Стипендии


 

Съгласно Постановление на МС № 186/22.07.2016 г., публикувано в Държавен вестник бр.59 от 29.07.2016 г.,
в сила от 29.07.2016 г., за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерски съвет от 2000 г.
за условията и реда за предоставяне на стипендии на студенти, докторанти и специализанти
от държавните висши училища и научни организации, стипендии се изплащат
в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.


Класирането за стипендии е изнесено в информационна страница "web-студент".

Последен класиран за стипендия по т. 9.2. от Правилата е с бал  30,527.

Последен класиран за стипендия по т. 9.3. от Правилата е с успех 5,71.

Стипендиите на класираните студенти ще се изплатят до 05.04.17 г. за февруари и март.  Следващите стипендии ще се изплащат до 5-то число на месеца, следващ месеца за който се полагат.

Класираните студенти, които нямат активна сметка в банка ДСК, трябва да представят разпечатка на IBAN от банка ДСК в сектор “Стипендии”, стая 1013 до 28 март  2017 г.

Напомняме, че давностният срок за получаване на стипендии, награди и помощи е три месеца, считано от месеца, за който се полагат.Word документ Важни указания за кандидатите за стипендия през летния семестър на учебната 2016/2017 г.

Заповед за размер и брой стипендии за летен семестър на учебната 2016/2017 г.

 Word документ Правила за отпускане на стипендии в УНСС

Заявление-декларация за отпускане на стипендия - попълва се в уеб-студент

Word документ Правила за отпускане на награди и помощи в УНСС

Word документИнструкция за условията и реда за предоставяне на стипендии
по проект BG05M2OP001-2.003 - „Студентски стипендии – фаза 1“

Вътрешни правила за предоставяне на стипендии за специални постижения на основание инструкцията
за условията и реда за предоставяне на стипендии по проект BG05M2OP001-2.003 - „Студентски стипендии – фаза 1“