Обновено: понеделник, 18 септември 2017 16:33

Акредитация ICAEW

Акредитационна форма на ICAEW за признаване на изпити 

Най-голямата професионална организация на счетоводители в света - Институт на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (Institute of Chartered Accountants in England and Wales-ICAEW), признава всички изпити от първо сертификацинно ниво на студентите от Финансово-счетоводен факултет на УНСС.

В международен план има две професионални организации, които подготвят квалифицирани експерт счетоводители и държат 100 % от пазара на тяхната подготовка - Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)/ и Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Във връзка с реализирането на приоритетните направления на УНСС по НИД (изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес универитетите в Европа; икономически, изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България) и в изпълнение на плановете  за разпределение на целите на УНСС за Финансово-счетоводния факултет за периода 2011-2015 г., утвърдени от Ректора проф. Статев, ФСФ при УНСС разработи проект през последните три години  заедно с Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (Institute of Chartered Accountants in England and Wales-ICAEW) за признаване на изпити за студентите, дипломирали се във ФСФ при УНСС. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (Institute of Chartered Accountants in England and Wales-ICAEW) е най-голямата професионална организация на счетоводители в Европа. Основан е през 1880 г. и има над 144 000 членове.  Обучението и придобиването на квалификациите на ICAEW е организирано на три нива („Сертификати“, „Професионално“ и  „Ниво за напреднали“) с общо 15 модула.

 

Структура на модулите, включени в квалификацията „дипломиран експерт-счетоводител” на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс
(ICAEW ACA qualification)

 

Източник: ICAEW, 2013. “Times are changing… Your Guide to the Latest Evolution of the ACA”, p. 14. (Available at: http://www.icaew.com)

 

Към м. ноември 2015 г. ICAEW призна 100% шестте модула от първо сертификационно ниво за квалификацията „дипломиран експерт-счетоводител” (ICAEW ACA qualification): “Сигурност” (“Assurance”), «Управленска информация» (“Management information”), «Право» (“Law”), «Бизнес и финанси» (“Business and Finance”), «Принципи на данъчно облагане» (“Principles of taxation”) и «Счетоводство» (“Accounting”).  Освен за квалификацията „дипломиран експерт-счетоводител” (ICAEW ACA qualification)  пет от защитените модули (без този по счетоводство) са приложими и за самостоятелната квалификация по „финанси, счетоводство и бизнес” (ICAEW CFAB qualification). Тя е предназначена за тези студенти, които желаят да продължат своето професионално развитие в областта на финансите, счетоводството и бизнеса, но нямат изявен интерес към одиторската професия. За тази квалификация ICAEW изисква задължителното полагане на изпита по модул „Счетоводство”.

В приложената Акредитационна форма на Institute of Chartered Accountants in England and Wales за 2015 г. са посочени модулите и изпитите (учебните програми), които студентите трябва да положат за да им бъдат признати изпитите от ICAEW.

 

Модули от квалификациите на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) с признати изпити,
положени по време на образованието в ОКС „Бакалавър” на специалностите
във Финансово-счетоводен факултет при УНСС