Акредитация

e-mail: acreditacia@unwe.bg

Председател
Заместник-председател
Членове

Професионално направление

ОНС "Доктор" по докторски програми

ОКС

Оценка

Капацитет

Акредитацията е дадена на:

Акредитацията е валидна до:

Внасяне на самооценяващ доклад в НАОА до:

Институционална акредитация

бакалавър, магистър, доктор Оценка 9,65

27 040

19.07.2012 г.,
шест години

19.07.2018 г.

19.07.2017 г.

3.8. Икономика

бакалавър, магистър Оценка 9,88

19 500

13 000 ОКС  “Бакалавър”,
6 500 ОКС  “Магистър”
(редовна и
дистанционна форма)

15.07.2013 г.,
шест години

15.07.2019 г.

15.07.2018 г.

3.7. Администрация и управление

бакалавър, магистър Оценка 9,83

4 400

3 000 ОКС “Бакалавър”,
1 400 ОКС  “Магистър”
(редовна и
дистанционна форма)

03.09.2014 г.,
шест години

03.09.2020 г.

03.09.2019 г.

3.6. Право

магистър много добра

1 300

29.04.2010 г.,
шест години

29.04.2016 г.

Внесен доклад-самооценка, очаква се посещение на ЕГ на НАОА

3.5. Обществени комуникации и информационни науки

бакалавър, магистър добра

500

400 ОКС  “Бакалавър”,
100 ОКС  “Магистър”

02.03.2011 г.,
шест години

02.03.2017 г.

Внесен доклад-самооценка, очаква се посещение на ЕГ на НАОА

3.3. Политически науки

бакалавър, магистър Оценка 9,06

940

850 ОКС  “Бакалавър”,
75 ОКС  “Магистър”

03.11.2015 г.,
шест години

03.11.2021 г.

03.11.2020 г.

3.1. Социология, антропология и науки за културата

бакалавър, магистър Оценка 9,03

400

320 ОКС  “Бакалавър”,
80 ОКС  “Магистър”

16.03.2015 г.,
шест години

16.03.2021 г.

16.03.2020 г.

Докторски програми по:

 

 

 

 

 

ПН 3.8 "Икономика"

 

 

 

 

 

Политическа икономия

 

 

07.07.2014 г.,
шест години

07.07.2020 г.

07.07.2019 г.

Икономика и организация на труда

 

 

07.07.2014 г.,
шест години

07.07.2020 г.

07.07.2019 г.

Световно стопанство и международни икономически отношения

 

 

07.07.2014 г.,
шест години

07.07.2020 г.

07.07.2019 г.

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

 

 

07.07.2014 г.,
шест години

07.07.2020 г.

07.07.2019 г.

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност и анализ)

 

 

07.07.2014 г.,
шест години

07.07.2020 г.

07.07.2019 г.

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов контрол)

 

 

07.07.2014 г.,
шест години

07.07.2020 г.

07.07.2019 г.

Статистика и демография

 

 

07.07.2014 г.,
шест години

07.07.2020 г.

07.07.2019 г.

Приложение на изчислителната техника в икономиката

 

 

07.07.2014 г.,
шест години

07.07.2020 г.

07.07.2019 г.

Икономика и управление (индустрия)

 

 

07.07.2014 г.,
шест години

07.07.2020 г.

07.07.2019 г.

Организация и управление на производството (индустрия)

 

 

07.07.2014 г.,
шест години

07.07.2020 г.

07.07.2019 г.

Икономика и управление (агробизнес, екоикономика)

 

 

07.07.2014 г.,
шест години

07.07.2020 г.

07.07.2019 г.

Маркетинг

 

 

07.07.2014 г.,
шест години

07.07.2020 г.

07.07.2019 г.

Планиране

 

 

07.07.2014 г.,
шест години

07.07.2020 г.

07.07.2019 г.

Икономика и управление (стопанска логистика)

 

 

27.05.2015 г.,
шест години

27.05.2021 г.

27.05.2020 г.

Икономика и управление (търговия)

 

 

27.05.2015 г.,
шест години

27.05.2021 г.

27.05.2020 г.

Икономика и управление (туризъм)

 

 

27.05.2015 г.,
шест години

27.05.2021 г.

27.05.2020 г.

Икономика и управление (транспорт)

 

 

27.05.2015 г.,
шест години

27.05.2021 г.

27.05.2020 г.

Икономика и управление (отбрана и сигурност)

 

 

09.12.2015 г.,
шест години

09.12.2021 г.

09.12.2020 г.

Икономика и управление (недвижима собственост)

 

 

09.12.2015 г.,
шест години

09.12.2021 г.

09.12.2020 г.

Икономика и управление (интелектуална собственост по отрасли)

 

 

09.12.2015 г.,
шест години

09.12.2021 г.

09.12.2020 г.

Организация и управление извън сферата на материалното производство (интелектуална собственост в творческите индустрии)

 

 

09.12.2015 г.,
шест години

09.12.2021 г.

09.12.2020 г.

Икономика и управление (предприемачество)

 

 

15.02.2011 г.,
шест години

15.02.2017 г.

Внесен доклад-самооценка, очаква се посещение на ЕГ на НАОА

ПН 3.7 "Администрация и управление"

 

 

 

 

 

Социално управление

 

 

03.09.2014 г.,
шест години

03.09.2020 г.

03.09.2019 г.

Администрация и управление (регионално развитие)

 

 

03.09.2014 г.,
шест години

03.09.2020 г.

03.09.2019 г.

Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)

 

 

27.05.2015 г.,
шест години

27.05.2021 г.

27.05.2020 г.

ПН 3.6 "Право"

 

 

 

 

 

Административно право и административен процес

 

 

 

22.04.2016 г.

Внесен доклад-самооценка, очаква се посещение на ЕГ на НАОА

Гражданско и семейно право

 

 

 

22.04.2016 г.

Внесен доклад-самооценка, очаква се посещение на ЕГ на НАОА

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения

 

 

23.05.2013 г.,
пет години

23.05.2018 г.

23.05.2017 г.

Изобретателско, авторско и патентно право

 

 

11.09.2014 г.,
пет години

11.09.2019 г.

11.09.2018 г.

Римско частно право

 

 

11.09.2014 г.,
пет години

11.09.2019 г.

11.09.2018 г.

Наказателно право

 

 

 

 

Внесен доклад-самооценка, очаква се посещение на ЕГ на НАОА

Наказателно-процесуално право

 

 

 

 

Внесен доклад-самооценка, очаква се посещение на ЕГ на НАОА

ПН 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки"

 

 

 

 

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (медии и комуникации)

 

 

02.03.2011 г.,
шест години

02.03.2017 г.

Внесен доклад-самооценка, очаква се посещение на ЕГ на НАОА

ПН 3.3 "Политически науки"

 

 

 

 

 

Политология

 

 

03.11.2015 г.
шест години

03.11.2021 г.

03.11.2020 г.

ПН 3.1 "Социология, антропология и науки за културата"

 

 

 

 

 

Социология

 

 

16.03.2015 г.,
шест години

16.03.2021 г.

16.03.2020 г.

ПН 2.2 "История и археология"

 

 

 

 

 

Стопанска история

 

 

15.04.2015 г.,
шест години

15.04.2021 г.

15.04.2020 г.

Акредитационна форма на ICAEW за признаване на изпити 

Най-голямата професионална организация на счетоводители в света - Институт на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (Institute of Chartered Accountants in England and Wales-ICAEW), признава всички изпити от първо сертификацинно ниво на студентите от Финансово-счетоводен факултет на УНСС.

В международен план има две професионални организации, които подготвят квалифицирани експерт счетоводители и държат 100 % от пазара на тяхната подготовка - Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)/ и Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Във връзка с реализирането на приоритетните направления на УНСС по НИД (изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес универитетите в Европа; икономически, изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България) и в изпълнение на плановете  за разпределение на целите на УНСС за Финансово-счетоводния факултет за периода 2011-2015 г., утвърдени от Ректора проф. Статев, ФСФ при УНСС разработи проект през последните три години  заедно с Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (Institute of Chartered Accountants in England and Wales-ICAEW) за признаване на изпити за студентите, дипломирали се във ФСФ при УНСС. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (Institute of Chartered Accountants in England and Wales-ICAEW) е най-голямата професионална организация на счетоводители в Европа. Основан е през 1880 г. и има над 144 000 членове.  Обучението и придобиването на квалификациите на ICAEW е организирано на три нива („Сертификати“, „Професионално“ и  „Ниво за напреднали“) с общо 15 модула.

 

Структура на модулите, включени в квалификацията „дипломиран експерт-счетоводител” на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс
(ICAEW ACA qualification)

 

Източник: ICAEW, 2013. “Times are changing… Your Guide to the Latest Evolution of the ACA”, p. 14. (Available at: http://www.icaew.com)

 

Към м. ноември 2015 г. ICAEW призна 100% шестте модула от първо сертификационно ниво за квалификацията „дипломиран експерт-счетоводител” (ICAEW ACA qualification): “Сигурност” (“Assurance”), «Управленска информация» (“Management information”), «Право» (“Law”), «Бизнес и финанси» (“Business and Finance”), «Принципи на данъчно облагане» (“Principles of taxation”) и «Счетоводство» (“Accounting”).  Освен за квалификацията „дипломиран експерт-счетоводител” (ICAEW ACA qualification)  пет от защитените модули (без този по счетоводство) са приложими и за самостоятелната квалификация по „финанси, счетоводство и бизнес” (ICAEW CFAB qualification). Тя е предназначена за тези студенти, които желаят да продължат своето професионално развитие в областта на финансите, счетоводството и бизнеса, но нямат изявен интерес към одиторската професия. За тази квалификация ICAEW изисква задължителното полагане на изпита по модул „Счетоводство”.

В приложената Акредитационна форма на Institute of Chartered Accountants in England and Wales за 2015 г. са посочени модулите и изпитите (учебните програми), които студентите трябва да положат за да им бъдат признати изпитите от ICAEW.

 

Модули от квалификациите на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) с признати изпити,
положени по време на образованието в ОКС „Бакалавър” на специалностите
във Финансово-счетоводен факултет при УНСС