Първа есенна академия „Публичната администрация в европейска перспектива: проекция на научните изследвания в обучението” и кръгла маса по проект BG051PO001-3.1.07-0053

понеделник, 20 октомври 2014 14:17

Катедра „Публична администрация“ проведе своята Първа есенна академия „Публичната администрация в европейската перспектива: проекция на научните изследвания в обучението”. Целта на форума бе да се изгради мост между научните изследвания и обучението по публична администрация в бакалавърска и магистърска степен.

Специално участие в академията взе проф. Алън Розенбаум от Международния университет на Флорида, Маями, президент на Американската асоциация по публична администрация и председател на Международната комисия за акредитация. Той представи възможностите за международна акредитация и международните стандарти за превъзходство при обучението по публична администрация.

Проф. Алън Розенбаум, председател на Международната комисия за акредитация и доц. д-р Поля Кацамунска

Във форума участваха и представители на Института по публична администрация към Министерския съвет, Фондация за реформа на местното самоуправление, катедра „Администрация и управление” към ВСУ „Черноризец Храбър”, катедра „Публичноправни науки и публичен мениджмънт” към ЮЗУ "Неофит Рилски" и др.

Презентация на Александър Михайлов от Фондацията за реформа на местното самоуправлениие

Бяха представени колективни и индивидуални научни изследвания на преподаватели от катедра „Публична администрация” към УНСС, включително успешно приключилият проект „Инструменти за повишаване на качеството в публичния сектор” с ръководител проф. д-р Евгения Делчева. 

Бе проведена и кръгла маса по проект BG051PO001-3.1.07-0053 „Разработване и въвеждане на актуализираните учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда”., на която се дискутираха направените промени и актуализации в учебните програми по „Публична администрация“

По време на заседанията

Есенната академия приключи с майсторски клас „Съвременни методи на преподаване по публична администрация“, насочен към докторантите и нехабилитираните преподаватели.

Участници в кръглата маса, проведена в УОБ Равда

 

 

 

 

Галерия снимки от Първа есенна академия „Публичната администрация в европейска перспектива: проекц ...