Обновено: четвъртък, 27 юни 2019 12:35

Кандидатстудентски изпити

За да кандидатствате в УНСС, трябва да положите:

1. ЕДИНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ (на хартиен носител ЕПИ и/или електронен на компютър ЕлЕПИ). Провежда се под формата на тест, състои от две части и включва три модула:

І. Обща част:

Примерен тест - обща част

ІІ. Специална част – по избор (40 въпроса):

Продължителността на изпита е 3 астрономически часа.    

 

2. Тест по чужд език– английски, немски, френски, испански и руски (на хартиен носител и/или електронен на компютър). На него се явяват кандидат-студенти, които искат да учат в професионални направления/поднаправления, за които задължително се полага изпит по съответния чужд език. Тестът се състои от четиридесет въпроса, разделени на три модула:

 • разбиране при четене
 • лексика
 • граматика

Първите два модула съдържат по 10 изпитни задачи, а третият - 20 изпитни задачи. Продължителността на теста е 2 (два) астрономически часа

Примерен тест по английски език

Примерен тест по руски език

Примерен тест по немски език

Примерен тест по испански език

Примерен тест по френски език
 

3. Журналистика - изпитът включва: (1) оценка от матура по български език и литература, която по желание на кандидата може да се замени с оценки от ЕПИ, модули „Бълагрски език и езикова култура“ и „Български език и литература“; (2) събеседване с кандидатите.

4. За приемни изпити в УНСС за дистанционно обучение в РЦДО – Хасково се признават оценките и от държавен зрелостен изпит (матура) за завършилите през 2008 г. и следващи години, съответстващи на следните предмети: български език и литература, математика, география и икономика, история и цивилизация.

5. На първенците от национални олимпиади по български език и литература, математика, история и цивилизация, география и икономика, завършващи средно образование през годината, в която се провежда олимпиадата и получили оценка отличен 5.50 до 5.99, тези оценки се признават за резултат от конкурсен изпит в УНСС за всички професионални направление/поднаправления.

6. Лауреатите на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се приемат без конкурсен изпит, когато изпитът (модул 3) по желаното от тях професионално направление/поднаправление съвпада с предмета на олимпиадата. 

7. Участници в национални състезания и национални конкурсиЕПИ и тест по чужд език на хартиен носител

Кандидат-студентите са задължени да се явят на изпит не по-късно от 8.30 (ако изпитът започва в 9.00 часа) или 13.30 часа (ако изпитът започва в 14.00 часа) в определената сграда и зала.

Те задължително носят със себе си компютърна разпечатка с входящия номер, документ за самоличност (лична карта) и химикалка, пишеща синьо.

По време на изпитите се допуска използването само на Справочник по математика за единния приемен изпит в УНСС.

Всеки кандидат-студент получава комплект материали, който съдържа: тестова книжка и голям плик, който съдържа карта за отговори, малък празен плик, калъфче с логото на УНСС, в което има: линийка и 2 броя черни тънкописци за попълване на картата за отговори. Ако някой от тези материали липсва или е повреден, кандидат-студентът уведомява квесторите.

Писмените състезателни изпити са анонимни.

На картата за отговори верните отговори се отбелязват само с осигурен за целта черен тънкописец. Не се разрешава поставянето на други знаци.

Кандидат-студентът има право само на една карта за отговори и всяка грешка или неправилно маркиране на отговори са за негова сметка.

Попълвайте плътно отговорите в кръгчетата. Внимавайте да не излизате извън кръгчето, което сте избрали за верен отговор - така ще избегнете грешки при сканирането на вашата карта.

Не е позволено изтриване, забелване и всякакви други средства за корекция в картата за отговори.      

В полетата за отговори е позволено маркиране само вътре в кръгчетата за отговори.

Не се допускат обжалване и преразглеждане на картата при неправилно маркиране.

За всяка грешка и неправилно маркиране отговорността е ваша.

Когато определите верния според вас отговор, маркирайте съответната главна буква  с осигурения за целта черен тънкописец.

Вижте как:

Помнете, че всеки въпрос има само един верен отговор и затова в реда от кръгчета трябва да маркирате само една от посочените главни букви.

Маркирането на повече от един отговор не ви носи точки, дори единият от тях да е верен.

Всеки верен отговор носи 4 точки, всеки грешен – минус 1, а всеки немаркиран – 0 точки.  Маркирането на повече от един отговор не носи точки, дори когато единият от тях е верен.

На контролната карта (най-долу под перфорацията на картата за отговори) се попълват личните данни с химикалка, пишеща синьо. Коректното попълване гарантира правилното идентифициране на резултатите от изпита.

До картата с отговори няма публичен достъп.

Книжката с теста служи за чернова. В нейната дясна част може да се правят бележки и със син химикал.

Книжката с теста не е официален документ и няма да бъде проверявана. До нея няма публичен достъп. Не се разрешава ползването на калкулатори.

По време на конкурсните изпити се забранява внасянето и ползването на мобилни телефони, пейджъри и друга съобщителна техника от кандидат-студентите. При неспазване на забраната писмената работа се анулира.

Кандидат-студентите, които са се явили след началото на изпита, не се допускат до участие в конкурса.

При доказано преписване или опит за преписване, внасяне на материали, свързани с конкурсния изпит, както и при нарушаване анонимността на конкурса, писмената работа на кандидат-студента се анулира от съответната комисия, като кандидатът се лишава от участие в класирането.     

При неспазване на което и да е изискване от указанията за попълване на теста работата се анулира.

Писмената работа се анулира, когато кандидат-студентът не отбелязва  с осигурения за целта черен тънкописец в картата за отговори.

Работата се анулира и когато:

 • върху баркода е драскано;
 • драскано е върху празните полета между отговорите;
 • направен е опит да се изтрие вече маркиран отговор;
 • картата за отговори е сгъната;
 • повече от еднократно е прегъната контролната карта.

След обявяване на края на изпита, ако кандидат-студентът продължава да работи върху теста, работата се анулира.

Кандидат-студентът предава получения в началото на изпита плик с цялото съдържание на отговорника на залата, който в негово присъствие сверява правилно ли е попълнена контролната карта с имената и входящия номер. След това контролната карта се запечатва в малкия плик от кандидат-студента и той изчаква запечатването на големия плик с писмената му работа. Напуска залата и сградата.


ЕлЕПИ и електронен тест по чужд език

ЕлЕПИ и електронния изпит по чужд език се провеждат в ден и час, определени от компютърното разпределение на кандидат-студента при подаване на регистрационната карта.

Кандидат-студентите са длъжни да се явят 30 минути преди началото на изпита в определената зала. Те задължително носят със себе си компютърна разпечатка с входящия номер, документ за самоличност (лична карта) и химикалка, пишеща синьо.

По време на изпита се допуска използването само на "Справочник по математика за единния приемен изпит в УНСС".   

Личните вещи се съхраняват в индивидуален сейф на входа на залата.

Всеки кандидат-студент получава кратка инструкция за работа.

За начало на изпита се счита регистрирането на кандидат-студента в компютърната система.

Регистрирането се извършва чрез въвеждането на екрана на компютъра на:

 • изпит;
 • ЕГН;
 • регистрационен номер.

Регистрирането трябва да приключи до 15 минути от обявяването на изпита.

Основният екран, с който работят кандидат-студентите, служи за отговаряне на въпросите. Екранът се състои от 3 (три) части:

 • Идентификационна част, която съдържа:
  • данните на кандидат-студента;
  • датата и началния час на изпита;
  • оставащото време до края на изпита;
  • номера на индивидуалния електронен изпит, на който се явява кандидат-студентът.
 • Навигационна част - за избор на въпрос. Представлява последователност от двойки редове, като на първия са записани "Номера на въпросите" и последователно 20 номера на въпроси, на втория ред - "Дадени отговори".
 • Съдържание на отделния въпрос - появява се след кликване върху номер на въпрос от навигационната част. След съдържанието на въпроса най-отдолу се появяват петте възможни отговора.

Групата от 6 (шест) бутона осигурява възможността винаги един от тях да бъде избран.

Верният отговор се посочва чрез избор на един от първите пет бутона. Шестият бутон анулира вече избрания отговор или оставя въпроса без отговор. Избраният отговор може да се променя.

Изпитът приключва:

 • по желание на кандидат-студента с натискане на бутона "Край на изпита";
 • автоматично, след изтичане на времето за провеждане на изпита.

Изпитът се анулира при:

 • опит за спиране или рестартиране на индивидуалния компютър на кандидат-студента;
 • опит за стартиране на друго приложение, различно от това на изпита;
 • неспазване на пълен ред и тишина;
 • опит за влизане в разговор с други кандидат-студенти;
 • неспазване на изискванията и указанията на квесторите.

Резултатите от електронните изпити се обявяват до два работни дни след края на всяка сесия (края на съответния месец), в уебсайта на УНСС.


Журналистика

Изпитът по журналистика протича под формата на събеседване с изпитната комисия по определени актуални теми от съвременния обществено-политически, икономически и културен живот. Неговата цел е да покаже комуникативните умения, обществено-политическата информираност, езиковата култура и възможности за творческо мислене на кандидатите.

По желание на кандидатите, държалите ДЗИ (матура по БЕЛ), могат да се освободят от ЕПИ-модул 1 Български език и езикова култура и модул 3 БЕЛ, като за оценка от приемния изпит им се признава оценката от матурата. Същите могат да се явят и на ЕПИ или ЕлЕПИ, като за класирането се зачита по-високата оценка.

Темите за събеседването се подбират от дискутираните в българските медии. Те се формулират по начин, който дава възможност за творческа и авторска изява в актуална, обществено значима тема от следните области:

 • Власт и общество (конституция, парламент, правителство, съдебна система, гражданско общество, човешки права, сигурност и обществен ред).
 • Икономика (национално и световно стопанство).
 • Международни отношения (външна политика, евроинтеграция, отбрана и сигурност).
 • Труд и социална политика.
 • Образование и наука.
 • Здравеопазване.
 • Култура и медии.
 • Деца, младеж, спорт.

Устен изпит

Устни изпити се разрешават само за незрящи кандидат-студенти или такива с парализа, която възпрепятства полагането на писмен конкурсен изпит. За тази цел те подават молба до ректора, придружена с копие на решението на ТЕЛК. Изключения не се допускат под никаква форма.

Устният изпит се провежда по програмите на съответните специални части от ЕПИ модул 3 - "География на България", "История на България", "Български език и литература".

Устните изпити се провеждат само през м. юли от комисии, съставени в деня на изпита.


Балообразуване

Професионални направления/ поднаправления

Балообразуване по професионалните направления/поднаправления - 
редовно обучение в УНСС

Среден успех от дипломата

Оценка от ЕПИ/ДЗИ

1. Икономика

1.1. Поднаправление

„Икономика и бизнес“

Среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

1.2. Поднаправление

„Икономика, общество и човешки ресурси“

Среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

1.3. Поднаправление

„Икономика и инфраструктура“

Среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

1.4. Поднаправление

 „Икономика с чуждоезиково обучение“

Среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно), и оценката по чужд език от положен приемен изпит, умножена с коефициент 1 (едно), или оценката от ДЗИ (матура) по чужд език, умножена с коефициент 0,5 (нула цяло и пет десети)

1.5. Поднаправление

„Икономика с преподаване на английски език

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно), и оценката по английски език от положен приемен изпит, умножена с коефициент 1 (едно), или оценката от ДЗИ (матура) по английски език, умножена с коефициент 0,5 (нула цяло и пет десети)

1.6. Поднаправление

„Финанси, счетоводство и контрол“

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

1.7. Поднаправление

„Приложна информатика, комуникации и иконометрия“

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

2.Администрация и управление

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

3. Политически науки

3.1. Поднаправление "Международни отношения"

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно), и оценката по чужд език от положен приемен изпит, умножена с коефициент 1 (едно), или оценката от ДЗИ (матура) по чужд език, умножена с коефициент 0,5 (нула цяло и пет десети)

3.2. Поднаправление "Политология"

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

4. Социология, антропология и науки за културата

4.1.Поднаправление „Социология/икономика и общество“

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

5. Обществени комуникации и информационни науки

 

5.1.Медии и журналистика

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Удвоената оценка от модул 1 и 3 Български език и езикова култура и български език и литература или ДЗИ (матура) по български език и литература, удвоената оценка от събеседване по журналистика 

5.2.Медия икономика

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

6. Право

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Удвоената оценка от модул 1 и 3 Български език и езикова култура и български език и литература, утроената оценка на модул 3 История на България


ЗАБЕЛЕЖКА:  За класиране в професионално направление/поднаправление, когато се изисква приемен изпит по основен предмет и приемен изпит по чужд език и се получи съчетание на оценка от приемен изпит и оценка от държавен зрелостен изпит, формирането на състезателен бал става, като всяка една от оценките участва със съответния коефициент.

Професионални направления / поднаправления

Балообразуване по професионалните направления/поднаправления - дистанционно обучение в УНСС

среден успех от дипломата

Оценка от ЕПИ/ДЗИ

1. Икономика

1.1. Поднаправление “Икономика , общество и човешки ресурси”

1.1.1. Икономика - дистанционно

Среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

1.2. Поднаправление “Икономика и инфраструктура”

1.2.1. Маркетинг - дистанционно

Среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

1.3. Поднаправление “Финанси, счетоводство и контрол”

1.3.1.Счетоводство и контрол - дистанционно

1.3.2.Финанси - дистанционно

Среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

2. „Администрация и управление”

2.1. Мениджмънт и администрация - дистанционно

Среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

 

 

Професионални направления/поднаправления

Балообразуване по професионалните направления/поднаправления в Регионален център за дистанционно обучение - гр. Хасково

среден успех от дипломата

Оценка от ЕПИ/ДЗИ

1. Икономика

1.1. Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“

1.1.1. Икономика - дистанционно

Среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

1.2. “Финанси, счетоводство и контрол“

1.2.1. Счетоводство и контрол - дистанционно

Среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

2. „Администрация и управление“

2.1. Мениджмънт и администрация - дистанционно

Среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)