100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 20 октомври 2020 15:30

Бюджет

Постановление № 381 на Министерския съвет от 30.12.2019 г.
за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г.

 

Трансфер от бюджета Министерството на образованието и науката за
Университета за национално и световно стопанство - София, за
2020 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование)
Показатели
СУМА
(в левове)
СУБСИДИЯ - ОБЩО (I+II+III+IV)
23 962 500
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
18 393 420
1. Средноприравнен брoй учащи
14 954
2. Среднопретеглен норматив (лв.)
1 230
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
404 859
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
4 866 316
1. Стипендии
3 155 316
2. Студентски столове и общежития
1 711 000
IV. СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
297 905

 

Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2018 г.


 

Изпълнение на ПМС №136/29.06.2012 г.

 

Отчети за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на УНСС и поделения

              

Годишен финансов отчет на УНСС и поделения за 2019 г. 

  

Годишен финансов отчет на УНСС и поделения за 2018 г.