Резултати от търсене за Партньори

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

98 results found
Партньори 25.3.2019 г. ... >  Бенатов & Партньори >  Фондация „Созопол“ >  Виолета Шентова – представител по ...
Модул 3: Измерване на резултатите, анализ и ревизиране на партньорството 30.1.2019 г. ... анализ евентуалната нужда от това някои партньори да напуснат и/или нови партньори да се присъединят към партньорство, както и на необходимостта/нуждата от размяна на ролите в партньорството. 3)      Ревизиране: обхваща преразглеждане на партньорството, ...
Модул 2: Управление, ресурсно обезпечаване и функциониране на партньорството 30.1.2019 г. ... Управление: партньорите уточняват структурата и управлението на своето партньорство в средносрочен и дългосрочен план. 2)      Ресурсно обезпечаване: партньорите (и другите заинтересовани страни) идентифицират и мобилизират ...
Модул 1: Определяне на обхвата, идентифициране на партньори, изграждане и планиране на партньорство 30.1.2019 г. ... . В рамките на едно партньорство, партньорите се стремят да постигнат нещо, които не биха могли да направят поотделно, чрез обединяване на умения и други ресурси. С оглед на това, те се нуждаят от споделена визия и цели, както и метод за съвместна работа, чрез които да ...
Добри практики в областта на ученето през целия живот 30.1.2019 г. ... на партньорството (партньори, финансиране, правен статут, роля на правителството и др.) Партньорството включва следните видове заинтересовани страни: Обществени служби по заетостта и агенции по заетостта; Доставчици на образование и професионално ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... транспортна техника и химикали. Основните експортни партньори на България са Германия, Турция, Италия, Гърция и Румъния, а основните им партньори за внос са Германия, Русия и Италия. В икономическата си прогноза[4] Европейската комисия заявява, че предстои силен растеж за България, като се очаква ...
Партньори 22.1.2019 г. ... ...
Организации-партньори 22.12.2018 г. ... „Икономическа социология” има сключени рамкови договори за стажантски програми с: Главна прокуратура на Р България Българска социологическа асоциация Институт за изследване на обществата и знанието при БАН Агенция за социални анализи и проучвания АССА-М ...
Обучителни ресурси 29.1.2019 г. ... 1: Определяне на обхвата, идентифициране на партньори, изграждане и планиране на партньорство; Модул 2: Управление, ресурсно обезпечаване и функциониране на партньорството; Модул 3: Измерване на резултатите, анализ и ревизиране на партньорството; Модул 4: Институционализиране, ...
Обмен на опит 27.1.2019 г. ... и АЗ, агенции за регионално развитие, социални партньори, обучителни и консултантски организации, висши училища, работодатели и др. Проектът се изпълнява от ИСК при УНСС, в партньорство с Департамент „Труд и социална икономика“, Правителство на Фландрия, Белгия, с финансовата ...
Партньори 25.7.2018 г. ... ...
За проекта 26.1.2019 г. ... страни (държавни агенции, социални партньори, работодатели, обучителни и консултантски организации, висши училища и др.) с цел адресиране на нуждите от гъвкаво обучение в различни форми на заетите от рискови групи като лицата над 54 г. и тези със средно и по-ниско образование, както ...
Прессъобщение 8.6.2018 г. ... 13.00 часа в Малка конферентна зала на УНСС. Партньори по проекта са пет университета и един институт на БАН. Стойността на проекта е 13 333 868,86 лв. Срок за изпълнение: април 2018 г. – ноември 2023 г. Целта на проекта е изграждане на научен комплекс на базата на върхови ...
Акценти 15.3.2019 г. ... студенти и докторанти на ФСФ. Работодатели партньори на събитието бяха AFA Bulgaria, Deloitte, Moore Stephens, MV Consulting и PwC. В рамките на партньорското споразумение между двете институции, ICAEW осигури безплатен достъп до ресурси за обучение на студенти и докторанти на УНСС. 11.02 ...
Стоян Гигов, отдел "финансово-счетоводен", административна мобилност в Автономен университет, гр. Лисабон, Португалия 15.5.2018 г. ... споделяне и обмяна на добри практики между университетите-партньори в областта на бюджетирането. Бяха представени опорните точки и предизвикателствата при управлението на международни проекти, които се ръководят и изпълняват от Университета за национално и световно стопанство и Автономен университет, гр. Лисабон, ...
Проекти по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 18.1.2019 г. ... . Европейско и 2 000 080.33 лв. национално съфинансиране. Партньори по проекта са пет университета и един институт на БАН като срокът за изпълнение е април 2018 г. – ноември 2023 г. Целта на проекта е изграждане на научен комплекс на базата на върхови постижения в областта на ИКТ за работа с големи данни, ...
Услуги 15.6.2017 г. ... , обработка на данни от социологически изследвания за партньори на ЦСПИ. 3. Разработване на обучителни програми, организиране и осъществяване на курсове за експерти, служители и други длъжностни лица в областта на разработването, прилагането, наблюдението и оценката на публични национални и европейски политики ...
Партньори 15.6.2017 г. ... ...
Партньори 14.4.2017 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО   INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN ENGLAND AND WALES (ICAEW)   ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ ...
Новини 22.5.2017 г. ... Commercial Awareness Session за студенти на УНСС. Партньори на събитието бяха BDO, Grant Thornton и Moore Stephens. В голямата конферентна зала Срещата бе открита от гл. ас. д-р Михаил Мусов, координатор по партньорското споразумение между УНСС и ICAEW и научен секретар на катедра ...
Акценти 23.5.2019 г. ... Commercial Awareness Session за студенти на УНСС. Партньори на събитието бяха BDO, Grant Thornton и Moore Stephens.     17.05.2017  Първа международна научно-практическа конференция на тема „Дигитални измами и киберсигурност“, под патронажа на ректора ...
Партньори 8.4.2016 г. ... Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) Anti-Corruption Academic Initiative ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... ще бъде ефективната  работа със студентите като партньори в процеса на формиране на висококвалифицирани, проактивни и мотивирани професионалисти и граждани, от които нашата страна и Европа се нуждаят за постигане на по-високо качество на живот и благоденствие. Във връзка с това ще се прилагат ...
Политическото прогнозиране в контекста на евроинтеграционния “кливидж” 4.3.2018 г. ... страните от ЕС до 3 на сто. Доскорошните политически партньори на Wilders от VVD и CDA го обявяват за „политически страхливец“[28].   Оттеглянето на подкрепата на Партията на свободата за правителството на малцинството довежда до нови избори през месец септември 2012 година. Независимо, ...
Партньори 12.5.2018 г. ... на регионалното развитие и благоустройство Министерство на туризма Министерство  на труда и социалната политика Министерство  на околната срефа и водите  Агенция по заетостта  Агенция "Пътна инфраструктура" Агенция по геодезия,картография и кадастър Главна дирекция ...
Други 8.2.2017 г. ... financial support from the European Union. Партньори по проекта National Training Fund, Република Чехия – водещ партньор University of Exeter, Великобритания OSB Consulting, Австрия Институт за следдипломна квалификация, отделение на Университета за национално и световно стопанство, ...
Партньори на УНСС в България 10.5.2019 г. ... „Митници“ Ай Би Ем България ЕООДАсоциация на българските градове и региони Агенция за устойчиво енергийно развитие Агенция по заетостта  Администрация на Министерски съвет АИЕСЕК  - България Американски университет в България Асоциация на ...
Многостранни проекти 15.12.2014 г. ... at UNWE – partner Партньори по проекта Окръжен съвет Типърери, Ирландия (Водеща организация) Tipperary County Council (Ireland) – Lead Partner   Технологичен институт Уотърфорд, Център за развитие на предприемачеството и ...
Проект 295050 FOLPSEC, 7РП 21.8.2015 г. ... и световно стопанство (България) Партньори: Университет в Лодз (Полша) Университет „Матей Бел“, Банска Бистрица (Словакия) Институт по икономика и индустриално инженерство към Сибирското отделение на РАН (Русия) Новосибирски държавен университет ...
Проект “iPro / iProfessional” –<br> RE: 540097-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-EQR 11.11.2013 г. ... за взаимодействие между ВУЗ-ове и партньори в 8 европейски страни. ЦЕЛТА на проекта е изграждането, тестването и последващото разпространение на РАМКА НА МОДЕЛА, получена на базата на изследването, която ще подпомага Висшите учебни заведения да приведат учебните ...
Екип 11.12.2013 г. ... и чуждестранни институции и партньори; задълбочени познания по: Международно управление на мобилността, инструменти за мобилност (Европейска квалификационна рамка,  Европейска система за трансфер на кредити, Приложение към дипломата), чуждестранни ...
Проект на НАТО SfP-982063 15.6.2012 г. ... сигурност“). Участващите страни, партньори по проекта са: Германия – Университет на Бундесвера, Мюнхен, Институт за интелигентни информационни системи (ITIS); България – Българска академия на науките, София, Институт за паралелна обработка на информацията ...
Договор № 279081 EU-WISE 6.4.2012 г. ... с хронични заболявания. Наши партньори са: 1. Университет Манчестър (UNIMAN), Великобритания - Проф. Ан Роджърс, водещ партньор. 2. Университет за национално и световно стопанство (УНСС), България – Проф. Елка Тодорова. 3. Университет Навара (UNAV), Испания – ...
Събития 2.4.2012 г. ... хронични заболявания.  Наши партньори са: Университет Манчестър (UNIMAN), Великобритания  - Проф. Ан Роджърс, водещ партньор. Университет за национално и световно стопанство (УНСС), България – Проф. Елка Тодорова. Университет Навара (UNAV), Испания – ...
Начало 2.4.2012 г. ... заболявания.   Наши партньори са:   Университет Манчестър (UNIMAN), Великобритания  - Проф. Ан Роджърс, водещ партньор. Университет за национално и световно стопанство (УНСС), България – Проф. Елка Тодорова. Университет Навара (UNAV), ...
Многостранни проекти 5.1.2015 г. ... at UNWE - partner Партньори по проекта Университета в Алто за изкуство и дизайн - Алто, Финландия Aalto University School of Art and Design, Finland   Университета във Вааса по приложни науки - Вааса, ...
Програма "Активни услуги на пазара на труда" 8.5.2012 г. ... at UNWE - leading organization Партньори по проекта Сдружение "НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА" - София, България Сдружение с нестопанска цел "Агенция СЕЛИМА" - гр. Долна баня, България Association "Еmployment promotion" - Sofia, Bulgaria ...
Развитие на иновациите 8.2.2017 г. ... - division at UNWE - coordinator Партньори по проекта  Институт за подготовка на служители в международни организации–България  Institute for Training of Personnel in International Organizations    Еф ейч Йоанеум – ...
ЕСЕТА-КА1 3.6.2013 г. ... - division at UNWE - coordinator Партньори по проекта Институт за подготовка на служители в международни организации   Община Карнобат, България Конфедерация на труда "Подкрепа", България Institute for Training of Personnel in International ...
Трансфер на иновации 18.4.2012 г. ... - division at UNWE - partner  Партньори по проекта ДБО - Диенст Бероепсоплейдинг (Белгия)  DBO - Dienst Beroepsopleiding    НОЕМА - СМИ (Суоми)  NOEMA - CMI (Suomi)    Център за изследване на ...
Пилотни проекти 15.5.2012 г. ... - division at UNWE - partner Партньори по проекта KWI Consultants & Engineers Austria - водеща организация "Aтлантис" - Солун, Гърция "Технологично развитие и иновации" - София, България "Мултимедия Дизайн Студио" - ...
Партньори 30.5.2012 г. ... ПАРТНЬОРИ                                    ИНСТИТУЦИИ, ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ, С КОИТО РАБОТИ ИСК       ЧУЖДЕСТРАННИ ...
Студентско сдружение "ЕГО ПОЛИТИКО" 2.2.2012 г. ... различни точки на света; Традиционни наши партньори са: Институции: Народно събрание на Р България, Министерство на образованието, младежта и науката, Столична община, Университета за национално и световно стопанство, Студентски съвет, катедра „Политология”, народни представители и ...
История 3.10.2017 г. ... на Хъдърсфийлд (Великобритания). Партньори по проекта са и Икономически университет – Варна и Стопанска академия „В.А. Ценов”, Свищов. В рамките на проекта е разработен нов учебен план за образователно-квалификационната степен „бакалавър”, ...
История 3.2.2012 г. ... да са конкурентоспособни и предпочитани партньори в националните и в международните бизнес среди. Възможностите за постигането на тази висока цел практически се доказва чрез реализацията на завършили студенти в двете специалности, заемащи възлови позиции в централни и местни ...
Партньори 12.2.2019 г. ... действителност, наши партньори са: Национален статистически институт - http://www.nsi.bg Национална агенция по приходите - http://www.nap.bg Българска народна банка - http://www.bnb.bg Софийска стокова борса - http://www.sce-bg.com Нилсен България - ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
Партньори 7.3.2014 г. ... форум за обществена наука: http://www.academic-forum.eu/ АССА-М http://www.assa-m.com/ Българска социологическа асоциация http://www.bsa-bg.org/index.php Витоша Рисърч http://www.vitosha-research.com/ Център за междукултурен диалог ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
Партньори 3.9.2012 г. ... е сътрудничество на катедрата в няколко направления: със сродни катедри и специалности на университети от редица европейски страни – Федерална Република Германия, Австрия, Холандия, Дания и други. със сродни катедри и специалности от университети в страната, при ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
Партньори 2.3.2018 г. ... на бизнеса от бранша. Сред нашите партньори са: НСНИ - Национално Сдружение Недвижими Имоти ФИАБЦИ - България БФМА - Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация РЕМАКС - България Агенция "Явлена" Агенция "Адрес" Century ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
Партньори 13.3.2014 г. ... образованието: В екипа от преподаватели в магистърска програма "Информационни технологии за бизнес анализ" са привлечени като гост-преподаватели проф. Георгиос Павлидис и проф. Фотис Нанопулос, съответно: проф. Павлидис  по дисциплината “Същност и проектиране ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
Партньори 28.9.2012 г. ... ...
Партньори 17.5.2017 г. ... Consulting; Адвокатска кантора "Бенатов & партньори"; Адвокатска кантора Виолета Шентова;  Адвокатска кантора "Манев & Партнърс"; Адвокатска кантора Цонка Таушанова; Артистаутор; Асоциация на телевизионните продуценти; Българско национално радио; ГД "Национална ...
Партньори 29.6.2017 г. ... „Публична администрация“ е институционален член на Мрежата на институти и училища по публична администрация в Централна и Източна Европа NISPAcee (Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe) ...
Партньори 10.12.2015 г. ... на транспорта, информационните технологии и съобщенията ИА "Автомобилна администрация" АЕБТРИ Български държавни железници ЕАД НК "Железопътна инфраструктура" Национално сдружение на българските спедитори ...
Партньори 11.4.2013 г. ... организации и университети Bonn International Center for Conversion Bonn, Germany Center for European Security Studies , Groningen, The Netherlands National Defense University, Washington, DC, USA Democratic Control of Armed Forces Foundation, Geneva, Switzerland Saferworld, London, ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
Партньори 22.3.2016 г. ... И ЗВЕНА КЪМ ТЯХ, ПАРТНЬОРИ С ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ“    Университет в Баня Лука – Република Босна и Херцеговина  (2008 г. – интервю с проф. В.Войнович – декан на Факултет за Политически науки във връзка с ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
Партньори 28.9.2012 г. ... "Частноправни науки" има дългогодишна съвместна дейност с Института за средно и източно европейско стопанско право (FOWI) към Икономическия университет, Виена, Австрия. Разработват се съвместни публикации и участие в международни проекти. От учебната 2011/2012 г ...
Партньори 27.9.2012 г. ... връзка с подписано споразумение  от декана на Юридическия факултет и ръководител на катедра "Публичноправни науки"  проф. д-р Христина Балабанова и първия председател на Административен съд София-град и понастоящем съдия във Върховния административен съд Лозан Панов, по ...
Партньори 1.10.2012 г. ... за изследване на малкия бизнес при Бизнес училището на Кингстънския университет в Лондон (Small Business Research Centre (SBRC),  Kingston Business School, Kingston University, London) Бизнес училището при Университета на Ълстър (Ulster Business School, University of ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
Партньори 27.9.2012 г. ... "Управление" работи в сътрудничество с български и чуждестранни висши училища и научни организации: Висши училища и научни организации в България: Варненски икономически университет; Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов, Нов български университет, СУ, ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
Партньори 9.2.2016 г. ... „Логистика“ е установила, поддържа и развива партньорски взаимоотношения и контакти с потенциални потребители на резултатите от научните си разработки, както и с други заинтересувани от обучението на студенти и докторанти страни. Интерес към обучението и изследванията в ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
За катедрата 23.2.2016 г. ... , за да са конкурентоспособни и предпочитани партньори в националните и в международните бизнес среди. Възможностите за постигането на тази висока цел практически се доказва чрез реализацията на завършили студенти в двете специалности, заемащи възлови позиции в централни и местни органи на ...
За катедрата 26.9.2012 г. ... от бакалавърска и магистърска степен ...
Проекти 9.2.2016 г. ... Университета на Хъдърсфийлд (Великобритания). Партньори по проекта са и Икономически университет – Варна и Стопанска академия „В.А. Ценов“, Свищов. В рамките на проекта е разработен нов учебен план за образователно-квалификационната степен „бакалавър“, който е ...
Проекти 22.12.2018 г. ... на труда чрез активни действия на социалните партньори 2009-2012       Доц. д-р Андрей Бунджулов Институт за критически и социални изследвания и Фондация „Критика и хуманизъм 2008”, Фонд „Научни изследвания” към МОМН Противоречия ...
Бакалавърска степен 1.10.2012 г. ... институции и др.), включително с партньори от други страни. Области на професионална реализация Сфери на реализация на завършилите специалността са: Стартирането на собствен бизнес (най-инициативните, благодарение на практическата насоченост на учебния план могат да го ...
Трансфер на иновации 18.6.2014 г. ... Studies - division at UNWE - partner Партньори по проекта ДБО – Диенст Бероепсоплейдинг (Белгия) НОЕМА –СМИ (Суоми) Център за изследване на информационните системи, гр. Рим, Италия ОМНИА (Суоми) Еврокултура ( Италия ) МУОВА ЕММЕРС ...
Мярка мобилност 9.5.2012 г. ... - division at UNWE - coordinator Партньори по проекта    Център за сравнителни изследвания - София, България ESPACE EUROPE Университет "Пиер Мендес Франс Center for Comparative Studies - Sofia, Bulgaria ESPACE EUROPE University "Pierre ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
Партньори 30.1.2012 г. ... ...
Партньори 6.3.2012 г. ... организации и институции. Нашите основни партньори са: Министерство на външните работи на Р България Дипломатическия институт към Министерство на външните работи Българска асоциация по политически науки; Европейски консорциум за политически изследвания със седалище Есекс, ...
Партньори 14.2.2017 г. ... на дипломираните експерт-счетоводители (АССА) - Лондон, Обединеното кралство Институт на експерт-счетоводителите в Англия и Уелс (ICAEW)Фондация "Атанас Буров" Институт на дипломираните експерт-счетоводители Съюз на счетоводителите в България Камара на  независимите оценители в България - ...
Партньори 12.5.2017 г. ... по заетостта - http://www.az.government.bg/ АССА-М - http://www.assa-m.com/ Българска социологическа асоциация - http://www.bsa-bg.org/index.php Българска стопанска камара - http://www.bia-bg.com/ Бургаски свободен университет -  https://www.bfu.bg/ Българска народна банка - www.bnb ...
Партньори 2.3.2012 г. ... програма на Софарма Трейдинг и катедра „Индустриален бизнес” Софарма Трейдинг и УНСС стартираха своето сътрудничество през 2010 г. в желанието си да установят по-тесни връзки между практиката и теорията в икономическата сфера.  За Софарма Трейдинг  това е още една инициатива насочена ...
Партньори 22.2.2012 г. ... образованието: В екипа от преподаватели в магистърска програма "Информационни технологии за бизнес анализ" са привлечени като гост-преподаватели проф. Георгиос Павлидис и проф. Фотис Нанопулос, съответно: проф. Павлидис  по дисциплината “Същност и проектиране на бизнес интелигентни ...
Преподаватели и служители 1.12.2011 г. ... курсове. Чуждестранни преподаватели от университетите-партньори гостуват и изнасят кратки курсове от лекции пред студенти и докторанти на УНСС. На преподавателите, участващи в мобилност по програма ЕРАЗЪМ, се предоставя финансова помощ (грант). Индивидуалният грант е седмичен и се отпуска от УНСС за ...
Студенти и докторанти 1.12.2011 г. ... език на чуждестранни студенти от университетите-партньори на УНСС. От учебната 2007-2008 г. програма ЕРАЗЪМ включва и дейности по изпращане на студенти за участие в студентски практики в европейски страни. » Конкурс за участие по програма "ERASMUS" - летен семестър 2011/2012 г. » ...
Университети 1.12.2011 г. ... , ПАРТНЬОРИ НА УНСС ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ”   АВСТРИЯ University of Economics and Business – Wien University of Applied Sciences Technikum – Wien University of Applied Sciences bfi – Wien Leopold Franzens University – Innsbruck University of ...
Тестови център 13.2.2012 г. ... на мултимедийния център важно участие имат и фирмите-партньори „Майкрософт“ – България, „Инфогард“, „Кабита ООД“ „Парафлоу комуникейшънс“ ООД и „Информационни продукти“ ООД, които бяха удостоени с почетна грамота на ректора на УНСС ...
Партньори 8.12.2011 г. ... на международното сътрудничество се развива чрез контакти със сродни катедри и факултети и сключване на договори. Всички катедри активно си сътрудничат със сродни катедри от престижни чуждестранни университети и членуват в международни професионални организации. Международното сътрудничество на ...
Правила 7.2.2017 г. ... опит, запознаване с добрите практики на университетите-партньори, придобиване на практически умения в областта на организацията и осъществяването на международната и другите направления на административната работа. Обучението може да се организира и проведе под формата на семинари, работни срещи, учебни визити ...
Мобилност с цел обучение 7.2.2017 г. ... с добрите практики на университетите-партньори, придобиване на практически умения в областта на организацията и осъществяването на международната и другите направления на административната работа. Обучението може да се организира и проведе под формата на семинари, работни ...
Мобилност на преподавателски и административен състав с цел обучение 21.11.2011 г. ... в УНСС на служители от институциите-партньори; изпращане за обучение в европейски университети на представители на администрацията на УНСС, както и приемане и обучаване в УНСС на служители от университетите-партньори. Тази дейност по програма ЕРАЗЪМ дава възможност на ...
Преподавателска мобилност с цел преподаване 21.11.2011 г. ... от една седмица) в университети-партньори на УНСС по програма ЕРАЗЪМ и гостуване на чуждестранни преподаватели от тези университети в УНСС. Партниращите университети постигат предварително споразумение за конкретния период и програмата на лекциите на гостуващите ...
Студентска мобилност с цел обучение 21.11.2011 г. ... и докторанти от университетите-партньори ...
Дейности 12.1.2017 г. ... и докторанти от университетите-партньори. Студентска мобилност с цел практика Мобилността за практика на студенти от УНСС се организира в сътрудничество с Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО). Желаещите да участват в мобилност с цел практика ...

Събития

161 results found
Седмица на юриста в УНСС 18.4.2019 г. ... дружество „Попов, Арнаудов и партньори“, Софроний Иванов, юрисконсулт в Агенцията за събиране на вземанията, Силвия Димитрова, юрисконсулт в „Топлофикация София“ ЕАД, Цветолюба Васева, съдебен помощник във ВКС, Иван Иванов, разследващ полицай в 3 РУ на ...
Публична лекция на Чарлина Вичева, зам. генерален директор на Съвместния изследователски център към ЕК 2.4.2019 г. ... , каза Вичева. СИЦ има повече от 1000 партньори, в т.ч. авторитетни научни организации и университети, ЕП, държавите-членки, отделни градове и др., работи по тригодишна докторска програма. В зала „Тържествена“ Вичева съобщи, че студентите от ...
ICAEW осигури безплатен достъп до ресурси за обучение на студенти и докторанти на УНСС 15.3.2019 г. ... и докторанти на УНСС. Работодатели партньори на събитието бяха AFA Bulgaria, Deloitte, Moore Stephens, MV Consulting и PwC. Г-жа Джоана Шуховска, проф. д-р Снежана Башева и доц. д-р Михаил Мусов (от ляво надясно) Събитието бе открито от проф. д-р ...
Конференция в Македония с участие на преподаватели от катедрата 1.2.2019 г. ... от тях са вече ежегодно част от форума и партньори в организацията му.                                                             ...
Публична лекция „Предизвикателства пред външната политика на Р България“ 14.1.2019 г. ... с барут“. Въпреки че в началото партньорите от ЕС бяха скептични, фактът че въпросът се обсъжда и от австрийското, и от румънското председателство е окуражителен, посочи зам.-министърът. Веднага след Председателството започна инициативата „16 плюс ...
Публична лекция „Предизвикателства пред външната политика на Р България“ 11.1.2019 г. ... с барут“. Въпреки че в началото партньорите от ЕС бяха скептични, фактът че въпросът се обсъжда и от австрийското, и от румънското председателство е окуражителен, посочи зам.-министърът. Веднага след Председателството започна инициативата „16 плюс ...
Дарение за Финансово-счетоводен факултет 3.1.2019 г. ... партньори от EY  дариха на студентите и преподавателите от Финансово-счетоводен факултет два комплекта на INTERNATIONAL  GAAP. Същите се намират на разположение в Методичния кабинет на катедра "Счетоводство и анализ" и могат да бъдат ползвани на място ...
ОТКРИВАЩА СРЕЩА по проект DIGITAL HUMANIST № 2018-1-IT02-KA203-048291 2.1.2019 г. ... зала се проведе откриваща среща на партньорите по проект DIGITAL HUMANIST № 2018-1-IT02-KA203-048291. Проектът DIGITAL HUMANIST има за цел разработването на набор от дигитални и предприемачески умения за студентите от европейските университети-партньори, полезни за ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 14.1.2019 г. ... от София и страната, които са коректни партньори и съмишленици на УНСС. Той определи като положителен факта, че все повече катедри се включват в кандидатстудентската кампания, включително чрез свои профили в социалните мрежи и използването на специфични методи и форми на прием, и ...
ОТКРИВАЩА СРЕЩА по Проект S.M.I.Le № 2018-1-IT01-KA202-006854 "Управление на продажбите в междукултурна среда" 17.12.2018 г. ... икономическо образование в страните партньори по проекта Проектът включва 8 партньора от четири европейски държави (Италия, Гърция, България и Полша), които обединяват своите специализирани умения в областта на обучението на възрастни за постигане на целите на проекта ...
УНСС изгражда Център за компетентност 17.12.2018 г. ... 080.33 лв. национално съфинансиране. Партньори по проекта са пет университета и един институт на БАН. Срокът за изпълнение е април 2018 г. – ноември 2023 г. Целта на проекта е изграждане на научен комплекс на базата на върхови постижения в областта на ИКТ за работа с ...
Наградите на конкурса „Студент на годината 2018“ бяха връчени на тържествена церемония 13.12.2018 г. ... при откриването на церемонията. Партньори на събитието бяха телевизия „Блумбърг“, сайтът „Rabota.bg”,  Министерството на образованието и науката, винарската изба „Магура“ и НПСС. Церемонията започна с връчването на наградите в ...
Научно-практическа конференция „Социални иновации и научно-приложни аспекти на социалната икономика“ 12.12.2018 г. ... форум за социално предприемачество. Партньори на събитието са УНСС, Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Националният съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК). Регионалният форум е инициатива в изпълнение на Националния план за действие по ...
Академия „Антикорупция": публична лекция „Противодействие на корупцията и защита правата на човека“ 10.12.2018 г. ... идеята да се привлекат и други партньори, на която откликна г-жа Мая Манолова, възпитаник на нашия университет, защото се оказа, че темата „Антикорупция“ има и друго измерение – защита на правата на човека. Привлечен беше и председателят на Комисията ...
Партньорство на катедрата с Център за европейски изследвания за регионално развитие от Албания 28.11.2018 г. ... , събития на регионална тематика с партньори от Балканите и Европа от университети, институции и неправителствен сектор. Имаме интерес към регионалното развитие като академични образователни програми и това е посоката, в която разчитаме на сътрудничество, подчерта Луиза ...
Катедрата Регионално развитие започва партньорство с Европейската академия на регионите 28.11.2018 г. ... организация, работеща в Брюксел, с партньори и членове от различни европейски държави. Организацията се стреми да събира заедно всички заинтересовани страни (академични представители, експерти с опит в бизнеса и европейските институции и др. с интерес за развитието на ...
Четиринадесета международна конференция на младите учени 27.11.2018 г. ... с подкрепата на седем международни партньори. Доц. д-р Силвия Трифонова, председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет на УНСС и председател на Организационния комитет на конференцията Доц. Трифонова завърши с думите на първия ректор и основател на ...
Четиринадесета международна научна конференция на младите учени 26.11.2018 г. ... с подкрепата на седем международни партньори. Доц. Силвия Трифонова Доц. Трифонова завърши с думите на първия ректор и основател на нашия университет проф. Стефан Бобчев: „Въоръжени със знанията, които спечелихте в нашата среда чрез грижите на ...
Employability Skills Session за студенти на ФСФ 22.11.2018 г. ... за студенти на УНСС. Работодатели партньори на събитието бяха AFA Bulgaria, Deloitte, Grant Thornton, Moore Stephens и PwC. По време на презентацията Срещата бе открита от доц. Михаил Мусов, координатор по споразумението за партньорство ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... поздравена и от много свои академични партньори от София и страната ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... поздравена и от много свои академични партньори от София и страната (на снимките долу). Доц. д-р Теодор Седларски, декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ Проф. д-р Зоя Младенова, ръководител на катедра „Общоикономическа ...
Срещи на наши студенти, обучаващи се на английски език, с партньорите ни от АССА 21.11.2018 г. ... се на английски език, с нашите партньори от АССА Първата среща се проведе на 9 ноемврие със студентите от новата магистратура „Счетоводство, финансов контрол и финанси(на английски език)“, изцяло акредитирана от АССА. По-важни резултати от срещата ...
Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ 7.11.2018 г. ... взаимодействие със социални партньори в регионалното развитие; функционални дефицити в районирането на страната са сред основните теми в панела за управление на регионалното развитие. В сесията за регионална сигурност и управление на кризи бяха разгледани актуални ...
Кръгла маса обсъди новата магистърска програма „Управление на институционалната промяна“ 19.10.2018 г. ... на институционалната промяна (ЦИИП). Партньори ще бъдат държавни институции и изследователски организации от България и чужбина. По време на кръглата маса В кръглата маса участваха в.и.д. зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и ...
Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия 8.12.2018 г. ... от проекта чрез намирането на партньори за съвместни инициативи, насочени към мобилност на ученици, обмен на добри практики и други.                                    ...
Представяне на проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ 21.6.2018 г. ... УНСС проф. д.ик.н Стати Статев.  Партньори са УНСС, Икономическият университет - Варна, Техническият университет - Габрово, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Русенският университет „Ангел Кънчев“ и Институтът по информационни и ...
Международен семинар - Between Facts and Fake: Building Resilience to Misinformation 3.6.2018 г. ... катедра "Икономическа социология", фондация "Партньори-България", Partners for Democratic Change, Slovakia ...
Employability Skills Workshop за студенти на УНСС 17.5.2018 г. ... Skills Workshop за студенти на УНСС. Партньори на събитието бяха PricewaterhouseCoopers и Grant Thornton. В Голямата конферентна зала Срещата бе открита от доц. Михаил Мусов, координатор по споразумението за партньорство между УНСС и ICAEW и научен ...
Магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ се срещнаха с работодатели 23.3.2018 г. ... сигурност“, се срещнаха с работодатели - партньори на катедрата Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедрата, откри срещата и приветства студентите, преподавателите и гостите. Проф. Димитър Димитров, гл ...
Магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ се срещнаха с работодатели 28.3.2018 г. ... сигурност“, се срещнаха с работодатели - партньори на катедрата. Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедрата, откри срещата и приветства студентите, преподавателите и гостите. Проф. Димитър Димитров, ...
Тренировъчен курс за обучители по медиация във Вилнюс, Литва 16.2.2018 г. ... (УНСС) в сътрудничество с 5 университета-партньори – Университета Генуа (Италия), Университета Грац (Австрия), Университета Mykolas Romeris, Университета Туриба (Латвия) и Университета по rкономика, Прага (Чешка република) - стартираха стратегическо партньорство „Еразъм+“ ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 1.3.2018 г. ... и оказва много силно влияние върху всички наши партньори. Това заяви ректорът проф. д.ик.н Стати Статев пред Общото събрание на УНСС на 20 декември 2017 г. в аула „Максима“. В аула „Максима“ На почетния президиум бяха проф. д.ик.н. Стати Статев, ...
Тринадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят“ 17.11.2017 г. ... ръководство на УНСС, на чуждестранните партньори на форума и ВУЗФ за успешните научни издания. Надяваме се чрез идеи да осмислим какво е нашето място в Европа и как можем да допринесем повече за развитието на националния и общоевропейския интерес. Вярвам, че тази конференция отново ще ...
Церемония по награждаването на „Студент на годината 2017“ 17.11.2017 г. ... ниво, посочи водещият Кристиян Янкулов. Партньори на събитието бяха телевизия „Bulgaria on air”, Издателска къща „Хермес“, козметична компания “Oriflame”, винарска изба „Магура“, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ...
УНСС представи първия в България проект „Електронна студентска книжка“ 15.11.2017 г. ... на висши училища, представители на фирмите-партньори на университета в осъществяването на проекта, студенти, преподаватели и др. Пенчо Симов, Красимир Вълчев, проф. Стати Статев, Милена Дамянова, проф. Валентин Кисимов, Виктор Петров, Стефан Еленков (отдясно ...
Катедра „Недвижима собственост" отбеляза 10-годишнината си с юбилейна научно-практическа конференция 10.11.2017 г. ... получи много поздравителни адреси от свои партньори и колеги от академичните и бизнес средите. В конференцията взеха участие повече от 30 учени и специалисти с доклади по различни теми. По повод 10-годишнината, катедра „Недвижима собственост” започна и издаването на ...
Дискусионен форум по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната” 9.11.2017 г. ... са необходими много национални и международни партньори, чести срещи и ефективна комуникация. По време на дискусиите Участниците във форума проследиха и презентациите на Дан Густафон – „Икономика, пазар на труда, образование и обучение в регион Даларна, ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и „Национална компания Индустриални зони“ 31.7.2017 г. ... , че двете страни ще обединят усилията си като партньори, които целят придобиване от страна на студентите-стажанти на нови знания и практически умения в реална бизнес среда и тяхната професионална реализация при работодатели от индустриалните зони на НКИЗ. Сътрудничеството ще се осъществява ...
Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор- 2017“ 21.6.2017 г. ... Ел Би България“ ООД и „Захаринова и Партньори“ ООД. Нашата студентка Михаела Драганова, бакалавър в специалност „Счетоводство“, получи специална награда 25% отстъпка от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на ВУЗФ, с ...
Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор- 2017“ 21.6.2017 г. ... Ел Би България“ ООД и „Захаринова и Партньори“ ООД. Нашата студентка Михаела Драганова, бакалавър в специалност „Счетоводство“, получи специална награда 25% отстъпка от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на ВУЗФ, с ...
Участие в работна среща по проект „Европейска рамка за “Триъгълник на знанието” в областта на логистиката (FRAMELOG)“ 17.5.2017 г. ... . В срещата участваха представители на всички партньори по проекта от България, Италия, Белгия и Румъния, сред които са и членове на катедра „Логистика“. По време на срещата бяха представени и обсъдени основните резултати от работата през първия етап на проекта, както и част от ...
Commercial Awareness Session за студенти на УНСС 16.5.2017 г. ... Awareness Session за студенти на УНСС. Партньори на събитието бяха BDO, Grant Thornton и Moore Stephens. В голямата конферентна зала Срещата бе открита от гл. ас. д-р Михаил Мусов, координатор по партньорското споразумение между УНСС и ICAEW и научен секретар на ...
Договор за дарение на 1200 книги на читалището в с. Белокопитово 27.4.2017 г. ... 1927" в с. Белокопитово, Шуменска област. Партньори в благородното начинание са Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и Съюзът на учените в България, секция "Социологически науки". Проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, и проф. д.с.н. Соня Илиева, ...
Договор за дарение на 1200 книги на читалището в с. Белокопитово 20.4.2017 г. ... 1927" в с. Белокопитово, Шуменска област. Партньори в благородното начинание са Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и Съюзът на учените в България, секция "Социологически науки". Проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, и проф. д.с.н. Соня Илиева, ...
Предприемачество за студенти – отворен разговор с инвеститор, банкер и предприемач 29.3.2017 г. ... към корпоративния интерес и корпоративните партньори, като подчерта че успехът в съвременния свят в най-голяма степен зависи от правилните партньори и спомоществователи. Силата на предприемаческия интерес е да се намират седем решения там, където другите откриват само три, даде своеобразен ...
Нашият университет е сред най-успешните партньори на ICAEW 28.3.2017 г. ... , според което УНСС е един от най-успешните партньори на Института по програмата „Партньор в обучението“ (Partners in Learning). Целта на проучването е да промотира програмата сред други висши училища по света. В него нашият университет е определен като „едно от ...
Публична лекция на доц. Димитър Ялнъзов от Университета в Киото, Япония 27.3.2017 г. ... една година в големи международни организации-партньори. Основната идея за създаването на тази "интердисциплинарна школа" се основава на факта, че „човечеството върви към опасна пропаст и живее във враждебна среда“. Лекторът открои глобалните проблеми в дългосрочен план: ...
Конференция на тема „Проблеми и решения на малките и средните предприятия“ 15.3.2017 г. ... , организирано съвместно с един от най-активните партньори на УНСС – Софийската търговско-промишлена камара. Ректорът благодари на всички институции, участващи с представители на най-високо ниво. Това показва нагласата на изпълнителната власт и държавата да се обърнат с лице към тази ...
AIESEC Weekend Seminar на тема "Какво е да бъдеш част от една студентска организация?" 1.3.2017 г. ... на ООН и защо AIESEC са партньори в тяхното осъществяване. Студентите научиха и какви възможности открива университетът и как работата в неправителствената организация подготвя за професионалното израстване. Трите студентски отбора по време ...
Открита лекция на тема "Професията "спедитор" - практика и реалност" 21.2.2017 г. ... се да сме близо до нашите партньори, да познаваме нуждите им и да продължаваме да намираме най-оптималните решения за тях, посочи Василевска. По време на откритата ...
Открита лекция на тема "Професията "спедитор" - практика и реалност" 20.2.2017 г. ... се да сме близо до нашите партньори, да познаваме нуждите им и да продължаваме да намираме най-оптималните решения за тях, посочи Василевска. По време на откритата ...
Конкурс за мобилност на студенти и докторанти по програма Еразъм+ за 2017-2018 учебна година 4.4.2017 г. ... списък с университети – партньори по програма Еразъм+: http://www.unwe.bg/mobility/bg/pages/105/%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b8.html   Бихме се радвали, ако успеете да популяризирате възможностите за ...
Ново признание за академичния състав на ФСФ. На 09.02.2017 г. беше получена акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за 2017 година 20.2.2017 г. ... малкото международни партньори за обучение  на ICAEW в света (общо 21 извън партньорите от Великобритания). Към м. ноември 2015 г. ICAEW призна (акредитира) 100% шестте модула от първо сертификационно ниво за квалификацията „дипломиран ...
Първа инициатива след споразумение за сътрудничество между УНСС и Фондация „Клийнтех България“ 6.2.2017 г. ... промени; работа с европейски партньори за развитие на научноизследователски, иновационни и образователни проекти; подкрепа за развитие на таланти чрез международен обмен, акселераторски програми и обучения за студентите на УНСС; засилване на международния ...
УНСС е участник в престижен консорциум за изпълнение на научноизследователски проект по програма Хоризонт 2020 на ЕС 31.1.2017 г. ... . Консорциумът се състои от 16 партньори (13 държави) и прилага трансдисциплинарен подход на изследване с активната роля на всички заинтересовани страни по веригата за доставка на храни, включително застрахователи. В проекта участва екип от катедра "Икономика ...
ИЗБОР НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ 13.1.2017 г. ... за избор на асоциирани партньори. Вследствие на проведените процедури бяха избрани следните асоциирани партньори: 1) Faculdade de Cienciase Tecnologia / Universida de Nova de Lisboa– научно-изследователска организация 2) фирма ...
Проект GreenB - Трета работна среща, Перуджа, Италия 11.12.2017 г. ... . На срещата присъстваха партньорите по проекта: ИСК при УНСС - София, България, TUCEP - Перуджа, Италия, CCIL - Лион, Франция, VGTU - Вилнюс, Литва и CPU - Любляна, Словения. През първия ден на срещата бях представени резултатите от приключилите ...
Семинар на тема "10 причини защо доброволците са по-успешни в кариерата си" 21.12.2016 г. ... , НМФ и други институции и партньори, избират двама младежи, които в рамките на 18 месеца представяват младежите пред институциите на национално ниво и участват в Общото събрание на ООН в Ню Йорк, където се изказват официално от името на българските ...
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на асоциирани партньори - бизнес организации 20.12.2016 г. ... за избор на асоциирани партньори - бизнес организации. На адрес URL http://www.unwe.bg/crep се намират необходимите документи* за кандидатстване и информация за поканата, които се считат за неделима част от настоящата покана: Декларация за участие и ...
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на асоциирани партньори 13.12.2016 г. ... за избор на асоциирани партньори. Кандидати за асоциирани партньори могат да бъдат организации от типа научноизследователски институти (включително висши училища), или от типа бизнес организации (предприятия, иновационни клъстери, научно-технологични ...
Сътрудничеството между УНСС и ИДЕС ще се разширява и обогатява 29.11.2016 г. ... Статев и Бойко Костов – партньори и съмишленици Проф. Статев отбеляза, че с решаващото съдействие от страна на ИДЕС е сложено началото на съвместна магистърска програма между УНСС, ИДЕС и Института на дипломираните експерт-счетоводители на ...
Лекция-дискусия на тема "Успешна кариера в България - мит или реалност?" 24.11.2016 г. ... . Той представи главните партньори и клиенти на компанията, сред които IBM, Unicredit Bulbank, Nokia, Coca-cola, DHL, Xerox и др. Филип Рувре „Важно е да разберете какво искате”, каза гостът на студентите. Той ги посъветва ...
Информационен ден на програма „Еразъм за млади предприемачи“ 18.11.2016 г. ... от седем европейски партньори, която предлага възможността да прекарате от един до три месеца в друга държава за набиране на опит и откриване на пазари и възможности зад граница. Партньорите са седем посреднически организации, които могат да ви ...
Проект за стратегическо партньорство Eразъм+ ,,Онлайн обучителна платформа по медиация’’ 17.11.2016 г. ... с 5 университета-партньори – Университетът Генуа –(Италия), Университетът Грац (Австрия), Университет Mykolas Romeris (Литва), Университет Туриба (Латвия) и Университетът по Икономика, Прага (Чешка република) стартираха стратегическо ...
УНСС, ICAEW и ИДЕС обявиха съвместна акредитирана програма 15.11.2016 г. ... , ИДЕС и ICAEW. Организациите партньори обединяват усилия, експертиза и опит и сближават в максимална степен квалификационните си изисквания, запазвайки самостоятелността на своите отделни квалификации. Посредством постигнатото споразумение за признаване на ...
Международна научна конференция „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“ 21.10.2016 г. ... участие на нашите партньори, с които имаме традиционни връзки“, отбеляза той. Ректорът приветства участниците във форума Проф. Статев пожела успех в обсъжданията и дискусиите през двата дни на конференцията и изрази ...
Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев получи сертификат от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН 21.10.2016 г. ... като „качествени партньори“, на които ще бъде даден престижа не само като член на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, не само за общуване с висшето ръководство на големите български компании и ползването на разработките на БМГД, а ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно“ 7.10.2016 г. ... приоритети на държавите-партньори Естония, България и Австрия. Той посочи, че позицията на българската страна е да се предвидят механизми за гъвкавост и адекватна реакция на политическата динамика в контекста на вътрешните и външните предизвикателства. ...
Ректорът на УНСС поздрави МВБУ по случай 25 години от неговото създаване 5.10.2016 г. ... и със значими чуждестранни партньори, днес Международното висше бизнес училище е притегателен център за младите хора ...
С три години е удължена съвместната магистърска програма "Европейски бизнес и финанси" 5.8.2016 г. ... четирите академични партньори за последните три години. Целта беше да се установи дали са спазвани най-високите стандарти за качество и процедури на Университета Нотингам Трент. доц. Емил Хелиенек, международен координатор, Каролина ...
Ректорът получи от ICAEW благодарност и уверение за сътрудничество 15.7.2016 г. ... на трите стратегически партньори, посочва г-н Мануци ...
Публична лекция на тема „Бъдещето на счетоводната професия“ 28.6.2016 г. ... на организацията, студенти, партньори, институции и професионални организации в Европейския съюз. По време на публичната лекция В презентацията си Мануци се спря на ролята на професията на счетоводителя в исторически план. Той цитира ...
Заключителна конференция по международния проект „Ретур“ 16.6.2016 г. ... имахме възможност да бъдем партньори по този много важен проект, очерта постигнатото Румен Стоилов, член на УС на Българската хотелиарска и ресторантьорска асоциация. В голямата конферентна зала Продуктът ще е полезен както за студенти и ...
Наши студенти с призови места от Националния конкурс по одит за студенти "Млад одитор - 2016" 10.6.2016 г. ... и „Захаринова и Партньори“. В него участваха 150 студенти от 18 висши училища в страната. Целта на състезанието бе да се популяризира одиторската професия сред младите хора в България, както и да се подчертае ролята на одита за икономиката ...
За пореден път студент от Финансово-счетоводния факултет е победител в конкурса "Млад одитор-2016" 10.6.2016 г. ... и „Захаринова и Партньори“. Целта на състезанието е популяризиране на одиторската професия сред младите хора в България, както и подчертаването на ролята на одита за икономиката на страната и обществото. В тазгодишния юбилеен конкурс ...
Проф.д-р Сн.Башева - декан на ФСФ, взе участие в церемонията по награждаването на националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор 2016 г.” 28.10.2016 г. ... Ел Би България и Захаринова и Партньори. Между поканените официални гости бяха представители на Народното събрание, Сметна палата, Министерство на финансите, АДФИ, ИДЕС, КПНРО, НОИ, и други ...
Открий своя успешен път на професионално развитие с Adecco 27.5.2016 г. ... работи с големи партньори като IBM, Unicredit Bulbank, Nokia, Coca-cola, DHL, Xerox и др. След лекциите се проведе и интересна дискусия. Филип Рувре е със 17-годишен опит на висши управленски позиции. Портфолиото му включва бизнес успехи на ...
Поредно високо международно признание за Финансово-счетоводния факултет 19.5.2016 г. ... един от  международните партньори за обучение  на ICAEW в света (общо 21 извън партньорите от Великобритания). През  ноември 2015 г. ICAEW призна (акредитира) 100% шестте модула от първо сертификационно ниво за квалификацията „дипломиран ...
Ново признание на академичния състав на ФСФ. Преди броени дни беше получена акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за 2016 година 18.5.2016 г. ... малкото международни партньори за обучение  на ICAEW в света (общо 21 извън партньорите от Великобритания). Към м. ноември 2015 г. ICAEW призна (акредитира) 100% шестте модула от първо сертификационно ниво за квалификацията „дипломиран ...
Подписан бе договор за сътрудничество между УНСС и Инвестор.БГ АД 11.5.2016 г. ... Инвестор.БГ АД. Университети-партньори на конференцията са Висшето училище по застраховане и финанси, София, Университетът на Болоня, Италия, Луцкият национален технически университет, Украйна, Полтавският университет по икономика и търговия, Украйна, ...
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ИЗМАМА 27.4.2016 г. ... квалификация при УНСС предупреждава своите партньори, клиенти, приятели и цялата общественост за значително увеличение в Интернет пространството на измамни имейли и писма, рекламиращи курсове с "актуални, модерни" наименования, предлагани от несъществуващи международни организации, завършващи с ...
УНСС беше домакин на национална среща на зам.-ректорите по НИД на висшите училища в България 21.4.2016 г. ... и науката), както и с международни и национални партньори. Ректорът представя дейността на Центъра за изследователски и образователни проекти при УНСС Проф. Статев  уточни, че в периода 2011 - 2013 г. Центърът успешно е разработил и получил финансиране за 10 проекта: един ...
Публична лекция на тема „LKW Walter – третата най-голяма транспортна фирма в Австрия. Възможности за стаж и работа на студенти от УНСС във Виена“ 15.4.2016 г. ... , свързани с всекидневни контакти с международни бизнес партньори, работа в екип и бизнес пътувания из цяла Европа.  Необходимо е кандидатите за такава кариерна позиция да имат завършено висше образование по мениджмънт, външна търговия, маркетинг или подобна специалност, както и добри познания по ...
Четвърто издание на младежката кръгла маса „Балканите в XXI век – българският поглед“ 16.3.2016 г. ... , че осъществяваме събитието за поредна година с нашите партньори от БДД и СДК. Това е актуална тема, която присъства в ежедневието ни. Решението на тази криза може да бъде намерено от младите хора, надяваме се разработките им днес да бъдат чути, отбеляза Димитър Черкезов, зам.-председател на САИМО ...
УНСС беше домакин на семинар на Националната агенция по оценяване и акредитация 10.3.2016 г. ... на висшите училища, представители на НАОА и социалните партньори с министъра на образованието и науката Меглена Кунева и със зам.-министъра на образованието и науката проф. дхн Николай Денков и акцентира върху някои актуални проблеми. Днешният форум е добър повод да бъдат обсъдени новите, вече влезли в сила ...
Поздравления за проф. Статев по повод преизбирането му за ректор на УНСС 14.1.2016 г. ... и приветствия от ръководители на държавни институции, партньори, колеги и приятели. Сред тях са приветствията от Владислав Горанов, министър на финансите, Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката, Георги Първанов, президент ...
Единадесета международна научна конференция на младите учени 15.12.2015 г. ... своята гордост от активното участие на чуждестранните партньори – Университета на Сплит, Хърватска, Университета на Болоня, Италия, Полтавския университет по икономика и търговия и Луцкия национален технически университет, Украйна. В голямата конферентна зала Деканът на ...
Заключително събитие по проект ValidAid+ 14.12.2015 г. ... in case of low-qualified people). Българските партньори - Европейският център за качество ООД и Институтът за следдипломна квалификация при УНСС представиха резултатите от двегодишния проект по европейската програма "Леонардо да Винчи". Доц. д-р Елка Василева, от ИСК при УНСС запозна участниците с ...
Банков празник в НТБГ 5.12.2015 г. ... празника бяха  представители на банки – партньори на гимнаията: БНБ и Ти Би Ай банк, където учениците от гимназията провеждат стаж; Пощенска банка, Уникредит Булбанк и Сосиете Женерал Експрес Банк, ментори на училищни учебни банки и бъдещи партньори от Обединена българска банка, както и Проф ...
Дни на кариерата в УНСС 9.12.2015 г. ... за успешното партньорство с УНСС Ние сме партньори с осъзнати и еднакви цели. Затова и форумът успешно се развива през годините, заяви Светлозар Петров, управител на JobTiger. Той благодари на целия екип на университета и лично на ректора за успешното сътрудничество, на Междууниверситетския ...
Бакалаврите от „Бизнес икономика“ също взеха дипломите си 30.11.2015 г. ... , съмишленици, вашите колеги, могат да ви станат бизнес партньори. Поддържайте приятелските си взаимоотношения, каза проф. Георгиев.  Проф. Георгиев връчва диплома и плакет Пожелавам тази награда, за която всички родители мечтаят – децата ви да сбъднат всички най-смели ваши мечти ...
Представяне на квалификациите на международната организация АССА 5.11.2015 г. ... счетоводители и одитори, но и да бъдете бизнес партньори, открои лекторът. Те предоставят изключително конкурентно предимство при кандидатстване за работа в частни и обществени организации у нас и в чужбина. Михаела Робу (вляво) и Роксана Георге Обучението във вашия университет ...
Среща на студентите от Финансово-счетоводния факултет с ръководството на ИДЕС 30.10.2015 г. ... . Нашият университет и ИДЕС са дългогодишни партньори, които работят в полза на двете институции, изтъкна проф. Снежана Башева. Институтът съдейства за кариерното развитие на нашите студенти, посочи тя и заяви, че УНСС е първият български университет, на който се признават изпитите от първия модул ...
Тържествено беше открита 95-ата академична учебна година 24.9.2015 г. ... уважението на академичните среди, на чуждестранните си партньори, на държавата и бизнеса, на цялото общество“, изтъкна още проф. д.ик.н. Стати Статев. Ректорът пожела на членовете на голямото и авторитетно академично семейство на УНСС - университета с най-много студенти в страната, много здраве, сполука ...
iPro - Международна конференция "Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии - в съответствие с изискванията на бизнеса" 9.9.2015 г. ... от практиката от седем страни-членки на ЕС, партньори при осъществяването на проекта. Проектът цели разработването на съвременна рамка на компентентностите и универсален модел на учебен план, който може да се адаптира съдържателно към различен национален контекст и нужди на обучителни институции ...
Наш студент спечели Националния конкурс „Млад одитор – 2015 г.“ 19.6.2015 г. ... на конкурса –„ЕЙЧ ЕЛ БИ България” ООД и „Захаринова и Партньори” ООД, както и парична награда в размер на 2000 лв., плакет и сертификат за участие. Наградата му беше връчена от Менда Стоянова, възпитаничка на УНСС и председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание (на снимката долу) ...
Наш преподавател с активно участие на голям научен форум в Пекин 10.6.2015 г. ... китайски компании, както и редица чуждестранни партньори: IBM, Microsoft, VMware, Suse и др.  По време на конференцията бяха изнесени внушителен брой научни и научноприложни презентации, засягащи най-новите достижения в развитието на облачните изчисления и приложението им в науката и бизнеса ...
„Алианс за младежта“ в подкрепа на младежката заетост 9.6.2015 г. ... на „Алианс за младежта” (Alliance for YOUth) са осигурили възможности за обучение и работа на 50 000 млади европейци за една година, стана ясно на събитие, посветено на младежката заетост, което се проведе в зала Виваком Арт Хол в София. На него присъства доц. д-р Йордан Близнаков, и.д. ...
ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ValidAid+ 8.6.2015 г. ... УНСС - София. На срещата присъстваха всичките шест партньори по проекта: ИСК при УНСС - София, България, Европейски център по качеството - София, България, EcoCenter Alapitvany - Будапеща, Унгария, Hellenic Management Association - Атина, Гърция, LEPIDO ROCCO Association - Венето, Италия и ХХI INVESLAN - ...
Заслужени отличия в ,,Студент на годината 2015“ 14.5.2015 г. ... и с музикален поздрав.  Официални партньори на проявата бяха ISIC, Job Tiger, host.bg, Студентският съвет на НМА ,,Панчо Владигеров“, студио Dance Station, Камчия Бийч Ризорт, спортен клуб ,,Робин Худ“, театър ,,Българска армия“ и др., които осигуриха наградите за победителите ...
Анкетно проучване на тема "Европеизация" 16.5.2015 г. ... . Проектът се изпълнява от консорциум, който включва 8 партньори от 5 европейски държави и е финансиран по програма "Еразъм+" на Европейската комисия. Въпросникът се състои от три части. Първата част включва въпроси, които касаят ваши лични и професионални характеристики; втората част е посветена на ...
УНСС ще бъде партньор на БФС за европейското младежко първенство по футбол за юноши 22.4.2015 г. ... – Бургас, Сливен, Стара Загора и Созопол. Освен УНСС партньори на ЕВРО 2015 са Бургаският свободен университет и Тракийският университет - Стара Загора. Велислав Величков, Андрей Петров, проф. Стати Статев и Денис Димитров (от ляво надясно) Откриването на ЕВРО 2015 ще бъде на 6 ...
Спиди търси таланти сред студентите от университета 22.4.2015 г. ... Цонев, ръководител на „Бизнес партньори и човешки ресурси“, представи пред студентите най-голямата българска компания на пазара на куриерски услуги с пазарен дял от 32%. В презентацията си той открои дейността, клиентите, екипа, логистичната структура, HR проектите на компанията ...
Ректорът награди ИДЕС с възпоменателен медал 23.4.2015 г. ... е само формален документ. УНСС и ИДЕС са дългогодишни партньори, които работят в дух на колегиалност, на взаимно уважение и разбирателство в полза на двете институции чрез размяната на лектори, провеждането на кръгли маси, дискусии, публични лекции, срещи със студенти. ИДЕС съдейства за кариерното развитие ...
Публична лекция на Н.Пр. Сюлейман Гьокче, посланик на Турция в България 31.3.2015 г. ... е добър съсед на Турция, че двете страни са активни партньори в регионални организации. Той се спря на трансформациите в глобален мащаб и динамичното развитие на отношенията между държавите, очерта основните параметри на турската външна политика, базирана на принципа за баланс между свободата и ...
Ректорът връчи отличия на партньори на УНСС за успешно приключил проект 26.3.2015 г. ... на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев награди руските партньори на университета, участвали в проект „Функциониране на локалните производствени системи в условията на икономическа криза. Сравнителен анализ и бенчмаркинг в ЕС и извън него (FOLPSEC) по Седма рамкова програма на ЕС“. През март УНСС успешно ...
Европеизацията - Организационни инструменти за оценка на нивото на европеизацията в образователните институции 30.4.2015 г. ... в проекта: Emcra GmbH, Германия; Участващи страни: партньори от Германия, Унгария, Хърватия, Кипър и България; Целеви групи: организации от сектор Професионално образование и обучение, образователни институции с нестопанска цел, малки и средни предприятия. Проектът се реализира в рамките на ...
Как да се превърнеш в StartUp Growth Hacker или какво е да управляваш иновативен бизнес в България 26.2.2015 г. ... благодарност към всички присъстващи съорганизатори и партньори: Кирил Янчев от Able, Атанас Димитров, кариерен консултант към МЦРК, Ангел Куртев и др., и представи участниците от Европейския инвестиционен фонд и двата най-големи инвестиционни фонда за стартиращи компании - Elevan и LAUNCHub ...
Конкурс на Съюза на икономистите в България 24.2.2015 г. ... за действия/ между социалните партньори. Корпоративна социална отговорност в неправителствения сектор. Изследване на модели на корпоративна социална отговорност. Корпоративната социална отговорност в контекста на корпоративното управление. Корпоративната социална ...
Как да се превърнеш в StartUp Growth Hacker или какво е да управляваш иновативен бизнес в България 26.2.2015 г. ... присъстващи съорганизатори и партньори: Кирил Янчев от Able, Атанас Димитров, кариерен консултант към МЦРК, Ангел Куртев и др., и представи участниците от Европейския инвестиционен фонд и двата най-големи инвестиционни фонда за стартиращи компании - ...
Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректорското ръководство 17.12.2014 г. ... е подписал 6 – 7 договора с нови партньори от своята област. Всичко това е добър сигнал за продължаващото ни отваряне и връзките на УНСС с бизнеса, изтъкна ректорът. В аула „Максима“ Проф. Статев се спря и на някои въпроси, свързани с материалната ...
Семинар-демонстрация „Интегриране на облачните технологии за управление на образователния процес в УНСС“ 5.12.2014 г. ... съм да видя реализацията на нашите партньори, изтъкна Иво Русев, директор „Корпоративни клиенти“ на „Майкрософт България“. Облачните услуги са последната технология и ще дадат страхотна възможност на всеки студент да се възползва от тях, да получи ...
Учреден бе Руски клуб в УНСС 4.12.2014 г. ... , които могат да контактуват с партньори, регистрирани в 174 регионални палати в Руската федерация, посочи в публичната си лекция Желю Добрев. Той обоснова причината Русия да бъде смятана за първи стратегически партньор на страната ни: държи 12% от общия търговски ...
На добър час на студентите от РЦДО-Пловдив! 16.9.2014 г. ... и работим като равнопоставени партньори”, оцени проф. Павлова академичното сътрудничество между УНСС и КИА.  Първокурсниците Президентът на КИА  проф. дпн Георги Манолов посочи, че дистанционното обучение е съвременна и прогресивна ...
Катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ в УНСС участва в международен проект <span style="color: #999999;"><b><i>RE</i></b></span><span style="color: #1e51a6;"><b><i>TO</i></b></span><span style="color: #e83306;"><b><i>UR</i></b></span> – Russian for Tourism 4.8.2014 г. ... по проекта се състои от шест партньори от страни с развит туристически бизнес – Италия, Испания, Франция, Гърция, Ирландия и България. Координатор на проекта е ASEV – Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa. Ръководител на проекта за УНСС е ст. пр. ...
Втора партньорска среща по проект FIERE 30.4.2015 г. ... . По време на срещата водещите партньори по съответните работни пакети представиха постигнатите до момента резултати във връзка с организацията и управлението на проекта и изпълнението на дейностите по информация и публичност. Отчетени бяха и резултатите от ...
Заслужени отличия в „Студент на годината” 2014 16.5.2014 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев. Партньори на проявата бяха ISIC България,  Societe Generale Експресбанк, студентският портал „Академика.бг”, район „Студентски“. За участие в конкурса кандидатите подаваха заявки с резюме и приложения, с ...
Закриваща среща на проект " Умения за бъдещето - към по-добри умения на трудовия пазар чрез по-добро ориентиране и образование" 30.4.2014 г. ... и представители на чуждестранните партньори. Откриващи речи произнесоха проф. Веселка Павлова, заместник ректор УНСС и доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК при УНСС ...
Френският посланик в България говори пред студентите 26.3.2014 г. ... има нужда от другите европейски партньори, посочи посланикът. Присъстващите на лекцията в голямата конферентна зала Присъстващите в голямата конферентна зала зададоха въпроси към  Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, свързани със ситуацията в Украйна, ...
Младежки икономически форум 2013 28.11.2013 г. ... в тридневния форум. Официални партньори на събитието бяха списание „Мениджър“, Ембрио инкубатор, Web and events, Karoll, Enprom и телевизия Bulgarian Оn Аir ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и Българска асоциация „Корпоративна сигурност” 18.6.2014 г. ... . За нас е чест да бъдем партньори с Вашия университет. Асоциацията ни е създадена на базата на ентусиазъм и професионализъм. Искаме да помагаме и ще споделим с вас професионалния си опит, добави Бойко Митев, бивш председател на БАКС. В документа е записано ...
В ИСК при УНСС започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство" 8.11.2013 г. ... съвместна дейност с японски бизнес партньори       Студенти, проявяващи интерес към японския опит в областа ...
Годишна студентска научна сесия 30.10.2013 г. ... лице умни, интелигентни и почтени партньори и съмишленици. „В това е силата ни. Успяваме, защото сме заедно“, посочи проф. Статев. Той съобщи, че отпечатаните в сборник доклади от научната сесия ще бъдат предоставени на медиите и компетентните органи. ...
Мост между изследванията и практиката в обучението на клъстерни мениджъри 20.9.2013 г. ... осъществен в рамките на 2 години. Партньори на „InnoSee” са институции от Австрия, Испания, Италия, Швеция, Гърция и България. Съдържанието на учебните модули е резултат от проучването на потребностите от обучението на мениджърите на клъстери в страните ...
Международна конференция по проект InnoSee "Обучение на специалисти от научноизследователски клъстери" 24.9.2013 г. ... по заетостта, чуждестранни партньори по проекта, представители на местните общински администрациии, преподаватели от УНСС и др.       Доц. д-р Иван Стойчев представи проекта InnoSee и резултатите от него. Проф. Никос Комнинос, представляващ ...
Стартира проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" 26.7.2013 г. ... направление Икономика“. Партньори по проекта са Министерството на финансите, Агенцията по заетостта и Националното сдружение „Недвижими имоти“. Проектът цели по-тясното обвързване на висшето икономическо образование с пазара на труда, ...
Честит празник на българските икономисти! 3.10.2014 г. ... вечно да догонва богатите си партньори. През миналия 20 век като нация сме изживявали периоди на забележителен стопански възход, правили сме пробиви в ключови области на науката и техниката, на материалното производство, образованието и културата. В ...
Честит празник на българските икономисти! 11.6.2013 г. ... вечно да догонва богатите си партньори. През миналия 20 век като нация сме изживявали периоди на забележителен стопански възход, правили сме пробиви в ключови области на науката и техниката, на материалното производство, образованието и културата. В ...
Среща с представители на BPP Profesional образование България (Център за обучение за АССА и др.дипломи) и представител на АССА за България 30.5.2013 г. ... Profesional Education са основни партньори на ACCA в глобален мащаб, като те организират обучения и отпечатват учебни материали за курса. Компанията е създадена през 1976 г. в Обединеното кралство, като осигуряват високо качество на обучение и развитие на специалистите ...
Публична лекция за сътрудничеството между България и САЩ в областта на отбраната 16.4.2013 г. ... на отношенията на САЩ със своите партньори в НАТО и очерта пътя на сътрудничеството с България във военната област. Той проследи  ролята на Северноатлантическия блок като средство за укрепване на националната сигурност и се спря на различните програми за военно ...
Наш представител на работна среща в регион Марке, Италия 26.3.2013 г. ... запозна италианските партньори и българския екип с добрите практики по политиката за равнопоставеност и равни възможности в България. Тя представи резултатите от собствено проучване по темата. Споделеният опит и установените контакти са ...
Четвърти младежки АФОН: ВЛАСТТА, И МЕДИИТЕ, И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ: смяна, подмяна или промяна? 30.3.2013 г. ... ет. 1   ПАРТНЬОРИ Агенция за социални  проучвания и анализи http://www.academic-forum.eu/mafon2013/pdf/Pokana_Mladejki_AFON.pdf  ...
Авторски колектив от ИСК издаде монографията „Валидиране на компетентности, придобити на работното място в България” 28.2.2013 г. ... много чуждестранни и български партньори и финансиран от Европейската комисия по програма „Учене през целия живот”, подпрограма „Леонардо да Винчи” – Трансфер на иновации. Тази монография, издадена в Издателския комплекс на УНСС, има за цел научно да осмисли ...
Проект ReSolVE – "Регионални стратегии за учене, валидиране и образование“ 14.12.2012 г. ... и обучение, а другите партньори - Институтът за подготовка на служители  в международни организации (ИПСМО), Конфедерацията на труда „Подкрепа“ и община Варна. „Създаваме добър консорциум от институции в различни сектори, което е ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на абсолвентите от специалност "Предприемачество" - випуск 2012 27.11.2012 г. ... , предприемачи и мениджъри - партньори на специалността. Преди церемонията - проф. Стати Статев и проф. Кирил Тодоров в разговор Проф. Тодоров открива церемонията   Проф. Статев приветства абсолвентите и им пожелава успешна ...
Малък бизнес - голяма подкрепа 21.2.2013 г. ... и пристанището – един от партньорите на Европейската мрежа за подкрепа на бизнеса (www.eubizz.net). Над  80 гости взеха участие в конференцията, която се състоя на 13 ноември 2012 г. в историческата сграда на Бременското кметство.  Фокусът на ...
Поглед в бъдещето с новия Windows 8 14.11.2012 г. ... в УНСС вече има трима студенти партньори на фирмата. Красимир Кръстев, запозна присъстващите с навигацията на новия продукт, започвайки с показването на новото, по-удобно меню – с възможности за хоризонтално задвижване, с опция за смаляване и уголемяване ...
Футболната лига започва на 27 октомври 10.11.2012 г. ... .bg и BSport.bg са медийни партньори, а събитието се провежда с подкрепата на модна къща Andrews Fashion Studio. Участниците във Футболната ...
Възможности с AIESEC за бъдещите лидери 10.11.2012 г. ... 64-годишния си опит, над 8000 партньори, присъствие в 113 страни и 2400 университета по целия свят, тя е най-голямата международна студентска организация, разбраха студентите от презентацията на AIESEC УНСС. Бъдещите лидери ,,AIESEC ...
УНСС участва в първия проект за валидиране на уменията и знанията в България 20.9.2012 г. ... организации. Партньорите от щестте страни-участнички в проекта „От Исландия почерпихме опит и идеи“, подчерта доц. д-р Елка Василева, ръководител на проекта.  „Започнахме с малки стъпки – три фокус групи. Разработихме методи и ...
Подписано бе споразумение между УНСС и най-големия институт на БАН 2.11.2012 г. ... институции винаги търсят партньори“, каза проф. Воденичаров и благодари на доц. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедрата „Национална и регионална сигурност“ за близките връзки между ръководения от него институт и УНСС. Доц. Димитров ...
Първи в първото издание на „Млад одитор“ 18.6.2012 г. ... България” ООД и „Захаринова и Партньори” ООД, както и едномесечни стажове в тези две одиторски компании. Председател на журито, оценяващо казусите, бе проф. д-р Огнян Симеонов, първи заместник-ректор и заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ на УНСС, ...
Пореден успех на наши студенти на младежкия бизнес форум „Изгряващи звезди“ 22.9.2012 г. ... полезни контакти с евентуални партньори, клиенти или инвеститори, както и да получат обратна връзка относно идеите и представянето си. Националното състезание „Най-добра учебна компания за студенти“ се организира за пета поредна година и се проведе в рамките ...
Пореден успех на наши студенти на младежкия бизнес форум „Изгряващи звезди“ 14.6.2012 г. ... полезни контакти с евентуални партньори, клиенти или инвеститори, както и да получат обратна връзка относно идеите и представянето си. Националното състезание „Най-добра учебна компания за студенти“ се организира за пета поредна година и се проведе в рамките ...
Висока оценка за тригодишен проект под ръководството на проф. Стати Статев 14.5.2012 г. ... „Югоизточна Европа” на ЕС. Партньори по него бяха три университета, седем общини и една неправителствена организация от седем страни. Висока оценка и благодарност от водещия партньор получи екипът на УНСС под ръководството на проф. д.ик.н. Стати Статев, в ...
Депутатът Корнелия Нинова изнесе лекция за правителствените ни договори с арабските страни 14.5.2012 г. ... като традиционни търговски партньори. Тя подчерта, че за диверсификация не трябва да се говори само в енергетиката, а и в сферата на износа ни, като арабският свят е важна алтернатива в това отношение. Нинова се спря също на политическите, икономическите и ...
„НАТО през 21 век“ представи пред студентите Джоузеф Фицджералд от посолството на САЩ 9.4.2012 г. ... и приобщаването на партньори в глобален мащаб се спря още Джоузеф Фицджералд. Студентите по време на публичната лекция в голямата конферентна зала От ляво на дясно: д-р Николай Крушков от катедра "Интелектуална собственост", ...
УНСС е домакин на годишната регионална среща на Референт мрежата 23.3.2012 г. ... са представени социалните партньори, академичните среди и неправителственият сектор ...
УНСС е координатор на проект по Седма рамкова програма на Европейския съюз 15.3.2012 г. ... е с продължителност 3 години. Партньори на нашия университет са: университетът в Лодз (Полша), университетът „Матей Бел", Банска Бистрица (Словакия), Институтът по икономика и индустриално инженерство към Сибирското отделение на РАН и Новосибирският ...
Открит е новият университетски тестови център 19.11.2012 г. ... важно участие имат и фирмите-партньори „Майкрософт“ – България, „Инфогард“, „Кабита ООД“ „Парафлоу комуникейшънс“ ООД и „Информационни продукти“ ООД, които бяха удостоени с почетна грамота на ...
ИСК спечели проект за обучение на специалисти в научноизследователски клъстери 8.12.2011 г. ... се реализира с участието на партньори от пет европейски страни - Института за обучение на кадри за международни организации - България; Фондацията за развитие и иновации в технологията - Тераса, Испания; Шведския TelePedagogic център на знанието AB - ...
Отворени покани за разработване на проектни предложения по Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности 28.3.2012 г. ... за необходимия минимален брой партньори, се съдържа в съответното ръководство за кандидатстване. Схема на финансиране - участващите висши училища и изследователски организации могат да получат 75% възстановяване на разходите за дейности по изследвания и ...

Предстоящо

32 results found
Седмица на юриста 16.4.2019 г. ... дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ Софроний Иванов, юрисконсулт в „Агенция за събиране на вземанията“ ЕАД Силвия Димитрова, юрисконсулт в „Топлофикация София“ ЕАД Цветолюба Васева, съдебен помощник във ВКС Иван Иванов, разследващ ...
ICAEW University Student Scheme (USS) and Employability Skills Workshop 27.2.2019 г. ... 5,000 водещи компании в света – партньори на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW). Партньори на събитието: AFA, Baker Tilly, BDO, Deloitte, Grant Thornton, Moore Stephens и PwC. Броят на участниците е ограничен ...
СЕМИНАР ЗА СТУДЕНТИ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ФСФ И ICAEW 15.2.2019 г. ... 5,000 водещи компании в света – партньори на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW). Партньори на събитието: AFA, Baker Tilly, BDO, Deloitte, Grant Thornton, Moore Stephens и PwC. Броят на участниците е ограничен. За регистрация ...
EMPLOYABILITY SKILLS SESSION за студенти, организирана от ФСФ и ICAEW 20.11.2018 г. ... 5,000 водещи компании в света – партньори на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW). Партньори на събитието: AFA Bulgaria, Deloitte, Grant Thornton, Moore Stephens и PwC. Броят на участниците е ограничен. За регистрация: свържете се с ...
EMPLOYABILITY SKILLS SESSION за студенти, организирана от ФСФ и ICAEW 13.11.2018 г. ... 5,000 водещи компании в света – партньори на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW). Партньори на събитието: AFA Bulgaria, Deloitte, Grant Thornton, Moore Stephens и PwC. Броят на участниците е ограничен ...
Представяне на проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ 7.6.2018 г. ... часа в Малка конферентна зала на УНСС. Партньори по проекта са: Университет за национално и световно стопанство; Икономически университет – Варна; Технически университет – Габрово; Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"; Русенски университет "Ангел ...
ОБЯВА ЗА РАБОТА 28.5.2018 г. ... 2. кореспонденция с клиенти и партньори на дружеството; 2. организация на срещи и събития; 3. водене и съхранение на налична административна документация на дружеството; 4. работа с държавни институции относно административни процедури и др.   условия за ...
EMPLOYABILITY SKILLS WORKSHOP за студенти, организиран от ФСФ и ICAEW 9.5.2018 г. ... на над 3,500 водещи компании в света – партньори на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW). Партньори на събитието: BDO, Deloitte, Grant Thornton, Moore Stephens и PwC. Броят на участниците е ограничен. За регистрация – свържете се с доц. Михаил ...
Покана - Национален конкурс за студенти „Млад одитор“ – 2018 г. 13.3.2018 г. ... Ел Би България“ ООД и „Захаринова и Партньори“ ООД. Право да участват като състезатели имат всички студенти, обучаващи се в област  финанси, счетоводство и контрол от всички университети и колежи в България и чужбина, независимо от ...
Кампания „Твоите 25 причини да избереш България“ в подкрепа на българските студенти 11.1.2018 г. ... си в страната PwC България заедно с компании партньори ще подкрепи 25 студенти с: 6000 лв. едногодишна стипендия стаж в престижна компания менторство  Кампанията се осъществява под патронажа на Президента на Република България Румен Радев и със съдействието на ...
Студентско сдружение ЕГО ПОЛИТИКО 7.11.2017 г. ... , Студентски съвет при УНСС , заедно с партньори на сдружението от ресторант Corso и Red Bull Bulgaria имат честта и удоволствието да Ви поканят на Есенен Бал на политолозите. Мероприятието ще се състои на 17.11.2017 от 19ч. в хотел Corso, Sofia, Bulgaria.To има за цел ...
Commercial Awareness Session за студенти, организирана от ICAEW и Финансово-счетоводния факултет 12.4.2017 г. ... за рефлексия върху презентацията на останалите. Партньори на събитието: BDO, Grant Thornton и Moore Stephens Броят на участниците е ограничен до 36 души. За регистрация – свържете се с гл.ас. д-р Михаил Мусов на e-mail mihailmusov@abv.bg не по-късно от 02.05.2017 г ...
Покана - Национален конкурс за студенти „Млад одитор“ – 2017 г. 29.3.2017 г. ... Ел Би България“ ООД и „Захаринова и Партньори“ ООД. Право да участват като състезатели имат всички студенти, обучаващи се в специалностите  финанси, счетоводство и контрол от всички висши учебни заведения в България и чужбина, независимо от ...
Шесто издание на Националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор” 4.4.2017 г. ... Ел Би България“ и „Захаринова и Партньори“. Пет-членно жури ще оцени представянето на участниците в конкурса и ще определи първите трима от тях, които ще получат парични награди, както и други двама, предложили оригинален подход при решаването на казусите, за които са предвидени ...
Церемония по награждаването на "Студент на годината 2016" 12.5.2016 г. ... Дилчев, кмет на “Район Студентски” Партньори на събитието: ISIC Bulgaria, Театър София, Студентският съвет при НМА, Студентският съвет при ТУ - София. ВХОД СВОБОДЕН! За повече информация следете сайта на събитието unwestudent.org или се свържете с екипа на имейл адрес ...
Запиши се за участие в "Студент на годината на УНСС" 2016 12.4.2016 г. ... , а специалната гост-звезда засега се пази в тайна. Партньори на събитието: Host.bg, Театър София, ISIC Bulgaria За повече информация следете сайта на събитието http://unwestudent.org/ или се свържете с екипа на имейл адрес unwestudent@gmail.com ...
Пета международна конференция по лидерство (PILC 2016) 2.12.2015 г. ... Медиите като партньори; -       Жените за жените в бизнеса. Краен срок за ранна регистрация: 14 декември 2015 Краен срок за подаване на документи: 1 февруари 2016 Информация за регистрационни такси:  http://phplist.par ...
Представяне на продуктите на американското издателство Alexander Street 23.11.2015 г. ... подкрепени с реални примерни бизнес документи. Наши партньори по създаване на ресурсите са световно значими организации като Bloomberg, PBS, BBC, Atma Global, CRM Learning, CARMA, и др. Повече информация за продуктите и самите продукти можете да разгледате на интернет страницата ни ...
Младежки икономически форум 2015 30.11.2015 г. ... на събитието – www.facebook.com/miforum Партньори на Младежкия икономически форум са: Host BG, Media Café, ISIC Bulgaria, Eleven, The Business Institute, Karoll Investment, Бизнес клуб при УНСС, ABLE, UNA News ...
iPro - Международна конференция "Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии - в съответствие с изискванията на бизнеса" 7.9.2015 г. ... практиката от 7 страни-членки на Европейския съюз, партньори по проекта. Основната цел на проекта е да се разработи съвременна рамка на компетентностите и универсален модел на учебен план, който може да се адаптира съдържателно към различен национален котекст и нужди на обучителни институции от ...
Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области - 2014 г. към фонд "Научни изследвания" към МОН 24.6.2014 г. ... на математиката. 3. Партньорство и допустимост на партньорите По настоящата процедура за конкурс кандидатите могат да участват в комбинация с други допустими кандидати (партньори) чрез формиране на  Обединение на кандидати. Условията за допустимост на кандидатите по настоящата процедура са ...
Студентска практика в Societe Generale Експресбанк 25.4.2014 г. ... от Павел Михайлов и Деница Трифонова – бизнес партньори „Човешки ресурси“  За втора поредна година Societe Generalе Експресбанк ще представи възможностите за студентска практика. В мрежата на Societe Generale работят близо 157 хил. служители в 85 държави в света. България е една от тези ...
Младежки икономически форум 2013 „Стартирай бизнес в България” 25.11.2013 г. ... по време на третия ден от форума. Един от основните партньори на събитието – "Карол Инвестмънт", е подготвил няколко реални казуса, които студентите ще трябва да решат, давайки идеи как 5 реални фирми да се справят със съществуващите пред тях проблеми Основната идея на уъркшопа е да покаже, ...
Международна конференция на тема: "Обучение на мениджъри на изследователски клъстери" 20.9.2013 г. ... от обучение на мениджърите на клъстери в страните – партньори по проекта и разработената Рамка на компетентностите на мениджърите на изследователски клъстери. По време на проекта бяха осъществени много практически семинарни обучения, национални и международни срещи и дискусии, на които платформата за ...
УНСС ще участва във втората IT седмица, организирана от Академика БГ 11.4.2013 г. ... и НБУ, както и Софийската математическа гимназия. Партньори на събитието са БАИТ, БАН и София Тех Парк. Суденти от ИКТ специалностите ще имат възможност да се включат в дискусиите и да осъществят контакт с потенциални работодатели. Проявата ще бъде открита от министър Николай Милошев на 16 април ...
Национален конкурс по одит за студенти "Млад одитор" 29.3.2013 г. ... предприятия „HLB България” и „Захаринова и Партньори”. Организаторите подготвят тест и казус за участниците, като това могат да бъдат всички студенти, обучаващи се в областа на счетоводството и финансите. Шестчленно жури ще оцени участниците и ще определи призовата тройка, както и ...
Седми студентски семинар „Междукултурни умения за правене на бизнес” 11.2.2013 г. ... опита си в комуникацията с международните партньори. Обучението е предназначено за български граждани до 27 години, които са редовно записани във висши училища на територията на страната или чужбина и отговарят на едно от следните условия: да са студенти в трети или четвърти курс на ...
Kурс "Глобален мениджмънт и лидерство" в ИСК при УНСС 16.1.2013 г. ... имат интерес към съвместна дейност с японски бизнес партньори Студенти, проявяващи интерес към японския опит в областта на мениджмънта За записване и контакти: ИСК при УНСС, каб. 114, г–н Георги Бетов, тел: 02/868 92 04, GSM 0888 000 241 Виж ...
Kурс по ГЛОБАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И ЛИДЕРСТВО 2018 14.3.2018 г. ... имат интерес към съвместна дейност с японски бизнес партньори. Срок на обучение: 4 месеца Форма на провеждане: Редовна форма, балансирана комбинация от няколко учебни съботи и недели, следвани от свободен уикенд Удостоверение за успешно завършване: Свидетелство за професионална квалификация на ИСК ...
Конкурс на катедра "МИО и бизнес" за решаване на казус 15.3.2012 г. ... компания Vital Food Co. Чуждестранните партньори на дружеството са фирми с дългогодишен опит в производството и продажбата на млечни продукти и имат водещи пазарни позиции. Лицензионните договори включват отдаване на правото на производство и продажба на оригинално българско мляко и ...
УНСС е координатор на проект по Седма рамкова програма на Европейския съюз 2.3.2012 г. ... 571 900 евро и е с продължителност 3 години. Партньори на нашия университет са: университетът в Лодз (Полша), университетът „Матей Бел", Банска Бистрица (Словакия), Институтът по икономика и индустриално инженерство към Сибирското отделение на РАН и Новосибирският държавен университет ...

Фотогалерия

1 results found
Среща на партньори 6.4.2012 г. ... партньорите по проекта InnoSee, гр. София, 03-04.11.2011 г ...

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене