100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 20 октомври 2020 18:53

Вътрешни актове

Правилник за дейността на УНСС

Политика по качеството

Правилник за учебната дейност

Правилник за устройството и дейността на Центъра за дистанционно обучение на УНСС

Правилник за научноизследователската дейност на УНСС

Правилник за организацията и провеждането на конкурси за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в УНСС

Правилник за признаване на придобито висше образование на ОКС "бакалавър" и "магистър" и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Правила за признаване на придобити в чужбина степени, съответстващи на образователната и научна степен "доктор" или на научната степен "доктор на науките"

Етичен кодекс на УНСС

Колективен трудов договор на УНСС

Указания относно удължаването на трудовите правоотношения с хабилитирани преподаватели в УНСС при навършване на 65-годишна възрастДруги вътрешни актове - admin.unwe.bg