Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“

петък, 22 април 2016 13:06

Катедра "Икономика на транспорта", съвместно с Българската асоциация „Интелигентни транспортни системи“ (БАИТС), организира кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“. Дискусионният форум се проведе в голямата конферентна зала на университета и беше открит от ръководителя на катедра „Икономика на транспорта“ проф. д-р Виолета Мутафчиева и председателя на УС на БАИТС Румен Михайлов.

Проф. Мутафчиева открива форума. Вдясно от нея: Румен Михайлов

Проф. Мутафчиева приветства участниците и изрази своето удовлетворение, че УНСС и катедра „Икономика на транспорта“ имат възможността да бъдат домакини и съорганизатори на този значим форум. Тя подчерта важния принос на магистърската програма по ИТС, предлагана от катедра "Икономика на транспорта", за подготовката на компетентни кадри за този специфичен сектор и благодари на БАИТС за съдействието и ползотворното сътрудничество при създаването и развитието на програмата.

Приветствие към гостите и участниците в кръглата маса отправи и Румен Михайлов. Той очерта рамките на дискусията като представи основните тематични направления и проблематични области за обсъждане.

В голямата конферентна зала

Експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,  общинската администрация на Столична община, Агенция "Пътна инфраструктура", научно изследователските среди на УНСС, Техническия университет, УАСГ, Висшето училище по телекомуникации и пощи, БАН и др., както и представители на различни компании, реализиращи проекти в областта на строителството на пътна инфраструктура, телекомуникациите и информационните технологии в транспорта, дискутираха важни теми за развитието на ИТС в България.

Тематично кръглата маса бе разделена на два панела. В панел I бяха обсъждани проблемите, свързани с краткосрочните планове за развитие на ИТС в България. Обект на дискусия бяха: институционалната рамка за въвеждане на ИТС в България; проблемите на въвеждането на интелигентни транспортни системи в градска среда; предизвикателствата и решенията при осигуряването на мултимодална мобилност на хора и стоки; възможностите, проблемите и перспективите за съвместно използване на ИТС и внедряване на системи за управление на трафика.

Участници в кръглата маса

В панел II бяха обсъждани дългосрочните планове за развитие на ИТС, като основни акценти в дискусиите бяха мобилността като услуга, електромобилността, устойчивото градско развитие, комплексните решения срещу работата на парче и др.

Участниците в кръглата маса приеха общо становище относно визията и стратегията за развитие на ИТС, което ще бъде представено на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за включване в националната стратегия за въвеждане на ИТС.

Галерия снимки от Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни ...