Направления и специалности

Търсене
Форма на обучение
Град
Език на преподаване
Тип плащане
Не бяха открити направления и специалности, които да отговарят на Вашите критерии. Опитайте отново!

Икономика и бизнес

Специалност Аграрен бизнес

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА И БИЗНЕС".

Специалност Аграрен бизнес  има за цел да осъществи подготовка на висококвалифицирани икономисти-бакалаври за работа в аграрния сектор.

Тематичното съдържание на професионалното и специално обучение включва знания и умения в следните основни области: аграрна икономика; национална, европейската и международна аграрна политика; правната рамка и регулация  на агробизнеса; маркетинговите проучвания; продукти, пазари и конкуренция в агробизнеса; анализа и оценка на технологични решения и варианти за усъвършенстването им; разработките на стратегии и оперативни бизнес планове; планиране и контрол на разходи по продукти и дейности; управлението на ресурси и технологии във фамилни стопанства, агрофирми, малкия, средния и едър бизнес; стратегии за продажби в агробизнеса; оценяването на аграрни проекти и на ресурси; разработване на компютърни приложения; управленски дейности и практики в агробизнеса;

Студентите от специалността имат възможност да получат профилирана, специализирана подготовка по: търговия със земеделски продукти; аграрно преприемачество; управление на малък и семеен агробизнес; организационно поведение; развитие на селските райони; управление на земеделските кооперации; екологични и други аспекти на агробизнеса, в т.ч. и по устойчивото му развитие и др.

Предимства на обучението по специалността са: комплексна подготовка по икономическите и управленските аспекти на аграрния сектор; задълбочена подготовка по методологията и методика за обосноваване на решения, насочени към устойчиво, аграрно развитие; изборност на изучаваните дисциплини за профилиране в желани области.

Бакалаври, завършили специалност Аграрен бизнес се реализират в: производствената сфера като мениджъри на еднолични и дружествени агрофирми, арендни стопанства, земеделски кооперации и др.; сектора на преработка на селскостопански продукти като специалисти икономисти и експерти по аграрен бизнес; областта на търговията като маркетолози и брокери на земеделски и хранителни стоки; обслужващата сфера като мениджъри и икономисти на земеделски обслужващи предприятия; неправителствени, браншови и регионални организации и съюзи като специалисти и експерти по аграрен бизнес; национални държавни органи като специалисти  и експерти в Министерство на земеделието и горите, Министерство на околната среда и водите, Фонд “Земеделие”, Агенция САПАРД, специализирани структури за администриране и контрол на Европейския фонд за гарантиране на земеделието и др.; регионални държавни органи като специалисти икономисти в областните и общинските служби; сферата на научната и консултантската дейност –консултанти по аграрен бизнес, преподаватели в университети и изследователи в Националния център за аграрни науки; финансов и банков сектори като специалисти по аграрен бизнес –  оценители на аграрни проекти, биологични фондове и на земеделски земи.

Завършилите специалността придобиват умения за: разработване на управленски решения в областта на аграрния бизнес; разбиране на и участие в съвременните аграрни пазари; познаване и използване на аграрни политики и механизми за подкрепа; съобразяване със социалните и екологичните аспекти на аграрния сектор; разработване и и управление на агро-бизнес проекти; използване на модерни комуникации и работа в екип. 

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Бизнес икономика

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА И БИЗНЕС".

Разработена със съдействие на бизнеса и чуждестранни партньори, специалността осигурява конкурентни предимства на подготвяните висококвалифицирани специалисти по бизнес анализи и оценки, планиране, организиране и контрол на ресурси и процеси, управление на инвестиции, човешки ресурси и маркетинг в компании на реалната икономика.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: “Бизнес мениджмънт”, “Иновации в бизнеса”, “Управление на човешките ресурси”, “Финансиране на бизнеса”, “Корпоративен риск мениджмънт”, “Маркетингови изследвания”, “Управление на качеството”, “Банково дело”, “Счетоводство на бизнес организацията”, “Нелоялна конкуренция”, “Застраховане”, “Организационна култура”, “Бизнес преговори”, “Бизнес предприемачество”, “Фирмена сигурност и икономическо разузнаване” и др.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми дисциплини като: “Инвестиционни проекти”, “Контролинг на разходите”, “Бизнес планиране”, “Търговско право”, “Право на интелектуалната собственост”, “Трудово право”, “Данъчно облагане и данъчен контрол ”, “Външноикономически отношения”. Важно предимство на обучението е предоставената възможност за избор от студентите на специализирани дисциплини, групирани в три модула: ”Управление чрез мотивация”, включващ дисциплините: “Мотивационни анализи”, “Мотивационни техники” и “Практики по управление чрез мотивация”; “Иновации и технологичен трансфер”, включващ дисциплините: “Иновационни проекти”, “Лицензионни сделки” и “Иновационни практики”, “Маркетинг в динамична бизнес среда”, включващ дисциплините: “Оценяване на маркетинговите решения”, “Маркетингови техники” и “Маркетингови практики”.

Завършилите специалността могат да работят и да се реализират като: бизнес анализатори на ресурси, дейности и процеси във фирми; аналитични специалисти по бизнес планиране, маркетинг, управление на човешките ресурси, управление на инвестиции и иновации в бизнес организации; експерти в консултантски организации и научноизследователски организации; кредитни експерти в банкови и други финансови институции; икономически експерти в държавната администрация.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Екоикономика

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА И БИЗНЕС".

Специалност Екоикономика осигурява качествена, многофункционална подготовка на икономистите – бакалаври за анализиране, оценяване, планиране, организация и контрол на използването и опазването на природните ресурси в бизнес организациите и регионите.

Тематичното съдържание на професионалното и специалното обучение включва знания и умения в следните основни области: икономика на околната среда и природните ресурси; ресурсен мениджмънт; екология; екологична политика.

Студентите от специалността имат възможност да получат профилирана, специализирана подготовка по: природоползване и регионално развитие; оценка и пазари на природни ресурси; социална екоикономика; моделиране на еко-икономически системи; управление на проекти и на конфликти; устойчиво развитие; пространствени анализи; екотуризъм.

Предимства на обучението по специалността са: комплексна подготовка – екологична, социална, икономическа, бизнес по проблемите на използване и опазването на природните ресурси; развиване на методологически и методически умения за обосноваване на решения, насочени към устойчиво, екологосъобразно използването на природните ресурси; изборност на изучаваните дисциплини, позволяваща профилиране в желани области.

Завършилите специалността бакалаври се реализират като: мениджъри по управление на екологична инфраструктура на различните нива на управление в  публичния сектор; специалисти по публично-частно партньорство при използване на природните ресурси; мениджъри и консултанти по оценка и управление на екологични проекти; консултанти и контрольори на системата за управление на качеството на околната среда (ИСО-14001); оценители на земеделски земи и биологични фондове в консултантски и други компании; специалисти - връзки с обществеността по проблемите на околната среда; експерти в Министерство на земеделието и горите, Министерство на околната среда и водите и др.; експерти по екологични проблеми в неправителствени, браншови и други организации и съюзи; изследователи и преподаватели в научни институти и университети.

Завършилите специалността развиват умения за: обосноваване на управленски решения в областта на природоползването  и оценката на природните ресурси; създаване на прогнози и сценарии за опазване на околната среда; разработване, оценяване и управление на екологични проекти; ползване на модерни комуникации и работа в екип. 

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Индустриален бизнес

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА И БИЗНЕС".

Подготвя висококвалифицирани специалисти със задълбочени познания за съвременните индустриални организации и институции и умения за изпълнение на специализирани и комплексни функции по анализа, оценката и управлението на процеси и дейности в индустриалните фирми, включително по обосновката на управленски решения.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: “Бизнес мениджмънт”, “Иновации в бизнеса”, “Управление на човешките ресурси”, “Финансиране на бизнеса”, “Индустриална икономика”, “Фирмена организация”, “Системи за управление на качеството”, “Банково дело”, “Счетоводство на бизнес организацията”, “Фирмено планиране”, “Застраховане”, “Фирмена организация”, “Анализ на разходите”, “Логистични системи”, “Фирмена сигурност и икономическо разузнаване” и др.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: “Управление на инвестициите”, “Управление на маркетинга”, “Творчески индустрии и бизнес”, “Вътрешен контрол и вътрешен одит”, “Управление на инвестициите”, “Търговско право”, “Счетоводство на предприятието”, “Данъчно облагане и данъчен контрол”, “Икономическа политика на ЕС”, “Мотивационни техники и практики”, “Рекламен мениджмънт”, “Индустриални отношения”.

Завършилите специалността могат да работят във: малки, средни и големи индустриални фирми, развойни институти и звена в сферата на индустрията, отдели по кредитиране на банки, консултантски фирми и др.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Мениджмънт на недвижимата собственост

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА И БИЗНЕС".

Специалността „Мениджмънт на недвижимата собственост“ е нова актуална специалност за университетското образование в България. В тази специалност се подготвят висококвалифицирани кадри за бизнес-сектора на недвижимата собственост, включващ проектирането, изграждането, търговията, инвестициите, финансирането и управлението на различните типове обекти на недвижимата собственост – жилищна и доходоносна (търговска, индустриална, логистична и др.) с отчитане на характера на собствеността – частна, корпоративна, публична (държавна и общинска).

Студентите от специалността получават общо фундаментална икономическа подготовка и специализирани знания относно икономическия, правен и териториално-устройствен режим на недвижимата собственост. В последния курс студентите имат възможност да се концентрират върху учебни дисциплини съобразно интереса си в три направления – бизнес и мениджмънт на недвижимата собственост; маркетинг на недвижими имоти и финансов мениджмънт на недвижимата собственост. Конкретни учебни курсове в рамките на тези направления са Икономика на недвижимата собственост, Търговия с недвижими имоти, Сделки с публична недвижима собственост, Интегрирани маркетингови комуникации, Финансиране и инвестиции в недвижими имоти, Фасилити мениджмънт и енергийна ефективност, Бизнес-преговори, Финансов мениджмънт на компании за недвижими имоти, Управление на риска в бизнеса с недвижими имоти, Международни пазари на недвижими имоти и др.

Сферите на реализация на завършилите специалисти са: мениджъри на недвижими имоти, фасилити и пропърти мениджъри; анализатори на пазара на недвижими имоти;  предприемачи в сектора на недвижимата собственост;  консултанти по управление на недвижима собственост; мениджъри на корпоративни недвижими имоти; аналитични специалисти по покупко-продажба на недвижими имоти; икономически експерти по създаване и управление на портфейли от недвижими имоти;  брокери на недвижими имоти; оценители на различни видове обекти на недвижимата собственост; риск-мениджъри по инвестиране в недвижими имоти; консултанти по инвестиции в недвижими имоти и взаимни фондове;  консултанти по финансиране на инвестициите в недвижими имоти;  кредитни консултанти в банковия сектор; експерти по управление на собствеността в общинската и държавна администрация и др.

Учебният план на специалността е съпоставим с учебните планове на специалност “Мениджмънт и икономика на недвижимата собственост” в редица университети в Европа и САЩ.

Дипломираните бакалаври могат да продължат образованието си в желаните магистърски програми, които предлага катедра „Недвижима собственост“ – „Пропърти мениджмънт“; „Фасилити мениджмънт“; „Финансов мениджмънт на недвижимата собственост“.

Катедрата, водеща специалността осъществява международни контакти и съвместни научни прояви с чуждестранни университети, висши училища и институти. Това е предпоставка студентите да получават актуална информация за процесите в сферата на икономиката на недвижимата собственост в международен и европейски план и при възможност да участват в международни прояви на катедрата. В нейния колектив работят висококвалифицирани преподаватели, по-голямата част от които са доктори и хабилитирани, което дава възможност за научно израстване на тези, които желаят да се посветят на научно-преподавателска кариера, свързана с икономиката и управлението на недвижимата собственост.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Предприемачество

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА И БИЗНЕС".

В новата за България специалност "Предприемачество" се подготвят висококвалифицирани предприемачи, мениджъри и специалисти, действащи успешно в динамична и висококонкурентна, включително международна бизнес среда.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни дисциплини: "Бизнес мениджмънт", "Финансиране на бизнес организацията", "Количествени методи", "Иновации в бизнеса", "Управление на човешките ресурси", "Управленски информационни системи", "Логистични системи", "Системи за управление на качеството", "Управление на отношенията с клиенти", "Стратегическо бизнес планиране", "Клъстерна икономика", "Арт и креативно предприемачество" и др.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални дисциплини: "Създаване на нов бизнес", "Предприемачески мениджмънт", "Мениджмънт на растежа", "Маркетинг на малките и средните фирми", "Психология на предприемаческата дейност", "Корпоративно предприемачество", "Социално предприемачество", "Фамилен бизнес", "Водене на преговори" и др.

Завършилите специалността могат да се реализират като: предприемачи - основали, управляващи и развиващи свой или в съдружие бизнес (някои още по време на следването си); вътрешнофирмени (корпоративни) предприемачи в големите фирми, подпомагайки генерирането, трансфера и комерсиализирането на иновации; многофункционални мениджъри и специалисти в малките и средните фирми; специалисти по публично-частно партньорство; експерти в консултантски фирми; експерти в европейски структури и проекти на ЕС.

Досегашната практика показва и отлична реализация на завършилите специалността в чужбина.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Творчески индустрии и бизнес

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА И БИЗНЕС".

Специалността „Мениджмънт на недвижимата собственост“ е нова актуална специалност за университетското образование в България. В тази специалност се подготвят висококвалифицирани кадри за бизнес-сектора на недвижимата собственост, включващ проектирането, изграждането, търговията, инвестициите, финансирането и управлението на различните типове обекти на недвижимата собственост – жилищна и доходоносна (търговска, индустриална, логистична и др.) с отчитане на характера на собствеността – частна, корпоративна, публична (държавна и общинска).

Студентите от специалността получават общо фундаментална икономическа подготовка и специализирани знания относно икономическия, правен и териториално-устройствен режим на недвижимата собственост. В последния курс студентите имат възможност да се концентрират върху учебни дисциплини съобразно интереса си в три направления – бизнес и мениджмънт на недвижимата собственост; маркетинг на недвижими имоти и финансов мениджмънт на недвижимата собственост. Конкретни учебни курсове в рамките на тези направления са Икономика на недвижимата собственост, Търговия с недвижими имоти, Сделки с публична недвижима собственост, Интегрирани маркетингови комуникации, Финансиране и инвестиции в недвижими имоти, Фасилити мениджмънт и енергийна ефективност, Бизнес-преговори, Финансов мениджмънт на компании за недвижими имоти, Управление на риска в бизнеса с недвижими имоти, Международни пазари на недвижими имоти и др.

Сферите на реализация на завършилите специалисти са: мениджъри на недвижими имоти, фасилити и пропърти мениджъри; анализатори на пазара на недвижими имоти;  предприемачи в сектора на недвижимата собственост;  консултанти по управление на недвижима собственост; мениджъри на корпоративни недвижими имоти; аналитични специалисти по покупко-продажба на недвижими имоти; икономически експерти по създаване и управление на портфейли от недвижими имоти;  брокери на недвижими имоти; оценители на различни видове обекти на недвижимата собственост; риск-мениджъри по инвестиране в недвижими имоти; консултанти по инвестиции в недвижими имоти и взаимни фондове;  консултанти по финансиране на инвестициите в недвижими имоти;  кредитни консултанти в банковия сектор; експерти по управление на собствеността в общинската и държавна администрация и др.

Учебният план на специалността е съпоставим с учебните планове на специалност “Мениджмънт и икономика на недвижимата собственост” в редица университети в Европа и САЩ.

Дипломираните бакалаври могат да продължат образованието си в желаните магистърски програми, които предлага катедра „Недвижима собственост“ – „Пропърти мениджмънт“; „Фасилити мениджмънт“; „Финансов мениджмънт на недвижимата собственост“.

Катедрата, водеща специалността осъществява международни контакти и съвместни научни прояви с чуждестранни университети, висши училища и институти. Това е предпоставка студентите да получават актуална информация за процесите в сферата на икономиката на недвижимата собственост в международен и европейски план и при възможност да участват в международни прояви на катедрата. В нейния колектив работят висококвалифицирани преподаватели, по-голямата част от които са доктори и хабилитирани, което дава възможност за научно израстване на тези, които желаят да се посветят на научно-преподавателска кариера, свързана с икономиката и управлението на недвижимата собственост.

Икономика и управление с преп.на англ.език

Специалност Администрация и управление с преподаване на английски език

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК".

Динамичното развитие на нашата страна и европейската интеграция на българската икономика налагат усъвършенстване на съществуващите в момента специалности в УНСС и особено онези, които трябва да задоволяват съвременните потребности на стопанските и нестопанските организации, както и държавните институции в България, от високо квалифицирани специалисти. Тези специалисти трябва да притежават необходимите съвременни знания и умения за управление на организации от публичната и стопанската сфера.

 Завършилите специалност “Администрация и управление” ще придобият следните знания и умения:

 • теоретични основи и базисни принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление, в.т.ч. и съвременното състояние на теорията и практиката в развитите страни с пазарна икономика;
 • методологическите основи на организационното развитие и свързаните с тях методи за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решение, както и за работа с хората в организацията;
 • знания и умения за съвременните технологии на управление и използването на нови информационно-технически и комуникационни средства за подпомагане дейността на ръководните органи;
 • специфични знания и умения в областта на моделирането, прогнозирането, стратегическото управление и осъществяването на целенасочени пазарни и инвестиционни проучвания при определяне на целите на развитие на стопанските и нестопанските организации;
 • специфични знания и умения в областта на диагностиката на текущото състояние на организациите, разкриването и преодоляването на проблемните ситуации и създаването на благоприятен социално-психологически климат в организациите;
 • специфични знания и умения за решаването на проблемите, възникващи в управлението на организацията в резултат от влиянието на средата, в която тя функционира – икономически, социално-културни, екологични, ресурсни, политически и други.

 Завършилите специалността ще могат да работят като:

 • ръководители на различни равнища на управление в организациите;
 • функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на организациите;
 • експерти и консултанти на висшето ръководство в стопанските и нестопанските организации;
 • експерти по управление в изследователските и развойни звена на организациите;
 • експерти и консултанти по управление и организационно развитие в специализирани или научноизследователски организации;
 • специалисти по управление и администрация в местните държавни управленски структури.

 Учебният план на специалността е съобразен с изискванията на учебните планове на редица университети от Западна Европа, обучаващи студенти по професионално направление „Администрация и управление“. Това дава възможност за признаване на кредитни точки в рамката на Европейската система за трансфер на кредити, доколкото дипломата от УНСС е международно признат документ от акредитирано висше училище. Катедрите “Управление”, „Публична администрация“ и „Регионално развитие“ на УНСС, които организират обучението на студентите в тази област, разполагат с много добре подготвени хабилитирани преподавателски кадри, които имат богат международен опит и признание. Заедно с това, придобиването на знания на английски език позволява специалистът-бакалавър по „Администрация и управление“ да продължи образованието си в магистърска степен на обучение в България или в чужбина, като се реализира успешно както в национални, така и в международни организации-работодатели.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Бизнес икономика с преподаване на английски език
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК".

Специалност "Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език " е най-доброто съчетание на знания и умения от две от най-атрактивните области - икономика и информационни технологии. Това прави завършилите студенти много търсени специалисти, защото са запознати с различни икономически области и имат професионални знания и умения в разработката на софтуерни приложни решения.

Подготовката на студентите по специалността е широкопрофилна. Тя включва дисциплини, свързани със съвременните информационни системи и технологии, и икономически дисциплини.

Обучението дава нужната теоретична подготовка, като заедно с това има сериозна практическа насоченост. Специализираната подготовка е в направления, които формират професионални знания и умения в областта на проектирането и разработката, внедряването, поддържането и развитието на информационни системи, обслужващи различни бизнес процеси и различни нива на управление на компаниите.

Комплексните знания в областта на информационните системи и технологии се постигат чрез обучение по дисциплини, обхващащи фундаментални знания и модерни направления и технологии като:

 • Интернет технологии;
 • Бази от данни;
 • Архитектури на изчислителни системи;
 • Компютърни мрежи и телекомуникации;
 • Операционни системи;
 • Основи на разработване на приложни програмни системи;
 • Основи на алгоритмизацията и програмирането;
 • Програмиране в платформено независими среди;
 • Проектиране на информационни системи;
 • Системи за управление на ресурсите на предприятието;
 • Модели за изграждане на интернет приложения;
 • Програмиране в бази данни;
 • Технологии за изграждане на Уеб системи;
 • Проектиране и изграждане на потребителски интерфейси;
 • Бизнес интелигентни системи;
 • Разработка и управление на интегрирани информационни системи;
 • Създаване на системи на базата на клиент-сървър технологии и Уеб услуги;
 • Модели за изграждане на мобилни приложения;
 • Бизнес комуникации;
 • Бизнес процеси и модели;
 • Бизнес интелигентни системи и др.

Практическото обучение на студентите се реализира в компютърни лаборатории, като се използват модерни софтуерни технологии (J2EE, .NET) и актуални версии на специализирани софтуерни продукти.

В процеса на своето обучение, студентите от специалността имат възможност да развиват своите знания и умения, като участват в реализирането на приложни проекти, в които решават практически проблеми, и в научни проекти, в които могат съвместно с преподавателите си да изследват нови идеи.

Студентите могат да обогатяват своите знания и опит чрез различни стажантски програми и програми за международен обмен.

Партньори в обучението на студентите са големи международни компании като IBM, Microsoft, SAP и национални лидери в областта на информационните технологии като dWare, ErpOneи, ADASTRA и много други.

Възпитаници на специалността са вече успешни специалисти в много национални и международни софтуерни компании като SAP, Telerik, Infragistics, Microsoft, Мусала Софт и др.

След завършване на специалността студентите придобиват знания и умения свързани с:

 • Разработването на приложения на основата на широко използвани технологии и езици за програмиране .NET/ASP.NET/ASP.MVC/C#, J2EE/Java, HTML/CSS/JavaScript.
 • Разработването на мобилни приложения за Windows и Android.
 • Проектиране, администриране и разработване на база данни.
 • Администриране и поддръжка на компютърни мрежи, системен и приложен софтуер.
 • Анализиране и моделиране на бизнес процеси - BPM.
 • Администриране и внедряване на ERP системи.
 • Проектиране и разработване на аналитични и бизнес интелигенти системи.

Завършилите специалността могат да се реализират в различни области на стопанската дейност: софтуерни компании, държавна и публична администрация, финансови институции и банки, фирми и учебни заведения, като: бизнес анализатори и проектанти на информационни системи; разработчици на информационни системи, уеб системи и мобилни приложения; внедрители на информационни системи; администратори на информационни системи; ръководители на ИТ проекти и екипи; QA специалисти и др.

През последните години IT индустрията се превърна в основното предизвикателство за постигане на конкурентоспособност и поражда непрекъсната потребност от образовани и креативни специалисти. Търсенето на обучени и професионално подготвени кадри в различните области на IT сферата е нарастващо, което е сигурна предпоставка за гарантирана реализация на младите специалисти.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Икономика на околната среда с преподаване на английски език

Неустойчивото развитие и свързаните с това икономически и социални промени на бизнеса са в центъра на дневния ред на съвременното общество. По-добро разбиране и знания за връзката между икономика, бизнес и околна среда са нужни за разработването не само на публични политики, но и на подходящи бизнес стратегии за справяне с тези глобални проблеми днес и в бъдеще.

Обучението в бакалавърската специалност БИЗНЕС И ИКОНОМИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА се състои от три части. Първата е посветена на изграждането на фундамента на модерната икономическа наука: икономическа теория, право, политическа наука, социология, математика, статистика, управленска теория, компютърни науки, финанси, счетоводство, маркетинг, екология и други базови дисциплини са включени тук. Втората част е насочена към бизнес теория и практика: бизнес мениджмънт, финансиране, маркетингови изследвания и бизнес стратегии, иновации и управление на проекти, иконометрия и компютърни приложения са между учебните предмети в тази част. Екологичните аспекти на икономиката, политиката и бизнеса са в центъра на третата част с курсове по еко-бизнес, екологични ресурси във фирмата, еко-политика, екологични конфликти, екологични оценки, институции за природоползване и др.

Студентите, завършили в бакалавърската специалност БИЗНЕС И ИКОНОМИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА притежават бизнес компетенции като:

 • комплексна подготовка по важни икономически и управленски аспекти на бизнеса на фирмите;
 • задълбочена подготовка по методологията и методите за обосноваване на бизнес решения;
 • силна практическа ориентация на обучението.
 • разбиране на комплексната връзка между природа и общество, между ограничеността на ресурсите, нарастването на броя на населението и повишаването на благосъстоянието му;
 • познаване на теоретичните модели, мерките на политиката, законовите подходи и управленските средства за постигане на устойчиво развитие.

Завършилите бакалаври в специалността придобиват знания за бизнес организациите като системи, бизнес средата, в която оперират; методологията и методите за анализ, вкл. и анализа на данни за климатичните промени и за социалната адаптация на човешките общности; конкурентните предимства и необходимото развитие, вкл. и участие, окуражаване и провокиране на дискусии за екологичните противоречия; съчетаване на екологичната с бизнес етиката.

Завършилите тази специалност работят в разнообразни национални и международни бизнес организации, в централната и местните власти, в международни регулаторни агенции, в медии и неправителствени организации. Областите им на изява са: аналитични специалисти в консултантски организации, научноизследователски и развойни организации, вкл. бизнес анализатори на процеси и дейности във фирмите и аналитични специалисти по управление на човешките ресурси и системи за управление на човешките ресурси; аналитични специалисти в областта на екологичните анализи и консултиране, защита на политики относно природните ресурси, управление на проекти, администрация на ресурси, екологични оценки и др. 

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Икономика на туризма с преподаване на английски език

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК".

Специалност „Икономика на туризма с преподаване на английски език” от професионално направление „Икономика“ (поднаправление „Икономика и управление с преподаване на английски език”), образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, предоставя отлични възможности за професионална реализация на завършилите студенти. Катедрата е създадена през 1990 г. и предлага обучение по специалността, изцяло на чужд език, от 2013 г. Тя подготвя висококвалифицирани специалисти за работа в глобалната туристическа индустрия.

Бакалаврите по туризъм с преподаване на английски език получават знания за професионална, интелектуална и културна реализация. Те придобиват компетенции, както за икономиката, организацията и управлението на предприятията от отрасъла туризъм, така и за географските, климатичните и балнеоложките условия, паметниците на историята и културата, фолклора, традициите и архитектурата на туристическите дестинации. Това им дава възможност успешно да привличат туристи в местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, спортно-анимационните центрове и пригодените за туристическо ползване етнографски, културни, исторически и природни забележителности. Те могат да организират и ръководят търсенето и предлагането на висококачествени и конкурентоспособни продукти на глобалния туристически пазар.

На основата на получените знания от университетските, факултетните и специалните учебни дисциплини, изцяло на чужд език, бакалаврите по туризъм с преподаване на английски език придобиват умения за:

 • изучаване на основите на туристическата дейност;
 • оценка на въздействието на туристическата дейност върху околната среда;
 • организация и управление на места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, и кетъринг фирми;
 • оценка на ресурсите в туристическите дестинации;
 • управление на събитията в туризма;
 • изучаване на икономическите дейности в туризма;
 • приложение на франчайзинга в туризма;
 • изучаване на специфични инструменти на финансиране в туризма;
 • организация на туроператорската и агентската дейност;
 • разработване на програма за маркетингово изследване в туризма;
 • съставяне на маркетингов план за туристически предприятия;
 • изследване на социално-психологическите аспекти на туризма;
 • проучване на доминиращите модели на туристическо поведение;
 • изготвяне на спа и уелнес пакети;
 • управление на човешките ресурси в туризма;
 • изучаване на световното културно наследство;
 • проучване и съставяне на културни коридори и маршрути;
 • изготвяне на екскурзоводски беседи за туристически забележителности;
 • разработване на проекти за организация и управление на обслужването в места за настаняване и заведения за хранене и развлечения;
 • разработване на стандарти за естетизация на туристическата среда.

Посочените умения се отличават със своята целесъобразност, която намира израз в избора и прилагането на методи за управление на туристическата дейност. Студентите провеждат учебна практика и преддипломен стаж във висококатегорийни места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, кетъринг фирми, туристически агенции и туроператорски фирми в столицата, черноморските и планинските курорти в България, и чужбина.

           Придобитите знания и умения допринасят за пълноценна реализация на завършилите студенти в глобалния туристически бизнес. Официалният рейтинг на Министерството на образованието и науката показва, че няма нереализирани възпитаници на специалността. Предоставя се възможност за повишаване на квалификацията в четири магистърски специалности – „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език” (две дипломи от УНСС - България и

Universite Littoral Cote D’Opale – Франция), „Международен туризъм”, „Туристически бизнес”, „Мениджмънт в туризма“ (дистанционно обучение), и обучение по докторска програма „Икономика и управление (туризъм)” за придобиване на образователна и научна степен „доктор”. Катедра „Икономика на туризма” е асоцииран член на Световната организация по туризъм. Тя осъществява директни международни контакти и създава перспективи за успешна международна реализация на студентите.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Икономика с преподаване на английски език

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК".

В специалността се подготвят висококвалифицирани специалисти с теоретична подготовка и практически умения за извършване на микроикономически и макроикономически анализи, позволяващи им да решават различни конкретни икономически проблеми в духа на икономиката на знанието както на национално равнище, така и в области, свързани с присъединяването на нашата икономика към Европейския съюз и глобалните икономически структури.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Микроикономическа теория и анализи", "Организационно поведение", "Бизнес стратегии", "Човешки капитал", "Социална политика", "Потребителско поведение", "Индустриална организация и цени", "Бизнес икономикс", "Теория на фирмата", "Макроикономическа теория и анализи", "Основи на иконометрията", "Търговско право", "Бизнес етика", "Фирмена култура", "Икономическа култура", "Евристични методи", "Бизнес комуникации", "Проектиране на управленски и информационни системи".

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: "Поведенчески икономикс", "Банково дело", "Фирмени инвестиции", "Фирмено управление", "Икономика на малките и средните предприятия", "Икономика на развитието", "Икономика на обществения сектор", "Контролинг", "Конкурентоспособност на фирмата", "Право на Европейския съюз", "Иновации", "Международен стратегически мениджмънт", "Икономика на България", "Международен маркетинг".

Завършилите специалността могат да работят като: специалисти в стопански организации, държавни институции, неправителствени организации, в сферата на инвестиционната, фискалната и паричната политика, политиката на доходите, валутно-финансовите операции, разработването на оптимизационни модели, икономическото прогнозиране; преподаватели в университетски и други образователни институции, експерти и ръководители в изследователски и консултантски организации, специализирани агенции, финансови и банкови институции, правителствени, неправителствени и международни икономически организации.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Интелектуална собственост и бизнес с преп. на англ.език

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК".

В системата на висшето образование в България, бакалаври по интелектуална собственост се подготвят единствено в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ към УНСС.

Специалност „Интелектуална собственост и бизнес” е ориентирана към подготовката на специалисти в областта на интелектуална собственост, които да осигурят устойчивост, развитие и конкурентоспособност на бизнеса чрез идентифициране и управление на интелектуалната собственост като нематериални активи на фирмата. В съвременния бизнес, функциониращ в глобална, високотехнологична среда, един от елементите на конкурентоспособност е предимството, което дава интелектуалната собственост. В сферата на материалното производство, интелектуалната собственост се свързва със: създаването, индустриализирането и комерсиализирането на технологични иновации каквито са  изобретенията и полезните модели; с изграждането и поддържането  на устойчив имидж на бизнеса, неговите стоки или услуги, чрез търговски марки и съвременен промишлен дизайн. В сферата извън материалното производство интелектуалната собственост се свързва с творческия резултат от дейността на поети, писатели, художници, фотографи, музиканти, режисьори, композитори, артисти-изпълнители, компютърни специалисти, създатели на бази данни, продуценти, радио и телевизионни организации; с пазара на създадените произведения и функционирането на музикалната, филмовата, радио-телевизионната, софтуерната, издателската и други индустрии.

В първи и втори курс студентите изучават дисциплини от университетския блок на съответното професионално направление, в което са приети.

В трети курс се изучават дисциплини като: „Иновации в бизнеса“, „Счетоводство на нематериалните активи“, „Нелоялна конкуренция“, „Бизнес предприемачество“ и други.

В четвърти курс се изучават дисциплини като: „Търговски марки“, „Фирмен дизайн и визуална култура“, „Интелектуална собственост в интернет и в дигитална среда“, „Патентна политика и лицензионна търговия“, „Авторско право и сродни права“, „Творчески индустрии и бизнес“, „Артмениджмънт“, „Фирмена сигурност и икономическо разузнаване“, „Традиционни знания и културно наследство“, „Практика по проучвания за интелектуална собственост за целите на бизнеса“ и други.

Завършилите специалност „Интелектуална собственост и бизнес” могат да се реализират като икономисти с интердисциплинарни познания, което им позволява професионална реализация във всички сектори на стопанството и бизнес организации които създават интелектуални продукти или основават дейността си на тях. Студенти, завършили специалността, работят като:

 • държавни служители в Министерство на финансите, Министерството на културата, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, Агенция Митници, Българско патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Съвет за електронни медии, Комисия за регулиране на съобщенията и др.;
 • служители, специалисти и експерти в международни междуправителствени и неправителствени организации като Световна организация за интелектуална собственост, ЮНЕСКО, Световна търговска организация, Международния съюз за закрила на новите сортове растения и други;
 • служители, специалисти и експерти в организации за колективно управление на авторски или сродни права;
 • специалисти в музикални, филмови, издателски, софтуерни, рекламни и други компании, които създават и управляват интелектуални продукти;
 • специалисти в музеи, галерии, киносалони, театрални и други културни организации, в Националните центрове за книгата, театъра, музиката, танца, Националния филмов център и други организации в сферата на изкуствата и културата;
 • специалисти в радио и телевизионни организации;
 • сътрудници в научноизследователски институти, бизнес центрове, технологични и бизнес паркове;
 • служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.;
 • служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост;
 • консултанти по интелектуална собственост, представители по индустриална собственост.
Специалност Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК".

В тази специалност се подготвят професионалисти за изпълнителско и мениджърско равнище, които притежават необходимата подготовка за разработване и изпълнение на маркетингови стратегии, съчетана с умение да интегрират маркетинговата дейност в цялостната фирмена стратегия чрез познаване и привличане на методите на прогнозиране, планиране и програмиране. Основната цел на обучението е подготовката на квалифицирани специалисти, които разбират фирмената стратегия и притежават знания и умения за планиране, реализиране и контролиране на системата от маркетингови дейности в организации с различен предмет на дейност.

Специалност "Маркетинг и стратегическо планиране" удовлетворява две важни изисквания, пред които са изправени съвременните организации - пазарна ориентация и ефективност. Пазарната ориентация предполага участие на специалисти по маркетинг във вземането на решения и тяхната реализация. Ефективното управление изисква участие на специалисти, които имат разбиране за системния характер на организациите, т.е. владеят подходите и методите за изготвяне на анализи и прогнози, планове и програмите за тяхната реализация. В отговор на тези изисквания обучението на студентите предоставя както знания за връзките и взаимодействието между общото управление на организацията и управлението на маркетинговата й дейност, така и за координиране на маркетинга с останалите дейности в организацията.

Обучението е поверено на екип от висококвалифицирани преподаватели, състоящ се както от изявени в областта си учени, така и от успешно реализирали се в практиката мениджъри.

В трети курс студентите изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Потребителско поведение", "Маркетингови изследвания", "Фирмени анализи и прогнози", "Конкурентоспособност на икономически системи", "Управление на проекти", "Управление на продажбите", "Продуктова политика", "Ценова политика", "Дистрибуционна политика", "Комуникационна политика", "Планиране и програмиране в Европейския съюз", "Бизнес планиране", "Маркетингово планиране".

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: "Стратегическо планиране", "Планиране на инвестициите", "Управление на човешките ресурси", "Организационно поведение", "Анализ разходи-продукция", "Сегментиране, избор на целеви пазар, позициониране", "Управление на взаимоотношенията с клиентите", "Интернет маркетинг", "Планиране на иновациите", "Международен маркетинг", "Регионални стратегии и програми", "Балансирана система от показатели", "Фирмена култура и етика", "Маркетингов контрол".

С придобитите знания и умения завършилите специалността могат да се реализират успешно в широк кръг от организации: големи, средни и малки компании, холдинги, сдружения, корпорации; финансови институции (банки, борси, застрахователни дружества, пенсионни фондове); държавни и частни организации в областта на здравеопазването, образованието, електронните съобщения, социалните дейности; органи на държавната и местната власт (министерства, комисии, комитети, агенции, регионални администрации); синдикални организации; международни организации и др.

Бакалаврите от специалност "Маркетинг и стратегическо планиране" могат да работят и в специализирани агенции за маркетингови услуги: агенции за маркетингови проучвания, за пазарни анализи, рекламни агенции, PR агенции, агенции за медийно планиране, за директен маркетинг и др.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Международни икономически отношения с преподаване на английски език

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК".

Обучението по специалност “Международни икономически отношения с преподаване на английски език” има за своя основна цел широкопрофилната подготовка на професионалисти със задълбочени общоикономически и управленски знания, както и със знания и умения в специфичната област на международните икономически отношения и институции, европейската икономическа интеграция, международните финанси, международния бизнес, фирмено сътрудничество и маркетинг.

            Завършилите специалност “Международни икономически отношения с преподаване на английски език”: 

 • Притежават теоретични и приложни знания по микро-, макро- и световна икономика, стопанска история, икономически теории, счетоводство, финанси, планиране и прогнозиране, икономика на труда, фирмено управление и маркетинг;
 • Ориентират се в правните аспекти и правните проблеми на регулиране на бизнеса на национално и международно равнище;
 • Използват инструментариума на математиката, информатиката и статистиката;
 • Прилагат специализирани знания и умения в областта на международния бизнес на микро- и макроравнище; на вътрешния и международния маркетинг и неговите специфични предимства и възможности в продуктов, географски и функционален аспект; на финансовото и банковото обслужване на бизнеса в национален и международен план: финансови и кредитни операции, сделки с ценни книжа и механизъм на борсова търговия, кредитиране и гарантиране на финансовите, банковите и външноикономическите операции;
 • Владеят техники за подготовка и осъществяване на международни сделки за покупко-продажба, за реализиране на международни стопански операции, както и за управление на инвестиционни проекти с национално и международно значение, с участието на чуждестранни капитали и други чужди ресурси;
 • Познават европейската бизнес среда, интеграционните процеси в Европа, европейската иновационна политика, както и специфичните икономгеографски, демографски и социокултурни особености на конкретни регионални европейски пазари;
 • Осъществяват /на български и чужд език/ комуникационна политика на компании за целите на международния бизнес и междукултурния мениджмънт.

 Завършилите специалност “Международни икономически отношения с преподаване на английски език” в най-висока степен отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местна администрация, в стопански организации с международна дейност, в банковото дело и борсовата търговия. Те също така притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски, финансови и кредитни организации, както и в мултинационални и транснационални компании.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Финанси и счетоводство с преподаване на английски език

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК".

Образователната цел на УНСС при организиране на обучението по специалност "Финанси и счетоводство" (с преподаване на английски език) - бакалавърска степен, е следната: Чрез система от взаимно обвързани основни, специални и профилиращи дисциплини да се осигури получаването на комплекс от знания и умения, необходими за работата на специалиста по финанси и счетоводство. Търсенето и авторитетът на специалността силно нарастват в условията на пазарна икономика. В съвременния свят финансово-счетоводният процес се утвърди като единство на икономическото изследване, отчетното отразяване, финансовия контрол, икономическия анализ и финансовото управление. Дипломираните бакалаври са подготвени да се реализират на средно управленско ниво във финансовата сфера и да вземат рационални решения на оперативно равнище.

Обучението по специалността е подчинено на идеята за осигуряване на общоикономически фундамент и постепенно специализиране и профилиране с цел ефективното адаптиране към потребностите на практиката. Отчетена е и необходимостта от солидна юридическа подготовка и компютърна грамотност. Особено внимание е отделено на придобиването на знания и умения, свързани с приложението на съвременни информационни технологии в областта на финансите, счетоводството и финансовия контрол.

Учебният план на специалност "Финанси и счетоводство" (с преподаване на английски език) е актуален и се основава на световните постижения в тази област. Студентите получават фундаментална подготовка по основни икономически дисциплини - "Микроикономика", "Макроикономика", "Математика", "История на икономическите теории", "Стопанска история", "Икономическа социология", "Икономика на труда", "Основи на правото", "Финанси", "Философия", "Политология", "Маркетинг", "Интелектуална собственост и бизнес", "Статистика", "Основи на счетоводството", "Прогнозиране и планиране", "Икономика на предприятието", "Информатика" и др.

 Водеща цел на обучението е специализираната подготовка на студентите по дисциплините в областта на счетоводството, финансите и финансовия контрол - "Финансово счетоводство", "Парична теория и парична политика", "Банково дело", "Корпоративни финанси", "Управленско счетоводство", "Данъчен контрол", "Международни финанси", "Банково счетоводство", "Одитинг", "Теория на застраховането", "Фондови пазари", "Финанси на со­ци­алното осигуряване", "Информационни системи в счетоводството", "Бюджетно управление", "Управление на международните проекти" и други.

Методологията на преподаване е приведена в съответствие с изискванията за адаптация на националната финансово-счетоводна теория и практика към международните стандарти. Обучението се осъществява от висококвалифицирани преподаватели, доказали своите способности не само в научно-преподавателската област, но и в практиката.

В резултат от целенасоченото обучение се създават умения за прилагане на методите на: счетоводния и финансовия анализ, математическата обработка, статистическия анализ, правния анализ.

Акцентира се върху създаване и развитие на следните качества: комуникативност, умение за работа в екип, активно отношение към извършваната дейност, стремеж към рационални промени и висока ефективност, способност за непрекъснато актуализиране на знанията.

Завършилите специалността могат: да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и да заемат длъжностите: финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и др. Завършилите специалността могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Дипломираните бакалаври по икономика - специалност "Финанси и счетоводство" (с преподаване на английски език), имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в следните сфери: банковата система, публичната администрация, капиталовите пазари, застраховането и социалното осигуряване, финансово-счетоводните подразделения на предприятията, финансовия контрол.

Учебният план за бакалавър по икономика - специалност "Финанси и счетоводство", е съобразен с изискванията на МОН и законовата уредба. Той позволява продължаване на обучението в магистърска образователно-квалификационна степен в УНСС и в други висши училища.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.

Администрация и управление

Специалност Бизнес администрация

Брошура за професионално направление "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ".

"Бизнес администрация" е една от най-предпочитаните специалности в УНСС, която има аналог в европейското и световното образование. Катедра “Управление” осъществява обучение в бакалавърска степен по учебна програма, напълно съответстваща на практиката в най-престижните световни университети. "Училище за директори" наричат шеговито тази специалност някои. Учебното съдържание осигурява задълбочена теоретична подготовка и управленски компетентности на бъдещите мениджъри.

Всички знания се пречупват през призмата на европейското политическо и икономическо сътрудничество и интеграция. Използват се всички съвременни форми на интерактивно обучение и активно учене: управленски игри, казуси, самостоятелни и групови проекти, разнообразни екипни задачи. Акцентът е поставен върху иновативното мислене, създаването на умения за вземане на решения, ефективните комуникации и технологията на управлението.

Завършилите специалност "Бизнес администрация" ще могат да се реализират като: ръководители на различни равнища на управление на стопанските организации, функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на стопанските организации, съветници (щабни специалисти) на висшето ръководство в стопанските организации, специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на стопанските организации, консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации, специалисти по управление и администрация в местните и държавни управленски структури.

Катедра “Управление”, която организира обучението на специалистите в тези бакалавърски програми, разполага с отлично подготвени, хабилитирани преподавателски кадри - професори, доценти, главни асистенти – доктори по “Социално управление”, млади и перспективни асистенти. Преподавателският състав участва активно в международния научен обмен и поддържа високо ниво на своята компетентност в областта на управлението.

Завършилите бакалавърска степен могат да продължат обучението си в следните магистърски програми, администрирани от катедра „Управление“: Бизнес администрация (БА), БА със специализация висш мениджмънт или БА със специализация бизнес комуникации.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Публ.админстрация и регионално развитие
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Публична администрация

Брошура за професионално направление "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ".

Бакалавърската програма по „Публична администрация” се предлага в редовна форма с четиригодишно обучение. Програмата акцентира върху управленските теории и решения на практиката за администриране в организа­циите от публичния сектор. На основата на интердисциплинарния подход се изучават дисциплини от направленията икономика, управление, политология, социология, психология, право и др.

Завършилите специалността придобиват фундаментални и специализира­ни знания в областта на: теоретичните основи на икономиката и управле­нието на публичния сектор, методология и методика на социално-икономиче­ския анализ и изследвания на териториалните системи, централна и местна администрация и териториално и административно устройство, управление на организациите в публичния сектор и на неправителствените организации, администриране на публични политики, програми и проекти, управление и ад­министрация на международни институции и организации.

В резултат на обучението студентите придобиват умения за: анализ на основни показатели за равнище, динамика и тенденции в развитието на публичните структури, анализ на публични политики и стратегии, разработване и ефективно управление на публични програми и проекти, анализ и оценка на териториалните системи, работа в екип и решаване на проблеми.

Обучението по специалността е съобразено с изискванията за прите­жаване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” при заемане на длъжности по единния класификатор на длъжностите в администрация­та. Завършилите могат професионално да се реализират в административ­ни структури на законодателната, централната изпълнителна и съдебната власт, регионалните и местните административни структури (областна и общинска администрация), административните структури на международни институции, в неправителствените организации.

Бакалавърската програма по публична администрация е съобразена с ква­лификационните изисквания, заложени в програмите на водещи европейски университети и насърчава обмена на идеи между преподаватели и студенти. Чрез присъждането на кредити студентите имат възможност да участват в академичен обмен в университети извън страната по европейски програми.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Регионално развитие

Брошура за професионално направление "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ".

Катедра „Регионално развитие“ обучава студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ по специалност "Регионално развитие" в редовна и дистан­ционна форма на обучение. Катедрата провежда обучение и по специализи­раната магистърска програма по „Регионално развитие“ със специализация „Регионален мениджмънт и бизнес“. Учебният процес е обезпечен от високо квалифицирани преподаватели и експерти на катедра „Регионално развитие“ на УНСС.

Някои от водещите дисциплини, които се изучават в специалността, са: "Геоикономика и регионално развитие", "Териториално и административно ус­тройство", "Геодемография", "Финансиране на регионални проекти", "Регио­нална политика на ЕС", "Регионален мениджмънт", "Регионална икономика", "Държавни политики и стратегии", "Децентрализация и местно самоуправле­ние", "Управление на фондовете на ЕС".

Дипломираните специалисти по регионално развитие се радват на успеш­на реализация във всички административни структури на Европейския съюз - Парламент, Европейска комисия, Комитет на регионите и др., в държавната администрация – Министерство на регионалното развитие, Министерство на земеделието и храните, Министерство на инвестиционното проектиране и др., в областни администрации и териториалните структури на изпълни­телната власт, в общински администрации и публични компании, в универ­ситети и научноизследователски институти, в неправителствени органи­зации, като регионални мениджъри на национални и международни компании.

Новите икономически реалности в страната и интегрирането ни в общо­то европейско икономическо и социално пространство тепърва ще изискват подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на регионално­то развитие.

Регионалната проблематика е много разнообразна, интересна и дава въз­можност за получаване на знания за пакет от икономически, управленски, правни и политически науки. Негативните и задълбочаващи се диспропорции между районите и областите в България в последните години потвърждават тази обективна необходимост.

Бъдещите дипломанти ще имат привилегията да работят за устойчиво­то и балансирано регионално развитие, което да донесе по-добро бъдеще и стандарт за живот на хората не само за големите градове, но и за малките населени места в гранични и изостанали селски райони.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Регионално развитие - Пловдив
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.

Администрация и управление - Хасково ДО

Специалност Бизнес администрация - Хасково
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.

Приложна информатика,комуникации и иконометрия

Специалност Бизнес информатика и комуникации

Брошура за поднаправление "ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА".

Специалността "Бизнес информатика и комуникации" има 50 годишна история. Обучението дава теоретична подготовка и приложни знания, целящи завършилите да могат да разработват програмни продукти, да осъществяват дейностите по проектиране, програмиране, внедряване и поддържане на информационни системи, консултиращи и обслужващи различните равнища на бизнес.

В трети курс се изучават задължителните и избираеми факултетни учебни дисциплини: Интернет технологии; Бази от данни; Архитектури на изчислителни системи; Компютърни мрежи и телекомуникации; Операционни системи; Статистическо изследване на зависимости; Основи на разработване на приложни програмни системи; Основи на алгоритмизацията и програмирането; Програмиране в платформено независими среди; Статистически анализ на времеви редове.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: Проектиране на информационни системи; Системи за управление на ресурсите на предприятието; Модели за изграждане на интернет приложения; Програмиране в бази данни; Технологии за изграждане на Уеб системи; Проектиране и изграждане на потребителски интерфейси; Бизнес интелигентни системи; Разработка и управление на интегрирани информационни системи; Създаване на системи на базата на клиент-сървър технологии и Уеб услуги; Модели за изграждане на мобилни приложения; Бизнес комуникации; Бизнес процеси и модели; Системи за стратегическо корпоративно управление; Бизнес интелигентни системи; Интелектуална собственост на информационни системи; Информационни технологии във финансови системи; Одит на информационни системи и технологии.

След завършване на специалността студентите придобиват знания и умения свързани с:

 • Разработването на приложения на основата на широко използвани технологии и езици за програмиране .NET/ASP.NET/ASP.MVC/C#, J2EE/Java, HTML/CSS/JavaScript.
 • Разработването на мобилни приложения за Windows и Android.
 • Проектиране, администриране и разработване на база данни.
 • Администриране и поддръжка на компютърни мрежи, системен и приложен софтуер.
 • Анализиране и моделиране на бизнес процеси - BPM.
 • Администриране и внедряване на ERP системи.
 • Проектиране и разработване на аналитични и бизнес интелигенти системи.

Завършилите специалността могат да се реализират в различни области на стопанската дейност: софтуерни компании, държавна и публична администрация, финансови институции и банки, фирми и учебни заведения, като: бизнес анализатори и проектанти на информационни системи; разработчици на информационни системи, уеб системи и мобилни приложения; внедрители на информационни системи; администратори на информационни системи; ръководители на ИТ проекти и екипи; QA специалисти и др.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Статистика и иконометрия

Брошура за поднаправление "ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА".

Обучението по тази специалност има над 60-годишна традиция в УНСС. Целта е подготовката на икономисти за статистическа обработка и анализ на информация с помощта на компютърна техника и специализиран софтуер. Съдържанието на учебните програми отговаря на добрите европейски практики за университетско обучение в областта на приложната статистика и иконометрия.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни дисциплини: "Въведение в иконометрията", "Статистическо изследване на зависимости", "Интернет технологии", "Планиране и организация на извадковите изследвания", "Компютърни архитектури - комуникации и мрежи", "Софтуер за статистически анализ", "Икономическа статистика" и др.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини:"Статистически информационни системи", "Статистически анализ на временни редове", "Демографска статистика", "Приложна иконометрия", "Проектиране на статистическите изследвания", Софтуер за статистически анализ" (втора част), "Статистически методи в маркетинговите изследвания", "Статистически методи в социологическите изследвания", "Статистика на околната среда", "Статистически методи в експерименталното дело", "Многомерни методи", "Регионална статистика", "Актюерна статистика", "Методи за стимулиране на творческото мислене", "Статистика на борсовите операции", "Вземане на решения в условията на несигурност".

Завършилите специалността могат да работят във: консултантски фирми (в т.ч. маркетингови агенции, фирми и организации в областта на анализа на финансовото състояние, на обосновката на инвестиционни решения, на оценката на риска, на статистическия контрол на качеството, социологически агенции и др.), банки, осигурителни фондове и застрахователни институти, Националния статистически институт, фондови борси, държавната и общинската администрация, международни организации, европейски институции, неправителствени организации, научни и изследователски институти, експериментални бази, висши и средни училища.

Катедрата осигурява за всички свои студенти стаж в Националния статистически институт и частни фирми, както и възможност за участие в изследователски проекти.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.

Икономика и инфраструктура

Специалност Бизнес логистика

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА".

Уеб сайт на катедра "Логистика"

Специалност "Бизнес логистика" подготвя кадри за една от основните функционални области на фирменото управление: икономиката и управлението на материалните и свързаните с тях информационни, финансови и потоци от знания - от източника на суровини през производителите на полуготови и готови продукти, дистрибуторите, търговците на едро, търговците на дребно до крайните клиенти. Фокусът е върху управлението на реалните, физически процеси в стопанската и нестопанската дейност с цел постигане на високи нива на обслужване на клиентите при минимални разходи.

Широкият обхват на обучението покрива всички основни аспекти на икономиката и стопанското управление и позволява придобиването на необходимите специални знания и умения за интегрирано управление на различните логистични дейности, свързани с обработването и придвижването на материалните потоци – управление на запасите, транспорта, складиране, изпълнение на поръчките, опаковане, манипулация с материалите, прогнозиране, планиране на производството, дистрибуцията и снабдяването, проектиране на логистични системи и вериги на доставки, разположение на складови и производствени мощности, поддръжка на резервни части, управление на върнатите стоки, на брака и отпадъците и др. Този интегриран подход на управление завършилите студенти са в състояние да приложат и в организациите от сферата на услугите. Те развиват важни технически и комуникативни умения, умения за анализ и разкриване на проблеми, за вземане на управленски решения - самостоятелно и в група, както и за планиране и организация на личното време и дейности. Учебното съдържание отразява най-новите тенденции в развитието на логистичната теория и практика. По оценка на западните специалисти учебният план е съпоставим с най-добрите бакалавърски степени по стопанска логистика в света.

Обучението на студентите по специалността "Бизнес логистика" се провежда в рамките на осем семестъра (4 години) и включва изучаването на университетски, факултетни и специални учебни дисциплини.

Фундаменталната подготовка по икономика и управление, получавана на университетско равнище в първи и втори курс, дава на студентите необходимата база от математически, икономически и правни познания за навлизане в професионалната фаза на обучението.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Цени и ценообразуване", "Логистични системи", "Количествени методи и модели", "Корпоративна сигурност", "Потребление и рециклиране на материалните ресурси", "Стокознание", "Управление на човешките ресурси", "Управление на качеството", "Дистрибуционна политика", "Системи за управленски контрол" и др.

В четвърти курс се изучават специалните учебни дисциплини: "Снабдяване", "Проектиране на логистични системи", "Организация и управление на транспорта", "Складово-манипулационни системи", "Информационни системи в логистиката", "Управление на проекти", "Управление на операциите", "Международна логистика", "Управление на запасите", "Митническа политика", "Международен транспорт" и др.

Изследванията показват, че в развитите страни в областта на логистиката са заети 20 - 25 % от трудоспособното население. Професията на логистика е една от най-високо платените и води до вицепрезидентска позиция в производствените фирми‚ а в търговските‚ транспортните и складовите фирми - до поста президент. Подобна тенденция се забелязва вече и у нас. Завършилите специалност "Стопанска логистика" са функционални специалисти и аналогично на други функционални специалисти (по счетоводство и финанси например) намират професионална реализация на различни нива на управление във всички отрасли и сфери на икономиката. Конкретни области на реализация на специалистите по логистика са: снабдяване, управление на производствените и непроизводствените операции, дистрибуция, обслужване на клиентите, спедиция, транспортна дейност, фирмено и публично складово стопанство, митническо обслужване, управление на качеството, рециклиране на вторични ресурси. Широко поле за изява на завършилите специалността "Стопанска логистика" са фирмите, специализирани в оказването на логистични услуги, производство и доставка на логистична техника и технологии. Част от завършилите специалността могат да се реализират в сферата на науката, както и като експерти в различните звена на държавното управление.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Икономика на отбраната и сигурността

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА".

Специалността е създадена през 1990 г. в отговор на обществената потребност от цивилни експерти по прилагане на принципа за граждански контрол при управлението на ресурсите в отбраната и сигурността. Тя е единствената в страната, която извършва икономически и мениджърски изследвания и подготвя цивилни и военни специалист в областта на икономиката на отбраната и сигурността.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Корпоративна сигурност", "Управление на из­вънредните ситуации", „Противодействие на прането на пари”, "Икономика на отбраната и сигурността", "Мениджмънт на отбраната и сигурността”, "Логистични системи", "Транспорт и застраховане", "Основи на комуникациите", "Информационни технологии", "Количествени методи и модели", "Управление на човешките ресурси", "Иновации" и др.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: "Управление на отбранителните ресурси", "Основи на по­ли­тиката за сигурност", "Икономически анализ и планиране в отбраната и си­гурността", "Стратегическо управление в отбраната и сигурността", "Информационни системи и технологии в отбраната и сигурността", "Мобилизационно планиране", "Европейска архитектура за сигурност", "История на военната икономика", "Военна логистика", "Качество на военна и специална продукция", „Маркетинг и търговия с военна и специална продукция”, „Управление на инвестициите в сектора за сигурност и отбрана”, "Финанси на отбраната и сигурността", "Развитие на въоръжението", "Устойчиво развитие", „Актуални проблеми на отбраната и сигурността”.

Завършилите специалността могат да работят в: централната и местната държавна администрация по отбраната и сигурността, в т.ч. Министерство на вътрешните работи и службите за сигурност, Министерство на отбраната и Българската армия (главно в ресурсните звена, финансовите и планиращите органи), ДАНС, търговски дружества на Министерството на отбраната и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, ДА „Държавен резерв и военновременни запаси”, Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, във фирми от отбранителната промишленост, дружества за търговска дейност в отбраната и сигурността, митническите служби (администрация и оперативна работа), частни охранителни дружества, организации с нестопанска цел в областта на отбраната и сигурността, занимаващи се с научноизследователска, развойна, консултантска, маркетингова, логистична дейност, връзки с обществеността в областта на отбраната и сигурността и др.

Катедрата организира стажове и практики за своите студенти в Президентската администрация, структурите на МО, МВР, ДАНС, Столична община, фирми от сектора за сигурност и отбрана. Осигурява възможности за участие в научноизследователски проекти. Ежегодно се провеждат студентски конференции и се изнасят публични лекции от български и чуждестранни изследователи и експерти по въпросите на сигурността и отбраната.

Катедра „Национална и регионална сигурност” провежда обучение в ОКС „Магистър”  за икономисти, неикономисти и професионални бакалаври в различни магистърски програми по „Икономика на отбраната и сигурността” и „Корпоративна сигурност”.

Информация за обучението и изследователската дейност на катедрата може да бъде получена от нейния сайт www.e-dnrs.org .

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Икономика на транспорта

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА".

Специалност „Икономика на транспорта“ има повече от 60-годишна история в УНСС и подготвя специалисти за всички видове транспорт. От 2016 г. катедрата се преименува в  „Икономика на транспорта и енергетиката“  и ще подготвя специалисти за транспортния и енергийния сектор, които произвеждат близо 20 % от брутния вътрешен продукт на страната и като цяло в ЕС. Крупните инвестиционни проекти в средносрочен и дългосрочен план ще бъдат насочени в транспортната и енергийна инфраструктура и студентите, завършващи новата специалност  „Икономика на транспорта и енергетиката“, ще получават задълбочени теоретични познания и практически умения за извършване на специализирани дейности в тези стопански сектори. Обучението ще се извършва с активното съдействие на Института по енергиен мениджмънт.

Основни акценти в бакалавърската програма:

 • Интердисциплинарност на обучението (изучават се икономически и хуманитарни дисциплини, правни аспекти на транспортната дейност, човешко поведение, технически и технологични аспекти на транспортната дейност)
 • Развиване на отлични познания за съвременните обществено-икономически системи
 • Задълбочено осмисляне на различните типове роли и взаимоотношения, които възникват при осъществяването на транспортния процес
 • Пряко прилагане на учебния материал в практическата среда с възможности за включване в разнообразни стажантски програми.

Завършилите специалността се реализират успешно в транспортните и енергийни отдели на производствени, търговски фирми, както и в компании, свързани с оказването на логистични и енергийни услуги, също така в организации, свързани с опазване на околната среда.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Икономика на търговията

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА".

Специалност „Икономика на търговията”  е една от най-старите специалности в УНСС. Повече от 60 години в специалност „Икономика на търговията“ се  подготвят конкурентоспособни кадри за всички сфери на икономиката. Учебният процес се осъществява от висококвалифицирани преподаватели от УНСС и специалисти от практиката. Водещата обучението по специалността катедра "Икономика на търговията" поддържа добри взаимоотношения с държавни институции и водещи търговски фирми на основата на сключени споразумения за сътрудничество. Съществен елемент от тях е провеждането на студентски стажове и приемането на работа на възпитаници на специалността.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини, следните от които се водят от катедра „Икономика на търговията“: Цени и ценообразуване, Хотелиерство и ресторантьорство, Търговско посредничество, Финансов мениджмънт на търговската фирма, Управление на продажбите, Борси и борсови операции.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: Икономика на търговията, Търговски мениджмънт,  Анализ на търговската дейност, Маркетинг на търговската фирма, Търговия на дребно, Управление на търговския асортимент, Комуникационна политика,   Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството, Планиране на търговската дейност, Управление на логистични вериги, Пазарни проучвания, Интегрирани маркетингови комуникации, Потребителско поведение,  Търговско предприемачество.

Придобитите знания и умения дават възможност на студентите, завършили специалност “Икономика на търговията”, ОКС “бакалавър”, да се реализират в:

 • Специализирани търговски фирми;
 • Търговски вериги;
 • Туристически фирми;
 • Банки и финансови институции;
 • Стокови и фондови борси;
 • Застрахователни компании;
 • Развитие на собствен търговски бизнес.
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Маркетинг

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА".

В тази специалност се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на маркетинга. Специален акцент се поставя върху пазарните проучвания, организиране на рекламни кампании, съчетаване и интегриране на елементи на маркетинговите комуникации, разработване и контрол по изпълнението на маркетингови планове, международен маркетинг, управление на маркетинга.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Социална политика", "Маркетингови изследвания", "Маркетингово планиране", "Потребителско поведение", "Интернет технологии", "Индустриални отношения" и др.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: "Продуктова политика", "Ценова политика", "Комуникационна политика", "Дистрибуционна политика", "Маркетинг на интелектуални продукти", "Международен маркетинг", "Управление на продажбите", "Система на националните сметки", "Моделиране в маркетинга", "Бизнес планиране", "Стокознание", "Евристични методи", "Трансферно ценообразуване", "Конкурентни стратегии".

Завършилите специалността могат да работят във: държавната и местната власт, големи, средни и малки фирми, холдинги, сдружения, корпорации, фондации, специализирани агенции, финансови институции, международни организации.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Прогнозиране и планиране

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА".

Образователната цел е придобиване на специализирани знания по макроикономическо прогнозиране, програмиране и планиране, фирмено планиране и регионално планиране и програмиране.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Социална политика", "Маркетингови изследвания", "Маркетингово планиране", "Потребителско поведение", "Проектиране на управленски информационни системи", "Интернет технологии", "Индустриални отношения", "Икономически анализи и прогнози" и др.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: "Национално планиране", "Регионално планиране", "Фирмено планиране", "Демография и пазари на труда", "Система на националните сметки", "Изследване на операциите", "Управление на проекти", "Регионално развитие на европейски структури", "Оперативно планиране", "Борси и борсови операции", "Пазарни стратегии".

Завършилите специалността могат да работят във: държавната и местната власт, международни институции, търговски дружества, неправителствени организации, отраслови камари и палати, фондации, образователни и здравни организации, борси, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Стопанска логистика

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА".

Уеб сайт на катедра "Логистика"

Специалност "Бизнес логистика" подготвя кадри за една от основните функционални области на фирменото управление: икономиката и управлението на материалните и свързаните с тях информационни, финансови и потоци от знания - от източника на суровини през производителите на полуготови и готови продукти, дистрибуторите, търговците на едро, търговците на дребно до крайните клиенти. Фокусът е върху управлението на реалните, физически процеси в стопанската и нестопанската дейност с цел постигане на високи нива на обслужване на клиентите при минимални разходи.

Широкият обхват на обучението покрива всички основни аспекти на икономиката и стопанското управление и позволява придобиването на необходимите специални знания и умения за интегрирано управление на различните логистични дейности, свързани с обработването и придвижването на материалните потоци – управление на запасите, транспорта, складиране, изпълнение на поръчките, опаковане, манипулация с материалите, прогнозиране, планиране на производството, дистрибуцията и снабдяването, проектиране на логистични системи и вериги на доставки, разположение на складови и производствени мощности, поддръжка на резервни части, управление на върнатите стоки, на брака и отпадъците и др. Този интегриран подход на управление завършилите студенти са в състояние да приложат и в организациите от сферата на услугите. Те развиват важни технически и комуникативни умения, умения за анализ и разкриване на проблеми, за вземане на управленски решения - самостоятелно и в група, както и за планиране и организация на личното време и дейности. Учебното съдържание отразява най-новите тенденции в развитието на логистичната теория и практика. По оценка на западните специалисти учебният план е съпоставим с най-добрите бакалавърски степени по стопанска логистика в света.

Обучението на студентите по специалността "Бизнес логистика" се провежда в рамките на осем семестъра (4 години) и включва изучаването на университетски, факултетни и специални учебни дисциплини.

Фундаменталната подготовка по икономика и управление, получавана на университетско равнище в първи и втори курс, дава на студентите необходимата база от математически, икономически и правни познания за навлизане в професионалната фаза на обучението.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Цени и ценообразуване", "Логистични системи", "Количествени методи и модели", "Корпоративна сигурност", "Потребление и рециклиране на материалните ресурси", "Стокознание", "Управление на човешките ресурси", "Управление на качеството", "Дистрибуционна политика", "Системи за управленски контрол" и др.

В четвърти курс се изучават специалните учебни дисциплини: "Снабдяване", "Проектиране на логистични системи", "Организация и управление на транспорта", "Складово-манипулационни системи", "Информационни системи в логистиката", "Управление на проекти", "Управление на операциите", "Международна логистика", "Управление на запасите", "Митническа политика", "Международен транспорт" и др.

Изследванията показват, че в развитите страни в областта на логистиката са заети 20 - 25 % от трудоспособното население. Професията на логистика е една от най-високо платените и води до вицепрезидентска позиция в производствените фирми‚ а в търговските‚ транспортните и складовите фирми - до поста президент. Подобна тенденция се забелязва вече и у нас. Завършилите специалност "Стопанска логистика" са функционални специалисти и аналогично на други функционални специалисти (по счетоводство и финанси например) намират професионална реализация на различни нива на управление във всички отрасли и сфери на икономиката. Конкретни области на реализация на специалистите по логистика са: снабдяване, управление на производствените и непроизводствените операции, дистрибуция, обслужване на клиентите, спедиция, транспортна дейност, фирмено и публично складово стопанство, митническо обслужване, управление на качеството, рециклиране на вторични ресурси. Широко поле за изява на завършилите специалността "Стопанска логистика" са фирмите, специализирани в оказването на логистични услуги, производство и доставка на логистична техника и технологии. Част от завършилите специалността могат да се реализират в сферата на науката, както и като експерти в различните звена на държавното управление.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.

Политически науки

Специалност Европеистика

Брошура за професионално направление "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ".

Специалността е ориентирана към подготовка на необходимите специалисти за европейските приоритети във външните отношения на страната. Отличава се с конкурентните предимства и традиции на УНСС във висшето образование. Студентите получават задълбочени теоретични и приложни знания и умения за адаптиране към процесите на европейския континент и използването им за просперитета на България. Много добра е подготовката по два чужди езика.

Оценките и дипломата са международно признати. Завършилите специалността могат да работят в държавните органи, осигуряващи европейските приоритети на България, в политическата система на страната, в европейските институции и администрация, в български и международни/европейски бизнес организации.

В ІІІ курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Външна политика в Европа", "Международни икономически отношения", "Международни спорове и конфликти", "Европейска цивилизация и култура", "Политическа икономия на международните отношения", "Европейска сигурност", "Европейска икономика", "Оценка на въздействието на политиките" и др.

В ІV курс се изучават задължителни и избираеми модулни учебни дисциплини: "Теории за европейското обединение и интеграция", "Европейска администрация" "Европейска политика на България", "Транснационален политически процес в Европа". Изучават се дисциплини в следните модули: "Европа в международните отношения", "Управление и политика в ЕС", "Европа и международните конфликти".

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Международни отношения

Брошура за професионално направление "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ".

Учебният план на специалността отразява 40-годишната традиция на преподаването и изследванията в УНСС в областта на международните отношения и отчита опита на водещите университети в чужбина. Студентите получават задълбочена подготовка по теория и история на международните отношения и външната политика, методи и техники на анализ, външната политика на България и на основни участници в международното общуване, национална и международна сигурност, управление на конфликти, многостранна дипломация, преговори. Голямо предимство е получаването на много добра подготовка по два чужди езика. Оценките и дипломата се признават от университети във Великобритания, Германия, САЩ, Канада и др. Завършилите специалността имат успешна дипломатическа кариера, преподават в университети във Великобритания, САЩ, Канада, Франция; работят в МВФ, ЕБВР, Световната банка, големи международни компании, министерства, агенции, банки, средства за масова информация, управляват собствени фирми, утвърдили са се в третия сектор или в обществено-политическата практика (в т.ч. министър-председател, депутати, министри и други ръководни длъжности).

В ІІІ курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Международни спорове и конфликти", "Международни икономически отношения", "Право на ЕС", "История на международните отношения до и след Първата световна война", "Теория на външната политика", "Външна политика на САЩ", "Външна политика на европейските страни", "Дипломатическо и консулско право", "Международни финанси" и др.

В ІV курс се изучават задължителни и избираеми специални дисциплини: "Теория на международните отношения", "Международна и национална сигурност", "Сравнителен анализ на теории за международните отношения", "Външнополитически анализ и прогнозиране", "Външна политика на България", "Теория и практика на международните преговори", "Проблеми на икономическата сигурност",  "Външнотърговска политика на България", "Международно частно право". По избор се води обучение в една от трите: "Европейска регионална специализация", "Балканска регионална специализация" и "Функционална специализация - глобално управление и публични политики".

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Политология

Обучението е съобразено с учебните планове на водещи университети в Европа и света. Само в УНСС студентите по политология получават солидна подготовка  и по основни икономически дисциплини, което ги прави уникални специалисти.

В ІІІ курс се изучават  задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Международни икономически отношения", "Международни спорове и конфликти", "Структура и функции на съвременната държава", "История на българския политически живот", "Законодателен процес и парламентарно поведение", "Политическа култура", "Политически партии и партийни системи", "Политическо лидерство", "Политически преход и промяна" "Анализ на политическия риск" и др.

В ІV курс се изучават задължителни и избираеми специални дисциплини: "Нация и етнос", "Избори и избирателни системи", "Емпирични изборни и политически изследвания", "Лобизъм", "Съвременният тероризъм", "Конституционализъм и политика", "Корпоративизъм", "Политическа социология" и др. През вторият семестър на ІV курс обучението е организирано в три  изборни специализации, които профилират студентите като бъдещи специалисти със задълбочени знания в следните направления: "Съвременен български политически процес", "Публичен мениджмънт и политики", "Политически комуникации и технологии".

За всички студенти в бакалавърската степен обучението завършва с учебна практика в структурите на политическата система, държавното управление и гражданското общество. Целта е по време на практиката студентите да придобият умения по събиране, обработка и анализ на емпирична политическа информация и вземане на управленски решения.

Обучението завършва с държавен изпит по „Политология“ и държавен изпит по един чужд език.

Завършилите специалността могат да работят и се реализират като: експерти-политолози за подготовка на законопроекти, работа с оперативна документация, изработване и контрол на приложението на управленски решения в централната и местната власт; мениджъри на политически партии, синдикати, неправителствени организации и сдружения с идеална цел; кореспонденти, наблюдатели и коментатори в печатни и електронни медии; политически анализатори и изследователи в университети, научни институти, социологически агенции; специалисти за връзки с обществеността във фирми и PR-агенции; предизборни консултанти и имиджмейкъри на държавни институции и политически партии; организатори и координатори на изследователски проекти по международни програми; политически съветници на държавници и политици; специалисти консултанти и лобисти пред държавни институции в интерес на частни фирми и организации с обществено значима цел; консултанти и посредници за решаване на социални конфликти - професионални, културни, етнически, религиозни и пр.; политически мениджъри и експерти в структурите на гражданското общество; професионални кадри за работа в институции, осъществяващи интеграционните връзки на България с ЕС и НАТО.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.

Икономика, общество и човешки ресурси

Специалност Застраховане и социално дело

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ".

В специалност “Застраховане и социално дело” се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на застраховането, осигуряването и социалните дейности, които имат възможност за успешна кариера на българския и европейския трудов пазар.

Обучението се провежда по съвременни учебни планове и съчетава необходимата базисна подготовка с конкретните практически умения на студентите. То отговаря на образователните стандарти на водещите европейски и световни университети.

Студентите от специалността придобиват системата от знания, умения и компетенции в 4-годишен курс на обучение (8 семестъра).

Първите две години получаваните знания, умения и компетенции са свързани с изучаването на задължителни и избираеми университетски учебни дисциплини в професионално направление “Икономика”.

В трети курс на специалността се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Човешки ресурси", "Демография", "Социална политика", "Организационно поведение", "Индустриални отношения", "Икономическа култура", "Икономическа политика", "Икономика на обществения сектор", "Интернет и WEB дизайн", "Одитинг" и др.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: "Застраховане", “Осигурителни системи”, "Имуществено и лично застраховане", "Застрахователна математика", "Управление на човешките ресурси", “Организация и трудови стандарти”, "Презастраховане", "Застрахователен пазар", “Управление на риска”, "Организация и управление на осигурителните фондове", "Социално подпомагане".

Студентите от специалност “Застраховане и социално дело” придобиват съвременни знания, умения и компетенции за успешна кариера на българския и европейския трудов пазар.

Завършилите специалност “Застраховане и социално дело” могат успешно да се реализират на пазара на труда като: ръководители, експерти и специалисти в  застрахователни и презастрахователни дружества, пенсионноосигурителни и здравноосигурителни дружества, центрове и заведения за социално подпомагане, застрахователни и осигурителни посредници, консултантски организации, централната и местната администрация, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Комисията за финансов надзор, Агенцията за социално подпомагане, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и др.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Икономика

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ".

В специалността се подготвят висококвалифицирани специалисти с теоретична подготовка и практически умения за извършване на микроикономически и макроикономически анализи, които им позволяват да решават конкретни икономически проблеми на различни равнища на икономическата система.

Обучаващите се студенти получават знания за: фундаменталните принципи на поведение на основните микроикономически единици, механизмите за ефективно управление и функциониране на фирмите и националната икономика, изграждането на бизнес стратегии, развитието и конкурентоспособността на фирмите, формирането и функционирането на икономическите институции, тенденциите в развитието на националната икономика, основните макроикономически проблеми и взаимовръзката между тях, провеждането на различни видове икономически политики и т. н.

Студентите придобиват умения за изследване на икономическите явления и процеси на микро- и макроикономическо равнище. Те развиват способности за практическо използване на достиженията на съвременната икономическа теория при извършване на конкретни анализи на равнища фирма, отрасъл, национална икономика и наднационални икономически структури.

В първи и втори курс студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски учебни дисциплини от професионално направление „Икономика“. В трети курс те се обучават по следните задължителни и избираеми факултетни дисциплини: „Човешки ресурси“, „Социална политика“, „Икономическа култура“, „Микроикономическа теория“, „Организационно поведение“, „Евристични методи“, „Философия на икономиката“, „Въведение в иконометрията“, „Интернет и WEB дизайн“, „Търговско право“, „Въведение в политическата икономия“, „Икономическа политика“, „Икономика на обществения сектор“, „Индустриални отношения“, „Институционална икономика“, „Демография“, „Фирмена култура“, „Проектиране на управленски информационни системи“, „Одитинг“, „Иновации“ и „Политико-икономически системи“. В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални дисциплини като: „Поведенчески икономикс“, „Паричен икономикс“, „Фирмени инвестиции“, „Бизнес стратегии“, „Бизнес етика“, Бизнес комуникации“, „Икономика на малките и средни предприятия“, „Икономика на Европейския съюз“, „Макроикономическа теория и анализи“, „Конкурентоспособност на фирмата“, „Международен стратегически мениджмънт“, „Международен маркетинг“, „Бизнес статистика“, „Право на Европейския съюз“ и др.

Завършилите специалността имат възможност да се реализират като специалисти във: стопански организации, държавни институции, неправителствени организации, международни институции, финансовата сфера и инвестиционното посредничество и др. Те могат да вземат участие при разработването и осъществяването на фискалната политика, паричната политика и политиката на доходите, да разработват оптимизационни модели и да правят икономически прогнози. Випускниците на специалността могат да работят като преподаватели в университетски и други образователни институции, могат да бъдат експерти и ръководители в изследователски и консултантски организации, специализирани агенции и др.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Икономика - Хасково
Специалност Икономика на човешките ресурси

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ".

В специалност “Икономика на човешките ресурси” се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и управлението на човешките ресурси, които имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичната сфера.

Обучението се провежда по съвременни учебни планове и съчетава необходимата базисна подготовка с конкретните практически умения на студентите. То отговаря на образователните стандарти на водещите европейски и световни университети.

Студентите от специалността придобиват системата от знания, умения и компетенции в 4-годишен курс на обучение (8 семестъра).

Първите две години получаваните знания, умения и компетенции са свързани с изучаването на задължителни и избираеми университетски учебни дисциплини в професионално направление “Икономика”.

В трети курс на специалността се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Човешки ресурси", "Демография", "Социална политика", "Организационно поведение", "Индустриални отношения", "Икономическа култура", "Икономическа политика", "Икономика на обществения сектор", “Одитинг”,  "Интернет и WEB дизайн" и др.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: "Управление на човешки ресурси", "Организация и трудови стандарти", "Осигурителни системи", "Трудова и социална статистика", “Пазар на труда”, "Трудово и осигурително право", “Застраховане”, "Управление на заплатите", "Здравословни и безопасни условия на труд", “Социално подпомагане”, "Организация и управление на осигурителните фондове".

Студентите от специалност “Икономика на човешките ресурси” придобиват съвременни знания, умения и компетенции за успешна кариера на българския и европейския трудов пазар.

Завършилите специалност “Икономика на човешките ресурси” се реализират  успешно като: ръководители, експерти или специалисти в централната и местната администрация, в т.ч. Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, Агенцията за социално подпомагане, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Националната здравноосигурителна каса, както и в структурните звена по управление на човешките ресурси в български и чуждестранни организации и фирми от всички отрасли и форми на собственост, синдикални организации и съюзи, центрове и заведения за социално подпомагане, застрахователни дружества, пенсионноосигурителни и здравноосигурителни дружества, агенции за подбор на персонал, консултантски организации и др.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Икономическа социология и психология

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ".

Основната цел на обучението в специалност „Икономическа социология и психология“ е да осигури на студентите бакалаври широко профилни теоретични знания и практически умения за изследване на съвременните общества и техните икономически системи; за разбиране и управление на социалните отношения и поведението на икономическите актьори; за регулиране на социално-психическия климат и организационните конфликти; за разработване, реализация и оценяване на социални политики, програми и проекти на национално и европейско равнище; за подготовка и провеждане на емпирични социологически и психологически изследвания в икономиката (вкл. маркетингови, рекламни, политически, социални и др.)

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни, факултативни и специални учебни дисциплини: Човешки ресурси; Социална политика; Икономическа култура; Икономическа политика; Икономика на обществения сектор; Индустриални отношения;  Микроикономическа теория; Организационно поведение; Евристични методи; Въведение в иконометрията; Търговско право; Интернет и WEB дизайн; Демография; Фирмена култура и други.

В четвърти курс се изучават:

Първо, общи за специалността задължителни специални учебни дисциплини: Социология на пазара; Социология на конфликтите; Въведение в психологията; Икономическа психология; Методология и организация на емпиричните изследвания; Статистически методи в емпиричните изследвания; Обработка и анализ на данни с SPSS; Качествени методи в емпиричните изследвания.

Второ, избираеми специални дисциплини в два модула:

 • Модул „Икономическа социология” - Класически и модерни социологически теории; Социална стратификация и мобилност; Социология на социалните общности; Социология на икономическия живот; Социология на девиантното поведение и престъпността; Социология на третия сектор.
 • Модул „Икономическа психология” – Социална психология, Организационна психология, Психология на личността; Междугрупови отношения и социално убеждаване; Психология на социалното познание и мислене, Поведенска промяна: оценка и вземане на решение.

В специалност “Икономическа социология и психология” се подготвят висококвалифицирани специалисти с интердисциплинарна икономическа, социологическа и психологическа теоретическа, методологическа и практическа подготовка. Придобитата компетентност дава възможност на завършилите бакалавърска степен да намерят добра професионална реализация като: аналитични специалисти в централните и местните органи на държавната власт; изследователи и експерти в научни и научно-приложни организации и агенции за маркетингови, рекламни, социални и политически изследвания; анализатори и експерти в политически партии, синдикални и работодателски съюзи, нестопански организации; медиатори при решаване на социални, индустриални, професионални и други конфликти; анализатори в печатни и електронни медии; експерти при реализацията на социални програми и проекти; специалисти в бюра по труда, служби за социално подпомагане, социално-осигурителни дружества и др.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Макроикономика

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ".

В специалността се подготвят специалисти с висока теоретична подготовка и практически умения за извършване на анализ на икономическите явления и процеси на равнище национална икономика и нейното интегриране в рамките на световното стопанство. Формират се знания за съвременните достижения на икономическата теория, за основните макроикономическите проблеми и зависимостите между тях, за тенденциите в развитието на националната икономика и различните въздействия от страна на макроикономическата политика. Развиват се способности за прилагане на натрупаните знания при изследването на икономическите явления и процеси в практиката, за вземане на икономически решения както в национален мащаб, така и на микроикономическо равнище при съобразяване с макроикономическата среда на функциониране на домакинствата и фирмите. Подготовката на студентите осигурява професионални знания и умения за целенасочена изследователска работа, свързана с функционирането на икономическите системи и с вземането на оптимални стопански решения на всички равнища в икономиката.

В първи и втори курс студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски учебни дисциплини от професионално направление „Икономика“. В трети курс те се обучават по следните задължителни и избираеми факултетни дисциплини: „Човешки ресурси“, „Социална политика“, „Икономическа култура“, „Микроикономическа теория“, „Организационно поведение“, „Евристични методи“, „Философия на икономиката“, „Въведение в иконометрията“, „Интернет и WEB дизайн“, „Търговско право“, „Въведение в политическата икономия“, „Икономическа политика“, „Икономика на обществения сектор“, „Индустриални отношения“, „Институционална икономика“, „Демография“, „Фирмена култура“, „Проектиране на управленски информационни системи“, „Одитинг“, „Иновации“ и „Политико-икономически системи“. В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални дисциплини като: „Макроикономическа теория“, „Паричен икономикс“, „Икономически растеж“, „Икономика на ЕС“ „Съвременни икономически теории“, „Класическа икономическа теория“, „Икономическа теория на правата на собственост“, „Финансови пазари“, „Макроикономическа статистика“, „Макроикономически анализи“, „Глобална политическа икономия“, „Борси и борсови операции“, „Конституционна икономическа теория“, „Икономика на иновациите“ и др.        

Завършилите специалността могат да изпълняват анализаторски и управленски функции, да работят като преподаватели и изследователи в университетски и други образователни и научни институции, да решават стратегически и оперативни задачи при управлението на бизнеса, държавните и неправителствени организации. В качеството си на експерти и ръководители те могат да работят в научно-изследователски и консултантски организации, специализирани агенции, банкови и небанкови финансови институции, международни организации и др. Особено ценени са при обосноваването, изработването и провеждането на макроикономическата политика – фискална, парична, политика на доходите, както и на други икономически политики, осъществявани на различни равнища.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Политическа икономия

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ".

Подготовката по специалност „Политическа икономия” има за цел да осигури на студентите базисни широкопрофилни знания и определени умения за формирането, функционирането и развитието на политикоикономическите системи чрез усвояване на комплекс от икономическо, политологическо, историческо, философско и социално познание.

Главните акценти, обособени като модули в учебното съдържание, са: общоуниверситетски дисциплини; задължителни факултетни дисциплини; специални задължителни и избираеми дисциплини: предмет на политическата икономия и нейните връзки с икономиката, политиката и правото; обществено устройство; икономическа теория; регулативна политика (вътрешна и международна); устойчиво развитие; политическа етика; растеж.

 • Форма на обучение: редовно  
 • Продължителност: четири години (осем семестъра)
 • Форма на прием: приемен изпит
 • Форма на завършване: държавен изпит

Обучението в бакалавърската степен по специалност „Политическа икономия” включва курсове по: Философия на икономиката, Въведение в политическата икономия, Политикоикономически системи, Сравнителна политическа икономия, Институционална икономика, Съвременни икономически теории и политики, Класическа политическа икономия, Политическа икономия на гражданското общество, Политическа икономия на устойчивото развитие, Глобална политическа икономия, Политическа и бизнес етика, Политическа икономия на ЕС, Логика и др.

Най-общите цели на обучението са:

 • аналитично познаване и преобразуване на жизнените дейности чрез инструментите на икономическата, политическата и социалната теория;
 • проектиране на сложни икономически и социални системи чрез развитие и прилагане на политикоикономическата теория и използването на добри практики;
 • генериране на предписания за управление на политикоикономически системи;
 • описание, обяснение и овладяване на:

а) цели, методи и средства за политикоикономически въздействия върху икономическия и социалния живот;

б) системоформиращи функции - икономизиране, социализиране и организиране;

в) системокоординиращи функции - нормативиране, структуриране, сътрудничество, конкуренция, адаптация, интеграция, контрол;

г) поведението на социалните типове от икономически и социологически аспект.

            Студентът по Политическа икономия ще притежава комплекс от професионални компетентности, главните между които са:

                        а) знания:

 • равнище на мислене - самостоятелно и репродуктивно мислене;
 • обем на знанията: светогледни знания - познаване на класическите произведения в политикоикономическата област, познаване на актуалната политика на развитие на жизнените дейности; специални знания в областите на икономическата, социалната и политическата сфера, включващи функционирането на политикоикономическите системи, в т. ч. - процесите на формиране, прилагане и промени на икономическата политика на глобално, макро- и микроравнище; знания, формиращи общата култура - икономически, политически, философски, социологически, исторически, етически, езикови, комуникативни и др.;

                        б) специализирани способности за:

 • структурен анализ,
 • синтез на политикоикономически знания за явленията и процесите,
 • прилагане на акумулираните знания за формирането на компетентни оценки и препоръки за промяна;

                        в) общи умения и способности за:

 • работа с информация,
 • критично и творческо мислене (да подхожда критично към дадена теза; да издига контратези; да полемизира; да обобщава и да прави изводи),
 • научноизследователска работа,
 • решаване на практически задачи,
 • отстояване на лично отношение,
 • работа в колектив,
 • управленска и организаторска работа,
 • оценка на сложни ситуации в перспектива,
 • взимане и отстояване на адекватни решения;

                        г) професионално значими качества на личността:

 • светогледни,
 • професионални,
 • творчески,
 • делови и др.

Завършилите специалността ще се реализират като експерти, политикоикономически съветници и мениджъри в държавни институции, в политически структури, в управленски и организационни звена на централната и местната власт, в структури на гражданското общество и др.

Те имат възможност да продължат обучението си в съответстваща магистратура в направлението и след това да се реализират като експерти и ръководители на творчески организации, изследователи, организатори и ръководители на международни проекти, експерти, съветници и ръководители в политическите и икономическите структури на Европейския съюз и други международни организации.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.

Икономика с чуждоезиково обучение

Специалност Икономика на туризма

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК".

Специалност „Икономика на туризма с преподаване на английски език” от професионално направление „Икономика“ (поднаправление „Икономика и управление с преподаване на английски език”), образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, предоставя отлични възможности за професионална реализация на завършилите студенти. Катедрата е създадена през 1990 г. и предлага обучение по специалността, изцяло на чужд език, от 2013 г. Тя подготвя висококвалифицирани специалисти за работа в глобалната туристическа индустрия.

Бакалаврите по туризъм с преподаване на английски език получават знания за професионална, интелектуална и културна реализация. Те придобиват компетенции, както за икономиката, организацията и управлението на предприятията от отрасъла туризъм, така и за географските, климатичните и балнеоложките условия, паметниците на историята и културата, фолклора, традициите и архитектурата на туристическите дестинации. Това им дава възможност успешно да привличат туристи в местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, спортно-анимационните центрове и пригодените за туристическо ползване етнографски, културни, исторически и природни забележителности. Те могат да организират и ръководят търсенето и предлагането на висококачествени и конкурентоспособни продукти на глобалния туристически пазар.

На основата на получените знания от университетските, факултетните и специалните учебни дисциплини, изцяло на чужд език, бакалаврите по туризъм с преподаване на английски език придобиват умения за:

 • изучаване на основите на туристическата дейност;
 • оценка на въздействието на туристическата дейност върху околната среда;
 • организация и управление на места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, и кетъринг фирми;
 • оценка на ресурсите в туристическите дестинации;
 • управление на събитията в туризма;
 • изучаване на икономическите дейности в туризма;
 • приложение на франчайзинга в туризма;
 • изучаване на специфични инструменти на финансиране в туризма;
 • организация на туроператорската и агентската дейност;
 • разработване на програма за маркетингово изследване в туризма;
 • съставяне на маркетингов план за туристически предприятия;
 • изследване на социално-психологическите аспекти на туризма;
 • проучване на доминиращите модели на туристическо поведение;
 • изготвяне на спа и уелнес пакети;
 • управление на човешките ресурси в туризма;
 • изучаване на световното културно наследство;
 • проучване и съставяне на културни коридори и маршрути;
 • изготвяне на екскурзоводски беседи за туристически забележителности;
 • разработване на проекти за организация и управление на обслужването в места за настаняване и заведения за хранене и развлечения;
 • разработване на стандарти за естетизация на туристическата среда.

Посочените умения се отличават със своята целесъобразност, която намира израз в избора и прилагането на методи за управление на туристическата дейност. Студентите провеждат учебна практика и преддипломен стаж във висококатегорийни места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, кетъринг фирми, туристически агенции и туроператорски фирми в столицата, черноморските и планинските курорти в България, и чужбина.

           Придобитите знания и умения допринасят за пълноценна реализация на завършилите студенти в глобалния туристически бизнес. Официалният рейтинг на Министерството на образованието и науката показва, че няма нереализирани възпитаници на специалността. Предоставя се възможност за повишаване на квалификацията в четири магистърски специалности – „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език” (две дипломи от УНСС - България и

Université Littoral Côte D’Opale – Франция), „Международен туризъм”, „Туристически бизнес”, „Мениджмънт в туризма“ (дистанционно обучение), и обучение по докторска програма „Икономика и управление (туризъм)” за придобиване на образователна и научна степен „доктор”. Катедра „Икономика на туризма” е асоцииран член на Световната организация по туризъм. Тя осъществява директни международни контакти и създава перспективи за успешна международна реализация на студентите.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Интелектуална собственост и бизнес

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ".

В системата на висшето образование в България, специалисти по интелектуална собственост се подготвят единствено в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ към УНСС.

Специалност „Интелектуална собственост и бизнес” е ориентирана към подготовката на специалисти по интелектуална собственост, които да осигурят устойчивост, развитие и конкурентоспособност на бизнеса чрез създаване, закрила и управление на интелектуалната собственост като нематериални активи на фирмата. В съвременния бизнес, функциониращ във високо технологична и глобална среда, отличително предимство е интегрирането му с интелектуалната собственост. В сферата на материалното производство, интеграцията на бизнеса с интелектуалната собственост е в създаването, индустриализирането и комерсиализирането на технологични иновации като изобретения и полезни модели, в изграждането на положителен имидж на бизнеса и неговите стоки или услуги, чрез разработване и налагане на търговски марки и промишлени дизайни. В сферата извън материалното производство, интеграцията на бизнеса с интелектуалната собственост е в създаваните блага от творчески индустрии като музикалната, филмовата, радио-телевизионната, софтуерната, издателската и други, които функционират предимно в културния сектор, но са функционално свързани и зависими от творческите индустрии в технологичния сектор (материалното производство).

В първи и втори курс студентите изучават дисциплини от университетския блок на съответното професионално направление, за което са приети.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: „Бизнес мениджмънт“, „Финансиране на бизнеса“, „Управление на проекти“, „Нелоялна конкуренция“, „Счетоводство на нематериалните активи“, „Управление на човешките ресурси“, „Иновации в бизнеса“, „Маркетингови изследвания“, „Бизнес преговори“ и „Бизнес предприемачество“.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: „Патентна политика и лицензионна търговия“, „Търговски марки“, „Авторско право и сродни права“, „Творчески индустрии и бизнес“, „Фирмен дизайн и визуална култура“, „Артмениджмънт“, „Фирмена сигурност и икономическо разузнаване“, „Традиционни знания и културно наследство“, „Интелектуална собственост в интернет и в дигитална среда“, „Практика по проучвания за интелектуална собственост за целите на бизнеса“.

Завършилите специалност „Интелектуална собственост и бизнес” могат да се реализират като икономисти, управленци и администратори във всички сектори на стопанството и във всички бизнес организации, чиято дейност е основана на създаване и управление на интелектуална собственост.  Те могат да работят като:

 • държавни служители в Министерството на културата, Националното патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на външните работи, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници и др.;
 • служители, специалисти и експерти в международни междуправителствени и неправителствени организации като WIPO, UNESCO, UNDP, WTO,UPOV и други;
 • служители, специалисти и експерти в организации за колективно управление на авторски или сродни права 
 • специалисти в музикални, филмови, издателски, софтуерни, рекламни и други компании, които създават и управляват интелектуални продукти;
 • специалисти в музеи, галерии, киносалони, театрални и други културни организации, в Националните центрове за книгата, театъра, музиката, танца, Националния филмов център и други организации в сферата на изкуствата и културата;
 • специалисти в радио и телевизионни организации;
 • сътрудници в научноизследователски институти, бизнес центрове, технологични и бизнес паркове;
 • служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.;
 • служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост;
 • консултанти по интелектуална собственост, представители по индустриална собственост.
Специалност Международни икономически отношения

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ".

Обучението по специалност “Международни икономически отношения с преподаване на английски език” има за своя основна цел широкопрофилната подготовка на професионалисти със задълбочени общоикономически и управленски знания, както и със знания и умения в специфичната област на международните икономически отношения и институции, европейската икономическа интеграция, международните финанси, международния бизнес, фирмено сътрудничество и маркетинг.

            Завършилите специалност “Международни икономически отношения с преподаване на английски език”: 

 • Притежават теоретични и приложни знания по микро-, макро- и световна икономика, стопанска история, икономически теории, счетоводство, финанси, планиране и прогнозиране, икономика на труда, фирмено управление и маркетинг;
 • Ориентират се в правните аспекти и правните проблеми на регулиране на бизнеса на национално и международно равнище;
 • Използват инструментариума на математиката, информатиката и статистиката;
 • Прилагат специализирани знания и умения в областта на международния бизнес на микро- и макроравнище; на вътрешния и международния маркетинг и неговите специфични предимства и възможности в продуктов, географски и функционален аспект; на финансовото и банковото обслужване на бизнеса в национален и международен план: финансови и кредитни операции, сделки с ценни книжа и механизъм на борсова търговия, кредитиране и гарантиране на финансовите, банковите и външноикономическите операции;
 • Владеят техники за подготовка и осъществяване на международни сделки за покупко-продажба, за реализиране на международни стопански операции, както и за управление на инвестиционни проекти с национално и международно значение, с участието на чуждестранни капитали и други чужди ресурси;
 • Познават европейската бизнес среда, интеграционните процеси в Европа, европейската иновационна политика, както и специфичните икономгеографски, демографски и социокултурни особености на конкретни регионални европейски пазари;
 • Осъществяват /на български и чужд език/ комуникационна политика на компании за целите на международния бизнес и междукултурния мениджмънт.

Завършилите специалност “Международни икономически отношения с преподаване на английски език” в най-висока степен отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местна администрация, в стопански организации с международна дейност, в банковото дело и борсовата търговия. Те също така притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски, финансови и кредитни организации, както и в мултинационални и транснационални компании.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.

Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика)

Специалност Медии и журналистика

Брошура за професионално направление „ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ“.

В бакалавърска степен на специалността студентите получават теоре­тични познания и практически умения в областта на историята и теорията на журналистиката, медийната среда и медийните технологии, информатика­та, културологията и хуманитаристиката, социалните и политическите науки.

В първи курс се изучават задължителни университетски дисциплини, а също така и специални учебни дисциплини като „История на журналистиката“, „Те­ория на медиите“, „Чуждестранна журналистика“.

Във втори курс сред специалните учебни дисциплини са: „Икономика на ме­диите и културните индустрии“, „Народопсихология“, „Медийни технологии“, „Литературна и езикова култура“, „Теория и практика на текста“, „Компютър­но-опосредствана комуникация“ и др.

В трети курс се изучават общите специални дисциплини: „Жанрове в медиите“, „Медиамениджмънт“, „Теория и изследване на общественото мнение“, „Медии и политика“, „Медиамаркетинг“, „Финансиране на медии­те и културните индустрии“, „Култура и медии“, „Журналистическа сти­листика“. На модулен принцип са избираемите специални дисциплини. В модул 1 се изучават „Пресжурналистика“ и „Онлайн медии“, а в модул 2 – „Аудиовизуална комуникация“ и „Медии и институционална среда“.

В четвърти курс се задълбочава специализиращата подготовка на сту­дентите. Задължителните специални дисциплини са „Рекламна комуника­ция“, „Връзки с обществеността“, „Продуцентство“ и „Кризисен ПР“. Из­бираемите отново са разделени на модулен принцип. В двата модула са включени дисциплините: „Медиакритика“, „Публицистика и публицисти“, „Медийна етика“, „Агенционна журналистика“, „Медийна регулация“, „Пуб­лицистика и документалистика“, „Иноватика в медиите“, „Радио процес и радио продукт“, „Публична реч и риторика“, „Лайфстайл журналистика“, „Тв процес и тв продукт“, „Журналистическо разследване“. В учебния план са включени и факултативни дисциплини като „Фотожурналистика“, „Ме­дии и национална сигурност“ и др.

Студентите имат задължителна практика във втори, трети и четвър­ти курс. Чрез тези разширени практикуми те получават умения за работа в редакции, медии и агенции, участват в създаване на медиен продукт, формират качества за работа в екип.

Завършилите специалността могат да работят като: репортери, ре­дактори, наблюдатели, коментатори в издателства, радио- и телевизион­ни станции, онлайн медии, звукозаписни и филмови компании, маркетингови и рекламни агенции, фирми и организации. Да осъществяват: изпълнител­ска журналистическа, издателска и продуцентска дейност; кампании по реклама и връзки с обществеността за различни организации; реализация във всички други сфери на бизнеса, на длъжности, свързани с осъществя­ването на връзките на различни организации и институции с медиите и в областта на икономическата журналистика; участие в международни медийни програми, проекти и дейности.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.

Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика)

Специалност Медия икономика

Брошура за професионално направление „ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ“.

С разкриването на специалност "Медия икономика" УНСС прибавя още едно уникално предимство пред останалите български университети. Обучението по "Медия икономика" има за цел да разкрие специфичното приложение на икономическите закони и теории към медийните индустрии и фирми, като анализира как икономическите, финансови и регулаторни влияния формират динамиката на медийните пазари.

В първи курс се изучават задължителни университетски дисциплини, а също така и специални учебни дисциплини като „История на журналистика­та“, „Теория на медиите“, „Чуждестранна журналистика“.

Във втори курс сред специалните учебни дисциплини са: „Икономика на медиите и културните индустрии“, „Медийно право“, „Политикономия на медиите“, „Медии и социална политика“, „Компютърно-опосредствана комуникация“ и др.

В трети курс се изучават общите специални дисциплини: „Медиаменидж­мънт“, „Теория и изследване на общественото мнение“, „Медии и политика“, „Медиамаркетинг“, „Финансиране на медиите и културните индустрии“, „Ме­дии и институционална среда“. Сред специалните избираеми дисциплини са „Бизнес комуникация“, „Пресжурналистика“, „Онлайн медии“, „Аудиовизуална комуникация“, „Психология на общуването в медиите“, „Инвестиционен избор в медиите“, „Гражданско общество и медии“.

В четвърти курс задължителните специални дисциплини са „Рекламна ко­муникация“, „Връзки с обществеността“, „Продуцентство“ и „Кризисен ПР“. Избираемите дисциплини са: „Логистика в медийната индустрия“, „Бизнес предприемачество в медиите“, „Иноватика в медиите“, „Медийна регулация“, „Стратегическо бизнес планиране в медиите“, „Управление на медийни проек­ти“, „Потребителско поведение и обществени трансформации“, „Управление на човешките ресурси“, „Устойчиво развитие и медии“. Сред факултатив­ните дисциплини са „Медии и световни отношения“, „Медии и национална сигурност“ и др.

Студентите имат задължителна практика в четвърти курс, което им дава възможност за натрупване на практически опит.

Завършилите специалност "Медия икономика" получават знания и умения, които могат да приложат в работата си като мениджъри на различни нива в медийните организации, независимите регулаторни органи, публичната адми­нистрация, културните индустрии и др.

След приключване на бакалавърското обучение студентите могат да про­дължат образованието си в магистърска степен в същото или друго професионално направление, а след това и по докторска програма.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.

Право

Специалност Право

Брошура за професионално направление "ПРАВО".

Висше образование по специалността "Право" се придобива в образователната и квалификационна степен "магистър" в Юридическия факултет към УНСС. Учебният план е структуриран съобразно Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност "Право” и професионална квалификация "Юрист”.

Основни области на получените знания:

 • задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка;
 • усвояване на основите на научно-изследователската и научноприложната дейност;
 • осигуряване на образователна мобилност и международна сравнимост на знания­та и уменията;
 • развитие на способности за адаптация в условията на икономически, технологиче­ски и социални промени;
 • изграждане на усет и професионални умения за задълбочен анализ, прогнозиране,
 • прилагане на съвременни модели за оценка и тълкуване на действащото законо­дателство, както и на актуални социални ситуации от съвременния обществен живот с помощта на правнонормативния сравнителен и историкоправен анализ.

 Цели: Обучението по учебния план за специалност "Право" осигурява на студентите широкопрофилна подготовка по взаимодействието между обществените структури, съдебната власт и други субекти от публичния и частния сектор.

Форма на обучението: редовна

Продължителност на обучението: пет години и половина /единадесет семестъра/

Форма на прием: два приемни изпита под формата на тест - по български език и по история.

Форма на завършване: полагане на три държавни изпита съгласно Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност "Право” и професионална квалификация "Юрист”.

Учебният план включва както задължителните дисциплини съгласно Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност "Право” и професионална квалификация "Юрист” и учебния план за спец. "Право” в ЮФ на УНСС, така и голямо разнообразие от факултативни и избираеми дисциплини, които подпомагат обучението и квалификацията на студентите с оглед техните интереси в различни области на правото.

На студентите от специалността се предлага възможност да изучават и правни дисциплини в областта на устройството на територията, нотариалната дейност, конкуренцията, обществените поръчки, финансовите институции, енергетиката, ту­ризма, интелектуалната собственост, международното морско право, международната защита правата на човека, медиацията и извънсъдебното решаване на спорове и др.

По време на учебния процес се акцентира освен на теоретичната подготовка на студентите, така и на техните практикоприложни умения за решаване на конкрет­ни правни казуси в различни направления на правното познание чрез участие в правни клиники, разработване на курсови работи и др. Наред със задължителните стажове по "Гражданско и наказателно право” и "Граждански и наказателен процес”, които се про­веждат в пети курс пред органите на съдебната власт, Юридическият факултет към УНСС осигурява и допълнителни възможности за практическо обучение, изцяло на добро­волни начала. Така въз основа на подписани с председателите на Софийски районен съд и Административен съд София-град меморандуми, всяка учебна година през зимен и летен семестър се провеждат стажове със студенти от 2-ри до 5-ти курс, съвместно със съдии от тези съдилища. От летния семестър на учебната 2014/2015 година успешно се поставя и началото на сътрудничество с Административен съд София-област.

За усъвършенстване знанията и уменията на студентите, преподавателите от Юридическия факултет на УНСС организират специализирани кръжоци с практическа насоченост с цел подготовка на студентите за различни публични изяви, като напри­мер участия в национални и международни състезания в отделни правни области. Всяка година по покана на ръководството на Юридическия факултет представители на съдеб­ната власт, държавната администрация, адвокатурата и др. изнасят публични лекции по актуални проблеми пред студентите от специалност "Право".

Предвидена е и възможност за обучение на английски език по различни правни дис­циплини с оглед индивидуалните интереси и бъдещата професионална насоченост на студентите от специалността, като например сравнително конституционно право, европейско договорно право, европейско право в областта на обществените поръчки, правна закрила на марката и промишления дизайн на ЕС, европейско дружествено право. Голям е интересът към курсовете по Американско право и Австрийско право, които се провеждат съответно на английски език, и немски език. Въз основа на международния обмен по програмата Еразмус е осигурено участие на студенти от УНСС в учебния процес на чуждестранни висши училища.

Възможности за реализация: на различни позиции в системата на законодателна­та, изпълнителната и съдебната власт, както и в частния сектор.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.

Социология,антропология и наука за културата

Специалност Социология

Брошура за професионално направление "СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРА".

Основната цел на обучението в специалност "Социология" е да осигури на студентите бакалаври: първо, фундаментална теоретическа и методологическа подготовка за изследване на съвременните общества, техните социално-икономически трансформации в условията на глобализация и сложните взаимодействия между различните обществени сфери - икономика, политика, правна система, публична администрация,  граждански организации и движения и др.; второ, знания и умения за методите и техниките за осъществяване на емпирични изследвания в различни обществени сфери (социални, икономически, политически, маркетингови, рекламни, демоскопски проучвания и сондажи на общественото мнение).

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни, факултативни и специални учебни дисциплини: Социология на икономическия живот; Икономическа култура; Обработка и анализ на данни с SPSS; Макроикономическа теория; Организационно поведение; Социална политика; Икономическа психология; Приложна психология в съвременната организация; Социално взаимодействие и социометрия; Фирмена култура; Икономическа политика; Индустриални отношения; Демография;  Маркетингови изследвания; Социология на девиациите и престъпността, Социология на социалните общности.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: Социология на пазара; Социология на потреблението; Социология на конфликтите; Антропология; Качествени методи в емпиричните изследвания; Социология на управлението: аз, взаимоотношения, групи; Социология на политиката; Социология на образованието и науката; Социален капитал; Социология на третия сектор.

Комплексната интердисциплинарна подготовка в специалност „Социология” дава възможност на завършилите бакалавърска степен да намерят професионална реализация: в социалната и икономическата сфера, в бизнеса и публичната администрация като социолози или икономисти; експерти в министерства, ведомства и други институции на централната и местна власт; в корпорации, търговски дружества, фондации и международни организации; в агенции за емпирични изследвания – социологически, социални, маркетингови, връзки с обществеността, рекламни; специалисти в Агенцията по заетостта и бюрата по труда, Агенцията по социално подпомагане и нейните дирекции; анализатори в НОИ, НЗОК и техните поделения; експерти в отдели по човешки ресурси; социални мениджъри в предприятия и фирми; специалисти в осигурителни, застрахователни, културни организации и др.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.

Финанси,счетоводство и контрол

Специалност Счетоводство

Брошура за поднаправление "ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ".

Това е първата официално обособена икономическа специалност в света. В условията на пазарна икономика счетоводството осигурява преобладаващата част от необходимата икономическа информация за вземане на управленски решения чрез използване на богат инструментариум от специфични методи и техники за текущо и периодично отчитане, за вътрешен контрол, икономически анализ, финансово планиране и бюджетиране на дейностите и съставляващите ги операции.

Учебният план за обучението по счетоводство е изготвен върху основата на съвременните постижения в счетоводната наука и практика. Наред със специалните счетоводни дисциплини сериозно внимание се отделя и на учебните предмети по информатика, финанси и право.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Финансово счетоводство", "Теория на финансовия контрол", "Управленско счетоводство", "Банково дело", "Одитинг", "Трудово и осигурително право", "Цени и ценообразуване", "Управление на човешките ресурси", "Търговско право", "Счетоводство на осигурителите", "Данъчно облагане и контрол", "Счетоводство на застрахователите" и др.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: "Счетоводство на банките", "Счетоводство в публичния сектор", "Финансово-стопански анализ", "Информационни системи в счетоводството", "Счетоводна политика и финансови отчети", "Административно и финансово право", "Банково и борсово право", "Организация и нормативна база на счетоводството", "Контрол във финансовия сектор", "Митнически контрол", "Финансово-стопански (бизнес) изчисления" и др.

Завършилите специалността могат да работят като: специалисти по счетоводство и съставители на финансови отчети в предприятия, дружества и организации от финансовия, нефинансовия и публичния сектор; да заемат длъжности и да упражняват дейности като главни счетоводители, данъчни инспектори, одитори от финансовата инспекция и вътрешния контрол, финансови директори, методолози по счетоводство и анализ, консултанти и счетоводители на свободна практика и други. След допълнително обучение и професионална квалификация могат да придобият правоспособност на дипломирани експерт-счетоводители и регистрирани одитори по независим финансов одит.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Счетоводство и контрол
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Счетоводство и контрол - Хасково ДО
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Финанси

Брошура за поднаправление "ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ".

Образователната цел на УНСС при организиране на обучението по специалност ”Финанси” - бакалавърска степен е следната: чрез система от взаимнообвързани основни, специални и профилиращи дисциплини да се осигури получаването на комплекс от знания и умения, необходими за работата на специалиста-финансист. Дипломираните бакалаври са подготвени да се реализират на средно управленско ниво във финансовата сфера и да вземат рационални решения на оперативно равнище.

Обучението е подчинено на идеята за осигуряване на общоикономически фундамент и постепенно специализиране и профилиране с цел бързо и ясно адаптиране към променящите се потребности на практиката. Отчетена е и необходимостта от солидна юридическа и счетоводна подготовка и компютърна грамотност. Осигурява се и специализирано обучение по чужди езици.

Съществува възможност за профилиране в следните професионални направления: Финанси на предприятията; Публични финанси; Банково дело; Застраховане; Социално осигуряване.

Обучението се осъществява от висококвалифицирани преподаватели, доказали своите способности не само в научно-преподавателската област, но и в практиката.

В резултат на целенасоченото обучение се създават умения за прилагане на методите на:  счетоводен и финансов анализ; математическа обработка; статистически анализ; правен анализ.

Акцентира се върху създаване и развитие на следните качества:  комуникативност; умение за работа в екип; активно отношение към извършваната дейност; стремеж към рационални промени и висока ефективност; способности за непрекъснато актуализиране на знанията.

Дипломираните бакалаври по икономика - специалност “Финанси” могат да работят в следните сфери:  банкова  система; публична  администрация; на капиталови  пазари; в застраховане; социално осигуряване; финансови служби на предприятията; на финансовия контрол; инвестиционни  дружества и др.

Бакалаврите по икономика - специалност “Финанси” могат да заемат следните длъжност: финансов мениджър; специалист по финанси в бюджетните организации; кредитен инспектор; брокер и дилър; данъчен инспектор; специалист по застраховане; специалист по социално осигуряване; митнически инспектор и  други

Учебният план за бакалавър по икономика - специалност “Финанси” е с нормативните изисквания в Република България.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Финанси,счетоводство и контрол- сп. Пловдив
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Финансов контрол

Брошура за поднаправление "ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ".

Специалност “Финансов контрол” е насочена към подготовка на високо квалифицирани специали­сти за нуждите на контролните институции и звена в публичния сектор.

Основните предимства на обучението в бакалавърската програма са:

 • Фундаментална подготовка по основни икономически дисциплини, като макроикономика, микро­икономика, счетоводство, финанси, управление, както и по свързани с икономиката дисциплини – право, математика, информатика и др.;
 • Специализирана подготовка в сферата на финансовия к онтрол, счетоводството и финансите;
 • Отлични възможности за професионална реализация в контролните системи на публичната ад­министрация (Национална агенция по приходите, Сметна палата, Митническа администрация, органи за финансов надзор и др.), както и в звената за вътрешен контрол в публичния и частния сектор (банки, застрахователни и осигурителни дружества, корпоративни структури и др.);
 • Възможност за про­дължаващо обучение в две магистърски спе­циалности – “Финансов контрол и финансово право” и “Одитинг”;

Образованието по спе­циалността “Финансов контрол”, бакалавърска степен, е счетоводно – икономическо обра­зование, по смисъла на Закона за независимия финансов одит и Зако­на за счетоводството.

Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.