Стипендии

Европейски стипендии

  График за провеждане на кампанията за кандидатстване за стипендии за специални постижения за зимен семестър на учебната 2016/2017 година

Word документ Инструкция за условията и реда за предоставяне на стипендии от Европейски съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове , по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии - фаза 1”, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020

  Вътрешни правила  за предоставяне на стипендии за специални постижения на  основание инструкцията за условията и реда за предоставяне на стипендии по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии - фаза 1”, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020

Word документ Служебна бележка - образец

 


 

Съгласно Постановление на МС № 186/22.07.2016 г., публикувано в Държавен вестник бр.59 от 29.07.2016 г.,
в сила от 29.07.2016 г., за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерски съвет от 2000 г.
за условията и реда за предоставяне на стипендии на студенти, докторанти и специализанти
от държавните висши училища и научни организации, стипендии се изплащат
в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.


 

Word документ Правила за отпускане на стипендии в УНСС

Заявление-декларация за отпускане на стипендия - попълва се в уеб-студент

Word документ Правила за отпускане на награди и помощи в УНСС