Резултати от търсене за Икономика на инфраструктурата

Университетски подсайтове

Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Факултет икономика на инфраструктурата на УНСС

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

49 results found
Галерия научно списание 15.3.2019 г. ... към факултет „Икономика на инфраструктурата“ на УНСС.  В редакционния съвет са утвърдени учени. Председател на редколегията е зам. декана по качеството и международната дейност на факултета проф. д. н. Ивайло Христов. Главен редактор е ...
Контакти 24.1.2019 г. ... от специалностите към факултет „Икономика на инфраструктурата“ в УНСС да се обръщат за въпроси към научните секретари на съответните водещи специалностите катедри, които са в организационния комитет на конференцията. Участници от други факултети в УНСС, както и ...
Научно списание 21.6.2019 г. ...    Към факултет „Икономика на инфраструктурата“ от 2010 г. успешно функционира списание „Инфраструктура & Комуникации”. През юни 2017 г. излезе поредният му брой. В редакционния съвет са утвърдени учени. Главен редактор е доц. д-р Цветан ...
Правила за провеждане на защита на магистърска теза в катедра „Икономика на туризма“ 14.11.2017 г. ... И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА” КАТЕДРА “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” Приет с решение на ФС на факултет                Утвърждавам: „Икономика на ...
Доклади (Архив) 7.2.2017 г. ... факултет“, факултет „Икономика на инфраструктурата“, факултет „Приложна информатика и статистика“, и факултет "Международна икономика и политика", на техните заседания, проведени съответно на 10.12.2014 г., 02.12.2014 г., 09.12.2014 г., 24 ...
Конферентни такси 24.6.2016 г. ... на транспорта”, Факултет “Икономика на инфраструктурата”, ...
Организационен комитет 20.2.2019 г. ... дейност, факултет "Икономика на инфраструктурата", УНСС, Ръководител катедра "Логистика и вериги на доставките" и Председател на УС на Българска асоциация по логистика Доц. д-р Мария Воденичарова – заместник председател на Организационния комитет и ...
Начало 10.3.2016 г. ... , Австрия, и деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ проф. д-р Димитър Димитров.България е втората страна, която се включва в проекта. „Ценим високо сътрудничеството с България и ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... и енергетиката“ при факултет ‚Икономика на инфраструктурата“ на УНСС. Правилата са приети с решение на КС на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ и с решение на ФС на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Правилата са ...
Правила за провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" 11.3.2016 г. ...          „Икономика на инфраструктурата“                                                  Протокол № 13/26.03.2013 ...
Контакти 12.1.2017 г. ... специалностите към факултет „Икономика на инфраструктурата“ в УНСС да се обръщат за въпроси към научните секретари на съответните водещи специалностите катедри, които са в организационния комитет на конференцията. Участници от други факултети в УНСС, както и ...
Важни дати 24.1.2019 г. ... по специалности към факултет „Икономика на инфраструктурата“, в т.ч. и външни за УНСС участници Подаване на онлайн заявка за участие в конференцията (Онлайн заявката е приложима за студенти и докторанти, които НЕ се обучават по специалности към факултет ...
Организационен комитет 24.1.2019 г. ... по учебната работа на факултет "Икономика на инфраструктурата", Научен секретар на катедра "Икономика на търговията"   Гл. ас. д-р Стиляна Стратиева – Научен секретар на катедра „Логистика“   Доц. д-р Мартин Осиковски - Научен ...
Програмен комитет 24.1.2019 г. ... комитет, Декан на факултет "Икономика на инфраструктурата", Ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност Проф. д-р Мирослава Раковска - Заместник-декан по научноизследователската дейност на факултет "Икономика на инфраструктурата", Ръководител на ...
За конференцията 24.1.2019 г. ... е традиционна за факултет „Икономика на инфраструктурата“ в Университета за национално и световно стопанство. Конференцията е приемник на Международната студентска научна конференция „Инфраструктурата: бизнес и комуникации”, в чиито четири прояви ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „БАКАЛАВЪР“ 9.2.2016 г. ... СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА” КАТЕДРА “ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА” Приет с решение на ФС на ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) В ОКС „МАГИСТЪР“ 18.1.2016 г. ... И СВЕТОВНО СТОПАНСТВОФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА”КАТЕДРА “ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА”   Приет с решение на ФС на ...
Номинации за ръководни органи на УНСС 15.12.2015 г. ... Димитров - декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ доц. д-р Бисер Христов Петков доц. д-р Светла Драганова Цветкова доц. д-р Силвия Цветкова Терезова проф. д-р Таня Петрова Парушева проф. д-р Филип Иванов Тодоров проф. д.ик.н. Христо Първанов ...
Актуални проблеми на трафика на хора на Евгени Диков 7.5.2015 г. ... УНСС, зам.-декан на факултет "Икономика на инфраструктурата" и в.и.д. ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност (вдясно), и модераторът на срещата гл. ас. д-р Георги Петрунов от катедра "Икономическа социология" В ...
Доклади архив 6.4.2015 г. ... факултет”, факултет „Икономика на инфраструктурата”, „Бизнес факултет”, „Общоикономически факултет” и факултет „Международна икономика и политика”.               Докладите са представени от доц. ...
доктор 15.1.2015 г. ... , формирана от декана на факултет “Икономика на инфраструктурата”. Одобрените за участие в конкурсите кандидати полагат конкурсни изпити по специалността и по западен език. Конкурсният изпит по специалността се провежда от комисия, състояща се от минимум 3 хабилитирани ...
Контакти 19.7.2019 г. ... факултет: телефон: (02) 8195 617 Факултет "Икономика на инфраструктурата": телефон: (02) 8195 637; (02) 8195 598 Финансово-счетоводен факултет: телефон: (02) 8195 563; (02) 8195 568 Факултет “Администрация и управление"и факултет "Приложна информатика и статистика": телефон: (02) ...
доц. д-р Даниела Николова Иванова 6.3.2015 г. ... катедра „Стокознание” и Зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата” при УНСС. Член е на Съвета по управление на качеството и Зам. Упълномощен представител на ръководството към Системата за управление на качеството в университета. Одитор е на Системи за управление на качеството и ...
доц. д-р Даниела Николова Иванова 20.11.2012 г. ... катедра „Стокознание” и Зам. Декан на факултет „Икономика на инфраструктурата” при УНСС. Член е на Съвета по управление на качеството и Зам. Упълномощен представител на ръководството към Системата за управление на качеството в университета. Одитор е на Системи за управление на качеството и ...
проф. д-р Христо Христов - Заместник-председател на Контролния съвет 20.11.2012 г. ... факултет (1990-2005г.), декан на факултет “Икономика на инфраструктурата” (2003-2005), заместник председател на Контролния съвет на УНСС. Участва в консултативни и експертни работни групи в областта на публичната администрация и регионалното развитие. Автор е на монографии, студии и ...
проф. д-р Христо Христов - Заместник-председател на Контролния съвет 6.3.2015 г. ... факултет (1990-2005г.), декан на факултет “Икономика на инфраструктурата” (2003-2005), заместник председател на Контролния съвет на УНСС. Участва в консултативни и експертни работни групи в областта на публичната администрация и регионалното развитие. Автор е на монографии, студии и ...
<span style="display:none">ОРГАНИЗАЦИОННИ</span> 13.6.2017 г. ... - факултети „Бизнес” и „Икономика на инфраструктурата” и други въпроси от дейността на Контролния съвет; -          Алекс Петков - работа със студентските организации в УНСС и други въпроси от дейността на Контролния съвет ...
<span style="display:none">ОРГАНИЗАЦИОННИ</span> 19.11.2012 г. ... Павлов - Бизнес факултет доц. д-р Иван Иванов - Икономика на инфраструктурата доц. д-р Румен Брусарски - Факултет Международна икономика и политика доц. д-р Даниела Иванова - Юридически факултет доц. д-р Мариана Янева - Факултет Управление и администрация доц. д-р Емил Асенов - Факултет Приложна ...
Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 31.3.2017 г. ... НА ИНФРАСТРУКТУРАТА“ “ECONOMICS OF INFRASTRUCTURE”         ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО Основните цели на обучението на свързани с: - изясняване на основните параметри на енергийната ...
Специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "Бакалавър" 10.6.2016 г. ... НА ИНФРАСТРУКТУРАТА/ ECONOMICS OF INFRASTRUCTURE Професионално направление/ Academic Area 3.8 ИКОНОМИКА/ECONOMICS Област на висше образование/Field of Study 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И  ПРАВНИ ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... “Икономика и бизнес”:   Факултет “Икономика на инфраструктурата”: Поток 186            -      зала 2030     - проф. д.ик.н. Христо Първанов Поток ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 27.6.2019 г. ... , „Юридически”, „Икономика на инфраструктурата”, „Приложна информатика и статистика”, „Управление и администрация”, „Международна икономика и политика” и „Финансово-счетоводен“ в заседанията им, проведени ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... , Финансово-счетоводен факултет, факултет Икономика на инфраструктурата, Бизнес факултет, Общоикономически факултет и факултет Международна икономика и политика. За извършените проверки са изготвени доклади за всеки факултет с констатации, заключения и препоръки. Заключенията на ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... "Финансов контрол" Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Икономика на търговията" Катедра "Медии и обществени комуникации" Катедра "Логистика" Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" Катедра "Национална и регионална сигурност" Катедра "Икономика на ...
Контакти 10.3.2016 г. ... „Икономика на инфраструктурата“ Катедра „Икономика на транспорта“ Кабинет 3054 Надежда Димитрова-Цинцарска – административен секретар Телефон: 02 – 81 95 – 292 Email: transport_unwe@unwe ...
История 28.9.2012 г. ... търговията” се включва в рамките на факултет ”Икономика на инфраструктурата”. Подготовката на студентите от специалност "Икономика на търговията" отговаря на съвременните изисквания на икономическата теория и практика и прави възпитаниците на тази специалност конкурентоспособни. Има ...
История 3.2.2012 г. ... 1990 г. и една от шестте катедри на факултет „Икономика на инфраструктурата”. Провежданата от катедрата учебно-преподавателска, научноизследователска и международна дейност допринася за развитието на теорията и практиката, както и за подготовката на висококвалифицирани специалисти за ...
За катедрата 5.10.2017 г. ... се включва в рамките на факултет ”Икономика на инфраструктурата”. Подготовката на студентите от специалност "Икономика на търговията" и "Управление на търговски вериги" се осъществява от висококвалифицирани преподаватели: двама професори, седем доценти и ...
Конференции и семинари 11.4.2013 г. ... асоциация на конфликтолозите, Факултет „Икономика на инфраструктурата” (УНСС),  Катедра „Национална и регионална сигурност” (УНСС), Международна академия по информатизация – Българско регионално отделение (МАИ-БРО) и Съюз за стопанска инициатива (ССИ), 21.10.2010 г. International ...
Стажантски програми 10.2.2016 г. ... "Икономика на инфраструктурата" провежда стажантски програми съвместно с държавни институции, административни структури, фирми и ...
В медиите 16.3.2012 г. ... . Христо Първанов, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата". Поздравителни адреси до юбиляра отправиха също от катедра "Икономика на търговията", катедра "Стопанска логистика" и др. Как от тук нататък да преподаваме и да управляваме туристическия ...
Наука 12.3.2012 г. ... изследванията и обучението. Факултет "Икономика на инфраструктурата" отговаря на държавните изисквания, което е важен критерии за доброто кадрово осигуряване на учебната и научноизследователската дейност. Една от положителните страни в дейността на всички катедри на ...
Обучение 17.5.2017 г. ... „Икономика на инфраструктурата“ се състои от шест катедри, които осъществяват обучение в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление“, "Журналистика" и ...
История 24.2.2012 г. ... съвет е преименуван на факултет "Икономика на инфраструктурата" като самостоятелно звено към УНСС. В него по шест специалности се обучават студенти в бакалавърска, магистърска степен и докторанти. Основната дейност на факултета е обучението в бакалавърски, ...
За факултета 9.3.2017 г. ... съвет е преименуван на факултет "Икономика на инфраструктурата" като самостоятелно звено към УНСС. В него по шест специалности се обучават студенти в бакалавърска, магистърска степен и докторанти. Основната дейност на факултета е обучението в бакалавърски, магистърски, ...
Такси за обучение 12.7.2019 г. ... , "Икономика, общество и човешки ресурси", "Икономика на инфраструктурата", "Финанси, счетоводство и контрол") 629.00 лв. Администрация и управление 629.00 лв. Политически науки (специалности "Политология", "Европеистика", "Европейска политика и икономика" и ...
Дарители 20.12.2018 г. ... отбраната и сигурността  Факултет " Икономика на ...
УНСС №1 26.3.2018 г. ... , Управление и администрация, Бизнес факултет, Икономика на инфраструктурата, Междуна­род­на икономика и политика, Приложна информатика и статистика и Юридически; 33 ка­тедри; Отделение "Институт за след­дипломна ква­ли­фи­ка­ция" (с Център за факултативно обучение и ...

Събития

194 results found
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 16.7.2019 г. ... Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор по изпълнението на меморандума от страна на УНСС, доц. д-р Надя Миронова, зам.-декан на факултет „Управление и ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 15.7.2019 г. ... Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор по изпълнението на меморандума от страна на УНСС, доц. д-р Надя Миронова, зам.-декан на факултет „Управление и ...
Дипломира се третият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 4.7.2019 г. ... Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата", ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност" и на магистърската програма. Той благодари за подкрепата на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, както и на сдружението „Български ...
Кръгла маса по проект „Идентификация на риска при контрабанда и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)” 30.5.2019 г. ... Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“. Доц. д-р Валентин Радев, възпитаник на УНСС, зам.-председател на парламентарната  Комисия по вътрешна ...
Кръгла маса по проект „Идентификация на риска при контрабанда и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)” 29.5.2019 г. ... Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“. Доц. д-р Валентин Радев, възпитаник на УНСС, зам.-председател на парламентарната  Комисия по вътрешна ...
Първа научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките 23.5.2019 г. ... Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, г-н Антон Петров, мениджър верига на доставките в БТЛ Индъстрийз АД, Арно Куюмджиян, директор управление на материалите и закупуване във Фесто ...
Обучения на студенти на тема „Борбата с контрабандата на тютюневи изделия“ 23.5.2019 г. ... и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, гл. ас д-р Екатерина Богомилова, доц. д-р Георги Павлов Студентите от специалностите  „Икономика на отбраната и сигурността"  и „Икономика на транспорта и ...
Първа научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките 27.5.2019 г. ... Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, г-н Антон Петров, мениджър верига на доставките в БТЛ Индъстрийз АД, Арно Куюмджиян, директор управление на материалите и закупуване във Фесто ...
Обучения на студенти на тема „Борбата с контрабандата на тютюневи изделия“ 23.5.2019 г. ... и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, гл. ас д-р Екатерина Богомилова, доц. д-р Георги Павлов Студентите от специалностите  „Икономика на отбраната и сигурността"  и „Икономика на транспорта и ...
Академия „Антикорупция“: публична лекция „Международни правни стандарти за противодействие на корупцията“ 9.5.2019 г. ... Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, връчи на доц. д-р Диана Ковачева от името на ректора  проф. д.ик.н. Стати Статев сертификат в знак на ...
Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2019 г. ... Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, посочи, че факултетът полага много усилия за работа със студентите и докторантите и е на първо място в УНСС по брой на докторанти. Дава ви се голям шанс и много добри възможности. Повечето от вас ...
Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 10.5.2019 г. ... Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, посочи, че факултетът полага много усилия за работа със студентите и докторантите и е на първо място в УНСС по брой на докторанти. Дава ви се голям шанс и много добри възможности. Повечето от вас ...
Академия „Антикорупция“: публична лекция „Международни правни стандарти за противодействие на корупцията“ 8.5.2019 г. ... Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, връчи на доц. д-р Диана Ковачева от името на ректора  проф. д.ик.н. Стати Статев сертификат в знак на ...
Студенти от „Икономика на отбраната и сигурността“ посетиха водещи фирми на отбранителната индустрия 19.4.2019 г. ... и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата”, беше студентите да се запознаят на място с управлението и производствената дейност в компании от българската отбранително-технологична база. На 5 април т.г. студентите бяха в „Марс ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 17.4.2019 г. ... , организирана от факултет „Икономика на инфраструктурата“, беше открита от проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан на факултета, който през тази година е на първо място по обучение на докторанти в УНСС. При откриването на форума (от ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 16.4.2019 г. ... , организирана от факултет „Икономика на инфраструктурата“, беше открита от проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан на факултета, който през тази година е на първо място по обучение на докторанти в УНСС. При откриването на форума (от ляво ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД 27.2.2019 г. ... Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, доц. д-р Нончо Димитров, научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност“, и гл. ас. д-р Петкан Илиев, ...
Публична лекция „Предизвикателства пред външната политика на Р България“ 14.1.2019 г. ... сигурност“ и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, откри публичната лекция на г-н Георг Георгиев, зам.-министър на външните работи, на тема „Предизвикателства пред външната политика на Р България“, организирана от катедра „Национална и ...
Публична лекция „Предизвикателства пред външната политика на Р България“ 11.1.2019 г. ... сигурност“ и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, откри публичната лекция на г-н Георг Георгиев, зам.-министър на външните работи, на тема „Предизвикателства пред външната политика на Р България“, организирана от катедра „Национална и ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 4.12.2018 г. ... Силвия Терезова, заместник-декан на факултет "Икономика на инфраструктурата". Доц. д-р Силвия Терезова Искам да изкажа огромната си благодарност към преподавателите от катедра „Икономика на туризма“. Ето че настъпи нашият час, часът на поемането по стръмния път ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 3.12.2018 г. ... Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. зам.-ректор, доц. д-р Светла Цветкова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, г-н Евгени Крусев, зам.-кмет по транспорта и транспортните комуникации ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 3.12.2018 г. ... Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. зам.-ректор, доц. д-р Светла Цветкова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, г-н Евгени Крусев, зам.-кмет по транспорта и транспортните комуникации ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 30.11.2018 г. ... Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. зам.-ректор, доц. д-р Светла Цветкова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, г-н Евгени Крусев, зам.-кмет по транспорта и транспортните комуникации ...
Кръгла маса „Борба с езика на омразата – залог за сигурно и стабилно общество“ 28.11.2018 г. ... Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, проф. Валентин Гоев, г-жа Йорданка Фандъкова, г-н Георг Георгиев, зам.-министър на външните работи, г-н Димитър Дилчев, кмет на район ...
Кръгла маса „Борба с езика на омразата – залог за сигурно и стабилно общество“ 28.11.2018 г. ... Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, проф. Валентин Гоев, г-жа Йорданка Фандъкова, г-н Георг Георгиев, зам.-министър на външните работи, г-н Димитър Дилчев, кмет на район ...
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪНПЛЕНАРНОТО ГЛАСУВАНЕ НА ОС 27.11.2018 г. ... ИЗВЪНПЛЕНАРНОТО ГЛАСУВАНЕ НА ОС НА ФАКУЛТЕТ "ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА" ПРОВЕДЕНО НА 21.11.2018 Г. ДО 23.11.2018 Г.: На основание решение по т. 2 и т. 3 на Общото събрание на факултет „Икономика на инфраструктурата се проведе извънпленарно гласуване в периода от 21.11.2018 г. до ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ Доц. д.н. Живко Драганов, декан на Юридическия факултет Проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 16.11.2018 г. ... проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Той пожела на випускниците да бъдат все така ентусиазирани и да продължават да работят в полза на обществото. Проф. д-р Димитър Димитров Проф. д.н. Любомир Стойков също поздрави дипломантите. Бъдете ...
Публични лекции на Вадим Титов, директор на „Росатом Централна Европа“, и доц. к.т.н. Виктор Слободчук, МИФИ 14.11.2018 г. ... . Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата", ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност" и директор на Центъра за подкрепа на ядрената сигурност, представи гост-лекторите като посочи, че събитието е организирано от катедра „Национална и регионална ...
Публични лекции на Вадим Титов, директор на „Росатом Централна Европа“, и доц. к.т.н. Виктор Слободчук, МИФИ 14.11.2018 г. ... . Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата", ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност" и директор на Центъра за подкрепа на ядрената сигурност, представи гост-лекторите като посочи, че събитието е организирано от катедра „Национална и регионална ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ 31.10.2018 г. ... проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“. Той подчерта колко значим успех за младите икономисти е дипломирането им, защото знанията, получени в УНСС, им дават отлични възможности за ...
Публична лекция „Превенция и противодействие на корупцията – опитът на Германия“ 30.10.2018 г. ... проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“. Продължаваме по пътя на борбата с корупцията, разчитайки на сътрудничеството с Комисията за противодействие на корупцията и за незаконно ...
Публична лекция „Превенция и противодействие на корупцията – опитът на Германия“ 14.11.2018 г. ... проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“. Продължаваме по пътя на борбата с корупцията, разчитайки на сътрудничеството с Комисията за противодействие на корупцията и за незаконно ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 23.10.2018 г. ... . д-р Димитър Димитров – декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д.н. Живко Драганов – декан на Юридическия факултет, проф. д-р Николай Щерев – ръководител на катедра „Индустриален бизнес, и доц. д-р Блага Благоева - ръководител на катедра ...
70 години катедра „Индустриален бизнес“ 21.10.2018 г. ... "Приложна информатика и статистика", факултет „Икономика на инфраструктурата“, катедра "Физическо възпитание и спорт", катедра „Управление“ на УНСС и др. Участниците в тържеството поднесоха венци на паметника на проф. Стефан ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 19.10.2018 г. ... . д-р Димитър Димитров – декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д.н. Живко Драганов – декан на Юридическия факултет, проф. д-р Николай Щерев – ръководител на катедра „Индустриален бизнес, и доц. д-р Блага Благоева - ръководител на катедра ...
Кръгла маса обсъди новата магистърска програма „Управление на институционалната промяна“ 19.10.2018 г. ... . д-р Димитър Димитров – декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, проф. д-р Тилчо Иванов – ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ в периода 1991 г.- 2007 г., и доц. д-р ...
70 години катедра „Индустриален бизнес“ 15.10.2018 г. ... информатика и статистика", факултет „Икономика на инфраструктурата“, катедра "Физическо възпитание и спорт", катедра „Управление“ на УНСС и др. Участниците в тържеството поднесоха венци на паметника на проф. Стефан ...
В УНСС ще се проведе цикъл лекции по антикорупционно образование 15.10.2018 г. ... проф. Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, Алекс Петков – докторант в УНСС, и доц. д-р Георги Петрунов, преподавател в катедра „Икономическа социология“ (отдясно на ...
Дипломира се вторият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 6.7.2018 г. ... . д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, а координатор - гл. ас. д-р Екатерина Богомилова, научен секретар на катедрата. През 2017 г. студенти от шест държави - България, Буркина ...
Дипломира се вторият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 6.7.2018 г. ... . д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, а координатор - гл. ас. д-р Екатерина Богомилова, научен секретар на катедрата. През 2017 г. студенти от шест държави - България, Буркина ...
Кръгла маса по въпросите за контрабандата на тютюневи изделия и свързаните престъпления 18.6.2018 г. ... сигурност“ и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, говори за целите на проекта, а изследователите от катедрата представиха методите „Анализ на бизнес процесите“ и „Моделиране на структурни уравнения“ и обясниха как те се прилагат в ...
Кръгла маса по въпросите за контрабандата на тютюневи изделия и свързаните престъпления 15.6.2018 г. ... сигурност“ и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, говори за целите на проекта, а изследователите от катедрата представиха методите „Анализ на бизнес процесите“ и „Моделиране на структурни уравнения“ и обясниха как те се прилагат в ...
Студенти от специалност „Бизнес логистика“ взеха участие в Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 25.4.2018 г. ... издание на традиционната за факултета „Икономика на инфраструктурата“ международна научна конференция за студенти и докторанти, която се проведе в УНСС на 24.04.2018 г. Те представиха пред аудиторията своите научни доклади, фокусирани върху възможностите за прилагане на съвременни ...
Докторанти и студенти обсъждаха теми с практическа насоченост 24.4.2018 г. ... 2018 14:33 Гордеем се, че факултет „Икономика на инфраструктурата“ е първият, който обединява докторанти и студенти. На Седмата международна научна конференция на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ се обсъждат тенденциите и начините за прилагането им в ...
Докторанти и студенти обсъждаха теми с практическа насоченост 24.4.2018 г. ... се, че факултет „Икономика на инфраструктурата“ е първият, който обединява докторанти и студенти. На Седмата международна научна конференция на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ се обсъждат тенденциите и начините за прилагането им в съвременната практика. С тези ...
Студенти по журналистика проведоха първата си редакционна оперативка 23.4.2018 г. ... както и доц. д-р Светла Цанкова от факултета „Икономика на инфраструктурата“. Георги Бисерински и доц. Светла Цанкова Двамата представители на Bloomberg TV Bulgaria се поинтересуваха какви теми вълнуват студентите, как трябва да бъдат разработени те и фактите, на които да ...
Студенти по журналистика проведоха първата си редакционна оперативка с ръководството на Bloomberg TV Bulgaria 24.4.2018 г. ... както и доц. д-р Светла Цанкова от факултета „Икономика на инфраструктурата“. Георги Бисерински и доц. Светла Цанкова Двамата представители на Bloomberg TV Bulgaria се поинтересуваха какви теми вълнуват студентите, как трябва да бъдат разработени те и фактите, на които да ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 29.3.2018 г. ... за кандидатстудентски изпит в поднаправление „Икономика на инфраструктурата“. Състезанието беше проведено в Дните на специалността „Икономика на транспорта и енергетиката“. Победителите Даниел Карачомаков, Стефан Кирилов, Илия Сотиров, Радослав Донински и Емил ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 29.3.2018 г. ... за кандидатстудентски изпит в поднаправление „Икономика на инфраструктурата“. Състезанието беше проведено в Дните на специалността „Икономика на транспорта и енергетиката“. Победителите Даниел Карачомаков, Стефан Кирилов, Илия Сотиров, Радослав Донински и Емил ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 30.3.2018 г. ... за кандидатстудентски изпит в поднаправление „Икономика на инфраструктурата“. Състезанието беше проведено в Дните на специалността „Икономика на транспорта и енергетиката“. Победителите Даниел Карачомаков, Стефан Кирилов, Илия Сотиров, Радослав Донински и Емил ...
Магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ се срещнаха с работодатели 23.3.2018 г. ... , декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедрата, откри срещата и приветства студентите, преподавателите и гостите. Проф. Димитър Димитров, гл. ас. Екатерина Богомилова и проф. Тилчо Иванов (от ...
Магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ се срещнаха с работодатели 28.3.2018 г. ... , декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедрата, откри срещата и приветства студентите, преподавателите и гостите. Проф. Димитър Димитров, гл. ас. Екатерина Богомилова и проф. Тилчо Иванов (от ...
Supply Chain Planning Academy - 19-23 Март 2018 25.4.2018 г. ... , зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител катедра „Логистика“. Доц. Мирослава ...
УНСС е домакин на Академията за планиране на веригата на доставките на компанията „Coca-Cola Hellenic“ 22.3.2018 г. ... и обучение, зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител катедра „Логистика“. Доц. Мирослава Раковска Сред останалите теми на обучението са „Планиране на търсенето“, „Планиране на производството“, ...
УНСС е домакин на Академията за планиране на веригата на доставките на компанията „Coca-Cola Hellenic“ 21.3.2018 г. ... и обучение, зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител катедра „Логистика“. Доц. Мирослава Раковска Сред останалите теми на обучението са „Планиране на търсенето“, „Планиране на производството“, ...
Алумни клубът на Студентския съвет награди 37-те студенти с най-висок успех 28.12.2017 г. ... . д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет, преподаватели, служители, възпитаници на УНСС и др. Проф. Валентин Гоев (вляво) поздравява студентите от името на ректорското ...
Кръгла маса на тема „Териториално сътрудничество в Черноморския регион“ 18.12.2017 г. ... . д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, доц. д-р Косьо Стойчев, ръководител на катедра „Регионална и политическа география“ в СУ „Св. Климент Охридски“ ...
Новото попълнение в логистиката с дипломи и сертификати 14.12.2017 г. ... . д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, поздрави абсолвентите от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. Логистика има навсякъде, работа също, защото катедрата ви подготви и за практиката. Вече сте випускници на УНСС – бизнес ...
Връчване на дипломите на випуск 2017 на специалностите на катедра „Логистика” 25.4.2018 г. ... , бяха поздравени лично от декана на факултет "Икономика на инфраструктурата" - проф. д-р Димитър Димитров и наградени за високите им постижения ...
Студенти от катедра „Логистика" посетиха Фесто Производство ЕООД 7.12.2017 г. ... по научноизследователската дейност на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра "Логистика", видяха в реална среда всички действащи процеси в областта на управлението на веригите на доставки. Те бяха посрещнати от екип на отдел "Материално стопанство и закупуване" с ...
Студенти от катедра „Логистика" посетиха Фесто Производство ЕООД 6.12.2017 г. ... дейност на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра "Логистика", видяха в реална среда всички действащи процеси в областта на управлението на веригите на доставки. Те бяха посрещнати от екип на отдел "Материално стопанство и закупуване" с ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... дейност на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра "Логистика", гл.ас. д-р Стиляна Стратиева, научен секретар на катедрата. В зала „Научни съвети“ Целта на посещението на Паоло Бизони е акредитацията на ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... дейност на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра "Логистика", гл.ас. д-р Стиляна Стратиева, научен секретар на катедрата. В зала „Научни съвети“ Целта на посещението на Паоло Бизони е акредитацията на ...
Катедра „Недвижима собственост" отбеляза 10-годишнината си с юбилейна научно-практическа конференция 10.11.2017 г. ... . д-р Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра  "Национална и регионална сигурност", Иван Велков, зам.-председател на Столичния общински съвет и председател на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА), инж. Ирена  ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” се дипломираха 10.11.2017 г. ... . д-р Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра  "Национална и регионална сигурност", гл.ас. д-р Екатерина Богомилова, научен секретар на катедра "Национална и регионална сигурност", проф. Тилчо Иванов, дългогодишен ръководител на ...
Научно-приложна конференция на тема „МВР 2030: предизвикателства пред политиките за сигурност“ 9.11.2017 г. ... Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, модератор на форума, д-р Георги Кръстев, ...
Научно-приложна конференция на тема „МВР 2030: предизвикателства пред политиките за сигурност“ 8.11.2017 г. ... Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, модератор на форума, д-р Георги Кръстев, ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 3.11.2017 г. ... ,  както и деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ проф. д-р Димитър Димитров. Доц. Стела Ангова, проф. Любомир Стойков, проф. Димитър Димитров, доц. Светла Цанкова (отляво надясно) Абсолвентите Днес е ...
Пресконференция за трите български проекта, спечелили финансиране от глобалната инициатива PMI Impact 30.10.2017 г. ... Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, Петър Ганев от Института за пазарна икономика,  Тихомир Безлов и Атанас Русев от Центъра за изследване на демокрацията. ...
Пресконференция за трите български проекта, спечелили финансиране от глобалната инициатива PMI Impact 30.10.2017 г. ... проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, Петър Ганев от Института за пазарна икономика,  Тихомир Безлов и Атанас Русев от Центъра за изследване на демокрацията. както и ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и „Росатом“ 27.10.2017 г. ... е проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“. На подписването на меморандума присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Димитър Димитров, гл.ас. д-р Екатерина ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и „Росатом“ 26.10.2017 г. ... е проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“. На подписването на меморандума присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Димитър Димитров, гл.ас. д-р Екатерина ...
Втора международна конференция „Информационните технологии в намаляването на риска при бедствия“ ITDRR 2017 31.10.2017 г. ... на проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата", директор на Центъра за подкрепа на ядрената сигурност и ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност" приветствие към участниците отправи гл.ас. д-р Георги Пенчев. В презентацията си на тема „Приложението ...
Професор от УНСС участва в годишната конференция на INSEN във Виена 11.9.2017 г. ... . д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, участва в годишната конференция на Международната мрежа за обучение по ядрена сигурност (INSEN) във Виена. Академичната мрежа, в която УНСС ...
Професор от УНСС участва в годишната конференция на INSEN във Виена 24.8.2017 г. ... . д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, участва в годишната конференция на Международната мрежа за обучение по ядрена сигурност (INSEN) във Виена. Академичната мрежа, в която УНСС членува ...
На тържествена церемония бяха връчени сертификати за отличен успех на първите магистри от международната магистърска програма „Ядрена сигурност“ 29.6.2017 г. ... на магистърската програма, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, Тим Андрюс, ръководител на сектор „Програмно развитите и международно сътрудничество“ към отдел „Ядрена сигурност“ на ...
На тържествена церемония бяха връчени сертификати за отличен успех на първите магистри от международната магистърска програма „Ядрена сигурност“ 29.6.2017 г. ... на магистърската програма, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, Тим Андрюс, ръководител на сектор „Програмно развитите и международно сътрудничество“ към отдел „Ядрена сигурност“ на ...
Преподаватели от УНСС с участие в летен институт в Университета Нотр Дам, САЩ 23.6.2017 г. ... проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, гл. ас. д-р Екатерина Богомилова, научен секретар на катедрата, и ас. д-р Атанас Димитров участваха в деветото издание на престижния летен ...
Студенти и докторанти от специалност „Стопанска логистика“ взеха участие в Шестата международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 12.5.2017 г. ... международна научна конференция на факултет „Икономика на инфраструктурата“, която се проведе в УНСС. Представители бяха излъчени от квотата на студентите на специалност „Стопанска логистика“ и докторантите.           Даниела Дечева, ...
Публична лекция на тема „Японската външна политика и отношенията с България“ 11.5.2017 г. ... . д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“. Той очерта възможности за по-нататъшното успешно двустранно сътрудничество и изрази надежда, че публичната лекция е поредна стъпка ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... . д-р Валентин Гоев, деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ проф. д-р Димитър Димитров, ръководителят на катедра „Икономика на туризма“ проф. д-р Тодорка Тончева, проф. д-р Таня Парушева, научен секретар на катедрата, доц. д-р Еленита Великова, модератор на ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... . д-р Валентин Гоев, деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ проф. д-р Димитър Димитров, ръководителят на катедра „Икономика на туризма“ проф. д-р Тодорка Тончева, проф. д-р Таня Парушева, научен секретар на катедрата, доц. д-р Еленита Великова, модератор на ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 26.4.2017 г. ... , проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност", доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 3.5.2017 г. ... , проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност", доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра ...
Планова учебна евакуация в новия корпус на УНСС 7.4.2017 г. ... , проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност", Иван Симеонов, ръководител на сектор "Условия на труд и ...
Професор от УНСС е първият носител на наградата „Проф. Цани Калянджиев“ 28.3.2017 г. ... Бил е декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ръководител на катедра “Стокознание“, заместник-ректор по научноизследователската работа, член на научни съвети и на Научната комисия по икономически науки към Висшата атестационна ...
Преподаватели и студенти посетиха „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 28.3.2017 г. ... Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и координатор по споразумението от страна на УНСС, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет,  преподаватели и студенти от ...
Професор от УНСС е първият носител на наградата „Проф. Цани Калянджиев“ 27.3.2017 г. ... 1968 г. Бил е декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ръководител на катедра “Стокознание“, заместник-ректор по научноизследователската работа, член на научни съвети и на Научната комисия по икономически науки към Висшата атестационна комисия. ...
Преподаватели и студенти посетиха „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 27.3.2017 г. ... Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и координатор по споразумението от страна на УНСС, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет,  преподаватели и студенти от ...
УНСС – домакин на мисия на МААЕ по магистърската програма по „Ядрена сигурност“ 20.3.2017 г. ... и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, Камолмас Жайен, одитор към МААЕ, Боян Остоич от офиса за вътрешен одит, Александър Рогачев, директор на дирекция „Международно сътрудничество“ в Агенцията за ядрено регулиране ...
УНСС – домакин на мисия на МААЕ по магистърската програма по „Ядрена сигурност“ 16.3.2017 г. ... и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, Камолмас Жайен, одитор към МААЕ, Боян Остоич от офиса за вътрешен одит, Александър Рогачев, директор на дирекция „Международно сътрудничество“ в Агенцията за ядрено регулиране ...
Кръгла маса на тема "Обществени медии и публични финанси. Казусът "БНР и Музикаутор" 8.3.2017 г. ... Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Дискусията има много измерения, инициативата трябва да бъде подкрепена и това е част както от политиката на нашия факултет, така и на университета, посочи проф. Димитров. Проф. Димитър ...
Кръгла маса на тема "Обществени медии и публични финанси. Казусът "БНР и Музикаутор" 7.3.2017 г. ... Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Дискусията има много измерения, инициативата трябва да бъде подкрепена и това е част както от политиката на нашия факултет, така и на университета, посочи проф. Димитров. Проф. Димитър ...
Наши студенти спечелиха конкурс за есе на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 7.3.2017 г. ... Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор по проекта за сътрудничество, доц. д-р Силвия Терезова, зам.-декан по учебната работа на факултет „Икономика на ...
Наши студенти спечелиха конкурс за есе на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 6.3.2017 г. ... Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор по проекта за сътрудничество, доц. д-р Силвия Терезова, зам.-декан по учебната работа на факултет „Икономика на ...
Публична лекция на японски професор и възможности за сътрудничество с между УНСС и Meiji Gakuin University, Токио 27.2.2017 г. ... дейност на Факултет „Икономика на инфраструктурата“ доц. д-р Мирослава Раковска. На срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между факултета и Meiji Gakuin University в областта на научните изследвания и студентската и преподавателска мобилност ...
Публична лекция на японски професор и възможности за сътрудничество между УНСС и Meiji Gakuin University, Токио 28.2.2017 г. ... дейност на факултет „Икономика на инфраструктурата“, откри публичната лекция и представи гост-лектора. Тя се спря на приноса на Япония за развитието на стратегическия мениджмънт и иновациите в глобален мащаб. По време на публичната лекция в ...
Кръгла маса на тема „Общинска сигурност – предизвикателство на времето“ 14.12.2016 г. ... Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, директор на Центъра за подкрепа на ядрена сигурност и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“. Той представи пълната схема „Връзки за координация и управление“ ...
Кръгла маса на тема „Общинска сигурност – предизвикателство на времето“ 13.12.2016 г. ... Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, директор на Центъра за подкрепа на ядрена сигурност и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“. Той представи пълната схема „Връзки за координация и управление“ ...
Магистри и бакалаври с дипломи от специалности на туризма 5.12.2016 г. ... учебната работа на факултет „Икономика на инфраструктурата“, поздрави абсолвентите за „този паметен ден, който ще остане в паметта“. Завършвате специалности във важен сектор за икономиката, които ще ви отворят хоризонт за успешно развитие ...
Катедра "Икономика на търговията" изпрати 61-вия си випуск 5.12.2016 г. ... , както и деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ проф. д-р Димитър Димитров, заеха място на трибуната (на снимката долу).  В дипломите ви са отразени четири години труд, обърна се към бакалаврите доц. Петков. Всеки път, когато ги ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 20.2.2019 г. ... Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет,  доц. д.ю.н.  Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, и др. Благодарствено писмо до ректора за ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 9.12.2016 г. ... Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет,  доц. д.ю.н.  Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, и др. Благодарствено писмо до ректора за ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 24.11.2016 г. ... Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет,  доц. д.ю.н.  Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, и др. Благодарствено писмо до ректора за ...
На тържествена церемония се дипломира деветият випуск „Медии и журналистика“ 11.11.2016 г. ... , декан на факултет  „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“, преподавателите от катедрата проф. д.н. Любомир Стойков, доц. д-р Светла Цанкова, доц. д-р Биляна Томова, ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалност "Икономика на отбраната и сигурността" 28.10.2016 г. ... Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“. Днес абсолвентите завършват университет номер 1 в страната и се дипломират в една от най-престижните му специалности, посочи ...
Преподаватели от УНСС участваха в семинар на ОССЕ във Виена 26.10.2016 г. ... Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата” и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност”, който се спря на икономическите аспекти на тероризма и ядрената сигурност. Участие в дискусията взеха още постоянният ...
Преподаватели от УНСС участваха в семинар на ОССЕ във Виена 21.10.2016 г. ... Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата” и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност”, който се спря на икономическите аспекти на тероризма и ядрената сигурност. Участие в дискусията взеха още постоянният ...
Ректорът представи международната магистърска програма на УНСС „Ядрена сигурност“ пред Генералната конференция на МААЕ във Виена 11.10.2016 г. ... – декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“,  Лъчезар Костов – директор на Агенцията за ядрено регулиране, Хуан Карлос Лентихо – зам.-генерален директор ...
Ректорът представи международната магистърска програма на УНСС „Ядрена сигурност“ пред Генералната конференция на МААЕ във Виена 1.10.2016 г. ... – декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“,  Лъчезар Костов – директор на Агенцията за ядрено регулиране, Хуан Карлос Лентихо – зам.-генерален директор ...
Информационен ден по Euroatom 15.9.2016 г. ... на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ проф. д-р. Димитър Димитров направи кратко експозе и в презентация открои уроците от практиката, свързани с магистърската ...
Информационен ден по Euroatom 14.9.2016 г. ... на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ проф. д-р. Димитър Димитров направи кратко експозе и в презентация открои уроците от практиката, свързани с магистърската ...
Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 8.9.2016 г. ... . д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, и Златин Георгиев, представител на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“.    Проф. д.ик.н. Стати Статев, ...
Наши преподаватели участваха в престижни форуми на Международната агенция по атомна енергия 8.9.2016 г. ... . д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, и гл.ас. д-р Георги Пенчев от същата катедра взеха участие в годишните конференции на Международната мрежа за обучение по ядрена ...
Наши преподаватели участваха в престижни форуми на Международната агенция по атомна енергия 24.8.2016 г. ... . д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, и гл.ас. д-р Георги Пенчев от същата катедра взеха участие в годишните конференции на Международната мрежа за обучение по ядрена ...
Народното събрание преизбра доц. д-р Бисер Петков за управител на НОИ 29.7.2016 г. ... катедра "Икономика на търговията" във факултет "Икономика на инфраструктурата". От 2011 г. е управител на НОИ. За подуправител на НОИ бе преизбрана Весела Начева, също възпитаник на нашия университет. Завършила е специалност „Счетоводна отчетност“ ...
Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 27.6.2016 г. ... . д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, и Златин Георгиев, представител на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“.    Проф. д.ик.н. Стати Статев, ...
Публична лекция на тема „САЩ - ЕС: икономическо сътрудничество“ 3.6.2016 г. ... . д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество, Сали Берхорст, зам.-ръководител на политико-икономическата секция към посолството на САЩ в София, Данко Тонев, специалист по ...
Публична лекция на д-р Ламберто Заниер, генерален секретар на ОССЕ, на тема „Нови предизвикателства за европейската сигурност“ 2.6.2016 г. ... . д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество и др. Проф. Статев (в средата) представя д-р Заниер (вдясно). На срещата присъства и доц. Спасов ...
Заключителен семинар по проект „Антикорупционно образование“ 19.5.2016 г. ... . д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, д-р Диана Ковачева, заместник-омбудсман на Р България, Пламен Георгиев, председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито ...
Заключителен семинар по проект „Антикорупционно образование“ 10.5.2016 г. ... . д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, д-р Диана Ковачева, заместник-омбудсман на Р България, Пламен Георгиев, председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито ...
Заключителен семинар по проект „Антикорупционно образование“ 10.5.2016 г. ... . д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, д-р Диана Ковачева, заместник-омбудсман на Р България, Пламен Георгиев, председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито ...
Публична лекция, във връзка с проекта "Антикорупционно образование" на УНСС и катедра "Национална и регионална сигурност" 26.4.2016 г. ... . Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Националан и регионална сигурност“ бе модератор на срещата. В началото, студентите разбраха интересни факти свързани с биографията на г-н Гунев, който след като звършва ...
Публична лекция на тема "Ролята на Министерството на вътрешните работи в противодействието на корупцията“ 26.4.2016 г. ... . д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор на проекта, откри срещата и представи гост-лектора. В голямата конферентна зала Филип Гунев се ...
Публична лекция на тема "Ролята на Министерството на вътрешните работи в противодействието на корупцията“ 26.4.2016 г. ... . д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор на проекта, откри срещата и представи гост-лектора. В голямата конферентна зала Филип Гунев се спря на интегрираната ...
Среща на студенти с представител на „Sutherland Global Services“ 25.4.2016 г. ... На нея присъстваха и деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ проф. д-р Димитър Димитров и гл. ас. д-р Нончо Димитров от катедра „Национална и регионална сигурност“. Пред студентите г-жа Георгиева предостави подробна информация за дейността на организацията, ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Форумът започна с тържествено честване на факултета-юбиляр, на което присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 20.4.2016 г. ... от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Форумът започна с тържествено честване на факултета-юбиляр, на което присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р ...
Публична лекция на тема "Ролята на Министерството на вътрешните работи в противодействието на корупцията“ 20.4.2016 г. ... Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор на проекта, откри срещата и представи гост-лектора. В голямата конферентна зала Филип Гунев се ...
Публична лекция на тема "Ролята на прокуратурата в борбата с корупцията" 13.4.2016 г. ... Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност", даде начало на събитието и представи гост-лектора. проф. Димитър Димитров и заместник главния прокурор Мария Шишкова За мен е изключително ...
Публична лекция на тема "Ролята на прокуратурата в борбата с корупцията" 13.4.2016 г. ... Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност", даде начало на събитието и представи гост-лектора. Проф. Димитър Димитров и заместник главния прокурор Мария Шишкова За мен ...
Публична лекция на вицепремиера Меглена Кунева на тема „Антикорупционни политики и законодателство“ 8.4.2016 г. ... Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, Николай Бакърджиев, помощник-ректор на университета. Проф. Статев открива срещата. Вдясно от него: вицепремиерът Кунева и проф. ...
Публична лекция на вицепремиера Меглена Кунева на тема „Антикорупционни политики и законодателство“ 5.4.2016 г. ... Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, Николай Бакърджиев, помощник-ректор на университета.  Проф. Статев открива срещата. Вдясно от него: вицепремиерът ...
Наш професор участва в престижен форум в Исламабад, Пакистан 25.3.2016 г. ... Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, участва в годишната среща на Международната мрежа на центрове за обучение по ядрена сигурност (NSSC Network), организирана в ...
Ректорът откри първата в България международна магистърска програма по ядрена сигурност 8.2.2016 г. ... и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ на УНСС, студентите, обучаващи се в програмата, и преподаватели. Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев (в средата) официално откри международната магистърска програма по ядрена ...
УНСС вече е член на Международната мрежа на центрове за обучение по ядрена сигурност (NSSC Network) 8.2.2016 г. ... Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ (вдясно), връчва на Джеймс Конър, представител на МААЕ, писмо от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, с което се ...
УНСС ще бъде първият български университет с пилотен проект по антикорупционно образование 8.2.2016 г. ... , Австрия, и деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ проф. д-р Димитър Димитров. На подписването присъстваха проф. д-р Димитър Димитров (вторият отляво надясно) и доц. д-р ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията“ 8.2.2016 г. ... Гълъбова, зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ С вашата специалност може да се реализирате не само в търговията, изтъкна доц. Петков пред випуска. Може да участвате във висшия мениджмънт на търговски фирми, банки, да осъществите свои успешен ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 8.2.2016 г. ... . Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, проф. д-р Таня Парушева, зам.-декан на факултета и научен секретар на катедрата, проф. д-р Манол Рибов, доайен на ...
Пета научна студентска конференция „Многообразието на туризма в научното познание“ 8.2.2016 г. ... Валентин Гоев, деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ проф. д.ик.н. Христо Първанов, ръководителят на катедра „Икономика на туризма“ проф. д-р Димитър Тадаръков, проф. д-р Таня Парушева, зам.-декан на факултет „Икономика на ...
Ректорът откри първата в България международна магистърска програма по ядрена сигурност 2.2.2016 г. ... и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ на УНСС, студентите, обучаващи се в програмата, и преподаватели. Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев (в средата) официално откри международната магистърска програма по ядрена ...
УНСС вече е член на Международната мрежа на центрове за обучение по ядрена сигурност (NSSC Network) 18.1.2016 г. ... Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ (вдясно), връчва на Джеймс Конър, представител на МААЕ, писмо от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, с което се ...
УНСС ще бъде първият български университет с пилотен проект по антикорупционно образование 10.12.2015 г. ... , Австрия, и деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ проф. д-р Димитър Димитров. На подписването присъстваха проф. д-р Димитър Димитров (вторият отляво надясно) и доц. д-р ...
Научно-практическа конференция ”Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения” 9.12.2015 г. ... Първанов – декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ Почетен председател: проф. д-р Евгени Василев Организационен комитет - членове: Доц. д-р Даниела Тодорова, зам.-ректор по научноизследователската и международна дейност на ВТУ „Т ...
Новият випуск магистри и бакалаври изпрати катедра "Икономика на туризма" 30.11.2015 г. ... новият декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ проф. д-р Димитър Димитров, проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, проф. д-р Таня Парушева, научен секретар на катедрата, проф. д-р Манол Рибов, доайен на ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията" 19.3.2018 г. ... Гълъбова, зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ С вашата специалност може да се реализирате не само в търговията, изтъкна доц. Петков пред випуска. Може да участвате във висшия мениджмънт на търговски фирми, банки, да осъществите свои успешен ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията“ 23.11.2015 г. ... . д-р Виолета Гълъбова, зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ С вашата специалност може да се реализирате не само в търговията, изтъкна доц. Петков пред випуска. Може да участвате във висшия мениджмънт на търговски фирми, банки, да осъществите свои успешен бизнес, ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ се дипломираха 11.11.2015 г. ... в отбраната и сигурността, зам.-декан на факултет "Икономика на инфраструктурата", ас. д-р Екатерина Богомилова, научен секретар на катедрата (отляво надясно) С пожелание за здраве и успешна професионална реализация от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев приветства бакалаврите и ...
Научна конференция „Обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигурността – настояще и бъдеще“ 10.11.2015 г. ... . д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“,  проф. д-р Тилчо Иванов, доайен на катедрата, д-р Добромир Тотев, постоянен секретар на Министерството на ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 30.10.2015 г. ... . д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, проф. д-р Таня Парушева, зам.-декан на факултета и научен секретар на катедрата, проф. д-р Манол Рибов, доайен на катедрата, ...
Международен семинар „Развитие на човешките ресурси в областта на ядрената сигурност“ 1.10.2015 г. ... . д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, представители на Народното събрание, Министерството на отбраната, МВР, Министерството на енергетиката, БАН, АЕЦ ...
Публикация на наш професор в Санкт Петербург е номинирана за водещо постижение 24.9.2015 г. ... . д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“  и директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура, и проф. д.ик.н. Наталия Логинова, ръководител на катедра „Световна икономика и мениджмънт“ в Международния банков институт ...
Пета научна студентска конференция „Многообразието на туризма в научното познание“ 29.4.2015 г. ... проф. д-р Валентин Гоев, деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ проф. д.ик.н. Христо Първанов, ръководителят на катедра „Икономика на туризма“ проф. д-р Димитър Тадаръков, проф. д-р Таня Парушева, зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и научен секретар на катедра ...
Директорът на НСлС Евгени Диков очерта актуалните проблеми на трафика на хора 30.3.2015 г. ... и сигурността при УНСС, зам.-декан на факултет "Икономика на инфраструктурата" и в.и.д. ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност (вдясно), и модераторът на срещата гл. ас. д-р Георги Петрунов от катедра "Икономическа социология" В презентацията си Евгени ...
Публична лекция "Актуални проблеми пред ресурсното осигуряване в отбраната и сигурността" 18.2.2015 г. ... и сигурността при УНСС, зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, в.и.д. ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“. Лекторът В подробна презентация д-р Добромир Тотев, магистър по икономика на отбраната и сигурността и доктор по научната специалност ...
График на провеждане на годишни Общи събрания за 2018 година 14.11.2018 г. ... факултет 05.12.2018 Факултет „Икономика на инфраструктурата“ 20.11.2018 Факултет „Международна икономика и политика“ 03.12.2018 Юридически факултет 19.11.2018 Факултет „Приложна информатика и статистика“ 26.11 ...
Бакалаврите и магистрите от "Икономика на търговията" получиха дипломи 19.3.2018 г. ... . д-р Виолета Гълъбова, зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, и бе категорична, че те ще доведат до други качествени натрупвания. Доц. Гълъбова ориентира абсолвентите към реализация в собствен бизнес, в мениджмънта на големи компании или към образованието и науката. ...
Бакалаврите и магистрите от "Икономика на търговията" получиха дипломи 3.12.2014 г. ... . д-р Виолета Гълъбова, зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, и бе категорична, че те ще доведат до други качествени натрупвания. Доц. Гълъбова ориентира абсолвентите към реализация в собствен бизнес, в мениджмънта на големи компании или към образованието и науката. ...
Двоен празник за катедра „Икономика на туризма“: юбилей на проф. Манол Рибов и изпращане на абсолвентите 1.12.2014 г. ... , проф. д-р Таня Парушева, зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и научен секретар на катедра „Икономика на туризма“, много преподаватели и гости. Висока чест е за мен от името на академичното ръководство на УНСС и лично от мое име най-сърдечно да Ви поздравя по случай Вашата ...
Два работни семинара по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 19.11.2014 г. ... на дейността на катедрите Във факултет “Икономика на инфраструктурата” бе направен обобщен анализ на извършеното по проекта както от нашите преподаватели, така и от представителите на партньорите - Агенцията по заетостта и НСНИ. Отбелязан беше  интересът на студентите към лекциите, ...
Работни семинари-обучения на преподаватели и служители на УНСС за внедряване на промените в системата за управление на УНСС 17.11.2014 г. ... .11.2014 Икономика на инфраструктурата 18.11.2014 Приложна информатика и статистика 19.11.2014 Бизнес факултет 20.11.2014 Управление и администрация 24.11.2014 Международна икономика и политика 26.11 ...
Научно-практическа конференция „Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения” 24.10.2014 г. ... . д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Реалният бизнес изисква взаимодействието на всички структури – образователни, управленски и др., категоричен бе той. В голямата конферентна зала Работата на конференцията бе структурирана в ...
Студентите от „Икономика на транспорта“ се явиха на държавен изпит 1.7.2014 г. ... . д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, Христо Христов, създател и изпълнителен директор на компанията за международен транспорт и спедиция „Дискордиа“, доц. д-р Виолета Мутафчиева, ръководител на катедра „Икономика на транспорта“, ...
Кръгла маса на тема "Тенденции в развитието на глобалния туризъм" 19.5.2014 г. ... , декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, Светлана Атанасова, председател на УС на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА), Румен Драганов, председател на Института за анализи и оценки в туризма, Анелия Генова от ...
Четвърта студентска научна конференция „Инфраструктурата: бизнес и комуникации“ 7.4.2014 г. ... , декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Той информира, че сборникът с материалите от конференцията ще бъде изпратен до представители на публичната администрация и бизнеса за запознаване, преценка и обратна връзка. Форумът е продължение ...
Четвърта научна студентска конференция на тема: „Многообразието на туризма в научното познание“ 24.2.2014 г. ... Парушева, зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и научен секретар на катедра „Икономика на туризма“. Тя посочи, че форумът обхваща всички области от туристическата наука и конкретизира значението на студентския научен доклад като първа ...
3-та Международна конференция "Приложение на информационните и комункационни технологии в икономиката и образованието" 27.10.2015 г. ... – декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, а чрез представители от проф. д-р Маргарита Харизанова – Чолакова – декан на ф-т „Управление и администрация“, проф. д-р Снежана Башева – декан на ФСФ, проф. д-р ...
Дипломи и за деветнадесетия випуск бакалаври и магистрите на катедра "Национална и регионална сигурност" 11.12.2013 г. ... Павлова и декана на факултет „Икономика на инфраструктурата” проф. д.ик.н Христо Първанов своите дипломи получиха бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация ...
Най-младият факултет отбеляза пет години от своето създаване с международна научна конференция 10.12.2013 г. ... , декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, проф. д-р Маргарита Харизанова, декан на факултет „Управление и администрация“, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р Христина Балабанова, декан ...
Юбилейна научна конференция „Медиите между мисията и бизнеса” 29.10.2013 г. ... Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, представители на Факултета по журналистика на СУ „Климент Охридски“, СБЖ, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Института за литература към БАН, от университетските катедри „Национална ...
Започна обучението по новата българо-френска магистърска програма по туризъм 15.10.2013 г. ... Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, проф. д-р Таня Парушева, зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и научен секретар на катедра „Икономика на туризма“, доц. д-р Еленита Великова от катедрата и др. Те изразиха увереност, ...
Кръгла маса с международно участие на тема "Интелигентни транспортни системи за пътна безопасност и сигурност" 27.9.2013 г. ... на факултет "Икономика на инфраструктурата" проф. д.ик.н. Христо Първанов приветства участниците в кръглата маса и им пожела успешна работа. Румен Михайлов, председател на Българската асоциация „Интелигентни транспортни системи“, изрази ...
Наши студенти взеха участие в проект по европейската програма „Youth in Action“ 9.9.2013 г. ... от факултет „Икономика на инфраструктурата“ на УНСС взеха участие в младежки проект по европейската програма „Youth in Action“. Програмата е ориентирана към младите хора и цели развитие на европейско самосъзнание, солидарност и ...
Нова съвместна магистърска програма на УНСС с френски университет 29.4.2013 г. ... Проданов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“,  проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, проф. д-р Таня  Парушева, научен секретар на катедрата, доц. д-р Вера Пиримова, директор на Университетския център ...
Публична лекция на министъра на отбраната доц. д-р Тодор Тагарев 19.4.2013 г. ... Първанов, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата", проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор на УНСС В своята лекция „Приоритети на отбранителната политика на Република България” министърът запозна аудиторията с основните принципи на ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 19.3.2018 г. ... , декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Приветствени адреси до катедра „Икономика на търговията“ отправиха проф. д-р Йорданка Йовкова, декан на Бизнес факултета и ръководител на катедра „Икономика на недвижимата ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 12.4.2013 г. ... , декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Приветствени адреси до катедра „Икономика на търговията“ отправиха проф. д-р Йорданка Йовкова, декан на Бизнес факултета и ръководител на катедра „Икономика на недвижимата ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и МТИТС. Среща на студенти с министър Кристиан Кръстев 28.3.2013 г. ... Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“,  посочи, че министърът от служебното правителство има различен, нестандартен начин на комуникация и е по-близо като възраст и разбиране до студентите.  Той  е възпитаник на УНСС, завършил ...
С уникален шанс за работа в най-развитата общност - Европейския съюз 5.12.2012 г. ... , декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“.  Получили сте образование в съответствие с европейските стандарти, работете всекидневно и за европейски стандарти по отношение на възпитанието, изтъкна деканът. Проф. д.ик.н. ...
Проф. Манфред Фишедик коментира пред студенти енергийния преход в Германия 30.11.2012 г. ... организирана от факултет „Икономика на инфраструктурата". Проф. Фишедик (вдясно) Проф. Фишедик представи Института за климат, околна среда и енергия във Вупертал, на който е вицепрезидент и ръководител на изследователска група. Това е един ...
Двоен празник за катедра "Икономика на търговията" и възпитаниците й 30.11.2012 г. ... , декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“. В Европа особено много се цени културата, която има два компонента – възпитание и образование, напомни деканът и уточни, че както е необходимо непрекъснато за се „добавя“ в ...
Публична лекция 22.11.2012 г. ... „Икономика на инфраструктурата“,  Института по Енергиен мениджмънт със съдействието на Посолството на Федерална република Германия, организират публична лекция на проф. д-р инж. Манфред Фишедик - вицепрезидент и ...
Предизвикателствата на туризма през ХХІ век в центъра на международна конференция 9.11.2012 г. ... , декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Три основни доклада, включени в пленарното заседание, чуха участниците във форума. Анализ на пропуските в системите за качество в туризма направи проф. д-р Манол Рибов, доайен на катедра ...
Нов професор на УНСС 1.11.2012 г. ... Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата”. Проф. Първанов връчва дипломата на проф. Димитров Съгласно установената традиция новоизбраният професор произнесе хабилитационно слово пред членовете на факултетния съвет на тема ...
Кръгла маса обсъди трафикът на хора като предизвикателство пред обществото 10.11.2012 г. ... , декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, преподаватели и студенти от университета. Кръглата маса бе посветена и на Европейския ден за борба с трафика на хора, който се отбелязва на 18 октомври. Проф. д-р Димитър Димитров, ръководител ...
Ректорът връчи дипломите на двама новоизбрани доценти на УНСС 25.9.2012 г. ... съвет на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Всички ние тук сме хора, които оказваме силно въздействие както в аудиторията, така и в науката и практиката, каза проф. Статев. „По мое дълбоко убеждение тук е събран най-сериозният ...
Експерти обсъдиха на кръгла маса тенденциите в развитието на глобалния туризъм 12.11.2012 г. ... , декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Той информира за нова магистърска програма на катедрата – „Международен туризъм на английски език“, която още повече ще издигне авторитета на университета и ще постигне ...
Международна научна конференция събра студенти от шест специалности 30.5.2012 г. ... от факултет "Икономика на инфраструктурата". Конференцията бе открита от проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на университета. Общият брой на студентите-докладчици в  еднодневния форум бе 115, а ...
Дипломи получиха и един от най-добрите випуски на „Икономика на отбраната и сигурността“ 10.11.2012 г. ... , декан на факултет „Икономика на инфраструктурата”. Практически житейски съвети на завършващите даде и специалният гост на тържеството Адриан Рачев – Румънеца. Основна идея в изказването му бе, че човек е толкова голям, колкото големи са ...
Медийно попълнение издържа и „изпита“ с дипломите 8.12.2011 г. ... , говори деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ проф. Христо Първанов. Първа сред първите в същинската част на официалното тържество, получи своята диплома Велина Сашева. Екс главната редакторка на „Вестник на УНСС“ се дипломира с невероятното ...
Двадесетгодишнина празнува и катедра „Стопанска логистика“ 8.12.2011 г. ... от името на факултет „Икономика на инфраструктурата" и катедрите в него, НВУ „Васил Левски" в Търново, Военна академия „Г. С. Раковски", БАН, ВТУ „Тодор Каблешков", министерства, чуждестранни университети. Осмата юбилейна ...
20 години катедра „Национална и регионална сигурност“ 2.3.2012 г. ... , на декана на факултет „Икономика на инфраструктурата” на УНСС проф. д.ик.н. Христо Първанов, на председателя на Студенския съвет на УНСС г-н Калоян Димитров и от името на различни катедри на УНСС. Във видео адрес към ръководството и колектива на ...

Предстоящо

27 results found
Провеждане на извънпленарно гласуване на членовете на ОС 22.11.2018 г. ... 16.30 ч. в деканата на факултет "Икономика на инфраструктурата", каб. 5036 ...
Провеждане на Общо събрание 8.11.2018 г. ... проведе Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" с                       Дневен ред: 1. Отчет на Деканското ръководство за периода м. ноември 2017 г. - м. ноември 2018 г. 2. Попълване състава на ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 1.10.2018 г. ... “Икономика на инфраструктурата”: Поток 196 - зала 4055 - проф. д-р Димитър Димитров Поток 197 - зала 4056 - доц. д-р Силвия Терезова Поток 198  - зала 3006 - доц. д-р Мирослава Раковска Поток 912 - дистанционно - зала 4005 ...
Седма международна научна конференция за студенти и докторанти на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 19.4.2018 г. ... е традиционна за факултет "Икономика на инфраструктурата". Наред с оригиналните разработки на студентите ще се дискутират и резултати от научноизследователската работа на докторантите. Фокусът е върху проблемите на развитието на инфраструктурата у нас и ...
Седма международна научна конференция за студенти и докторанти 13.4.2018 г. ... проведе традиционната за факултет "Икономика на инфраструктурата" Седма международна научна конференция за студенти и докторанти на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“. Настоящата, седма по ред международна научна конференция за студенти и ...
Провеждане на Общо събрание 7.11.2017 г. ... проведе Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" с дневен ред: 1. Отчет на деканското ръководство за периода ноември 2016 г. - ноември 2017 г. 2. Текущи ...
Пресконференция по официалното представяне на три български проекта, спечелили финансиране от глобалната инициатива PMI Impact 27.10.2017 г. ... , декан нa факултета „ Икономика на инфраструктурата” и ръководител катедра "Национална и регионална сигурност", проекта на ИПИ „Право и икономика на незаконната търговия с тютюневи изделия в България“ от Петър Ганев, старши икономист, ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 28.9.2017 г. ... “Икономика на инфраструктурата”: Поток 186            -    зала 4055     - проф. д-р Димитър Димитров Поток ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти на тема "Инфраструктура: бизнес и комуникации" 7.3.2017 г. ... "Икономика на инфраструктурата" организира Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти на тема "Инфраструктура: бизнес и комуникации" 25 април, 10.00 ч., голяма конферентна ...
Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" 18.11.2016 г. ... проведе Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" с дневен ред: 1. Отчет на деканското ръководство. 2. Текущи ...
Провеждане на Общо събрание 15.9.2016 г. ... проведе Общо събрание на Факултет "Икономика на инфраструктурата" ...
Семинар по антикорупционни политики по проект "Антикорупционно образование" 4.5.2016 г. ... – декан на Факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител катедра „Национална и регионална сигурност“ д-р Диана Ковачева – заместник-омбудсман на Република България г-н Пламен Георгиев – председател на Комисия за ...
Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти 12.4.2016 г. ... от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата” на тема „Инфраструктура: бизнес и ...
Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 18.3.2016 г. ... на сайта на факултет „Икономика на инфраструктурата“ или http://faculties.unwe.bg/infrastructure/bg/pages/8609/%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0 ...
Пета международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура: бизнес и комуникации" 18.4.2016 г. ... „Икономика на инфраструктурата“ Пета международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 20 април, 10.00 ч., голяма конферентна зала Международната научна конференция за студенти и докторанти ...
Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" 3.12.2015 г. ... проведе Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" в зала НАУЧНИ СЪВЕТИ 2032 ...
ВАЖНО! 19.10.2015 г. ... проведе Общо събрание на факултет "Икономика на инфраструктурата" ...
Обучение по Проект BG051PO001-3.1.09-0024 „С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС“ 20.11.2014 г. ... .11.2014 2.   Икономика на инфраструктурата 18.11.2014 3. Приложна информатика и статистика 19.11.2014   4. Бизнес факултет 20.11.2014 5. Управление и администрация 24.11 ...
Работни семинари по проект BG051PO001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ 20.11.2014 г. ... „Научни съвети“ (2032А) Факултет „Икономика на инфраструктурата“ – 18 ноември (вторник), 13 часа, Факултетна зала (2028А) Факултет „МИО“ и катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ – 21 ноември (петък), 10 часа, зала „Научни съвети“ (2032А) Финансово-счетоводен ...
Конкурс за избор на експерти по проект BG051РО001-3.1.07-0059 26.6.2014 г. ... проведеното обучение за факултет „Икономика на инфраструктурата“ и за катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“; Позиция 5. Един анализатор на резултатите от проведеното обучение за факултет „Международна икономика и политика“ Позиция 6. Един анализатор на ...
Научно-практическа конференция "Транспортът в променящия се свят - предизвикателства и решения" 21.10.2014 г. ... . д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ Почетен председател: проф. д-р Евгени Василев Организационен комитет - членове: Доц. д-р Даниела Тодорова, зам.-ректор по научноизследователската и международна дейност на ВТУ „Т.Каблешков“ Доц. д-р Христина ...
Четвърта студентска научна конференция "Инфраструктурата: бизнес и комуникации" 31.3.2014 г. ... „Икономика на инфраструктурата” организира четвърта студентска научна конференция „ИНФРАСТРУКТУРАТА: БИЗНЕС И КОМУНИКАЦИИ“ В научния форум ще вземат участие студенти от всички специалности на факултета. Спонсори са Институтът по енергиен мениджмънт и Студентският съвет при УНСС ...
Новата учебна година ще бъде открита на 16 септември 16.9.2013 г. ... “Икономика и инфраструктура“: Факултет “Икономика на инфраструктурата”: Поток 105            -    зала 2019     - проф. д.ик.н. Христо Първанов Поток ...
Първа национална конференция по политическа икономия на тема: "Политическа икономия и икономическа теория" 19.11.2013 г. ... и обществени комуникации", факултет „Икономика на инфраструктурата", УНСС Добавената стойност на „метафората" в икономическото познание (Към понятието за икономическа реторика) Катя Михайлова, доктор по журналистика, главен асистент в катедра „Икономическа ...
Публична лекция на проф. д-р Манфред Фишедик на тема: "Енергийният преход в Германия" 22.11.2012 г. ... „Икономика на инфраструктурата“  Институтът за енергиен мениджмънт   със съдействието на посолството на Федерална република Германия организират публична лекция на проф. д-р инж. Манфред Фишедик вицепрезидент и ръководител на изследователска група в Института за ...
Международна студентска научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 9.5.2012 г. ... "Икономика на инфраструктурата"  организира международна студентска научна конференция на тема: "Инфраструктура: бизнес и комуникации“ на 7 май 2012 г. от 9.00 часа в голямата конферентна зала. Участие във форума ще вземат студенти от всички специалности на ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене