Резултати от търсене за Икономика на транспорта

Университетски подсайтове

Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

48 results found
Национално състезание по транспорт и енергетика за средношколци 2.4.2019 г. ... на втори курс се записват в специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“. Регламент и указания ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика, транспорт и енергетика в страната за пълноценно усвояване на ...
Устойчиво развитие на градския пътнически транспорт на територията на Столична община, 2018 11.10.2018 г. ... транспорт в град София. В тази връзка катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" към УНСС организира на 30 ноември 2018 година. КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА"        ...
Ръководство 19.7.2017 г. ... . д-р Христина Николова-член на УС, катедра "Икономика на транспорта"; гл.ас. д-р Щерьо Ножаров-член на УС, катедра "Икономикс" ...
За нас 3.8.2017 г. ... . д-р Христина Николова-член на УС, катедра "Икономика на транспорта",  гл.ас. д-р Щерьо Ножаров - член на УС, катедра ...
Начало 3.8.2017 г. ... член на управителния съвет преподавател в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" - УНСС гл.ас. д-р Щерьо Ножаров - член на управителния съвет преподавател в катедра "Икономикс" - УНСС Контакти: Web: http://www.ucsd.unwe.bg/ E-mail: ucsd@unwe.bg Ph/Fax: +359 2 8195646 Cell ...
Конферентни такси 24.6.2016 г. ...       BIC: BNBGBGSD, Катедра “Икономика на транспорта”, Факултет “Икономика на инфраструктурата”, ...
Конференции и семинари 19.10.2016 г. ... на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката" при УНСС – София има удоволствието да Ви покани да участвате в работата на организираната от тях Научно-практическа конференция на тема: „Мобилност за един свързан ...
За конференцията 28.6.2016 г. ... на транспорта на национално ниво, катедра „Икономика на транспорта“ предвижда да проведе конференция по темата за мобилността. Ориентацията на този научен форум е предимно практическа, като целта е да се анализират и дискутират промените, които протичат в национален мащаб и да се ...
Стажантски програми 19.10.2016 г. ... „ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА“ Катедрата има сключени договори за сътрудничество с редица държавни и частни компании, които извършват дейност в транспортния сектор. Договори с министерства и държавни компании: Министерство на транспорта, информационните технологии и ...
Заявление за магистърски теми 13.6.2018 г. ...   В катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ изборът на магистърски теми за защита на магистърска теза (ЗМТ) се осъществява чрез подаване на заявление. Заявлението се подава 19.03.2018 г. до 20.04.2018 г. на transport_unwe@unwe.bg /сканирано с подпис/ или в катедрата ...
Списъци избираеми дисциплини за ОКС „бакалавър“, 4 курс 8.2.2017 г. ...    В обучението на специалност „Икономика на транспорта и енергетиката" за 4 курс през учебната 2016/2017 г. се предвижда изучаването на избираеми дисциплини. Те са обособени в групи от по две дисциплини, като от всяка група се избира по една дисциплина.       ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 5.2.2019 г. ... Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта".       На 18 март 2019 г., от 10.00 ч. в 3063 ще се проведе Защита на магистърски тези на специалностите:      "Икономика на транспорта"      ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... в специалностите към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Тези правила определят реда и начина за подготовка и провеждане на дипломни защити за студентите от ОКС „Магистър“ на катедра „Икономика на транспорта и ...
Преддипломен стаж за ОКС "бакалавър" 19.10.2016 г. ... на преддипломен стаж, разработени от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“     Преддиплоният стаж се провежда в VІІІ семестър на бакалавърска степен на обучение, като неговата продължителност е 50 часа извънаудиторна заетост. Той е основна предпоставка за по-нататъшната ...
Конспект за ДИ за ОКС "бакалавър" 19.2.2016 г. ... изпит на студентите от специалност „Икономика на транспорта”   1. Същност и особености на транспорта в системата от отрасли на икономиката. 2. Транспортна система и насоки за нейното усъвършенстване. Технико-икономически особености на отделните видове транспорт. 3. ...
Правила за провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" 11.3.2016 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СПОПАНСТВО КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА" Приет с решение на ФС на факултет                                          „Икономика на инфраструктурата“ ...
Примерни магистърски теми за ОКС "магистър" 19.10.2016 г. ... теми за магистърски тези към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката"   Повишаване ефективността при управлението на транспортни проекти. Инвестиции и инвестиционна политика в транспорта. Пътища, насоки и фактори за повишаване конкурентоспособността на транспортното ...
Организационен комитет 24.1.2019 г. ... ас. д-р Илия Гътовски - Научен секретар на катедра "Икономика на транспорта"   Доц. д-р Нончо Димитров - Научен секретар на катедра "Национална и регионална сигурност"   Радостина Дойчинова - Организационен секретар на конференцията, Началник сектор на факултет „Икономика на ...
Програмен комитет 24.1.2019 г. ... . д-р Виолета Мутафчиева - Ръководител на катедра "Икономика на транспорта" Доц. д-р Стела Ангова - Ръководител на катедра "Медии и обществени комуникации" Доц. д-р Николай Цонев - Ръководител на катедра "Икономика на туризма" Доц. д-р Бисер Петков - Ръководител на катедра "Икономика на ...
Специалности 19.2.2016 г. ... .24 Икономика на транспорта Х     Х                 2.25 Икономическа социология Специализация Социология на бизнеса и ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... .02.2015г. 09:00ч. 2032А Икономика на транспорта Икономика и управление (Икономика на транспорта) 03.02.2015г. 10:00ч. 3057 Недвижима собственост Икономика и управление (Недвижима собственост) 03.02.2015г. 10:00ч. ИСК* ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... .02.2014г. 09:00ч. 2032-A Икономика на транспорта Икономика и управление (Икономика на транспорта) 04.02.2014г. 10:00ч. 3057 Недвижима собственост Икономика и управление (Инвестиции в недвижими имоти), (Оценяване на недвижими имоти) 05.02.2014г ...
Специалности 6.3.2019 г. ... и инфраструктура” Маркетинг Стратегическо планиране Икономика на транспорта и енергетиката Бизнес логистика Икономика на търговията Икономика на отбраната и сигурността   - Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия” Статистика и иконометрия Бизнес информатика и комуникации - ...
Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 31.3.2017 г. ... НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА“ “ECONOMICS OF TRANSPORT AND ENERGY” Факултет Faculty „ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА“ “ECONOMICS OF ...
Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 17.2.2016 г. ... бизнес” на специалност “Икономика на транспорта” придобиват задълбочени теоретични знания и умения за осъществяване на ръководна, подчертано творческа или консултантска и експертна дейност в рамките на транспортните фирми, в институциите на Министерство на ...
Специалност „Икономика на транспорта“ ОКС „Магистър“ 8.11.2012 г. ... “магистър” на специалност “Икономика на транспорта” придобиват задълбочени теоретични знания и умения за осъществяване на ръководна, подчертано творческа или консултантска и експертна дейност в рамките на транспортните фирми, в институциите на Министерството на ...
Специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "Бакалавър" 10.6.2016 г. ... .8.20 ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА/ ECONOMICS OF TRANSPORT AND ENERGY Катедра/Department   ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ECONOMICS OF TRANSPORT AND ...
Изпитни програми 18.1.2019 г. ... и управление (Транспорт) Икономика на транспорта и енергетиката 38 Икономика и управление (Недвижима собственост) Недвижима собственост 39 Икономика и управление (Отбрана и сигурност) Национална и регионална ...
Докторантски програми за учебната 2018/2019 г. 9.10.2018 г. ... (Туризъм) 9 2 Икономика на транспорта и енергетиката Икономика и управление (Транспорт) 2 2 Недвижима собственост Икономика и управление (Недвижима собственост) 1 1 Национална и регионална ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... собственост 171 Икономика на транспорта             221 Макроикономика ...
Специалности 28.8.2012 г. ... на транспорта      Х   Х           Икономика на осигурителните ...
Специалности 28.8.2012 г. ... (Real Estate Economics) Икономика на транспорта (Economics of Transport) Стопанска логистика (Business Logistics) Икономика на отбраната и сигурността  (Economics of Defence and Security) Икономика на търговията (Economics of Commerce) - ...
Специалности 28.8.2012 г. ... (Real Estate Economics) Икономика на транспорта (Economics of Transport) Стопанска логистика (Business Logistics) Икономика на отбраната и сигурността  (Economics of Defence and Security) Икономика на търговията (Economics of Commerce) - ...
Център по икономика и управление 15.6.2015 г. ... туризъм  10. Икономика на транспорта  11. Икономика и управление на водния сектор 12. Управление на енергийни проекти      13. Управление на фирмената сигурност  14. Банкова сигурност 15. Икономика и управление на ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... "Логистика" Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" Катедра "Национална и регионална сигурност" Катедра "Икономика на туризма" Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Политология" Катедра "МИО и бизнес" Катедра ...
СПЕЦИАЛНОСТИ 3.12.2018 г. ... на търговията Икономика на транспорта и енергетиката Икономика на туризма Икономика на туризма с преподаване на английски език Безнес логистика Медии и журналистика Медия икономика ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН Срок на обучение два ...
Контакти 10.3.2016 г. ... на инфраструктурата“ Катедра „Икономика на транспорта“ Кабинет 3054 Надежда Димитрова-Цинцарска – административен секретар Телефон: 02 – 81 95 – 292 Email: transport_unwe@unwe ...
История 1.10.2012 г. ... Катедра “Икономика на транспорта” е създадена през 1950 г., първоначално към Стопанския факултет на Софийския университет. Катедрата измина дълъг път на развитие, устоя на историческите превратности и предизвикателства на времето, с някои допълнения ...
За катедрата 17.2.2016 г. ... „Икономика на транспорта” е създадена  на 20.10.1950г. с водеща специалност „Икономика на транспорта”.  Повече от 60 години в тази специалност се подготвят висококвалифицирани специалисти за нуждите на цялата страна, които успешно могат да ...
Наука 1.7.2018 г. ... на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” при УНСС – София има удоволствието да Ви покани да участвате в работата на организираната от тях Научен форум на тема: „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ НА ...
Специалности 10.6.2016 г. ... „Икономика на транспорта и енергетиката“ ОКС „Бакалавър“ Специалност „Икономика на транспорта“ ОКС „Магистър“ Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“  Специалност „Енергиен ...
Обучение 20.10.2017 г. ...         Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката"  предлага обучение на студенти в ОКС „бакалавър“, „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (икономика на транспорта)“ ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА 13.3.2019 г. ... "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Логистика и вериги на доставките" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Национална и регионална сигурност" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Медии и ...
Обучение 17.5.2017 г. ... и сигурността Икономика на търговията Икономика на транспорта и енергетиката Икономика на туризма Икономика на туризма с преподаване на английски език Безнес логистика Медии и журналистика Медия икономика ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... .8.3.3. „Икономика на транспорта“       3.8.3.4. „Стопанска логистика“       3.8.3.5. „Икономика на отбраната и сигурността“       3.8.3 ...
График 18.12.2018 г. ... .2016 г. 09:00 ч. 2028А Икономика на транспорта Икономика и управление (Икономика на транспорта) 02.02.2016 г. 10:00 ч. 3057 Недвижима собственост Икономика и управление (Недвижима собственост) 02.02.2016 г. 10:00 ч. П ...
Дарители 20.12.2018 г. ... ресурси“  Катедра „Икономика на транспорта“  Катедра "Икономика на труда"                 Катедра "Индустриален ...

Събития

90 results found
Обучения на студенти на тема „Борбата с контрабандата на тютюневи изделия“ 22.5.2019 г. ... на отбраната и сигурността"  и „Икономика на транспорта и енергетиката“ също бяха запознати с негативните последствия от незаконната търговия с тютюневи изделия в страната и региона, връзките им с други престъпления, индикаторите, въздействащи върху контрабандата на тютюн и ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 2.5.2019 г. ... от специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ за втора поредна година участваха в едноседмичен международен семинар на тема: „Европейска транспортна политика и европейски транспортен пазар“, който се проведе в Германия в средата на април. Семинарът е в ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 2.5.2019 г. ... от специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ за втора поредна година участваха в едноседмичен международен семинар на тема: „Европейска транспортна политика и европейски транспортен пазар“, който се проведе в Германия ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 30.4.2019 г. ... от специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ за втора поредна година участваха в едноседмичен международен семинар на тема: „Европейска транспортна политика и европейски транспортен пазар“, който се проведе в Германия в ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 17.4.2019 г. ... на туризма“, „Икономика на транспорта и енергетиката“, „Национална и регионална сигурност“, „Логистика и вериги на доставките“, „Медии и обществени комуникации“ и „Икономика на търговията“. ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 16.4.2019 г. ... на туризма“, „Икономика на транспорта и енергетиката“, „Национална и регионална сигурност“, „Логистика и вериги на доставките“, „Медии и обществени комуникации“ и „Икономика на търговията“. ...
Изнесено обучение на наши студенти в „Луфтханза Техник София“ ООД 11.4.2019 г. ... от специалностите „Икономика на транспорта и енергетиката“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ проведоха изнесено занятие в „Луфтханза Техник София“ ООД, което беше в рамките на обучението по факултетната избираема ...
Изнесено обучение на наши студенти в „Луфтханза Техник София“ ООД 11.4.2019 г. ... от специалностите „Икономика на транспорта и енергетиката“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ проведоха изнесено занятие в „Луфтханза Техник София“ ООД, което беше в рамките на обучението по факултетната избираема ...
Изнесено обучение на наши студенти в „Луфтханза Техник София“ ООД 10.4.2019 г. ... от специалностите „Икономика на транспорта и енергетиката“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ проведоха изнесено занятие в „Луфтханза Техник София“ ООД, което беше в рамките на обучението по факултетната избираема ...
28 преподаватели получиха свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“ 14.1.2019 г. ... Николова (катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“), проф. д-р Албена Митева (катедра „Икономика на природните ресурси“), проф. д-р Владя Борисова (директор на Института по творчески индустрии и бизнес), проф. д-р Димитър ...
Дръзко ли е от България да променяш европейските стандарти? 3.12.2018 г. ... съвместно с катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Студентския съвет при УНСС, г-н Христо Христов – основател и изпълнителен директор на водещата транспортна компания ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 3.12.2018 г. ... беше организиран от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към СО. Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 3.12.2018 г. ... беше организиран от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към СО. Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. ...
Дръзко ли е от България да променяш европейските стандарти? 30.11.2018 г. ... съвместно с катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Студентския съвет при УНСС, г-н Христо Христов – основател и изпълнителен директор на водещата транспортна компания ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 30.11.2018 г. ... беше организиран от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към СО. Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. ...
Стипендиантска програма на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД 27.11.2018 г. ... следните специалности: „Икономика на транспорта“; „Икономика на човешките ресурси“: „Счетоводство“; „Счетоводство и контрол“; „Финанси“; „Маркетинг“ със спец. „Бранд ...
Дипломи получиха бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ 26.11.2018 г. ... и магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“  получиха своите дипломи на тържествена церемония в аула „Максима“. Церемонията започна с националния, европейския и студентския химн  „Gaudeamus ...
Дипломи получиха бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ 22.11.2018 г. ... и магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“  получиха своите дипломи на тържествена церемония в аула „Максима“. Церемонията започна с националния, европейския и студентския химн  „Gaudeamus ...
Публична лекция „Логистика в динамичен свят" 19.11.2018 г. ... Арнаудов, преподавател в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" (на снимката долу). Г-жа Биляна Панталеева посочи, че целта на благотворителната инициатива „Бъдители“ е провеждането на лекции и обучения, които да помогнат на ...
Публична лекция „Логистика в динамичен свят" 19.11.2018 г. ... Арнаудов, преподавател в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" (на снимката долу). Г-жа Биляна Панталеева посочи, че целта на благотворителната инициатива „Бъдители“ е провеждането на лекции и обучения, които да помогнат на ...
Публична лекция „Логистика в динамичен свят" 16.11.2018 г. ... Арнаудов, преподавател в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" (на снимката долу). Г-жа Биляна Панталеева посочи, че целта на благотворителната инициатива „Бъдители“ е провеждането на лекции и обучения, които да помогнат на студентите да ...
Публична лекция на тема „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“ 30.3.2018 г. ... , организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” и Софийската търговско-промишлена камара (СТПК). По време на лекцията Георги Чернев, председател на СТПК, представи д-р Владимир Зиновиев и откри лекцията (на снимката долу) ...
Публична лекция на тема „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“ 30.3.2018 г. ... , организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” и Софийската търговско-промишлена камара (СТПК). По време на лекцията Георги Чернев, председател на СТПК, представи д-р Владимир Зиновиев и откри лекцията (на снимката ...
Публична лекция на тема „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“ 30.3.2018 г. ... , организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” и Софийската търговско-промишлена камара (СТПК). По време на лекцията Георги Чернев, председател на СТПК, представи д-р Владимир Зиновиев и откри лекцията (на снимката ...
Публична лекция на тема „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“ 30.3.2018 г. ... , организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” и Софийската търговско-промишлена камара (СТПК). По време на лекцията     Георги Чернев, председател на СТПК дава начало на ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 29.3.2018 г. ... в Дните на специалността „Икономика на транспорта и енергетиката“. Победителите Даниел Карачомаков, Стефан Кирилов, Илия Сотиров, Радослав Донински и Емил Минков (от ляво надясно) Доц. Славова поздрави петимата ученици, ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 29.3.2018 г. ... в Дните на специалността „Икономика на транспорта и енергетиката“. Победителите Даниел Карачомаков, Стефан Кирилов, Илия Сотиров, Радослав Донински и Емил Минков (от ляво надясно) Доц. Славова поздрави петимата ученици, ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 30.3.2018 г. ... в Дните на специалността „Икономика на транспорта и енергетиката“. Победителите Даниел Карачомаков, Стефан Кирилов, Илия Сотиров, Радослав Донински и Емил Минков (от ляво надясно) Доц. Славова поздрави петимата ученици, ...
Публична лекция на тема „Особености на пазара на електроенергия“ 28.2.2018 г. ... организирана от  катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“,  Софийската търговско-промишлена камара и ЧЕЗ Груп, е много актуална. Това заяви проф. д.ик.н Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура при УНСС (на ...
Публична лекция на тема „Особености на пазара на електроенергия“ 28.2.2018 г. ... организирана от  катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“,  Софийската търговско-промишлена камара и ЧЕЗ Груп, е много актуална. Това заяви проф. д.ик.н Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура при УНСС (на ...
Публична лекция на тема „Особености на пазара на електроенергия“ 6.3.2018 г. ... организирана от  катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“,  Софийската търговско-промишлена камара и ЧЕЗ Груп, е много актуална. Това заяви проф. д.ик.н Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура при УНСС (на ...
Бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" също се дипломираха 5.12.2017 г. ... бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката". На официалната церемония в аула „Максима“ ръководителят на катедрата проф. д-р Виолета Мутафчиева им пожела здраве, щастие и професионални успехи. В аула ...
Бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" също се дипломираха 4.12.2017 г. ... бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката". На официалната церемония в аула „Максима“ ръководителят на катедрата проф. д-р Виолета Мутафчиева им пожела здраве, щастие и професионални успехи. В аула ...
Студенти от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха „Луфтханза Техник София“ 21.11.2017 г. ... от специалност  „Икономика на транспорта“ посетиха  „Луфтханза Техник София“ - най-голямата компания в страната за базово обслужване и ремонт на пътнически самолети. Базата на „Луфтханза Техник“ в София е най-голямата ...
Студенти от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха „Луфтханза Техник София“ 21.11.2017 г. ... от специалност  „Икономика на транспорта“ посетиха  „Луфтханза Техник София“ - най-голямата компания в страната за базово обслужване и ремонт на пътнически самолети. Базата на „Луфтханза Техник“ в София е най-голямата ...
Студенти от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха „Луфтханза Техник София“ 21.11.2017 г. ... от специалност  „Икономика на транспорта“ посетиха  „Луфтханза Техник София“ - най-голямата компания в страната за базово обслужване и ремонт на пътнически самолети. Базата на „Луфтханза Техник“ в София е най-голямата ...
Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация” 21.11.2017 г. ... адреси  от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" на УНСС и от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Оценката, дадена ни от Националната агенция за оценяване и акредитация, се дължи не само на мен, а на всички колеги, ...
Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация” 21.11.2017 г. ... адреси  от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" на УНСС и от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Оценката, дадена ни от Националната агенция за оценяване и акредитация, се дължи не само на мен, а на всички колеги, ...
Публична лекция на Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, на тема “Енергийната регулация и либерализацията на пазара“ 26.4.2017 г. ... и студенти от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“. Проф. д.ик.н Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура, представи Карел Крал и темата на лекцията, която определи като особено актуална. Енергетиката е втора ...
Публична лекция на Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, на тема “Енергийната регулация и либерализацията на пазара“ 26.4.2017 г. ... и студенти от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“. Проф. д.ик.н Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура, представи Карел Крал и темата на лекцията, която определи като особено актуална. Енергетиката е втора ...
Публична лекция на Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, на тема “Енергийната регулация и либерализацията на пазара“ 3.5.2017 г. ... и студенти от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“. Проф. д.ик.н Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура, представи Карел Крал и темата на лекцията, която определи като особено актуална. Енергетиката е втора ...
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" започна поредица от срещи с работодатели 5.4.2017 г. ... , 05 април 2017 11:50 / Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ започна поредица от срещи на студентите от специалност „Икономика на транспорта“ с работодатели от сферата на транспорта и спедицията. На първата среща, проведена с ръководството на ...
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" започна поредица от срещи с работодатели 5.4.2017 г. ... „Икономика на транспорта и енергетиката“ започна поредица от срещи на студентите от специалност „Икономика на транспорта“ с работодатели от сферата на транспорта и спедицията. На първата среща, проведена с ръководството на спедиторската компания СИКО ...
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" започна поредица от срещи с работодатели 5.4.2017 г. ... „Икономика на транспорта и енергетиката“ започна поредица от срещи на студентите от специалност „Икономика на транспорта“ с работодатели от сферата на транспорта и спедицията. На първата среща, проведена с ръководството на спедиторската компания СИКО ТРАНС АД, ...
Договор за сътрудничество и съвместна дейност между УНСС и „ЧЕЗ България“ ЕАД 30.3.2017 г. ... учебен план и програма на специалността „Икономика на транспорта и енергетиката“, ОКС „бакалавър“, развитие на магистърската програма „Енергиен мениджмънт“, осигуряване на квоти за стажанти от икономически специалности по европейски проекти на ЧЕЗ и др ...
Ректорът връчи плакети и свидетелства на удостоените със званията „почетен професор на УНСС“ и „заслужил професор на УНСС“ и на новите професори и доценти 20.12.2016 г. ... Мутафчиева, ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова, катедра „Управление“, проф. д-р Галина Младенова, катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, директор на Центъра по маркетинг, проф ...
Студенти от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха DB Schenker 28.11.2016 г. ... Студенти от специалност  „Икономика на транспорта“ за поредна година посетиха DB Schenker - една от големите транспортно-спедиторски компании в страната. Посещението беше осъществено в рамките на обучението по дисциплините „Международен транспорт и ...
Студенти от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха DB Schenker 28.11.2016 г. ... от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха DB Schenker четвъртък, 24 ноември 2016 14:38 / четвъртък, 24 ноември 2016 14:46 Студенти от специалност  „Икономика на транспорта“ за поредна година посетиха DB Schenker - една от големите ...
Студенти от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха DB Schenker 24.11.2016 г. ... от специалност  „Икономика на транспорта“ за поредна година посетиха DB Schenker - една от големите транспортно-спедиторски компании в страната. Посещението беше осъществено в рамките на обучението по дисциплините „Международен транспорт и спедиция“ и ...
Дипломи взеха магистрите от транспортния сектор и енергийния бизнес 23.11.2016 г. ... дипломите на магистрите от специалностите "Икономика на транспорта", "Транспортен мениджмънт", "Транспортен бизнес", "Интелигентни транспортни системи" и "Енергиен бизнес" в аула „Максима”. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен ...
Дипломи и за бакалаврите от специалност "Икономика на транспорта" 15.11.2016 г. ... на дипломите на бакалаврите от специалност "Икономика на транспорта" събра в аула „Максима“ абсолвенти, преподаватели, много гости. Тържеството започна под звуците на националния, европейския и студентския химн. Проф. д.ик.н. Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 31.10.2016 г. ... свят“, организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, събра в голямата конферентна зала на университета представители на науката, ръководители на държавни структури и експерти от транспортния бизнес. Ориентацията на научния форум бе определена ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 31.10.2016 г. ... свят“, организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, събра в голямата конферентна зала на университета представители на науката, ръководители на държавни структури и експерти от транспортния бизнес. Ориентацията на научния форум бе определена ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 4.11.2016 г. ... свят“, организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, събра в голямата конферентна зала на университета представители на науката, ръководители на държавни структури и експерти от транспортния бизнес. Ориентацията на научния форум бе определена ...
Наш преподавател на специализация в Оксфордския университет 14.9.2016 г. ... . д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ специализира в програмата на Оксфордския университет „Глобални предизвикателства в транспорта“ за подготовка на лидери в областта на транспорта. Доц. Николова В рамките на ...
Катедра „Икономика на транспорта“ и Националното сдружение на българските спедитори запознаха студентите с възможностите за стаж и работа 18.5.2016 г. ... инициатива на катедра "Икономика на транспорта" и Националното сдружение на българските спедитори в малката конферентна зала беше проведена информационна среща относно възможностите за провеждане на стажове и за наемане на работа на студенти от специалност „Икономика на ...
Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“ 26.4.2016 г. ... / петък, 22 април 2016 13:16 Катедра "Икономика на транспорта", съвместно с Българската асоциация „Интелигентни транспортни системи“ (БАИТС), организира кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“. ...
Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“ 26.4.2016 г. ... / петък, 22 април 2016 13:16 Катедра "Икономика на транспорта", съвместно с Българската асоциация „Интелигентни транспортни системи“ (БАИТС), организира кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“. ...
Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“ 22.4.2016 г. ... "Икономика на транспорта", съвместно с Българската асоциация „Интелигентни транспортни системи“ (БАИТС), организира кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“. Дискусионният форум се проведе в голямата ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... на търговията“, Логистика“, „Икономика на транспорта“, „Национална и регионална сигурност“, „Икономика на туризма“ и „Медии и обществени комуникации“ – развиват своята учебна и научноизследователска дейност като единен мощен ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 20.4.2016 г. ... на търговията“, Логистика“, „Икономика на транспорта“, „Национална и регионална сигурност“, „Икономика на туризма“ и „Медии и обществени комуникации“ – развиват своята учебна и научноизследователска дейност като единен мощен ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и Министерството на енергетиката. Публична лекция на министър Теменужка Петкова 15.3.2016 г. ... и първия випуск бакалаври в специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“. Обмисляме и докторска програма в областта на енергетиката, каза проф. Статев. Лекцията беше посрещната с голям интерес Радвам се, че имаме възможността да подпишем едно много важно ...
Среща-дискусия за развитието на транспорта в ЕС и България 17.2.2016 г. ... , докторанти и студенти от специалност „Икономика на транспорта“ с Георги Пирински, депутат от Европейския парламент и представител на България в Комисията по транспорт, бе проведена в университета. На нея присъстваха проф. д.ик.н. Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен ...
Наш преподавател е избран за член на УС на БАИТС 17.2.2016 г. ... . д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта“,  заместник-директор на Университетския център по устойчиво развитие, беше избрана за член на УС на сдружение „Българска асоциация интелигентни транспортни системи“ (БАИТС/ITS Bulgaria), член на което ...
Среща-дискусия за развитието на транспорта в ЕС и България 8.2.2016 г. ... , докторанти и студенти от специалност „Икономика на транспорта“ с Георги Пирински, депутат от Европейския парламент и представител на България в Комисията по транспорт, бе проведена в университета. На нея присъстваха проф. д.ик.н. Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен ...
Наш преподавател е избран за член на УС на БАИТС 8.2.2016 г. ... . д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта“,  заместник-директор на Университетския център по устойчиво развитие, беше избрана за член на УС на сдружение „Българска асоциация интелигентни транспортни системи“ (БАИТС/ITS Bulgaria), член на което ...
Наши преподаватели на работно посещение в Брюксел 8.2.2016 г. ... от катедрите „Икономикс“ и „Икономика на транспорта“ взеха експертно участие при изслушванията и дебатите в Комисията по бюджетен контрол към Европейския парламент в Брюксел. Те бяха там по покана на евродепутата Георги Пирински, който изнесе доклад на тема: ...
Среща-дискусия за развитието на транспорта в ЕС и България 25.1.2016 г. ... и студенти от специалност „Икономика на транспорта“ с Георги Пирински, депутат от Европейския парламент и представител на България в Комисията по транспорт, бе проведена в университета. На нея присъстваха проф. д.ик.н. Христо Първанов, директор на Центъра по ...
Номинация и класиране в "Top 100 Educators" на доц. д-р Христина Николова от катедра "Икономика на транспорта", УНСС 10.12.2015 г. ... 2010 г. доц. Христина Николова е избрана в класацията "Топ 100 преподаватели" в света от Международния биографичен център на Университета в гр. Кеймбридж. Интервю с доц. Николова от м. юни, 2010 г ...
Юбилейна научна конференция "Транспортът в глобалната икономика" 9.12.2015 г. ... от своето създаване катедра „Икономика на транспорта организира Юбилейна научна конференция ТРАНСПОРТЪТ В ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА. под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Борислав Борисов 12 май (четвъртък) Тематични направления: Транспортна политика Икономически ...
Бакалаврите от „Икономика на транспорта” вече с дипломи 2.12.2015 г. ... , емоции, тоги, академични шапки изпълниха за пореден път зала „Тържествена”, а причината бе официалната церемония по връчването на дипломите на бакалаврите от специалност „Икономика на отбраната”. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Христо Първанов, ...
Наши преподаватели на работно посещение в Брюксел 17.11.2015 г. ... катедрите „Икономикс“ и „Икономика на транспорта“ взеха експертно участие при изслушванията и дебатите в Комисията по бюджетен контрол към Европейския парламент в Брюксел. Те бяха там по покана на евродепутата Георги Пирински, който изнесе доклад на тема: ...
Наш преподавател е избран за член на УС на БАИТС 11.11.2015 г. ... . д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта“,  заместник-директор на Университетския център по устойчиво развитие, беше избрана за член на УС на сдружение „Българска асоциация интелигентни транспортни системи“ (БАИТС/ITS Bulgaria), член на ...
Подписан бе меморандум за партньорство между университета и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ 12.6.2015 г. ... обучение в бакалавърската специалност „Икономика на транспорта“ и магистърската „Енергиен бизнес“ и посочи, че получените икономически знания трябва да бъдат доразвити и конкретизирани в областта на транспортния и енергийния сектор, в управлението на съвременните проекти и ...
Подписан бе меморандум за партньорство между университета и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ 27.10.2015 г. ... в бакалавърската специалност „Икономика на транспорта“ и магистърската „Енергиен бизнес“ и посочи, че получените икономически знания трябва да бъдат доразвити и конкретизирани в областта на транспортния и енергийния сектор, в управлението на съвременните ...
Научно-практическа конференция „Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения” 24.10.2014 г. ... и бе организиран от катедра „Икономика на транспорта“ и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. В конференцията участваха и ръководителите на НК „Железопътна инфраструктура“, холдинг „БДЖ“, Българската асоциация за спедиция ...
Студентите от „Икономика на транспорта“ се явиха на държавен изпит 1.7.2014 г. ... изпит на бакалаврите от специалност „Икономика на транспорта“ се проведе в аудитория 2007. За пръв път изпитният формат бе тест и на него се явиха около 80 студенти. В залата бяха и проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ ...
Международна конференция "Ползватели на пътя в безопасност" 12.6.2014 г. ... "Икономика на транспорта", съвместно с Института за изследване, образование и развитие "Отворена младеж", организира международна конференция на тема: "Ползватели на пътя в безопасност". Във форума участваха над 70 представители на организации от различни страни - от ...
Четвърта студентска научна конференция „Инфраструктурата: бизнес и комуникации“ 7.4.2014 г. ... зала изнесоха доклади студентите от „Икономика на транспорта“, „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Медии и журналистика“. Деканът на факултета проф. д.ик.н. Христо Първанов връчи на всеки участник в четвъртата студентска научна конференция ...
Катедра “Икономика на транспорта” изпрати своите бакалаври и магистри 11.12.2013 г. ... получиха бакалавърите и магистрите от “Икономика на транспорта” и магистърите от специалност “Енергиен бизнес”. Обръщение към абсолвентите направи деканът на факултет “Икономика на инфраструктурата” проф. д.ик.н. Христо Първанов. Той им пожела успешна реализация и напомни, че ...
Кръгла маса с международно участие на тема "Интелигентни транспортни системи за пътна безопасност и сигурност" 27.9.2013 г. ... бе организирана от катедра "Икономика на транспорта" съвместно с Българската асоциация „Интелигентни транспортни системи“. Сред участниците във форума бяха водещи специалисти от държавната администрация и академичните среди у нас, както и на Австрия, Гърция, ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 19.3.2018 г. ... Бакалова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта“, проф. д-р Филип Тодоров, ръководител на катедра „Стопанска логистика“, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“. Приветствия бяха поднесени и ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 12.4.2013 г. ... Бакалова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта“, проф. д-р Филип Тодоров, ръководител на катедра „Стопанска логистика“, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“. Приветствия бяха поднесени и ...
С уникален шанс за работа в най-развитата общност - Европейския съюз 5.12.2012 г. ... специалност „Икономика на транспорта“ е с утвърдена традиция, с нея ще имате успешна реализация, каза на абсолвентите доц. д-р Виолета Мутафчиева, ръководител на катедра „Икономика на транспорта“.  Повече от 60 години във вашата специалност в УНСС се ...
Наша преподавателка участва в световен конгрес "Интелигентни транспортни системи" 1.11.2012 г. ... . д-р Христина Николова от катедра "Икономика на транспорта" взе участие в XIX световен конгрес "Интелигентни транспортни системи", който се проведе от 22 до 26 октомври във Виена, Австрия. Успоредно с конгреса беше организирано и изложение на високи технологии ...
Международна научна конференция събра студенти от шест специалности 30.5.2012 г. ... , „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Икономика на транспорта“. Презентаторите бяха съсредоточили вниманието си върху онлайн маркетинговите проучвания, възобноваяемите енергийни източници, измерването на телевизионната аудитория у нас, екологичната сигурност, перспективите в ...
Семинар „Интелектуалната собственост като система от знания и информация“ 20.2.2019 г. ... и обществени комуникации”, „Икономика на транспорта”, „Бизнес логистика”, „Национална и регионална сигурност”, „Икономика на търговията”, „Икономика на туризма”, „Маркетинг и стратегическо планиране” и ...
Юбилейна научна конференция "Транспортът в глобалната икономика" 2.3.2012 г. ... повод 60-годишнината от своето създаване катедра „Икономика на транспорта организира Юбилейна научна конференция ТРАНСПОРТЪТ В ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА. под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Борислав Борисов 12 май (четвъртък) Тематични направления: Транспортна политика Икономически проблеми ...
Най-добрият преподавател на света 2.3.2012 г. ... младата Христина Николова, доктор в катедра "Икономика на транспорта" в УНСС. Тя е на преподавателската банка от 2005 г. На 20 май д-р Николова получава писмо от Международния биографичен център в Кеймбридж, в което я уведомяват, че е включена в класацията ТОП 100 на преподавателите в света ...
TNT обнови учебна зала в УНСС 2.3.2012 г. ... които се обучават студентите от УНСС, катедра "Икономика на транспорта". Това е първата съвместна дейност от Меморандума за дългосрочно сътрудничество, който днес беше подписан между ТNТ България и УНСС. Някои от другите бъдещи съвместни инициативи са възможност за провеждане на стажове във ...

Предстоящо

42 results found
Публична лекция „Are Supply Chains Vulnerable to Disruption - What to Do?“ 9.5.2019 г. ... Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ ...
Провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" и ЗМТ за ОКС "магистър" 5.2.2019 г. ... ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта".       На 18 март 2019 г., от 10.00 ч. в 3063 ще се проведе Защита на магистърски тези на специалностите:      "Икономика на транспорта"    ...
Национално състезание по транспорт и енергетика за средношколци 30.1.2019 г. ... изпит за специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" в УНСС след завършване на средното образoвание. Транспорт и околна среда; Екологични основи на енергетиката; Роля на транспорта за националната икономика; Енергийният фактор за развитие на ...
Лекция на тема „Специфики при управлението на въздушния транспорт" 22.11.2018 г. ... Вайс" ще гостува на катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ...
Лекция на тема „Логистиката в динамичен свят" 14.11.2018 г. ... на студентите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ на 16 ноември от 10:30 ч. в зала П036. На тема „Логистика в динамичен свят“ пред студентите ще говорят Явор Панталеев – търговски директор на “ОЙРОШПЕД“ AД, ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката" 20.11.2018 г. ... завършили специалностите: „Икономика на транспорта" (бакалавър) „Икономика на транспорта" (магистър) „Транспортен мениджмънт" (магистър) „Интелигентни транспортни системи" (магистър) „Енергиен бизнес" (магистър) Забележка: 1) ...
Публична лекция на проф. д-р Христина Николова на тема „Глобални предизвикателства пред транспорта“ 22.10.2018 г. ... Николова от катедра “Икономика на транспорта и енергетиката” ще изнесе публична лекция на тема „Глобални предизвикателства пред транспорта“ ...
Връчване на дипломи за ОКС "магистър" 15.10.2018 г. ... ОКС "магистър" към катедра "Икономика на транспорта и енергетиката". Преди получаване на дипломите за завършено висше образование е необходимо всички да се явят в канцеларията на отдел "Магистри" от 15.00 ч. до 16.00 ч. Желателно е преди връчването на дипломите ...
Връчване на дипломи за ОКС "бакалавър" 15.10.2018 г. ... ОКС "бакалавър", специалност "Икономика на транспорта". Преди получаване на дипломите за завършено висше образование е необходимо всички да се явят в канцеларията на отдел "Бакалаври" на гише № 10  от 15.00 ч. до 15.45 ч. Желателно е преди връчването на ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на градския пътнически транспорт на територията на Столична община“ 30.11.2018 г. ... е организирана от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към Столична община под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. ПОКАНА Заявка за участие Устойчивото развитие на градския пътнически ...
Научна конференция: Устойчиво развитие на градския пътнически транспорт на територията на Столична община 11.10.2018 г. ... на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” при УНСС – София има удоволствието да Ви покани да участвате в работата на организираната от тях Научен конференция на тема: „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ...
Провеждане на ЗМТ за ОКС "магистър" 1.7.2018 г. ... тези за специалностите: "Икономика на транспорта" "Транспортен мениджмънт" "Енергиен бизнес" "Интелигентни транспортни системи" Молби за явяване на ЗМТ се подават 10 дни преди датата на изпита в отдел "Студенти" за ОКС "магистър", а магистърските тези се ...
Провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" 1.7.2018 г. ... Държавен изпит на специалност "Икономика на транспорта", ОКС "бакалавър" от 13.00 ч. в зала 2009  Молбите за явяване на изпит и две снимки се подават най-късно до три работни дни преди датата на изпита в отдел "Студенти" за ОКС ...
Провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" и ЗМТ за ОКС "магистър" 7.2.2018 г. ... Държавен изпит на специалност "Икономика на транспорта" за ОКС "бакалавър". За ОКС "магистър" на специалностите: "Икономика на транспорта" и "Енергиен ...
Научно-практическа конференция 5.1.2018 г. ... УНИВЕРСИТЕТ, БРЮКСЕЛ Катедра "Икономика на транспорта и енрегетиката" и Изследователски център по социални науки, Софийски университет "Климент Охридски" ви канят да вземете участие в Научно-практическа конференция на тема "Нощният град: Управление, Разнообразие, ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" 27.11.2017 г. ... и магистрите от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ...
Провеждане на Държавен изпит 20.9.2017 г. ... Държавен изпит на специалност "Икономика на транспорта" ...
Провеждане на Защита на магистърски тези 20.9.2017 г. ... тези на специалностите: "Икономика на транспорта" "Транспортен мениджмънт" "Интелигентни транспортни системи" "Енергиен ...
Защита на магистърски тези 28.4.2017 г. ... "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта".       На 7 юли 2017 г., от 13.00 ч. в 3062 и 3063 ще се проведе Защита на магистърски тези на специалностите:      "Икономика на ...
Държавни изпити 28.4.2017 г. ... "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта".       На 7 юли 2017 г., от 13.00 ч. в 3062 и 3063 ще се проведе Защита на магистърски тези на специалностите:      "Икономика на ...
Държавен изпит и ЗМТ 15.2.2017 г. ... изпит на специалност "Икономика на транспорта", ОКС "бакалавър" . На 22 март 2017 г. от 13.00 ч. в зала 3057 ще се проведе ЗМТ на специалностите: "Икономика на транспорта" "Транспортнен мениджмънт" "Енергиен бизнес" "Интелигентни транспортни ...
Научно-практическа конференция на тема "Мобилност за един свързан свят" 19.10.2016 г. ... на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” при УНСС има удоволствието да Ви покани да участвате, както и да изнесете доклад на организираната от тях  Научно-практическа конференция на тема „Мобилност за един ...
Връчване на дипломите на магистрите от специалностите "Икономика на транспорта", "Транспортен мениджмънт", "Транспортен бизнес", "Интелигентни транспортни системи" и "Енергиен бизнес" 26.9.2016 г. ... от специалностите "Икономика на транспорта", "Транспортен мениджмънт", "Транспортен бизнес", "Интелигентни транспортни системи" и "Енергиен бизнес" ще се състои на 22 ноември от 15.00 часа в аула "Максима" ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Икономика на транспорта“ 26.9.2016 г. ... бакалаврите от специалност "Икономика на транспорта" ще се състои на 15 ноември от 14.00 часа в аула "Максима" ...
Защита на магистърски тези 21.9.2016 г. ... специалности от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ...
Връчване на дипломи на завършилите ОКС "магистър" 21.9.2016 г. ... "Икономика на транспорта", "Енергиен бизнес", "Транспортен мениджмънт", "Транспортен бизнес" и "ИТС", ОКС "магистър". Забележка: Моля, един час преди церемонията по връчване на дипломите, да положите подпис в дипломната книга и ...
Връчване на дипломи на завършилите ОКС "бакалавър" 21.9.2016 г. ... на завършилите специалност "Икономика на транспорта", ОКС "бакалавър". Забележка: Моля, един час преди церемонията по връчване на дипломите, да положите подпис в дипломната книга и представите документ от библиотеката, че не дължите книги в отдел ...
Държавен изпит специалност "Икономика на транспорта" 13.7.2016 г. ... изпит на специалност "Икономика на транспорта" от 10.00 ч. в зала ...
П Р О Г Р А М А 16.5.2016 г. ... Илия Гътовски – „Икономика на транспорта“ - УНСС - РЕГИОНАЛНА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА И НАСОКИ ЗА НЕЙНОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 10.  Гл.ас. д-р Михаил Мусов – „Счетоводство и анализ“, УНСС - УПРАВЛЕНСКОТО ...
Провеждане на Защита на магистърски тези 31.3.2016 г. ...    "Икономика на транспорта" - зала  3057      "Транспортен мениджмънт" - зала 3063      "Транспортен бизнес" - зала 3063      "Интелигентни транспортни системи" - зала 3063   ...
Провеждане на Държавен изпит 31.3.2016 г. ... "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта".            Срокът за подаване на молби за явяване на ДИ е до 5 юли 2016 г. в  отдел "Бакалаври"              Необходими ...
Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 18.3.2016 г. ... от специалност „Икономика на транспорта“,  желаещи да участват с научни доклади в конференцията /могат също да кандидатстват и за Европейски награди и стипендии/ с тематично направление „Транспортът в глобалната икономика“, ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 18.3.2016 г. ... "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта" и Защита на магистърски тези на специалностите "Икономика на транспорта", "Транспортен мениджмънт", "Транспортен бизнес", "Енергиен бизнес" и "Интелигентни транспортни системи".       ...
Институтът за следдипломна квалификация обявява прием за учебната 2018/2019 г. 24.10.2018 г. ... и управление на фирмата Икономика на транспорта Школа за чуждоезиково обучение: ОБЩОЕЗИКОВИ КУРСОВЕ по английски, немски, френски, испански и руски СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ: бизнес английски, немски, френски, испански и руски, търговска ...
Връчване на дипломите на магистрите от специалности "Икономика на транспорта", "Транспортен мениджмънт" и "Интелигентни транспортни системи" 9.12.2015 г. ... . специалностите „Икономика на транспорта“, "Транспортен мениджмънт" и "Интелигентни транспортни системи" в ОКС „магистър“. Забележка: Дипломантите да отидат в канцеларията на магистърска степен за подписи върху дипломите от 13 ...
Връчване на дипломите на магистрите от специалност "Икономика на транспорта" 23.11.2015 г. ... "Икономика на транспорта" съобщава, че на 15 декември от 16,00 ч. в зала „Тържествена“ ще се раздават дипломите на студентите, завършили през юли 2015 г. специалност „Икономика на транспорта“ в ОКС „магистър“ ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Икономика на транспорта" 23.11.2015 г. ... "Икономика на транспорта" съобщава, че на 1 декември от 16,00 ч. в зала „Тържествена“ ще се раздават дипломите на студентите, завършили през юли 2015 г. специалност „Икономика на транспорта“ в ОКС „бакалавър“ ...
Важно! Конспект за държавен изпит ОКС "бакалавър" 25.3.2015 г. ... за четвърти курс "Икономика на ...
ЦЕНТЪРЪТ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ за УЧЕБНАТА 2015/2016 Г. 20.8.2015 г. ... Международен туризъм Икономика на транспорта Икономика и управление на водния сектор Управление на енергийни проекти Управление на фирмената сигурност Банкова сигурност Икономика и управление на недвижимата собственост КРАТКОСРОЧНИ ...
Научно-практическа конференция "Транспортът в променящия се свят - предизвикателства и решения" 21.10.2014 г. ... „Икономика на транспорта“ и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“  организират  научно-практическа конференция ”Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения”  под патронажа на ректора ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност "Икономика на транспорта" и "Енергиен бизнес" 25.11.2013 г. ... "Икономика на транспорта" ще връчи официално  дипломите на бакалаври и магистри от специалност "Икономика на транспорта" и "Енергиен бизнес" на 10.12.2013 г. от 16.00 часа в зала "Тържествена" ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Икономика на транспорта" 28.11.2012 г. ... "Икономика на транспорта" ще връчи дипломите на бакалаврите и магистрите, завършили специалност "Икономика на транспорта", на 4 декември, 14.00 ч., зала "Тържествена" ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене