Лекция „Функции, правомощия и отговорности на АДФИ“

четвъртък, 21 ноември 2019 14:54

В изпълнение на рамковото споразумение за сътрудничество между катедра „Финансов контрол“ и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), нейни представители изнесоха лекция на тема „Функции, правомощия и отговорности на АДФИ“ пред четвъртокурсници от специалност „Финансов контрол“.

Гл. ас. д-р Ина Лечева от катедра „Финансов контрол“ представи гост-лекторите: г-жа Мерал Каменова – началник отдел в дирекция Правна, и г-н Виктор Георгиев - главен финансов инспектор в АДФИ. Тя посочи основните отговорности на Агенцията: да защитава публичните финансови интереси чрез извършване на финансови инспекции и налагане на санкции при откриване на нарушения върху организациите и лицата в обхвата на дейността й. Агенцията реализира административно-наказателна отговорност и в областта на обществените поръчки като нейна съществена задача е установяването на  нарушения и измами, засягащи финансовите интереси на европейската общност, каза гл. ас. д-р Ина Лечева (на снимката долу).

В своята презентация представителите на АДФИ разясниха пред студентите структурата, функциите, статута, правомощията и компетентностите, обхвата на дейност и мисията на АДФИ като администрация, която е пряко подчинена на министъра на финансите. Основните принципи на дейността й са законност, обективност, служебно начало и конфиденциалност.

Г-н Виктор Георгиев

В хода на публичната лекция се представиха примери от практиката за провеждане на финансовите инспекции, сътрудничеството и координацията между компетентните държавни органи, а студентите добиха реална представа за подходите и правомощията на служителите на АДФИ. Лекторите разгледаха и психологията на проверяваните лица, поведението и реакциите им при установяване на нарушения.

Четвъртокурсниците

Двамата лектори запознаха студентите с възможностите за стажантски програми и кариерно развитие в АДФИ като посочиха, че работата е динамична и екипна. Финансовите инспектори работят в координация с юристите като обхватът на работата не се ограничава само с проверявания обект, а се простира до връзки с партньорски обекти и с всички институции, които могат да окажат съдействие. Казусите никога не се повтарят, ситуациите са винаги различни, а това прави работата в Агенцията колкото отговорна и сериозна, толкова и интересна, посочи г-жа Мерал Каменова (на снимката долу).

Студентите проявиха интерес към лекцията и зададоха въпроси от практическо естество, свързани със сигурността и защитата на служителите на АДФИ в случай на заплахи и оказване на натиск върху тях.

 По време на лекцията

Галерия снимки от Лекция „Функции, правомощия и отговорности на АДФИ“ ...