Резултати от търсене за Международни икономически отношения

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

45 results found
MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК дуална магистърска програма между УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ 3.8.2020 г. ... език“, предлагана от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС), и Jiao Tong University - School of International and Public Affairs подготвя специалисти с отлични знания за световното ...
Дати за провеждане на условни изпити и дисциплини 2.6.2020 г. ... .6.2020 г. 10.00 - 11.00 Основи на туризма Международни икономически отношения редовно бакалавър условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Международен туризъм Счетоводство редовно бакалавър условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Международен туризъм Бизнес ...
доц. д-р Светла Богданова Бонева 24.2.2020 г. ... е доктор по икономика, доцент в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска и магистърска степен по „Европейска икономика“, „Управление на инвестиционни проекти“ и „Бюджет и бюджетна политика на ...
Акредитация на докторски програми 23.7.2020 г. ... .07.2019 г. Световно стопанство и международни икономически отношения 07.07.2014 г., шест години 07.07.2020 г. 07.07.2019 г. Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка 07.07.2014 г., шест години 07.07.2020 г. 07.07.2019 г ...
Специалности в ОКС "Магистър" 14.2.2019 г. ... форма на обучение. I. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ I.1. Международни икономически отношения – в 2 и 3 семестъра Целта на специалността е да надгради познанията, придобити в предходните образователни степени, и да осигури на обучаващите се възможности за реализация в бизнеса и държавните ...
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения 7.4.2020 г. ... "Икономика с чуждоезиково обучение" (за специалност "Международни икономически отношения"), когато есето е написано на английски, немски, френски, испански или руски език или за поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" (за специалност "Международни икономически отношения с преподаване на ...
Държавен изпит 8.5.2019 г. ... "Международни икономически отношения" и "Международни икономически отношения с преподаване на английски език" завършват с полагане от студентите на държавен изпит съответно на български и английски език. Държавният изпит се провежда в електронен (компютърен) вариант или в писмен (хартиен) вариант. ...
Преддипломен стаж 4.2.2019 г. ... (последен) семестър, студентите в специалностите „Международни икономически отношения“ и „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“ трябва да проведат преддипломен стаж. Целта на този стаж е студентите да приложат на практика придобитите по време на обучението си ...
Специалности в ОКС "Бакалавър" 13.2.2019 г. ... МИО и Бизнес предлага две бакалавърски програми: Международни икономически отношения и Международни икономически отношения с преподаване на английски език Обучението в тези специалности е с продължителност 4 години (8 семестъра). В специалност Международни икономически отношения с преподаване на ...
ИТАЛИАНСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМА ПО „MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС“ ОТ ДУАЛНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА НА УНСС И УНИВЕРСИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ НАУКИ В РИМ (UNINT) 11.9.2018 г. ... с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (Факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в Рим, Италия (University of International Studies of Rome, UNINT) e ...
Ива Зарева, бакалавър, специалност Международни икономически отношения – целогодишна студентска мобилност в Пфорцхайм, Германия 24.8.2018 г. ... дълго обмисляне на възможността, която предлага програмата Еразъм, реших да прекарам 1 семестър обучавайки се в чужбина и по-конкретно в Университета за приложни науки Пфорцхайм, Германия. Бях много любопитна да разбера какъв е начинът на преподаване там и имах желание да опозная тяхната култура отблизо, както ...
Програмна акредитация 18.9.2017 г. ... г. 07.07.2019 г. Световно стопанство и международни икономически отношения     07.07.2014 г.,шест години 07.07.2020 г. 07.07.2019 г. Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка     07.07.2014 г.,шест години 07.07.2020 ...
Международни магистърски програми в УНСС 1.9.2017 г. ... с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в гр. Рим, Италия (University of International Studies of Rome, UNINT) e ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в Рим, Италия (University of International Studies of Rome, UNINT), e ...
Нови магистърски специалности в УНСС 31.8.2017 г. ... с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в гр. Рим, Италия (University of International Studies of Rome, UNINT) e ...
MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК дуална магистърска програма между УНСС и Университета по международни науки в Рим (UNINT) 30.7.2020 г. ... на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в Рим, Италия (University of International Studies of ...
Акредитация 22.4.2016 г. ... "Доктор" и по научната специалност "Световно стопанство и международни икономически отношения (Европейско политическо сътрудничество и интеграция)" ...
доц. д-р Светла Богданова Бонева 16.2.2016 г. ... , редовен преподавател в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска и магистърска степен по „Европейска икономика“, „Управление на инвестиционни проекти“ и „Бюджет и бюджетна ...
Специалности 19.2.2016 г. ... .42 Международни икономически отношения Х Х       Х           2.43 Международни икономически отношения специализация Управление на ...
Форми на обучение 7.1.2016 г. ... магистърска програма по “Международни икономически отношения”, която изцяло се реализира чрез съвременната дистанционна технология за обучение. Последва разработването и на други програми по международни проекти. Дистанционната форма на обучение е ...
Дистанционно обучение 13.3.2019 г. ... магистърска програма по “Международни икономически отношения”, която изцяло се реализира чрез съвременната дистанционна технология за обучение. Впоследствие са разработени и други програми по международни проекти. В Регионалния център на УНСС в ...
Специалности 14.5.2020 г. ... 1. Международни икономически отношения с преподаване на английски език             2. Икономика с преподаване на английски ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... туризъм 162 Международни икономически отношения                     401 402 Международни икономически отношения със специализация ...
Специалности 28.8.2012 г. ... 1. Международни икономически отношения (International Economic Relations)             2. Интелектуална собственост (Intellectual ...
Специалности 11.12.2012 г. ... извън направление Икономика Международни икономически отношения – 2 сем.                    Завършили специалност Международни икономически отношения, владеещи един от следните ...
Специалности 28.8.2012 г. ... 1. Международни икономически отношения (International Economic Relations)             2. Интелектуална собственост (Intellectual ...
Същност и предимства на дистанционната форма на обучение 6.7.2015 г. ... университетска магистърска програма по “Международни икономически отношения”, която изцяло се реализира чрез съвременната дистанционна технология за обучение. Последва разработването и на други програми по международни проекти. Дистанционната форма на обучение е максимално гъвкава ...
Център по икономика и управление 15.6.2015 г. ... . Глобален мениджмънт и лидерство  2. Международни икономически отношения и външноикономическа дейност 3. Право  4. Медиация 5. Публична и местна администрация 6. Външна търговия и международно право 7. Международни икономически отношения и митническа политика 8. ...
Правилник за прием 7.2.2012 г. ... такса. Кандидатстващите за специалността Международни икономически отношения трябва да владеят един от следните чужди езици: английски, испански, немски, руски и френски, което се удостоверява с документ. За всички кандидати, завършили УНСС или друг ВУЗ с професионално направление, ...
Специалности в дистанционно обучение 7.7.2015 г. ... мениджмънт Х Х Х Х Х 2,8 Международни икономически отношения специализация Управление на международни проекти     Х Х   2,9 Международни икономически отношения специализация Международен мениджмънт   Х   Х Х 2 ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... публична администрация", "Международни икономически отношения" със специализация "Международен бизнес", "Управление на веригата на доставките" с преподаване на английски език, "Туристически бизнес",“Международен туризъм“, ...
Катедри 11.4.2012 г. ... на основания през 1975 г. факултет „Международни икономически отношения”. В неговия състав са включени четири катедри: Катедра „Международни икономически отношения” Катедрата осъществява обучение по специалност Международни икономически отношения (МИО). Магистърските ...
История 3.2.2012 г. ... , Информатика, Право, Маркетинг, Международни икономически отношения, Финанси, Счетоводство и контрол, Икономика на отбраната и сигурността, Отбранително-икономически анализ, Мениджмънт на отбраната и сигурността, Стратегически маркетинг в отбраната и сигурността, ...
История 7.2.2019 г. ... история, а специалност  „Международни икономически отношения” (МИО) е една от водещите специалности в УНСС. Специалността се ражда през 1952 година, когато е създаден и Висшият икономически институт „Карл Маркс” с четири факултета, един от които ...
За катедрата 7.2.2019 г. ... история. Специалност  „Международни икономически отношения” (МИО) е все още една от най-престижните и желани специалности в УНСС. В катедрата работят висококвалифицирани и всеотдайни преподаватели с дългогодишен опит в областта на международната търговия, ...
Специалности 27.9.2012 г. ... за обучението на студентите по Международни икономически отношения и външно-икономическа дейност в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Специалностите, които води катедрата са: I.ОКС "БАКАЛАВЪР" 1. "Международни икономически отношения ...
Специалности 24.4.2018 г. ... учебни дисциплини: "Международни икономически отношения", "Международни спорове и конфликти", "Структура и функции на съвременната държава", "История на българския политически живот", "Законодателен процес и парламентарно поведение", "Политическа култура", ...
Обучение 24.4.2018 г. ... и избираеми факултетни дисциплини:" Международни икономически отношения", "История на българския политически живот", "Структура и функции на съвременната държава", "Законодателен процес и парламентарно поведение", "Политическа култура", "Политически партии и партийни системи" ...
Обучение 26.9.2017 г. ... III и IV курс специалност Международни икономически отношения,  Международни отношения, Европеистика и Политология, които полагат накрая на IV курс Държавен изпит по съотвeтния II чужд език ...
Стажантски програми 6.3.2012 г. ... следва: (1)   Специалност „Международни икономически отношения”: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма; Институт за икономическа политика; Икономически и социален съвет; Фондация „Отворено общество”; Център за икономическо развитие; Организации, ...
История 11.4.2012 г. ... на основания през 1975 г. Факултет „Международни икономически отношения“. Факултет „Международна икономика и политика“ се състои от следните катедри: Катедра „Международни икономически отношения и бизнес” (създадена 1952 г.) е първото специализирано звено в България за ...
Чуждестранни студенти! 27.8.2012 г. ... в степен "бакалавър" са: Международни икономически отношения; Международни икономически отношения с преподаване на английски език; Международни отношения; Икономика на туризма; Застраховане и социално дело; Маркетинг; Бизнес администрация; Публична администрация; ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... чуждоезиково обучение“ 3.8.4.1. „Международни икономически отношения“       3.8.4.2. „Интелектуална собственост и бизнес“       3.8.4.3. „Икономика на туризма“   3.8.5 ...
Акредитирани докторски програми 2.7.2020 г. ... в икономиката Световно стопанство и международни икономически отношения Икономика и организация на труда Планиране Икономика и управление (интелектуална собственост по отрасли) Икономика и управление (отбрана и сигурност) Икономика и ...

Събития

65 results found
УНСС на страниците на испанското дигитално списание Espiral 2.7.2020 г. ... и политика”, другите катедри в него - „Международни икономически отношения и бизнес”, „Международни отношения” и „Политология”, бакалавърските и магистърските специалности, които те предлагат. Цялата публикация в оригинал можете да ...
Първа среща на ректорското ръководство с новия Съвет на настоятелите 6.7.2020 г. ... община, а г-н Мартин Петков, докторант в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ – на Студентския съвет (съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за висшето образование). Останалите трима от осемчленния състав на Съвета на настоятелите са: г-н Максим Бехар, основател, главен ...
Сертификати за отличниците от Националното състезание за есе на чужд език в областта на МИО 6.2.2020 г. ... на нарастваща глобализация именно специалистите по международни икономически отношения и бизнес са сред най-търсените от всички работодатели. Призовавам ви да се възползвате от всички възможности, които ви дават нашият факултет и нашата катедра, като активно участвате в мобилността по програма ...
Как да се представим успешно на интервю за работа: презентация на IBM CV CLINIC 19.11.2019 г. ... „Международни отношения“ и „Международни икономически отношения“ с испански език, както и на Мая Иванова, възпитаничка на УНСС, специалност„Международни икономически отношения“ с немски език. Възпитаниците на нашия университет показаха как трябва да се подходи при ...
Наши студенти в Представителството на ЕК в България 8.12.2019 г. ... от специалностите „Европеистика“ и „Международни икономически отношения“ посетиха Дома на Европа, където присъстваха на събитие, организирано специално за тях от Представителството на Европейската комисия в България. Бойко Благоев от отдел „Информация и комуникация“ ...
Наши студенти в Представителството на ЕК в България 4.11.2019 г. ... „Европеистика“ и „Международни икономически отношения“ посетиха Дома на Европа, където присъстваха на събитие, организирано специално за тях от Представителството на Европейската комисия в България. Студентите с гл. ас. Моника ...
Възпитаничка на УНСС е новият вицепрезидент на ЕИБ 4.11.2019 г. ... фонд (МВФ). Павлова е бакалавър по международни икономически отношения и доктор по икономика на УНСС. През 1999 г. работи като експерт по международни проекти към Института за следдипломна квалификация (ИСК). Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и Лиляна ...
Юбилейна конференция с международно участие „50 години продължаващо обучение в УНСС – добри практики и предизвикателства” 30.10.2019 г. ... първата магистърска програма по международни икономически отношения. Според него тя е едно от най-големите предизвикателства, с които екипът на Института се е справил успешно. Проф. д.ик.н. Данаил Данаилов Проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на ...
Катедра „МИО и бизнес“ проведе седемнадесетата международна научна конференция „Членството на България в ЕС: дванадесет години по-късно“ 23.12.2019 г. ... , организирана от катедра “Международни икономически отношения и бизнес”. Проф. Стати Статев Проф. Статев посочи, че докладите на форума са над петдесет, като има участници от почти всички висши училища в България. „Предполагам, че ...
МEЖДУНАРОДНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В УНСС 21.2.2020 г. ... език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (Факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в Рим, Италия (University of International Studies ...
Сертификати за победителите в Националния конкурс за написване на есе на чужд език 16.5.2019 г. ... език“, специалност „Международни икономически отношения“, за учебната 2019/2020 година. Победителите Победители в конкурса и бъдещи първокурсници в УНСС са Енея Георгиева от Природо-математическата гимназия „Св. Климент ...
УНСС беше домакин на международен бизнес проект за студенти 23.4.2019 г. ... седем студенти от специалност „Международни икономически отношения“ на УНСС и четирима студенти от Rotterdam Business School (RBS). Участниците и гостите бяха приветствани от  доц. д-р Михаил Мусов – главен секретар на УНСС по международно ...
Лекция „Трансферно ценообразуване - общи положения и практика в България“ 19.4.2019 г. ... от магистърската програма „Международни икономически отношения“ по покана на катедра „МИО и бизнес“. Александър Стефанов открои важността и значението на трансферното ценообразуване по сделки между свързани лица от данъчна гледна ...
Наградите на конкурса „Студент на годината 2018“ бяха връчени на тържествена церемония 13.12.2018 г. ... Димитров от специалност „Международни икономически отношения“. Наградата бе връчена от доц. Миланка Славова и Кристиян Маджуров. Не съм очаквал да спечеля тази награда. Голяма част за мене е да съм тук. Благодаря на всички, допринесли за моето развитие. ...
Публична лекция-дискусия „Сливания и придобивания – консултиране и структуриране на сделките: поглед отвътре“ 5.12.2018 г. ... д-р Цветомир Цанов от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ беше проведено със студенти от четвърти курс от специалността „МИО – с преподаване на английски език“, в рамките на курса по Международен финансов мениджмънт. В ...
Изнесено обучение на третокурсниците от специалност „МИО и бизнес“ в Министерския съвет 29.11.2018 г. ... от специалността „Международни икономически отношения и бизнес“ участваха на 27 ноември т.г. в изнесено обучение в Гранитната зала на Министерския съвет. По време на обучението те бяха запознати с функциите на институцията, свързани със ...
Студентски форум „Балкани – ЕС – Русия“ 12.11.2018 г. ... политика“, катедра „Международни икономически отношения и бизнес“, Института за социални изследвания и развитие на културни структури (ИСИРКС), в партньорство със студентската организация Future World Diplomats (FWD) към МГИМО и САИМО ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „МИО и бизнес“ получиха своите дипломи 7.11.2018 г. ... завършилите специалност „Международни икономически отношения“ работят успешно на различни позиции в държавните институции, международни организации, в бизнеса и в неправителствения сектор. Убедена съм, че и вие ще изградите успешна кариера. С тези ...
Конкурс за студентска разработка „Членството на България в ЕС: Единадесет години по-късно“ 14.11.2018 г. ... „Международни икономически отношения и бизнес“, съвместно със Студентския съвет, проведе конкурс за икономически разработки на тема „Членството на България в Европейския съюз: Единадесет години по-късно“. В студентската секция на ...
Шестнадесета международна научна конференция „Членството на България в ЕС: Единадесет години по-късно“ 19.10.2018 г. ... на УНСС, е катедра „Международни икономически отношения и бизнес“. Официален гост и водещ лектор беше министърът на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова, възпитаник на нашия университет.   Ректорът ...
Премиера на книгата „Капитали, топене на ледове и 2 градуса по Целзий“ 3.7.2018 г. ... на специалност „Международни икономически отношения“ и др., беше представена книгата „Капитали, топене на ледове и 2 градуса по Целзий“ на проф. д.ик.н. Бистра Боева, заслужил професор на УНСС. Проф. Боева представя ...
Видеоконференция „Ролята на Кавказкия регион в енергийната сигурност на Балканите“ 26.6.2018 г. ... „Международни икономически отношения и бизнес“ и Институтът за социални изследвания и развитие на културни структури (ИСИРК), в партньорство със студентската организация Future World Diplomats към  Московския държавен институт за ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“ 29.5.2018 г. ... , чрез катедра „Международни икономически отношения и бизнес“, за студентски стажове и публични дейности на Агенцията. Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) към УНСС и Националният учебен център на АМ ще организират съвместни курсове ...
Четвърт век сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“ 11.4.2018 г. ... следдипломна квалификация по "Международни икономически отношения и митническа политика" на 20 служители на Агенцията. През изминалите 25 години над 1000 служители на Агенцията са преминали през различни курсове и квалификации на УНСС. Институтът за ...
Четвърт век сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“ 28.2.2018 г. ... квалификация „Международни икономически отношения и митническа политика“ на 20 служители от Агенцията. Сътрудничеството между нашите институции датира от 1992 г., когато Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) организира първия курс ...
Наши студенти спечелиха голямата награда на StartUp Универсиада 2017 14.2.2018 г. ... в 4 курс, специалност „Международни икономически отношения“ Борислав Стратев, второкурсник в поднаправление „Икономика и ...
Отбор от специалност „Международни икономически отношения“ спечели голямата награда в конкурса „Като Бернайс“ 27.11.2017 г. ... Попова от специалност „Международни икономически отношения“ с ментор гл. ас. д-р Александър Христов от катедра „МИО и бизнес“. Павлина Цанева и Маргарита Димова от специалностите „Медия икономика“ и „Медии и ...
Семинар на Научноизследователския център за пазарни анализи и прогнози 14.9.2017 г. ... на специалност „Международни икономически отношения“. Доц. Васил Петков   В обучението участваха служители от фирми с преобладаващо експортна дейност от сферата на селското стопанство, парфюмерията и козметиката, ...
Ректорът връчи награди на отличени застрахователи-възпитаници на УНСС 23.5.2017 г. ... , бакалавър и магистър по „Международни икономически отношения“ на УНСС. Проф. д.ик.н. Стати Статев, г-жа Агайн-Гури и  проф. д.ик.н. Нено Павлов (отляво надясно) Ректорът на УНСС Статев връчи и наградата „За цялостен ...
Ректорът награди с грамоти студенти от Учебно-тренировъчната счетоводна къща „ФСФ“ ООД - УНСС 11.5.2017 г. ... , Симона Новакова, 3 курс „Международни икономически отношения“, Бахар Хайрула, 4 курс „Финансов контрол“, Ива Тодорова, 4 курс „Финанси“, Калинка Стоилова, 4 курс „Счетоводство“, Сибел Фикри, 4 курс ...
Повечето министри в новото правителство са преподаватели и възпитаници на УНСС 4.5.2017 г. ... Европа 2018. Магистър по „Международни икономически отношения“ на УНСС. Лиляна Павлова Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите. Магистър по „Аграрен бизнес, икономика и мениджмънт“ и ...
Уъркшоп на тема „Игра на рискове: лятото идва“ 21.4.2017 г. ... Тенев, бакалавър „Международни икономически отношения“ и магистър „Финанси“ на УНСС, представи накратко УниКредит Булбанк и инициативата й Бизнес мастър клас. Оценката и управлението на риска са най-важната част от дейността на една ...
Новият председател на парламента е възпитаник на УНСС 19.4.2017 г. ... защитава магистърска степен по международни икономически отношения в нашия университет. Новият председател на парламента е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Бил е депутат в 41-ото, 42-ото и 43-ото Народно събрание. Зам.-председател на 43-ото ...
Наши студенти спечелиха конкурс за есе на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 7.3.2017 г. ... Николай Иванов, IV курс, „Международни икономически отношения“, бяха връчени от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и изпълнителния директор на компанията Димитър Гълъбов, възпитаник на УНСС. Отляво надясно: проф. д.ик.н. Стати ...
Наши студенти спечелиха конкурс за есе на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 6.3.2017 г. ... , и Николай Иванов, IV курс, „Международни икономически отношения“, бяха връчени от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и изпълнителния директор на компанията Димитър Гълъбов, възпитаник на УНСС. Отляво надясно: проф. д.ик.н. Стати Статев, ...
Кристиян Маджуров е новият председател на Студентския съвет 5.3.2020 г. ... от специалност „Международни икономически отношения с преподаване на английски език” Кристиян Маджуров беше избран за председател на Студентския съвет (мандат 2017-2019 г.). Кристиян Маджуроов Кристиян е завършил испанската гимназия ...
Шестима преподаватели и възпитаници на УНСС са министри в служебното правителство 26.1.2017 г. ... и съобщенията, е магистър по „Международни икономически отношения“ на УНСС.  Христо Алексиев Николай Павлов, служебен министър на енергетиката, е магистър по „Финанси“ и по „Международни икономически отношения“ на ...
Представяне на книгата на проф. Димитър Хаджиниколов "Европейска икономика" 1.3.2016 г. ... , студентите от специалност „Международни икономически отношения“ имат отделен образователен модул по европейските въпроси, посочи зам.-ректорът. Активно се усвоява европейската тематика и в рамките на учебната програма на много други специалности. Книгата на проф. ...
Гост-лектор от Coface България 30.11.2015 г. ... . Пред студенти от специалност „Международни икономически отношения“ г-жа Милена Виденова, управител на Coface България, изнесе лекция на тема: „Управление на съвременните търговски рискове“. Милена Виденова по време на лекцията Лекцията ...
40 години от създаването на факултет „Международна икономика и политика” 5.10.2015 г. ... на основания през 1975 г. факултет „Международни икономически отношения“, днес факултетът е утвърдена и авторитетна академична структура с четири катедри: „Международни икономически отношения и бизнес“ – първото специализирано звено в България за ...
Четирима наши студенти са сред авторите на четвъртото издание на студентския вестник за Деня на Европа 26.2.2015 г. ... , Янислав Илиев, магистър в специалност „Международни икономически отношения“, и Преслава Цветанова, IV курс специалност „Медии и журналистика“, са сред избраните автори на „Поколение Европа“. В конкурса със свои есета участваха общо 190 студенти от български и чуждестранни ...
Публична лекция „Малките държави в международните отношения: възможности и предизвикателства“ 3.2.2015 г. ... , „Европеистика” и „Международни икономически отношения” ...
Работен семинар по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 30.9.2015 г. ... . Колеги от катедрите “Международни икономически отношения и бизнес” и “Маркетинг и стратегическо планиране” представиха своята дейност по актуализация на учебните програми. Състоя се интересна дискусия и обмяна на опит и се очертаха нови полета за ...
Работен семинар по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 24.11.2014 г. ... планиране”. Колеги от катедрите “Международни икономически отношения и бизнес” и “Маркетинг и стратегическо планиране” представиха своята дейност по актуализация на учебните програми. Състоя се интересна дискусия и обмяна на опит и се очертаха нови полета за дейност, които ...
Преподавател от финландски бизнес университет изнесе лекции пред наши студенти 12.11.2014 г. ... на английски език на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ по „Международен бизнес“. Представени бяха теми, свързани с лидерството и мениджмънта в глобалната среда, международните бизнес стратегии и тактики и управлението на мултикултурни ...
Седем възпитаници на УНСС в новия кабинет 14.11.2014 г. ... и социалната политика. Завършил „Международни икономически отношения“. Владислав Горанов - министър на финансите. Докторант в катедра „Човешки ресурси и социална защита“. Лиляна Павлова - министър на регионалното развитие и ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалност "Международни икономически отношения" 29.10.2014 г. ... и магистри от специалност „Международни икономически отношения“ получиха своите дипломи на тържествена церемония в аула „Максима“. Началото на събитието бе оповестено от националния, европейския и студентския химн.  Абсолвенти и гости ...
Публична лекция за политическата икономия и "Корейския случай" 31.3.2014 г. ... пред студентите от специалност „Международни икономически отношения“ изнесе д-р Хан Мин Йон, съветник в посолството на Р Корея у нас. Срещата бе организирана по инициатива на проф. д.ик.н. Бистра Боева, преподавател в катедра "МИО и бизнес" и директор на Института по ...
Наш студент с успешно участие в WorldMUN 2014 31.3.2014 г. ... Панайотов, IV курс в специалност „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“ и зам.-председател на СНЦ “ЕГО ПОЛИТИКО”, участва в най-известната международна конференция тип „Модел ООН“ – WorldMUN 2014. Форумът бе организиран от Харвардския ...
Представени бяха резултатите по проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 30.1.2014 г. ... г., по програмата ФАР, по специалността „Международни икономически отношения“; през 1999 г., по програмата „Темпус“, за ресурсно обезпечаване на  магистърска програма по „Публични финанси“ и през 2001 г. по програмата ФАР за „Публична администрация“. Сегашният проект цели ...
Обучение на американски студенти в нашия университет 4.11.2013 г. ... Официално бе открито едноседмично обучение на американски студенти по публична администрация в нашия университет. То се осъществява на базата на Меморандума за сътрудничество между УНСС и Международния университет във Флорида, Маями, подписан през 2012 г. с цел насърчаване на ...
Бакалаври и магистри от "Международни икономически отношения" получиха дипломи 30.10.2013 г. ... и магистри от специалността „Международни икономически отношения“ получиха своите дипломи на тържествена церемония в аула „Максима“. Абсолвентите в аула "Максима" Абсолвентите бяха поздравени от доц. д-р Иван Стойчев, в.и.д. ръководител на ...
Признание за езиковата и социокултурната компетентност на наши възпитаници в Брюксел 4.10.2013 г. ... магистри от специалностите „Икономика на туризма“, „Международни икономически отношения“ и „Международни отношения“, които сега работят като преводачи към Европейската комисия,  направиха в Брюксел. Признание за тяхната социолингвистична и социокултурна компетентност получи доц. д-р Даниела ...
Новите магистърски програми на факултет „Международна икономика и политика“ с приложение в световния бизнес 13.9.2013 г. ... тази учебна година катедра „Международни икономически отношения и бизнес" предлага две нови магистърски програми. „Международен бизнес и мениджмънт" е съвместен проект между УНСС, университета Nottingham Trent във Великобритания и Икономическия университет в Потсдам, Полша. Успешно ...
Две наши испанистки участваха в международен симпозиум, посветен на нобеловия лауреат Марио Варгас Льоса 30.5.2013 г. ... чужд език сред студентите от специалностите ”Международни икономически отношения”, ”Международни отношения”, ”Европеистика” и „Политология” ...
Тържествена церемония по награждаването на "Студент на годината на УНСС 2013" 17.5.2013 г. ... Илина Мутафчиева, студент в трети курс, специалност „Международни икономически отношения“. Тя впечатли журито с активната си работа в младежкия неправителствен сектор и най-вече с факта, че е най-младият брокер на ценни книжа в България, стипендиант в "космически лагер на НАСА", както и ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и МТИТС. Среща на студенти с министър Кристиан Кръстев 28.3.2013 г. ... степен „Икономика на индустрията“ и магистратура по „Международни икономически отношения“. Министър Кръстев (вляво) и проф. д.ик.н. Христо Първанов в зала "Тържествена" Транспортният министър подложи на своеобразен тест присъстващите в залата четвъртокурсници, провокирайки ги с ...
Антоан Шотаров е новият председател на Студентския съвет 15.2.2013 г. ... от специалност „Международни икономически отношения“ Антоан Шотаров бе избран за председател на Студентския съвет (мандат 2013-2014 г.) на учредителната сесия на СС на 13 февруари. Антоан е завършил Природо-математическата гимназия в родния си град Смолян. Участвал е в младежки ...
Отличниците на „МИО“ отново с награди от Корпоративна търговска банка 6.12.2012 г. ... и магистри, завършили с отличен успех специалност „Международни икономически отношения", получиха преносими компютри, лично дарение от председателя на Надзорния съвет на Корпоративна търговска банка Цветан Василев. Г-н Василев е член на Съвета на настоятелите и носител на Почетния знак на УНСС, ...
Дипломите на МИО като "скок от висока орбита" 7.4.2014 г. ... , поздрави завършилите специалност „Международни икономически отношения“. „Хвърчейки на крилете на успехите, получавайки всичко, което желаете, не забравяйте, че УНСС е допринесъл за вашите резултати и си спомняйте за нас“, призова абсолвентите той. Абсолвентите на ...
Дипломира се випуск 2012 на катедра "МИО и бизнес" 7.4.2014 г. ... випуск  2012 - специалностите „Международни икономически отношения”, „Управление на международни проекти”, „Международен бизнес”, „Международни финанси”, „Международна търговия и развитие” - редовна и дистанционна форма на  ...
Д-р Цветан Василев: Дързост и устрем за бъдещите кормчии на българската икономика 9.4.2012 г. ... кариерно развитие на випускниците от специалността „Международни икономически отношения“, която самият Василев е завършил, за учредяването на годишната награда от 100 000 лв. за УНСС, за материалните стимули за отличниците бакалаври и магистри на специалността. „Да бъдете успешни в своята кариера и ...
60 години на академично съвършенство чества специалността "Международни икономически отношения" 7.4.2014 г. ... 60-годишнината от основаването на специалност „Международни икономически отношения" (МИО). В аула „Максима" присъстваха ректорът на УНСС, заместник-ректори, декани, преподаватели, професори от сродни катедри на други университети, студенти. Не формален акт, а особено удоволствие е да поздравя ...
Над 160 дипломанти изпрати катедра „МИО“ 29.11.2011 г. ... близо 160 бакалаври и 92 магистри от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ получиха дипломите си за висше образование. Доц. Иван Стойчев, ръководител на катедрата, уточни, че за първа година се дипломират и бакалаври на английски език. Магистри от пет специалности също взеха ...
Юридическият факултет вече с алумни клуб 8.12.2011 г. ... , а в УНСС алумни клубове са учредени от катедра „Международни икономически отношения" и Студентския съвет. Инициаторите за учредяването на алумни клуба към Юридическия факултет Стефан Радев и Силвия Димитрова. На събитието присъстваха настоящи и бивши студенти, както и ...

Предстоящо

15 results found
Годишна международна научна конференция на Kaтедра "МИО и бизнес" 28.7.2020 г. ... “Международни икономически отношения и бизнес”   Ви кани да вземете участие в деветнадесетата международна научна конференция на тема:   Членството на България в европейския съюз: Тринадесет години по-късно  ...
Важно за студентите 4-ти курс, на които предстои защита на преддипломен стаж! 27.3.2020 г. ... 4-ти курс от специалност "Международни икономически отношения" и "Международни икономически отношения с преподаване на английски език" ще могат да защитят стажа си по един от следните начини: 1. Ако вече са провели стаж или работят на място, което е ...
Консултация във връзка с предстоящия държавен изпит 7.6.2019 г. ... от IV курс, специалност "Международни икономически отношения" и "Международни икономически отношения с преподаване на английски език". На консултацията ще присъстват преподаватели от различните тематични направления, включени в държавния изпит ...
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения 2.2.2019 г. ... обучние" (за специалност "Международни икономически отношения"), когато есето е написано на английски, немски, френски, испански или руски език или за поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" (за специалност "Международни ...
Участие в конкурса по проект "Европейски код: сигурност" 26.9.2017 г. ... Международни отношения, Международни икономически отношения, Европеистика, Право със специализация по международно право, Право на ЕС, Политология и други сходни специалности. Аналитичност, способност за работа в екип, както и професионален интерес към ...
Дванадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно" 18.9.2017 г. ... “Международни икономически отношения и бизнес”   Ви кани да вземете участие в Дванадесетата международна научна конференция на тема  "Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно"  ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно" 6.10.2016 г. ... “Международни икономически отношения и бизнес” Ви кани да вземете участие в Тринадесетата международна научна конференция на тема "ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ДЕВЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО"  7 октомври, ...
Конкурс за студенти от специалности в областта на политическите науки 9.3.2015 г. ... „Международни отношения“, „Международни икономически отношения“, „Европеистика“, „Право, със специализация по Международно право“, „Право на ЕС“, „Политология“ и други; Отлична езикова култура; Аналитичност, способност за работа в екип; Професионален ...
Публична лекция на тема: "Малките държави в международните отношения: възможности и предизвикателства" 30.1.2015 г. ... , „Европеистика” и „Международни икономически отношения” ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност "МИО" 28.10.2014 г. ... от специалност "Международни икономически отношения" ще се състои на 28 октомври (вторник) от 16,00 ч. в аула "Максима" ...
ЦЕНТЪРЪТ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ за УЧЕБНАТА 2015/2016 Г. 20.8.2015 г. ... управление на фирмата Глобален мениджмънт и лидерство Международни икономически отношения и външноикономическа дейност Право Медиация Публична и местна администрация Външна търговия и международно право Международна икономически отношения и митническа политика Маркетинг, реклама и бизнес комуникации ...
Конкурс по проект „България в Европейската външна политика и политика за сигурност след 2014 г. - нови инструменти, повече възможности?” 1.10.2013 г. ... и външната политика - Международни отношения, Международни икономически отношения, Европеистика, Право със специализация по международно право, Право на ЕС, Политология и др. -  Отлична езикова култура по български език, аналитичност, способност за работа в екип, професионален ...
Катедра „Икономика на туризма“ ще представи съвместна магистърска програма с френски университет 23.4.2013 г. ... език, от специалностите „Интелектуална собственост“, „Международни икономически отношения“ и „Международни отношения“ ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от катедра "МИО и бизнес" 3.7.2012 г. ... дипломите на випуск  2012 - специалностите „Международни икономически отношения”, „Управление на международни проекти”, „Международен бизнес”, „Международни финанси”, „Международна търговия и развитие” - редовна и дистанционна форма на  обучение. Дипломантите следва да се явят един час ...
Конкурс по проект „Арабската пролет: надежда за промяна и предизвикателства пред европейската външна политика и политика за сигурност ” 23.3.2012 г. ... политика - например „Международни отношения", „Международни икономически отношения", „Европеистика", „Право" със специализация по „Международно право", „Право на ЕС", „Политология" и други сходни специалности; Отлична езикова култура по български език Аналитичност ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене