Обновено: понеделник, 26 март 2018 11:10

УНСС №1

Университетът за национално и световно стопанство е най-старият, най-ав­торитетният и най-големият бизнес университет в България и Югоизточна Европа. Усилията на академичното ръководство са насочени към големите цели - университетът, както винаги от създаването си досега, да подготвя елита на страната ни, да бъде лидер в българското висше образование, неделима част от европейското образователно и изследователско пространство и предпочитано място за младите хора, които искат да получат модерно образование, да предлага конкурентоспособни образователни услуги.

През 2012 г. УНСС за втори път (след 2006 г.) получи от Националната агенция за оценяване и акредитация най-високата оценка за следващите шест години сред всички български университети.

В УНСС има осем факултета: Общоикономически, Финансово-счето­во­ден, Управление и администрация, Бизнес факултет, Икономика на инфраструктурата, Междуна­род­на икономика и политика, Приложна информатика и статистика и Юридически; 33 ка­тедри; Отделение "Институт за след­дипломна ква­ли­фи­ка­ция" (с Център за факултативно обучение и Школа за чуждоезиково обучение), Институт по икономика и политики, Институт по творчески индустрии и бизнес, Институт по предприемачество; Център за дис­танционно обучение (с регионални центрове в Хасково и Пловдив), Университетски център по интелектуална собственост, Меж­ду­­уни­вер­си­тет­ски цен­тър за развитие на кариерата и др.

Преподавателите са близо 500, от които 300 - професори и доценти

През 2016 г. УНСС участва в 110 научноизследователски проекта, в т.ч. 103 университетски, 4 национални, финансирани от фонд „Научни изследвания“ към МОН, и 3 международни, финансирани от ЕС. Проведени са 25 университетски научни прояви, от които 14 с международен характер.

Университетът притежава система за управление на качеството на обучение, сертифицирана от Intertek, съгласно международния стандарт ISO 9001:2008.

УНСС има високи конкурентни позиции. Традиционно в уни­верситета има най-много кандидат-сту­денти и рекорден брой от­лич­ници в сравнение с другите висши училища в страната.

УНСС е най-големият български университет с 21 534 студенти, които се обучават в редовна и дистанционна форма в 43 бакалавърски специалности и 108 магистърски специалности, и близо 500 български и чуж­де­странни док­то­ран­ти, които се обучават в 38 докторантски програми.

УНСС е координиращ университет за България в Централ­но­ев­ро­пей­ската инициатива за междууниверситетски връзки, сътрудничи си със 108 университета от цял свят, с които работи по съвместни магистърски програми, научноизследователски проекти, дистанционно обучение, обмен на студенти и преподаватели.

В УНСС е въведена кредитна система, която осигурява възможност за мобилност на студентите както между отделните специалности, така и в други висши училища у нас и в чужбина.

Университетът издава "Алманах", "Годишник" и "Научни трудове", научно списание "Икономически и социални алтернативи" (на български и на английски език) и "Вестник на УНСС" (който се списва от студентите по журналистика).

От създаването си преди 98 години досега преподаватели и възпитаници на УНСС са видни учени, държавни дейци, премиери, министри, депутати, политици, първият български еврокомисар след влизането в сила на Лисабонския договор, посланици, представители на страната ни в авторитетни международни организации, кметове, общественици, бизнесмени, банкери и др. Само през последните години министър-председатели на България са шестима негови випускници, в т.ч. първата жена премиер.

Носители на почетното звание "доктор хонорис кауза на УНСС“ са авторитетни личности от Европа и САЩ, сред които проф. Джоузеф Стиглиц и проф. Пол Кругман, носители на Нобелова награда по  икономика, Франц Фишлер, еврокомисар по земеделието, проф. Вацлав Клаус, президент на Чешката република, проф. Данута Хюбнер, еврокомисар, проф. Франсис Гъри, генерален директор на Световната организация по интелектуална собственост, Жан-Клод Трише, управител на Европейската централна банка, проф. Талеб Рифай, генерален секретар на Световната организация по туризъм към ООН, Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО, и др.