Резултати от търсене за Публикации

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

139 results found
ПОКАНА за набиране на външни изпълнители 11.6.2018 г. ... повод Консултации по технология на разработването на публикации и разработване на изследователски теми свързани с предприемачество и бизнес по проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“ Във връзка с ...
Технически изисквания за доклада 31.5.2018 г. ... (авторите); Резюме. Резюмето на публикациите, трябва да са на български език и на английски език и да съдържа следните елементи: Уводна част (“фон” на изследването) (задължително); Цел и задачи на изследването (задължително); Приложена методология ...
Мобилност с цел преподаване в Университет на Долна Силезия, гр. Вроцлав, Полша 4.5.2018 г. ... от дисциплините в магистърска степен с публикации, свързани с лекционните ни теми, изнесени пред студенти. В крайна сметка сме впечатлени от факта, че обменът по „Еразъм+“ дава много повече възможности от обикновената преподавателска дейност, която е в основата му, ...
Цветков 26.1.2018 г. ... , демографска статистика). Основни публикации: Въведение в общата теория на статистиката: Ръководство за самоподготовка. - София: ВИИ "К. Маркс", 1980.- 224 с. Икономическа статистика. - Варна: ВИНС "Д. Благоев", 1990. - 300 с. (в съавторство). Икономическа статистика. ...
Докторантура на самостоятелна подготовка 1.6.2018 г. ... елек­тронен носител; 6. списък на публикации, на патенти и други документи (ако има такива), които пред­ставят интересите на кандидата и постиженията му в кандидатстваната за обучение научна област. Кандидат-докторантите могат да депозират горепосочените документи през ...
Янакиев 14.12.2017 г. ... проблеми на статистиката. Основни публикации:1. НТР и АСУ и информация. - 1972.2. Принципът на пропорционалността на производствените елементи: Ч. 1: Законът за намаляващото се плодородие на почвата в ученията на буржоазните икономисти до класическата школа. - София: Наука ...
Шкодрев 14.12.2017 г. ... теория на статистиката. Основни публикации:1. Приемателен статистически контрол на качеството по количествен признак. - София: ВИИ "К. Маркс", 1987.2. Транспортна статистика: Учебник. - София: Наука и изкуство, 1990. - 259 с. (авт. колектив). 1. Весела статистика. ...
Шапкарев 14.12.2017 г. ... на икономическите показатели. Основни публикации:1. Въпроси на развитието на електрификацията в HP България. - София: БАН, 1963. - 213 с.2. Многоцелева оптимизация при планиране на народното стопанство. - Варна: Георги Бакалов, 1979.- 119 с.3. Нововъведение: За и против. - ...
Цонев 14.12.2017 г. ... статистически методи. Основни публикации:1. Върху логическите основи на статистическия метод. - София: Наука и изкуство, 1951,- 31 с.2. Диалектиката и статистически метод. - София: Наука и изкуство, 1949. - 36 с.3. Обща логическа природа на статистическия метод и ...
Тотев 14.12.2017 г. ... на социалното управление. Основни публикации:1. Лекции по съдебна статистика. - София: Наука и изкуство, 1958. - Ч. 2. - 277 с.2. Обща теория на статистиката. Учебник за икономическите техникуми. - 2 стереотип, изд. - София: Наука и изкуство, 1992. - 139 с.3. Обща теория на ...
Съйкова 24.12.2017 г. ... логика на СИ, ЕСИ. Основни публикации:1. Eвpucmukama и ние. - София: Профиздат, 1989. - 159 с. (3 съавторство).2. Евристичното мислене: Или как се раждат новите идеи. - София: УИ "Стопанство", 1993. - 168 с. (в съавторство).3. Методология и методика на ...
Сугарев 14.12.2017 г. ... методи 6 икономиката. Основни публикации:1. Висша математика. Учебник на студентите от икономическите институти: Ч. 1: Аналитична геометрия. - София: ВИИ, 1963. - 1967 с. (В съавторство).2. Демографска статистика. - София: Наука и изкуство, 1975. - 395 с.3. Демографска ...
Стефанов 24.12.2017 г. ... в България. Има над 190 научни публикации и над 110 рецензии. Основни публикации:1. Демография на България. - София: Наука и изкуство, 1974. - 644 с. (авт. колектив).2. Животоосигуряването в България. - Свищов, 1944.3. Методика на промишлените преброявания в България. - ...
Станев 14.12.2017 г. ... растеж и социалната политика. Основни публикации:1. Икономическа статистика. - 2. изд. - София: Наука и изкуство, 1965. - 486 с.2. Икономическа статистика. - 3. изд. - София: Наука и изкуство, 1971. - 488 с.3. Икономическа статистика. - 4. изд. - София: Наука и изкуство, 1977. ...
Русев 14.12.2017 г. ... процеси на населението. Основни публикации:1. Анализ на състава, естественото и механичното движение на населението. - София: ЦСУ, 1974. - 124 с.2. Демографска статистика. - София: Печатна база на ВИИ "К. Маркс", 1980. - 208 с.3. Демографска статистика. - София: УИ ...
Петров 14.12.2017 г. ... селскостопанската статистика. Основни публикации:1. За формите на обобщаващите показатели за динамика. - 1964.2. Обща теория на статистиката и селскостопанска статистика: Учебник. - София: ДИ за селскостопанска литература, 1974. - 320 с.3. Ръководство за практически занятия по ...
Мишев 19.6.2018 г. ... 2011г. и в момента.   Основни публикации  Учебници и учебни помагала Мишев, Г., Статистика на външната търговия (ръководство за упражнения), С., ВИИ “К. Маркс”, 1977. Мишев, Г., Статистически методи ІІ част (програмирано ръководство за упражнения), ...
Мичев 14.12.2017 г. ... проблеми на статистиката. Основни публикации:1. Ефективно информационно обслужване. - 1980.2. Измерване и анализ на производителността на труда в промишлеността по фактори. - София: Наука и изкуство, 1969. - 175 с. (в съавторство).3. Индексният анализ. - 1973.4. Сборник ...
Къналиев 24.12.2017 г. ... методи при статистическите изследвания. Основни публикации:1. Икономическа и финансова статистика: Учебник. - София: Наука и изкуство, 1990. - 75 с. (в съавторство).2. Икономическа и финансова статистика: Учебник. - София: Наука и изкуство, 1974. - 83 с. (авт. колектив).3. Промишлена статистика: ...
Кацарска 14.12.2017 г. ... . Научни интереси: търговска статистика Основни публикации:1. Приложение на регресионния и корелационния анализ при моделиране на икономическите процеси. - София: Техника, 1975. - 179 с. (в съавторство).2. Ръководство за упражнения по статистика на вътрешната търговия. - София: ВИИ "К. Маркс", ...
Имамов 24.12.2017 г. ... анализ на данъчната и фискална политика. Основни публикации:1. Въведение в статистиката със SPSS. - София: УИ "Стопанство", 2000. - 620 с.2. Компютърна статистика: Елементарни статистически изчисления ЕСТАТ. - София: УНСС, 1993. - 69 с.3. Компютърна статистика със STATISTICAL GRAPHICS SYSTEM ...
Дочев 24.12.2017 г. ... и производството в селското стопанство. Основни публикации:1. Анализ на производителността на труда в селското стопанство. - София: ДУИ, 1970. - 43 с. (в съавторство).2. Икономически анализ на дейността на селскостопанските предприятия: [Ръководство]. - София: Земиздат, 1982. - 147 с. (авт. ...
Димитров 14.12.2017 г. ... за развиващи се икономики - Токио. Основни публикации:1. Въведение в иконометрията: Учебник. - Велико Търново: Абагар, 1995. - 312 с.2. Икономическа енциклопедия: в 2 т. - София: Наука и изкуство, 1971 (авт. колектив). 3. Методи за измерване и прогнозиране на икономическите явления. - София: ...
Гатев 14.12.2017 г. ... на статистиката, икономическа статистика Основни публикации:1. Въведение в общата теория на статистиката. - София: Наука и изкуство, 1980. - 511 с.2. Въведение в статистиката. - София: ЛИА, 1995. - 424 с.3. Индексен факторен анализ на динамиката на промишлената продукция. - 1964.4. Индексни модели ...
Величкова 24.12.2017 г. ... и модели в икономическите изследвания. Основни публикации:1. Икономика на България. - София: Наука и изкуство, 1974 (авт. колектив).2. Обща теория на статистиката със статистика на вътрешната търговия. - София: Наука и изкуство, 1979. - 503 с. (авт. колектив).3. Приложение на корелационния и ...
Батьов 24.12.2017 г. ... българската селскостопанска статистика. Основни публикации:1. Анализ на производителността на труда в селското стопанство. - София: ДУИ, 1970. - 43 с. (в съавторство).2. Икономически анализ на дейността на селскостопанските предприятия: [Ръководство]. - София: Земиздат, 1982. - 147 с. (авт. ...
Балевски 14.12.2017 г. ... проблеми на демографската статистика Основни публикации:1. Външнотърговска статистика. - София: ВИИ "К. Маркс", 1989. - 186 с.2. Избрани теми по икономическа статистика. - София: ВИИ "К. Маркс", 1986. - 201 с.3. Истината за развитието и използуването на българската статистика в годините на ...
Аврамов 14.12.2017 г. ... интереси: статистически проблеми Основни публикации:1. Ефективност от висшето образование. - 1969.2. Измерване и анализ на производителността на труда в промишлеността по фактори. - София: Наука и изкуство, 1969. - 175 с. (в съавторство).3. Някои направления на индексния анализ на ...
Публикации 12.12.2017 г. ... ...
ПУБЛИКАЦИИ 3.3.2018 г. ... of Enterprise Ivan Georgiev, Nikolay Sterev, Dimitar Blagoev, Kiril Dimitrov, UNWE Publishing       Complex Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции Иван Георгиев, Цветан Цветков, Димитър Благоев, Издателски комплекс УНСС   Основи ...
Публикации 25.8.2017 г. ... ...
Проект BG05М2OР001-2.009 -0012 25.7.2017 г. ... на консултации по технология на разработването на публикации за престижни, реферирани и индексирани научни списания (80 астр. часа) и консултации по разработване на изследователски теми по предприемачество и бизнес (160 астр. часа). Тестване на изследователски хипотези и експертизи върху качествата ...
проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 25.7.2017 г. ... на консултации по технология на разработването на публикации за престижни, реферирани и индексирани научни списания (80 астр. часа) и консултации по разработване на изследователски теми по предприемачество и бизнес (160 астр. часа). Тестване на изследователски хипотези и експертизи върху качествата ...
Публикации 19.7.2017 г. ... ...
Публикации 19.7.2017 г. ... ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ   SUSTAINABLE DEVELOPMENT Устойчиво развитие и конкурентоспособност на българската икономика Икономическа политика за устойчиво развитие на България 1 част Икономическа политика за устойчиво развитие на България 2 част SUSTAINABLE ...
Изисквания 4.7.2017 г. ... Roman, 10 pt, normal. При цитиране в текста на публикации от друг автор или автори, да се спазват следните посоче­ни правила: Krugman at al., 1997; Born (1998) and Jones (2001); Barney (1991; 1994). Библиографията следва да бъде посочена след основния текст, без номериране на литературните ...
ас. д-р Иван Стойчев ВИНАРОВ 14.6.2018 г. ... European University, CEU през 2014 г.). Има публикации на български език на различни тематики: избори и изборни системи; нови технологии и политика; държавност и конституционализъм през XIX и ХХ век; политически процес и политическа стабилност; политически системи и европейска интеграция на ...
доц. д-р Ивка ЦАКОВА 30.3.2017 г. ... английски и руски език Основни научни публикации: 1. Лобизъм и демокрация, Изд. „Авангард Прима“, С., 2005, 375 с. 2. Лобизмът (цикъл лекции), Изд. „Д. Яков“, С., 2010, 350 с. 3. Как да лобираме в Брюксел (Кратък наръчник за лобиране в ЕС), Издателски ...
доц. д-р Симеон АСЕНОВ 30.3.2017 г. ... . Автор и съавтор на множество научни публикации – монографии, учебни пособия, студии, статии, доклади. Преподава лекционни курсове и води семинарни занятия по дисциплините: „Политически партии и партийни системи”, „Политически маркетинг”, ...
ас. д-р Ивайла СТОЕВА 30.3.2017 г. ... съвет на Албано-българска асоциация. Има публикации на български и английски език. Владее свободно английски език; ползва френски, испански и руски език. Родена 1980 г., гр. Ихтиман ...
проф. д-р Георги ЯНКОВ 30.3.2017 г. ... . Проф. Георги Янков има над 190 публикации, включително на руски, френски и английски език. По-важни негови научни публикации в областта на политическата теория, сравнителната политология и политическата история са: „Политологичната мисъл от древността до наши дни. Том ...
доц. д-р Елена СИМЕОНОВА 30.3.2017 г. ... и управлението на проекти. Има публикации на български и английски език в областта на: анализа на политическия риск; управлението на кризи; оценка на социалното въздействие; разработването и управлението на проекти. Владее английски, френски и руски език. Родена на 17. 02. ...
Публикации 3.8.2017 г. ... и статистика/ Научна дейност Публикации Участия в научни форуми в периода ( гл.ас. Костадин Шейретски)K. Sheyretski, M. Lazarova, Isomorphism Between Economic Models and Models of Natural Environment , 4-th International Conference on Application of ...
Научна дейност 19.6.2017 г. ... и научни прояви. Проекти Публикации Научно-изследователски проекти в областите на информационните технологии и статитстиката - университетски, национални, международни. Конкурсни сесии, отворени проекти, резултати от проекти Статии; Монографии; Учебници; ...
Публикации 25.8.2017 г. ...      ...
Изисквания 13.7.2016 г. ... , 10 pt, normal. При цитиране в текста на публикации от друг автор или автори, да се спазват следните посоче­ни правила: Krugman at al., 1997; Born (1998) and Jones (2001); Barney (1991; 1994). Библиографията следва да бъде посочена след основния текст, без номериране на ...
Семинар 6.2.2017 г. ... Блог, обсъждане на подготвяни статии за публикации, методологически семинари по избрани теми и т.н. С оглед на посоченото - на тази страница всеки заитересован може да получи актуална информация за предстоящи семинари, темите които ще се обсъждат, както и да предлага такива (на ...
Публикации 18.9.2016 г. ... ...
Публикации 11.3.2016 г. ... ...
Публикации 11.3.2016 г. ... процес на ...
Публикации 11.3.2016 г. ... ...
Публикации 11.3.2016 г. ... ...
Публикации 11.3.2016 г. ... ...
проф. д-р Галина Пенчева Младенова 17.6.2016 г. ... и практико-приложни проекти. Автор на множество публикации в областта на теоретичните и практическите аспекти на маркетинга: маркетингови анализи и планиране, маркетингова стратегия, маркетинг на финансовите продукти, маркетинг на регионалните клъстъри и др. Консултант на компании, опериращи в България ...
Етичен кодекс на УНСС 29.1.2016 г. ... и достоверни резултати от изследванията. Научните публикации са важен завършек на научните изследвания и всепризнат начин за легитимиране на постигнатите резултати пред научната общност в локален и световен мащаб. Научните публикации осигуряват споделяне и публичност на изследванията, след което техните ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... в България; увеличаване на цитируемостта на научните публикации в световнопризнати бази данни и създаване на университетска система за стимулиране на изследователските резултати. Централно място в приоритетите за следващия период заема разгръщането  на потенциала на УНСС да създава образователен и ...
АНОНСИ ЗА НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНИ ИЗДАНИЯ И ДРУГИ 9.3.2016 г. ... за публикация в сп.Социално-икономически анализи ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”  и макет за оформяне на статиите. International scientific conference "Efficiency in the Private and the Public Sector" (November 27, 2015) in Prague, organized by the Scientific Committee of the 9th ...
Основни научни резултати 21.8.2015 г. ... е разгърнато в следните монографии и сборници с научни публикации: Първата FOLPSEC монография озаглавена „Local Production Systems in Countries in and outside the EU: from Theory to Practice” е издадена от УНСС през 2014 г. в електронен формат. Тя прави преглед на съществуващите определения за локални ...
Правилник за прием на докторанти в Университета за национално и световно стопанство 16.9.2015 г. ... от чуждестранно висше училище; 5. списък на публикации, на патенти и други документи (ако има такива), удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област; 6. документ за платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс. (4) В срок до 3 работни дни след изтичането на ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... индивидуалния учебен план; 2. подготовката на научни публикации и участието в научни прояви; 3. подготовката на материали за водене на упражнения; 4. организирането на процедурата по атестиране; 5. провеждането на научни изследвания, свързани с разработването на дисерта­ционния труд; 6. организирането на ...
Указания за разработване на дипломна работа за специалностите “Бизнес логистика” и "Управление на веригата на доставките" 3.10.2017 г. ... проблематиката, която се изследва. На основите на публикации и нормативни документи, авторът прави връзка с проблемите на собственото си изследване. Най-важното, което трябва се има предвид, се отнася до необходимостта от задълбочен анализ на литературните източници и нормативни актове, оценка на ...
Политическото прогнозиране в контекста на евроинтеграционния “кливидж” 4.3.2018 г. ... , нито пък от дебели томове на публикации с труден за разбиране специализиран език. Нещо повече – те бяха систематизирани от Самюел П. Хънтингтън, който ги включи в своя световен бестселър „Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ...
История 9.12.2017 г. ... развитие“. Научни публикации на преподаватели от катедра "Публична администрация" Инфографики ОТЧЕТ за учебната и изследователската работа на катедра „Публична администрация“ за периода м.март 2014 – м. юли 2015 ОТЧЕТ за учебната ...
докторанти - обучение 15.1.2015 г. ... и при подготовката на своите публикации и участията си в научни форуми. Качеството на обучението по докторската програма се обуславя и от факта, че то се провежда в неголеми групи или индивидуално, което позволява персонален подход към докторантите. Всички ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.5.2014 г. ... публицист, автор на над 500 публикации у нас и зад граница. Ректорът изтъкна и многобройните му специализации в европейски и американски университети, стотиците му студенти от цял свят, работата му като експерт в Международната организация на труда и ...
РП4: Разпространение 21.8.2015 г. ... информация за пресата и публикациите в партньорските списания Обща информация за участие в конференции и семинари Обща информация за другите канали на разпространение Прес съобщения и публикации по проекта - втори отчетен период Публикация на сайта ...
Публикации 12.11.2013 г. ...   ...
Екип 11.12.2013 г. ... (Словакия). Автор на над 100 публикации в областта на:Регионалната политика, Регионално стратегическо планиране, Макроикономически анализи. Д-р Росица Велинова Разработка и изпълнение на проекти Инженер – химик,  Пост–докторска специализация (1993) – ...
Правилник за устройството и дейността на университетската библиотека на УНСС 14.2.2018 г. ... старопечатни издания, редки публикации, справочни и периодични издания; 2. закупени от авторско право, но непубликувани произведения на български автори, като ръкописи, дисертации, резултати от ЦНИТ и други; 3. библиотечни материали получени по ...
Правилник на КС 7.4.2014 г. ... доклади пред Общото събрание на УНСС; 5. публикации във вестника на УНСС; 6. други подходящи начини, определени от Контролния съвет или от председателя на Съвета.   Чл. 31. Материалите от работата на Контролния съвет се съхраняват в архив при условията и по реда за ...
ДДВУ 02/70 11.12.2012 г. ... на очакваните резултати, в т.ч. публикации - Създаване на теоретичен модел за описание формите на политическо участие в съвременното българско общество и мястото на новите политически мобилизации - Създаване на система от критерии за оценка на институционалната ...
ДДВУ 02/47 11.12.2012 г. ... на очакваните резултати, в т.ч. публикации - Публикации от участия в конференции в страната и в чужбина; - Публикации в реферирани научни списания и издания с редакционна колегия; - Публикуване на колективно научно изследване по темата Ключови ...
ДДОКФ02/2 11.12.2012 г. ... на очакваните резултати, в т.ч. публикации Основният резултат на проекта е  разработване и защита на докторска дисертация, подготвянa във фирма.  По конкретно  проектът ще резултира в разработване на  предложения за подобряване на ...
ДМУ 02/24 11.12.2012 г. ... на очакваните резултати, в т.ч. публикации Научни доклади със следните заглавия: „Основни резултати от проучване и анализ на динамичните структурни промени в сектора на „ХВП” (на примера на България) „Социално-икономически, демографски характеристики на ...
ДИД 02/4 11.12.2012 г. ... на очакваните резултати, в т.ч. публикации Предлаганият изследователски проект ще запълни една очевидна празнина в научните изследвания и ще позволи на заинтересованите страни да насочат и увеличат своите усилия за промяна на потреблението към устойчиви модели в ...
ДКТ 02/55 11.12.2012 г. ... на очакваните резултати, в т.ч. публикации Основни резултати: 1. Изследване на текущите и бъдещи климатични промени и оценка на техните въздействия върху екстремните явления на база модела REMO 2. Оценка на въздействия върху природните екосистеми – добиви от ...
ДО 02-289 11.12.2012 г. ... на очакваните резултати, в т.ч. публикации ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Създаване на интердисциплинарен колектив от изследователи, който да предлага на държавните институции алтернативни решения, свързани с предизвикателствата пред устойчивото развитие (УР) ...
МУ-ФС-10 11.12.2012 г. ... на очакваните резултати, в т.ч. публикации Разработване на теоретично издържан и практико-приложим материал с осезаем принос за науката в областта на изследването на фирмата като стопанска и бизнес единица Ключови думи Обекти на ...
доц. д-р Георги Павлов Павлов 20.11.2012 г. ... на отбраната. Автор е на над 130 публикации, от които една монография и три учебника, има над 31 внедрени научноизследователски разработки, свързани с информационни системи и технологии за сигурност ...
доц. д-р Георги Павлов Павлов 20.11.2012 г. ... на отбраната. Автор е на над 130 публикации, от които една монография и три учебника, има над 31 внедрени научноизследователски разработки, свързани с информационни системи и технологии за сигурност ...
Документи 19.9.2017 г. ... висше училище • Списък на публикации, на патенти и други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област (ако има такива) • Документ за платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс. Документите се ...
Публикации 7.4.2017 г. ... се изразяват в серия от публикации, голяма част от които под формата на книги и учебници подпомагат обучението на студентите в УНСС.  Участието на преподаватели от катедрата в международни изследователски мрежи и проекти, както и активното участие на ...
Е-ресурси 19.6.2018 г. ... база данни с научни публикации в областта на естествените науки, медицински и биологични науки, хуманитарни науки www.sciencedirect.com ABI/Inform Complete е водеща база данни в областта на икономическите науки. Включва списания в пълен текст, ...
Новини 14.5.2018 г. ... научни, технически и здравни публикации с интуитивна функционалност. www.sciencedirect.com    И двете бази данни позволяват отдалечен достъп като за целта е необходимо всеки потребител от УНСС: да има институционален имейл адрес като … ...
Магистърски програми 7.4.2017 г. ... катедрата и участват в конференции и публикации, като има възможност за продължаване на обучението им в докторска степен. Прием се осъществява 2 пъти в годината – през м. септември за всички програми и допълнително през м. януари – за програмата със ...
Проект FADNTOOL 21.4.2012 г. ... на очакваните резултати, в т.ч. публикации Крайният резултат на проекта е изграждането на методологическа рамка, състояща се от най-съвременните икономически модели, които ще бъдат използвани за бъдещи анализи нужни за правилното изграждане на политиките в ...
Проект FarmIath 21.4.2012 г. ... на очакваните резултати, в т.ч. публикации Общата цел на FarmPath е да се идентифицират и оценят бъдещите пътища за трансформиране към регионално устойчиво селско стопанство в Европа, и социалните и технологични иновации, необходими за откриване и напредък по ...
Проект PROMISE 21.4.2012 г. ... на очакваните резултати, в т.ч. публикации 1) Разработване на цялости системи за регистриране и счетоводно отчитане на общинската собственост 2) Разработване на стратегии за ефективно управление на общинската собственост Ключови ...
Публикации 24.9.2013 г. ... ...
История 3.9.2012 г. ... на студентската организация те участват чрез публикации и разработки в научните конференции и научно-изследователските теми, организирани от катедрата. През 2004 г. и 2005 г. студентите организират самостоятелно Младежки икономически форум с участие на студенти и преподаватели от страната и ...
Партньори 28.9.2012 г. ... , Виена, Австрия. Разработват се съвместни публикации и участие в международни проекти. От учебната 2011/2012 г. преподаватели от FOWI изнасят лекции по дисциплината "Австрийско право" ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 11.4.2013 г. ... изследване по проект на фонд НИД, УНСС с ръководител проф. д-р Димитър Димитров, Икономически аспекти на тероризма, Етап ІІІ – Анализ на българската практика и моделиране на връзката тероризъм – икономика, Издателски комплекс, УНСС, 2012 г. проф. д-р Димитър ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 24.12.2017 г. ... с публикации на преподаватели от катедра "Статистика и конометрия" (в xlsx формат)       Заявка (форма) за добавяне на публикации към базата  (в xlsx формат)     Попълнената заявка (форма) изпратете на адрес: vbozev@unwe.bg ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 4.3.2018 г. ... с доклади от конференцията ни по повод 40 годишнината от началото на преподаване по „Социология“ и създаване на катедра „Икономическа социология“ в УНСС . ИЗДАДЕНИ КНИГИ от членовете на катедра „Икономическа социология”, УНСС проф. ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Наука 24.4.2018 г. ... за това са многобройните публикации в различин форми - статии в научни списания, студии, монографични изследвания и др. За периода 2008-2012 г., преподаватели от катедрата са ръководили и ръководят общо осем научно-изследователски проекта, пет които ...
Наука 24.3.2018 г. ... индивидуални и колективни научни публикации, научни проекти, научни прояви на членовете на катедрения академичен състав.  Научно-изследователските и научно-приложните приноси на преподавателите от катедрата ги правят търсени и предпочитани висококвалифицирани ...
Наука 28.9.2012 г. ... се представя чрез техни основни публикации и научни изследвания в областта на заетостта, човешките ресурси, социалната политика, индустриалните отношения, осигуряването и застраховането.       Учебници, публикувани от преподавателите в ...
Наука 21.4.2012 г. ... и международни конференции, публикации в специализирани издания или могат да бъдат разпознати като реално работещи информационни решения ...
Наука 2.3.2018 г. ... са отразени в множество публикации, които са посочени в персоналните им блогове ...
Наука 28.9.2012 г. ... и международни конференции; публикации в специализирани издания или могат да бъдат разпознати като реално приложени в практиката ...
Наука 27.9.2012 г. ... и международни конференции; публикации в специализирани издания или могат да бъдат разпознати като реално приложени в практиката ...
Научни публикации 9.5.2016 г. ...   ...
Научни публикации 1.3.2012 г. ... . Публикувана статия в българско научно списание - 8 2. Публикувана студия - ...
Наука 2.10.2012 г. ... научни стандарти чрез научни публикации, издаване на научно списание, организиране на национални и международни научни форуми, и изграждане на научни центрове ...
Научни публикации 27.2.2012 г. ... статия в българско научно списание     33 Публикувана статия в международно списание в ред. Колегия    13 Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор    2 Публикувана студия (глава от ...
Научни публикации 30.1.2012 г. ... ...
Научни публикации 27.2.2012 г. ... статия в българско научно списание     51 Публикувана статия в международно списание в ред. Колегия    14 Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор    7 Публикувана студия (глава от ...
Научни публикации 15.5.2017 г. ... .1. Научни публикации в научни списания (статии, студии), представени в световни вторични литературни източници 31 А.2. Научни публикации (статии, доклади, глави от книги), публикувани в издания с импакт фактор IF (Web of ...
Научни публикации 24.2.2012 г. ... ПУБЛИКАЦИИ: 59 Публикувана статия в българско научно списание 28 Публикувана статия в международно списание в ред. колегия 9 Публикувана статия в международно/българско списание с импакт-фактор ...
Научни публикации 23.2.2012 г. ... статия в българско научно списание - 14 бр. статии; Публикувана статия в международно списание в ред. колегия - 15 бр. статии; Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор - 16 бр. статии; Публикувана студия (глава от ...
Е-ресурси 9.4.2012 г. ... база данни с научни публикации в областта на естествените науки, медицински и биологични науки, хуманитарни науки www.sciencedirect.com База данни с пълнотекстова информация от 2742 списания на английски и немски език в областта на ...
Услуги 9.4.2012 г. ... база данни с научни публикации в областта на естествените науки, медицински и биологични науки, хуманитарни науки www.sciencedirect.com 3. Springer Link - База данни с пълнотекстова информация от 2742 списания на английски и немски език в ...

Събития

67 results found
Световнопризнатият американски преподавател по маркетинг д-р Радж Рагунатан за „Щастието в ранната кариера“ 15.5.2018 г. ... , че освен световнопризнат автор на публикации в престижни издания, д-р Радж Рагунатан е и водещ на един от най-успешните курсове „Живот, изпълнен с щастие и удовлетвореност“ в платформата за онлайн обучения “Coursera“ с над 200 000 курсисти от цял ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и КПКОНПИ 2.3.2018 г. ... изпълнение; в обмена на информация и публикации за дейности и събития; участие на представители на Комисията в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи и други прояви, организирани от УНСС; съдействие за участие на преподаватели и други представители на ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и БСА 1.3.2018 г. ... дейности на БСА; обмен на информация и публикации за важни научни, учебни, бизнес и други събития; участие на наши преподаватели в срещи, експертизи, лекции, консултации, статистически и други проучвания; взаимно съдействие при провеждането на събития и др. Доц. д-р ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Средиземноморската дипломатическа академия 1.3.2018 г. ... програми и научноизследователски  публикации, на студенти и преподаватели, да организират семинари с участието на лектори от двете институции и др. Проф. Стати Статев, Емил Караниколов, министър на икономиката и възпитаник на УНСС, и проф. Готфри ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... социология” направи публикации по повода на сайта на университета и на катедрата и статия в списание „Социология и икономика”. Получихме поздравителни адреси от възпитаници на УНСС с увреждания с изразена благодарност към университетското ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и „СиКуест Рисърч енд Консултинг“ ООД 7.12.2017 г. ... информиране и обмен на информация и публикации за важни научни, бизнес и други събития, организирани от страните по договора, презентации, лекции, конференции, срещи и други прояви, участие на преподаватели от катедра „Статистика и иконометрия“ в срещи, експертизи, ...
Публична лекция на Н.Пр. Стефано Балди, посланик на Република Италия в България 28.11.2017 г. ... му дейност и последните му публикации са посветени на използването на новите технологии и социалните медии в дипломацията, на приложението на мениджмънта в дипломацията и др. Създал е и поддържа блог за обучение “Diplo Learning corner” и сайта ...
Меморандум за сътрудничество и договор за съвместна дейност между УНСС и Патентното ведомство на Република България 28.11.2017 г. ... информиране и обмен на информация и публикации за дейности и за провеждани по-важни научни, учебни, бизнес и други събития от Патентното ведомство и УНСС, респ. катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“; съдействие за участие на представители ...
Тринадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят“ 17.11.2017 г. ... сериозен подбор на материали за публикации, посочи той. Д-р Радостин Вазов Поздравителен адрес до участниците във форума бе поднесен от проф. д-р инж. Даниела Тодорова, ректор на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ ...
Катедра „Недвижима собственост" отбеляза 10-годишнината си с юбилейна научно-практическа конференция 10.11.2017 г. ... на катедрата, научните проекти и публикации, учебниците и учебните помагала, научните форуми, партньорствата и сътрудничествата, учебните практики. Ние сме един екип, завърши проф. Йовкова и пожела успех на конференцията.. По време на форума Проф. ...
Юбилейният сборник "Интердисциплинарни изследвания" 7.11.2017 г. ... на специалността, автор на 190 публикации в областта на политическата теория, сравнителната политология и политическата история. Линк към събитието ...
Представен бе юбилейният сборник "Интердисциплинарни изследвания", посветен на проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС 31.10.2017 г. ... на специалността, автор на 190 публикации в областта на политическата теория, сравнителната политология и политическата история. В голямата конферентна зала Проф. Георги Янков   На събитието в голямата конферентна зала ...
Kонкурсна кампания за определяне на носители на именни стипендии и стипендия „Хуауей – ИКТ“ на Фондация „Еврика“ 11.9.2017 г. ... конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други; 4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” /до 3 ...
Стартира изпълнението на проект BG05М2ОЗ001-2.009-0012 "Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения" 15.6.2017 г. ... по технология на разработването на публикации за престижни, реферирани и индексирани научни списания (80 астр. часа) и консултации по разработване на изследователски теми по предприемачество и бизнес (160 астр. часа). Тестване на изследователски хипотези и експертизи ...
Предприемачество за студенти – отворен разговор с инвеститор, банкер и предприемач 29.3.2017 г. ... към присъстващите, с примери и публикации, лекторът насочи вниманието към същината на предприемаческата дейност и пазара в България. Повече от 90% от българските компании и домакинства изпитват сериозна необходимост от подобряване на ефективността – промени, ...
Световноизвестният икономист проф. Грегъри Манкю с отличие от ректора на УНСС 21.3.2017 г. ... за март т.г., на база на академични публикации, цитати и свързаните с тях показатели, проф. Манкю зае място сред 50-те най-влиятелни икономисти в света (от близо 50 000). Доц. Желев изнесе лекция на тема ‘’Конкурентоспособност на постсоциалистическите ...
Преподаватели от УНСС в Правния съвет към президента 21.3.2017 г. ... процес. Има много научни публикации, студии и монографии, посветени на  наказателното процесуално право. Била е председател на Комисията по помилванията при президента на Републиката (2001-2016 г.), член на Консултативния съвет по законодателството в ...
Наш преподавател e рецензент в списание Journal of Cleaner Production 15.3.2017 г. ... на първо място в категорията за топ публикации в областта на устойчивото развитие сред 20 международни списания. До февруари 2017г. д-р Божикин е изготвил 28 рецензии на статии, изпратени за публикуване в списанието.  Част от тях, след като са преработени, са ...
Обучение на автори на публикации в индексирани издания 15.12.2016 г. ... по време на обучение на автори на публикации в индексирани издания, което се проведе в университета. По време на обучението в голямата конферентна зала Не е необходимо да ви убеждавам колко важно е да се публикува в индексирани издания, изтъкна проф. ...
УНСС ще си партнира с Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами 24.11.2016 г. ... чрез взаимен обмен на информация и публикации за научни, учебни, бизнес и други събития, участие на представители на АСЕРИ в презентации пред студенти, изнасяне на лекции, провеждане на конференции, семинари и други прояви, организирани от нашия университет ...
Китайска делегация от Министерството на науката и технологиите на посещение в УНСС 24.11.2016 г. ... комплекс на УНСС и възможностите за публикации в англоезичното периодично научно списание „Икономически алтернативи“. Разговорите около кръглата маса Д-р Ли заяви, че неслучайно е избрал да посети нашия университет по време на своята визита ...
„ДНЕС ЖИВЕЕМ В СВЕТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ“: ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ И ДИСКУСИИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕЯ НАРАСТВАТ 8.11.2016 г. ... изключително скрупульозно проучване на всички публикации по политическа икономия у нас през последните години, опитвайки се да опише многообразието от гледни точки и тенденции в нейното развитие. В своя анализ той завършваше с предложение да се продължат изследванията и пренос на световен ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 31.10.2016 г. ... проф. Първанов постави необходимостта от публикации в чужди издания и ползването на наши добри практики в образователната система на чуждестранни университети. За пример той посочи публикуваната в Москва монография за фирма „Дискордия“, залегнала вече в учебните програми на ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 31.10.2016 г. ... проф. Първанов постави необходимостта от публикации в чужди издания и ползването на наши добри практики в образователната система на чуждестранни университети. За пример той посочи публикуваната в Москва монография за фирма „Дискордия“, залегнала вече в учебните програми на ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 4.11.2016 г. ... проф. Първанов постави необходимостта от публикации в чужди издания и ползването на наши добри практики в образователната система на чуждестранни университети. За пример той посочи публикуваната в Москва монография за фирма „Дискордия“, залегнала вече в учебните програми на ...
Наш преподавател участва във форум на Международното общество по бизнес и икономика 22.7.2016 г. ... разработване на съвместни научни изследвания и публикации, за участия в бъдещи международни научни форуми и за стартирането на проучвателна работа за кандидатстване по международни изследователски и образователни програми. Чуждестранните колеги  заявиха интерес за участие в международните ...
Научен форум „Бизнесът в 21 век (тенденции и предизвикателства)“ 27.5.2016 г. ... и да получат по-висока оценка, включително и с публикации, категоричен бе ректорът. Като голямо предизвикателство определи проф. Статев проблематиката на провеждания форум. Той изрази убеденост, че проявата ще се утвърди като традиционна и ще стане образец за другите факултети ...
Договор за сътрудничество между УНСС и Международната банка за икономическо сътрудничество 26.5.2016 г. ... , обмен на информация между двете институции, публикации за важни научни, учебни, бизнес и други съвместни прояви, участие на представители на банката в презентации, лекции, семинари, конференции и обучение в УНСС, а на наши преподаватели - в експертизи, консултации, статистически и други ...
Трета научна студентска конференция по икономическа политика 13.5.2016 г. ... ни е всички да получите своите първи публикации, конкретизира  гл. ас. д-р Ивайло Беев, научен секретар на катедра „Икономикс“. Участието ви днес има и допълнителни измерения, насочи той вниманието на студентите към възможностите за стаж в държавните институции на ...
Тържествена церемония по награждаването на „Студент на годината 2016” 13.5.2016 г. ... (на снимката долу). Тя има над 120 участия и публикации в радио „Вокс” и като репортер на „Вестник на УНСС”. В категорията „Бакалавър по политически науки” бяха излъчени победител и двама подгласници. Наградите бяха връчени от Антони Тренчев ...
Подписан бе договор за сътрудничество между УНСС и Инвестор.БГ АД 11.5.2016 г. ... работни позиции, взаимен обмен на информация и публикации, провеждане на важни научни, учебни, бизнес и други събития, както и осъществяване на съвместни образователни, изследователски и практико-приложни проекти. Двете страни ще си сътрудничат в организирането на съвместни научни прояви като ...
Проф. д-р Благой Колев за втори мандат ще бъде академичен омбудсман 28.1.2016 г. ... (2003 – 2011 г.). Автор на близо 140 публикации в страната и чужбина. Авторитетен учен и любим преподавател на няколко поколения студенти ...
Проф. д-р Благой Колев за втори мандат ще бъде академичен омбудсман 17.12.2015 г. ... (2003 – 2011 г.). Автор на близо 140 публикации в страната и чужбина. Авторитетен учен и любим преподавател на няколко поколения студенти ...
Представители на катедра "Недвижима собственост" посетиха Технологичния институт в Кавала 13.7.2015 г. ... както и възможностите за отпечатване на научни публикации на наши колеги в издания на университета–партньор. По време на посещението преподавателите от катедра „Недвижима собственост” разгледаха материалната база на Технологичния институт в Кавала, както и ...
Наш преподавател с активно участие на голям научен форум в Пекин 10.6.2015 г. ... мащаб; организиране на конференции и публикации. Китайският институт по електроника е национално академично дружество, което е част от Китайската асоциация за наука и технологии към Министерството на промишлеността и информационните технологии на Китай. CIE е основан през 1962 г. ...
Докторанти на катедрата с отличия в конкурс 13.3.2015 г. ... икономическите науки получиха докторантските публикации на д-р Мариета Христова и д-р Тодорка Кинева. И двете разработиха дисертациите си в катедра "Икономическа социология". ПОЗДРАВЛЕНИЯ! ...
Ректорът се срещна с представители на Висшето училище по икономика 24.10.2014 г. ... на икономиката и обществото, както и за публикации в научните издания на Висшето училище по икономика. Договорът между българския и руския университет бе подписан на 23 октомври. След срещата проф. Владимир Автономов изнесе публична лекция пред преподаватели и студенти от УНСС. Темата ...
Безплатен свободен достъп до новия InCites 2.0 15.10.2014 г. ... of Science е включен и продуктът за оценка на научните публикации InCites, чиято нова версия 2.0 предлагаме за свободно ползване до края на 2014г ...
Главният редактор на научното списание „Паноикономикус“ в УНСС 14.10.2014 г. ... Университета на Нови Сад, Сърбия. Автор на много книги и публикации. Член е на борда на Сръбската национална банка, на Изпълнителния съвет на Асоциацията на икономистите в Сърбия, президент на Асоциацията на икономистите във Войводина и др. Ръководи департамент по европейска икономика и бизнес във филиала на ...
Международна конференция „Западните Балкани и Европейският съюз. Поуки от последното разширяване на ЕС и предизвикателствата пред бъдещата интеграция“ 9.10.2014 г. ... през септември 2015 г. в Париж. Ще организираме и публикации от тях в български, сръбски и гръцки издания, даде информация за предстоящите събития проф. Ксавие Рише. Основното предизвикателство е дали Европейският съюз има позитивно влияние върху Балканите, подчерта проф. Николай Неновски от Университата в ...
Публична лекция на проф. Робърт Хисрич, световен авторитет в областта на предприемачеството 8.10.2014 г. ... , Китай. Световноизвестният учен е автор на много книги и публикации, консултант на фирми като „Алкоа“, „Бритиш Петролеум“, „Ситикорп“, „Диджитъл икуипмънт“, „Бостън Файв“, международен лектор по успешно предприемаческо поведение и маркетинг в глобална, мултикултурна бизнес среда. Отляво надясно: ...
Шеста международна конференция „Предприемачески/управленски иновативни стратегии и поведение в глобална мултикултурна среда” 19.9.2014 г. ... на предишните пет конференции, освен реферираните публикации в сборника с доклади от конференцията, избрани доклади ще бъдат публикувани в международните списания International Review of Entrepreneurship (IRE) и International Journal of Management Science and Information Technology (IJMSIT), които са със ...
Четвърти възпитаник на УНСС – председател на НСИ 12.6.2014 г. ... . Работи в НСИ почти 30 години. Автор е на редица научни публикации в областта на демографската статистика и регионалните статистически сравнения, поместени в български и чуждестранни издания ...
Среща-разговор с председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров 16.5.2014 г. ... разрушаване на метални структури“, на над 140 научни публикации у нас и в чужбина, на близо 100 доклада на международни форуми.  Част от разработките му са по програми на ЕС, НАТО и МААЕ, създател е на нови материали с уникални свойства. Проф. Статев изтъкна още работата на акад. Воденичаров в ...
Четвърта научна студентска конференция на тема: „Многообразието на туризма в научното познание“ 24.2.2014 г. ... Гоев връчи на всеки от студентите-докладчици сборник с публикации от конференцията. Потърсете многообразието от туристически алтернативи, насочете се към новите пазарни ниши, за да бъдете първооткриватели и да се реализирате успешно, обърна се проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на ...
Среща-дискусия за новия маркетинг и съвременния потребител 20.2.2014 г. ... преподавател, лектор, консултант и автор на книги и публикации, разгледа пред аудиторията съвременните тенденции в развитието на маркетинга. Той се спря на еволюцията от „Грам, стотинка, сантиметър“ до новостите и условията, които диктуват маркетинга като бизнес, а не като управленска функция. В ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 28.2.2014 г. ... на икономистите, известен публицист, автор на над 500 публикации у нас и зад граница. Ректорът изтъкна и многобройните му специализации в европейски и американски университети, стотиците му студенти от цял свят, работата му като експерт в Международната организация на труда и Световната банка, многото награди и ...
Публична лекция на проф. дфн Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.1.2014 г. ... на икономистите, известен публицист, автор на над 500 публикации у нас и зад граница. Ректорът изтъкна и многобройните му специализации в европейски и американски университети, стотиците му студенти от цял свят, работата му като експерт в Международната организация на труда и Световната банка, многото награди ...
Наши студенти сред първите в националния конкурс на Софийския форум за сигурност 9.12.2013 г. ... публикувани на страницата на Софийски форум/раздел "Публикации" http://www.sofiaforum.bg/front/rtf ...
Публична лекция и дискусия за "Наследството на Роналд Коус: достиженията на новата институционална икономика" 20.11.2013 г. ... върховите постижения на Роналд Коуз и посочи, че две публикации са в основата на нобеловата му награда, като и двете са задължителни четива за всеки студент по икономика. Първата е публикувана в далечната 1937 г. под заглавие „Природата на фирмата“, а другата е от 1960 г. – „Проблемът на социалната цена“. В ...
Подписано бе споразумение между УНСС и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 3.10.2013 г. ... , включително по програмите на ЕС, да участват в научни публикации и форуми. В документа е посочено също разработването на програми за обучение и изследвания в областта на правата на човека и повишаване  информираността на обществото в този област. Предвидена е и размяна на специалисти в професионалните ...
Трима наши студенти са сред авторите на „Поколение Европа“ 4.6.2013 г. ... стоките, които купуваме“, Грета Петрова присъства с две публикации -  „Енергийната либерализация на Европа – химера или реалност?“ и „ЕРАЗМисли – обединени в многообразието“, а есето на Десислава Иванова е на тема „А след училище – накъде?“.  Второто издание на „Поколение ...
Шести премиер, 13-и финансов и 6-и външен министър от УНСС 5.6.2013 г. ... и „Инвестиционен анализ”. Има редица научни публикации у нас и в чужбина в областта на инвестиционния анализ, финансите и повече от сто статии, рецензии и коментари. Доц. Орешарски беше зам.-министър на финансите в правителството на Иван Костов, министър на финансите в коалиционното правителство на ...
Научна сесия между катедра „Икономическа социология” на УНСС и катедра „Социология” на ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград, 06 април 2013 г. 22.4.2013 г. ... форум е да бъдат представени реферати на най-новите публикации на преподавателите по социология от двете катедри. Студентският научен форум е организиран по инициатива на Клуба на социолога от УНСС и реализиран от Регионалният изследователски център „Балканите-Европа”, съвместно с катедра ...
Публична лекция на министъра на отбраната доц. д-р Тодор Тагарев 19.4.2013 г. ... и отбраната, негови научни и научно-приложни публикации са преведени на 12 езика. Ректорът  жалонира сътрудничеството на университета с военното ведомство през годините, като посочи примери за най-добро взаимодействие в значими съвместни научни прояви, осигуряване на студентски стажове и ...
Студентска научна сесия по социология 19.4.2013 г. ... , бяха представени реферати на най-новите публикации на преподаватели по социология в двете катедри. Студентският научен форум бе организиран по инициатива на Клуба на социолога при УНСС от регионалния изследователски център „Балканите-Европа”, съвместно с катедра „Социология” при ЮЗУ. ...
Научна сесия между катедрите на УНСС и ЮЗУ 27.4.2013 г. ... форум е да бъдат представени реферати на най-новите публикации на преподавателите по социология от двете катедри. Студентският научен форум е организиран по инициатива на Клуба на социолога от УНСС и реализиран от Регионалният изследователски център „Балканите-Европа”, съвместно с катедра „Социология” ...
Съюзът на икономистите в България на Общо отчетно-изборно събрание избра проф. д.ф.н. Кръстьо Петков за председател на Управителния съвет на Съюза на Икономистите в България 23.3.2013 г. ... език. Ползва сърбски / хърватски език. Има над 500 публикации - книги, студии, статии, доклади и др. След 1990 г. повечето от публикациите му са в чужбина. КАКВО ОЩЕ НЕ ЗНАЕТЕ ЗА ПРОФ. КРЪСТЬО ПЕТКОВ: http://www.kpetkov ...
Семинар на световноизвестното издателство Emerald 18.3.2013 г. ... с ISI Thomson Reuters за включване на неговите публикации – книги, списания, серии в базата данни Web of Science/ Book Citation Index. Преди семинара ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев прие и разговаря с  Джо Шарокс и гостите от британското издателство. (на снимката ...
гл. ас. д-р Донка Никова беше избрана за доцент в катедра „Икономическа социология” към ОИФ на УНСС. 23.3.2013 г. ... (семинари) – БА степен   По-важни публикации Никова, Д. (2012) Социално общуване. Социално взаимодействие. Социометрия. София, Издателски комплекс - УНСС. Никова, Д. (2012) Методическо ръководство за организиране, провеждане и оценяване на учебната студентска практика (стаж). София, ...
Проф. д.ик.н. Пламен Мишев оглави фонд „Научни изследвания“ 20.2.2013 г. ... Съюза на аграрикономистите в България. Има над 130 публикации в български и международни научни списания, книги, доклади на симпозиуми, конференции и семинари, от които 53 на английски език (5 от тях в реферирани издания и издания с ИМПАКТ фактор). Проф. д.ик.н. Пламен ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на абсолвентите от специалност "Предприемачество" - випуск 2012 27.11.2012 г. ... катедрата, материализирани в престижни международни публикации   Отличничката на випуска - г-ца Юлиана Григорова   Задоволство сред присъстващите гости от представянето на абсолвентите   На първия ред - част от присъстващите гости   Проф. Кисимов - момент от ...
Книга за Йоханес Гербер бе представена от катедра „Национална и регионална сигурност“ 21.11.2012 г. ... сигурността и отбраната и др. В сборника са събрани публикации на Йоханес Гербер, отзиви за него и албум със снимки, много от които са запазили мигове от посещенията му у нас. Третокурсниците от специалността "Икономика на отбраната и сигурността" Това е много интересна книга със ...
Нов професор на УНСС 1.11.2012 г. ... трафик на малки оръжия. Автор е на над 80 научни публикации и има участие в редица национални и международни изследователски проекти по въпросите на отбранителното бюджетиране, прозрачност и отчетност на разходите за отбрана, отбранителната индустрия, модернизацията на въоръжените сили, ...
Пет най-високи отличия в церемонията „Студент на годината на УНСС 2012“ 4.5.2012 г. ... МОМН. Многото  академични постижения, над 132 публикации в страната и чужбина,  заслужено му донесоха наградата. ,,Аз не мога да бъда първи, след мен идва друго поколение!”, уточни проф. Благой Колев.. Гл. ас. Петър Станков от катедра „Икономикс“ стана вторият носител на приза „Преподавател ...
УНСС спечели проект за подпомагане на докторанти 19.11.2012 г. ... хил. лв. - за подготовката на дисертационен труд, публикации на свои трудове в научни издания, както и за осъществяването на мобилност. Командировките в чужбина ще намират израз в участие на наши докторанти в аналогични мероприятия, организирани от западни университети, както и извършване на ...
В библиотеката се проведе обучение за работа с дигитални ресурси 28.3.2012 г. ... проведе обучение за работа с платформите с научни публикации Science Direct, Scopus и Web of Knowledge. Обучението бе организирано от Министерството на образованието младежта и науката, съвместно с библиотеката на УНСС и издателствата Elsevier и Thomson Reuters. Върху огромната роля на актуалната ...

Предстоящо

22 results found
Kурс по сравнителен граждански първоинстанционен процес 16.3.2018 г. ... Климент Охридски“. Той има публикации по теми, свързани с гражданския процес, медиацията и правната етика в американски, английски, български, немски, румънски и френски издания.  Брайън Мърфи  Брайън Мърфи е юрист и дипломат с дългогодишна ...
Курс „Решаване на споровете в договорите FIDIC” 28.3.2018 г. ... преводи на книгите на FIDIC. Има публикации по проблемите и прилагането на  договорните условия на FIDIC в България. Ръководил е курсовете на БААИК и САБ по прилагането на договорните условия на FIDIC в България. Обучението е предназначено: за архитекти ...
БСА обявява конкурс за най-добра публикация на млад социолог 25.4.2018 г. ... да участват млади социолози с публикации в български или чужди научни списания. Текстовете, представени в конкурса, да са публикувани в периода 01.01.2010-31.12.2017 г. Участниците в конкурса да са били на възраст до 35 години към датата на публикуване на ...
Дванадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно" 18.9.2017 г. ... ще бъдат публикувани в сборник с публикации от конференцията. Най-добрите доклади, представени на конференцията, ще бъдат публикувани в списание “Икономически и социални алтернативи” и в сборника с публикации от конференцията.  Авторите на докладите ...
Стипендии на фондация "Еврика" 7.9.2017 г. ... , олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други; 4.      Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, ...
Кандидатстване по проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 15.5.2017 г. ... на консултации по технология на разработването на публикации за престижни, реферирани и индексирани научни списания (80 астр. часа) и консултации по разработване на изследователски теми по предприемачество и бизнес (160 астр. часа). Тестване на изследователски хипотези и експертизи върху качествата на ...
Обучение на автори на публикации в индексирани издания 30.11.2016 г. ... конферентна зала ще се проведе обучение на автори на публикации в индексирани издания. По време на обучението ще бъдат представени новите изисквания за публикуване в Годишник и Научни трудове на УНСС ...
"Комуникационни предизвикателства пред българското председателство на Съвета на ЕС" 25.11.2016 г. ... на ЕС Емилия Хубавенска, специалист „Комуникации и публикации“ към DG Connect (Directorate General) на Европейската комисия, Брюксел Златка Димитрова, координатор на „Образование България 2030“ Кирил Вълчев, автор на обзорното политическо предаване „Седмицата“ на Българското ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно" 6.10.2016 г. ... на конференцията, ще бъдат публикувани в сборник с публикации от конференцията. Най-добрите доклади, представени на конференцията, ще бъдат публикувани в списание “Икономически и социални алтернативи” и в сборника с публикации от конференцията. Авторите на докладите, които се нуждаят от ...
Стипендии на фондация „Константин и Зиновия Кацарови“ 15.10.2015 г. ... утвърдени учени, които разработват проекти или подготвят публикации по определена тема. Стипендиантите имат възможност да специализират в швейцарски университети, институти, изследователски центрове и други институции с университетски статут. Крайният срок за изпращане от кандидатите на необходимите документи във ...
<b>Ежегодни награди на Фондация "ЕВРИКА" за изявени студенти</b> 8.10.2015 г. ... и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други; Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” ...
Именни стипендии на фондация "Еврика" 8.9.2015 г. ... и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;5. Есе на тема ”Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” (до 3 страници). Най-добрите ...
Лекция на проф. Робърт Хисрич на тема: "Глобалният предприемач и обучението по бизнес и предприемачество в университетите: Как да ги срещнем?" 1.10.2014 г. ... в различни международни форуми. Автор е на голям брой публикации, а книгите му по предприемачество и маркетинг са сред най-продаваните в света. Книгата „Предприемачество: стартиране, развитие, и управление на ново предприятие“ има девет издания и е преведена на девет езика. Консултирал е фирми като „Алкоа“, ...
Лекция-среща на тема "Глобалният предприемач и обучението по бизнес и предприемачество в университетите: Как да ги срещнем?" 25.9.2014 г. ... на различни международни форуми. Автор е на голям брой публикации, а книгите му по предприемачество и маркетинг са сред най-продаваните в света. Книгата "Предприемачество: стартиране, развитие, и управление на ново предприятие" има девет издания и е преведена на девет езика. Консултирал е фирми като ...
Стажантска програма към Комисията по помилването при Президента на Републиката 18.9.2014 г. ... имат публикации по правни въпроси или опит в сравнително-правни и криминологични изследвания, статистически и социологични анализи, създаване и управление на бази данни и други специфични умения според ...
Именни стипендии на фондация "Еврика" 5.9.2014 г. ... и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други; 4.      Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”  (до 3 ...
Десета юбилейна международна научна конференция на тема: "Членството на България в Европейския съюз: седем години по-късно" 2.10.2014 г. ... на конференцията, ще бъдат публикувани в сборник с публикации от конференцията. Най-добрите ще бъдат публикувани в списание “Икономически и социални алтернативи” и в сборника с публикации от конференцията. В срок до 15 септември ще бъдете уведомени за становището на рецензентите по вашите доклади. Краен ...
Конкурс за стипендия на Дипломатическия институт 2.10.2013 г. ... комисия. Списък и резюме на научните и експертни публикации. Желаещите да участват трябва да изпратят необходимите документи до 15.11.2013 г.: на електронна поща: bdecheva@mfa.bg на пощенски адрес: София 1040, ул. „Алфред Нобел” №2 Класиране и избор на кандидата: Кандидатите с одобрени документи ще ...
Стипендии на фондация "Еврика" 17.9.2013 г. ... и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други документи за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и т.н.; 4.      Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и ...
Фондация „ЕВРИКА" предлага годишни стипендии за студенти 2.10.2013 г. ... и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и др. за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други; 4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” ( до 3 страници). За изпратените документи по пощата важи ...
Семинар на тема: „Как български автори могат да публикуват в Emerald?“ 7.3.2013 г. ... договор с ISI Thomson Reuters за включване на неговите публикации – книги, списания, серии в базата данни Web of Science/ Book Citation Index. По този начин българските автори, които публикуват в Emerald, ще влязат бързо в международния обмен на цитирания и научни референции. Семинарът ще се проведе на 13 март ...
Фондация „ЕВРИКА" предлага годишни стипендии за студенти 13.9.2012 г. ... и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и др. за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други; 4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” ( до 3 страници). За допълнителна информация -  тел ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене