Обновено: четвъртък, 24 август 2017 10:59

Бюджет

Постановление № 374 на Министерския съвет от 29.12.2016 г.
за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.

 

Трансфер от бюджета Министерството на образованието и науката за
Университета за национално и световно стопанство - София, за
2017 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование)
Показатели
СУМА
(в левове)
СУБСИДИЯ - ОБЩО (I+II+III+IV)
20 386 400
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
15 434 510
1. Средноприравнен брoй учащи
16 961
2. Среднопретеглен норматив (лв.)
910
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
303 673
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
4 350 395
1. Стипендии
2 590 895
2. Студентски столове и общежития
1 759 500
IV. СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
297 822

 

Бюджет за 2017 г.

Бюджет за 2016 г.

 


 

Изпълнение на ПМС №136/29.06.2012 г.

 

Отчети за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на УНСС и поделения

 

Отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и поделения за 2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и поделения за 2015 г.

Годишен доклад с финансовите и натурални показатели за 2016 г.

Годишен доклад с финансовите и натурални показатели за 2015 г.

 

Годишен финансов отчет на УНСС и поделения за 2016 г.