Бакалаври

Направления и специалности

Търсене
Форма на обучение
Град
Език на преподаване
Тип плащане
Не бяха открити направления и специалности, които да отговарят на Вашите критерии. Опитайте отново!

Поднаправление: Икономика и бизнес

Специалност Аграрен бизнес

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Аграрен бизнес

Професионално направление/поднаправл.

Икономика/Икономика и бизнес

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

Редовна форма, 4 години

Форма на дипломиране

Държавен изпит

Такси

231 лв


Цели на обучението 

Специалност Аграрен бизнес осъществява подготовка на висококвалифицирани икономисти за работа в аграрния сектор. Обучението включва знания и умения в следните основни области: аграрна икономика; национална, европейска и международна аграрна политика; правна рамка и регулация  на агробизнеса; маркетингови проучвания; продукти, пазари и конкуренция в агробизнеса; анализ и оценка на технологични решения и варианти за усъвършенстването им; разработки на стратегии и оперативни бизнес планове; планиране и контрол на разходи по продукти и дейности; управление на ресурси и технологии във фамилни стопанства, агрофирми, малкия, средния и едър бизнес; стратегии за продажби в агробизнеса; оценяване на аграрни проекти и на ресурси; разработване на компютърни приложения; управленски дейности и практики в агробизнеса.

Студентите от специалността имат възможност да получат профилирана, специализирана подготовка по: търговия със земеделски продукти; аграрно преприемачество; управление на малък и семеен агробизнес; организационно поведение; развитие на селските райони; управление на земеделските кооперации; екологични и други аспекти на агробизнеса, в т.ч. и по устойчивото му развитие и др.

Предимства на обучението по специалността са: комплексна подготовка по икономическите и управленските аспекти на аграрния сектор; задълбочена подготовка по методологията и методика за обосноваване на решения, насочени към устойчиво, аграрно развитие; избор на изучаваните дисциплини за профилиране в желани области.

Полета на професионална реализация

Завършили специалност Аграрен бизнес се реализират в: производствената сфера като мениджъри на еднолични и дружествени агрофирми, арендни стопанства, земеделски кооперации и др.; сектора на преработка на селскостопански продукти като специалисти икономисти и експерти по аграрен бизнес; областта на търговията като маркетолози и брокери на земеделски и хранителни стоки; обслужващата сфера като мениджъри и икономисти на земеделски обслужващи предприятия; неправителствени, браншови и регионални организации и съюзи като специалисти и експерти по аграрен бизнес; национални държавни органи като специалисти  и експерти в Министерство на земеделието и горите, Министерство на околната среда и водите, Фонд “Земеделие”, Агенция САПАРД, специализирани структури за администриране и контрол на Европейския фонд за гарантиране на земеделието и др.; регионални държавни органи като специалисти икономисти в областните и общинските служби; сферата на научната и консултантската дейност –консултанти по аграрен бизнес, преподаватели в университети и изследователи в Националния център за аграрни науки; финансов и банков сектори като специалисти по аграрен бизнес –  оценители на аграрни проекти, биологични фондове и на земеделски земи.

Завършилите специалността придобиват умения за: разработване на управленски решения в областта на аграрния бизнес; разбиране на и участие в съвременните аграрни пазари; познаване и използване на аграрни политики и механизми за подкрепа; съобразяване със социалните и екологичните аспекти на аграрния сектор; разработване и и управление на агробизнес проекти; използване на модерни комуникации и работа в екип. 

Анотации:
Анотации:
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Бизнес икономика

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Бизнес икономика

Професионално направление/поднапр.

Икономика/Икономика и бизнес

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

Редовно обучение, 4 години

Форма на дипломиране

Държавен изпит

Такси

231 лв.

Цели на обучението

Разработена със съдействие на бизнеса и чуждестранни партньори, специалността осигурява конкурентни предимства на подготвяните висококвалифицирани специалисти по бизнес анализи и оценки, планиране, организиране и контрол на ресурси и процеси, управление на инвестиции, човешки ресурси и маркетинг в компании на реалната икономика.
Професионална реализация
Завършилите специалността могат да работят и да се реализират като: бизнес анализатори на ресурси, дейности и процеси във фирми; аналитични специалисти по бизнес планиране, маркетинг, управление на човешките ресурси, управление на инвестиции и иновации в бизнес организации; експерти в консултантски организации и научноизследователски организации; кредитни експерти в банкови и други финансови институции; икономически експерти в държавната администрация. 
Анотации:
Анотации:
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Екоикономика

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Екоикономика

Професионално направление/поднаправл.

Икономика/Икономика и бизнес

ОКС

Бакалавър

Форма и продължителност на обучението

Редовна форма, 4 години

Форма на дипломиране

Държавен изпит

Такси

231 лв.

Цели на обучението

Специалност „Екоикономика“ осигурява качествена, многофункционална подготовка на икономистите – бакалаври за анализиране, оценяване, планиране, организация и контрол на използването и опазването на природните ресурси в бизнес организациите и регионите.

Тематичното съдържание на професионалното и специалното обучение включва знания и умения в следните основни области: икономика на околната среда и природните ресурси; ресурсен мениджмънт; екология; екологична политика.

Студентите от специалността имат възможност да получат профилирана, специализирана подготовка по: природоползване и регионално развитие; оценка и пазари на природни ресурси; социална екоикономика; моделиране на еко-икономически системи; управление на проекти и на конфликти; устойчиво развитие; пространствени анализи; екотуризъм.

Предимства на обучението по специалността са: комплексна подготовка – екологична, социална, икономическа, бизнес по проблемите на използване и опазването на природните ресурси; развиване на методологически и методически умения за обосноваване на решения, насочени към устойчиво, екологосъобразно използване на природните ресурси; изборност на изучаваните дисциплини, позволяваща профилиране в желани области.
Поле/та на професионална реализация

Завършилите специалността бакалаври се реализират като: мениджъри по управление на екологична инфраструктура на различните нива на управление в публичния сектор; специалисти по публично-частно партньорство при използване на природните ресурси; мениджъри и консултанти по оценка и управление на екологични проекти; консултанти и контрольори на системата за управление на качеството на околната среда (ИСО-14001); оценители на земеделски земи и биологични фондове в консултантски и други компании; специалисти – връзки с обществеността по проблемите на околната среда; експерти в Министерство на земеделието и горите, Министерство на околната среда и водите и др.; експерти по екологични проблеми в неправителствени, браншови и други организации и съюзи; изследователи и преподаватели в научни институти и университети.

Завършилите специалността развиват умения за: обосноваване на управленски решения в областта на природоползването  и оценката на природните ресурси; създаване на прогнози и сценарии за опазване на околната среда; разработване, оценяване и управление на екологични проекти; ползване на модерни комуникации и работа в екип. 
Анотации:
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Индустриален бизнес

Подготвя висококвалифицирани специалисти със задълбочени познания за съвременните индустриални организации и институции и умения за изпълнение на специализирани и комплексни функции по анализа, оценката и управлението на процеси и дейности в индустриалните фирми, включително по обосновката на управленски решения.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: “Бизнес мениджмънт”, “Иновации в бизнеса”, “Управление на човешките ресурси”, “Финансиране на бизнеса”, “Индустриална икономика”, “Фирмена организация”, “Системи за управление на качеството”, “Банково дело”, “Счетоводство на бизнес организацията”, “Фирмено планиране”, “Застраховане”, “Фирмена организация”, “Анализ на разходите”, “Логистични системи”, “Фирмена сигурност и икономическо разузнаване” и др.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: “Управление на инвестициите”, “Управление на маркетинга”, “Творчески индустрии и бизнес”, “Вътрешен контрол и вътрешен одит”, “Управление на инвестициите”, “Търговско право”, “Счетоводство на предприятието”, “Данъчно облагане и данъчен контрол”, “Икономическа политика на ЕС”, “Мотивационни техники и практики”, “Рекламен мениджмънт”, “Индустриални отношения”.

Завършилите специалността могат да работят във: малки, средни и големи индустриални фирми, развойни институти и звена в сферата на индустрията, отдели по кредитиране на банки, консултантски фирми и др.

Анотации:
Анотации:
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Мениджмънт на недвижимата собственост

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Мениджмънт на недвижимата собственост

Професионално направление/поднаправление

Икономика/Икономика и бизнес

ОКС

„бакалавър“

Форма и продължителност на обучение

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса

231 лв.

Цели на обучението

Основната цел е подготовката на студенти за успешна реализация в сферата на създаването, придобиването, използването и трансформирането на различни видове обекти на недвижимата собственост – жилищни и нежилищни (търговски, индустриални, логистични, офис-площи и др.).

Постигането на основната цел изисква изграждане на компетентности за анализ, планиране и цялостно управление на инвестиционния процес (проектиране и изграждане и/или придобиване на обекти на недвижима собственост) и процеса на тяхната експлоатация – използване и трансформиране в съответствие с приетите бизнес цели.

Дават се необходимите знания и умения за обслужване на всички етапи от жизнения цикъл на обектите на недвижима собственост – кредитиране, застраховане, професионално посредничество и др.
Професионална реализация
Мениджъри на недвижими имоти, фасилити и пропърти мениджъри; анализатори на пазара на недвижими имоти; предприемачи в сектора на недвижимата собственост; консултанти по управление на недвижима собственост; мениджъри на корпоративни недвижими имоти; аналитични специалисти по покупко-продажба на недвижими имоти; икономически експерти по създаване и управление на портфейли от недвижими имоти; брокери на недвижими имоти; оценители на различни видове обекти на недвижимата собственост; риск-мениджъри по инвестиране в недвижими имоти; консултанти по инвестиции в недвижими имоти и взаимни фондове; консултанти по финансиране на инвестициите в недвижими имоти; кредитни консултанти в банковия сектор; експерти по управление на собствеността в общинската и държавната администрация и др. 
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Предприемачество

Обща информация

Специалност

Предприемачество

Професионално направление/поднаправление

Икономика/Икономика и бизнес

ОКС

„бакалавър“

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса

231 лв.

Цели на обучението

Специалността „Предприемачество” се създава в отговор на настъпилите и настъпващи сериозни промени в икономическата и социалната среда на бизнеса в национален и международен контекст (включително присъединяването на страната в ЕС). Катализатор за това е и обявяването от ЕС на предприемачеството за една от осемте компетенции на европееца и приоритетното развитие на предприемаческото образование и обучение.
Основната цел на специалност „Предприемачество” е да осигурява методически и практически познания и умения, подпомагащи студентите с потенциал да създават и развиват свой конкурентен бизнес. Заедно с това, обучението по специалността формира предприемаческа култура, дух и отговорност сред студентите, давайки им възможност да заемат и други позиции, изискващи самоинициатива и поемане на риск.
Професионална реализация

Завършилите специалността могат да се реализират като: предприемачи/мениджъри – основали, управляващи и развиващи свой или в съдружие бизнес (някои още по време на следването си); вътрешнофирмени (корпоративни) предприемачи в големите фирми, подпомагайки генерирането, трансфера и комерсиализирането на иновации; многофункционални специалисти в малките и средните фирми; специалисти по публично-частно партньорство; експерти в консултантски фирми; експерти в европейски структури и проекти на ЕС.

Досегашната практика показва и много добра реализация на завършилите специалността в страната и в чужбина. 
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Творчески индустрии и бизнес

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Творчески индустрии и бизнес

Професионално направление/поднаправление

Икономика/Икономика и бизнес

ОКС

„бакалавър“

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса

231 лв.

Цели на обучението

Специалност „Творчески индустрии и бизнес” подготвя специалисти по интелектуална собственост, които да осигурят устойчивост, развитие и конкурентоспособност на бизнеса чрез създаване, закрила и управление на неговата интелектуална собственост. В специалност "Творчески индустрии и бизнес" се предоставят знания и практики, свързани с глобалното преориентиране на икономиките към икономика на знанието, където класическите икономически ресурси като труд и капитал са допълнени с ресурсите знание и творчество като основни ресурси за икономическия просперитет, както на микро-, така и на макрониво. Особеност на икономиката на знанието е, че нейното функциониране самовъзпроизвежда икономическите й ресурси знание и творчество, като добавя и нов – индивидуалния талант. Частта от икономиката на знанието, в която се използва човешкият капитал, представен и от таланта като икономически ресурс, се нарича творческа икономика, а индустриите, които икономически експлоатират ресурсите знание, творчество и талант, се наричат творчески индустрии. Творческите индустрии функционират както в индустриалния сектор, където са представени от иновативните и високотехологичните производства, така и в сектора на културата, представени от музикалната, филмовата, радио-телевизионната, софтуерната, издателската индустрия и др. Новите бизнес модели, които изискват използването на знанието, творчеството и таланта като производствен ресурс, налагат интелектуалната собственост като водещ икономически фактор за бизнес развитие.
Професионална реализация

Завършилите специалност „Творчески индустрии и бизнес” могат да се реализират професионално във всички сектори на стопанството и във всички бизнес организации, чиято дейност е основана на създаване и управление на интелектуална собственост. По-специално възможност за професионална реализация като:

- държавни служители в Министерството на културата, Патентното ведомство на Р България, Комисията за защита на конкуренцията, Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Агенция Митници и др.;

- служители, специалисти и експерти в международни междуправителствени и неправителствени организации като Световната организация за интелектуална собственост, Програмата на ООН за развитие, Световната търговска организация,   UNESCO и др.;

- служители, специалисти и експерти в организации за колективно управление на авторски и сродни права като МУЗИКАУТОР, ФИЛМАУТОР, АРТИСТАУТОР, ПРОФОН, АБРО, БАККО и др.;

- специалисти в музикални, филмови, издателски, софтуерни, рекламни и други компании, които създават и управляват интелектуални продукти;

- специалисти в музеи, галерии, киносалони, театрални и други културни организации, Национален филмов център, Национален център за книгата и други организации в сферата на изкуствата и културата;

- специалисти в радио- и телевизионни организации;

- служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност закрилата и защитата на интелектуалната собственост.

Конкурентно предимство на дипломиралите се в катедра “Творчески индустрии и интелектуална собственост” е, че тя е единствената в системата на висшето образование в България, която подготвя  специалисти по интелектуална собственост за бизнеса. 
Анотации:
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Поднаправление: Икономика с преподаване на английски език

Специалност Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език

Професионално направление/поднапр.

Икономика/Икономика и управление с преподаване на английски език

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

Редовно обучение, 4 години

Форма на дипломиране

Държавен изпит

Такси

231 лв.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

Цели на обучението

Неустойчивото развитие и свързаните с това икономически и социални промени на бизнеса са в центъра на дневния ред на съвременното общество. По-добро разбиране и знания за връзката между икономика и бизнес са нужни за разработването не само на публични политики, но и на подходящи бизнес стратегии за справяне с тези глобални проблеми днес и в бъдеще.

Обучението е посветено на изграждането на фундамента на модерната икономическа наука, насочена към бизнес теория и практика, бизнес мениджмънт, маркетингови изследвания и бизнес стратегии, иновации, управление на проекти и др.

Завършилите бакалаври придобиват знания за бизнес организациите като системи, бизнес средата, в която оперират; методологията и методите за анализ, конкурентните предимства и необходимото развитие. Студентите, притежават бизнес компетенции като:

 • комплексна подготовка по важни икономически и управленски аспекти на бизнеса на фирмите;
 • задълбочена подготовка по методологията и методите за обосноваване на бизнес решения;
 • силна практическа ориентация.
 • познаване на теоретичните модели, мерките на политиката, законовите подходи и управленските средства за постигане на устойчиво развитие.

Професионална реализация

Завършилите тази специалност работят в разнообразни национални и международни бизнес организации, в централната и местните власти, в международни регулаторни агенции, в медии и неправителствени организации. Областите им на изява са: аналитични специалисти в консултантски организации, научноизследователски и развойни организации, вкл. бизнес анализатори на процеси и дейности във фирмите, управление на проекти и др. 

Учебен план - линк

 

Анотации:
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България

- Тест по английски език


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование на специалността

Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език

Професионално направление/поднаправление

Икономика и управление с преподаване на английски език

ОКС

Бакалавър

Форма и продължителност на обучението

Редовно обучение

8 семестъра

Форма на дипломиране

Държавен изпит

Цели на обучението

Подготовката на студентите по специалността е широкопрофилна. Тя включва дисциплини, свързани със съвременните информационни системи и технологии, както и икономически дисциплини.

Обучението дава нужната теоретична подготовка и заедно с това има сериозна практическа насоченост. То е в направления, които формират професионални знания и умения в областта на проектирането, разработката, внедряването, поддържането и развитието на информационни системи и приложен софтуер, обслужващи различни бизнес процеси и различни нива на управление на компаниите.

В процеса на обучение студентите от специалността имат възможност да участват в реализирането на приложни проекти за практически проблеми, в научни проекти съвместно с преподавателите си, в различни стажантски програми и програми за международен обмен.

Студентите придобиват знания и умения свързани с:

 • Разработването на приложения на основата на широко използвани технологии и езици за програмиране .NET/ASP.NET/ASP.MVC/C#, J2EE/Java, HTML/CSS/JavaScript.
 • Разработването на мобилни приложения.
 • Проектиране, администриране и разработване на база данни.
 • Компютърни мрежи и системен софтуер.
 • Анализиране и моделиране на бизнес процеси - BPM.
 • Администриране и внедряване на ERP системи.
 • Проектиране и разработване на аналитични и бизнес интелигенти системи.
Обучението е на английски език. Чрез добрата езикова подготовка на студентите и овладяване на специализираната терминология в областта създават възможности за бърза адаптация в различни професионални среди.
Полета на професионална реализация
Завършилите специалността могат да се реализират в различни области на стопанската дейност: софтуерни компании, държавна и публична администрация, финансови институции и банки, фирми и учебни заведения. Завършилите специалността могат да се реализират в национални и международни компании като бизнес анализатори и проектанти на информационни системи; разработчици на информационни системи, уеб системи и мобилни приложения; внедрители на информационни системи; администратори на информационни системи; ръководители на IT проекти и екипи; QA специалисти и др.
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България

- Тест по английски език


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Икономика с преподаване на английски език

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Икономика с преподаване на английски език

Професионално направление/поднаправление

Икономика/Икономика и управление с преподаване на английски език

ОКС

„бакалавър“

Форма и продължителност на обучение

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса

231 лв.

Цели на обучението

В специалността се обучават висококвалифицирани специалисти с теоретична подготовка и практически умения за извършване на микроикономически и макроикономически анализи, които им позволяват да решават конкретни икономически проблеми на различни равнища на икономическата система. Обучаващите се студенти получават знания за: фундаменталните принципи на поведение на основните микроикономически единици, механизмите за ефективно управление и функциониране на фирмите и националната икономика, изграждането на бизнес стратегии, развитието и конкурентоспособността на фирмите, формирането и функционирането на икономическите институции, тенденциите в развитието на националната икономика, основните макроикономически проблеми и взаимовръзката между тях, провеждането на различни видове икономически политики и т. н.
Студентите придобиват умения за изследване на икономическите явления и процеси на микро- и макроикономическо равнище. Те развиват способности за практическо използване на достиженията на съвременната икономическа теория при извършване на конкретни анализи на равнища фирма, отрасъл, национална икономика и наднационални икономически структури.
Професионална реализация
Завършилите специалността имат възможност да се реализират като специалисти във фирмите, държавните институции, неправителствените организации, международните институции, финансовата сфера, инвестиционното посредничество и др. Те могат да вземат участие при разработването и осъществяването на фискалната политика, паричната политика и политиката на доходите, да разработват оптимизационни модели и да правят икономически прогнози. Завършилите специалността могат да работят също като преподаватели в университетски и други образователни институции, както и да бъдат експерти и ръководители в изследователски и консултантски организации, специализирани агенции и др. 
Анотации:
Анотации:
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България

- Тест по английски език


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език

Професионално направление/поднаправление

Икономика/Икономика и управление с преподаване на английски език

ОКС

„бакалавър“

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса

231 лв.

Цели на обучението

Да се подготвят професионалисти за изпълнителско-мениджърско равнище, които притежават необходимата подготовка за разработване и изпълнение на маркетингови стратегии, съчетана с умение да интегрират маркетинговата дейност в цялостната фирмена стратегия чрез познаване и прилагане на методите на прогнозиране, планиране и програмиране. Подготовка на квалифицирани специалисти, които разбират фирмената стратегия и притежават знания и умения за планиране, реализиране и контролиране на системата от маркетингови дейности в организации с различен предмет на дейност.
Професионална реализация
Големи, средни и малки компании, холдинги, сдружения, финансови институции (банки, борси, застрахователни дружества, пенсионни фондове), държавни и частни организации в областта на здравеопазването, образованието, социалните дейности, органи на държавната и местната власт (министерства, комисии, комитети, агенции, регионални администрации), синдикални организации, международни организации и други. Специализирани агенции за маркетингови услуги като: агенции за маркетингови проучвания, рекламни агенции, медии, агенции за медийно планиране, агенции за дигитален маркетинг, PR-агенции, агенции за директен маркетинг и др. 
Анотации:
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България

- Тест по английски език


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Международни икономически отношения с преподаване на английски език

Обучението по специалност “Международни икономически отношения с преподаване на английски език” има за своя основна цел широкопрофилната подготовка на професионалисти със задълбочени общоикономически и управленски знания, както и със знания и умения в специфичната област на международните икономически отношения и институции, европейската икономическа интеграция, международните финанси, международния бизнес, фирмено сътрудничество и маркетинг.

            Завършилите специалност “Международни икономически отношения с преподаване на английски език”: 

 • Притежават теоретични и приложни знания по микро-, макро- и световна икономика, стопанска история, икономически теории, счетоводство, финанси, планиране и прогнозиране, икономика на труда, фирмено управление и маркетинг;
 • Ориентират се в правните аспекти и правните проблеми на регулиране на бизнеса на национално и международно равнище;
 • Използват инструментариума на математиката, информатиката и статистиката;
 • Прилагат специализирани знания и умения в областта на международния бизнес на микро- и макроравнище; на вътрешния и международния маркетинг и неговите специфични предимства и възможности в продуктов, географски и функционален аспект; на финансовото и банковото обслужване на бизнеса в национален и международен план: финансови и кредитни операции, сделки с ценни книжа и механизъм на борсова търговия, кредитиране и гарантиране на финансовите, банковите и външноикономическите операции;
 • Владеят техники за подготовка и осъществяване на международни сделки за покупко-продажба, за реализиране на международни стопански операции, както и за управление на инвестиционни проекти с национално и международно значение, с участието на чуждестранни капитали и други чужди ресурси;
 • Познават европейската бизнес среда, интеграционните процеси в Европа, европейската иновационна политика, както и специфичните икономгеографски, демографски и социокултурни особености на конкретни регионални европейски пазари;
 • Осъществяват /на български и чужд език/ комуникационна политика на компании за целите на международния бизнес и междукултурния мениджмънт.

 Завършилите специалност “Международни икономически отношения с преподаване на английски език” в най-висока степен отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местна администрация, в стопански организации с международна дейност, в банковото дело и борсовата търговия. Те също така притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски, финансови и кредитни организации, както и в мултинационални и транснационални компании.

Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България

- Тест по английски език


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Финанси и счетоводство с преподаване на английски език

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Финанси и счетоводство

с преподаване на английски език

Професионално направление/ поднаправление

Икономика/Икономика и управление с преподаване на английски език

ОКС

„бакалавър“

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса

 

Цели на обучението

Целта на обучението в специалността е чрез система от взаимнообвързани основни, специални и профилиращи дисциплини да се осигури получаването на комплекс от знания и умения, необходими за работата на специалиста по финанси и счетоводство. Търсенето и авторитетът на специалността силно нарастват в условията на пазарна икономика. Обучението осигурява общоикономически фундамент и постепенно специализиране и профилиране с цел ефективно адаптиране към потребностите на практиката. Особено внимание се отделя на придобиване на знания и умения, свързани с приложението на съвременните информационни технологии в областта на финансите, счетоводството и финансовия контрол, както и на солидна юридическа подготовка.
Професионална реализация
Дипломираните бакалаври по специалността имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в банковата система, публичната администрация, на капиталовите пазари, в застраховането и социалното осигуряване, финансово-счетоводните подразделения на предприятията и в сферата на финансовия контрол. 
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България

- Тест по английски език


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Поднаправление: Икономика и инфраструктура

Специалност Бизнес логистика

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Бизнес логистика (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association)

Професионално направление/ поднаправление

Икономика/ Икономика и инфраструктура

ОКС

Бакалавър

Форма и продължителност на обучението

Редовна форма на обучение, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

Държавен изпит

Такси

231,00 лв.

Цели на обучението

Обучението цели да подготви кадри за една от основните функционални области на фирменото управление: управлението на материалните и свързаните с тях информационни и финансови потоци – от източника на суровини през производителите на полуготови и готови продукти, дистрибуторите, търговците на едро, търговците на дребно до крайните клиенти. Широкият обхват на обучението покрива всички основни аспекти на икономиката и управлението и позволява придобиването на необходимите специални знания и умения за интегрирано управление на различните логистични дейности, свързани с обработването и придвижването на материалните потоци, с цел постигане на високи нива на обслужване на клиентите при минимални разходи – управление на запасите, транспорта, складиране, изпълнение на поръчките, опаковане, манипулация с материалите, прогнозиране, планиране на производството, дистрибуцията и снабдяването, проектиране на логистични системи и вериги на доставки, разположение на складови и производствени мощности, поддръжка на резервни части, управление на върнатите стоки, на брака и отпадъците и др. Учебното съдържание отразява най-новите тенденции в развитието на логистичната теория и практика, и покрива стандартите на Европейската асоциация по логистика за професионална квалификация в областта на логистиката. При завършване на специалността с успех над 4.40 студентите получават сертификат от ELA за покриване на знанията за професионалната квалификация European Junior Logistician.
Професионална реализация
Професията на логистика е една от най-високо платените и води до вицепрезидентска позиция в производствените фирми‚ а в търговските‚ транспортните и складовите фирми – до поста президент. Подобна тенденция се забелязва вече и у нас. Проучване на професионалната реализация на възпитаниците на катедра „Логистика“ сочи, че студентите успяват бързо след своето завършване да заемат ръководни позиции – около 30% заемат управленски длъжности с тактически характер, а 11%  – длъжности със стратегически характер. Освен това резултатите от проучването показват: бърза реализация по специалността – над 50% се реализират още по време на своето обучение, а около 40% в рамките до 3 календарни месеца след завършването на съответното обучение. Завършилите специалност „Бизнес логистика“ са функционални специалисти и аналогично на други функционални специалисти (по маркетинг и финанси например) намират професионална реализация на различни нива на управление във всички отрасли и сфери на икономиката. Проучванията показват, че над 50% от реализиралите се по специалността са заети във фирми, специализирани в предоставянето на логистични услуги, 30% – в производствени и търговски предприятия, а останалите – в сферата на науката, в консултантски фирми в областта на логистиката и др., както и като експерти в различните звена на държавното управление. Конкретни области на реализация на специалистите по логистика са: снабдяване, управление на производствените и непроизводствените операции, дистрибуция, обслужване на клиентите, спедиция, управление на транспортната и складовата дейност, управление на качеството, рециклиране на вторични ресурс, митническо обслужване, определяне на разположението на постоянните съоръжения. 
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Икономика на отбраната и сигурността

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Икономика на отбраната и сигурността

Професионално направление/поднаправление

Икономика/Икономика и инфраструктура

ОКС

„бакалавър“

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса

231 лв.

Цели на обучението

Специалността е създадена през 1990 г. в отговор на обществената потребност от цивилни експерти по прилагане на принципа за граждански контрол при управлението на ресурсите в отбраната и сигурността. Тя е единствената в страната, която извършва икономически и мениджърски изследвания и подготвя цивилни и военни специалисти в областта на икономиката на отбраната и сигурността.
Професионална реализация
Завършилите специалността могат да работят в: централната и местната държавна администрация по отбраната и сигурността, в т.ч. Министерство на вътрешните работи и службите за сигурност, Министерство на отбраната и Българската армия (главно в ресурсните звена, финансовите и планиращите органи), ДАНС, търговски дружества на Министерството на отбраната и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, ДА „Държавен резерв и военновременни запаси”, Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, във фирми от отбранителната промишленост, дружества за търговска дейност в отбраната и сигурността, митническите служби (администрация и оперативна работа), частни охранителни дружества, организации с нестопанска цел в областта на отбраната и сигурността, занимаващи се с научноизследователска, развойна, консултантска, маркетингова, логистична дейност, връзки с обществеността в областта на отбраната и сигурността и др. 
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Икономика на транспорта и енергетиката

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Специалност

Икономика на транспорта и енергетиката

Професионално направление/поднаправление

Икономика/Икономика и инфраструктура

ОКС

„бакалавър“

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса

231 лв.

Цели на обучението

Интердисциплинарност – изучават се икономически и хуманитарни дисциплини, правни аспекти на транспортната дейност, човешко поведение, технически и технологични аспекти на транспортната дейност.

Развиване на отлични познания за съвременните обществено-икономически системи.

Задълбочено осмисляне на различните типове роли и взаимоотношения, които възникват при осъществяването на транспортния процес.

Пряко прилаганена учебния материал в практическата среда с възможности за включване в разнообразни стажантски програми.

Професионална реализация
Завършилите специалността се реализират успешно в транспортните и енергийните отдели  на производствени и търговски фирми, в компании, свързани с оказването на логистични и енергийни услуги, в организации, свързани с опазване на околната среда.

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Икономика на търговията

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Икономика на търговията

Професионално направление/ поднаправление

Икономика/Икономика и инфраструктура

ОКС

„бакалавър“

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса

231 лв.

Цели на обучението

Главната цел на обучението по специалността е осигуряване на широкопрофилна подготовка на кадри за изпълнителска и управленска кариера на всички равнища на търговската дейност, съобразно протичащите в национален мащаб и в Европейския съюз промени в развитието на търговската наука и практика.
Подготовката на студентите от специалност "Икономика на търговията" отговаря на съвременните изисквания на икономическата теория и практика и прави възпитаниците на тази специалност конкурентоспособни,  висококвалифицирани мениджъри и изследователи. Студентите придобиват  компетенции както в областта на търговската наука и практика, така и във всички сфери на икономиката.
Професионална реализация

Водещата обучението по специалността катедра „Икономика на търговията“ поддържа добри взаимоотношения с държавни институции и водещи търговски фирми на основата на сключени споразумения за сътрудничество. Съществен елемент от тях е провеждането на студентски стажове  и приемането на работа на възпитаници на специалността.

Придобитите знания и умения дават възможност на студентите, завършили специалността, да се реализират в следните области:

 • специализирани търговски фирми;
 • търговски вериги;
 • туристически фирми;
 • банки и кредитни институции;
 • стокови и фондови борси;
 • застрахователни компании;
 • развитие на собствен търговски бизнес. 
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Маркетинг

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Маркетинг

Професионално направление/поднаправление

Икономика/Икономика и инфраструктура

ОКС

„бакалавър“

Форма и продължителност на обучението

редовна и дистанционна форма,

4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса

231 лв.

Цели на обучението

Да се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на маркетинга, които да имат знания и умения в областта на брандинга, дигиталния маркетинг, пазарните проучвания, управлението на рекламни кампании, интегриране на елементите на маркетинговите комуникации, разработване и контрол по изпълнението на маркетингови планове, международен маркетинг, управление на маркетинга.
Професионална реализация
Завършилите специалността могат да работят в държавната и местната власт, големи, средни и малки фирми, рекламни агенции, медии, PR-агенции, агенции за промоции, агенции за дигитален маркетинг, холдинги, НПО, финансови институции, международни организации, консултантски фирми и други.
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Стратегическо планиране

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Стратегическо планиране

Професионално направление/поднаправление

Икономика и инфраструктура

ОКС

Бакалавър

Форма и продължителност на обучението

Редовна, 4 години

Форма на дипломиране

Държавен изпит

Такси

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

Цели на обучението

Придобиване на специализирани знания по макроикономическо прогнозиране, програмиране и планиране, фирмено планиране и регионално планиране и програмиране.

Поле/та на професионална реализация

Завършилите специалността могат да работят в държавната и местната власт, международни институции, търговски дружества, неправителствени организации, отраслови камари и палати, фондации, образователни и здравни организации, борси, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове.

Учебен план - линк

 

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Поднаправление: Икономика, общество и човешки ресурси

Специалност Застраховане и социално дело

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

„Застраховане и социално дело“

Професионално направление/поднапр.

„Икономика, общество и човешки ресурси“

ОКС

„Бакалавър“

Форма и продължителност на обучението

редовно обучение, 4 години, 8 семестъра

Форма на дипломиране

държавен изпит

Такси

 

Цели на обучението

Основната цел на бакалавърската програма „Застраховане и социално дело“ е да осигури широкопрофилна и комплексна подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на застраховането и социалното дело, която да отговаря на образователните стандарти на водещите европейски и световни университети. Обучението предоставя знания и формира практически умения, които са в основата на успешната професионална реализация в условията на съвременната динамична и конкурентна среда.

Обучението е насочено към овладяване на фундаментални и практико-приложни знания, което намира отражение в структурирането на учебните дисциплини – университетски дисциплини, факултетни дисциплини и специални дисциплини.

Обучението в бакалавърската програма „Застраховане и социално дело“ е  насочено към изграждане на ключови компетентности, които са в основата на успешното интегриране в съвременния трудов пазар:

 • способност за управление на сложни професионални дейности и  вземане на решения в променящи се условия при влиянието на разнообразни и трудно предвидими фактори;
 • умения за развиване на компетенциите и самостоятелно планиране на действия за актуализиране на професионалната  квалификация;
 • способност за формулиране и ясно представяне на идеи, проблеми и решения.
Професионална реализация

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областта на застраховането и социалното дело имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар.

Завършилите специалност “Застраховане и социално дело” могат успешно да се реализират на пазара на труда като ръководители, експерти и специалисти в: застрахователните и презастрахователните дружества, пенсионноосигурителните дружества, центровете за социално подпомагане, работодателските и синдикалните организации, застрахователните и осигурителните посредници, консултантските организации; централната и местната администрация, в т.ч Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Комисията за финансов надзор, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните  администрации и др.

Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Икономика

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Икономика

Професионално направление /поднаправление

Икономика/Икономика, общество и човешки ресурси

ОКС

„бакалавър“

Форма и продължителност на обучение

редовна и дистанционна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса

231 лв.

Цели на обучението

В специалността се подготвят висококвалифицирани специалисти с теоретична подготовка и практически умения за извършване на микроикономически и макроикономически анализи, които им позволяват да решават конкретни икономически проблеми на различни равнища на икономическата система. Обучаващите се студенти получават знания за: фундаменталните принципи на поведение на основните микроикономически единици, механизмите за ефективно управление и функциониране на фирмите и националната икономика, изграждането на бизнес стратегии, развитието и конкурентоспособността на фирмите, формирането и функционирането на икономическите институции, тенденциите в развитието на националната икономика, основните макроикономически проблеми и взаимовръзката между тях, провеждането на различни видове икономически политики и т. н.
Студентите придобиват умения за изследване на икономическите явления и процеси на микро- и макроикономическо равнище. Те развиват способности за практическо използване на достиженията на съвременната икономическа теория при извършване на конкретни анализи на равнища фирма, отрасъл, национална икономика и наднационални икономически структури.
Професионална реализация
Завършилите специалността имат възможност да се реализират като специалисти във фирмите, държавните институции, неправителствените организации, международните институции, финансовата сфера, инвестиционното посредничество и др. Те могат да вземат участие при разработването и осъществяването на фискалната политика, паричната политика и политиката на доходите, да разработват оптимизационни модели и да правят икономически прогнози. Завършилите специалността могат да работят също като преподаватели в университетски и други образователни институции, както и да бъдат експерти и ръководители в изследователски и консултантски организации, специализирани агенции и др. 
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Икономика

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Икономика на човешките ресурси

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Икономика на човешките ресурси

Професионално направление/

Поднаправление

Икономика/Икономика, общество и човешки ресурси

ОКС

„бакалавър“

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса

231 лв.

Цели на обучението

Основната цел на обучението е да осигури широкопрофилна и комплексна подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и управлението на човешките ресурси, която да отговаря на образователните стандарти на водещите европейски и световни университети. Обучението предоставя знания и формира практически умения, които са в основата на успешната професионална реализация в условията на съвременната динамична и конкурентна среда.

Обучението е насочено към  овладяване на фундаментални и практико-приложни знания, което намира отражение в структурирането на учебните дисциплини – университетски, факултетни и специални.

Обучението е  насочено към изграждане на ключови компетентности, които са в основата на успешното интегриране в съвременния трудов пазар: 

 • способност за  управление на сложни професионални дейности и  вземане на решения в променящи се условия, при влиянието на разнообразни  и трудно предвидими фактори;
 • умения за развитие на компетенциите и самостоятелно планиране  на действия за актуализиране на професионалната  квалификация;
 • способност за формулиране и ясно представяне на идеи, проблеми и решения.
Професионална реализация

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и управлението на човешките ресурси имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар.

Завършилите специалността се реализират  успешно като ръководители, експерти или специалисти в: централната и местната администрация, в т.ч. в Министерството на труда и социалната политика, Министерството  на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, Агенцията за социално подпомагане, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните  администрации; структурните звена по икономика и управление на човешките ресурси в български и чуждестранни организации и предприятия от всички икономически дейности и форми на собственост; работодателските и синдикалните организации, центровете за социално подпомагане, застрахователните дружества, пенсионноосигурителните  дружества, агенциите за подбор на персонал, консултантските организации и др. 
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Икономическа социология и психология

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

 

Икономическа социология и психология

Професионално направление/поднаправление

Икономика/ Икономика, общество и човешки ресурси

ОКС

„бакалавър“

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса

231 лв.

Цели на обучението

Основната цел на обучението е да осигури широкопрофилни теоретични знания и практически умения за изследване на съвременните общества и техните икономически системи; за разбиране и управление на социалните отношения и поведението на икономическите актьори; за регулиране на социално-психологическия климат и организационните конфликти; за разработване, реализация и оценяване на социални политики, програми и проекти на национално и европейско равнище; за подготовка и провеждане на емпирични социологически и психологически изследвания в икономиката (вкл. маркетингови, рекламни, политически, социални и др.).
Професионална реализация
В специалност „Икономическа социология и психология” се подготвят висококвалифицирани специалисти с икономическа, социологическа и психологическа подготовка. Придобитата компетентност дава възможност за добра професионална реализация като: аналитични специалисти в централните и местните органи на държавната власт; изследователи и експерти в научни и научно-приложни организации и агенции за маркетингови, рекламни, социални и политически изследвания; анализатори и експерти в политически партии, синдикални и работодателски съюзи, нестопански организации; медиатори при решаване на социални, индустриални, професионални и други конфликти; анализатори в печатни и електронни медии; експерти при реализацията на социални програми и проекти; специалисти в бюра по труда, служби за социално подпомагане и др. 
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема

Специалност Макроикономика

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Макроикономика

Професионално направление /поднаправление

Икономика/Икономика, общество и човешки ресурси

ОКС

„бакалавър“

Форма и продължителност на обучение

редовна, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса

231 лв.

Цели на обучението

Специалността дава висока теоретична подготовка и развива практически умения за извършване на анализ на икономическите явления и процеси на равнище национална икономика и нейното интегриране в рамките на световното стопанство. Тя формира знания за съвременните достижения на икономическата теория, за основните макроикономическите проблеми и зависимостите между тях, за тенденциите в развитието на националната икономика и различните въздействия от страна на макроикономическата политика. Обучаващите се придобиват способности за прилагане на натрупаните знания при изследването на икономическите явления и процеси в практиката, за вземане на икономически решения както в национален мащаб, така и на микроикономическо равнище при съобразяване с макроикономическата среда на функциониране на домакинствата и фирмите. Подготовката на студентите осигурява професионални знания и умения за целенасочена изследователска работа, свързана с функционирането на икономическите системи и с вземането на оптимални стопански решения на всички равнища в икономиката.
Професионална реализация
Завършилите специалността могат да изпълняват анализаторски и управленски функции, да работят като преподаватели и изследователи в университетски и други образователни и научни институции, да решават стратегически и оперативни задачи при управлението на бизнеса, държавните и неправителствени организации. В качеството си на експерти и ръководители те могат да работят в научноизследователски и консултантски организации, специализирани агенции, банкови и небанкови финансови институции, международни организации и др. Особено ценени са при обосноваването, изработването и провеждането на макроикономическата политика – фискална, парична, политика на доходите, както и на други икономически политики, осъществявани на различни равнища. 
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Политическа икономия

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Политическа икономия

Професионално направление/поднаправление

Икономика/Икономика, общество и човешки ресурси

ОКС

„бакалавър“

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса

231 лв.

Цели на обучението

Най-общите цели на обучението са:

• аналитично познаване и преобразуване на жизнените дейности чрез инструментите на икономическата, политическата и социалната теория
Професионална реализация
Завършилите специалността  ще се реализират като експерти, политико-икономически съветници и  мениджъри в държавни институции, в политически структури, в управленски и организационни звена на централната и местната власт, в структури на гражданското общество и др.
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Поднаправление: Икономика с чуждоезиково обучение

Специалност Икономика на туризма

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Икономика на туризма

Професионално направление/поднаправление

Икономика/Икономика с чуждоезиково обучение

ОКС

„бакалавър“

Форма и продължителност на обучение

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса

231 лв.

Цели на обучението

Целите на обучението са свързани с облика, съдържанието и обхвата на специалност „Икономика на туризма”, както и с възможностите за професионална реализация на завършилите студенти в глобалната туристическа индустрия.

Подцелите на обучението са получаване на знания и умения в областта на:

 • икономиката, организацията и управлението на макро-, мезо- и микрониво в отрасъл Туризъм;
 • природните и антропогенните ресурси на туризма (географските, климатичните и балнеоложките условия, паметниците на историята и културата, фолклора, традициите и архитектурата на туристическите дестинации и други);
 • значението и спецификата на суперструктурата и инфраструктурата в туризма;
 • маркетингови дейности по повод успешното привличане на туристи в местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, спортно-анимационните центрове и пригодените за туристическо ползване етнографски, културни, исторически и природни забележителности и други;
 • планиране, организиране и предлагане на висококачествени и конкурентоспособни туроператорски продукти по всички видове туризъм, хотелиерски услуги и туристически събития на глобалния туристически пазар.

Професионална реализация

 • Специалисти в областта на управлението на туризма на ниво отрасъл и на ниво туристически район;
 • Мениджъри и специалисти на туристически агенции (туроператорска и турагентска дейност);
 • Мениджъри и специалисти в хотелиерството и ресторантьорството;
 • Организатори на събития;
 • Мениджъри и специалисти в областта на маркетинга и продажбите на туристически продукти и услуги
 • Бранд мениджъри и специалисти в рекламата на туристически продукти и услуги.
 • Други (специалисти в областта на управлението на проекти; екскурзоводи; спа и уелнес специалисти; специалисти по иновации в туризма; специалисти в областта на екологията и природоползването).
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България

- Тест по английски, френски, немски, испански или руски


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Интелектуална собственост и бизнес


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Интелектуална собственост и бизнес

Професионално направление/

поднаправление

Икономика/Икономика с чуждоезиково обучение

ОКС

„бакалавър“

Форма и продължителност на обучение

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса

231 лв.

Цели на обучението 

В системата на висшето образование в България специалисти по интелектуална собственост се подготвят единствено в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ към УНСС.

Специалност „Интелектуална собственост и бизнес” е ориентирана към подготовката на специалисти по интелектуална собственост, които да осигурят устойчивост, развитие и конкурентоспособност на бизнеса чрез създаване, закрила и управление на интелектуалната собственост като нематериални активи на фирмата. В съвременния бизнес, функциониращ във високо технологична и глобална среда, отличително предимство е интегрирането му с интелектуалната собственост. В сферата на материалното производство интеграцията на бизнеса с интелектуалната собственост е в създаването, индустриализирането и комерсиализирането на технологични иновации като изобретения и полезни модели, в изграждането на положителен имидж на бизнеса и неговите стоки или услуги, чрез разработване и налагане на търговски марки и промишлени дизайни. В сферата извън материалното производство интеграцията на бизнеса с интелектуалната собственост е в създаваните блага от творчески индустрии като музикалната, филмовата, радио-телевизионната, софтуерната, издателската и други, които функционират предимно в културния сектор, но са функционално свързани и зависими от творческите индустрии в технологичния сектор (материалното производство).

Професионална реализация

Завършилите специалност „Интелектуална собственост и бизнес” могат да се реализират като икономисти, управленци и администратори във всички сектори на стопанството и във всички бизнес организации, чиято дейност е основана на създаване и управление на интелектуална собственост.  Те могат да работят като:

 • държавни служители в Министерството на културата, Националното патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Агенция Митници и др.;
 • служители, специалисти и експерти в международни междуправителствени и неправителствени организации като WIPO, UNESCO, UNDP, WTO,UPOV и други;
 • служители, специалисти и експерти в организации за колективно управление на авторски или сродни права 
 • специалисти в музикални, филмови, издателски, софтуерни, рекламни и други компании, които създават и управляват интелектуални продукти;
 • специалисти в музеи, галерии, киносалони, театрални и други културни организации, в Националните центрове за книгата, театъра, музиката, танца, Националния филмов център и други организации в сферата на изкуствата и културата;
 • специалисти в радио и телевизионни организации;
 • сътрудници в научноизследователски институти, бизнес центрове, технологични и бизнес паркове;
 • служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.;
 • служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост;
 • консултанти по интелектуална собственост, представители по индустриална собственост. 
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България

- Тест по английски, френски, немски, испански или руски


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Международни икономически отношения

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалности

- Международни икономически отношения (МИО)

- Международни икономически отношения с преподаване на английски език

Професионално направление/

поднаправление

- Икономика/Икономика с чуждоезиково обучение

- Икономика/Икономика и управление с преподаване на английски език

ОКС

„бакалавър“

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса

231 лв.

Цели на обучението

Обучението по специалност МИО има за своя основна цел широкопрофилната подготовка на професионалисти със задълбочени общоикономически и управленски знания, както и със знания и умения в специфичната област на международните икономически отношения и институции, европейската икономическа интеграция, международните финанси, международния бизнес, фирмено сътрудничество и маркетинг.

Катедра  “МИО и бизнес”, осигуряваща обучението по специалността, се стреми да предостави качествено обучение, съответстващо на съвременните постижения на икономическата наука и динамичните изисквания и перспективи на външноикономическата практика в национален и интернационален мащаб.
Професионална реализация

Завършилите специалност МИО, благодарение на своята общопрофесионална, експертно-аналитична и езикова подготовка, в най-висока степен отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местна администрация, в стопанските организации, занимаващи се с износ, внос и други външноикономически дейности,  в банковата сфера и борсовата търговия. Те също така притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски, финансови и кредитни организации, както и в мултинационални и транснационални компании. Техните знания и умения са адаптивни и към изискванията на институциите на Европейския съюз.

Завършилите бакалавърска степен на специалност МИО имат възможност за продължаване на обучението си в съответните магистърски, а след това и докторски програми у нас и в чужбина, както и в различни други форми на професионално обучение и учене през целия живот.

На практика подготвяните в специалност МИО кадри могат да се реализират успешно в почти всички стопански сектори, отрасли и дейности, защото в съвременните условия на ускорено стопанско развитие и все по-голямо задълбочаване на процесите на интернационализация и глобализация, характерните за националната икономика дейности имат и ясно изразено международно проявление.
Учебен план 
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България

- Тест по английски, френски, немски, испански или руски


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Поднаправление: Приложна информатика,комуникации и иконометрия

Специалност Бизнес информатика и комуникации

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование на специалността

Бизнес информатика и комуникации

Професионално направление/поднаправление

Икономика/Приложна информатика, комуникации и иконометрия

ОКС

Бакалавър

Форма и продължителност на обучението

Редовно обучение

8 семестъра

Форма на дипломиране

Държавен изпит

Цели на обучението 

Подготовката на студентите по специалността е широкопрофилна. Тя включва дисциплини, свързани със съвременните информационни системи и технологии, както и икономически дисциплини.

Обучението дава нужната теоретична подготовка и заедно с това има сериозна практическа насоченост. То е в направления, които формират професионални знания и умения в областта на проектирането, разработката, внедряването, поддържането и развитието на информационни системи и приложен софтуер, обслужващи различни бизнес процеси и различни нива на управление на компаниите.

В процеса на обучение студентите от специалността имат възможност да участват в реализирането на приложни проекти за практически проблеми, в научни проекти съвместно с преподавателите си, в различни стажантски програми и програми за международен обмен.

Студентите придобиват знания и умения свързани с:

 • Разработването на приложения на основата на широко използвани технологии и езици за програмиране .NET/ASP.NET/ASP.MVC/C#, J2EE/Java, HTML/CSS/JavaScript.
 • Разработването на мобилни приложения.
 • Проектиране, администриране и разработване на база данни.
 • Компютърни мрежи и системен софтуер.
 • Анализиране и моделиране на бизнес процеси - BPM.
 • Администриране и внедряване на ERP системи.
 • Проектиране и разработване на аналитични и бизнес интелигенти системи.
Полета на професионална реализация
Завършилите специалността могат да се реализират в различни области на стопанската дейност: софтуерни компании, държавна и публична администрация, финансови институции и банки, фирми и учебни заведения. Завършилите специалността могат да се реализират в национални и международни компании като бизнес анализатори и проектанти на информационни системи; разработчици на информационни системи, уеб системи и мобилни приложения; внедрители на информационни системи; администратори на информационни системи; ръководители на IT проекти и екипи; QA специалисти и др.
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Статистика и иконометрия

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Статистика и иконометрия

Професионално направление/поднаправление

Икономика/Приложна информатика, комуникации и иконометрия

ОКС

„бакалавър“

Форма и продължителност на обучението

Редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса

231 лв.

Цели на обучението

Обучението по специалност “Статистика и иконометрия” има над 60-годишна традиция в Университета за национално и световно стопанство. Неговата цел е да осигури подготовката на висококвалифицирани специалисти, способни да произвеждат статистическа информация в областта на икономиката, демографията, социалната сфера и околната среда и да обработват и анализират същата информация с помощта на специализиран статистически софтуер.

Съдържанието на учебните програми отговаря на съвременните изисквания за натрупване и трансфер на кредити и на добрите европейски практики за университетско обучение по тази специалност.

Обучението в ОКС “бакалавър” обхваща три блока, в които са включени задължителни и избираеми учебни дисциплини. Първият дава общообразователна подготовка по: микроикономика, макроикономика, финанси, счетоводство, управление, маркетинг, социология, политология и др. Вторият и третият блок включват специализирани дисциплини в областта на статистическата теория и практика и на информационните технологии.

Професионална реализация

Завършилите специалността могат да работят в:

 • системата на Националния статистически институт;
 • финансови институции (банки, застрахователни, осигурителни институти и фондови борси);
 • органите на държавната и общинската администрация;
 • международни и неправителствени организации;
 • научноизследователски институти, лаборатории и като преподаватели във висши и средни училища;
 • консултантски фирми, в това число социологически и маркетингови агенции, фирми и организации по обосновка на инвестиционните решения и анализ на финансовото състояние, осъществяването на статистически контрол на качеството
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Поднаправление: Финанси,счетоводство и контрол

Специалност Счетоводство

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Счетоводство

Професионално направление/поднапр.

Икономика/Финанси, счетоводство и контрол

ОКС

„бакалавър“

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса

231 лв.

Цели на обучението

Това е първата официално обособена икономическа специалност в света. В условията на пазарна икономика счетоводството осигурява преобладаващата част от необходимата икономическа информация за вземане на управленски решения чрез използване на богат инструментариум от специфични методи и техники за текущо и периодично отчитане, за вътрешен контрол, икономически анализ, финансово планиране и бюджетиране на дейностите и съставляващите ги операции.
Професионална реализация

Завършилите специалността могат да работят като: специалисти по счетоводство и съставители на финансови отчети в предприятия, дружества и организации от финансовия, нефинансовия и публичния сектор; да заемат длъжности и да упражняват дейности като главни счетоводители, данъчни инспектори от финансовата инспекция и вътрешен контрол, финансови директори, методолози по счетоводство и анализ, консултанти и счетоводители на свободна практика и други.

След допълнително обучение и професионална квалификация могат да придобият правоспособност на дипломирани експерт-счетоводители и регистрирани одитори по независим финансов одит. 
Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Счетоводство и контрол

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Счетоводство и контрол

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Финанси

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Специалност Финанси
Професионално направление/поднаправление Икономика/Финанси, счетоводство и контрол
ОКС „бакалавър“
Форма и продължителност на обучението редовна форма, 4 години (8 семестъра)
Форма на дипломиране държавен изпит
Семестриална такса 231 лв.

Образователната цел на обучението в бакалавърската специалност „Финанси“ е да осигури икономическа и финансова основа от знания, като се постигне и постепенна специализация, за да се подготвят професионалисти, готови за бързо променящата се икономическа среда и отговарящи на високите изисквания на пазара на труда.

Целите на обучението са:

 • да се изградят професионалисти със значителни теоретични и практически познания в областта на финансите, които да могат да реагират адекватно на динамичната и непредвидимата финансова и макроикономическа среда;
 • да се формират специалисти, които да могат да вземат мотивирани управленски решения;
 • да се осигури мотивация за самостоятелна работа и активно участие в учебния процес за целите на придобиването на знания, компетентности и умения за намиране и ефективно използване на различни източници на информация и за провеждане на самостоятелна научноизследователска дейност.
Професионална реализация

Завършилите специалност „Финанси“ в ОКС „бакалавър“ имат възможност за успешна професионална реализация в банковата система и небанковите финансови институции като застрахователни дружества, пенсионни фондове, инвестиционни дружества, държавната администрация, научноизследователските звена и институти, български и чуждестранни финансови и нефинансови компании, общинската и областната администрация, различни звена на Европейската комисия.

Обучението се осъществява от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели, които са изявени специалисти в научноизследователската област и в практиката, което допринася за практическата насоченост и на преподаваните дисциплини.

Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Финансов контрол

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Финансов контрол

Професионално направление

Икономика/Финанси,счетоводство и контрол

ОКС

„бакалавър“

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса

231 лв.

Цели на обучението

Специалност “Финансов контрол” е насочена към подготовка на висококвалифицирани специали­сти за нуждите на контролните институции и звена в публичния и стопанския сектор.

Специална подготовка в сферата на финансовия контрол, счетоводството и финансите. Специализирана подготовка в областта на финансовия контрол (вътрешен контрол, одитинг, данъчен контрол, митнически контрол и др).

Професионална реализация

Специалност “Финансов контрол” дава отлични възможности за професионална реализация в контролните системи на публичната ад­министрация (Национална агенция по приходите, Сметна палата, Митническа администрация, органи за финансов надзор и др.), както и в звената за вътрешен контрол в публичния и частния сектор (банки, застрахователни и осигурителни дружества, корпоративни структури и др.)

Възможност за про­дължаващо обучение в две магистърски спе­циалности – “Финансов контрол и финансово право” и “Одитинг”.

Катедрата поддържа обучение в докторски програми (редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение).

Образованието по спе­циалността “Финансов контрол”, бакалавърска степен, е счетоводно – икономическо обра­зование, по смисъла на Закона за независимия финансов одит и Зако­на за счетоводството.

Анотации:

ВАЖНО: Кандидат-студентите трябва да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити.

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Направление: Администрация и управление

Специалност Бизнес администрация

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Бизнес администрация

Професионално направление

Администрация и управление

ОКС

Бакалавър

Форма и продължителност на обучението

Редовно обучение – 4 години

Форма на дипломиране

Държавен изпит

Такси

231 лв.

Цели на обучението

Учебното съдържание цели да осигури задълбочена теоретична подготовка и управленски компетентности на бъдещи мениджъри. Сред тези цели са завършилите бакалавърска степен по Бизнес администрация да придобият знания и умения за:

 • осмисляне на теоретичните основи и прилагане на базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление;
 • различни методи за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решение и работа с хората в организацията;
 • знания и умения за съвременното предприемачество, за модерните технологии на управление и използването на нови информационни методи за подпомагане дейността на бизнес ръководството;
 • специфични знания и умения в областта на диагностиката  и консултирането по въпроси на организационно-икономическото състояние на фирмите, разкриването и преодоляването на проблемните ситуации и създаването на благоприятен социално-психологически климат в организациите;
специфични знания и умения за решаване на проблемите, възникващи в управлението на бизнеса в резултат от влиянието на средата, в която функционират стопанските организации - икономически, социално-културни, екологични, ресурсни, конюнктурни, политически и други.
Професионална реализация

Завършилите специалността могат да се реализират като:

 • ръководители на различни равнища на управление на стопанските организации;
 • функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на стопанските организации;
 • съветници (щабни специалисти) на висшето ръководство в стопанските организации;
 • специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на стопанските организации;
 • консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научно-изследователски организации;
 • специалисти по управление и администрация в местните и държавни управленски структури. 
Анотации:

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Публична администрация

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Публична администрация

Професионално направление

Администрация и управление

ОКС

„бакалавър“

Форма и продължителност на обучението

редовна и дистанционна форма,

4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса

231 лв.

Цели на обучението

Обучението по специалността акцентира върху управленските теории и решения на практиката за администриране в организациите от публичния сектор. Завършилите специалността придобиват фундаментални и специализирани знания в областта на: теоретичните основи на икономиката и управлението на публичния сектор, методология и методика на социално-икономическия анализ и изследвания на териториалните системи, централна и местна администрация и териториално и административно устройство, управление на организациите в публичния сектор и на неправителствени организации, администриране на публични политики, програми и проекти, управление и администрация на международни институции и организации.
Студентите придобиват умения за: анализ на основни показатели за равнище, динамика и тенденции в развитието на публичните структури, анализ на публични политики и стратегии, разработване и ефективно управление на публични програми и проекти, анализ и оценка на териториалните системи.
Професионална реализация

Завършилите могат професионално да се реализират в административните структури на законодателната, централната изпълнителна и съдебна власт, регионалните и местните административни структури (областна и общинска администрация), административните структури на международни институции, в неправителствени организации.

Бакалавърската програма на специалността е съобразена с квалификационните изисквания, заложени в програмите на водещи европейски университети и насърчава обмена на идеи между преподаватели и студенти. Чрез присъждането на кредити студентите имат възможност да участват в академичен обмен в университети извън страната по европейски програми.
Анотации:

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Регионално развитие

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Регионално развитие

Професионално направление

Администрация и управление

ОКС

„бакалавър“

Форма и продължителност на обучение

редовна и дистанционна форма

4 години (8 семестъра)

Цели на обучението

Специалност „Регионално развитие“ е актуална, модерна, креативна и утвърждаваща се образователна и научна специалност за страните от Европейския съюз.

Целта на обучението е свързана със стремежа да се подготвят компетентни, висококвалифицирани, мотивирани лидери и специалисти, способни да предлагат адекватни решения на ключови проблеми и въпроси в обществото.

Специалността има фундаментален характер  и интердисциплинарност, изразяващи се в изучаване на икономически, управленски, правни и политически науки, в съответствие със съвременните световни тенденции и високи образователни стандарти.

В процеса на обучение се придобиват умения по регионално развитие и политика в областта на пространственото развитие, програмирането, изпълнението и мониторинга на стратегически документи и проекти за регионално и местно развитие.

Профилиращи дисциплини в учебния план на специалността са: „Геоикономика и регионално развитие“, „Териториално и административно устройство“, „Регионална икономика“, „Геодемография“, „Устойчиво развитие на регионите“, „Държавни политики и стратегии“,  „Финансиране на регионални проекти“, „Децентрализация и местно самоуправление“,  „Регионална политика на ЕС и България“, „Стратегическо регионално планиране“ и „Регионален мениджмънт“.
Професионална реализация
Дипломираните специалисти по регионално развитие се реализират успешно във всички административни структури на Европейския съюз – Парламент, Европейска комисия, Комитет на регионите и др., в държавната администрация – Министерски съвет,  Министерство на регионалното развитие и благоустройството,  Министерство на туризма, Министерство на икономиката и др., в областни администрации и териториалните звена на изпълнителната власт, в общински администрации и публични компании, в университети и научноизследователски институти, фирми за консултантски услуги, неправителствени организации, като регионални мениджъри в национални и международни компании.
Анотации:

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Поднаправление: Международни отношения

Специалност Европеистика

ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Европеистика

Професионално направление/поднаправление

Политически науки/Международни отношения

ОКС

Бакалавър

Форма и продължителност на обучението

Редовно; 4 години, 8 семестъра

Форма на дипломиране

Държавен изпит по специалността; Държавни изпити по 2 чужди езика

Такси

Семестриална такса: 335 лв.

Цели на обучението

Специалността е ориентирана към подготовката на специалисти по европейските приоритети във външните отношения на страната. Отличава се с конкурентните предимства и традициите на УНСС. Учебният план, разработен съобразно държавните изисквания, отчита опита на авторитетни европейски университети и гарантира мобилност в рамките на следването.
Предимство е добрата подготовка по два чужди езика. Дипломте са международно признати. Придобиват се знания и умения в областта на: политическите и икономическите процеси в европейските страни и в ЕС; терминологията на европейските институции и ползването на техните документи и на други специализирани текстове; работата с актове на ЕС в българската администрация, бизнеса и неправителствения сектор; работата с програмите и фондовете на ЕС на местно и регионално ниво; познаването и прилагането на поетите от България задължения като член на ЕС; дейностите и програмите, насочени към съхраняване и развитие на културната идентичност и многообразието в обединена Европа; взаимодействието на ЕС с НАТО и други международни организации.
Професионална реализация

Завършилите специалността могат да работят във всички звена и институции по проблемите на международните отношения, външната и интеграционната политика на страната, както в държавния, така и в частния сектор като:

 • служители в структурите на ЕС и други международни организации в страната и в чужбина;
 • служители, експерти и съветници в централни и местни държавни органи;
 • служители и анализатори в българските ведомства за сигурност и отбрана;
 • изследователи в научни институти и преподаватели във висши училища;
 • специалисти в отделите за международна и интеграционна дейност на български и транснационални фирми, на нестопански публични организации, на масмедии и политически партии.
Анотации:
Анотации:
Анотации:

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България

- Тест по английски, френски, немски, испански или руски


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Специалност Международни отношения

ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Международни отношения

Професионално направление/поднаправление

Политически науки/Международни отношения

ОКС

„бакалавър“

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит по специалността;

държавни изпити по два чужди езика

Семестриална такса

335 лв.

Цели на обучението

Учебният план отразява 42-годишната традиция в УНСС на преподаването и изследванията по международни отношения. Отчетени са опитът на водещи университети в чужбина и възможността за студентска мобилност. Осигурена е задълбочена подготовка: по теория и история на международните отношения и външната политика; по методите и техниките на анализ в тези области; по външната политика на България и на основни участници в международното общуване; по въпроси на национална и международна сигурност, управление на конфликти, многостранна дипломация, преговори; в сферата на европейската интеграция и на отношенията на Балканите. Предимство е получаването на много добра подготовка по два чужди езика. Придобитите знания и умения са предпоставка за стабилно кариерно развитие и утвърждаване на младите хора с предпочитания към: външнополитическа и външноикономическа дейност; работа в международни организации и европейската интеграция; попрището на вътрешната политика и държавното управление. Дипломата се признава от университети във Великобритания, Германия, САЩ, Канада и други страни.
Професионална реализация

В държавния и в частния сектор като:

 • служители, външнополитически експерти и съветници в централни и други държавни органи;
 • служители в Министерството на външните работи и неговите структури у нас и в чужбина;
 • служители и анализатори в българските ведомства за сигурност и отбрана;
 • изследователи в научни институти и преподаватели във висши училища;
 • коментатори и експерти в масмедиите;
 • специалисти в недържавни и нестопански организации, както и в представителства на транснационални корпорации, фирми със смесено участие;
 • служители в структурите на ЕС и други международни организации у нас и в чужбина.
Анотации:

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България

- Тест по английски, френски, немски, испански или руски


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Направление: Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика)

Специалност Медии и журналистика

ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Медии и журналистика

Професионално направление/поднаправление

 

ОКС

 

Форма и продължителност на обучението

 

Форма на дипломиране

 

Такси

 

Цели на обучението

Обучението по „Медии и журналистика“ в УНСС е насочено към развиване на практически умения и познания в следните ключови области:

 • Събиране и подготовка на информация за разпространение чрез средства за масова информация, работа в студио (радио/телевизия), заснемане/обработка на аудио-/видеоматериали; дигитални инструменти за създаване на онлайн съдържание/изследователска работа, медийна етика, световна история на медиите, история на българската журналистика, обща журналистическа теория, академично и творческо писане
 • Рекламен бизнес, връзки с обществеността, бизнес комуникации и фирмена култура
 • Маркетингови, предприемачески и продуцентски техники, разработване на медийни проекти, финансиране на медиите и културните индустрии, продуцентство, обща икономическа теория, маркетингови стратегии
 • Чрез разширени практикуми студентите получават базисни умения за работа в медии (радио, телевизия, информационни агенции, онлайн медии), участват в създаване на различни типове медийни продукти и формират качества за работа в екип
 • Универсалността на знанията, необходими за работата на медийните специалисти и журналистите, допълва университетския характер на предлаганото образование, което включва и дисциплини от сферата на икономическите, политическите и социалните науки.
Професионална реализация

Успешните кандидати намират реализация в разнообразни по вид частни и обществени медийни организации. Те могат да работят като:

 • Журналисти, репортери, редактори, наблюдатели, коментатори с икономически профил
 • В издателства, радио, телевизионни, звукозаписни и филмови компании
 • Да осъществяват самостоятелна издателска и продуцентска дейност
 • Да осъществяват кампании по реклама и връзки с обществеността за различни медийни организации
 • Да се реализират във всички сфери на бизнеса на длъжности, свързани с осъществяването на връзките на различни организации и институции с медиите
 • Да работят в международни медийни програми, проекти и дейности
 • Да продължат обучението си в магистърска и след това – в докторска степен
Анотации:

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура или матура по български език и литература

- Български език и литература ИЛИ матура по български език и литература и журналистика (събеседване)


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Направление: Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика)

Специалност Медия икономика

ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Медия икономика

Професионално направление/поднаправление

 

ОКС

 

Форма и продължителност на обучението

 

Форма на дипломиране

 

Такси

 

Цели на обучението

Обучението по специалност „Медия икономика“ е насочено към развиване на практически умения и познания в следните области:
 • Бранд комуникации, инвестиционен избор в медиите, медиамениджмънт, медиамаркетинг, стратегическо бизнес планиране, управление на проекти, политикономия на медиите, интеркултурна комуникация (уникални дисциплини за учебния план на специалността)
 • Маркетингови, предприемачески и продуцентски техники, разработване на медийни проекти, финансиране на медиите и културните индустрии, продуцентство, обща икономическа теория, маркетингови стратегии;
 • Събиране и подготовка на информация за разпространение чрез средства за масова информация, заснемане/обработка на аудио-/видеоматериали; дигитални инструменти за създаване на онлайн съдържание/изследвателска работа, медийна етика, история на медиите и журналистиката, академично и творческо писане
 • Рекламен бизнес, връзки с обществеността, бизнес комуникации и фирмена култура;
 • Чрез разширени практикуми студентите получават базисни умения за работа в медии (радио, телевизия, информационни агенции, онлайн медии), участват в създаване на различни типове медийни продукти и формират качества за работа в екип.

Крайната цел е студентите в специалността „Медия икономика“:

 • Да изградят разбиране за връзката между икономическите теории и практиката в света на медиите и да прилагат тези знания в реални проекти и ситуации
 • Да придобият знания и компетенции за особеностите на управлението, функционирането, финансирането на медиите, за съществуващите медийни политики и пазари (регулация, аудитории, рекламни пазари) в този подсектор в България, Европа и по света
 • Да правят самостоятелни анализи на пазара и конкуренцията, както на отделната медийна организация, така и на цялото поле на културните индустрии.
Професионална реализация

Завършилите успешно бакалавърска степен в специалност „Медия икономика“ намират реализация в обществени и частни медии и медийни организации, както и във всякакъв тип бизнес организации, които използват медийни канали за разпространение на търговски продукти и/или съдържание. Те могат да работят като:

 • Мениджъри/служители на средно и високо ниво в медийни компании, експерти по осъществяване на връзките с обществеността (PR) чрез всякакви комуникационни канали
 • Служители в сферата на публичната администрация и културните индустрии
 • Могат да осъществяват самостоятелна издателска и продуцентска дейност; да работят в международни медийни програми, проекти и дейности; да се занимават с консултантска дейност; да се реализират във всички сфери на бизнеса на длъжности от средно и високо ниво, свързани с разпространение и работа с информационно съдържание.
Анотации:

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Поднаправление: Политология

Специалност Политология

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Политология

Професионално направление/поднаправление

Политически науки/Политология

ОКС

„бакалавър“

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса

 

Цели на обучението

Обучението в специалност “Политология“ се провежда по учебен план и учебни програми, които отразяват най-новите постижения и потребности в научните изследвания и политическата практика.

Основните цели на обучението са:

 • Да осигури на студентите широкопрофилни теоретични знания за основните направления, категории и проблеми в съвременната политическа наука.
 • Да изгради практически умения за анализ на проблемите в съвременните общества, на техните политически системи, институции и субекти.
 • Да осигури знания и умения за управление на политическите процеси, поведението на политическите актьори и за регулиране на социално-политическите конфликти в институциите на политическата власт и в организациите на гражданското общество.
 • Да предостави на студентите знания и изгради умения за разработване и оценка на програми и проекти на национално и европейско равнище.
 • Да изгради умения и предостави знания за подготовка и провеждане на емпирични социологически и политически изследвания, рейтингови индекси и сравнителни изследвания.
Професионална реализация

Експерти и анализатори в: политически и държавни институции, политически партии, неправителствени организации и структури на гражданското общество;

 • консултанти и посредници за решаване на социални конфликти - професионални, културни, етнически, религиозни и пр.;
 • специалисти за връзки с обществеността във фирми и PR-агенции;
 • кореспонденти, наблюдатели и коментатори в печатни и електронни медии;
 • предизборни консултанти и имиджмейкъри на държавни институции и политически партии;
 • професионални кадри за работа в институции, осъществяващи интеграционните връзки на България с ЕС и НАТО.
 • организатори и координатори на изследователски проекти по международни програми;
Анотации:

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Направление: Право

Специалност Право

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Право

Професионално направление

Право

ОКС

„магистър“

Форма на продължителност на обучението

редовна форма, 11 семестъра

Форма на дипломиране

Три държавни изпита:

1. Писмен и устен изпит по „Гражданскоправни науки“

2. Писмен и устен изпит по „Наказателноправни науки“

3. Писмен и устен изпит по „Публичноправни науки“

Семестриална такса

335 лв.

Цели на обучението

Обучението в специалност „Право“ осигурява на студентите широкопрофилна подготовка в различни области на правната материя чрез изучаване на разнообразни задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини. Студентите могат да получат познания в областта на международната защита правата на човека, устройството на територията, конкуренцията, обществените поръчки, международното морско право, медиацията и извънсъдебното решаване на спорове, потребителското право, туристическото право, интелектуалната собственост, американското право (на английски език), австрийското право (на немски език) и др. Практическата подготовка на бъдещите юристи се осъществява освен чрез задължителните практически обучения в администрацията на изпълнителната власт и в съдебната система,както  и посредством доброволни стажове в Софийски районен съд, Административен съд София-град, Административен съд – София област, администрацията на Омбудсмана на Р България и в Софийска, Окръжна или Апелативна прокуратура. За усъвършенстване знанията и уменията на студентите, преподавателите от Юридическия факултет организират и специализирана кръжочна дейност с цел осигуряване на участието им в различни публични изяви, включително в национални и международни състезания.
Професионална реализация

Подборът на изучаваните избираеми и факултативни учебни дисциплини, включени в учебния план за специалност „Право“, е извършен изцяло с оглед нуждите на практиката. Наред с това обучението по някои дисциплини на английски език позволява осъществяването на международен обмен на студенти, което е предпоставка за създаване на трайно сътрудничество на Юридическия факултет с други чуждестранни университети и съответно за подпомагане бъдещата реализация на студентите. Участието на студентите в публични изяви също подпомага тяхната реализация, тъй като отделни работодатели в различни области на правото присъстват на тези събития.

Професионалната реализация на завършилите специалност „Право“ обхваща различни позиции в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи), изпълнителната власт и в частния сектор – адвокати, юрисконсулти, помощник-нотариуси и др.
Анотации:

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Български език и литература и история на България


Можете да кандидатствате и чрез организираните състезания и конкурси

- Състезания и конкурси

Направление: Социология,антропология и наука за културата

Специалност Социология

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Социология

Професионално направление

 

Социология, антропология и науки за културата

ОКС

„бакалавър“

Форма и продължителност на обучение

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на прием

ЕПИ и/или ЕСЕ

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса

335 лв.

Цели на обучението

Социологията е една от най-бързо развиващите се модерни науки. Във фокуса на социологическата перспектива е функционирането на обществото, промените в социалния ред, предизвикателствата във взаимоотношенията между хората. По-задълбоченото разбиране на обществото изисква широки познания и умения, които могат да бъдат мощен инструмент за подобряване условията на живот на всяка социална група.

Основната цел на обучението в специалност „Социология” е да осигури на студентите бакалаври: първо, фундаментална теоретическа и методологическа подготовка за изследване на съвременните общества, техните социално-икономически трансформации в условията на глобализация и сложните взаимодействия между различните обществени сфери – икономика, политика, правна система, публична администрация, граждански организации и движения и др.; второ, знания и умения за методите и техниките за осъществяване на емпирични изследвания в различни обществени сфери (социални, икономически, политически, маркетингови, рекламни, демоскопски проучвания и сондажи на общественото мнение).
Професионална реализация
Комплексната интердисциплинарна подготовка в специалност „Социология” дава възможност на завършилите бакалавърска степен да намерят професионална реализация: в социалната и икономическата сфера, в бизнеса и публичната администрация като социолози или икономисти; експерти в министерства, ведомства и други институции; в корпорации, търговски дружества, фондации и международни организации; в агенции за емпирични изследвания – социологически, социални, маркетингови, връзки с обществеността, рекламни; специалисти в Агенцията по заетостта и бюрата по труда, Агенцията по социално подпомагане и нейните дирекции; анализатори в НОИ, НЗОК и техните поделения; експерти в отдели по човешки ресурси; социални мениджъри в предприятия и фирми; специалисти в осигурителни, застрахователни, културни организации и др. 
Анотации:

Информация за кандидатстудентските изпити

Приемният изпит включва следните модули:

- Български език и езикова култура

- Математика - основи

- Български език и литература ИЛИ математика ИЛИ география на България ИЛИ история на България


Можете да кандидатствате и чрез Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема