Обновено: вторник, 29 октомври 2019 22:33

Бюджет

Постановление № 344 на Министерския съвет от 22.12.2018 г.
за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г.

 

Трансфер от бюджета Министерството на образованието и науката за
Университета за национално и световно стопанство - София, за
2019 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование)
Показатели
СУМА
(в левове)
СУБСИДИЯ - ОБЩО (I+II+III+IV)
24 657 500
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
18 910 913
1. Средноприравнен брoй учащи
16 177
2. Среднопретеглен норматив (лв.)
1 169
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
359 318
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
5 089 413
1. Стипендии
3 390 213
2. Студентски столове и общежития
1 699 200
IV. СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
297 856

 

Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2018 г.


 

Изпълнение на ПМС №136/29.06.2012 г.

 

Отчети за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на УНСС и поделения

 

Годишен финансов отчет на УНСС и поделения за 2018 г.