възпитаници на най-големия бизнес университет в България. Вратите ...
Четиринадесета международна конференция на младите учени 27.11.2018 г. ... ежегодно се провежда под патронажа  на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Форумът се организира от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и няколко чуждестранни университета – Университета на Болоня, Италия, ...
Четиринадесета международна научна конференция на младите учени 26.11.2018 г. ... младите учени, която се проведе под патронажа  на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. Форумът беше организиран от Финансово-счетоводния факултет в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Университета на Болоня, Италия, Университета на Сплит, Република Хърватска, Полтавския ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.11.2018 г. ... доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Доц. д-р Александър Вълков Университетът е призван да ви създава условия, в които да можете да работите в екип, да търсите себе си и да изразявате собствената си воля по ...
Международна научна конференция „Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система“ 23.11.2018 г. ... участниците и гостите на форума. Той благодари на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев за подкрепата, благодарение на която Юридическият факултет се развива успешно през последните години, и подчерта, че подходът на ръководството на университета да търси връзката между икономиката и правото дава ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... с тържествено заседание, на което присъстваха ректорското ръководство, представители на държавната власт, възпитаници на катедрата, декани, ръководители на катедри, преподаватели от УНСС и от висши училища в София и страната, студенти. Имам високата чест и удоволствие да Ви приветствам с ...
Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от РЦДО – Пловдив 19.11.2018 г. ... доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Емилия Миланова, директор на РЦДО – Пловдив, доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие”, родители и ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... заседание, на което присъстваха ректорското ръководство, представители на държавната власт, възпитаници на катедрата, декани, ръководители на катедри, преподаватели от УНСС и от висши училища в София и страната, студенти. Тържественото заседание започна с ...
Международна научна конференция „Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция“ 19.11.2018 г. ... ,  доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор и зам.-ръководител на катедра „Икономикс", доц. д-р Елиза Стефанова, зам.-ректор на СУ „Св. Кл. Охридски“, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор и ръководител на катедра „Икономикс“, доц д-р ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Управление“ 7.12.2018 г. ... Вълков, в.и.д. заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Той изтъкна, че ключът към успеха е непрестанното трупане на знания и сравни ученето с плуването срещу течението на река – спреш ли, отнася те обратно. Доц. Вълков ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Управление“ 14.11.2018 г. ... Вълков, в.и.д. заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Той изтъкна, че ключът към успеха е непрестанното трупане на знания и сравни ученето с плуването срещу течението на река – спреш ли, отнася те обратно. Доц. Вълков ...
Пета есенна академия „Дигитално образование за дигитална администрация: линии на партньорство“ 14.11.2018 г. ... , проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по НИД и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, доц. д-р Деница Горчилова, научен секретар на катедра „Публична администрация“, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор, доц. д-р Стела Ралева, зам ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „МИО и бизнес“ получиха своите дипломи 7.11.2018 г. ... . д-р Миланка Славова, заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и ръководител катедра „МИО и бизнес“, се обърна към бакалаврите и магистрите на катедрата, които получиха своите дипломи на тържествена церемония в аула ...
10 години факултет "Приложна информатика и статистика" 26.10.2018 г. ... (ICAICTSEE 2018). Гости бяха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност и бивш декан на факултета, и др. Проф ...
Научна конференция „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“ 24.10.2018 г. ... каза доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, при откриването на научната конференция „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“. Доц. Ралева допълни, че през последните ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 23.10.2018 г. ... теории“ се проведоха под патронажа на ректора на проф. д.ик.н. Стати Статев. Доц. д-р Лилия Йотова поздрави с добре дошли бившите декани на ОИФ, както и представителите на академичната общност, уважали тържеството. Ректорът проф. Статев, декан на Общоикономическия факултет от ...
70 години катедра „Индустриален бизнес“ 21.10.2018 г. ... Бойчев, депутат, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор, проф. д.ик.н. Йосиф Илиев, заслужил професор на УНСС и ръководител на катедра „Индустриален бизнес“ от 2000 до 2016 г., проф. д.ик.н. Пламен Мишев, декан на Бизнес факултета, и др. Проф. д-р Николай Щерев (на ...
10 години факултет „Приложна информатика и статистика“ 26.10.2018 г. ... (ICAICTSEE 2018). Гости бяха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност и бивш декан на факултета, и др. Проф. д-р ...
Премиера на филм и дискусия за авторското право 19.10.2018 г. ... присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката, ас. д-р Христин Стрижлев, научен секретар на Института по творчески индустрии и бизнес, и др. В зала ...
Дискусия „Авторското право: И ти си автор! Можеш да спечелиш от това!“ Премиера на филм и дискусия за авторското право 20.2.2019 г. ... присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката, ас. д-р Христин Стрижлев, научен секретар на Института по творчески индустрии и бизнес, и др. Филмът, чийто слоган е: „Единственото право, ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 19.10.2018 г. ... теории“ се проведоха под патронажа на ректора на проф. д.ик.н. Стати Статев. Доц. д.н. Пенчо Пенчев – зам.-декан на ОИФ, доц. д-р Стела Ралева – зам.-ректор, проф. д.ик.н. Стати Статев, доц.д-р Лилия Йотова – доскорошен декан на ОИФ, проф. д-р Борислав ...
Кръгла маса обсъди новата магистърска програма „Управление на институционалната промяна“ 19.10.2018 г. ... кръглата маса участваха в.и.д. зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, проф. д-р Димитър Димитров – декан на факултет „Икономика на ...
70 години катедра „Индустриален бизнес“ 15.10.2018 г. ... Бойчев, депутат, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор, проф. д.ик.н. Йосиф Илиев, заслужил професор на УНСС и ръководител на катедра „Индустриален бизнес“ от 2000 до 2016 г., проф. д.ик.н. Пламен Мишев, декан на Бизнес факултета, и др. Проф. д-р Николай Щерев (на ...
УНСС беше съорганизатор и домакин на национален форум за висшето образование 10.10.2018 г. ... образование, заяви при откриването на форума ректорът на УНСС и зам.-председател на Съвета на ректорите проф. д.ик.н. Стати Статев. Проф. д-р Петя Кабакчиева, председател на НАОА, проф. д-р инж. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите и ректор на МГУ, г-н Красимир ...
Тържествено беше открита 98-ата академична учебна година 2.10.2018 г. ... образователно пространство. С тези думи ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев приветства близо четирите хиляди първокурсници в ОКС „бакалавър“ по време на тържеството за началото на 98-ата академична учебна година на нашия университет. Гост на тържеството беше г-жа ...
Проф. Иван Душанов – методолог на Сметната палата, пазител на законността, учител и законотворец 6.10.2018 г. ... палата проф. Георги Иванов, който е и зам.-ректор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов, също поздрави сърдечно юбиляра, като освен  поздравителен адрес на академията, му подари специален колаж. Доц. Георги Николов също изтъкна ползотворната роля на проф. ...
Cargill България и МДВ Профешънал Едюкейшън дариха учебни материали на УНСС 20.9.2018 г. ... познания на студентите от УНСС. Ректорът проф. д.ик.н Стати Статев връчи сертификат за дарението на г-жа Доротея Воева, управител на МДВ Профешънъл Едюкейшън ЕООД, и Методи Георгиев, изпълнителен директор на Cargill България и оперативен директор на Центъра за споделени ...
Дипломира се вторият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 6.7.2018 г. ... . Сред гостите бяха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, г-н Хуан Карлос Лентихо, заместник-генерален директор на МААЕ и началник на отдел „Ядрена ...
Дипломира се вторият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 6.7.2018 г. ... . Сред гостите бяха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, г-н Хуан Карлос Лентихо, заместник-генерален директор на МААЕ и началник на отдел „Ядрена ...
Трета международна конференция „Създаването на успешни международни бизнес модели за устойчиво развитие: напълно възможно“ 28.6.2018 г. ... развитие. Форумът беше открит от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев, който подчерта, че изборът на УНСС за домакин на събитието е изключително точен, тъй като темите на конференцията се припокриват с изследователската дейност на университета, където върху нови бизнес модели ...
Преподаватели от катедрата взеха участие в конференция на НСИ 26.6.2018 г. ... проф. д-р Валентин Гоев – зам.ректор на УНСС и ръководител на катедрата и доц. д-р Мариана Коцева – преподавател към катедрата и Генерален директор на Евростат. Модератор на конференцията беше доц. д-р Александър Найденов, също член на катедрата. Повече информация ...
Ректорът подписа договор за дуална магистърска програма на УНСС и ИУБ в присъствието на президентите на България и Словакия 22.6.2018 г. ... университет - Братислава (ИУБ) подписаха ректорите на двете академични институции – проф. д.ик.н. Стати Статев и проф. Фердинанд Даньо. Това стана в присъствието на българския президент Румен Радев и на словашкия президент Андрей Киска по време на официалната визита на нашия ...
Четвърто национално съвещание на АИУБ 13.6.2018 г. ... участваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ,  Лидия Велчева - директор на дирекция „Кабинет на ректора“, директори ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 10.6.2018 г. ... доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение на УНСС и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, г-жа Лидия Велчева - директор на кабинета на ректора на УНСС, директори и зам ...
Проф. Огнян Симеонов e новият председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 8.6.2018 г. ... . Симеонов е първи заместник-ректор и заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ на УНСС от 2012 г. до 2016 г., декан на Финансово-счетоводния факултет от 2007 г. до 2011 г. и ръководител на катедра "Финансов контрол" от 2007 г. досега. От 2016 г. той е ...
Младежка научна конференция с международно участие „Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони” 7.6.2018 г. ... участваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д.ик.н. Пламен Мишев, декан на Бизнес факултета на УНСС и ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“, доц. д-р Дарина Заимова, зам.-ректор на ...
Ректорът връчи награди за застраховане и осигуряване 1.6.2018 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев беше сред официалните гости на церемонията в „София Хотел Балкан“ по връчването на годишните награди „Застраховател на годината 2017“, „Пенсионноосигурително дружество на годината 2017“, „Застрахователен ...
Ректорът проф. Статев на аудиенция при папа Франциск 29.5.2018 г. ... на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев беше в състава на делегацията, която придружаваше премиера Бойко Борисов при посещението му в Италианската Република – Рим и Ватикана, за аудиенцията при главата на Римокатолическата църква Негово Светейшество папа Франциск по случай ...
XXII турнир по тенис за „Купата на ректора на УНСС“ 1.6.2018 г. ... завърши 22-ият турнир по тенис за „Купата на ректора на УНСС“, организиран от АСК „Св. Георги Победоносец“ и катедра „Физическо възпитание и спорт“. Тази година турнирът се проведе в два етапа. В първия етап (от януари) на кортовете на СК „Бонсист“ ...
Кръгла маса „Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма“ 23.5.2018 г. ... и бъдещето на капитализма“ под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев – в университета беше отбелязана 200-годишнината от рождението на автора на „Капиталът“. Проф. Петър-Емил Митев, проф. Валентина Драмалиева, доц. Стела Ралева, проф. Стати Статев ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства“ 22.5.2018 г. ... , заяви проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Икономикс“, при откриването на форума, който се проведе с подкрепата на Студентския съвет.    Пет години са достатъчни, за да сме сигурни, че тази традиция ще се развива и утвърждава, ...
20 години специалност „Социология” в УНСС 3.6.2018 г. ... форума. Гости на тържественото честване бяха зам. ректорът по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева, деканът на ОИФ доц. д-р Лилия Йотова, председателят на секция „Социологически науки” при Съюза на учените в България доц. д-р Саша Тодорова, ...
Половин век специалност „Бизнес информатика и комуникации“ в УНСС 21.5.2018 г. ... , когато в залата са уважавани колеги и гости, заяви ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев при отбелязването на 50-годишнината на специалността „Бизнес информатика и комуникации“ в УНСС. Като голям успех на катедра „Информационни технологии и комуникации“ той отбеляза обучението на ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства“ 18.5.2018 г. ... , заяви проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Икономикс“, при откриването на форума, който се проведе с подкрепата на Студентския съвет. Проф. Стати Статев Пет години са достатъчни, за да сме сигурни, че тази традиция ще се ...
Българо-корейски форум „Мир и просперитет 2018“ 18.5.2018 г. ... в Кралство Испания, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС, и проф. д-р Тодор Танев, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и бивш министър на образованието и науката. Водещ на церемонията по откриването беше доц. д-р Паскал Желев, главен секретар ...
С конференция „Счетоводството - наука, образование, практика“ беше отбелязана 130-годишнината от рождението на проф. д-р Димитър Добрев 18.5.2018 г. ... основателите на нашия университет. Той е вторият ректор след проф. Стефан Бобчев. Завършил е в Германия и е бил счетоводител на цар Борис III. Трябва да отдаваме почит на такива хора, които са неделима част от историята на УНСС, изтъкна проф. д-р Валентин Гоев, заместник-ректор по ...
С конференция „Счетоводството - наука, образование, практика“ беше отбелязана 130-годишнината от рождението на проф. д-р Димитър Добрев 17.5.2018 г. ... основателите на нашия университет. Той е вторият ректор след проф. Стефан Бобчев. Завършил е в Германия и е бил счетоводител на цар Борис III. Трябва да отдаваме почит на такива хора, които са неделима част от историята на УНСС, изтъкна проф. д-р Валентин Гоев, заместник-ректор по ...
20 години специалност „Социология“ в УНСС 15.5.2018 г. ... университет. Гости бяха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, председателят на секция „Социологически науки” при Съюза на учените в България доц. д-р Саша Тодорова, ...
Световнопризнатият американски преподавател по маркетинг д-р Радж Рагунатан за „Щастието в ранната кариера“ 15.5.2018 г. ... на САЩ в България. Проф. Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност подчерта, че освен световнопризнат автор на публикации в престижни издания, д-р Радж Рагунатан е и водещ на един от най-успешните курсове „Живот, изпълнен с щастие и удовлетвореност“ в платформата ...
„Вечно втори“ са победителите във „Футболен турнир на УНСС - 2018“ 14.5.2018 г. ... , организиран от Студентския съвет под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. Това беше 15-ото издание на турнира, като тази година той се проведе с благотворителна кауза - да се помогне на 21-годишния Георги, който след злополука е с увреден гръбначен мозък и обездвижен от гърдите надолу. ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 3.5.2018 г. ... пред мениджмънта“ под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, организирана от Студентския съвет, катедра „Управление“ и Научноизследователския център за добри управленски практики, е поредната значима студентска проява в рамките на няколко дни. Форумът ...
Кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България“ 3.5.2018 г. ... собственост (СОИС), представители на ректорското ръководство и на съорганизаторите, студенти, преподаватели, гости. Г-жа Моника Зикова, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, проф. д-р Валентин Гоев, ...
Публична лекция на Антъни де Ланой, изпълнителен директор на МВФ, на тема „МВФ в променящия се свят“ 30.4.2018 г. ... лекция на г-н Антъни де Ланой, изпълнителен директор на Международния валутен фонд (МВФ), пред студенти и преподаватели в Голямата конферентна зала. Г-жа Елица Николова, член на УС на БНБ, г-н Антъни де Ланой, ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, г-жа Боряна Пенчева, член на УС на ...
Договор за партньорство и сътрудничество между УНСС и Университета Хуе, Виетнам 27.4.2018 г. ... на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и доц. д-р Тран Ван Хоа, ректор на Университета Хуе, Виетнам, подписаха договор за партньорство и сътрудничество (на снимката долу). Двата университета ще си сътрудничат в разработването и реализирането на съвместни програми в ОКС ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 26.4.2018 г. ... пред мениджмънта“ под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, организирана от Студентския съвет, катедра „Управление“ и Научноизследователския център за добри управленски практики, е поредната значима студентска проява в рамките на няколко дни. Форумът ...
Кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България“ 20.2.2019 г. ... собственост (СОИС), представители на ректорското ръководство и на съорганизаторите, студенти, преподаватели, гости. Г-жа Моника Зикова, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, проф. д-р Валентин Гоев, зам ...
Публична лекция на Майкъл Пепърс на тема "Професията вътрешен одитор - въздействие в световен мащаб и възможности за висше образование" 18.4.2018 г. ... . Проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, г-н Майкъл Пепърс, проф. д-р Огнян Симеонов, ръководител на катедра „Финансов контрол“, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет (от ляво надясно) Проф. Огнян Симеонов запозна ...
МИФ 2018. Публична лекция на Мая Манолова, омбудсман на Република България 17.4.2018 г. ... е традиция, заяви проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС. Проф. д.ик.н. Стати Статев От собствен опит знам, че критичното мислене и креативният дух, които живеят в тази сграда, са стимул за раждане на големи идеи за решения на най-важните проблеми на българското ...
Президентът Румен Радев в УНСС: Желая високи амбиции, вяра и сили за тяхното постигане 17.4.2018 г. ... и повече години са важни и ценни. Това обяви ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на 15-ото издание на Младежкия икономически форум (МИФ) на тема „Икономически и външнополитически предизвикателства пред България 2018“, организиран от Студентския съвет. ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по приложна информатика 5.4.2018 г. ... Денис Челеби, Васил Георгиев и Иван Чапалов. Директорката на професионалната гимназия Полина Костова получи специална грамота от ректора на УНСС проф. д.ик.н Стати Статев за успешната координация на състезанието, която й бе връчена от проф. Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската ...
Втори обучителен семинар на Студентския съвет 4.4.2018 г. ... се срещнаха с доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, помощник-ректора Николай Бакърджиев, гл. ас. д-р Драгомир Стефанов, преподавател в катедра „Недвижима собственост“, гл.ас. д-р Янко Христозов, преподавател в ...
Кръгла маса на тема „Споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам“ 30.3.2018 г. ... мен е чест като ректор на УНСС да приема поканата на посланика на СР Виетнам Н. Пр. г-жа Нгуен Тхи Хонг Оан да направим кръгла маса, свързана с предстоящото подписване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам, защото нашият университет в продължение на десетилетия обучаваше виетнамски студенти. ...
Академична лекция на доц. д-р Александър Христов на тема „Маркетингът, пазаруването, моловете и щастието“ 29.3.2018 г. ... да правят бизнес, заяви доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и ръководител на катедра „МИО и бизнес“. Доц. Миланка Славова По време на лекцията ще се „разходим“ в някои територии на маркетинга и ...
Деканът на ФСФ проф.д-р Снежана Башева взе участие във форум на тема "Корейският иновационен модел" 21.3.2018 г. ... .Димов,зам.-министър по наука,МОН, доц.д-р Гр.Вазов,ректор на ВУЗФ ...
Представители на Финансовата академия в Астана на посещение в УНСС 20.3.2018 г. ... . д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, се срещна с представителите на Финансовата академия (ФА) в Астана, Казахстан: д-р Алия Турегелдинова, зам.- ректор по наука и иновации, д-р Адил Алданязов, ръководител на отдел „Международно сътрудничество“,  и Айгюл Алибекова. ...
Участие на наши студенти в панаира на учебно-тренировъчните фирми, организиран от НТБГ - София 19.3.2018 г. ... – град, доц. д-р Миланка Славова – заместник ректор на УНСС и председател на Асоциацията на икономическите училища в България и др. Студентите от специалност „Икономика на търговията”  участваха в оценяването на уменията и постиженията на екипите от учебно-тренировъчните фирми. С ...
ИВОБ дари книги на университетската библиотека 8.3.2018 г. ... и анализ“, проф. д.ик.н. Михаил Динев, ректор на УНСС от 1989 г. до 1990 г. и дългогодишен ръководител на катедра „Финансов контрол“, Денислав Соколов, член на УС на ИВОБ и директор на дирекция „Вътрешен одит” в Държавен фонд „Земеделие“, и Цветелина Станева, ...
Наши студентки са победители в конкурса „Твоите 25 причини да избереш България“ 6.3.2018 г. ... два месеца) и менторство (срещи с ментор: изпълнителен директор или представител на висшия мениджмънт на компанията, в която стажува). Сред членовете на журито беше доц. д-р Стела Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Победителите в конкурса с ...
Кръгла маса на тема „Сближаване на образованието с нуждите на пазара на труда“ 26.2.2018 г. ... зала Проф. д-р Валентин Гоев, заместник-ректор по научноизследователската дейност, приветства участниците и организаторите от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Поздравявам ви за добрата инициатива и актуалната тема, която сте избрали. Връзката между образованието и практиката ...
Кръгла маса на тема „Сближаване на образованието с нуждите на пазара на труда“ 1.3.2018 г. ... зала Проф. д-р Валентин Гоев, заместник-ректор по научноизследователската дейност, приветства участниците и организаторите от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Поздравявам ви за добрата инициатива и актуалната тема, която сте избрали. Връзката между образованието и практиката ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по приложна информатика и статистика 23.2.2018 г. ... церемонията присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, заместник-министърът на образованието Таня Димитрова, Ваня Кастрева, началник на ...
Сертификати и за победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика 1.3.2018 г. ... от своето създаване. Доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), проф. Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, заместник-министърът на образованието Таня Михайлова, Ваня Кастрева, началник на ...
Доц. д.н. Ивайло Христов представи новата си книга за Васил Левски 21.2.2018 г. ... никой друг, посочи проф. д-р Валентин Гоев, заместник-ректор по научноизследователската дейност (на снимката долу). Тази книга не е просто един спонтанен сегмент в творчеството на доц. Ивайло Христов, а плод на дългогодишна, целенасочена и откровена работа, каза проф. д.н. Любомир ...
Публична лекция на Н. Пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания 1.3.2018 г. ... лекцията присъства и доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение Лекцията предизвика огромен интерес сред студентите. Н. Пр. Ема Хопкинс отговори изчерпателно на всички въпроси. Преди лекцията Н. Пр. Ема Хопкинс се срещна и разговаря с ...
Победителите в Националното състезание по икономикс получиха сертификати 28.2.2018 г. ... училища, подчерта проф. д-р Даниела Фесчиян, заместник-директор на АИУБ. Вие ще бъдете студенти в УНСС, когато той ще отбележи своя вековен юбилей. Днес нашият университет е най-големият в България и единствен с над 20 000 студенти, посочи ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и припомни, че по решение на ...
Четвърт век сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“ 11.4.2018 г. ... в ИСК при УНСС. Проф. Стати Статев - ректор на УНСС награди г-н Георги Костов - директор на Агения "Митници" с възпоминателен медал "Проф. Стефан Бобчев - основател и първи ректор на УНСС" за принос в дългогодишното ползотворно сътрудничество между двете институции. Доц. ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс 20.2.2018 г. ... тържествена церемония под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев в зала "Тържествена" на УНСС бяха наградени победителите в Националното състезание по икономикс. Поздрав от ректора на УНСС Участниците в тържествената церемония Участниците в ...
Доц. д.н. Ивайло Христов представи новата си книга за Васил Левски 1.3.2018 г. ... проф. д-р Валентин Гоев, заместник-ректор по научноизследователската дейност (на снимката долу). Тази книга не е просто един спонтанен сегмент в творчеството на доц. Ивайло Христов, а плод на дългогодишна, целенасочена и откровена работа, каза проф. д.н. ...
Четвърт век сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“ 28.2.2018 г. ... на Агенция „Митници“, каза ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев През изминалите 25 години повече от 1000 митнически служители са преминали различни курсове и квалификации в УНСС. В момента в Агенция ...
Рекорден брой участници и в Националното състезание по икономикс 28.2.2018 г. ... доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, доц. д-р Лилия Йотова, декан на ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 16.2.2019 г. ... доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, ...
Дипломираха се бакалаврите от катедра „Икономикс“ 25.1.2018 г. ... тези думи проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на нашия университет и ръководител на катедра „Икономикс“, се обърна към абсолвентите от специалностите „Икономика“ (редовна и дистанционна форма на обучение), „Икономика с преподаване на английски ...
Алумни клубът на Студентския съвет награди 37-те студенти с най-висок успех 28.12.2017 г. ... от проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Общото събрание, помощник-ректорът Николай Бакърджиев, деканът на Юридическия факултет доц. д.ю.н. Живко Драганов,  проф. д-р Симеон Желев, декан на ...
Ректорът проф. Стати Статев връчи плакет и свидетелство на почетния ректор проф. Борислав Борисов 1.3.2018 г. ... време на Общото събрание ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев връчи на проф. д-р Борислав Борисов – почетен ректор на нашия университет, свидетелство и плакет за неговото удостояване от Академичния съвет със званието „почетен професор на УНСС“ „за ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 1.3.2018 г. ... всички наши партньори. Това заяви ректорът проф. д.ик.н Стати Статев пред Общото събрание на УНСС на 20 декември 2017 г. в аула „Максима“. В аула „Максима“ На почетния президиум бяха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС ...
Откриваща конференция по проект BGо5M2OPоо1-2.009-0012 19.12.2017 г. ... проф. д-р Валентин Гоев,  зам.-ректор по научноизследователската дейност и ръководител на проекта, проф. д-р Станка Тонкова, директор на Центъра за изследователски и образователни проекти и координатор по проекта, Златина Карова, директор на дирекция "Наука" в МОН, ...
Кръгла маса на тема „Териториално сътрудничество в Черноморския регион“ 18.12.2017 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д.ик.н. Станка Тонкова, председател на БАРИ, зам.-ректорите проф. д-р Валентин Гоев, доц. д-р Стела Ралева и доц. д-р Миланка Славова, доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 20.12.2017 г. ... доц. д-р Стела Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Георги Николов, в.и.д. ръководител на катедра „Регионално развитие”, доц. д-р Николай Цонков, директор на Научноизследователския център за регионални ...
Победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство получиха сертификати на тържествена церемония 15.12.2017 г. ... церемонията присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, Емилия Иванова, директор на ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2017 г. ... церемония под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев в зала „Тържествена“ на УНСС бяха наградени победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство. На събитието присъстваха ...
Катедра „Недвижима собственост” също връчи дипломи на абсолвентите си 15.12.2017 г. ... Бобчев – основател и първи ректор на УНСС, Иван Велков, представител на Българската фасилити мениджмънт асоциация, Даниела Симеонова, управител на агенцията за недвижими имоти „Явлена”, Евгени Василев, изпълнителен директор на агенцията за недвижими ...
Десета юбилейна годишна научна сесия на УНСС 14.12.2017 г. ... конферентна зала участваха ректорът проф. д.ик. н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и продължаващо обучение, преподаватели, ...
МИФ 2017. Ден трети: Условия за бизнес в България 15.12.2017 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов, председател на Съвета на директорите на „Минстрой Холдинг” АД, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет, студенти. В зала ...
МИФ 2017. Ден първи: Българското председателство на Съвета на ЕС - възможности и заплахи 13.12.2017 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, Кристиян ...
Ректорът на УНСС на посещение в Университета Джао Тонг - Шанхай 8.1.2018 г. ... на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, заместник-председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Р България, беше на официално посещение от 27 до 30 ноември т.г. в Университета Джао Тонг – Шанхай. Проф. Статев се срещна и разговаря с проф. Ма Дексю ...
Представяне на Европейската група за териториално сътрудничество HELICAS 12.12.2017 г. ... - проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, и Павлос Тоникидис, президент на Търговската палата на Килкис, вицепрезидент на Съюза на гръцките търговски палати. От гръцка страна в групата членуват общини и техни сдружения, търговско-промишлени палати и ...
Випуск 2017 на специалност „Счетоводство“ също се дипломира 11.12.2017 г. ... доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор обучението в ОКС „магистър“ и дистнационно обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Стоян Стоянов, директор ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... ПРОЕКТ. През периода 2012-2013 г. Ректорският съвет, с решение №22/26.09.2012 г., т.7, възложи на избран екип (доц. д-р М.Стоянова, ръководител, проф. д-р Хр. Христов, доц. д-р П.Кацамунска, доц. д-р С.Тодорова, Капка Палейкова) разработване на университетски проект, ...
Дипломите си получи випуск 2017 на РЦДО-Хасково 6.12.2017 г. ... беше открита от директора на РЦДО доц. д.ю.н. Живко Драганов, който насърчи абсолвентите да не престават да се развиват и да търсят знания. Дипломантите бяха приветствани и от доц. д-р Стела Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС ...
Дипломите си получи випуск 2017 на РЦДО-Хасково 6.12.2017 г. ... беше открита от директора на РЦДО доц. д.ю.н. Живко Драганов, който насърчи абсолвентите да не престават да се развиват и да търсят знания. Дипломантите бяха приветствани и от доц. д-р Стела Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и ...
Традиционен осмодекемврийски спортен празник 5.12.2017 г. ... . На откриването присъстваха помощник-ректорът Николай Бакърджиев, доц. д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра “Физическо възпитание и спорт”,  проф. д-р Георги Янков, председател на АСК "Св. Георги Победоносец", доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра ...
Ректорът на УНСС с грамота на КРИБ за най-добър академичен партньор на бизнеса 5.12.2017 г. ... на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев беше отличен от Конфедерацията на работодателите и индустриалцитие в България (КРИБ) със специална грамота  за „най-добър академичен партньор на бизнеса“ на престижния конкурс „Мистър и Мисис Икономика“ 2017. Той е ...
Дипломираха се и абсолвентите от специалност „Статистика и иконометрия“ 4.12.2017 г. ... , посочи проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС и преподавател в катедрата. При нас има приемственост и уважение, добри взаимоотношения и вие сте хората, които ще продължите тази традиция. Няма прогрес без анализ на данни, затова специалността ...
Национална научна конференция на тема “Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област” 2.12.2017 г. ... поднесоха: проф. д-р Валентин Гоев (зам.-ректор по научноизследователската дейност), д-р Богдан Богданов (зам.-председател на Националния статистически институт), проф. д-р Камелия Стефанова (декан на факултет „Приложна информатика и статистика“), проф. д-р Веселка Павлова ...
Студентите от випуск 2017 на катедра „Статистика и иконометрия“ получиха дипломите си 2.12.2017 г. ... отправиха: проф. д-р Валентин Гоев (зам.-ректор по научноизследователската дейност), доц. д-р Соня Чипева (зам.-декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ по научноизследователската дейност), проф. д-р Тодор Калоянов (зам.председател на Общото събрание на ...
Национална научна конференция „Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област“ 12.2.2018 г. ... данни, заяви проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, и пожела резултатна работа на участниците в научния форум. Проф. Гоев (в средата) приветства участниците в конференцията Проф. Гоев говори и за делото на големите учени, ...
Национална научна конференция „Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област“ 1.12.2017 г. ... данни, заяви проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, и пожела резултатна работа на участниците в научния форум. Проф. Гоев (в средата) приветства участниците в конференцията Проф. Гоев говори и за делото на големите учени, ...
Публична лекция на тема "Предприемачески начин на мислене и споделяне на добри практики" 1.12.2017 г. ... . Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, представи госта. Бил Люис е обучаващ лектор и бизнес консултант. Работил е в Ирак и Кипър, изнася лекции по предприемачество в цял свят, обучава служители на големи компании. Проф. Валентин ...
Публична лекция на тема "Предприемачески начин на мислене и споделяне на добри практики" 20.2.2019 г. ... УНСС и БТПП. Проф. Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, представи госта. Бил Люис е обучаващ лектор и бизнес консултант. Работил е в Ирак и Кипър, изнася лекции по предприемачество в цял свят, обучава служители на големи компании. Проф. Валентин Гоев В ...
Научна конференция на тема „Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса” 1.12.2017 г. ... присъстваха проф. д-р Валентин Гоев зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д.ю.н. Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, проф. д-р Валери Димитров, ръководител на катедра „Публичноправни науки”, проф. д-р Тодор Калоянов, зам.-председател на Общото ...
Публична лекция на тема "Предприемачески начин на мислене и споделяне на добри практики" 1.12.2017 г. ... . Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, представи госта. Бил Люис е обучаващ лектор и бизнес консултант. Работил е в Ирак и Кипър, изнася лекции по предприемачество в цял свят, обучава служители на големи компании. Проф. Валентин ...
Дни на кариерата 2017 в УНСС 1.12.2017 г. ... и Студентския съвет, под патронажа на ректора проф. д.ик.н Стати Статев.  Събитието събра 85 от най-големите работодатели в България в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти. При откриването на форума в зала ...
Кръгла маса на тема „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“ 29.11.2017 г. ... планиране“ под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и в партньорство с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД на ООН). При откриването на кръглата маса На откриването на форума в голямата конферентна зала ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 29.11.2017 г. ... на проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, директор на Университетския център по интелектуална собственост, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра „Творчески ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 29.11.2017 г. ... на проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, директор на Университетския център по интелектуална собственост, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 20.2.2019 г. ... на проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, директор на Университетския център по интелектуална собственост, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра ...
Публична лекция на Н.Пр. Стефано Балди, посланик на Република Италия в България 28.11.2017 г. ... доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д-р Поля Кацамунска зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет "Управление и администрация", доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра ...
Четвърто издание на фестивала „Денят на Бернайс“ 24.11.2017 г. ... доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение. Тя приветства участниците от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и коментира темата за комуникационните и репутационните ползи и рискове за страната ни при ...
Научна конференция на тема „Историята и философията на политическата икономия“ 23.11.2017 г. ... . д-р Светла Тошкова (в средата), зам.-ректорът проф. д-р Валентин Гоев и деканът на Общоикономическия факултет доц. д-р Лилия Йотова Проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, приветства участниците в конференцията от името на ректора на ...
Дипломираха се абсолвентите от Финансово-счетоводния факултет 23.11.2017 г. ... , проф. д.ик.н. Михаил Динев, ректор на УНСС от 1989 до 1990 г., основател и дългогодишен ръководител на катедрата, доц. д-р Даниела Петрова, зам.-ръководител на катедрата, доц. д-р Емил Асенов. Абсолвенти Особено приятно е да посрещнем ...
В продължение на два дни академичните социолози дискутираха съвременните предизвикателства и образованието по социология 4.2.2018 г. ... конференцията. Приветствие от името на ректора на УНСС и ректорското ръководство поднесе проф.д-р Миланка Славова, зам.ректор по учебната дейност на УНСС. В приветственото си слово доц. Славова пожела успех на конференцията и заяви, че „социологията е значима социална ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра "Логистика", гл.ас. д-р Стиляна ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра "Логистика", гл.ас. д-р Стиляна ...
Научна конференция на тема „Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“ 23.11.2017 г. ... български социологически катедри и директора на ИИОЗ при БАН. Първият ден на научния форум беше открит от проф. д-р Благой Колев, доайен на катедра „Икономическа социология“, почетен професор и омбудсман на УНСС. Доц. Нончев, проф. Колев, проф. ...
Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация” 21.11.2017 г. ... проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по  научноизследователската дейност,  доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедра "Медии и обществени комуникации", проф. д-р Петко Тодоров, директор на Научноизследователския център за медийни изследвания и аудиовизуална ...
Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация” 21.11.2017 г. ... проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по  научноизследователската дейност,  доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедра "Медии и обществени комуникации", проф. д-р Петко Тодоров, директор на Научноизследователския център за медийни изследвания и аудиовизуална ...
Първа публична академична лекция на Бойко Борисов, министър-председател на Република България 12.4.2018 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, Петьо Блъсков, главен редактор на в. Труд, ръководители на дипломатически мисии, акредитирани в България, представители на държавната и местната власт и на бизнеса, преподаватели, студенти, журналисти. Проф. Статев ...
Тринадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят“ 17.11.2017 г. ... . Форумът под патронажа  на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев бе организиран от Финансово-счетоводния факултет, в партньорство с Университета на Болоня, Италия; Университета на Сплит, Република Хърватска; Полтавския университет по икономика и търговия, ...
13-та годишна международна научна конференция на младите учени 17.11.2017 г. ... присъстваха проф. д-р В. Гоев-зам.-ректор по НИД на УНСС,   проф. д-р Сн.Башева- декан на ФСФ, гл.ас д-р Р.Вазов –изп.директор на ВУЗФ. Доц. д-р С. Трифонова –председател на организационния комитет  приветства гостите и даде думата на официалните ...
Дипломиране на бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 22.11.2017 г. ... доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор на УНСС, проф. д-р Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, проф. д-р Пенчо Иванов, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, гл.ас. д-р Калин Крумов, научен сектерар ...
И маркетолозите се дипломираха 17.11.2017 г. ... присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор на УНСС, проф. д-р Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, проф. д-р Пенчо Иванов, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, гл.ас. д-р Калин Крумов, научен сектерар на катедрата ...
Церемония по награждаването на „Студент на годината 2017“ 17.11.2017 г. ... от Студентския съвет при УНСС под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. За доброто настроение се погрижиха водещите Гери Дончева и Кристиян Янкулов, изпълнителите  Дичо, Кристиян Янкулов и Християна Дънкова. Водещите на церемонията Гери Дончева и ...
Юбилейна научно-практическа конференция "Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят" 17.11.2017 г. ... зала присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор, проф. д-р Снежана Башева, декан на факултета и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Маргарита Александрова, зам.-декан по учебната работа, модератор на форума, Нина ...
УНСС представи първия в България проект „Електронна студентска книжка“ 15.11.2017 г. ... идентификационна карта ISIC,  посочи ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев на пресконференция, която  се проведе в голямата конферентна зала. На събитието присъстваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на Комисията по образование и ...
Модел на тема "Интеграция и сътрудничество на Балканите - възможности и предизвикателства" 14.11.2017 г. ... зала присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Иван Стойчев,  ръководител на катедра „МИО и бизнес“ и директор на ИСК, Радослав Илиев, председател на ИСИРКС, Кирил Воронков, представител на Россътрудничество, ...
Кръгла маса на тема „Европейският съюз, Западните Балкани, България“ 13.11.2017 г. ... . Във форума участваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, Лиляна Павлова, министър на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г., Кристиан Вигенин, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в 44-тото Народно събрание, проф. д-р Динко Динков, ...
Катедра „Недвижима собственост" отбеляза 10-годишнината си с юбилейна научно-практическа конференция 10.11.2017 г. ... . Конференцията се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. На форума присъстваха проф. д-р Йорданка Йовкова, ръководител на катедра „Недвижима собственост” и директор на Научноизследователския център за недвижима собственост и градско планиране, доц. ...
Студентска научна конференция „Пазарът на недвижими имоти в България – състояние, проблеми и перспективи“ 10.11.2017 г. ... . Събитието се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев в зала „Научни съвети“ на УНСС. Откриване на конференцията. Докторант Даниел Парушев, проф.д.ик.н Стати Статев, Кристиян Маджуров, проф. д-р Йорданка Йовкова (отляво ...
Научно-приложна конференция на тема „МВР 2030: предизвикателства пред политиките за сигурност“ 9.11.2017 г. ... откриването на конференцията присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, доц. д-р Александър Вълков, ръководител на ...
Научно-приложна конференция на тема „МВР 2030: предизвикателства пред политиките за сигурност“ 8.11.2017 г. ... откриването на конференцията присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, доц. д-р Александър Вълков, ръководител на ...
И абсолвентите от РЦДО - Пловдив се дипломираха 7.11.2017 г. ... присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Емилия Миланова,  директор на РЦДО –  Пловдив, доц. д-р Георги Николов, в. и. д. ръководител на катедра „Регионално развитие”, родители и приятели на ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от катедра "Икономикс" 7.11.2017 г. ... присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета и ръководител на катедра „Икономикс“, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор и зам.-ръководител на катедра „Икономикс“,  доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, гл. ас. д-р Ивайло ...
Представяне на книгата "Хроники за Химко - съзидание, развитие, ликвидация" 7.11.2017 г. ... на доц. д-р инж. Кирил Петков, дългогодишен директор на врачанския комбинат „Химко“, бе представена пред академичната общност на университета. Срещата в зала „Тържествена“ бе организирана от УНСС, Съюза на икономистите в България, Федерацията на научно-техническите съюзи в ...
Дипломиране на студентите от ОКС " Бакалавър" 7.11.2017 г. ... . д-р Стела Ралева  заместник- ректор по обучението ОКС "Магистър" и дистанционно обучение , проф. д-р Емилия Миланова  директор на РЦДО – гр. Пловдив , доц. д-р Георги Николов в.и д. ръководител катедра „ Регионално развитие” , родители и приятели на ...
Дискусия "Десет години България в ЕС и Българското председателство на Съвета на ЕС“ 2.11.2017 г. ... доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, зам.-миниcтъpът на Българското председателство на Съвета на ЕС и възпитаник на УНСС Моника Панайотова, Димитър Дилчев, кмет на район ...
Кръгла маса на тема „Нови модели на управление на интелектуалната собственост“ 31.10.2017 г. ... във всичките й аспекти, заяви ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Той напомни за трудното начало преди 27 години по налагането на интелектуалната собственост като общоуниверситетска дисциплина, превръщането на университета в лидер и единствено в ...
Представен бе юбилейният сборник "Интердисциплинарни изследвания", посветен на проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС 31.10.2017 г. ... доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор на университета, проф. д.ист.н. Трендафил Митев, доц. д-р Блага Благоева, ръководител на катедра „Политология“, акад. Васил Гюзелев, чл.-кор.проф. д.с.н. Димитър Димитров, доц. д-р Лилия Йотова, декан на ...
Кръгла маса на тема „Нови модели на управление на интелектуалната собственост“, организатори: катедра "Частноправни науки" на УНСС, катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" на УНСС и Международния правен център 20.2.2019 г. ... във всичките й аспекти, заяви ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Той напомни за трудното начало преди 27 години по налагането на интелектуалната собственост като общоуниверситетска дисциплина, превръщането на университета в лидер и единствено в ...
20 години специалност „Публична администрация“ и Четвърта есенна академия „Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности“ 27.10.2017 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, проф. д-р Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, проф. Алън Розенбаум, директор на Института ...
Национален семинар „Създаване на култура за интелектуалната собственост сред малките и средните предприятия“ 26.10.2017 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, директор на Университетския център по интелектуална собственост, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра „Творчески индустрии и ...
Публична лекция на проф. Мотошиге Ито на тема „Глобалните икономически тенденции и отношенията Япония-ЕС“ 25.10.2017 г. ... доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор на УНСС, която представи пред японските гости най-голямото висше бизнес училище в България и Югоизточна Европа. Имаме възможността да чуем виден учен-икономист от страната, която заема особено място, благодарение на ...
Четиринадесета международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно“ 20.10.2017 г. ... , организирана под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и посветена на предстоящото българско председателство на ЕС, се проведе в университета. В нея участваха учени от УНСС, НБУ, СУ „Св. Климент Охридски“, бургаския ...
Национален семинар „Създаване на култура за интелектуалната собственост сред малките и средните предприятия“ 18.10.2017 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, директор на Университетския център по интелектуална собственост, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра „Творчески индустрии и ...
Национален семинар „Създаване на култура за интелектуалната собственост сред малките и средните предприятия“ 20.2.2019 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, директор на Университетския център по интелектуална собственост, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра „Творчески индустрии и ...
Трета годишна международна конференция по монетарни и икономически проблеми 16.10.2017 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, председател на Консултативния съвет на ЦПИ, член на УС на БНБ (2004 - 2016), председател на Съвета на директорите на „Монетен двор“ ЕАД (2014 - 2017), проф. д.ик.н. Николай Неновски, директор на ЦПИ, ...
Проф. д-р Борислав Борисов е удостоен с отличителния почетен знак на Икономическия и социален съвет на Република България 11.10.2017 г. ... почетен професор и почетен ректор на Университета за национално и световно стопанство (УНСС).   Знакът се връчва за цялостния принос на проф. Борислав Борисов в развитието на гражданското общество в Република България. Като председател на ...
Проф. Марио Монти в УНСС: Необходим е баланс между националните и общоевропейските политики в ЕС 11.10.2017 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, Ивайло Калфин, възпитаник на УНСС, специален съветник на еврокомисаря по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер, вицепремиер в две правителства, бивш министър и евродепутат, преподаватели и студенти. ...
Тържествено бе открита новата академична учебна година в РЦДО-Хасково 9.10.2017 г. ... доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС “магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-директор на РЦДО и ръководител на специалност „Счетоводство и контрол“, доц. д-р Ваня Иванова, ръководител на ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година в РЦДО-Хасково 9.10.2017 г. ... присъстваха доц. д-р Стела Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС “магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, заместник-директор на РЦДО и ръководител на специалност „Счетоводство и контрол“, доц. д-р Ваня Иванова, ръководител на специалност ...
УНСС ще си сътрудничи с водещи университети от Индонезия 17.10.2017 г. ... на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев подписа меморандуми за сътрудничество с водещи университети от Индонезия - „STEBI Lampung University”, Internasional Islamic Economics and Business University of Lampung Lampung, Indonesia, с ректор Prof. Dr. Tulus Suryanto, CA; „Bandar Lampung ...
Тържествено бешe открита 97-ата академична учебна година 3.10.2017 г. ... , преподаватели и служители аула "Максима" заеха места ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, почетният ректор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, Милена Дамянова, председател на Комисията по образованието и науката в 44-тото Народно събрание, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет ...
Международна конференция на тема „Приложен бизнес и икономика“ (ICABE 2017) 4.10.2017 г. ... конференцията присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, проф. д-р Ел Таласинос, председател на конференцията и председател на център „Жан Моне“ към Университета на Пирея, Гърция, проф. Анди Пушка, ректор на Университет ...
Встъпителна пресконференция във връзка с изграждането на нов учебен корпус на УНСС 13.10.2017 г. ... зала на университета. На събитието присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, Александър Григоров, ръководител на проекта, Любомир Галчев, представител на „Галчев Инженеринг” ЕООД, арх. Георги Савов, архитект на новия корпус, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, Добринка ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и „Национална компания Индустриални зони“ 31.7.2017 г. ... сътрудничество, подписан от проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, и Антоанета Барес, изпълнителен директор на НКИЗ.  Проф. Статев и Антоанета Барес В документа е записано, че двете страни ще обединят усилията си като партньори, които целят придобиване от страна на ...
Ректорът на УНСС беше избран за вицепрезидент на Европейската група за териториално сътрудничество 3.7.2017 г. ... избра с пълно мнозинство за членове на Борда на директорите: Янис Бутарис, кмет на Солун, Лазарос Киризоглу, кмет на Ампелокипи – Менемени, президент на Регионалната асоциация на общините в Централна Македония, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, Павлос Тоникидис, президент на Търговската ...
На тържествена церемония бяха връчени сертификати за отличен успех на първите магистри от международната магистърска програма „Ядрена сигурност“ 29.6.2017 г. ... агенция за атомна енергия (МААЕ), подписано от Ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и Генералния директор на МААЕ Юкия Амано по време на визитата му в София през юни 2014 г. Студенти от шест държави - България, Буркина Фасо, Замбия, Йордания, Нигерия, Ливан, преминаха четирисеместриално обучение на ...
На тържествена церемония бяха връчени сертификати за отличен успех на първите магистри от международната магистърска програма „Ядрена сигурност“ 29.6.2017 г. ... агенция за атомна енергия (МААЕ), подписано от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и генералния директор на МААЕ Юкия Амано по време на визитата му в София през юни 2014 г. Студенти от шест държави - България, Буркина Фасо, Замбия, Йордания, Нигерия, Ливан, преминаха четирисеместриално обучение на ...
УНСС и ТУ имат готовност за участие в проект на Textron Systems и Rheinmetall Group 28.6.2017 г. ... . д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, и проф. д-р инж. Любомир Димитров, заместник-ректор на Техническия университет, участваха в пресконференция, на която компаниите Textron Systems и Rheinmetall Group представиха програма за разработка и производство на нова бронирана бойна машина в България. Проф. Статев ...
Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор- 2017“ 21.6.2017 г. ... език. Наградата беше връчена от доц. Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ. Тази година в конкурса се включиха студенти от над 11 университета в страната, сред които Университета за Национално и Световно стопанство, Висшето училище по застраховане и финанси, Софийски университет „Климент Охридски“, ...
Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор- 2017“ 21.6.2017 г. ... език. Наградата беше връчена от доц. Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ. Михаела Драганова получава отличието си Тази година в конкурса се включиха студенти от над 11 университета в страната, сред които Университета за Национално и Световно стопанство, Висшето училище по застраховане и финанси, Софийски ...
Подписано е споразумение Българо-китайският център на Шанхайския университет „Джао Тонг“ да бъде в УНСС 15.6.2017 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев и вицепрезидентът на Шанхайския университет „Джао Тонг” проф. Хуанг Жен подписаха рамков договор за академично сътрудничество, към който ще има допълнителни споразумения за съвместни образователни и научни проекти (на снимката долу). Ректорът съобщи, ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 11.6.2017 г. ... съвещание присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение на УНСС и председател на АИУБ, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, г-жа Лидия Велчева ...
Кръгла маса „Потребителските права в дигиталната сфера” 9.6.2017 г. ... кръглата маса присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, доц. д.ю.н. Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, доц. д-р Мирослав Димитров, ръководител на катедра „Частноправни науки“,  доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и БТПП 8.6.2017 г. ... на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и Цветан Симеонов, председател на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), подписаха меморандум за сътрудничество между двете институции (на снимката долу).  На подписването в БТПП присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам ...
Годишна научна конференция „Европейски разногласия и световен хаос“ 26.5.2017 г. ... зала присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, доц. д-р Андрей Георгиев, ръководител на катедра „Международни отношения“, проф. д-р Динко Динков, проф. д-р Георги Генов, доц. д-р Пламен ...
Кръгла маса на тема „Европа на две скорости“ 25.5.2017 г. ... от въпросите на форума проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на университета. Той поздрави участниците в кръглата маса от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и изтъкна, че лекцията на доц. Малинов ще позволи най-точното информирано ориентиране в проблемите. Христина Димитрова, доц. ...
Ректорът връчи награди на отличени застрахователи-възпитаници на УНСС 23.5.2017 г. ... на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев бе сред официалните гости на церемонията по връчването на годишните награди „Застраховател на годината. Пенсионноосигурително дружество на годината. Застрахователен брокер на годината“ за 2016 г. Най-престижните награди в застрахователния сектор бяха ...
97 години УНСС 18.5.2017 г. ... основите на бъдещето,  изтъкна ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев при първата копка на нов учебен корпус, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ и от държавния бюджет. Официални гости на церемонията, с която започна тържеството по случай ...
Квалификационен курс по макроикономика за учители 17.5.2017 г. ... бяха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор на УНСС и зам.-ръководител на катедра“ Икономикс“ (първите две лекции) и доц. д-р Екатерина Сотирова, преподавател от катедра  “ Икономикс“  (последните две лекции) ...
Първа международна научно-практическа конференция на тема „Дигитални измами и киберсигурност“ 18.5.2017 г. ... , под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, се проведе в университета. Организатори на форума бяха Финансово-счетоводният факултет, съвместно с Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ-България), ...
Четвърта научна студентска конференция на тема „Икономическата политика: реалности, перспективи и предизвикателства“ 15.5.2017 г. ... бяха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор на УНСС и зам.-ръководител на катедра“ Икономикс“ и доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет. Конференцията беше организирана в две секции и проведена в голямата и малката конферентна зала на ...
Четвърта научна студентска конференция на тема „Икономическата политика: реалности, перспективи и предизвикателства“ 13.5.2017 г. ... бяха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор на УНСС и зам.-ръководител на катедра“ Икономикс“ и доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет. Конференцията беше организирана в две секции и проведена в голямата и малката конферентна зала на ...
Четвърта научна студентска конференция на тема „Икономическата политика: реалности, перспективи и предизвикателства“ 12.5.2017 г. ... до участниците от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, ръководител на катедра „Икономикс“, отправи доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор на УНСС и зам.-ръководител на катедрата. Тази конференция е вече традиционна, това е ...
"Кариера УНСС 2017" 10.5.2017 г. ... бе организирано под от патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев от Студентския съвет и Rabota.bg, с подкрепата на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МУЦРК). В голямата конферентна зала Не зная с какво да се гордея ...
Среща-дискусия на тема „Глобалисти срещу националисти: успехи, граници и предизвикателства пред ЕС след Брекзит“ 9.5.2017 г. ... доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д-р Динко Динков, преподавател в катедра „Международни отношения“, ...
Първа среща на ректорското ръководство с новия Студентски съвет 4.5.2017 г. ... на Студентският съвет е член на Ректорския съвет. Това показва нашето отношение към студентите и готовността ни да работим заедно. Комуникацията между нас е от изключително значение и допринася за обмена на информация и разрешаването на важни за студентите проблеми, ...
Договор за дарение на 1200 книги на читалището в с. Белокопитово 27.4.2017 г. ... "Социологически науки". Проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, и проф. д.с.н. Соня Илиева, представител на кметството и Шуменския университет, подписаха договор за дарение. В инициативата взеха участие и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, доц. д-р Мария Стоянова, зам.-декан на ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 27.4.2017 г. ... курсовете присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, зам ...
Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“ 27.4.2017 г. ... „Интелектуална собственост“, посочи ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на кръгла маса на тема „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“. Форумът се проведе в навечерието на Световния ден на интелектуалната собственост 26 ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 26.4.2017 г. ... присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност", доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан по научноизследователската ...
Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“ 3.5.2017 г. ... „Интелектуална собственост“, посочи ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на кръгла маса на тема „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“. Форумът се проведе в навечерието на Световния ден на интелектуалната собственост 26 ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 3.5.2017 г. ... присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност", доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан по научноизследователската ...
Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“ 20.2.2019 г. ... „Интелектуална собственост“, посочи ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на кръгла маса на тема „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“. Форумът се проведе в навечерието на Световния ден на интелектуалната собственост 26 ...
Договор за дарение на 1200 книги на читалището в с. Белокопитово 20.4.2017 г. ... "Социологически науки". Проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, и проф. д.с.н. Соня Илиева, представител на кметството и Шуменския университет, подписаха договор за дарение (на снимката долу). В инициативата взеха участие и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, доц. д-р Мария ...
Ректорът връчи почетни грамоти на „златните“ и „сребърните“ ни баскетболисти и треньорите им 20.4.2017 г. ... . д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, връчи почетни грамоти на баскетболните ни отбори, които спечелиха първо място при мъжете и второ при жените в турнира „Петте топки“ в Париж. На тържествената церемония присъства и ректорското ръководство. С грамоти бяха отличени треньорите ст. преп. ...
Сертификати за победителите от Националното състезание по приложна информатика 19.4.2017 г. ... събитието присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър", проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет "Приложна информатика и статистика", доц. д-р Любен Боянов, преподавател в катедра  „Информационни технологии и комуникации“,  директори и ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 19.4.2017 г. ... курсовете присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, зам ...
Планова учебна евакуация в новия корпус на УНСС 7.4.2017 г. ... , началник на 7 РС ПБЗН, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, ас. д-р Екатерина Богомилова, Атанас Стефанов, директор на Националния учебно-логистичен център на БЧК – село Лозен, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра "Национална и ...
Кръгла маса на тема "Устойчиво развитие на българската филмова индустрия" 5.4.2017 г. ... . По време на форума От името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев участниците в кръглата маса приветства проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС. Той акцентира върху важността на темата и многообразието на поставените проблеми, като изрази увереност, че дискусиите ...
Кръгла маса на тема "Устойчиво развитие на българската филмова индустрия" 4.4.2017 г. ... . По време на форума От името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев участниците в кръглата маса приветства проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС. Той акцентира върху важността на темата и многообразието на поставените проблеми, като изрази увереност, че дискусиите ...
Професор от УНСС е първият носител на наградата „Проф. Цани Калянджиев“ 28.3.2017 г. ... .  Проф. Пламен Илиев, ректор на Икономическия университет – Варна, връчва наградата на проф. Христо Кожухаров (вляво) Проф. Кожухаров постъпва в УНСС през 1968 г. Бил е декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ръководител на катедра ...
Преподаватели и студенти посетиха „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 28.3.2017 г. ... в офисите на фирмата бе договорено при срещата между ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и изпълнителния директор на „Съдърланд Глобъл Сървисиз България“ Димитър Гълъбов. Проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на университета, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика ...
Професор от УНСС е първият носител на наградата „Проф. Цани Калянджиев“ 27.3.2017 г. ... .  Проф. Пламен Илиев, ректор на Икономическия университет – Варна, връчва наградата на проф. Христо Кожухаров (вляво) Проф. Кожухаров постъпва в УНСС през 1968 г. Бил е декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ръководител на катедра ...
Преподаватели и студенти посетиха „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 27.3.2017 г. ... на фирмата бе договорено при срещата между ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и изпълнителния директор на „Съдърланд Глобъл Сървисиз България“ Димитър Гълъбов. Проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на университета, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет ...
Световноизвестният икономист проф. Грегъри Манкю с отличие от ректора на УНСС 21.3.2017 г. ... . Грегъри Манкю беше отличен от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев със статуетка „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ за неговата научна и преподавателска дейност и приноса му в областта на икономикса и икономическата политика. Статуетката беше ...
УНСС – домакин на мисия на МААЕ по магистърската програма по „Ядрена сигурност“ 20.3.2017 г. ... срещата присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител катедра „Национална и регионална сигурност“ и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, Камолмас Жайен, ...
Семинар "Как да намерим сигурност в един несигурен свят" с лектор Дан Мур 17.3.2017 г. ... присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет, Лора Шопова и Васил Чакърдъков, участвали в програмата на "Southwestern Advantage". В аула "Максима" Преди лекцията си Дан Мур удостои УНСС с почетен плакет и ...
УНСС – домакин на мисия на МААЕ по магистърската програма по „Ядрена сигурност“ 16.3.2017 г. ... срещата присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител катедра „Национална и регионална сигурност“ и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, Камолмас Жайен, ...
Конференция на тема „Проблеми и решения на малките и средните предприятия“ 15.3.2017 г. ... форум, присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“ и директор на отделение „Институт за следдипломна квалификация“, проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, директор ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по приложна информатика и статистика 11.3.2017 г. ... присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. ...
Победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика получиха сертификати 10.3.2017 г. ... присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. ...
Първа среща по координирания от УНСС проект „Електромобилният градски транспорт – иновация с многомерно измерение" 9.3.2017 г. ... цялостно изпълнение. На събитието присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. Грегори Заротиадис от Университета „Аристотел“ (AUTH), Солун, координатор на проекта, проф. д-р инж. Фердинанд Даньо, ректор на Икономическия университет в Братислава, проф. д-р ...
Кръгла маса на тема "Обществени медии и публични финанси. Казусът "БНР и Музикаутор" 8.3.2017 г. ... на кръглата маса проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на университета. Той изрази убеденост, че генерирането на идеи и предложения ще спомогне за решаването на казуса. Проблемите за авторското право винаги изискват такива дискусии, подчерта проф. Гоев, който поздрави участниците и от името на ...
Кръгла маса на тема "Обществени медии и публични финанси. Казусът "БНР и Музикаутор" 7.3.2017 г. ... на кръглата маса проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на университета. Той изрази убеденост, че генерирането на идеи и предложения ще спомогне за решаването на казуса. Проблемите за авторското право винаги изискват такива дискусии, подчерта проф. Гоев, който поздрави участниците и от името на ...
Осмо състезание по Микроикономика "Ние знаем повече" 5.3.2017 г. ... на събитието беше доц. д-р Стела Ралева - зам.-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение и зам.-ръководител на катедра "Икономикс". Повече информация за състезанието може да бъде намерена на този сайт: http://www.ntbg ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 11.3.2017 г. ... присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по икономикс 17.2.2017 г. ... в Националното състезание по икономикс ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Не случайно чухте и студентския химн, защото учениците, които получават сертификати днес, вече са студенти в УНСС. С документа им се признава оценка „Отличен“ 6 за успешно положен ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс 16.2.2017 г. ... г. на тържествена церемония под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев в зала "Тържествена" на УНСС бяха наградени победителите в Националното състезание по икономикс. На събитието присъстваха Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Стела Ралева, зам ...
Национално състезание по икономикс 11.3.2017 г. ... присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д ...
Национално състезание по икономикс 24.7.2017 г. ... присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д ...
Защита на гръцки докторант, обучаван по програма на УНСС на английски език 29.1.2017 г. ... присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. В зала "Научни съвети" Научен ръководител на Антония Делиставрус и председател на ...
Защита на гръцки докторант, обучаван по програма на УНСС на английски език 30.1.2017 г. ... . д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. В зала "Научни съвети" Научен ръководител на Антония ...
В УНСС започва работа Българо-китайски център за научноизследователски програми и обмен на студенти 24.1.2017 г. ... и г-жа Дишу Ма, почетен ректор и заместник-председател на Националната комисия по образование, която неотдавна беше на посещение в нашия университет. От българска страна присъстваха Янаки Стоилов, зам.-председател на Народното събрание, Димитър Абаджиев ...
Магистрите и бакалаврите от „Регионално развитие“ се дипломираха 22.12.2016 г. ... абсолвентите от името на ректорското ръководство доц. Миланка Славова, зам.-ректор на УНСС. Тя пожела на бакалаврите и магистрите да имат успешна кариера, „но в баланс с личното щастие“. Доц. Миланка Славова Не забравяйте ...
Завърши випуск 2016 на специалността "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" 21.12.2016 г. ... Александрова-Борисова, директор на Центъра за дистанционно обучение и зам.-декан по учебната работа, и пожела тези дипломи да не са последни. Тя напомни, че от януари 2017 г. бакалаврите могат да се включат в магистърската програма по финанси и ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 22.12.2016 г. ... у нас и в чужбина, заяви ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев пред Общото събрание на УНСС, което събра в аула „Максима“ делегати, бивши ректори, гости. В аула „Максима“ На почетния президиум бяха проф. д.ик ...
Ректорът връчи плакети и свидетелства на удостоените със званията „почетен професор на УНСС“ и „заслужил професор на УНСС“ и на новите професори и доценти 20.12.2016 г. ... време на Общото събрание ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев връчи плакети и свидетелства на преподавателите, удостоени от Академичния съвет със званията „почетен професор на УНСС“ и „заслужил професор на УНСС“, както и ...
И политолозите облякоха тоги за дипломирането си 16.12.2016 г. ... доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор на университета, доц. д-р Блага Благоева, ръководител на катедра „Политология“,  доц. д-р Елена Симеонова, научен секретар на катедрата, проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС, проф. д.ист.н ...
Ректорът връчи сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 19.12.2016 г. ... и счетоводство. Присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н Стати Статев, под чийто патронаж бе събитието, зам.-ректорът и председател на Асоциацията на икономическите училища в България доц. д-р Миланка Славова, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2016 г. ... церемония под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев в зала „Тържествена“ на УНСС бяха наградени победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство. На събитието присъстваха ...
Обучение на автори на публикации в индексирани издания 15.12.2016 г. ... . д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, пред присъстващите в голямата конферентна зала. Той напомни, че в наредба на Министерството на образованието и науката, сред показателите и критериите за финансиране на висшите училища е ...
Осмодекемврийски спортен празник 2016 14.12.2016 г. ... . д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър” и продължаващо обучение, ст. преп. д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“, Денис Димитров, председател на Студентския съвет, ветерани, ...
Дипломираха се бакалаврите от Випуск 2016 на специалност „Счетоводство“ 13.12.2016 г. ... доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор на УНСС, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедрата, гл.ас. д-р Михаил Мусов, ...
Национално състезание по финанси и счетоводство 10.12.2016 г. ... . д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Снежанка Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС и ръководител на катедра ...
В аула „Максима“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от катедра „Икономикс“ 9.12.2016 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Икономикс“, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор и зам.-ръководител на катедрата, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет и преподавател в катедрата, както и ...
Публична лекция на Н.Пр. Алберто Труеба, посланик на Аржентина у нас 7.12.2016 г. ... среща посланикът и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, са обсъдили възможности за сътрудничество между УННС и университети в Аржентина. Проф. Кожухарова открои в богатата биография на госта  дейностите и позициите, които е заемал, както и получените многобройни ...
Студенти от УНСС със стипендии „Нели и Робърт Гипсън“ 5.12.2016 г. ... церемонията присъстваха президентът Росен Плевнелиев, ректорът на Университета за национално и световно стопанство проф. Стати Статев, ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков, президентът на Международната фондация ”Св. Св. Кирил и Методий” проф. Димо Платиканов, ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 10.12.2016 г. ... на икономическите училища в България и зам. ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян -  зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", г-н Бъчваров ...
Шеста международна конференция по приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE-2016) 2.12.2016 г. ... зала присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, проф. д-р Димитър Велев, председател ...
С юбилейна кръгла маса катедрите „Управление“ и „Информационни технологии и комуникации“ честваха своята 50-годишнина 27.2.2017 г. ... зала присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, доц. д-р Надя Миронова, ръководител на катедра ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 20.2.2019 г. ... в голямата конферентна зала присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедрата, г-жа Силвия Трпковска, старши програмен служител, секция „Централна ...
С юбилейна кръгла маса катедрите „Управление“ и „Информационни технологии и комуникации“ честваха своята 50-годишнина 2.12.2016 г. ... зала присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, доц. д-р Надя Миронова, ръководител на катедра ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 9.12.2016 г. ... в голямата конферентна зала присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедрата, г-жа Силвия Трпковска, старши програмен служител, секция „Централна ...
Ректорът на УНСС участва във форума „Образование, кадри, растеж“ и връчи приза „Банка на годината“ 1.12.2016 г. ... . д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, участва във форума „Образование, кадри, растеж“, организиран от асоциация „Банка на годината“. Банкери и представители на висшите училища дискутираха темите: „Проблемът с кадрите - количествен, качествен, професионален, социален, ...
Девета годишна научна сесия на УНСС 1.12.2016 г. ... зала, присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, учени от факултети и катедри. В голямата конферентна зала Проф. Гоев откри сесията като приветства участниците от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. „Продължаваме ...
Дни на кариерата в УНСС 2016 2.12.2016 г. ... . Това посочва в поздравителния си адрес ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев по повод седмото издание на Дните на кариерата в УНСС. В зала "Тържествена" На откриването на форума в зала „Тържествена“ присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по ...
Сътрудничеството между УНСС и ИДЕС ще се разширява и обогатява 29.11.2016 г. ... на УНСС проф. д.ик.н Стати Статев беше официален гост на тържественото събрание по случай 85 години независим финансов одит в България, 25 години от възстановяването на одиторската професия и 20 години от създаването на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) в зала ...
Ректорът приветства академичната общност на СУ „Св. Климент Охридски“ 28.11.2016 г. ... . д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и заместник-председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, участва в академичното тържество по случай патронния празник на СУ „Св. Климент Охридски“. Историята и настоящето на Алма матер - първото българско висше училище - са ...
УНСС бе домакин на форум „Комуникационни предизвикателства и комуникационни рискове пред българското председателство на Съвета на Европейския съюз“ 28.11.2016 г. ... на форума присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“, Н.Пр. Томас ван Орсхот, посланик на Холандия в България, Бойко Благоев, ръководител на отдел "Информация и комуникация" в Представителството на ...
Научна конференция на тема „Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба“ 24.11.2016 г. ... в университета. Форумът, организиран под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, бе част от събитията, посветени на 25-годишнината от създаването на Юридическия факултет в университета.   При откриването на конференцията На форума, открит в голямата конферентна зала ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 24.11.2016 г. ... конферентна зала присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедрата, г-жа Силвия Трпковска, старши програмен служител, секция ...
Китайска делегация от Министерството на науката и технологиите на посещение в УНСС 24.11.2016 г. ... още г-н Jing Xu, генерален директор на дирекция „Иновации и развитие“, г-н Dongbai Ye, съветник в дирекцията за международни връзки, г-н Yu Zhou, началник на отдела за връзки с Източна Европа и Централна Азия, г-н Guoqiang Dai, генерален директор на ...
Дипломира се осмият випуск на съвместната магистърска програма "Европейски бизнес и финанси" 22.11.2016 г. ... церемония присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Димитър Ненков, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър” и продължаващо обучение, проф. д-р Красимир Иванов, ректор на Медицинския ...
Абсолвентите от "Бизнес администрация" хвърлиха шапки при дипломирането си 21.11.2016 г. ... доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор на университета, поздрави абсолвентите за придобиването на бакалавърската и магистърската степен. Вие завършвате една от най-желаните специалности в нашето висше училище, изтъкна тя и изрази увереност, че сред днешните дипломанти ...
Абсолвентите от "Бизнес администрация" хвърлиха шапки при дипломирането си 27.2.2017 г. ... доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор на университета, поздрави абсолвентите за придобиването на бакалавърската и магистърската степен. Вие завършвате една от най-желаните специалности в нашето висше училище, изтъкна тя и изрази увереност, че сред днешните дипломанти ...
Катедра "Предприемачество" изпрати своя шести випуск 21.11.2016 г. ... доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор на УНСС, проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, директор на Института за развитие на предприемачеството и ръководител на катедра „Предприемачество“, гл. ас. д-р Мария Василска, катедра „Предприемачество”, инж. Илия ...
Тържествено честване на 40-годишнината от създаването на катедра и специалност „Международни отношения“ 21.11.2016 г. ... си проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика”, доц. д-р Андрей Георгиев, ръководител на катедрата, проф. д-р Георги Генов, бивш дългогодишен ръководител на катедрата,  проф ...
Бакалаврите от "Интелектуална собственост" взеха дипломи на тържествена церемония 16.11.2016 г. ... , създател на катедрата и почетен ректор на УНСС: „Човек не може да бъде едновременно интелигентен и страхлив“. В смисъла на казаното д-р Крушков апелира към младите интелигентни хора винаги да намират начин да преодоляват трудностите, да бъдат смели и ...
Дипломира се шестнадесетият випуск на специалност "Публична администрация" 15.11.2016 г. ... доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор на УНСС, Павел Иванов, изпълнителен директор на Института по публична администрация към Министерския съвет, доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, доц. д-р Деница Горчилова, ...
Дванадесета международна научна конференция на младите учени 11.11.2016 г. ... . Форумът, под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, бе организиран от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в партньорство с Университета на Болоня, Италия, Университета на Сплит, Република Хърватска, Полтавския университет по икономика и ...
На тържествена церемония се дипломира деветият випуск „Медии и журналистика“ 11.11.2016 г. ... доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор на УНСС, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет  „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“, преподавателите от катедрата ...
Съвместната акредитирана програма в медиите 20.12.2018 г. ... пазар. Проф. Стати Статев - ректор на Университета за национално и световно стопанство: "Направеното с ИДЕС по признаване на курсовете от нашите магистърски програми в програмата на ИДЕС сега го пренасяме и от двустранно сътрудничеството става тристранно и ...
„ДНЕС ЖИВЕЕМ В СВЕТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ“: ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ И ДИСКУСИИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕЯ НАРАСТВАТ 8.11.2016 г. ... ъв икономикс. По идея на почетния ректор проф.Борислав Борисов и подкрепата на ректора проф.Статев бе създадена  Катедра „Политическа икономия“ и започна обучение по тази специалност. Първите завършили курсове студенти в нея успешно се реализират, а ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 31.10.2016 г. ... присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, инж. Петър Мутафчиев, председател на Форума за балкански транспорт и инфраструктура (ФБТИ), Христо Христов, член на КРИБ и управител на ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 31.10.2016 г. ... присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, инж. Петър Мутафчиев, председател на Форума за балкански транспорт и инфраструктура (ФБТИ), Христо Христов, член на КРИБ и управител на ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 4.11.2016 г. ... присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, инж. Петър Мутафчиев, председател на Форума за балкански транспорт и инфраструктура (ФБТИ), Христо Христов, член на КРИБ и управител на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалност "Икономика на отбраната и сигурността" 28.10.2016 г. ... възпитаниците на катедрата От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и цялото ректорско ръководство, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор на УНСС, приветства абсолвентите с успешното дипломиране. Вие завършвате най-престижния университет в страната, водещото висше икономическо ...
Трета есенна академия "Реформите в публичната администрация в огледалото на публичния мениджмънт" 28.10.2016 г. ... зала присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА, доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, проф. Алън Розенбаум, директор на Института за публично управление и публични услуги към ...
УНСС ще си сътрудничи с китайския университет „Джао Тонг“ 26.10.2016 г. ... срещата, която е втора по рода си, участваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, ...
Трето обучение в УНСС на студенти от Международния университет във Флорида, Маями 24.10.2016 г. ... университет във Флорида, Маями, подписан от ректорите на двата университета през май 2012 г. Това e партньорство, ориентирано към насърчаване на международния академичен и научен обмен между УНСС и FIU, включително и чрез обмен на преподаватели и студенти. Проектът се администрира от ...
Международна научна конференция „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“ 21.10.2016 г. ... присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Икономикс“, проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, Деница Сачева, зам.-министър на труда и социалната политика, проф. д-р Искра Белева, зам.-директор ...
Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев получи сертификат от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН 21.10.2016 г. ... на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев получи сертификат за присъединяването на УНСС към Глобалния договор на ООН. Той му бе връчен от Огнян Траянов, председател на Националния съвет на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД) при откриването на международната научна ...
Семинар за докторанти по програма Еразъм+ 20.10.2016 г. ... , отбеляза проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС по научноизследователската дейност. В нашия университет бяха защитени вече две такива докторантури - на Иван Божикин, редовен докторант на катедра „Икономикс“ и Свободния университет в Брюксел, и на Йорданка Иванова, ...
Юбилейно честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят" 18.10.2016 г. ... в аула „Максима“ присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Филип Тодоров, ръководител на катедра „Логистика“ и директор на Научноизследователския център за логистични изследвания и обучение, ректорското ръководство, ръководители на ...
Юбилейно честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят" 19.10.2016 г. ... в аула „Максима“ присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Филип Тодоров, ръководител на катедра „Логистика“ и директор на Научноизследователския център за логистични изследвания и обучение, ректорското ръководство, ръководители на ...
Втора международна конференция на Научноизследователския център по парични и икономически изследвания 17.10.2016 г. ... зала, присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д.ик.н. Николай Неновски, директор на Научноизследователския център за парични и икономически изследвания, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на университета, доц. д-р Пламен Орешарски, Ивайло Калфин, възпитаник на ...
Ректорът представи международната магистърска програма на УНСС „Ядрена сигурност“ пред Генералната конференция на МААЕ във Виена 11.10.2016 г. ... представи международната магистърска програма на УНСС „Ядрена сигурност“ пред Генералната конференция на МААЕ във Виена петък, 30 септември 2016 13:54 / събота, 01 октомври 2016 18:19 Представянето на международната магистърска програма „Ядрена ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно“ 7.10.2016 г. ... „МИО и бизнес“ под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, се проведе в университета. В работата на форума се включиха представители на академичната общност от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, НБУ, университета ...
Информационна среща с работодателски организации по проект BG05M20P001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ 7.10.2016 г. ... на информационната среща От името на ректорското ръководство доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, приветства участниците в срещата. Тя изтъкна, че проектът „Студентски практики – фаза 1“ цели ...
Кръгла маса „Образованието в областта на международния бизнес и международните икономически отношения в партньорство с бизнеса в контекста на дигиталната революция“ 4.10.2016 г. ... участваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор на университета, доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д.ик.н. Бистра Боева, д-р Огнян Донев, председател на МИО Алумни асоциацията, модератор на форума, д-р Митко Василев, главен управител на ...
Студенти от УНСС участваха в международна конференция и лятно училище в Русия 3.10.2016 г. ... , Ива Танева, проф. д-р Адам Албеков, ректор на РДИУ, доц. д-р Паскал Желев, Татяна Манчева В конференцията участваха над 80 студенти и преподаватели от университети от 7 страни-членки на Асоциацията: Армения, България, Гърция, Полша, Русия, Румъния, Черна гора. ...
Ректорът представи международната магистърска програма на УНСС „Ядрена сигурност“ пред Генералната конференция на МААЕ във Виена 1.10.2016 г. ... ,  Лъчезар Костов – директор на Агенцията за ядрено регулиране, Хуан Карлос Лентихо – зам.-генерален директор на МААЕ, проф. д.ик.н. Стати Статев – ректор на УНСС, Раджа Абдул Азиз Раджа Аднан, директор на отдел "Ядрена сигурност" към департамента ...
Кръгла маса-дискусия „Програма Еразъм+ за мобилност на преподаватели и административен персонал с цел преподаване и обучение в УНСС - 2015 /2016“ 27.9.2016 г. ... доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор на университета по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Екатерина Тошева, директор на Центъра, ас. д-р Димитър Дамянов, зам.-директор на Центъра, преподаватели, представители на университетската ...
Тържествено бе открита 96-ата академична учебна година 19.9.2016 г. ... тези думи ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев откри новата академична учебна година. На тържествената церемония в аула „Максима“ присъстваха преподаватели и студенти, а на трибуната място заеха проф. Статев, проф. д-р Лалко ...
Нови възможности за сътрудничество между УНСС и Одеската юридическа академия 14.9.2016 г. ... на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и президентът на Националния университет „Одеска юридическа академия“ (НУ „ОЮА“) акад. Сергей Кивалов обсъдиха академичното сътрудничество между двете институции и възможностите за неговото разширяване. Сред първите ...
Ръководствата на УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ обсъдиха възможностите за сътрудничество 7.7.2016 г. ... висше училище. На срещата присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р ...
Публична лекция на тема „Бъдещето на счетоводната професия“ 28.6.2016 г. ... Мануци, регионален директор за Европа на Института на експерт-счетоводителите на Англия и Уелс (ICAEW), изнесе в университета публична лекция на тема „Бъдещето на счетоводната професия“. На събитието в малката конферентна зала присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев ...
Заключителна конференция по международния проект „Ретур“ 16.6.2016 г. ... от доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение. Тя оцени огромната работа по проекта, постигнатите същностни характеристики и приложни резултати. Целта на проекта „Ретур“ е да представи учебен курс, ...
Национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Огнян Симеонов, председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... доц.д-р Миланка Славова - заместник-ректор по обучението в ОКС "Бакалавър" и продължаващо обучение, доц.д-р Стела Ралева - заместник-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, проф.д-р Огнян Симеонов - председател на АИУБ, проф.д-р Даниела Фесчиян ...
Наши студенти с призови места от Националния конкурс по одит за студенти "Млад одитор - 2016" 10.6.2016 г. ... приветствани доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ, както и от представители на комисията по оценяване проф. д-р Огнян Симеонов и проф. д.ик.н. Михаил Динев. На събитието присъства и проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС ...
Публична лекция на д-р Ламберто Заниер, генерален секретар на ОССЕ, на тема „Нови предизвикателства за европейската сигурност“ 2.6.2016 г. ... присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Светослав Спасов, постоянен представител на Република България към ООН, ОССЕ и други международни организации във Виена,  зам.-ректорите на университета доц. д-р Миланка Славова, доц. д-р Стела Ралева и проф. д-р ...
РЦДО – Хасково стана на 25 години 30.5.2016 г. ... на УНСС в града. Тържеството откри ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев. Събитието уважиха кметът на Хасково Добри Беливанов, зам.-областният управител Валентин Ангелов, преподаватели, гости, студенти и други. Откриване на тържеството в Дома на ...
Юбилейна научна конференция "Българската школа в изследванията на международните отношения и външната политика" 27.5.2016 г. ... проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската работа, доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, доц. д-р Андрей Георгиев, ръководител на катедра „Международни отношения“, проф. д-р Георги Генов, ...
Открий своя успешен път на професионално развитие с Adecco 27.5.2016 г. ... организираха среща с регионалния директор на „Аутсорсинг услуги” в Adecco Group Филип Рувре и Борис Сарабеев, оперативен мениджър в Adecco България. Събитието се проведе в зала „Факултетна” на университета и беше на тема „Открий своя ...
Научен форум „Бизнесът в 21 век (тенденции и предизвикателства)“ 27.5.2016 г. ... присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, зам.-деканите на Бизнес факултета доц. д-р Димитър Благоев,  доц. д-р Мария Маркова и доц. д-р Георги Забунов.   При откриването на форума. Доц. Благоев, проф. Статев, доц. Маркова и доц. Забунов ...
Представяне на книгата на проф. д.пол.н. Атанас Гочев „Анализ на политиките – модели и оценки на въздействието” 30.5.2016 г. ... присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, проф. д-р Георги Генов от катедра „Международни отношения“, доц. д-р Андрей Георгиев, ръководител на катедра "Международни ...
Договор за сътрудничество между УНСС и Международната банка за икономическо сътрудничество 26.5.2016 г. ... сътрудничество (МБИС) – Москва, подписаха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и Ирина Головченко, председател на Управителния съвет на банката (на снимката долу).  На подписването от страна на УНСС присъстваха членовете на Ректорския съвет, доц. Паскал Желев, главен ...
Спортистите на УНСС връчиха на ректора купи и медали от Националната универсиада 2016 26.5.2016 г. ... спортисти на УНСС и техните треньори връчиха на ректора проф. д.ик.н Стати Статев купите и медалите от Националната универсиада. Ст. пр. д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт”, съобщи крайните резултати от нея. Университетът ни зае второ място във ...
РЦДО – Хасково стана на 25 години 19.5.2016 г. ... обучение (РЦДО) на УНСС в града. Тържеството откри ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев. Събитието уважиха кметът на Хасково Добри Беливанов, зам.-областният управител Валентин Ангелов, преподаватели, гости, студенти и други. Откриване на тържеството в Дома на техниката „Днес ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Софийската стокова борса 19.5.2016 г. ... на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и Васил Симов, изпълнителен директор на Софийската стокова борса (ССБ), подписаха меморандум за сътрудничество между двете институции. Ректорът подчерта, че този документ институционализира двустранното сътрудничество - опит от ССБ и научен експертен потенциал ...
Публична лекция на Ивайло Калфин на тема "Възможната социална политика" 17.5.2016 г. ... приятел на университета, приветства Ивайло Калфин ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика в оставка Калфин изнесе пред студенти и преподаватели публична лекция на тема „Възможната социална политика“. Определихме темата като ...
Трета научна студентска конференция по икономическа политика 13.5.2016 г. ... .   Приветствие до участниците от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, ръководител на катедра „Икономикс“, направи доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор на УНСС и зам.-ръководител на катедрата. Тази конференция е вече традиционна със своето трето издание, тя се ...
Тържествена церемония по награждаването на „Студент на годината 2016” 13.5.2016 г. ... на журито бяха: доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, Антони Тренчев, народен представител от 43-то Народно събрание, Димитър Дилчев, кмет на район „Студентски”, Габриела Наскова, зам.-председател на Националното ...
Публична лекция "Икономиката на Европа след 2018 г." 12.5.2016 г. ... срещата присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, доц. д-р Пенчо Иванов, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, Георги Чернев, председател на Софийската търговско-промишлена камара, гл.ас. д-р Николай Ванков, преподаватели, студенти, гости. Силата на ...
Представяне на книгата „Епоха на растежа. Лекции по неокономика“ на руския икономист Олег Григориев 19.5.2016 г. ... . Доц. Миланка Славова, зам.-ректор на университета, приветства Олег Григориев и подчерта, че темата на лекцията съдържа много измерения. Тя акцентира върху въпросите, свързани с приложението на неокономиката в развитите и развиващите се страни, малките и големите държави, както и ...
Първият докторант с увреждания в 96-годишната история на УНСС стана доктор по социология 11.5.2016 г. ... Дацин с проф. Валентин Гоев, зам.-ректор на университета Председателят на  научното жури проф. д.с.н. Елка Тодорова с вълнение заяви: „Горда съм, че нашата институция така успешно реализира идеята за равен шанс. Силвия Дацин е красноречив пример за млад, амбициозен и ...
Представяне на книгата „Епоха на растежа. Лекции по неокономика“ на руския икономист Олег Григориев 11.5.2016 г. ... . Доц. Миланка Славова, зам.-ректор на университета, приветства Олег Григориев и подчерта, че темата на лекцията съдържа много измерения. Тя акцентира върху въпросите, свързани с приложението на неокономиката в развитите и развиващите се страни, малките и големите държави, както и ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... честване на факултета-юбиляр, на което присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан и ...
УНСС беше домакин на национална среща на зам.-ректорите по НИД на висшите училища в България 21.4.2016 г. ... беше домакин на национална среща на заместник-ректорите по научноизследователската дейност на висшите училища в България. Във форума, организиран от  Министерството на образованието и науката, участваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и заместник-председател на Съвета на ректорите, ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 20.4.2016 г. ... честване на факултета-юбиляр, на което присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан и ...
Публична лекция на проф. Кен О`Нийл, доктор хонорис кауза на УНСС 20.4.2016 г. ... хонорис кауза на УНСС. На събитието присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н Стати Статев, проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, директор на Института за развитие на предприемачеството и ръководител на катедра „Предприемачество“, Н.Пр. Темиртай Избастин, ръководител на Дипломатическата ...
Научна конференция по предприемачество за студенти от УНСС и ученици от професионалните гимназии 18.4.2016 г. ... и на него присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор, проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, ръководител на катедра „Предприемачество“, представители на бизнеса, студенти и ученици.  Проф. Статев (вдясно) ...
Тържествено събрание на Юридическия факултет по случай неговата 25-годишнина 18.4.2016 г. ... в аула „Максима“ присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, министърът на правосъдието Екатерина Захариева, омбудсманът на Р България Мая Манолова, деканът на Юридическия факултет доц. д-р Живко Драганов, както и представители на юридическата наука и ...
Ден на отворените врати в УНСС 14.4.2016 г. ... (отляво надясно)  От името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев приветствие към абитуриентите отправи доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение.  Скъпи приятели, наши бъдещи студенти, вие сте в ...
Публична лекция на вицепремиера Меглена Кунева на тема „Антикорупционни политики и законодателство“ 8.4.2016 г. ... зала на университета. На срещата присъства ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, Николай Бакърджиев, помощник-ректор на ...
Публична лекция на вицепремиера Меглена Кунева на тема „Антикорупционни политики и законодателство“ 5.4.2016 г. ... зала на университета. На срещата присъства ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, Николай Бакърджиев, помощник-ректор на ...
Национална конференция „Медиите и бежанците“ 31.3.2016 г. ... преподаватели, студенти. На форума присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Петко Тодоров, ръководител на Центъра за медийни изследвания и аудиовизуална политика, Пенчо Хубчев, програмен координатор на Бюрото на фондация „Фридрих Еберт“, учените и експертите проф. ...
Кръгла маса на тема ”Предизвикателства пред одита в публичния сектор” 31.3.2016 г. ... взеха участие доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д.ик.н. Михаил Динев, Свилена Симеонова, началник на Дирекция „Вътрешен контрол“ при Министерството ...
Национална конференция „Медиите и бежанците“ 31.3.2016 г. ... преподаватели, студенти. На форума присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Петко Тодоров, ръководител на Центъра за медийни изследвания и аудиовизуална политика, Пенчо Хубчев, програмен координатор на Бюрото на фондация „Фридрих Еберт“, учените и експертите проф. ...
Среща-дискусия с вицепремиера Томислав Дончев и министър Лиляна Павлова за европейските фондове и регионалното развитие на България 29.3.2016 г. ... аула „Максима“ присъства и ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. В аула „Максима“ Дискусията бе организирана по повод десетгодишнината от приема на първия випуск на специалност "Регионално развитие". Модератор на събитието беше проф. ...
Четвърта конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ на тема: „Сирийската криза и Балканите“ 21.3.2016 г. ... взеха участие проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС,  проф. д-р Динко Динков, модератор на събитието, доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, Кристиян Вигенин, народен представител, министър на външните работи (2013-2014 г.), ...
УНСС с почетен плакет на „Southwestern Advantage” 18.3.2016 г. ... Дан Мур на доц. д-р Стела Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. „Тези млади пора, които представиха университета и Вашата страна брилянтно, класираха УНСС на 9-о място в света в състезание със стотици ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и Министерството на енергетиката. Публична лекция на министър Теменужка Петкова 15.3.2016 г. ... и Министерството на енергетиката, подписано от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и министъра на енергетиката Теменужка Петкова пред студенти и преподаватели в зала „Тържествена“. Договорът е подписан Документът предвижда също изготвяне на становища, позиции, ...
Среща-дискусия с алпиниста Иван Кожухаров на тема "В битката за реални резултати" 14.3.2016 г. ... доц. д-р Йордан Близнаков, в.и.д. директор на МЦРК, доц. д-р Цветана Стоянова, директор на Центъра за добри управленски практики, преподаватели, студенти, гости. Доц. Близнаков (вляво) открива срещата. Вдясно: Иван Кожухаров и доц. Стоянова Неписаното мото на ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по приложна информатика и статистика 12.3.2016 г. ... тържествена церемония под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев в зала "Тържествена" на УНСС бяха наградени победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика. На церемонията присъстваха Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Камелия ...
Лятното училище на Руската академия за народно стопанство и държавна служба при президента на Руската федерация кани наши студенти 11.3.2016 г. ... през февруари среща на проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, и проф. д.с.н. Виктория Леденьова от Руската академия за народно стопанство и държавна служба при президента на Руската федерация, студентите от нашия университет са поканени да участват в традиционното лятно училище, организирано от ...
УНСС беше домакин на семинар на Националната агенция по оценяване и акредитация 10.3.2016 г. ... . На него присъства и проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета и зам.-председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България. Проф. Статев и проф. Биолчев откриват форума Проф. дфн Боян Биолчев, председател на Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА), ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по приложна информатика и статистика 10.3.2016 г. ... тържествена церемония под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев в зала "Тържествена" на УНСС бяха наградени победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика. На церемонията присъстваха Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Камелия Стефанова - ...
Публична лекция на министъра на външните работи Даниел Митов 10.3.2016 г. ... и на нея присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, доц. д-р Андрей Георгиев, ръководител на катедра „Международни отношения“, Василий Такев, постоянен секретар в МВнР, преподаватели, студенти ...
Представяне на книгата на проф. Димитър Хаджиниколов "Европейска икономика" 1.3.2016 г. ... за новия научен труд на проф. Хаджиниколов направи зам.- ректорът на УНСС доц. д-р Миланка Славова. Тя подчерта актуалността на изследването, публикувано в разгара на подготовката за шестмесечното председателство на България в Съвета на ЕС (юли – декември 2018 г.). Доц. Славова изтъкна също ролята, която ...
Среща-дискусия с алпиниста Иван Кожухаров на тема "В битката за реални резултати" 25.2.2016 г. ... . Присъстваха доц. д-р Йордан Близнаков, в.и.д. директор на МЦРК, доц. д-р Цветана Стоянова, директор на Центъра за добри управленски практики, преподаватели, студенти, гости. Неписаното мото на тази среща е свързано с мисълта на основателя и първи ректор на университета проф. Стефан Бобчев – ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по икономикс 10.3.2016 г. ... тържествена церемония под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев в зала "Тържествена" на УНСС бяха наградени победителите в Националното състезание по икономикс. На церемонията присъстваха Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Стела Ралева - зам.-ректор по ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по икономикс 18.2.2016 г. ... на университета проф. д.ик.н. Стати Статев връчи сертификати на победителите в Националното състезание по икономикс за средношколци, което се проведе на 13 февруари в Тестовия център на УНСС. На церемонията в зала „Тържествена“ присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор на УНСС, проф. д-р ...
Информационна среща за подготовка на проектни предложения по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" 9.2.2016 г. ... проекти (ЦИОП) към УНСС. Проф. Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, приветства участниците в информационната среща. Вляво от него: проф. Станка Тонкова, директор на ЦИОП На събитието присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д.ик.н. ...
Информационна среща за подготовка на проектни предложения по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" 8.2.2016 г. ... . На събитието присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д.ик.н. Станка Тонкова, директор на ЦИОП, д-р Десислава Коларова, проектен консултант в Изпълнителната агенция за изследвания към Европейската комисия, Антоанета Матеева и Габриела Чупренска от БАН - контактни ...
Тържествено събрание по повод 25-годишнината на катедра „Национална и регионална сигурност” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността” 8.2.2016 г. ... . На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Десислава Йосифова, зам.- министър на отбраната, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, проф. д-р Тилчо Иванов, доайен на катедрата, Теодор Кафеджиев, предприемач, ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 8.2.2016 г. ... „Икономика на туризма“ под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Научният форум бе посветен на 25-годишнината от създаването на катедрата. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, проф. д-р ...
Национални семинари 2016 2.2.2016 г. ... 1 февруари 2016 г. под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев в голяма и малка конферентна зала на УНСС бяха проведени Националният семинар по Счетоводство и Националният семинар по Икономикс. Съорганизатори на националните семинари са: Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), ...
Нов етап на научното сътрудничество в областта на миграционната политика между УНСС и РАНХиГС 2.2.2016 г. ... . д-р Валентин Гоев, в.и.д. зам.-ректор на УНСС, се срещна с проф. Виктория Леденьова,  доктор на социологическите науки, директор на Центъра за изучаване на миграционната политика към Руската академия за народно стопанство и държавна служба при Президента на Руската федерация (РАНХиГС), ръководител на ...
Президентът на ЕИСК Георгиос Дасис посети УНСС 15.1.2016 г. ... по време на срещата в кабинета на ректора Проф. Дулевски, който е и председател на Общото събрание на УНСС, представи на госта ректора проф. Стати Статев и проф. Борислав Борисов, почетен професор и почетен ректор на УНСС, председател на Парламентарната група на ...
Поздравления за проф. Статев по повод преизбирането му за ректор на УНСС 14.1.2016 г. ... повод преизбирането му за ректор на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев получи десетки поздравителни адреси и приветствия от ръководители на държавни институции, партньори, колеги и приятели. Сред тях са приветствията от Владислав Горанов, министър на финансите, Лиляна Павлова, ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2015 г. ... церемония под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев бяха наградени победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство, в зала "Тържествена" на УНСС. На церемонията присъстваха Ректорът на УНСС ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2015 г. ... на университета проф. д.ик.н. Стати Статев връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство, което се проведе на 12 декември в Тестовия център на УНСС. На церемонията в зала „Тържествена“ присъстваха проф. д-р Огнян ...
Проф. д.ик.н. Стати Статев беше преизбран за ректор на УНСС 16.12.2015 г. ... за втори четиригодишен мандат за ректор на Университета за национално и световно стопанство. При тайно гласуване на делегатите на Общото събрание на университета за избор на ректор проф. Статев получи в своя подкрепа 298 гласа от 306 гласували.  Проф. ...
Общото събрание на УНСС даде висока оценка на ректора и ректорското ръководство за изтеклия мандат 17.12.2015 г. ... , дългогодишни преподаватели, бивши ректори, гости. В дневния ред на събранието бяха включени отчет на ректорското ръководство за изтеклия четиригодишен мандат (2011-2015 г.) и за периода декември 2014 г. - декември 2015 г., отчет за мандатната дейност на Контролния съвет, ...
Единадесета международна научна конференция на младите учени 15.12.2015 г. ... . Събитието, под патронажа на ректора на УНСС, бе организирано от Финансово-счетоводния факултет на УНСС и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). На него присъстваха проф. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор, проф. д-р ...
Тържествено бе чествана 80-годишнината на проф. д.ик.н. Михаил Динев 15.12.2015 г. ... преподавател в университета, ректор на УНСС (1989-1990 г.), първи председател на Сметната палата (избран от Великото народно събрание през 1990 г.), председател на УС на Института на дипломираните експерт-счетоводители (2004-2011 г.). На събитието в голямата ...
Благодарим ти, Геца! Никога няма да те забравим! 14.12.2015 г. ... специални поздрави и на сегашния ректор на УНСС проф. Стати Статев, който също играеше баскетбол като мой студент“, пише Гецата. В края на книгата си той отделя място за „нещата, които не успях да осъществя“, сред които „Имах пълната възможност и ...
Дипломира се випуск 2015 на РЦДО - Хасково 12.12.2015 г. ... от проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционното и продължаващо обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО – Хасково, и доц. д-р Пенчо Пенчев от катедра „Политическа икономия“. Доц. Пенчо ...
Дипломира се випуск 2015 на РЦДО - Хасково 12.12.2015 г. ... от проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционното и продължаващо обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО – Хасково, и доц. д-р Пенчо Пенчев от катедра „Политическа икономия“. Доц. Пенчо ...
Новият ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ благодари на проф. Статев 11.12.2015 г. ... писмо до проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, новоизбраният ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков благодари за поздравленията по случай встъпването му в  длъжност. „Искам да Ви уверя, че най-искреното ми желание е нашите ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на випуск 2015 - бакалаври и магистри 16.12.2015 г. ... бяха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС, Н.Пр. г-н Темиртай Избастин, ръководител на Дипломатическата мисия на Република Казахстан в България, инж. Илия Келешев, председател на Българската браншова камара по машиностроене, г-жа ...
Проф. Съйкова беше удостоена с Почетния знак на ректора 10.12.2015 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев връчи на проф. д.ик.н. Иванка Съйкова Почетния знак на ректора. Отличието се присъжда на дългогодишния преподавател в УНСС и учен от международна величина „за високи постижения в преподавателската и научноизследователската дейност, ...
Научно-практическа конференция ”Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения” 9.12.2015 г. ... . д-р Даниела Тодорова, зам.-ректор по научноизследователската и международна дейност на ВТУ „Т.Каблешков“ Доц. д-р Христина Николова Доц. д-р Светла Цветкова Гл. ас. д-р Ташко Минков Гл. ас. д-р Борислав Арнаудов Ас. д-р Илия Гътовски Ас. д-р Даниел ...
Банков празник в НТБГ 5.12.2015 г. ... – Първи  заместник Ректор на УНСС и председател на Асоциацията на икономическите училища в България; Проф. д-р Даниела Фесчиян – научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС и заместник-председател на Асоциацията на икономическите училища ...
Годишна научна сесия 3.12.2015 г. ... голямата конферентна зала присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, учени от ...
Дни на кариерата в УНСС 9.12.2015 г. ... на клиенти“, посочи ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на шестото издание на най-големия младежки кариерен форум в България. Традиционните за университета Дни на кариерата бяха организирани от JobTiger, съвместно с ...
Осмодекемврийски спортен празник 2015 г. 2.12.2015 г. ... бяха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, проф. д.ик.н. Пламен Мишев, декан на Бизнес факултета и др.  В СК ...
Академична лекция на проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова 2.12.2015 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, зам.-ректорите проф. д-р Веселка Павлова и проф. д-р Валентин Гоев, доц. д-р Блага Благоева, зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“ и ръководител на катедра ...
Единадесето издание на Младежкия икономически форум 9.12.2015 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, и Димитър Радев, управител на БНБ. В голямата конферентна зала Участниците във форума бяха приветствани от Денис Димитров, председател на Студентския съвет, който открои спецификата и програмата на ...
Бал на Алумни клуба на Юридическия факултет 1.12.2015 г. ... от проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, и от доц. д-р Живко Драганов, декан на Юридическия факултет. Приветствие от ректора проф. Статев (вдясно)... ... и от декана на Юридическия факултет доц. Драганов Мануела ...
Научна конференция „Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж - в памет на проф. д-р Борис Ланджев“ 27.11.2015 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, проф. Ханс Анкум, „доктор хонорис кауза на УНСС“, доц. д-р Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, доц. д-р Константин Танев, директор на Междууниверситетския център за изучаване на римското ...
Проф. Ханс Анкум е новият „доктор хонорис кауза на УНСС“ 27.11.2015 г. ... конферентна зала на университета ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев удостои с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“ Ханс Анкум, професор по римско право на Университета в Амстердам. Високото  звание му се присъжда „за развитие на ...
Ден на отворените врати в УНСС 26.11.2015 г. ... студенти От името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев кандидат-студентите приветства проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета. Нека вашите мечти се сбъднат и догодина да ви посрещнем като студенти в УНСС - в най-голямото и с ...
Четиридесет и четвъртият випуск на специалност "Бизнес администрация" се дипломира 30.11.2015 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Харизанова, ръководител на катедра „Управление”. Абсолвентите в ...
Четиридесет и четвъртият випуск на специалност "Бизнес администрация" се дипломира 26.11.2015 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Харизанова, ръководител на катедра „Управление”. Абсолвентите в ...
Национална конференция “Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации” 20.2.2019 г. ... . д-р Борислав Борисов, почетен ректор на университета, директор на ИИСЛ, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“. Приветствия към участниците в националната конференция отправиха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на ...
Национална конференция „Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации“ 26.11.2015 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на университета, директор на ИИСЛ, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, проф. д-р Костадин Костадинов, зам.-министър на ...
С юбилейна международна научна конференция катедра „Политология“ чества своята 25-годишнина 23.11.2015 г. ... , преведен под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, събра в голямата конферентна зала представители на българската и чуждестранната политологична академична мисъл, преподаватели, докторанти и студенти. Сред присъстващите на тържественото ...
Юбилейна научна конференция „Икономическа социология 4.0“, посветена на 40-ата годишнина от създаването на катедра „Икономическа социология“ 26.11.2015 г. ... зала. Форумът бе под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и в работата му участваха учени от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, Медицинския университет – Плевен, ПУ ...
Втора есенна академия „Административно управление в публичния сектор: институционална среда и капацитет“ 20.11.2015 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, Павел Иванов, изпълнителен директор на Института по публична администрация (ИПА), доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“. В малката конферентна ...
Проф.д-р Огнян Симеонов - първи зам.-ректор и ръководител на катедра "Финансов контрол", проф.д-р Снежана Башева - декан на Финансово-счетоводния факултет и зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и проф.д.ик.н. Михаил Динев участваха в конференция "Ролята на външния одит за ефективното управление в публичния сектор" 20.11.2015 г. ... .д-р Огнян Симеонов - първи зам.-ректор на УНСС, проф.д.ик.н. Михаил Динев и проф.д-р Снежана Башева - декан на ФСФ  участваха в конференция  на тема "Ролята на външния одит за ефективното управление в публичния сектор", която се проведе на 19 ноември 2015 ...
Юбилейна научна конференция „Икономическа социология 4.0“, посветена на 40-ата годишнина от създаването на катедра „Икономическа социология“ 20.11.2015 г. ... зала. Форумът бе под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и в работата му участваха учени от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, Медицинския университет – Плевен, ПУ „Паисий ...
Дипломира се седмият випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси” на УНСС и Университета Нотингам Трент 17.11.2015 г. ... своите дипломи. На тържеството присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н Стати Статев, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "Магистър", дистанционно и продължаващо обучение, доц. д-р Димитър Ненков, координатор на съвместната магистърска програма от страна ...
Бакалаврите от специалност „Финанси” получиха своите дипломи 20.11.2015 г. ... присъстваха проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, доц. д-р Стоян Александров, ръководител на катедра „Финанси”, проф. д-р Маргарита ...
Пета международна конференция „Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието“ 16.11.2015 г. ... присъстваха проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и ...
Пета международна конференция „Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието“ 17.11.2015 г. ... присъстваха проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и ...
Тържествено събрание по повод 25-годишнината на катедра „Национална и регионална сигурност” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността” 11.11.2015 г. ... присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Десислава Йосифова, зам.- министър на отбраната, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, проф. д-р Тилчо Иванов, доайен на катедрата, Теодор Кафеджиев, ...
Ректорът беше удостоен с почетния знак на УНСС 11.11.2015 г. ... . д.ик.н. Стати Статев, ректор на нашия университет, беше удостоен с почетния знак на УНСС.            Високото отличие му беше присъдено от Академичния съвет „за значим принос в развитието на университета и по ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ се дипломираха 11.11.2015 г. ... сигурност", проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС, проф. д-р Тилчо Иванов, доайен на катедрата, доц. д-р Цветан Цветков, директор на Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността, зам.-декан на факултет "Икономика на инфраструктурата", ас. д-р Екатерина ...
Научна конференция „Обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигурността – настояще и бъдеще“ 10.11.2015 г. ... , присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ ...
Национална научна конференция „Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие“ 9.11.2015 г. ... участваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Икономикс“, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и ...
Дипломираха се журналистите от осмия випуск бакалаври и седмия магистри 6.11.2015 г. ... присъстваха проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета, преподавателите от катедрата проф. д.н. Любомир Стойков, доц. д-р Биляна Томова, доц. д-р Светла Цанкова, доц. д.н. Ивайло Христов, доц. д-р Цветан Кулевски и др., близки и приятели на абсолвентите ...
Международен форум „Природни бедствия и управление на аварийни ситуации 2015“ 5.11.2015 г. ... , отбеляза проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС. В голямата конферентна зала Пленарен доклад на тема „Устойчивост на управлението при бедствия“ изнесе проф. д.т.н. Хосе Гонзалес от Центъра за интегрирано ...
Регионалното развитие с ново подкрепление дипломанти 5.11.2015 г. ... присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС,  проф. д-р Соня Докова, ръководител на катедра „Регионално развитие“, проф. д-р Христо Христов, гл. ас. д-р Георги Николов, научен секретар на катедрата, преподаватели, родители, близки и приятели на ...
Бакалаврите от „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ получиха дипломи 3.11.2015 г. ... присъстваха проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р Маргарита Александрова-Борисова, директор на Центъра за дистанционно обучение и зам.-декан на факултета.  Проф. Александрова ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 30.10.2015 г. ... на туризма“ под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Научният форум бе посветен на 25-годишнината от създаването на катедрата. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ...
Среща на студентите от Финансово-счетоводния факултет с ръководството на ИДЕС 30.10.2015 г. ... проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор на университета, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, Бойко Костов, председател на УС на ИДЕС, членовете на УС на ИДЕС Велин Филипов, Мариан Николов, Росица Тричкова, ...
Наш преподавател участва в международна M-Sphere конференция в Дубровник 29.10.2015 г. ... изнася своя доклад От името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев  проф. Йовкова връчи на проф. Вранешевич статуетката „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“  за  подкрепата му  в установяване на сътрудничество ...
Обучение на американски студенти в УНСС 27.10.2015 г. ... присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, проф. Алън Розенбаум, директор на Института за публично управление и обществено обслужване към FIU, ръководител на групата американски студенти, доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична ...
Докторантска научна конференция на тема: „Правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда“ 23.10.2015 г. ... проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Христина Балабанова, декан на Юридическия факултет,  Жечко Димитров, програмен директор в Българската стопанска камара, доц. д-р Таня Йосифова, ръководител на катедра ...
Национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“ 27.10.2015 г. ... проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската работа, проф. д-р Маргарита Харизанова, декан на факултет „Управление и администрация“ и ръководител на катедра „Управление“, преподаватели, докторанти, студенти ...
Национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“ 22.10.2015 г. ... проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската работа, проф. д-р Маргарита Харизанова, декан на факултет „Управление и администрация“ и ръководител на катедра „Управление“, преподаватели, докторанти, студенти ...
Тържествено беше открит барелеф на проф. Давид Давидов 22.10.2015 г. ... съдбите си с УНСС“. Това посочи ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев на тържествена церемония при откриването на барелефа пред зала 2009, която вече ще носи името на проф. Давидов. Пред преподаватели и студенти ректорът изтъкна, че проф. Давидов е сред ...
Абсолвентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес” получиха дипломи 22.10.2015 г. ... на проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС, основател на катедрата и специалността, доктор хонорис кауза на няколко висши училища. „Днешният ден е празничен по различни причини. За вас, млади колеги, това е празник на успеха, доказателство за положените усилия ...
Тържествено беше открит барелеф на проф. Давид Давидов 27.10.2015 г. ... съдбите си с УНСС“. Това посочи ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев на тържествена церемония при откриването на барелефа пред зала 2009, която вече ще носи името на проф. Давидов. Пред преподаватели и студенти ректорът изтъкна, че проф. Давидов е сред ...
Кръгла маса по повод Световния ден на статистиката 20.10.2015 г. ... съвети“ присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, председателят на НСИ Сергей Цветарски, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС и ръководител на катедра “Статистика и иконометрия”, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС ...
Резултати от международна научна конференция „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020“, организирана от катедра „Регионално развитие“ 19.10.2015 г. ... на проф. д.ик.н. Стати Статев –Ректор на УНСС. Научната проява се организира по договор № НИД НП-6/2015 г. и е посветена на 95-годишнината от създаването на УНСС.             Международната научна конференция беше ...
Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ 27.10.2015 г. ... проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р ...
Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ 27.10.2015 г. ... проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р ...
40 години от създаването на факултет „Международна икономика и политика” 5.10.2015 г. ... . На събитието присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение, проф. ...
Международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: осем години по-късно“ 2.10.2015 г. ... и бизнес“.  От името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев участниците в конференцията приветства проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета. Тя акцентира върху актуалната проблематика на форума, интердисциплинарните доклади, очакваните ...
Международен семинар „Развитие на човешките ресурси в областта на ядрената сигурност“ 1.10.2015 г. ... работи. На откриването присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев,  д-р Камар Мрабит,  директор на дирекция "Ядрена сигурност" в МААЕ, Н.Пр. посланик Светослав Спасов, постоянен представител на Република България към ООН, ОССЕ и други международни ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Счетоводство“ 2.10.2015 г. ... проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д.и.н. Иван Душанов, доайен на катедрата и председател на Съюза на ...
Открита бе новата учебна година в РЦДО-Хасково 27.9.2016 г. ... проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС ”бакалавър”, който ги поздрави с избора на университет и специалност, призова ги да бъдат дисциплинирани и постоянни, да не спират да се стремят към нови знания. Проф. д-р Огнян ...
Открита бе новата учебна година в РЦДО-Хасково 28.9.2015 г. ... проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС ”бакалавър”, който ги поздрави с избора на университет и специалност, призова ги да бъдат дисциплинирани и постоянни, да не спират да се стремят към нови знания. Проф. д-р ...
Тържествено беше открита 95-ата академична учебна година 24.9.2015 г. ... учебна година“, изтъкна ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев пред препълнената аула „Максима“. Гост на официалното откриване на новата учебна година бе министърът на финансите Владислав Горанов. Националният, европейският и студентският химн ...
iPro - Международна конференция "Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии - в съответствие с изискванията на бизнеса" 9.9.2015 г. ... уеб-базирани модули. От името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев приветствие към конференцията направи проф. д-р Веселка Павлова - зам.ректор на УНСС. Тя изрази увереност, че резултатите от проекта ще бъдат от пряка полза за учебната дейност на УНСС. Целите и ...
Международна конференция „Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии – в съответствие с изискванията на бизнеса“ 8.9.2015 г. ... . д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС, и доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК, при откриването на конференцията Проектът цели разработването на съвременна рамка на компетентностите и универсален модел на учебен план, който може да се адаптира ...
Проф. Статев получи благодарствено писмо от ректора на Финансовата академия в Астана 22.7.2015 г. ... на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев получи писмо от проф. д.ик.н. Олга Яновская, ректор на Финансовата академия в Астана, Казахстан, в което тя отправя благодарност за ефективното сътрудничество между двете висши училища. В писмото проф. Яновская благодари на проф. д-р ...
УНСС бе домакин на грандиозно снукър шоу, ректорът откри световната проява 22.7.2015 г. ... . Университетската подкрепа в лицето на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев показа, че има място за сътрудничество между академичните среди и джентълменския спорт - по подобие на Пекинския университет, където се провежда един от най-силните турнири в света – откритото първенство ...
Ректорът води церемонията по предаването на властта в Българската народна банка 22.7.2015 г. ... – специалност „Финанси“, заяви ректорът на университета.  Тримата възпитаници на УНСС – неговият ректор и член на УС на БНБ проф. Стати Статев, новоизбраният гуверньор на банката Димитър Радев и предшественикът му Иван Искров (от ляво надясно) В ...
Проф. д.ик.н. Стати Статев се срещна с директора на европейската програма „Жан Моне“ 20.7.2015 г. ... на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев се срещна с проф. д-р Елефтериос Теласинос, ръководител на катедра „Морски изследвания“ към Университета на Пирея. Гръцкият професор е директор на европейската програма „Жан Моне“, както и основател и главен редактор на три научни ...
Академична лекция „Революцията на цените и нейното влияние върху световното стопанство през XVI и XVII век” 1.7.2015 г. ... икономия“. На събитието присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, проф. д-р Благой Колев, омбудсман на УНСС, Николай Бакърджиев, ...
Кръгла маса: „ТЕМПУС JEP 09543/95: Публични финанси в трансформираща се икономика: България – 20 години по-късно” 1.7.2015 г. ... се проведе в УОБ – Равда под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Участници в кръглата маса В събитието взеха участие проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС, проф. д-р Мария Брауър от университета в Амстердам, Холандия, доц. д-р Стоян ...
Заключителна конференция по проект „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор” 29.6.2015 г. ... присъстваха проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Тодор Тодоров, ръководител на проекта, преподаватели, студенти.   По време на заключителната конференция Партньорите, целите, ...
УНСС стана учредител на първата Асоциация на икономическите училища в България 22.6.2015 г. ... бе учредена на националното съвещание на директорите на икономическите гимназии в страната и представители на ректорското ръководство на университета, което се проведе в УОБ – Равда. Форумът бе ръководен от проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС ...
Наш студент спечели Националния конкурс „Млад одитор – 2015 г.“ 19.6.2015 г. ... . Наградата й бе връчена от доц. Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ. Победителите и официалните гости на събитието Целта на конкурса е да бъде  популяризирана одиторската професия сред младите хора, както и да се акцентира върху ролята на одита в бизнес средите и обществото. ...
Създадена бе Асоциация на икономическите училища в България и бе приет план за действие за учебната 2015/2016 г. 17.7.2015 г. ... в с.Равда се проведе национално съвещание на директорите на икономическите гимназии в България, ректорското ръководство на УНСС и представители на министерството на образованието и науката. На събитието присъстваха проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС ...
Среща с ръководството на Професионалната бизнес академия в Тирана 15.6.2015 г. ... присъстваха проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор на УНСС, доц. д-р Константин Танев от катедра „Частноправни науки“, както и делегация на ПБА, водена от нейния ректор д-р Юлбер Безо. Проф. Христина Балабанова Проф. Валентин Кисимов (вляво) и проф. ...
Подписан бе меморандум за партньорство между университета и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ 12.6.2015 г. ... системи“ (НКИТЕС). Документът бе подписан от ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и председателят на УС на НКИТЕС проф. д-р Румен Стайнов. На събитието присъстваха проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор, Николай Бакърджиев, ...
Подписан бе меморандум за партньорство между университета и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ 27.10.2015 г. ... (НКИТЕС). Документът бе подписан от ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и председателят на УС на НКИТЕС проф. д-р Румен Стайнов. На събитието присъстваха проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор, Николай Бакърджиев, ...
УНСС ще си сътрудничи с Нестле България 10.6.2015 г. ... България подписаха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, и Хуан Карлос Пералехо Серано, изпълнителен директор на компанията. Документът бе подписан в присъствието на членовете на ректорското ръководство проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, замистник-ректор, и Николай Бакърджиев, ...
В университета се проведе XXIV конференция на БАПА 8.6.2015 г. ... присъстваха проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“, проф. д-р Георги Генов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, проф. д-р Даниела Кох – Кожухарова, ръководител на катедра „Чужди езици и приложна ...
УНСС бе домакин на дискусия пред редовната среща на МВФ и Световната банка 2.6.2015 г. ... присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и член на УС на БНБ, Мено Снел, изпълнителен директор на МВФ, Франк Хеемскерк, изпълнителен директор на Групата на Световната банка,  Владислав Горанов, министър на финансите, Калин Христов, зам.-управител на БНБ. Проф ...
Представена бе монография на акад. Евгени Матеев, първото издание от библиотеката „Бележити учени“ на УНСС 3.6.2015 г. ... , присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Боян Дуранкев, председател на Издателския съвет на УНСС, Зоя Матеева, дъщеря на видния икономист, доц. д-р Пенчо Иванов, ръководител на катедра ...
Проф. Стати Статев бе отличен с Почетния ректорски знак на ВТУ 5.6.2015 г. ... на Университета за национално и световно стопанство проф. д.ик.н. Стати Статев  бе отличен с Почетния ректорски знак на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Отличието му бе връчено на тържествената церемония във ВТУ от проф. Пламен Легкоступ, досегашен ректор на ...
Проф. Стати Статев връчи награди на „Застраховател на годината 2014“ 26.5.2015 г. ... Маринела в София проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, връчи престижната награда "Застраховател на годината 2014" за най-динамично развиващо се застрахователно дружество за 2014 г. на изпълнителния директор на ЗАД „Армеец" Румен Георгиев (на снимките долу). Проф. Статев ...
Тържествено бе открит музеят на УНСС 25.5.2015 г. ... , в присъствието на проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на университета, акад. Стефан Воденичаров, председател на БАН, академичното ръководство на университета и гости за честването на 95-годишнината на УНСС ...
Ректорът участва в честването на юбилея на Тракийския университет 27.5.2015 г. ... . д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и зам.-председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България, участва в честването на 20-годишния юбилей на Тракийския университет в Стара Загора. Той поднесе на проф. двмн Иван Въшин, и.д ректор на Тракийския университет, поздравителен адрес от ...
УНСС поздравява Медицинския университет - Пловдив 27.5.2015 г. ... на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, зам.-председател на Съвета на ректорите,   присъства на тържественото събрание по повод 70-годишния юбилей на Медицинския университет – Пловдив. „Седем десетилетия са достойна и респектираща академична възраст, еманация на славна ...
Деветнадесети турнир по тенис за „Купата на ректора“ 22.5.2015 г. ... традиционен турнир по тенис за „Купата на ректора“ на УНСС . Този турнир бе част от спортните прояви на висшето училище по случай неговата  95-годишнина и бе организиран от спортния клуб на преподавателите и служителите на УНСС „Св. Георги Победоносец“ с председател ...
Академични чествания за 95-годишнината на УНСС 20.5.2015 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, зам.-ректорите, бивши ректори, декани на факултети, ръководители на катедри, доайени на академичната наука, преподаватели, студенти. ...
Шеста национална олимпиада по маркетинг 13.11.2015 г. ... д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор на УНСС, доц. д-р Пенчо Иванов, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ и директор на Университетския център по маркетинг, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, Георги Чернев, председател на ...
Шеста национална олимпиада по маркетинг 18.5.2015 г. ... д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор на УНСС, доц. д-р Пенчо Иванов, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ и директор на Университетския център по маркетинг, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, Георги Чернев, председател на ...
Заслужени отличия в ,,Студент на годината 2015“ 14.5.2015 г. ... д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, Димитър Дилчев, кмет на район ,,Студентски“, Денис Димитров, председател на Студентския съвет на УНСС, Весела Михайлова, председател на Студентския съвет на Икономическия университет – Варна ...
Дискусионен форум „Възможности за развитие на социално предприемачество през периода 2014-2020 г. – създаване на заетост за младите хора" 11.5.2015 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Лалко Дулевски, председател на  ИСС, Ариане Родер,  вицепрезидент на група 3 на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), проф. д.ик.н. Нено Павлов, зам.-председател на ИСС, ...
Ден на отворените врати в УНСС 5.5.2015 г. ... . д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, приветства гостите от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Проф. Веселка Павлова приветства гостите на ...
Публична лекция на Н.Пр. Уей Дзинхуа, извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република в България 30.4.2015 г. ... д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор на УНСС, които представи гост-лектора. На събитието присъства и доц. д-р Поля Кацамунска от катедра „Публична администрация“. Проф. Кисимов (в средата) представя Н.Пр. Уей Дзинхуа (вляво от него). ...
УНСС бе домакин на кръгла маса на парламентарната Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта и Министерството на младежта и спорта 29.4.2015 г. ... Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС, и Министерството на младежта и спорта проведоха кръгла маса на тема: „Интеграция на младите хора в европейска България. Проблемите на младежта: митове и реалност“. На откриването на форума в голямата конферентна ...
Международна научна студентска конференция по икономика, политика и мениджмънт 28.4.2015 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. Владимир Автономов, научен ръководител на Факултета по икономически науки на ВУИ,  д.ик.н. Татяна Четвернина, директор по ...
Публична лекция на тема: „Здравни, финансово-икономически и управленски аспекти на българското здравеопазване“ 23.4.2015 г. ... , създател и първи директор на НЗОК. На лекцията, организирана от УНСС и Софийската търговско-промишлена камара (СТПК), присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Георги Чернев, председател на СТПК, гл.ас. д-р ...
Ректорът награди ИДЕС с възпоменателен медал 23.4.2015 г. ... . д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, участва в конференцията „Одиторската професия в контекста на новото европейско законодателство“, организирана от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС). В приветствието си към ...
Семинар по проект „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор“ 21.4.2015 г. ... проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС, доц. д-р Тодор Тодоров, ръководител на проекта, Павол Вайс от Института по туризъм в Словакия, доц. Петър Петров, председател на БАСЕТ, представители на Европейския център за ...
На пресконференция и кръгла маса бяха представени резултатите по проект за актуализиране на учебните програми в професионално направление „Икономика“ 17.4.2015 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, Гълъб Донев, зам.-министър на труда и социалната политика, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор, доц. д-р Марчо Марков, ръководител на проекта,  доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия ...
Международна конференция „Градско земеделие“ с учени и експерти от 21 страни 16.4.2015 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. Франк Лорберг, председател на акцията по Програма  COST, проф. Димитър Николов, директор на Института по аграрна икономика, проф. Викрам Бат от университета МакГил, Канада, проф. д-р Валентин Гоев, зам ...
Представена бе монографията „Социални емпирични изследвания. Методологически аспекти“ 3.4.2015 г. ... . д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа социология“, преподаватели, докторанти, студенти. От дясно на ляво: проф. Веселка ...
Ректорът връчи отличия на партньори на УНСС за успешно приключил проект 26.3.2015 г. ... на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев награди руските партньори на университета, участвали в проект „Функциониране на локалните производствени системи в условията на икономическа криза. Сравнителен анализ и бенчмаркинг в ЕС и извън него (FOLPSEC) по ...
Публична лекция за екипния онлайн маркетинг 26.3.2015 г. ... камара, присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Пенчо Иванов, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, Румен Георгиев, изпълнителен директор на ЗАД “Армеец”, Никола ...
Трета годишна конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ 25.3.2015 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Георги Генов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, чл. кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов, проф. д-р Динко Динков от катедра „Международни отношения“, Любомир Кючуков, директор на ИИМО и ...
Публична лекция на д-р Ханс Волфганг Унтердорфер 19.3.2015 г. ... проведе в зала „Тържествена“. Присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, Антон Принц Собиески цу Шварценберг, вицепрезидент на Центъра за европейско университетско образование – Австрия, зам.-ректорите проф. д-р Веселка Павлова и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, преподаватели, ...
Заключителна конференция по проект „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“ 16.3.2015 г. ... конференцията присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д.ик.н. Станка Тонкова, ръководител на проекта, доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката, представители на МОН, гости от Института по икономика и индустриално инженерство към Сибирското отделение ...
Ректорът връчи свидетелства за академична длъжност на трима преподаватели от Финансово-счетоводния факултет 12.3.2015 г. ... факултет. На събитието присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, първият зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ проф. Огнян Симеонов, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 5.3.2015 г. ... на университета проф. д.ик.н. Стати Статев връчи сертификатите на победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика, което се проведе на 21 февруари в УНСС. Единадесет от дванадесетте постигнали най-висок резултат са абитуриенти от Националната търговско-банкова гимназия ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 27.10.2015 г. ... на университета проф. д.ик.н. Стати Статев връчи сертификатите на победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика, което се проведе на 21 февруари в УНСС. Единадесет от дванадесетте постигнали най-висок резултат са абитуриенти от Националната търговско-банкова гимназия ...
Публична лекция „Маркетингова стратегия за разработване на успешен нов продукт” 27.2.2015 г. ... зала и на нея присъстваха Николай Бакърджиев, помощник-ректор, проф. д-р Боян Дуранкев, преподавател в катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, Георги Чернев, председател на УС на СТПК, и др. Отдясно наляво:Мина Николова, Николай Бакърджиев, гл.ас. Николай Ванков, проф.Боян ...
Публична лекция "Глобалните икономически тенденции и как България да се възползва от тях" 26.2.2015 г. ... на срещата проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията. Той изтъкна, че публичната лекция е конкретна проява на активното сътрудничество между УНСС и СТПК след двустранното споразумение между двете институции, подписано през януари т.г.  Тази среща дава ход на ...
Шесто състезание по микроикономика "Ние знаем повече" 24.2.2015 г. ... на гимназията, присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ръководител на катедра „Икономикс“, проф. д-р Трайчо Спасов, ръководството на НТБГ.  При откриването на състезанието. ...
Почетният ректор на УНСС е избран за председател на ПГ на АБВ 20.2.2015 г. ... . д-р Борислав Борисов, почетен ректор и ректор на УНСС от 2003 г. до 2011 г. и заместник-председател на Политическа партия „Алтернатива за българско възраждане“, е избран за председател на парламентарната група на АБВ. Проф. Борисов е и председател на парламентарната Комисия по въпросите на ...
Ректорът и почетният ректор на УНСС бяха гости на конгреса на НБС „ВОН-КНСБ“ 5.2.2015 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, заместник-председател на Съвета на ректорите, и почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов, председател на парламентарната Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, бяха гости на четвъртия конгрес на Националния браншов синдикат „Висше образование и ...
Проф. д.ик.н. Стати Статев връчи Почетния знак на ректора на чл.-кор. проф. Иван Илиев за неговата 90-годишнина 28.1.2015 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев връчи Почетния знак на ректора на УНСС на чл.-кор. проф. д.ик.н. Иван Илиев „за изключителен принос в развитието на УНСС, академична всеотдайност и почтеност и по повод на неговата 90-годишнина“. На събитието в зала „Тържествена“ присъстваха ректорското ръководство, ...
УНСС вече се управлява с интегрирани облачни технологии 20.12.2014 г. ... на 5 декември проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизация и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“ във висшето училище. Констанца Григорова, Computerworld Прочете още.. ...
Ректорът връчи сертификати на победителите от второто Национално състезание по финанси и счетоводство 19.12.2014 г. ... на университета проф. д.ик.н. Стати Статев връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство, което се проведе на 14 декември в Тестовия център на УНСС. На церемонията в зала „Тържествена“ присъстваха проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам ...
Възпитаниците на катедра „Предприемачество“ на прага на успешна кариера 22.12.2014 г. ... в зала „Тържествена“ присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, зам.-ректорът проф. д-р Валентин Гоев, ръководителят на катедра „Предприемачество“ проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, посланикът на Република Словакия Н.Пр. Мариан Якубоци, председатели и ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на четвъртия випуск бакалаври по предприемачество 10.12.2015 г. ... „Фамилно предприемачество“. Вдясно – Ректорът на УНСС проф. Стати Статев.   Абсолвенти на катедра „Предприемачество“   Проф. Кирил Тодоров, Ректорът на УНСС проф. Стати Статев, и г-н Мариан Якубоци, Посланик на Република Словакия в Република ...
Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректорското ръководство 17.12.2014 г. ... Общото събрание събра в аула „Максима“ делегати, бивши ректори, гости. В дневния ред на събранието бяха включени отчет на ректорското ръководство за периода декември 2013 г. - декември 2014 г., отчет за дейността на Контролния съвет, промени в правилника на УНСС и др. „Преди две седмици, при оповестяването ...
Проф. д-р Борислав Борисов бе отличен с Почетния знак на ректора 17.12.2014 г. ... нямаше как да го притежава в двата си мандата като ректор. И това е Почетният знак на ректора, каза проф. д.ик.н. Стати Статев пред делегатите и гостите на Общото събрание на УНСС. За изключителни заслуги към университета и по повод на неговата 65-годишнина проф. д-р Борислав Борисов, ...
Заключителна конференция по проект BG051PO001–3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС” 16.12.2014 г. ... на форума присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, доц. д-р Венелин Бошнаков, ръководител на проекта.  При откриването на конференцията. Отляво надясно: проф. Валентин Гоев, доц. ...
Проф. Миркович носител на почетния знак на ректора 16.12.2014 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев награди проф. д.ик.н. Камен Миркович с почетния знак на ректора за изключителен принос в развитието на УНСС, вярност към академичните традиции и по повод на неговата 75-годишнина ...
Второ национално състезание по финанси и счетоводство в УНСС 15.12.2014 г. ... проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, доц. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет, Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия, Даниела Гонкова, помощник-директор на НТБГ. Минути ...
Заключителна пресконференция по проект "С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство" 12.12.2014 г. ... проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност и ръководител на проекта, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по ...
Ректорът се срещна с посланика на Малта 12.12.2014 г. ... УНСС и университети в Малта обсъдиха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и Н. Пр. Лино Бианко, посланик на Малта в България и Румъния. В разговора ректорът изтъкна лидерската позиция на нашия университет в българското и европейското образователно и изследователско ...
Годишна научна сесия на УНСС 11.12.2014 г. ... ., изтъкна при откриването на форума ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. На годишната научна сесия, която открои академичната изследователска дейност на УНСС, присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, проф. д-р Валентин Гоев, зам ...
Бакалаврите и магистрите от "Бизнес администрация" се дипломираха 16.12.2014 г. ... проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор на университета, преподаватели от катедрата, близки и приятели. Абсолвенти С приветствие от името на ректора проф. Стати Статев и от свое име се обърна към абсолвентите проф. Кисимов. Здраве и успехи, развитие ...
Бакалаврите и магистрите от "Бизнес администрация" се дипломираха 11.12.2014 г. ... проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор на университета, преподаватели от катедрата, близки и приятели. Абсолвенти С приветствие от името на ректора проф. Стати Статев и от свое име се обърна към абсолвентите проф. Кисимов. Здраве и успехи, развитие ...
Церемония по връчване на дипломите на 21-я випуск на специалност „Стопанска логистика“ 11.12.2014 г. ... бе проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета. Проф. Статев приветства абсолвентите Преди близо четвърт век в УНСС бе разкрита специалността „Стопанска логистика“ и бе първата не само за България, но и за страните от Източна Европа, направи ...
Кръгла маса "Европейското законодателство за независим финансов одит" 10.12.2014 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС,  проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, Бойко Костов, председател на УС на Института на дипломираните ...
Семинар-демонстрация „Интегриране на облачните технологии за управление на образователния процес в УНСС“ 5.12.2014 г. ... проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. Николай Денков, зам.-министър на образованието и науката, Брус Бъртън, зам.-посланик на САЩ в ...
Дни на кариерата в УНСС 2014 4.12.2014 г. ... и други участват в него, посочи ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на Дните на кариерата в УНСС за секторите икономика, финанси, човешки ресурси, маркетинг и обслужване на клиенти. Традиционният за висшето училище форум беше ...
Дипломантите от "Регионално развитие" на старта на професионалния си път 3.12.2014 г. ... . д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор на университета, връчи дипломите на отличниците  бакалаври и магистри от специалност „Регионално развитие“. Бакалаврите Зорница Панайотова и Ели Любомирова бяха наградени и със специална грамота. Проф. Кисимов ...
Двоен празник за катедра „Икономика на туризма“: юбилей на проф. Манол Рибов и изпращане на абсолвентите 1.12.2014 г. ... Рибов. На събитието присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, проф. д-р Таня Парушева, зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и научен секретар на катедра ...
На добър час на третия випуск бакалаври от РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... от проф. д-р Веселка Павлова, зам.ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, и доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО - Хасково. Проф. Веселка Павлова и доц. Живко Драганов Приветствие от името на ректорът на университета проф. ...
На добър час на третия випуск бакалаври от РЦДО - Хасково 1.12.2014 г. ... от проф. д-р Веселка Павлова, зам.ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, и доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО - Хасково. Проф. Веселка Павлова и доц. Живко Драганов Приветствие от името на ректорът на ...
Почетният ректор на УНСС е избран за председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на Народното събрание 28.11.2014 г. ... . д-р Борислав Борисов, почетен ректор и ректор на УНСС от 2003 г. до 2011 г., е избран за председател на парламентарната Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта.      На добър час! Кураж, воля и успех във високоотговорната работа за ...
Посланикът на Кралство Испания у нас Н.Пр. Хосе Луис Тапия изнесе публична лекция 28.11.2014 г. ... . Посланикът бе придружен от директора на Института „Сервантес“ за България Хавиер Валдивиелсо и директора на отдела по образователните въпроси към посолството на Испания Сесар Аха. Преди лекцията посланикът бе приет от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати ...
Годишна студентска научна сесия 27.11.2014 г. ... проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на университета, Георги Чернев, председател на Софийската търговско-промишлена палата, докторанти и студенти. Много от участниците във форума са млади хора с опит, изявявали се вече в научната и ...
Студентска кръгла маса „От какви знания за политиката се нуждаят студентите от икономическите специалности“ 27.11.2014 г. ... на проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. Тя посочи, че докладите и политическите есета от форума ще бъдат публикувани в сборник, а най-добрите от тях ще намерят място в университетските издания. Някои от студентските постижения могат ...
Дипломи и за възпитаниците на катедра „Национална и регионална сигурност“ 26.11.2014 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета, генерал-лейтенант Ангел Антонов, началник на Националната служба за охрана (НСО), проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от специалност „Публична администрация“ 26.11.2014 г. ... на дипломите присъстваха заместник-ректорът по обучение в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение на УНСС проф. д-р Веселка Павлова, председателят на Фондацията за реформа в местното самоуправление Здравко Сечков, заместник-кметът на Столична община д-р Тодор ...
Юбилейна научна конференция „Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа“ 24.11.2014 г. ... Конференцията, под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, бе организирана от Юридическия факултет на университета и Алумни клуба на завършилите ЮФ на УНСС. На форума в голямата конферентна зала присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. ...
Заключителна пресконференция на проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 21.11.2014 г. ... . На събитието присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, ръководител на проекта, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията и ...
Публична лекция на Абрахам Х. Фоксман, национален директор на Лигата против поругаването 21.11.2014 г. ... директор на Лигата против поругаването Абрахам Х. Фоксман изнесе публична лекция в университета на тема „Толерантността като проводник на просперитет“. На тържественото събитие в аула „Максима“ присъстваха ректорът на УНСС проф. ...
Троен юбилей на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ 19.11.2014 г. ... Лозанова, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, президентите на синдикалните организации КТ „Подкрепа“ - д-р Константин Тренчев, и на КНСБ Пламен Димитров, Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, представители на ...
Дипломи за младите маркетолози и плановици 17.11.2014 г. ... На тържеството присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, преподавателите от катедрата, близки и приятели на абсолвентите. При откриването на церемонията. Отляво надясно: доц. д-р Галя Младенова, зам.-декан на факултет "Управление и ...
Десетата юбилейна международна научна конференция на младите учени 13.11.2014 г. ... организирана под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев от Финансово-счетоводния факултет на УНСС със съорганизатори Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Университетът на Болоня, Италия, Полтавският университет по икономика и ...
Студентски дискусионен форум "Развитие на регионите в Република България - приоритети за новия програмен период 2014-2020" 12.11.2014 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф.  д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в България, Димчо Димов и Васил Христов, главни ...
Лекция на ICAEW и бизнес игра със студенти 11.11.2014 г. ... Трифонова От името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев приветствие към участниците поднесе проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя изтъкна значимостта на инициативата като ...
И журналистите взеха своите дипломи 14.11.2014 г. ... от випуска От името на ректора на УНСС проф. д.ик.н Стати Статев приветствие към абсолвентите поднесе проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Трябва да имате високо самочувствие на ...
Национална научна конференция със студенти и докторанти „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“ 7.11.2014 г. ... проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската работа, проф. д.ик.н. ...
Ректорът връчи дипломите на първия випуск „Политическа икономия“ 6.11.2014 г. ... . На събитието присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и заместник-ректорите проф. д-р Огнян Симеонов, проф. д-р Веселка Павлова, проф. д-р Валентин Гоев и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, деканът на Общоикономическия факултет доц. д-р ...
Катедра "Индустриален бизнес" изпрати и випуск 2014 от "Икономика на индустрията" 3.11.2014 г. ... най-добри пожелания от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев се обърна към абсолвентите проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС. Впечатлен съм от вашия успех, който показва категорично, че тук завършват хора с добро образование, каза ...
С най-висок успех се дипломираха бакалаврите от специалност „Бизнес икономика“ 3.11.2014 г. ... . д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор на УНСС. Той приветства абсолвентите от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и им пожела на добър час. Създавате уникална общност от хора със знания, които ще прилагате занапред, посочи той. Респектиращ е вашият успех, ...
Юбилейна среща на първия випуск магистри "Здравен мениджмънт" 31.10.2014 г. ... проф. Веселка Павлова, зам-ректор на университета, доц. Иван Стойчев, директор на Института за следдипломна квалификация, проф. Евгения Делчева, катедра "Публична администрация", проф. Маргарита Александрова, директор на Центъра за дистанционно ...
На добър час на бакалаврите от специалност „Счетоводство"! 30.10.2014 г. ... . д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, поздрави абсолвентите и им пожела житейски и професионални успехи. Над 75% от завършилите бакалавъри в университета имат желание да продължат тук и ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалност "Международни икономически отношения" 29.10.2014 г. ... . д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор на УНСС. Сред най-важните моменти в живота той открои дипломирането в университета, от които започва и свободният избор към успеха. Проф. Кисимов поздрави бакалаврите и магистрите от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. ...
Научно-практическа конференция „Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения” 24.10.2014 г. ... . Форумът бе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова и бе организиран от катедра „Икономика на транспорта“ и Висшето транспортно училище ...
Ректорът се срещна с представители на Висшето училище по икономика 24.10.2014 г. ... на университета проф. д.ик.н. Стати Статев се срещна с представители на Националния изследователски университет „Висше училище по икономика“, Русия. На срещата присъстваха проф. д.ик.н. Владимир Автономов, член-кореспондент на Руската академия на науките, ...
Международна конференция "Управление на недвижимата собственост" 18.10.2014 г. ... (отдясно наляво) От името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев пожелания към участниците във форума отправи проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. Той открои спецификата на конференцията и изтъкна значението на тясното ...
УНСС ще си сътрудничи с гръцки университети 14.10.2014 г. ... между УНСС и Атинския университет обсъдиха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и проф. д-р Михалис Псалидопулос. Известният гръцки учен икономист участва в Деветата конференция на Мрежата за монетарна история на Югоизточна Европа „Изследване на Югоизточна Европа в историческа и ...
Главният редактор на научното списание „Паноикономикус“ в УНСС 14.10.2014 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев се срещна с Коста Йосифидис, главен редактор на икономическото списание „Паноикономикус“. На срещата присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, и доц. д-р Пенчо Пенчев, зам.-декан по международното ...
Ректорът и почетният ректор на УНСС с Почетния знак на КИА - Пловдив 14.10.2014 г. ... и почетният ректор на УНСС - проф. д.ик.н. Стати Статев и проф. д-р Борислав Борисов - бяха удостоени с Почетния знак на Колежа по икономика и администрация (КИА) - Пловдив. Отличията им бяха връчени на тържествена академична церемония по случай откриването на новата учебна ...
Девета конференция на Мрежата за монетарна история на Югоизточна Европа „Изследване на Югоизточна Европа в историческа и сравнителна перспектива“ 10.10.2014 г. ... , Франция, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, Димитър Костов, подуправител на БНБ, Иван Христов, изпълнителен директор на Българска банка за развитие, Димитър Митев, Българска банка за развитие  Това събитие е поредното автентично доказателство за благородната ...
Международна конференция „Западните Балкани и Европейският съюз. Поуки от последното разширяване на ЕС и предизвикателствата пред бъдещата интеграция“ 9.10.2014 г. ... . На откриването на форума присъстваха ректорът на УНСС проф. Стати Статев; проф. Ксавие Рише, Университет "Сорбона", Париж, координатор на проекта ВALKINT; доц. Петър Чобанов, бивш министър на финансите, преподавател в УНСС; проф. Веселин Минчев от Института за икономически ...
Международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз – седем години по-късно“ 3.10.2014 г. ... конферентна зала От името на ректора проф. д.ик. н. Стати Статев приветствие към участниците в конференцията отправи проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. Той акцентира върху значимата тема и широкото академично присъствие на форума, с ...
Дипломира се шестият випуск от съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент 29.9.2014 г. ... абсолвенти бяха поздравени от ректора на УНСС проф. Стати Статев, заместник-ректора на Университета Нотингам Трент и директор на Колежа по бизнес право и социални науки  проф. Найджъл Хийли, Н. Пр. Джонатан Алън, посланик на Великобритания в България. На ...
РЦДО-Хасково посрещна 166 първокурсници 18.9.2014 г. ... проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО-Хасково, представители на областната и общинската администрация.    Първокурсниците Проф. ...
РЦДО-Хасково посрещна 166 първокурсници 30.9.2015 г. ... проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО-Хасково, представители на областната и общинската администрация.    Първокурсниците   ...
На добър час на студентите от РЦДО-Пловдив! 16.9.2014 г. ... (КИА). Проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, приветства студентите и им пожела успех. Тя подчерта, че двете професионални направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ са с най-високо входно ниво, като възможно ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година 16.9.2014 г. ... година. На президиума заеха местата си ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, министър-председателят проф. д-р Георги Близнашки, проф. д-р Стоян Стоянов, председател на Общото събрание, и Антоан Шотаров, председател на Студентския съвет. На тържеството в аула ...
Проф. д.ик.н. Стати Статев отличи ръководителя на съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент 14.7.2014 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев връчи на доц. д-р Емил Хелиенек, ръководител на съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент,  Великобритания, възпоменателен медал  „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на Университета за ...
Ректорът връчи възпоменателен медал на директора на НТБГ 9.7.2014 г. ... на университета проф. д.ик.н. Стати Статев връчи на Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ), възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на Университета за национално и световно стопанство“ (на снимката долу). ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и МААЕ 30.6.2014 г. ... агенция за атомна енергия (МААЕ) подписаха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и генералният директор на агенцията Юкия Амано. На събитието присъстваха ректорското ръководство, доц. д-р Светослав Спасов, постоянен представител на Р България към Службата на ООН, Организацията за ...
Споразумение за научно сътрудничество между УНСС и Института за международни изследвания в Шанхай 27.6.2014 г. ... проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор на университета, и проф. Ян Дзъмин, председател на Академичния съвет на Шанхайския институт. На подписването присъстваха проф. д-р Георги Генов, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет „Международна икономика и ...
Проф. д.ик.н. Велчо Стоянов носител на почетния знак на три университета 26.6.2014 г. ... 80-годишен юбилей с Почетния знак на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. По повод на знаменателната годишнина проф. Стоянов беше удостоен и с почетния знак на ректора на Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и с почетния знак на ректора на ...
Удостоверения за професионална квалификация по икономика и организация на ВиК отрасъла получиха курсисти 30.4.2015 г. ... , обърна се проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета, към завършилите. Стана традиция Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) да провежда тези специализирани курсове, които сега завършиха 250 специалисти, посочи тя. Проектът бе успешен, тъй като процесът на ...
Конференция по проект за актуализиране на учебните планове и бакалавърските програми в професионално направление „Икономика“ 19.6.2014 г. ... й проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“.  Такова научно зареждане е особено необходимо, изтъкна той и пожела успех на участниците във форума. Проектът бе представен от неговия ръководител доц. д-р Марчо Марков. ...
Удостоверения за професионална квалификация по икономика и организация на ВиК отрасъла получиха курсисти 19.6.2014 г. ... за успех, обърна се проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета, към завършилите. Стана традиция Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) да провежда тези специализирани курсове, които сега завършиха 250 специалисти, посочи тя. Проектът бе успешен, тъй като процесът на обучение е ...
Наши студенти на стаж в Световната организация по туризъм 16.6.2014 г. ... благодаря на университета и лично на Вас, господин ректор, за удостояването ми с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“. Смятам, че е привилегия да приема честта, която ми оказа университетът, и ценя много това признание, което ще ме държи свързан с академичния свят, който високо уважавам. ...
Участие на проф.д-р Снежана Башева - декан на ФСФ и проф.д-р Огнян Симеонов - първи зам.-ректор на УНСС и зам.-ректор по обучението в ОКС "Бакалавър" и ръководител на катедра "Финансов контрол" в Кръгла маса, организирана от Института на вътрешните одитори в България 11.6.2014 г. ... – проф.д-р Снежана Башева и първият зам.-ректор на УНСС и зам.-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“  и ръководител на катедра „Финансов контрол“ – проф.д-р Огнян Симеонов на 9 юни 2014 г. участваха в Кръгла маса, организирана от Института на вътрешните ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 8.7.2014 г. ... степен на обучение. На срещата присъстваха зам.-ректорите на университета проф. д-р Веселка Павлова и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф. д-р Маргарита Харизанова, декан на факултет „Управление и администрация” и ръководител на катедра „Управление”, д-р Петър Кънев, зам ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 31.7.2014 г. ... степен на обучение. На срещата присъстваха зам.-ректорите на университета проф. д-р Веселка Павлова и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф. д-р Маргарита Харизанова, декан на факултет „Управление и администрация” и ръководител на катедра „Управление”, д-р Петър Кънев, зам ...
Генералният секретар на Световната организация по туризъм проф. Талеб Рифай стана „доктор хонорис кауза на УНСС“ 29.5.2014 г. ... официална церемония в Академичната зала ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев удостои с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“ проф. Талеб Рифай, генерален секретар на Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН. На тържественото събитие присъстваха академичното ръководство на ...
Откриваща конференция по проект BG051PO001–3.1.08-0031 17.2.2015 г. ... на форума присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, доц. д-р Венелин Бошнаков, ръководител на проекта.  При откриването на ...
Първа научна студентска конференция по икономическа политика 23.5.2014 г. ... гости на форума бяха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, ръководител на катедра „Икономикс“ и член на УС на БНБ, и проф. д.ик.н. Румен Гечев, депутат, преподавател, директор на Университетския център по устойчиво развитие.    проф. Стати Статев, гл. ас. д-р Енцислав ...
Първа научна студентска конференция по икономическа политика 22.5.2014 г. ... гости на форума бяха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, ръководител на катедра „Икономикс“ и член на УС на БНБ, и проф. д.ик.н. Румен Гечев, депутат, преподавател, директор на Университетския център по устойчиво развитие. Конференцията бе организирана от катедра ...
Среща-разговор с Н.Пр. Джонатан Алън, извънреден и пълномощен посланик на Великобритания в България 20.5.2014 г. ... в голямата конферентна зала присъстваха  ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, заместник-ректори, декани на факултети, ръководители на катедри, преподаватели, студенти. Отляво надясно: проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор, ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, Н.Пр. ...
Кръгла маса на тема "Тенденции в развитието на глобалния туризъм" 19.5.2014 г. ... . В научния форум, който се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, взеха участие преподаватели и докторанти от висшите училища в страната, представители на браншовите организации в туризма и туристическите предприятия. Гости на събитието бяха Бранимир Ботев, зам.-министър на ...
Среща-разговор с председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров 16.5.2014 г. ... председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров, каза ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев при откриване на срещата-разговор в Академичната зала. На събитието присъства ръководството на университета, преподаватели и студенти. Акад. Воденичаров бе гост в университета в навечерието на 21 май – 94-ия ...
Успешно приключиха курсовете по "Глобален мениджмънт и лидерство" и "Маркетинг, реклама и бизнес комуникации" 19.5.2014 г. ... бяха връчени от проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и Н.П. Такаши Коидзуми, посланик на Япония в България. С топли думи специализантите бяха приветствани от проф. Божана Неделчева, основоположник на българо-японския проект JICA, доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК при УНСС, проф. ...
Връчване диплома за "доктор" и представяне на значим научен труд 16.5.2014 г. ... събитието присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, зам.-ректорите проф. д-р Веселка Павлова, проф. д-р Валентин Гоев и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, научните ръководители на дисертационното изследване ...
Заслужени отличия в „Студент на годината” 2014 16.5.2014 г. ... организирано от Студентския съвет, под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Партньори на проявата бяха ISIC България,  Societe Generale Експресбанк, студентският портал „Академика.бг”, район „Студентски“. За участие в конкурса кандидатите подаваха ...
Еврокомисарят Ласло Андор е новият „доктор хонорис кауза на УНСС“ 13.5.2014 г. ... официална церемония ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев удостои с почетното звание  „доктор хонорис кауза на УНСС“ Ласло Андор, европейски комисар по заетостта, социалните въпроси и приобщаването. На събитието присъстваха академичното ръководство на университета, извънредният и ...
Национален семинар „Медиация по интелектуална собственост“ 9.5.2014 г. ... . В семинара участваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и директор на Института по интелектуална собственост и лидерство, Марсело ди Пиетро Пералта, директор ...
Национален семинар "Медиация по интелектуална собственост" 20.2.2019 г. ... . В семинара участваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и директор на Института по интелектуална собственост и лидерство, Марсело ди Пиетро Пералта, директор ...
Проф. Стати Статев връчи Почетния знак на ректора на проф. Велчо Стоянов 7.5.2014 г. ... по случай вашия 80-годишен юбилей, обърна се ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев към проф. д.ик.н. Велчо Стоянов. Юбилярят е бивш  зам.-декан на Общоикономическия факултет, ръководител на катедра „Финанси”, зам.-ректор на УНСС по учебната работа ...
Закриваща среща на проект " Умения за бъдещето - към по-добри умения на трудовия пазар чрез по-добро ориентиране и образование" 30.4.2014 г. ... произнесоха проф. Веселка Павлова, заместник ректор УНСС и доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК при УНСС ...
Модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС 30.4.2014 г. ... фонд на Европейския съюз. На нея присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев,  проф. Валентин Гоев - зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Веселка Павлова – зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение“, Николай ...
Трети държавен студентски шампионат по баскетбол 3x3 28.4.2014 г. ... по баскетбол Георги Глушков, спортният директор на 3х3 баскетбол  във ФИБА свят Коста Илиев, проф. д-р Иван Палигоров, зам.-ректор на Лесотехническия университет, зам.-председателят на Столичния обцински съвет проф. Вили Лилков, членовете на УС на Асоциацията за университетски спорт ...
Шеста национална научна конференция за докторанти с международно участие 24.4.2014 г. ... и Румъния. На откриването присъстваха зам.ректорите на УНСС проф. д-р Веселка Павлова и проф. д-р Валентин Гоев, проф. д.ик.н. Станка Тонкова, ръководител на проекта, научни ръководители на докторантите и др. Две важни особености на конференцията:  големия брой участници и добре ...
Среща-дискусия със Зинаида Златанова, вицепремиер и министър на правосъдието 11.4.2014 г. ... на Юридическия факултет, Диана Вакарелска, директор на дирекция „Правосъдие“, и Мария Филипова, експерт в Министерството на правосъдието. Зинаида Златанова (в средата) с Диана Вакарелска и Мария Филипова от своя екип. Вляво: представителите на "Темида" Васил Василев и ...
Четвърта студентска научна конференция „Инфраструктурата: бизнес и комуникации“ 7.4.2014 г. ... и Студентския съвет и бе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. В конференцията взеха участие  студенти, преподаватели, специалисти. Основната цел на форума е да приближим максимално преподавания материал до бизнеса и практиката, посочи в приветствието си проф. д ...
Ректорът връчи отличията на "Спортен турнир на УНСС – 2014" 7.4.2014 г. ... събитието, което бе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. На церемонията присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, проф. д-р Георги Янков, председател на СК на преподавателите и служителите в УНСС, гл. ас. Марко ...
Наши студенти с първа награда за научно творчество 4.4.2014 г. ... , така и докторанти. Новоизбраният ректор на БСУ проф. д.п.н Галя Христозова връчи наградата на нашите студенти, а разработката им ще бъде публикувана в сборник ...
Френският посланик в България говори пред студентите 26.3.2014 г. ... (САИМО). Приветствие към госта от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев направи проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета.  Тя изтъкна, че САИМО организира срещата по повод предстоящия Ден на Европа, а лекцията позволява обсъждането на широк спектър от теми, ...
Балканите в XXI век – българският поглед 21.3.2016 г. ... върху злободневни въпроси“,  каза ректорът на университета Проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на форума. Той поздрави организаторите и ги увери, че УНСС ще продължи да дава своята подкрепа не само чрез предоставяне на логистични възможности, а и чрез активното участие на ...
Кръгла маса на тема: „Инструменти на Европейския съюз за финансиране на образователни политики и дейности”. 17.3.2014 г. ... маса беше открита от доц. д-р Иван Стойчев - директор на Института за следдипломна квалификация при УНСС.Приветствие до участниците в Кръглата маса направи проф. д-р Веселка Павлова - заместник ректор на УНСС, в което определи разглежданата тематика като изключително важна.Презентация на тема ...
Кръгла маса на тема: "Инструменти на Европейския съюз за финансиране на образователни политики и дейности” 14.3.2014 г. ... бе ръководен от доц. д-р Иван Стойчев, директор на Института за следдипломна квалификация Приветствие до участниците направи проф. д-р Веселка Павлова, заместник-ректор на УНСС. Тя определи разглежданата тематика като изключително важна. Проф. д-р Веселка Павлова (в ...
Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов бе удостоен с плакет от СНЦ „ЕГО ПОЛИТИКО“ 6.3.2014 г. ... . д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията на университета, бе удостоен с плакет  от СНЦ „ЕГО ПОЛИТИКО“ "в знак на благодарност и уважение". Отличието му бе връчено от Калина Иванова, председател на „ЕТО ПОЛИТИКО“,  и Богдан Панайотов, зам.-председател ...
Катедра „Икономикс“ продължава дългогодишното си сътрудничество с НТБГ 25.2.2014 г. ... . д-р Огнян Симеонов – първи заместник-ректор на УНСС, връчи възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на Университета за национално и световно стопанство“ на директорката на НТБГ Емилия Иванова „за ползотворно сътрудничество и във ...
Четвърта научна студентска конференция на тема: „Многообразието на туризма в научното познание“ 24.2.2014 г. ... от тях, посочи проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на университета. Катедра „Икономика на туризма“ работи за израстването на своите възпитаници и красноречив показател е, че през тази година тя има най-много приети докторанти – седем, изтъкна проф. Гоев. ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и "Българска банка за развитие"АД 24.2.2014 г. ... , и определя проф.д-рОгнян Симеонов - първи зам.-ректор, за координатор от страна на УНСС ...
Университетът бе домакин на състезание по микроикономика за ученици 21.2.2014 г. ... проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“, Емилия Иванова, директор на НТБГ, журито от катедра „Икономика“ с председател ас. Николай Величков, научен секретар на катедрата. В надпреварата под надслов „Ние ...
Студентското сдружение ЕГО ПОЛИТИКО отбеляза своята 5-годишнина 20.2.2014 г. ... гост бе проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор на университета. Той поздрави присъстващите и им пожела нови успехи.  Екипът на сдружението и специалната торта за 5-годишнината За своите пет години организацията осъществи добри партньорства, утвърди името си и ...
Публична лекция за световната туристическа индустрия през XXI век 18.2.2014 г. ... присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на университета, проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, преподаватели, много студенти. Нашият университет, чрез катедра „Икономика на туризма“, за пръв път в страната направи ...
На тържествена церемония бяха отличени първите стипендианти по икономика на „Белла България“ 11.2.2014 г. ... . На церемонията присъстваха проф. Стати Статев, ректор на университета, доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, Кирил Хаджидинев, директор „Маркетинг“ в „Белла България“, Златислава Медарова, директор „Човешки ...
Първи съвместен семинар на УНСС, Конфиндустрия България и Болонския университет 4.2.2014 г. ... , каза проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС, която приветства участниците от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. Този факт не е само инициатива, свързана с подписаните споразумения за съвместна научна и практическа дейност както между нашия и италианския университет, ...
Представени бяха резултатите по проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 30.1.2014 г. ... дистанционно обучение. На събитието присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение, ръководител на проекта, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията и главен ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство 19.12.2014 г. ... на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев награди победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство, което се проведе на 14 декември в Тестовия център на УНСС. На церемонията в зала „Тържествена“ присъстваха проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по ...
Дипломираха се и бакалаврите от "Икономика на човешките ресурси" 20.12.2013 г. ... завършилите винаги да помнят думите на първия ректор на нашия университет проф. Стефан Бобчев: „Духът прави силата!“. Доц. Близнаков връчва дипломи на ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 19.12.2013 г. ... делегати, бивши ректори, гости. В дневния ред на висшия колективен орган за управление на университета бяха включени отчет на ректорското ръководство за периода декември 2012 г. – декември 2013 г., отчет на Контролния съвет, попълване на ...
Национално състезание по финанси и счетоводство в УНСС 14.12.2013 г. ... Огнян Симеонов, първи зам.-ректор на университета, проф. д. ик. н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия и др. Проф. д-р Огнян Симеонов даде началото на състезанието. ...
Дипломира се и третият випуск предприемачи 14.12.2013 г. ... . д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, отправи поздравления от името на ректора и ръководството на университета. Приветствам ви в този важен за вас ден. Желая ви лично щастие, успехи и продължаване на ...
Научен форум за настоящето и бъдещето на стратегическото планиране и програмиране 16.12.2013 г. ... за това", изтъкна ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването  на конференцията на тема „Стратегическо планиране и програмиране: настояще и бъдеще“. На научното събитие, организирано от катедра „Маркетинг и ...
Университетска годишна научна сесия 12.12.2013 г. ... . д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на университета, и диференцира научния продукт - 58 университетски, 9 международни, финансирани по европейски програми, 9 по ОП „Развитие на човешките ресурси“, 6 проекта, финансирани от ...
Договор за сътрудничество между УНСС и Колежа по пощи и далекосъобщения 12.12.2013 г. ... , подписан от техните ректори Проф. д.ик.н. Стати Статев и проф. д-р инж. Иван Куртев.  Проф. д.ик.н. Стати Статев (вляво) и проф. д-р Иван Куртев подписват договора С проф. Куртев ни свързва сериозна академична дружба и ...
Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... . д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО – Хасково, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Емилия Георгиева, ...
Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково 10.12.2013 г. ... . д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО – Хасково, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Емилия Георгиева, ...
Най-младият факултет отбеляза пет години от своето създаване с международна научна конференция 10.12.2013 г. ... и изследователи. Това посочи ректорът Проф. д.ик.н. Стати Статев в поздравителния си адрес по повод 5 години от създаването на факултета. Факултетът бързо успя да се впише в общата структура на университета и постигна много добри резултати, които са плод на ...
Младежки икономически форум 2013 28.11.2013 г. ... тридневния форум присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, министърът на финансите доц. д-р Петър Чобанов, министърът на инвестиционното проектиране проф. д-р арх. Иван Данов, зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин ...
Дипломи за бакалаври и магистри от "Публична администрация" и "Регионално развитие" 26.11.2013 г. ... .ик.н. Валентин Кисимов зам.-ректор по електронизацията, проф. д-р Христо Христов, ръководител на катедра "Публична администрация и регионално развитие", проф. д-р Цветка Стоенчева, зам.-декан на факултет „Управление и администрация“ и зам ...
Първа национална научна конференция по политическа икономия 22.11.2013 г. ... под патронажа на почетния ректор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, отбеляза и тригодишнината от създаването на катедра и специалност „Политическа икономия“. На откриването на конференцията присъстваха зам.-ректорите на университета проф. д-р ...
Дипломира се и випуск 2013 на специалност "Счетоводство" 25.11.2013 г. ... . д-р Веселка Павлова, зам.-ректор, проф. д.ик.н. Иван Душанов, проф. д-р Емилия Миланова, доц. д-р Даниела Фесчиян, научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ", доц. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет  За ...
Публични лекции на Общоикономическия факултет 21.11.2013 г. ... защита“ -  присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, деканът на Общоикономическия факултет доц. д-р Лилия Йотова, преподаватели и студенти. В зала "Научни съвети" Традиция на нашия факултет е новоизбраните ...
Наш преподавател развива академичните отношения между УНСС и университети в Република Корея 19.11.2013 г. ... на визитата той се срещна с ректорските ръководства на три университета в Сеул – Кангнам, Корейския университет за международни изследвания и Соганг, с които УНСС има договори за академично сътрудничество. Проф. Велев предаде специален поздравителен ...
Бакалаври и магистри от катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ получиха своите дипломи 22.11.2013 г. ... Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и директор на Института по интелектуална собственост и лидерство , преподаватели, близки и приятели на абсолвентите. Новият ...
Нобеловият лауреат проф. Пол Кругман беше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“ 13.11.2013 г. ... събитие присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и председател на Съвета на настоятелите на университета, д-р Цветан Василев, член на Съвета на настоятелите на УНСС, проф. д-р Благой Колев, ...
Ректорът подписа споразумение за сътрудничество между УНСС и Икономическия университет в Братислава в присъствието на президентите на България и Словакия 11.11.2013 г. ... в Братислава подписаха ректорът проф. д.ик. н. Стати Статев и първият заместник-ректор проф. д-р инж. Фердинанд Даньо. Подписването на документа стана в присъствието на българския президент Росен Плевнелиев и словашкия президент Иван Гашпарович по ...
ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ – ЗА ТРЕТИ ПЪТ “ПОЧЕТЕН ПРОФЕСОР”/“ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА” НА ЧУЖДЕСТРАНЕН УНИВЕРСИТЕТ 7.11.2013 г. ... проф. д.ик.н. Борис Леонтиев – Генерален директор на Федералния институт на Русия по сертификация и оценка на интелектуалната собственост и бизнеса; проф. д.ю.н. Валентин Ершов – Ректор на Руската академията по правосъдие; проф. д.ик.н. Елена Богданова – Директор на Санкт-Петербургския ...
Дипломира се новият випуск журналисти 8.11.2013 г. ... дипломите си. Проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, и преподавателите от катедра „Медии и обществени комуникации“ бяха специални гости на събитието. Новото журналистическо попълнение Проф. Петко Тодоров, ...
Девета международна научна конференция на младите учени 6.11.2013 г. ... д-р Григорий Вазов Проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета, поздрави участниците в конференцията и прочете поздравителен адрес от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Научното събитие се провежда само два дни след светлия празник на Народните будители, нека бъдем достойни техни ...
Обучение на американски студенти в нашия университет 4.11.2013 г. ... му присъстваха проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС, доц. д-р Галина Младенова, зам.-декан по учебната работа на факултет „Управление и администрация“, проф. д-р Христо Христов, ръководител на катедра „Публична администрация и регионално развитие“, както и лекторите по програмата проф. д-р ...
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ В УНСС 1.4.2014 г. ... „Политическа икономия“ беше на почетния ректор на УНСС проф. Борислав Борисов, самият той - политикономист и голям радетел за пълноценна комплексна и интердисциплинарна фундаментална подготовка на нашите студенти и за модерно образование, съзвучно с най-високите световни стандарти. Създаването ...
Двоен юбилей на Общоикономическия факултет и на катедра "Икономикс" 31.10.2013 г. ... на академичната общност, бе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н.Стати Статев. Развитието на факултета от създаването му до днес проследи доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет. Тя отдаде почит към делото на първопроходците и илюстрира постигнатото с десетки красноречиви ...
Годишна студентска научна сесия 30.10.2013 г. ... от рождението на своя основател и първи ректор проф. Стефан Бобчев, бе годишната студентска научна сесия. Форумът на тема  “Предизвикателства и перспективи пред България на прага на новия програмен период 2014-2020 г.” бе организиран от Студентския съвет под патронажа на ...
Юбилейна научна конференция „Медиите между мисията и бизнеса” 29.10.2013 г. ... . Събитието, организирано под  патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, бе по повод 160-годишнината от рождението на основателя и първи ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев. С форума бяха отбелязани и още два юбилея: пет години от създаването на катедра „Медии и обществени ...
Изложба-базар "Нова руска и западна литература" 29.10.2013 г. ... на изложбата. Отляво-надясно: Станка Ценова, директор на дирекция "Университетска библиотека и централен архив", проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, и проф. Елена Павловска, управител на ИНДЕКС ООД С ИНДЕКС ООД работим успешно повече от 20 години и изложбата е традиционна, ...
Заедно по-информирани от днес 25.10.2013 г. ... на събитието доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор по продължаващото обучение, доц. д-р Иван Стойчев, директор на Института за следдипломна квалификация (ИСК), и доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата към УНСС (МЦРК),  запознаха студентите с ...
Н. Пр. Макхенкези Стофиле изнесе публична лекция за Нелсън Мандела 25.10.2013 г. ... Бойки Мотлунг. Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор на университета, приветства високите гости и подчерта приноса на Нелсън Мандела за сегашния демократичен облик на Южна Африка. Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов приветства Н.Пр. Стофиле (първият вдясно от него)  „Благодаря от името на ...
Тържествено честване на 10-годишнината от създаването на Института по интелектуална собственост и лидерство 25.10.2013 г. ... Георги Първанов, президент на България (2002-2012), ректорът на проф. д.ик.н. Стати Статев и неговите заместници, доц. д-р Игор Дамянов, министър на образованието (2003 г.-2005 г.) и преподавател в университета, проф. д-р Камен Веселинов, председател на Патентното ведомство,  посланик Георги Димитров ...
Среща на Европейската мрежа по фасилити мениджмънт 22.10.2013 г. ... приветствани от проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС и директор на Института по интелектуална собственост и лидерство. Приветствие от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев поднесе заместник-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев ...
Юбилейна научна конференция „Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев“ 17.10.2013 г. ... са неразривно свързани с юридическата наука, изтъкна ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на юбилейната научна конференция „Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев“. Форумът бе организиран от Юридическия факултет и Алумни клуба на завършилите го по ...
Тържествено честване на 85-годишнината на проф. д.ик.н. Иван Душанов 17.10.2013 г. ... председателят на Народното събрание Михаил Миков, ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, заместник-ректорите на университета, зам.-председателят на БАН и председател на Съюза на учените в България акад. Дамян Дамянов, депутати, декани на факултети и ръководители на катедри в университета ...
Започна обучението по новата българо-френска магистърска програма по туризъм 15.10.2013 г. ... „Научни съвети“ присъстваха  представители на ректорското ръководство, ръководители на факултети и катедри и заместник-министърът на икономиката и енергетиката с ресор туризъм  Бранимир Ботев. В залата бе и първият випуск по програмата -  осем български и четирима френски студенти, които ...
Международна конференция анализира „Членството на България в Европейския съюз: шест години по-късно“ 14.10.2013 г. ... на университета проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, поздрави участниците в конференцията и изтъкна, че тя се вписва в най-доброто от академичната традиция за изследване на процесите у нас и в света. Успех в работата на форума пожела от името на министъра на външните работи ...
УНСС ще си сътрудничи с Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 10.10.2013 г. ... във висшето училище присъстваха членовете на Ректорския съвет. Осигуряване на възможности за стажове и реализация на студенти, участие в научни проекти, съвместно организиране на научни прояви, подготовка на експертизи, разработка на общи академични програми, анализи и проучвания в областта на ...
Двудневна национална научна конференция „Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии“ 4.10.2013 г. ... наука за измерване на обществения прогрес, отбеляза ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на форума. Той определи статистиката като една от „вечните специалности“, без която не може нито една държава.  Ректорът подчерта особената тежест и роля на факултет ...
Подписано бе споразумение между УНСС и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 3.10.2013 г. ... при Министерството на правосъдието бе подписано от ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и директора на ГДИН главен комисар Митко Димитров. На подписването присъстваха членовете на ректорското ръководство, както и представители на Главната дирекция. Отляво надясно: Проф. д.ик ...
Дипломира се третият випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ 23.9.2013 г. ... са сред най-добрите, посочи ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев при връчването на дипломите на третия випуск на съвместната програма „Европейски бизнес и финанси“. Осемнадесет наши студенти вече са магистри на  УНСС и на британския университет. На ...
Кръгла маса дискутира проблемите на устойчивото потребление в България 17.9.2013 г. ... организира под патронажа на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев катедра „Икономика на природните ресурси“.  Форумът се проведе в рамките на проекта ДИД 02/4 от 16.12.2009 “Устойчиво потребление в България – промяна на ...
Тържествено бе открита 93-ата академична учебна година 16.9.2013 г. ... за това“. С тези думи ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев приветства студентите, преподавателите и служителите на университета. На официалното откриване на 93-ата академична година във висшето училище гости бяха премиерът доц. д-р Пламен Орешарски и ...
Международна конференция по проект InnoSee "Обучение на специалисти от научноизследователски клъстери" 24.9.2013 г. ... проф. д. ик. н. Стати Статев - ректор на УНСС, г-н Иван Кръстев – зам. министър на образованието, д-р Емилияна Димитрова, председател на УС на НАПОО и председател на НАПОО, г-жа Камелия Лозанова – изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, ...
Модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС 13.9.2013 г. ... проф. д-р Валентин Гоев, заместник-ректор по НИД ...
Стартира проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" 26.7.2013 г. ... от доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор по продължаващото обучение, с административен координатор доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет ...
Ректорът откри международен летен семинар по лидерство 22.7.2013 г. ... генератор на лидери. С тези думи ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев се обърна към участниците в “Leadership Summer School Sofia 2013” (LSS Sofia 2013), чийто домакин е УНСС. На откриването в голямата конферентна зала присъстваха проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам ...
Усъвършенстване на учебните планове в професионално направление "Икономика" 16.7.2013 г. ... от доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор по продължаващото обучение, с административен координатор доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет ...
Нови магистърски програми на катедра „Финансов контрол“ 8.7.2013 г. ... . д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и ръководител на катедра „Финансов контрол“,  проф. д-р Валери Димитров, преподавател в Юридическия факултет и председател на Сметната палата, проф. д.ик.н. Михаил Динев и др. Двете магистратури ...
Официално връчване на дипломите на завършилите курса „Глобален мениджмънт и лидерство” 7.6.2013 г. ... успешна кариера.“ С тези думи ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев се обърна към завършилите курса „Глобален мениджмънт и лидерство”, организиран и проведен от Института за следдипломна квалификация при УНСС и ДЖАЙКА Алумни в България. Ректорът проф. д ...
Шести премиер, 13-и финансов и 6-и външен министър от УНСС 5.6.2013 г. ... анализ“ в УНСС, бил е зам.-ректор по научноизследователската работа на УНСС. Преподава „Финансово управление”, „Инвестиции” и „Инвестиционен анализ”. Има редица научни публикации у нас и в чужбина в областта на инвестиционния ...
Курс в ИСК постави началото на първото полиграфско училище в Европа 28.5.2013 г. ... банки и корпорации. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев поздравява курсистите. Курсът се организира и провежда съвместно с ASSESS - най-голямата компания в България, предлагаща полиграфски услуги, и Backster school of Lie Detection - най-известната ...
Откриване на курс обучение за работа с полиграф – „детектор на лъжата” в ИСК при УНСС 29.5.2013 г. ... Проф. д.ик.н. Стати Статев - ректор на УНСС, а в речта си г-н Грегори Адамс – директор на Backster school of Lie Detection и един от лекторите изтъкна, че се надява този курс да сложи началото на традиция. Г-н Пол Реден /Backster school of Lie Detection/ ...
Проф. Стати Статев връчи наградата "Питагор" за утвърден учен 22.5.2013 г. ... . Проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, връчи наградата за утвърден учен в областта на обществените и хуманитарните науки. Неин носител стана проф. д.педаг. н. Сава Гроздев от Института по математика и информатика при БАН, който бе номиниран за приза от ...
Ректорът и двама министри представиха проекта e-campus 22.5.2013 г. ... правителство Роман Василев, ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, с чието съдействие бе осъществено събитието. Това е българското висше училище, което през последните години реализира цялостна политика за електронизация в своята учебна, ...
Ректорът проф. Статев: УНСС е достоен следовник на своите първостроители 22.5.2013 г. ... паметника на основателя и първи ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев бяха положени венци от името на академичното ръководство и на Студентския съвет. На честването присъстваха акад. Стефан Воденичаров, председател на БАН, ректорското ръководство, членовете на ...
Научна конференция по повод 160-та годишнина на проф. Стефан Бобчев 20.5.2013 г. ... и заслугите на основателя и първи ректор на УНСС, се осъществяват под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. На събитието присъства ректорското ръководство на университета, водещи учени, студенти. Това е началото на едно значимо университетско ...
Троен юбилей на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ 18.5.2013 г. ... , Камелия Лозанова, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, президентите на синдикалните организации КТ „Подкрепа“ - д-р Константин Тренчев, и на КНСБ Пламен Димитров, Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, представители на ...
Тържествена церемония по награждаването на "Студент на годината на УНСС 2013" 17.5.2013 г. ... 2013”  под патронажа на ректора на университета проф. д. ик. н. Стати Статев. На тържествената церемония в аула „Максима“ бяха връчени отличията както на студенти, така и на преподавател и служител на висшето училище, определени чрез онлайн ...
Лекция на главния прокурор Сотир Цацаров 15.5.2013 г. ... и бъдещето на българската прокуратура, каза ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на срещата с главния прокурор в голямата конферентна зала. Цацаров изнесе пред студенти  и преподаватели лекция на тема: "Българската прокуратура: настояща реалност и бъдещи ...
Публична защита на първия доктор по политически науки в катедра "Международни отношения" 7.5.2013 г. ... защита на проф. Гочев присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по НИД, началникът на кабинета на министъра на външните работи, началник отдел в дирекция „ООН и сътрудничество за развитие”, български ...
Нова съвместна магистърска програма на УНСС с френски университет 29.4.2013 г. ... език, съобщи Проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, при представянето на новата магистърска програма на българското и френското висше училище. Събитието бе организирано от катедра „Икономика на туризма“, съвместно с гост-лектора доц. д-р Евгения Маделин. В голямата конферентна ...
Четвърта национална научна конференция за докторанти 25.4.2013 г. ... на форума проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научно-изследователската дейност на университета. Важно е да има такива форуми, на които да представяте своите изследвания, да усъвършенствате своите публикационни умения, да разработвате дисертационните си трудове в стимулираща научна ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 23.4.2013 г. ... , посочи  проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, при откриването на празничния ден под мотото: „Доброволците не винаги имат свободно време, те просто имат сърце!“. В аула „Максима“ присъстваха Минчо Коралски, изпълнителен директор на ...
Публична лекция на министъра на отбраната доц. д-р Тодор Тагарев 19.4.2013 г. ... , посочи проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, представяйки подписания документ. Той оповести това при откриването на публичната лекция на доц. д-р Тодор Тагарев, министър на отбраната на Р България. На  срещата в голямата конферентна зала присъстваха зам.-ректори ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 19.3.2018 г. ... присъстваха Проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета и патрон на проявата, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и ръководител на катедра „Интелектуална собственост“, проф. Берн Халиер, председател на Европейската академия по търговия (ERA) и директор на ...
Обучение за работа с пълнотекстови бази данни 18.4.2013 г. ... името на проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. Той подчерта, че такива тренировъчни часове по използването на университетските електронни ресурси с установен достъп се правят редовно и предстоят още, особено предвид значението на ...
Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждане Защита на дипломна работа (ОКС "магистър") 17.4.2013 г. ... ЗАМ.-РЕКТОР И ЗАМ.-РЕКТОР ПО ОБУЧЕНИЕТО В ОКС“БАКАЛАВЪР“ ПРОФ.Д-Р ОГНЯН СИМЕОНОВ     ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за ОКС “БАКАЛАВЪР”, специалности „Аграрен бизнес“ и ...
Вътрешно първенство по плуване с участието на над 150 студенти 17.4.2013 г. ... на проф. Стефан Бобчев, основател и първи ректор на университета,  и 90 години от основаването на първия студентски спортен клуб в България от УНСС. Нашият университет е единственият в страната, който организира и провежда вътрешно  първенство по плуване. Само в УНСС ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 12.4.2013 г. ... присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета и патрон на проявата, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и ръководител на катедра „Интелектуална собственост“, проф. Берн Халиер, председател на Европейската академия по търговия (ERA) и директор на ...
Тридневен форум „Бизнесът в действие“ 1.4.2013 г. ... в действие”, проведен под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и организиран от AIESEC България. На събитието присъстваха известни български фирми. В седмата поредна инициатива "Бизнесът в действие" над 250 студенти от УНСС и други висши училища имаха ...
Юлиан Вучков е удостоен със званието „почетен професор по теория на художествената култура“ 29.3.2013 г. ... собственост“ и с решение на Ректорския съвет на УНСС. На събитието присъстваха ректорът проф. Стати Статев, почетният ректор и ръководител на катедра „Интелектуална собственост“ проф. Борислав Борисов, заместник-ректорите, преподаватели, студенти, много гости, ...
Академични лекции на трима преподаватели от Финансово-счетоводния факултет 28.3.2013 г. ... факултета. Проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета, връчи свидетелствата за академична длъжност на проф. д-р Маргарита Александрова, зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р Румен Брусарски от катедра „Финанси“, и доц. д-р Петър Чобанов, научен ...
Абитуриенти от НТБГ посетиха бъдещата си "Алма матер" 27.3.2013 г. ... проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор на университета, випускниците от Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ), които гостуваха на УНСС. Абитуриенти от осемте паралелки на софийската гимназия се срещнаха в голямата конферентна зала с проф. Симеонов и доц. д-р Стоян ...
Международен воден мост 2013 27.3.2013 г. ... под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, с подкрепата на Студентския съвет. Срещата в зала „Факултетна“ бе на тема: „Мястото на водните ресурси в съвременната икономика“. Студентите в зала "Факултетна" Отбелязването на ...
Ден на чуждестранните студенти в университета 21.3.2013 г. ... и проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“. От ляво на дясно: доц. д-р Вера Пиримова, Биляна Кръстева от САИМО, Антоан Шотаров Проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор, и Анита Цанева, ...
Сътрудничество между висшето и средното образование 19.3.2013 г. ... Огнян Симеонов – първи заместник ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“ и ръководител на катедра „Финансов контрол“ и доц. д-р Марчо Марков – заместник ректор по продължаващото обучение и ръководител на катедра „Икономикс“. Деканът ...
Семинар на световноизвестното издателство Emerald 18.3.2013 г. ... Book Citation Index. Преди семинара ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев прие и разговаря с  Джо Шарокс и гостите от британското издателство. (на снимката по-долу) Българските автори, които публикуват в Emerald, ще влязат бързо в ...
Сътрудничество между висшето и средното образование 25.2.2014 г. ... Огнян Симеонов – първи заместник-ректор на УНСС и ръководител катедра „Финансов контрол“, както  и     доц. д-р Марчо Марков – заместник-ректор и ръководител катедра „Икономикс“. Комисията в същия състав участва и в ...
Ден на чуждестранния студент 29.3.2013 г. ... проф. д-р Огнян Симеонов - първи зам. ректор и зам. ректор по обучението в ОКС "бакалавър", както и доц. д-р Вера Пиримова - директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели.             ...
Публична лекция за защитата на интелектуалната собственост в САЩ и България 4.3.2013 г. ... , посочи проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС. Ректорът поднесе на Сейджи Ширатори своята благодарност и изтъкна, че на събитието присъстват студенти от УНСС и Техническия университет, които искат да научат повече не само от своите преподаватели, но и от международните ...
Балканите в ХХI век – българският поглед 28.2.2013 г. ... Това посочи Проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, при откриването на конференцията с международно участие на тема: „Балканите в ХХI век – българският поглед“. Форумът бе организиран от УНСС, Института за икономика и международни отношения, Българското дипломатическо ...
Двама студенти и един докторант на УНСС спечелиха стипендиите на БНБ за 2013 г. 22.2.2013 г. ... на проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и член на УС на БНБ Основната цел на стипендиите е да подпомогне студенти и докторанти в специализирането и разработването на теми с важно значение за дейността на БНБ, а в перспектива и възможност да ...
Проф. д.ик.н. Пламен Мишев оглави фонд „Научни изследвания“ 20.2.2013 г. ... ресурси". От 2006 до 2011 г. е заместник-ректор по научноизследователската дейност на УНСС. Неотдавна беше избран за председател на Съюза на аграрикономистите в България. Има над 130 публикации в български и международни научни списания, книги, доклади на симпозиуми, конференции и ...
Среща на Ректорското ръководство със Студентския съвет 14.2.2013 г. ... Ректорското ръководство се срещна с членовете на Студентския съвет преди Учредителната сесия на студентската организация (мандат 2013-2014 г.). В голямата конферентна зала присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов ...
Информационна среща по проект за обучение на докторанти 31.1.2013 г. ... от проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. Това е вторият проект, който реализираме с докторантите, посочи проф. Гоев. Целта е подготовката на висококвалифицирани докторанти, способни да развиват и обогатяват съвременната наука в ...
Ректорът с национален приз „Човешки ресурси 2012“ 18.1.2013 г. ... . д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, бе удостоен с националния приз „Човешки ресурси 2012“. Високото отличие, което е за неговия „цялостен принос в областта на развитието на икономиката и човешкия капитал в България“, му бе връчено от доц. д-р Лиляна Вълчева, председател ...
УНСС бе домакин на тристранна среща 21.12.2012 г. ... среща с участието на синдикати, ректори и представители на образователното и социалното министерство. Обсъден бе въпросът за отмяна или изменение на чл. 328, ал. 1, т. 10, на основание на който работодателят може да прекрати трудовия договор на професор, доцент или доктор ...
Общото събрание даде положителна оценка на работата на ректорското ръководство 20.12.2012 г. ... , докторанти и служители, както и бивши ректори, изтъкнати учени, гости.  От ляво на дясно: Проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Стоян Стоянов, проф. д-р Лалко Дулевски, зам.-председател на Общото събрание, доц. д-р Виолета Цакова, проф. д-р Благой Колев, ...
Хубав ден за българската социологическа общност 17.12.2012 г. ... бяха още проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, и доц. д-р Галина Димитрова, зам.-декан по учебната програма. Доц. Нончев приветства дипломантите. Вдясно от него: проф. Гоев ...
ИСК при УНСС на финална конференция по проект ReSoLVE 14.12.2012 г. ... взеха проф. д. ик. н. Стати Статев - ректор на УНСС, доц. д-р Марчо Марков – директор на ИСК при УНСС, г-н Деян Пушкаров - председател на Националната агенция за професионално образование и обучение, д-р Емилияна Димитрова, директор на Дирекция „Формиране, анализ и ...
Годишната научна сесия обобщи академичната изследователска дейност 13.12.2012 г. ... Вляво: проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията  В делови порядък форумът бе открит от проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, който открои ...
Дипломирани финансисти получиха европейски старт 14.12.2012 г. ... и проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС, и им пожела попътен вятър и от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. Имайте самочувствие, бъдете горди, че сте завършили българския университет № 1 и то една от най-хубавите и перспективни специалности, каза проф. ...
Важно събитие и за абсолвентите от "Статистика и иконометрия" 15.12.2012 г. ... проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“. Бакалаврите и магистрите от специалността "Статистика и иконометрия" Четирите години минаха бързо, приключихте успешно бакалавърската степен и ...
Дипломира се първият випуск дистанционни бакалаври в РЦДО-Хасково 30.9.2015 г. ... , които сме ви дали“, поздрави ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев първия випуск бакалаври на Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково.  На тържественото връчване на дипломите на 69-те абсолвенти от специалността "Икономика" ...
Дипломира се първият випуск дистанционни бакалаври в РЦДО-Хасково 10.12.2012 г. ... и умения, които сме ви дали“, поздрави ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев първия випуск бакалаври на Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково.  На тържественото връчване на дипломите на 69-те абсолвенти от специалността "Икономика" ...
Магистри с успешен старт в публичната администрация 13.12.2012 г. ... . д-р Цветка Стоенчева От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев приветствие към абсолвентите направи проф. д-р Веселка Павлова,  зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя им пожела да изкачат и следващото стъпало – ...
Юридическият елит дискутира върху европейското бъдеще на България 30.11.2012 г. ... , студенти. Приветствие от името на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев направи проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета. Тя открои значимостта на събитието, широкото академично участие във форума, актуалността на проблематиката, привличането на много ...
Младите политолози с поглед към магистралата на науката 30.11.2012 г. ... , каза проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“, и предвиди успешното кариерно развитие на младите политолози.  Не бива да се стои на едно място, подчерта той, а дипломата по политология от УНСС определи като престижна както за ...
Национална конференция с международно участие на тема „Обществената трансформация в България, Европа и Света” (16-17 ноември 2012) 9.5.2016 г. ... и поздравителни адреси Приветствие от името на Ректорски съвет и Ректор на УНСС Приветствие от името на БАН и Научен секретар на БАН Приветствие от името на Съюз на учените в България Приветствие от ръководителя на катедра „Икономическа социология”, УНСС Приложение 2: Организационен ...
Академична дискусия за "Етиката в българската правна система" 30.11.2012 г. ... . Във форума, организиран под патронажа на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев, участваха представители на седем университета, на Института за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) към БАН, Министерството на правосъдието, Софийската адвокатска колегия, както и Ангел Марин, ...
Новият випуск на специалността "Счетоводство" получи адмирации за правилния избор 29.11.2012 г. ... в страната, напомни проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС, която поздрави абсолвентите и от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. Катедра „Счетоводство и анализ“ е една от най-добрите, обучението в нея е съвременно и в най-елитни форми – дистанционно, на английски ...
Дипломира се и вторият випуск предприемачи 22.11.2012 г. ... присъствието на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, заместник-ректорите проф. д-р Веселка Павлова и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, катедра „Предприемачество“ връчи дипломите на втория си випуск бакалаври. На церемонията в зала „Тържествена“ присъстваха и ...
Електронното образование – осъзната необходимост 21.11.2012 г. ... използване в учебната дейност“. С тези думи ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев се обърна към участниците във форума от името на Съвета на ректорите, на който е заместник-председател. Проф. Статев изрази своята убеденост, че резултатите от конференцията ще способстват за повишаване на ...
Атестат за професията получиха дипломантите от "Регионално развитие" 16.11.2012 г. ... абсолвентите проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя изрази очакванията си, че ще присъства и на дипломирането на випуска в магистърска степен, защото израстването в професията предстои. „Вашата специалност се е утвърдила ...
На добър час на бакалаврите от "Публична администрация" 16.11.2012 г. ... ден, сподели проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение, и приветства бакалаврите от името на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев. Проф. Павлова формулира "аксиомата" на самочувствието: „Завършили сте елитна специалност и ...
Народното събрание избра трима възпитаници на УНСС за членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 9.11.2012 г. ... университет, а проф. Симеонов е първи заместник-ректор и заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ на УНСС ...
Майсторски клас на ректора на УНСС в Киевския университет по право 23.11.2012 г. ... криза“ бе темата на майсторския клас на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев за студенти и докторанти от Киевския университет по право  (КУП) към Националната академия на науките на Украйна. Традиционно се търсят паралели между сегашната криза и Великата депресия. Но в нея могат да се ...
Дипломите на МИО като "скок от висока орбита" 7.4.2014 г. ... начин проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, заместник-ректор на УНСС по електронизацията, поздрави завършилите специалност „Международни икономически отношения“. „Хвърчейки на крилете на успехите, получавайки всичко, което желаете, не забравяйте, че УНСС е допринесъл за вашите резултати ...
Думи-пътеводител за абсолвентите от "Интелектуална собственост" 6.11.2012 г. ... „Интелектуална собственост“ и почетен ректор на УНСС. Шестицата иска четене, а това е време, добави той. УНСС е на 13-о място в Европа  и на 33-о в света, той обучи кадри и за Западна Европа и САЩ, посочи почетният ректор и изтъкна, че това са „едни от малкото ни конвертируеми ...
Центърът за дигитализация събира книжното наследство на УНСС 20.2.2018 г. ... откриваме Центъра за дигитализация, посочи ректорът Проф. д.ик.н. Стати Статев. Той подчерта, че проектът за неговото създаване е замислен и започнат по времето на проф. д-р Борислав Борисов, ректор от 2003 до 2011 г., сега почетен ректор. В дигиталните архивни фондове вече е голяма част от ...
Центърът за дигитализация събира книжното наследство на УНСС 1.11.2012 г. ... откриваме Центъра за дигитализация, посочи ректорът Проф. д.ик.н. Стати Статев. Той подчерта, че проектът за неговото създаване е замислен и започнат по времето на проф. д-р Борислав Борисов, ректор от 2003 до 2011 г., сега почетен ректор. В дигиталните архивни фондове вече е голяма част от ...
Семинар "Управлението на интелектуалната собственост в рекламната индустрия" 20.2.2019 г. ... бе открито от проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС, ръководител на катедра „Интелектуална собственост“ и директор на Центъра по интелектуална собственост на УНСС, който представи участниците и гостите на семинара. Проф. д.ик.н. Стати Статев (вляво) и проф. д-р Борислав ...
Управлението на интелектуалната собственост в рекламната индустрия обсъди двудневен семинар 23.11.2012 г. ... бе открито от проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС, ръководител на катедра „Интелектуална собственост“ и директор на Центъра по интелектуална собственост на УНСС, който представи участниците и гостите на семинара. Проф. д.ик.н. Стати Статев (вляво) и проф. д-р Борислав ...
Финансово-счетоводният факултет чества своята „диамантена годишнина“ 1.11.2012 г. ... заседание Приветствие от името на ректора Проф. д.ик.н. Стати Статев прочете проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение.  В него се посочва, че изминалите шест десетилетия са време на академичен градеж и всеотдайност на няколко ...
Катедра "Човешки ресурси и социална защита" връчи дипломи на своите магистри 10.11.2012 г. ... присъства проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Доц. Галина Димитрова приветства магистрите Вие сте извървели един важен етап от своя живот. И имате своите големи предпоставки, за да успеете в живота. ...
Кръгла маса обсъди трафикът на хора като предизвикателство пред обществото 10.11.2012 г. ... влияние, посочи проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, значимостта на кръглата маса на тема “Трафикът на хора – предизвикателство пред обществото”. Форумът, който е заключителен по проект „Социално-икономически аспекти на трафика на хора”, бе организиран ...
УНСС спечели европроект за развитие на дистанционното обучение 1.11.2012 г. ... . Това заяви проф. Веселка Павлова, заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, след като премиерът Бойко Борисов й връчи договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП ,,Развитие на човешките ресурси” за развитието на електронните форми на дистанционното ...
УНСС спечели европроект за развитие на дистанционното обучение 30.9.2015 г. ... . Това заяви проф. Веселка Павлова, заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, след като премиерът Бойко Борисов й връчи договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП ,,Развитие на човешките ресурси” за развитието на електронните форми на ...
С международна конференция катедра "Информационни технологии и комуникации" отбелязва 45 години от създаването си 9.11.2012 г. ... си. На честването присъстваха заместник-ректори на УНСС, ръководители на факултети и катедри, представители на други университети от страната и чужбина. Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията и ръководител на катедрата-юбиляр, проследи хронологията от ...
Катедра "Политология" отбеляза своята 20-годишнина 1.10.2012 г. ... . На юбилейното тържество присъстваха ректорското ръководство на УНСС, ръководители на факултети и катедри, преподаватели, бивши и настоящи студенти по политология, гости. За две десетилетия политологията вече е утвърдена и водеща дисциплина в университета, отбеляза проф. д-р ...
ИСК даде сертификати на успешно завършили професионална квалификация 28.9.2012 г. ... случайно, тук е почти цялото ректорско ръководство, защото  гледаме на дейностите на нашия Институт за следдипломна квалификация с изключителна сериозност. Това е институт, който е познат в цяла България, с почти половинвековна история. И много преди всички други имаме доказани ...
Съветът на ректорите обсъди бюджета на висшето образование за следващата година 15.11.2012 г. ... в голямата конферентна зала на УНСС Съветът на ректорите обсъди бюджета за висшето образование за 2013 г., проблемът с непризнаването на българските дипломи в Турция, както и промяна в наредбата за приема на чуждестранни студенти в българските висши училища.  На заседанието присъства и ...
Петият випуск дистанционни бакалаври започна обучението си РЦДО-Хасково 30.9.2015 г. ... й присъстваха проф. Веселка Павлова, заместник-ректор на УНСС и директор на Центъра по дистанционно обучение, новият директор на РЦДО  доц. Живко Драганов, представители на областната и общинската управа. Студенти и преподаватели    Проф. Веселка Павлова ...
Петият випуск дистанционни бакалаври започна обучението си РЦДО-Хасково 20.11.2012 г. ... й присъстваха проф. Веселка Павлова, заместник-ректор на УНСС и директор на Центъра по дистанционно обучение, новият директор на РЦДО  доц. Живко Драганов, представители на областната и общинската управа. Студенти и преподаватели Проф. Веселка Павлова поздрави ...
Тържествено бе открита новата академична учебна година 1.11.2012 г. ... служители аула "Максима" заеха места ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, управителят на БНБ и възпитаник на УНСС Иван Искров, почетният ректор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, проф. д-р Стоян Стоянов, председател на Общото събрание на университета, и Калоян ...
Зала за бойни изкуства към СК „Бонсист“ ще бъде създадена с японска подкрепа 21.9.2012 г. ... и японски висши училища, проведен от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и Ко Имамура, президент на асоциацията «Хирошима-България» през юни т. г.  Проф. Кисимов и проф. Накаджима при откриването на срещата Тристранната среща между УНСС, Клуба за приятелство ...
Дипломира се випуск 2012 на катедра "МИО и бизнес" 7.4.2014 г. ... проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор на УНСС. „Спомняйте си ги с удоволствие, с радост, с топло чувство“, придаде позитивен оттенък на неизбежната носталгия професорът, който очерта бъдещето на младите специалисти „по магистралния път“ ...
Ще си партнираме и с Киевския университет по право 1.11.2012 г. ... академия на науките на Украйна подписаха ректорите на двете висши училища Проф. д.ик.н. Стати Статев и проф. Юрий Бошицки. На церемонията присъстваха извънредният и пълномощен посланик на България в Украйна Димитър Владимиров и цялото ректорско ръководство на УНСС. По време на срещата ...
Първи в първото издание на „Млад одитор“ 18.6.2012 г. ... , бе проф. д-р Огнян Симеонов, първи заместник-ректор и заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ на УНСС, а членове – водещи одитори. При тържественото награждаване в хотел "Шератон". В състезанието, което премина в три етапа - попълване на тест по ...
Спас Ставрев и Марко Димитров спечелиха Купата на ректора по тенис 10.10.2012 г. ... “Политическа икономия” спечелиха Купата на ректора по тенис. Това бе шестнадесетото издание на традиционния турнир. Организаторите са катедрата “Физическо възпитание и спорт” и АСК “Свети Георги Победоносец”. Тази година в турнира участваха 16 преподаватели и служители. Главен съдия ...
Специалността „Регионално развитие“ отбеляза своята петгодишнина с международна научна конференция 10.11.2012 г. ... все по-голямо значение“. С тези думи ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев започна поздравлението си към участниците и гостите на международната научна конференция на тема „Регионалното развитие в България – тенденции и перспективи“, която се проведе под негов ...
Публична лекция на проф. д-р Атанас Гочев на тема „Образование и управление - ефектът на бумеранга” 22.5.2012 г. ... ни образование. На лекцията присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, министърът на външните работи Николай Младенов, заместник-министърът на отбраната Августина Цветкова, Моника Панайотова, депутат от ГЕРБ и председател на парламентарната Комисия по европейските ...
Проф. Стати Статев: <br>Вече 92 години подготвяме националния елит<br>Маргарита Попова:<br>УНСС е университет, който уважавам 1.11.2012 г. ... „Максима“ по време на срещата-дискусия Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев приветства г-жа Попова с „Добре дошли!“ в навечерието на патронния празник на УНСС - 21 май, когато се навършват 92 години от неговото създаване. В словото си той припомни делото на основателя и първи ректор ...
На кръгла маса бяха обсъдени перспективите в развитието на счетоводството и анализа 15.5.2012 г. ... в развитието на счетоводството и анализа“ присъства и ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, който открои мястото на факултета-юбиляр и провеждания форум, като изтъкна, че „финансово-счетоводната мисъл е най-голяма концентрация на интелектуалната мощ“. На събитието присъстваха и първият зам.-ректор ...
Възможни сценарии за бъдещето на еврозоната очертаха видни икономисти 9.5.2012 г. ... решения, откри семинара проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на университета, който изтъкна, че е чест за УНСС да е домакин на такъв важен форум.   Върви ли Португалия по стъпките на Гърция? Какво отражение ще има изборът на новия френски президент Франсоа Оланд върху еврозоната? Накъде тръгва Гърция ...
Експерти обсъдиха на кръгла маса тенденциите в развитието на глобалния туризъм 12.11.2012 г. ... „Икономика на туризма“ под патронажа на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев. В него взеха участие както преподавателите и студентите от катедрата, така и водещи специалисти от туристическия бранш -  доц. д-р Цветан Тончев, председател на Българската туристическа камара, Донка Соколова, ...