100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 26 юли 2019 15:43

Приемни изпити и балообразуване

Магистърският прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в хартиена или електронна форма.

В зависимост от професионалното направление на придобитата специалност в бакалавърската степен, кандидатите се явяват на тест за икономисти или неикономисти в електронен и/или хартиен формат.

За отделни специалности (с преподаване на английски) се полага и втори кандидатмагистърски изпит по английски език. Кандидатите за специалностите с преподаване на английски език полагат по избор тест (за икономисти или неикономисти на български език) или есе по определена тема на английски език.

За определени специалности (вижте по-долу) е възможно да се кандидатства и чрез есе.

Кандидатите за прием след професионален бакалавър полагат кандидатмагистърски изпит само под формата на есе.

Балообразуване

Балът за класиране на кандидат- студентите по специалностите се образува като сума от следните две оценки:

 • успех от дипломата за завършена степен на висше образование (това е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и средния успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа);
 • оценката от състезателния кандидат-магистърския изпит.

Тест за икономисти


Тест за неикономисти


ЕСЕ

Кандидатстването с есе е алтернатива на полагането на кандидатмагистърски изпит под формата на тест за икономисти или неикономисти.

Целта на есето е да се даде възможност на кандидатите за ОКС "магистър" да демонстрират уменията си за самостоятелно и аналитично мислене, за изразяване на собствена позиция по зададена тема, за излагане и аргументирана защита на авторова теза, за анализ и интерпретация на определена информация и за формулиране на обосновани заключения. От особено значение е също кандидат-магистрите да имат висока обща и езикова култура.

Изпитът е с продължителност 2 часа.

 

ИЗИСКВАНИЯ

1. Социологическо есе

(за специалностите "Бизнес психология и социология" и "Социология"
със специализация "Социални изследвания, анализи и проекти"
)

 

 • Да е ясно, че изразява лична позиция;
 • Да се използват основни понятия и термини от социологията (икономиката, психологията);
 • Да личи, че собствената позиция не е внезапно хрумване, а се основава на информация, която е била набирана и подготвяна чрез анализ на различни източници;
 • Текстът да е грамотно написан и да не оставя впечатление за преразказване на готови литературнокритични оценки;
 • Обемът да е от 5 до 10 ръкописни страници.

 

2. Есе по интелектуална собственост, творчески индустрии и бизнес

(за специалностите "Интелектуална собственост и бизнес",
"Творчески индустрии и бизнес" със специализация "Интелектуална
собственост и бизнес в индустрията" и специалност "Творчески
индустрии и бизнес" със специализация "Интелектуална собственост
и бизнес в културата")

 

 • В есето трябва да бъде изведена ясно формулирана теза;
 • Тезата трябва да бъде убедително аргументирана в изложението;
 • В есето да личи познаване на проблематиката в съответната област на интелектуалната собственост и творческите индустрии;
 • Да се използват коректно основни понятия и термини от системата на интелектуалната собственост;
 • Обемът на есето да е от 4 до 10 ръкописни страници.  
   

3. Есе по тема, свързана с противодействието на корупцията

 (за специалност "Противодействие на корупцията")

 

 • Да потвърждава, че кандидатите могат да открият съдържащия се в зададената тема проблем и са способни да заемат определена позиция, като формулират ясна теза;
 • Да личи, че могат да защитят тезата по разумен и аргументиран начин;
 • Да са налице логическа последователност, яснота и свързаност на изложението;
 • Текстът да е грамотно написан;
 • Да е в обем 5 - 7 ръкописни страници.

 

4. Журналистическо есе

(за специалност "Медии и журналистика"
със специализация "Връзки с обществеността"
и специализация "Бизнес журналистика и продуцентство")

 

 • В есето трябва да бъде изведен конкретен проблем по зададената тема и той да бъде ясно формулиран като теза;
 • Да има добре структурирано изложение и журналистически стил и да се демонстрира логика на разсъжденията в процеса на развитие на темата;
 • Да се представят убедителна фактологическа, логическа и емоционална аргументация в подкрепа на изведената теза;
 • Да бъдат включени подходящи примери в подкрепа на тезата;
 • Да има въздействащо заглавие, интересен увод и силен финал;
 • Правописът и пунктуацията да бъдат отлични;
 • Обемът на есето да бъде 4 - 5 страници ръкописен текст.
 
5. Политологично есе
(за специалност "Политика и бизнес")
 
 • Да е ясно, че изразява лична позиция;
 • Да се използват основни понятия и термини от политическата наука;
 • Да става ясно, че собствената позиция не е внезапно хрумване, а се основава на информация, която е била набирана и подготвяна чрез анализ на различни източници;
 • Текстът да е грамотно написан и да не оставя впечатление за преразказване на готови литературнокритични оценки;
 • Обемът да е от 5 до 10 ръкописни страници.

 

6. Есе по тема от международните отношения

(за специалностите "Международни отношения:
международна публична администрация" и "Национална сигурност"
)

 

 • Да съдържа ясно и синтезирано формулирана теза, която последователно е обосновавана в изложението;
 • Да се отличава със собствено виждане за проблематиката;
 • Да идентифицира причинно-следствени връзки, да съпоставя процеси, проблеми и факти;
 • Да е в обем 5 - 7 ръкописни страници;
 • Да се държи сметка, че се оценяват и стилът, и граматическата корект­ност на работата.

 

7. Есе по определена тема на английски език

(за специалностите с преподаване на английски език)

 

 • Да има подходящо и адекватно съдържание;
 • Да е логически последователно и ясно;
 • Да има свързаност на изложението;
 • Да е представена целенасочена и задълбочена аргументация на тезата;
 • Да показва познаване и правилно прилагане на граматичните норми;
 • Да има удачен подбор на лексика.

 


Кандидатмагистърски изпит
по английски език

Формат на изпита

Тестът е базиран на типове упражнения, които се използват в изпитите CAE (Cambridge Advanced English) и BEC (Business English Certificate). Целта е да се проверят основните езикови умения на кандидатите – за разбиране и правилна интерпретация на писмен или устен текст, за активно използване на граматическите структури и лексикалните единици (най-вече специализирана лексика и идиоматика в областта на актуалните макро- и микроикономически проблеми и фирменото управление). 

Изпитът продължава 120 минути.

Изпитът по английски език за кандидат-магистрите се състои от следните компоненти:

1. Слушане с разбиране (Listening comprehension)

Целта на тази част от изпита е да се проверят уменията на кандидатите да разбират и правилно да интерпретират текстове от различни жанрове и регистри – интервюта, радиопрограми, презентации и лекции, делови или неформални разговори от всекидневната междуличностна комуникация. Това предполага владеене на основните граматически единици и специализирана лексика.

Кандидатите разполагат с време, в което имат възможност внимателно да прочетат задачата по програмата. Записът се пуска два пъти.

Тази част от изпита включва две отделни задачи за слушане:

1.1. Първата задача – така наречената  note completion – изисква довършване на текст, резюмиращ програмата за слушане, чрез попълване на празните полета с до 3 (три) думи или число.

1.2. Втората задача включва въпроси с дадени отговори (multiple-choice questions). Кандидатите разполагат с време, в което имат възможност внимателно да прочетат въпросите и вариантите за отговори. От кандидатите се изисква да посочат единствения верен отговор на база чутото в записа. Всеки въпрос има 4 (четири) варианта за отговор, от които само един е правилният.

2. Четене с разбиране (Reading comprehension)

Задачите за четене с разбиране могат да бъдат два типа. Всеки тест включва една от двете възможни задачи.

2.1. В първия тип упражнение – gapped text – от текст на икономическа или бизнес тематика са извадени от 6 до 10 изречения, които са дадени след текста заедно с едно излишно изречение (т.нар. дистрактор). Задачата е да бъдат поставени на правилното място, за да се постигне смислова кохерентност на параграфите. Едно изречение остава излишно.

2.2. Вторият тип задачи изисква от кандидатите да свържат 5 (пет) отделни абзаца с 8 (осем) изречения, които са кратки резюмета на тема, дискутирана в абзаца. Всяко изречение следва да бъде свързано с/отнесено към един абзац, т.е. няма излишни изречения.

3. Граматика и лексика  (Use of English)

В тази част на теста се включват 2 (две) от възможни 3 (три) типа упражнения, с които се проверява нивото на владеене на граматическите структури и лексикалните единици. Тази част показва и доколко кандидат-магистрите безпроблемно интерпретират и свободно боравят със специализирани издания – академичен текст или периодика на икономическа или бизнес тематика.

3.1. Словообразуване – word formation. Предлага се текст, включващ празни полета, всяко от които представлява определена дума. В края на полето е дадена сродна дума, "подсказваща" промените, които следва да се направят в нейната структура с цел да се получи смислено изречение. 

3.2. Задача със затворени въпроси – multiple choice cloze. Целта на този тип упражнение е да се провери разбирането на дълъг текст, включително отделни детайли в него, отношението на автора към дискутирания въпрос и цялостното послание. Текстът има 10 (десет) липсващи лексикални единици и за всяка от тях има предложени 4 (четири) варианта. Предложените варианти са сходни по значение или употреба, но само един е подходящ и верен в дадения контекст.

3.3. Задача с отворени въпроси – open cloze. Предлага се текст, включващ празни полета, в които следва да се попълни лексикална единица в правилната граматическа форма в зависимост от  синтактичната ? функция.

NB! Всички отговори трябва да бъдат прехвърлени върху лист за отговори и единствено този лист се проверява и оценява.

4.  Писане на есе

Есето е на актуална икономическа или бизнес тематика. В обем от 200 – 250 думи кандидатът трябва да изложи собствено виждане или позиция, да посочи аргументи в подкрепа на своята теза или  в защита на дадено твърдение.