Обновено: четвъртък, 19 септември 2019 16:33

График и условия

 

PDF документ Важни указания и график за провеждане на кампанията за кандидатстване за стипендии  за зимен  семестър на учебната 2019/2020 година

PDF документ Заповед за размер и брой стипендии за зимен семестър на учебната 2019/2020 година

PDF документ Правила за отпускане на стипендии в УНСС

 Заявление-декларация за отпускане на стипендия - попълва се в уеб-студент

Word документ Правила за отпускане на награди и помощи в УНСС


Съгласно Постановление на МС № 186/22.07.2016 г., публикувано в Държавен вестник бр.59 от 29.07.2016 г., в сила от 29.07.2016 г., за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерски съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студенти, докторанти и специализанти от държавните висши училища и научни организации, стипендии се изплащат в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.