Резултати от търсене за Бюджет

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

30 results found
доц. д-р Светла Богданова Бонева 24.2.2020 г. ... инвестиционни проекти“ и „Бюджет и бюджетна политика на ЕС“. Научните интереси на доц. Бонева са в областта на бюджетирането и остойностяването на международни проекти. Участвала е в международни, национални и университетски научно-изследователски проекти. Има ...
Новини 27.11.2020 г. ... относно Проект за бюджет на МОН за 2021г. Ректорът и председателите на трите синдикални организации  в УНСС подписаха новия колективен трудов договор  Поздравителен адрес от д-р Валери Апостолов – председател на Синдикат ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... пазара на труда, финансирана от държавния бюджет, които са необходими за повишаване на ефективността политиката по заетостта. В рамките на проекта се планира ежегодно актуализиране на прогнозите за търсенето и предлагането на умения, както и тяхното разпространение сред съответните ...
Примерни въпроси за тест за неикономисти 26.7.2019 г. ... на разходите в държавния бюджет; в) намаляване на приходите в държавния бюджет; г) навлизане на икономиката в рецесия; д) нито едно от посочените. 19 Наред с частния сектор, в съвременните икономики функционира публичен сектор, чиято ...
Методически семинар 6.12.2018 г. ... , 2013 Тема на дисертация: Бюджет на времето на жените в детеродна възраст в постсоциалистическа България Научен ръководител: проф. д.соц.н. Начко Цветанов Радев   Габриела Христова Марангозова, редовен докторант (2018-2021) Тема на ...
Магистърски тези - архив 26.10.2020 г. ... тема. Авторски репортаж на тема: „Делегиран бюджет в образованието – пропуски и ползи“, 2018, научен ръководител: доц. д-р Светла Цанкова Десислава Камен Павлова, тема: ПР и събитиен мениджмънт в модата. Анализ на благотворителните балове на Метрополитън Мюзиъм в Ню Йорк, 2018, ...
Стоян Гигов, отдел "финансово-счетоводен", административна мобилност в Автономен университет, гр. Лисабон, Португалия 15.5.2018 г. ... между университетите-партньори в областта на бюджетирането. Бяха представени опорните точки и предизвикателствата при управлението на международни проекти, които се ръководят и изпълняват от Университета за национално и световно стопанство и Автономен университет, гр. Лисабон, възприетите ...
Стефанов 24.12.2017 г. ... в България. - София: Одеон, 1039.4. Новият бюджет и стопанското изграждане на България. - София: ЦКС, 1948. - 48 с.5. Обществен продукт и национален доход в генералната перспектива. - София: ВИИ, 1963.6. План, статистика и отчетност. - София: ЦКС, 1948, 20 с.7. Процесът на преразпределението в ...
Величкова 24.12.2017 г. ... структурата на потреблението и потребителския бюджет на домакинството. //Трудове на ВИИ "Карл Маркс", 1973, № 2, с. 137-191.4. Източници на грешки при социално-икономическото прогнозиране. // С т а т и с т и к а, 1981, № 1.5. Лично потребление - критерии за оценка на жизненото равнище на българския ...
Новини 22.5.2017 г. ... изложи и анализа на ICAEW по т.нар. зелен бюджет, очерта ползите от финансовата отчетност и коментира икономическия успех. Лекторът се спря и на създаването на масиви от данни, техните възможности, рискове и правилното им използване, като изтъкна, че в тях е и бъдещето на счетоводната професия ...
Отчети (Архив) 7.2.2017 г. ... на модели на Становища за отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и поделения за проекта на бюджет на УНСС и поделения.               III.Консултиране и подпомагане дейността на органи и длъжностни лица в работата им с обектите на ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... на УНСС   ОТНОСНО:  Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС                          и УНСС и поделения за 2017 г.   Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, ...
Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 3 сем.на обучение, 1-ви сем. 28.11.2016 г. ... .02.2017 9 - 11 БЮДЖЕТ.УПРАВЛ.НА ПРЕДПРИЯТИЕТО Проф. М.ЛАМБОВСКА 306 22.01.2017 9 - 11 Стратегии за интернационализац Доц. ЦВ.СТОЯНОВА 406 4.02.2017 11 - 13 Управление на ...
Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс 3.11.2020 г. ... заменяемост; зона на заменяемост. Карта на безразличие. Бюджетно ограничение. Бюджетна линия. Механизъм на потребителско равновесие при криви на безразличие. Максимизиране на потребителския ефект.   ТЕМА 6: Основи на теорията на производството   Производството като процес. Фактори на ...
доц. д-р Светла Богданова Бонева 16.2.2016 г. ... на инвестиционни проекти“ и „Бюджет и бюджетна политика на ЕС“. Научните интереси на доц. Бонева са в областта на бюджетирането и остойностяването на международни проекти, енергийната политика на ЕС, Европейското пространство за висше образование. Участвала е в международни, ...
Тематичен въпросник за националното състезание по финанси и счетоводство 17.7.2015 г. ... . Комисия за финансов надзор.   Държавен бюджет Възникване на държавния бюджет. Същност на държавния бюджет. Държавният бюджет от правна гледна точка. Държавният бюджет от социално-икономическа гледна точка. Държавният бюджет от политическа гледна точка. Държавният бюджет от финансово-техническа ...
Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс 17.7.2015 г. ... заменяемост; зона на заменяемост. Карта на безразличие. Бюджетно ограничение. Бюджетна линия. Механизъм на потребителско равновесие при криви на безразличие. Максимизиране на потребителския ефект.   ТЕМА 6: Основи на теорията на производството   Производството като процес. Фактори на производството: ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 3.2.2020 г. ... изготвя становища по: - отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения; - проекта на бюджет на УНСС и поделения. Становищата се докладват пред Академичния съвет и пред Общото събрание на университета в техни заседания. Пълните текстове на становищата се предават на Ректора на УНСС и се ...
Докторантурата 22.12.2018 г. ... , титуляр доц. д-р Саша Тодорова Бюджет на времето, титуляр гл. ас. д-р Габриела Йорданова Оценки на социалното въздействие, титуляр доц. д-р Андрей Нончев Социология на миграциите, титуляр доц. д-р Андрей Нончев Кризи и конфликти в съвременните общества, титуляр проф. д-р ...
За нас 13.9.2013 г. ... към момента тираж; освобождаване на оперативен бюджет вследствие на премахването на складовите наличности от нереализирана все още продукция; освобождение на заетите складови помещения, които след модернизация и обновление се превърнаха в основни производствени помещения; възможност за ...
За катедрата 19.5.2020 г. ... заместник-председател на ЕК и еврокомисар по бюджет и човешки ресурси в състава на ЕК (2014-2019 г); еврокомисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и управление на кризисни ситуации в състава на ЕК (2009 - 2014 г.); бивш вицепрезидент и корпоративен секретар на Световната ...
Правилник на КС 7.4.2014 г. ... . изразява становища по проекта за бюджет на УНСС за съответната финансова година, по неговото изпълнение, както и по тяхната целесъобразност, и ги докладва пред Академичния съвет и пред Общото събрание на Университета; 3. участва в проверките по чл. 58а от ЗВО; 4. проверява ...
<span style="display:none">Отчети</span> 11.12.2019 г. ... 1.Ежегоден контрол за финансовите отчети и бюджети на УНСС и поделения.             2.Своевременно разглеждане на подадени до Контролния съвет сигнали и жалби, с извършването на задълбочени проверки, привличането на специалисти за ...
<span style="display:none">СТАНОВИЩА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... - Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2011 г.;             - Проектобюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2012 г.   СТАНОВИЩЕ на Контролния съвет на УНСС   ОТНОСНО:  ...
<span style="display:none">СТАНОВИЩА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 25.6.2015 г. ... съвет на УНСС изготвя становища по проекта на бюджет на университета и изпълнението му и ги докладва пред Академичния съвет и Общото събрание.           Съгласно чл. 11, ал. 1 от Правилника за своята дейност, Контролният съвет  изразява становища по въпроси, ...
Архив на международни конференции и срещи с партньорски организации, чиито организатор и домакин е УНСС 9.2.2012 г. ... на тема: „Дайте своето мнение за по-ефективен бюджет на Европейския съюз” – 06.03.2008 г.; Научна конференция „Авангардни научни инструменти в управлението” в УОБ – с. Равда – 19 -23.09.2008 г.; Двудневен пътуващ семинар „Разпространение на знания в областта на индустриалната собственост в ...
История 3.2.2012 г. ... проекта, финансирани от държавния бюджет за научни изследвания, по поръчки на Министерството на отбраната и други заинтересовани институции, както и в сътрудничество с български и чужди организации. Сред тях са: „Прозрачност на отбранителното планиране и бюджетиране: ...
Бюджет 20.10.2020 г. ... съвет от 30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г.   Трансфер от бюджета Министерството на образованието и науката за Университета за национално и световно стопанство - София, за 2020 г. (съгласно чл. 91 от Закона за висшето ...

Събития

58 results found
50 млн. лева за увеличение на заплатите на университетските преподаватели осигурява правителството 23.9.2020 г. ... милиона лева ще осигурим с новия бюджет за 2021 г. за увеличение на заплатите на преподавателите в университетите“. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на среща с ръководството на Съвета на ректорите, в която участваха вицепремиерът Томислав Дончев и министърът ...
Първите 292 студенти от УНСС получиха стипендиите си за успешно проведен стаж по проект „Студентски практики – Фаза 2” 18.9.2020 г. ... 600 лв. По проекта УНСС има индикативен бюджет за провеждането на 3100 платени практически обучения в рамките на 40 месеца до средата на 2023 г. Кандидатстването и сключването на договори с обучаващи организации и студенти е всекидневно. Основните цели на проекта ...
Платен стаж по проект „Студентски практики – Фаза 2” започнаха първите 110 студенти от УНСС 7.7.2020 г. ... 600 лв. По проекта УНСС има индикативен бюджет за провеждането на 3100 платени практически обучения в рамките на 40 месеца. Сключването на договори с обучаващи организации и студенти е всекидневно. Студентки подписват договорите си за студентска ...
Платен стаж по проект „Студентски практики – Фаза 2” започнаха първите 110 студенти от УНСС 8.6.2020 г. ... 600 лв. По проекта УНСС има индикативен бюджет за провеждането на 3100 платени практически обучения в рамките на 40 месеца. Сключването на договори с обучаващи организации и студенти е всекидневно. Студентки подписват договорите си за студентска ...
Столичният общински съвет ще съдейства за стажантски практики на студенти от УНСС 13.5.2020 г. ... председателят на Постоянната комисия по бюджет и финанси на Столичния общински съвет г-н Георги Георгиев обсъдиха възможностите на съвместна дейност (на снимката долу). Проф. Димитров представи виждането си, че обучението на студентите от УНСС трябва да бъде все ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректорът на УНСС, пред в. „Труд“: „Мислим за онлайн изпити и кандидатстудентска кампания“ 25.3.2020 г. ... затруднения със субсидията от държавния бюджет. Но от тази гледна точка броят на кандидатите ще бъде по-голям от местата за държавна поръчка и очакваме долу-горе същия брой кандидати. Защото УНСС може да гарантира, че учебната година ще стартира нормално от 1 октомври без никакви ...
Ректорът се срещна с новото ръководство на НПСС 9.3.2020 г. ... все още не е получило своя бюджет. Доц. Стоянова също поздрави новото ръководство на НПСС и му пожела успех. Според нея Представителството трябва категорично да постави въпроса за драстичното намаление на приема в УНСС, особено в професионалните направления ...
Кръгла маса „Устойчиво развитие на българската филмова индустрия“ 9.12.2019 г. ... Васева, директор на дирекцията „Бюджет и финансово-счетоводни дейности“. Те представиха поздравителен адрес от името на министъра на културата Боил Банов, в което се казва: „Считам, че наличието на открит и честен разговор за развитието на филмовата индустрия в ...
Кръгла маса „Устойчиво развитие на българската филмова индустрия“ 5.12.2019 г. ... Васева, директор на дирекцията „Бюджет и финансово-счетоводни дейности“. Те представиха поздравителен адрес от името на министъра на културата Боил Банов, в което се казва: „Считам, че наличието на открит и честен разговор за развитието на филмовата индустрия в ...
МИФ 2019. Ден първи. Министър Красимир Вълчев: Перспективите и предизвикателствата пред висшето образование 13.11.2019 г. ... ще бъде намален бюджетът на УНСС за 2020 г., попита министъра гл. ас. д-р Янко Христозов от катедра „Финанси“: - Вие говорихте за финансирането на ВУ. Казахте, че ще се борите срещу масовостта, ще се борите за по-високо качество на ...
Лекция „Трансферно ценообразуване - общи положения и практика в България“ 19.4.2019 г. ... българския бизнес и държавния бюджет. Представителите на „Делойт България“ разясниха предложението за въвеждането на нови правила и законови промени в областта на трансферното ценообразуване във връзка с международните тенденции в ...
Публична лекция на еврокомисаря Мария Габриел на тема „Как да четем в интернет?“ 18.3.2019 г. ... в рамките на следващия бюджет на ЕС да има нова програма – „Цифрова Европа“ - с бюджет от 9 млрд. евро за пет области: изкуствен интелект, киберсигурност, супер компютри, цифрови умения, дигитални иновационни хъбове. Еврокомисарят ...
Българо-китайски център на Шанхайския университет в УНСС 12.12.2018 г. ... правителство е одобрен бюджет за Центъра за финансиране на научноизследователските програми в рамките на инициативата 16+1. Г-н Димитър Абаджиев (бивш консул на България в Шанхай), проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, Prof. XU ...
Семинар „Възможности за бизнес на младите хора по линия на ОСП“ 28.11.2018 г. ... който ще разполага с по-малък бюджет. Проф. д.ик.н. Пламен Мишев През цялата си 56-годишна история ОСП успяваше да се приспособи и така да запази значението си и да има водеща роля в прехода към по-устойчиво селско стопанство на ЕС, отбеляза ...
Проф. Огнян Симеонов e новият председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 8.6.2018 г. ... в парламентарната Комисия по бюджет и финанси преди да бъде избран проф. Симеонов посочи, че новият мандат на комисията трябва да бъде мандат на приемственост и надграждане, който да доведе до възвръщане и надграждане на авторитета на одиторската професия в ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на абсолвентите от специалност „Предприемачество“ 8.1.2018 г. ... с потенциал за растеж, чийто бюджет позволява подкрепата на около 400 проекта за стартиране на бизнес.   Всеки от официалните гости поднесе своите приветсвия, напътствия и пожелания към абсолвентите, отразяващи техния специфичен личен и институционален ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 29.11.2017 г. ... формират 3,14% от БВП при бюджетно годишно финансиране в размер на около 1,4-1,5%. Тоест, системата на културните и творческите индустрии създава 2,5 пъти по-голям дял в БВП от предвиденото за тях в републиканския бюджет. Тенденцията няма да се промени, все ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 29.11.2017 г. ... формират 3,14% от БВП при бюджетно годишно финансиране в размер на около 1,4-1,5%. Тоест, системата на културните и творческите индустрии създава 2,5 пъти по-голям дял в БВП от предвиденото за тях в републиканския бюджет. Тенденцията няма да се промени, все ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 20.2.2019 г. ... формират 3,14% от БВП при бюджетно годишно финансиране в размер на около 1,4-1,5%. Тоест, системата на културните и творческите индустрии създава 2,5 пъти по-голям дял в БВП от предвиденото за тях в републиканския бюджет. Тенденцията няма да се промени, все ...
Кръгла маса на тема „Европейският съюз, Западните Балкани, България“ 13.11.2017 г. ... . Павлова посочи, че следващият бюджет на ЕС ще е на „голям минус“ след излизането на Великобритания от Съюза. Затова и бъдещата финансова рамка, която касае и Западните Балкани, ще бъде един от приоритетите на председателството ни. Тя уточни, че в ...
Встъпителна пресконференция във връзка с изграждането на нов учебен корпус на УНСС 13.10.2017 г. ... .24 лв. и финансиране от държавния бюджет, заложено в тригодишната бюджетна прогноза на МФ и МОН (2017-2019): 7 207 285.04 лв. С тези средства ще се подобри материално-техническата база на най-авторитетния икономически университет в България, посочи Добринка Иванова ...
Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор- 2017“ 21.6.2017 г. ... , председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, г-жа Диана Йорданова, народен представител, заместник председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, г-н Цветан Цветков, председател на Сметната палата, г-жа Горица Грънчарова ...
Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор- 2017“ 21.6.2017 г. ... , председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, г-жа Диана Йорданова, народен представител, заместник председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, г-н Цветан Цветков, председател на Сметната палата, г-жа Горица Грънчарова ...
97 години УНСС 18.5.2017 г. ... в растеж“ и от държавния бюджет. Официални гости на церемонията, с която започна тържеството по случай 97-годишнината от създаването на УНСС, бяха Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството, Деница Николова, заместник-министър на ...
Отразяване в медиите на Първата международна научно-практическа конференция на тема "Дигитални измами и киберсигурност" 18.5.2017 г. ... Политика Общество Финанси Бизнес Бюджет Инфраструктура Туризъм Имоти Еко Технологии Интернет Наука Компютри Комуникации Автомобили Други Футбол Волейбол Баскетбол Тенис Формула 1 Други Кино Култура Музика Здраве и красота Разни Дом и семейство Здравословно Душа и ...
Презентация "Геймърството - удоволствие и бизнес" 29.3.2017 г. ... компютър изискваше сериозен бюджет, проследи Муси Стоянов. С игрите често откриваме по-хубаво място, влизаме в обувките на нарисуваните герои и се запознаваме с източните култури,  посочи той и определи Фейсбук като поредната игра, неразделна част от живота ...
В УНСС започва работа Българо-китайски център за научноизследователски програми и обмен на студенти 24.1.2017 г. ... на Центъра. Одобрен е за първи път бюджет от китайското правителство за Центъра за финансиране на научноизследователските програми в рамките на инициативата 16+1. Центърът ще има два офиса - единият в Университета Джао Тонг, а другият в УНСС. За директори са избрани проф ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 22.12.2016 г. ... с близо един милион лева бюджет за 2017 г. Проф. д.ик.н. Стати Статев представя отчета на ректорското ръководство В учебната дейност УНСС се утвърди като най-големият университет в България, единствен с над 21 хиляди студенти (21 880 за ...
Проект за стратегическо партньорство Eразъм+ ,,Онлайн обучителна платформа по медиация’’ 17.11.2016 г. ... проекта 2016-1-LV01-KA203-022660. Бюджет на проекта: 237 832.00 евро Продължителност на проекта: 32 месеца (01.09.2016 г.-30.04.2019 г ...
Кръгла маса на тема "Новият път на коприната" и Черноморският регион - рискове и възможности" 4.11.2016 г. ... , икономическите фактори и военния бюджет на САЩ. С много примери доц. Чанков проследи регламентите в световните отношения, съотношението на силите, както и „алтернативата на Китай“, тактическото сътрудничество, създаването на евразийски блок, китайската ...
Публична лекция на тема „Бъдещето на счетоводната професия“ 28.6.2016 г. ... и анализа на ICAEW по т.нар. зелен бюджет, очерта ползите от финансовата отчетност и коментира икономическия успех. Лекторът се спря и на създаването на масиви от данни, техните възможности, рискове и правилното им използване, като изтъкна, че в тях е и бъдещето на ...
Вътрешно обучение на счетоводния персонал на университета 16.6.2016 г. ... в счетоводната отчетност на бюджетните организации от 2014 и 2015 г. и тяхното приложение. Най-често допускани пропуски и грешки". По време на обучението Лектори бяха Антоанелла Христова, главен счетоводител, Детелина Димитрова, началник на ...
Наши студенти с призови места от Националния конкурс по одит за студенти "Млад одитор - 2016" 10.6.2016 г. ... , заместник -председател на парламентарната Комисия по бюджет и финанси, и от Милена Христова, управител на „Ейч Ел Би България“ . Ана Мавродиева получава отличията си Третото място в конкурса спечели студентът от УНСС Савомир Ботев, бакалавър в специалност "Финанси и ...
За пореден път студент от Финансово-счетоводния факултет е победител в конкурса "Млад одитор-2016" 10.6.2016 г. ... представител, заместник -председател на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, Цветан Цветков, председател на Сметната палата, Весела Караиванова, подуправител на НОИ, Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, проф.д-р Снежана Башева, декан на ...
Кръгла маса „Предизвикателства пред одиторската професия – нормативна база“ 11.2.2016 г. ... на обсъждането ще бъдат изпратени до Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание ...
Деканът на Финансово-счетоводния факултет на УНСС участва в заседание на Комисията по бюджет и финанси към 43-то Народно събрание 11.11.2015 г. ... на нов Закон за счетоводството в Комисията по бюджет и финанси към 43-то Народно събрание участие взе деканът на Финансово-счетоводния факултет - проф.д-р Снежана Башева ...
Наш студент спечели Националния конкурс „Млад одитор – 2015 г.“ 19.6.2015 г. ... , възпитаничка на УНСС и председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание (на снимката долу). Специална награда бе присъдена и на Радост Рачева, студентка от УНСС. Наградата й бе връчена от доц. Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ. Победителите и официалните гости ...
Участие в Национален конкурс "Млад одитор" 11.6.2015 г. ... са г-жа Менда Стоянова - председател на Комисията по бюджет и финанси на 43-то Народно събрание, г-н Цветан Цветков - председател на Сметната палата на Република България, г-жа Ваня Донева - председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори ...
Международна конференция „Градско земеделие“ с учени и експерти от 21 страни 16.4.2015 г. ... , първата жена зам.-председател на ЕК и еврокомисар по бюджет и финанси Кристалина Георгиева са възпитаници на УНСС, че университетът два пъти получава най-високата оценка от НАОА сред всички български висши училища, че голяма част от випускниците му са на високи позиции в публичната администрация и бизнеса ...
Среща на тема: "А сега накъде?" в условията на спадащ пазар и намаляващ бюджет 2.4.2015 г. ... в условията на спадащ пазар и намаляващ бюджет дадоха отговор представители на Данон Сердика. На срещата в голямата конферентна зала, осъществена със съдействието на Междууниверситетския център  за развитие на кариерата, присъства и Георги Чернев, председател на Софийската ...
Почетният ректор на УНСС е избран за председател на ПГ на АБВ 20.2.2015 г. ... младежта и спорта, член на парламентарната Комисия по бюджет и финанси и на постоянно действащата Подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси. На добър час във високоотговорната Ви работа, господин почетен ...
Научно-практическа конференция „Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения” 24.10.2014 г. ... и приоритети в сектора. Министърът изтъкна, че целият бюджет на ОП „Транспорт“ за тази година е договорен и са разплатени 2,5 милиарда лева, което се равнява на 63% от бюджета. Ректорът и министърът дават началото на конференцията Темата на конференцията е иновативна и ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година 16.9.2014 г. ... на Европейската комисия с важните ресори „Бюджет“ и „Човешки ресурси“. Първокурсниците в аула "Максима" Ректорът пожела на първокурсниците да бъдат последователни и амбициозни, да усвояват знанията със страст и трудолюбие, да се отнасят с уважение към своите ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 8.7.2014 г. ... , д-р Петър Кънев, зам.-председател на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание, Бойко Недялков от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Георги Ранделов от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, генерален директор на Майкрософт България, Ели Анави, директор ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 31.7.2014 г. ... , д-р Петър Кънев, зам.-председател на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание, Бойко Недялков от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Георги Ранделов от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, генерален директор на Майкрософт България, Ели Анави, директор ...
Еврокомисарят Ласло Андор е новият „доктор хонорис кауза на УНСС“ 13.5.2014 г. ... изследвания (Europe 2002), експерт към Комисията по бюджет и финанси на парламента на Унгария, съветник към Световната банка по инициативата SAPRI,  съветник в кабинета на министър-председателя на Унгария и др. В периода 2005-2010 г. е член на Борда на директорите на Европейската банка за ...
Младежки икономически форум 2013 28.11.2013 г. ... в УНСС. Министърът представи философията на бюджет 2014, конфигурирана върху търсенето на конкретни резултати, а именно рестартирането на икономиката и ускоряването на растежа. Само при работеща икономика можем да говорим за устойчивост, стабилност на публичните финанси и фискална дисциплина, ...
Мост между изследванията и практиката в обучението на клъстерни мениджъри 20.9.2013 г. ... рамките на средствата, които МОН управлява чрез своя бюджет, има редица програми и инициативи, които се реализират в посока развитие и подобряване на връзката между общото, професионалното, висшето образование и бизнеса, добави зам.-министърът. Вярвам, че УНСС в ролята си на водещо висше икономическо ...
Младите европейци и новият бюджет на ЕС в дискусионен форум 12.2.2013 г. ... от бюджета на Европейския съюз за 2014-2020 г. е насочено към младите хора? Ще бъдат ли достатъчни шестте милиарда евро за програми за гарантиране на заетост, обучение и образование на завършващите училище или университет? Ще стигнат ли тези средства  за справянето с проблема на 5,5 млн. европейски ...
Международен форум обсъжда икономиките на балканските и източноевропейските страни 15.5.2012 г. ... бяха фокусирани върху приемането на балансиран бюджет в ЕС, асиметричните гранични ефекти от интеграцията, ролята на селското стопанство върху сближаването и разширяването на евросъюза, въпроса за конвергенция, интеграцията в банковия сектор, кризата в ЕС, ролята на паричната политика и уроците от ...
Международен форум обсъжда икономиките на балканските и източноевропейските страни 14.5.2012 г. ... бяха фокусирани върху приемането на балансиран бюджет в ЕС, асиметричните гранични ефекти от интеграцията, ролята на селското стопанство върху сближаването и разширяването на евросъюза, въпроса за конвергенция, интеграцията в банковия сектор, кризата в ЕС, ролята на паричната политика и уроците от ...
Роберт де Конинг бе удостоен с Почетния знак на ректора на УНСС 20.11.2012 г. ... Европейската комисия – главна дирекция „Бюджет“ и национален експерт в дирекция „Финансов контрол“, изнесе публична лекция на тема „Актуално състояние на вътрешния финансов контрол в публичния сектор: поуки и перспективи“ в зала „Тържествена“ на УНСС. ...
УНСС с най-голямо дарение в кампанията „Да напълним Студентски град с книги“ 6.4.2012 г. ... заглавия са "Бюджет на времето", "Дизайн мениджмънт", "Етюди по иновации в масмедиите".  От книгите студентите могат да научат повече за банковото дело, туристическия бизнес, както и за институцията ...
Любен Дилов-син събра пълна аудитория за книгата си "Седем часа разлика" 16.3.2012 г. ... , въпреки скромния му бюджет. Посочи за пример високия рейтинг на „Седем часа разлика". В сериалите е важно да се засегнат проблемите, които съществуват в държавата, сподели сценаристът. Интересно ще е да се направят повече български исторически ...
Филм-импресия „Проект България“ показаха трима студенти по журналистика 12.12.2011 г. ... са заснели филма си с бюджет от... 2,50 лв. за символичните 9 месеца, при доста по-късите периоди от седмица за написване на сценария, десетина дни за снимки в София и околностите й, но доста повече време за монтаж при любителски условия. Във филма ...
Бюджет на УНСС за 2011 г. 29.11.2011 г. ... изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г. Публикуваме бюджета за 2011 г. на Университета за национално и световно стопанство - София (съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от ПМС № 334/29.12.2010 г ...

Предстоящо

6 results found
<b style="color:red">На 17 май ще отбележим 97 години от създаването на УНСС</b> 17.5.2017 г. ... в растеж“ и държавния бюджет. Официални гости ще бъдат Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството, проф. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, и Димитър Дилчев, кмет на район ...
Покана за подготовка на проектни предложения за финансиране на фундаментални научни изследвания и научни изследвания на млади учени - 2016 7.7.2016 г. ... науки. Прогнозният общ бюджет на Конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания –2016 г. е 18 000 000 лв., от които от 9 000 000 лв. (50 % от общия размер) за първия етап на проектите. Най-висок бюджет е заложен за ...
Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области - 2014 г. към фонд "Научни изследвания" към МОН 24.6.2014 г. ... средства Предварителен бюджет на конкурса: 20 900 000 Предварителен бюджет на конкурса за 2014 г.: 11 500 000,00 лв. Разпределение на средствата по приоритетни области: Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и ...
Младежки икономически форум 2013 „Стартирай бизнес в България” 25.11.2013 г. ... на бизнес с нулев бюджет“ и „Кандидатстване по Евро проекти“. До 20 ноември участниците във форума имат възможност да се запишат предварително за пет изключително интересни и интерактивни обучения. На тях студентите ще могат да вземат активно ...
Конкурс на катедра "МИО и бизнес" за решаване на казус 15.3.2012 г. ... вкус и за пиене. Над 50% от общия маркетингов бюджет на компанията за млечни продукти се насочва към българското кисело мляко. "Българско кисело мляко Мейджи" се лансира на пазара чрез всички инструменти на комуникационния микс. Интересно е да се проследят рекламите, посветени на ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене