Стипендии


 

Съгласно Постановление на МС № 186/22.07.2016 г., публикувано в Държавен вестник бр.59 от 29.07.2016 г.,
в сила от 29.07.2016 г., за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерски съвет от 2000 г.
за условията и реда за предоставяне на стипендии на студенти, докторанти и специализанти
от държавните висши училища и научни организации, стипендии се изплащат
в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.


Word документ Важни указания за кандидатите за стипендия през летния семестър на учебната 2016/2017 г.

Заповед за размер и брой стипендии за летен семестър на учебната 2016/2017 г.

 Word документ Правила за отпускане на стипендии в УНСС

Заявление-декларация за отпускане на стипендия - попълва се в уеб-студент

Word документ Правила за отпускане на награди и помощи в УНСС


Word документИнструкция за условията и реда за предоставяне на стипендии
по проект BG05M2OP001-2.003 - „Студентски стипендии – фаза 1“

Вътрешни правила за предоставяне на стипендии за специални постижения на основание инструкцията
за условията и реда за предоставяне на стипендии по проект BG05M2OP001-2.003 - „Студентски стипендии – фаза 1“

Заповед  № РД09-1813/17.03.2017 г. и график за провеждане на кампанията за кандидатстване
за стипендии за специални постижения за летен семестър на учебната 2016/2017 г.


Word документ Служебна бележка - образец