Резултати от търсене за Проф. д.ик.н. Румен Гечев

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

4 results found
Програмен съвет 28.5.2015 г. ... . д.ик.н. Стати Статев Проф. д.ик.н. Румен Гечев Проф. д-р Атанас Казаков Проф. д-р Трайчо Спасов Доц. д-р Стела ...
Програмен съвет 15.6.2018 г. ... . д.ик.н. Стати Статев Проф. д.ик.н. Румен Гечев Проф. д.ик.н. Георги Чобанов Доц. д-р Теодор Седларски Доц. д-р Стела Ралева Проф. д-р Йоахим Швалбах Проф. д-р Берт Айххорн Проф. д-р Юрген Пльон Проф. д-р Ралф Андерег Проф. д-р Хенрик ...
Приключили проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2011 г. 11.12.2012 г. ... и конкурентоспособност на българската икономика” проф. д.ик.н. Румен Гечев (катедра “Икономикс”) 05.01.09 30.12.11 4. ДО 02-302/15.12.2008 “Състояние и проблеми на платежния баланс на Република България в контекста на членството в Европейския съюз” доц. д-р Силвия ...
ПРОЕКТИ НА УНСС, ФИНАНСИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” - 2011 г. 4.4.2012 г. ... и конкурентоспособност на българската икономика” проф. д.ик.н. Румен Гечев (катедра “Икономикс”) 05.01.09 30.12.11 ДО 02-302/15.12.2008 “Състояние и проблеми на платежния баланс на Република България в контекста на членството в Европейския съюз” доц. д-р Силвия ...

Събития

18 results found
Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова 21.11.2018 г. ... УНСС (с ръководители – проф. д.ик.н. Румен Гечев,          доц. д-р Стела Ралева, доц. д-р Ваня Иванова, доц. д-р Георги Петрунов, доц. д.н. Пенчо Пенчев). В доклада се посочва, че през отчетения период във ...
Трета международна конференция „Създаването на успешни международни бизнес модели за устойчиво развитие: напълно възможно“ 28.6.2018 г. ... устойчиво развитие с директор проф. д.ик.н. Румен Гечев, член на организационния комитет на конференцията. Като едно от доказателствата за ключовата роля на университета в устойчивото развитие на страната ректорът посочи „Стената на славата на ...
Докторанти от УНСС участваха в международна конференция в Брюксел 16.10.2017 г. ... . д.ик.н. Румен Гечев, директор на Университетския център по устойчиво развитие, заедно с докторантите от УНСС Величка Николова, Неда Мужо, Невена Алексиева, Благовест Цветков, Мила Зашева и Горан Ангелов взеха активно участие в  международната ...
Професор от университета участва в международна среща в Барселона 6.3.2017 г. ... на Европейската комисия, проф. д.ик.н. Румен Гечев участва в междинната оценка от реализацията на международния изследователски проект „Международна мрежа за сравнителни анализи на социалните неравенства“. В проекта участват десет европейски ...
Международна научна конференция „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“ 21.10.2016 г. ... започна с докладите на проф. д.ик.н. Румен Гечев „Единната европейска валута – средство или препятствие за провеждане на антикризисна политика и реализация на макроикономическите цели на ЕС“, проф. Йоахим Швалбах на тема „Целите ...
Първи защити по съвместната докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел 18.4.2016 г. ... ръководител от УНСС беше проф. д.ик.н. Румен Гечев, а от Свободния университет в Брюксел – проф. д-р Николай Денчев.  Докторантът Иван Божикин защитава тезата си Председател на научното жури за присъждане на ОНС ...
Наш преподавател взе участие в авторитетен форум в Париж 11.4.2016 г. ... . д.ик.н. Румен Гечев, директор на Центъра за устойчиво развитие при УНСС, преподавател в университета и народен представител, взе участие в междупарламентарна конференция, която се проведе във френския парламент на 7 и 8 април. Проф. Гечев ...
"Политики и инструменти за стимулиране на инвестиционния процес в страната на основата на публично-частното партньорство“ 11.12.2015 г. ... на форума взеха участие проф. д.ик.н. Румен Гечев, директор на Университетския център по устойчиво развитие, Георги Пирински, евродепутат, редовен член на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по бюджетен контрол и заместващ член в ...
Национална научна конференция „Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие“ 9.11.2015 г. ... фактор за растеж“), проф. д.ик.н. Румен Гечев („Хармонизацията на фискалните политики на ЕС като условие за устойчиво развитие“) и доц. д-р Стела Ралева („Счетоводството на икономическия растеж в България“). В ...
Първа научна студентска конференция по икономическа политика 23.5.2014 г. ... и член на УС на БНБ, и проф. д.ик.н. Румен Гечев, депутат, преподавател, директор на Университетския център по устойчиво развитие.    проф. Стати Статев, гл. ас. д-р Енцислав Харманджиев и проф. Румен ...
Първа научна студентска конференция по икономическа политика 22.5.2014 г. ... и член на УС на БНБ, и проф. д.ик.н. Румен Гечев, депутат, преподавател, директор на Университетския център по устойчиво развитие. Конференцията бе организирана от катедра „Икономикс“. Проф. д.ик.н. Стати Статев (вляво) и проф. ...
Съвместна докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел 8.7.2014 г. ... с научни ръководители проф. д.ик.н. Румен Гечев, доц. д-р Матилда Александрова и проф. д.ик.н. Кирил Тодоров. Ректорът с тримата докторанти За координатор по изпълнението на Споразумението от страна на УНСС е определен доц. д-р ...
Тържествено честване на 85-годишнината на проф. д.ик.н. Иван Душанов 17.10.2013 г. ... думи се обърнаха и проф. д.ик.н. Румен Гечев, депутат, от името на парламентарната група на Коалиция за България, Бойко Костов, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, проф. д-р Маргарита Александрова от името ...
Годишната научна сесия обобщи академичната изследователска дейност 13.12.2012 г. ... икономика” (ръководител проф. д.ик.н. Румен Гечев), “Релокализиране на западноевропейските предприятия в България: Преките чуждестранни инвестиции и междуфирмените отношения след присъединяването към ЕС”  (ръководител  проф. д-р ...
Проф. Румен Гечев - гост преподавател във филиала на London School of Economics в Алмати 15.3.2012 г. ... . д.ик.н. Румен Гечев бе гост-преподавател във филиала на London School of Economics (University of London) при Казахско-Британския технически университет в Алмати, Казахстан. Пред преподаватели и студенти от международния факултет по обществени науки ...
Професор Румен Гечев изнесе доклад пред международна научна конференция в Рим 14.2.2012 г. ... . д.ик.н. Румен Гечев, директор на Центъра по устойчиво развитие в УНСС, изнесе доклад на тема „Екосъобразна икономика и конкурентоспособност" пред току що завършилата международна конференция в Италия. Тя бе организирана съвместно от International ...
Центърът за устойчиво развитие проведе международна научна конференция 18.9.2017 г. ... на неговия директор проф. д.ик.н. Румен Гечев. Във форума взеха участие изследователи от седем страни: Португалия, Латвия, Унгария, Гърция, Македония, Турция и България. Доклади представиха преподаватели от катедрите "Икономикс", "МИО" и ...

Предстоящо

1 results found
Научна конференция на тема: "Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България" 16.5.2013 г. ... Миркович Проф. д.ик.н. Кръстьо Петков Проф. д.ик.н. Румен Гечев Проф. д.с.н. Михаил Мирчев Проф. д.ф.н. Васил Проданов Проф. д-р Лалко Дулевски Проф. д-р Маргарита Атанасова Проф. д-р Любомир Стефанов Проф. д-р Светла Тошкова Проф. д-р Атанас Казаков Проф. д-р Трайчо ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене