Обновено: понеделник, 27 ноември 2017 10:24

Евростипендии

 

 

Документи за Стипендии от Европейски съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии - фаза 1”, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 се приемат в Центъра за прием на документи съгласно приложения график, определен със заповед на Министъра на образованието и науката № РД-09-5490/25.10.2017 г.

 

-------------------------------------------------------

 

PDF документ График за провеждане на кампанията за кандидатстване за стипендии за специални постижения за ЗИМЕН семестър на учебната 2017/2018 година

Word документСлужебна бележка - образец

PDF документ Вътрешни правила за предоставяне на стипендии за специални постижения на основание инструкцията за условията и реда за предоставяне на стипендии по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии - фаза 1”, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020