Обновено: четвъртък, 28 септември 2017 16:10

Програмна акредитация

Професионално направление

ОНС "Доктор" по докторски програми

ОКС

Оценка

Капацитет

Акредитацията е дадена на:

Акредитацията е валидна до:

Внасяне на самооценяващ доклад в НАОА до:

3.8. Икономика

бакалавър, магистър Оценка 9,88

19 500

13 000 ОКС  “Бакалавър”,
6 500 ОКС  “Магистър”
(редовна и
дистанционна форма)

15.07.2013 г.,
шест години

15.07.2019 г.

15.07.2018 г.

3.7. Администрация и управление

бакалавър, магистър Оценка 9,83

4 400

3 000 ОКС “Бакалавър”,
1 400 ОКС  “Магистър”
(редовна и
дистанционна форма)

03.09.2014 г.,
шест години

03.09.2020 г.

03.09.2019 г.

3.6. Право

магистър Оценка 9,19

1 500

28.07.2016 г.,
шест години

28.07.2022 г.

28.07.2021 г.

3.5. Обществени комуникации и информационни науки

бакалавър, магистър Оценка 9,42

580

480 ОКС  “Бакалавър”,
100 ОКС  “Магистър”

23.12.2016 г.,
шест години

23.12.2022 г.

23.12.2021 г.

3.3. Политически науки

бакалавър, магистър Оценка 9,06

940

850 ОКС  “Бакалавър”,
90 ОКС  “Магистър”

03.11.2015 г.,
шест години

03.11.2021 г.

03.11.2020 г.

3.1. Социология, антропология и науки за културата

бакалавър, магистър Оценка 9,03

400

320 ОКС  “Бакалавър”,
80 ОКС  “Магистър”

16.03.2015 г.,
шест години

16.03.2021 г.

16.03.2020 г.

Докторски програми по:

 

 

 

 

 

ПН 3.8 "Икономика"

 

 

 

 

 

Политическа икономия

 

07.07.2014 г.,
шест години

07.07.2020 г.

07.07.2019 г.

Икономика и организация на труда

 

 

07.07.2014 г.,
шест години

07.07.2020 г.

07.07.2019 г.

Световно стопанство и международни икономически отношения

 

 

07.07.2014 г.,
шест години

07.07.2020 г.

07.07.2019 г.

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

 

 

07.07.2014 г.,
шест години

07.07.2020 г.

07.07.2019 г.

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност и анализ)

 

 

07.07.2014 г.,
шест години

07.07.2020 г.

07.07.2019 г.

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов контрол)

 

 

07.07.2014 г.,
шест години

07.07.2020 г.

07.07.2019 г.

Статистика и демография

 

 

07.07.2014 г.,
шест години

07.07.2020 г.

07.07.2019 г.

Приложение на изчислителната техника в икономиката

 

 

07.07.2014 г.,
шест години

07.07.2020 г.

07.07.2019 г.

Икономика и управление (индустрия)

 

 

07.07.2014 г.,
шест години

07.07.2020 г.

07.07.2019 г.

Организация и управление на производството (индустрия)

 

 

07.07.2014 г.,
шест години

07.07.2020 г.

07.07.2019 г.

Икономика и управление (агробизнес, екоикономика)

 

 

07.07.2014 г.,
шест години

07.07.2020 г.

07.07.2019 г.

Маркетинг

 

 

07.07.2014 г.,
шест години

07.07.2020 г.

07.07.2019 г.

Планиране

 

 

07.07.2014 г.,
шест години

07.07.2020 г.

07.07.2019 г.

Икономика и управление (стопанска логистика)

 

 

27.05.2015 г.,
шест години

27.05.2021 г.

27.05.2020 г.

Икономика и управление (търговия)

 

 

27.05.2015 г.,
шест години

27.05.2021 г.

27.05.2020 г.

Икономика и управление (туризъм)

 

 

27.05.2015 г.,
шест години

27.05.2021 г.

27.05.2020 г.

Икономика и управление (транспорт)

 

 

27.05.2015 г.,
шест години

27.05.2021 г.

27.05.2020 г.

Икономика и управление (отбрана и сигурност)

 

 

09.12.2015 г.,
шест години

09.12.2021 г.

09.12.2020 г.

Икономика и управление (недвижима собственост)

 

 

09.12.2015 г.,
шест години

09.12.2021 г.

09.12.2020 г.

Икономика и управление (интелектуална собственост по отрасли)

 

 

09.12.2015 г.,
шест години

09.12.2021 г.

09.12.2020 г.

Организация и управление извън сферата на материалното производство (интелектуална собственост в творческите индустрии)

 

 

09.12.2015 г.,
шест години

09.12.2021 г.

09.12.2020 г.

Икономика и управление (пред-приемачество)

 

 

30.11.2016 г.,
шест години

30.11.2022 г.

30.11.2021 г.

ПН 3.7 "Администрация и управление"

 

 

 

 

 

Социално управление

 

 

03.09.2014 г.,
шест години

03.09.2020 г.

03.09.2019 г.

Администрация и управление (регионално развитие)

 

 

03.09.2014 г.,
шест години

03.09.2020 г.

03.09.2019 г.

Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)

 

 

27.05.2015 г.,
шест години

27.05.2021 г.

27.05.2020 г.

ПН 3.6 "Право"

 

 

 

 

 

Административно право и административен процес

 

 

28.07.2016 г.,
шест години

28.07.2022 г.

28.07.2021 г.

Гражданско и семейно право

 

 

28.07.2016 г.,
шест години

28.07.2022 г.

28.07.2021 г.

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения

 

 

23.05.2013 г.,
пет години

23.05.2018 г.

23.05.2017 г.

Изобретателско, авторско и патентно право

 

 

11.09.2014 г.,
пет години

11.09.2019 г.

11.09.2018 г.

Римско частно право

 

 

11.09.2014 г.,
пет години

11.09.2019 г.

11.09.2018 г.

Наказателно право

 

 

28.07.2016 г.,
пет години

28.07.2021 г.

28.07.2020 г.

Наказателно-процесуално право

 

 

28.07.2016 г.,
пет години

28.07.2021 г.

28.07.2020 г.

ПН 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки"

 

 

 

 

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (медии и комуникации)

 

 

23.12.2016 г.,
шест години

23.12.2022 г.

23.12.2021 г.

Журналистика

 

 

23.12.2016 г.,
шест години

23.12.2022 г.

23.12.2021 г.

ПН 3.3 "Политически науки"

 

 

 

 

 

Политология

 

 

03.11.2015 г.
шест години

03.11.2021 г.

03.11.2020 г.

ПН 3.1 "Социология, антропология и науки за културата"

 

 

 

 

 

Социология

 

 

16.03.2015 г.,
шест години

16.03.2021 г.

16.03.2020 г.

ПН 2.2 "История и археология"

 

 

 

 

 

Стопанска история

 

 

15.04.2015 г.,
шест години

15.04.2021 г.

15.04.2020 г.