Преподаватели и докторанти от УНСС участваха в мобилности по проект № BG05M2OP001-2.009-0012

сряда, 13 ноември 2019 10:36

Преподаватели и докторанти от нашия университет участваха в мобилности по проектна дейност № 2, включена в проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“, с ръководител проф. д-р Валентин Гоев и координатор проф. д.ик.н. Станка Тонкова.

Общата цел на проекта е развитие на научноизследователския потенциал на УНСС за превръщането му в съвременен център за обучение, изследвания и иновации. За постигане на поставените общи и специфични проектни цели бяха сформирани няколко целеви групи от докторанти, постдокторанти, млади учени, преподаватели и студенти. В изпълнение на проектна дейност № 2 периодично членовете на целевите групи осъществиха научноизследователска мобилност в Университета „Алпи“, Гренобъл, Франция; Университета в Перуджа, Италия; Икономическия университет (ИУ) – Братислава, Словакия; Икономическия университет (ИУ) - Прага – Чехия; Университета „Ал. Куза“ в  Яш – Румъния; Икономическия университет (ИУ) в Познан – Полша; Университета „Аристотел“ в Солун - Гърция, Новосибирския държавен университет и Института по икономика и организация на промишленото производство при СО на РАН. Реализираните мобилности са 74 (при възможност всеки участник в проекта да осъществи до три мобилности).

През 2018 г. и 2019 г. в Университета „Аристотел” докторанти, постдокторанти, преподаватели и млади учени от различни катедри на УНСС се срещнаха с декана на факултет „Икономически и политически науки“ проф. д-р Григориус Заротиадис и с ръководителя на Училището по икономически науки проф. Димитрос Коусенидис и получиха достъп до специализирана литература в университетската библиотека.

Проф. д-р Григориус Заротиадис с представителите на УНСС
Гл. ас. д-р Радка Андасарова - Георгиева, гл. ас. д-р Лиляна Камбурова и гл. ас. д-р Васил Бозев, пред факултета Политически науки и икономика

По време на мобилността в ИУ - Познан, гл. ас. д-р Яна Стоенчева, ас. д-р Моника Събева и гл. ас. д-р Васил Бозев имаха срещи с ръководители и преподаватели от катедрите „Инвестиции и недвижими имоти”, „Природни ресурси“ и „Статистика и иконометрия“, на които бяха обсъдени възможностите за съвместна научноизследователска дейност. По покана на домакините гл.ас. д-р Яна Стоенчева посети форума „Развитие на градовете“.

В ИУ - Братислава представителите на УНСС се срещнаха с ръководителите на катедра „Статистика“ - доц. Мария Войкова, на катедра „Иконометрия“ - проф. Юри Пекар, както и с декана на факултет "Икономическа информатика" проф. Иван Брезина.

Доц. д-р Соня Чипева и  гл. ас. д-р Васил Бозев с ръководителя на катедра „Статистика“ доц. Мария Войкова и ръководителя на катедра „Иконометрия“ проф. Юри Пкайр
Докторанти от Университета „Алпи“ и докторант Христина Георгиева от катедра „Частноправни науки”, УНСС

Христина Георгиева, докторант в катедра "Частноправни науки” и хоноруван асистент в катедра Международно право и право на ЕС“, осъществи три мобилности по проекта: в Университета „Аристотел”, Университета „Алпи“ и Университета в Перуджа (https://crj.univ-grenoble-alpes.fr/international). Тя получи покана за участие в международна конференция в Университета Бокони - Милано. Гл. ас. д-р Яна Стоенчева от катедра "Недвижима собственост" също осъществи три мобилности: в Университета „Аристотел”, ИУ – Познан и ИУ - Перуджа.

По време на всички мобилности бяха осъществени работни срещи с професори и докторанти от приемащите университети, на които бяха обсъдени въпроси на бъдещото академично сътрудничество.

В библиотеката на ИУ - Перуджа

Преподаватели от катедрите „МИО и бизнес“ и „Индустриален бизнес“, както и докторанти от Общоикономическия факултет и факултетите „Икономика на инфраструктурата“ и „Управление и администрация“ осъществиха краткосрочна мобилност по проекта в Университета в Яш - най-старото висше училище в Румъния.

Гл. ас. д-р Калоян Димитров и гл. ас. д-р Цветомир Цанов обсъдиха с румънските си колеги бъдещо сътрудничество в области от взаимен изследователски интерес, в т.ч. подписване на споразумение по програма „Еразъм +“  между двата университета.

Едни от най-важните направления на проекта са мобилността в европейски университети (на пълна издръжка), заимстването на добри практики и обмяната на опит, сътрудничеството по международни проекти, осъществяването на съвместни изследвания и др. Резултатите от мобилностите бяха представени на ректорското ръководство.

Галерия снимки от Преподаватели и докторанти от УНСС участваха в мобилности по проект № BG05M2OP00 ...