Нова магистърска специалност „Теория и практика на валутната търговия – Forex“

сряда, 07 септември 2016 12:06

„Теория и практика на валутната търговия – Forex“ е сред най-атрактивните и най-новите магистърски специалности в УНСС. Обучението е с висока степен на практическа ориентация и цели развиване на компетентности за управление на инвестиции на международните валутни пазари. Специалността се изгражда върху престижното обучение от преподаватели с богат практически опит в тази област. Учебният план е съобразен с изискванията на водещи финансови организации и се актуализира непрекъснато в съответствие с тенденциите в българската и световната теория и практика.

Целта на обучението по „Теория и практика на валутната търговия – Forex“ е за нуждите на глобалния пазар на труда да бъдат подготвени конкурентоспособни специалисти по валутна търговия с образователна степен „магистър“.

Завършилите придобиват следните знания и умения:

- знания за теоретичните основи на валутния курс и валутните пазари;

- методологична подготовка, умения и нагласи за използване на научни методи в управлението на валутни инвестиции;

- умения за изработване на ефективни решения в условията на риск и неопределеност и контрол върху изпълнението им;

- знания и умения за съвременните технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на валутната търговия;

- специфични знания и умения при определяне на стратегиите за валутна търговия и реализирането им;

- специфични знания и умения за управление на валутни рискове чрез операции на международните валутни пазари, в областта на техническия анализ и статистическите методи за анализ, при работата с валутни деривативни инструменти.

Завършилите могат да работят като:

- валутни дилъри в банкови и небанкови финансови институции;

- инвестиционни посредници, опериращи на валутни пазари;

- финансови съветници в стопанските организации (фирми);

- специалисти и експерти по валутни операции в бизнес организациите и в публичния сектор;

- консултанти и експерти по валутна търговия и управление на валутния риск.

Галерия снимки от Нова магистърска специалност „Теория и практика на валутната търговия – Forex“ ...