Пето национално съвещание на АИУБ

На 8 юни т.г. в УОБ - Равда се проведе петото национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ). В него участваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, директори и зам.-директори на училища - членове на АИУБ и представители на МОН.

Доц. Славова откри националното съвещание, поздрави участниците и даде положителна оценка на дейността на АИУБ през отчетния период.

Проф. Фесчиян представи годишен доклад за дейността на АИУБ през периода 2018/2019 г. и направи задълбочен анализ на проведените национални състезания и конкурси и останалите дейности на Асоциацията както през отчетния период, така и за времето от създаването й досега (на снимката долу).

Проф. Фесчиян акцентира върху нарастването на броя на участниците в националните състезания и конкурси и повишаването на резултатите от тяхното представяне. Тя очерта уникалните възможности, които УНСС предоставя в съвместно акредитираните програми с ACCA и ICAEW и изрази удовлетворение от съпричастността и ангажираността на всички училища-членове на АИУБ.

В доклада си доц. Славова анализира тенденциите в приема на студенти (държавна поръчка и платено обучение) в професионалните направления "Икономика", "Администрация и управление" и "Право" и направи паралел между УНСС и останалите държавни и частни висши училища (на снимката долу).

Г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия, представи доклад на тема „Тенденции в развитието на професионалното образование в България“ и анализира съществуващите проблеми в дейността на училищата-членове на АИУБ (на снимката долу).

Докладите предизвикаха множество дискусии сред участниците в съвещанието.

Инж. Катя Адърска-Даскова,
директор на ПГ „Ген. Владимир Заимов" – Сопот (в средата)

Г-жа Мая Гешева, член на КС на АИУБ и директор на НФСГ (вляво)

Координационният съвет подготви становище на АИУБ до Министерството на образованието и науката с конкретни предложения, свързани с натовареността на преподавателите по учебни практики, въвеждане на дистанционната форма на обучение, стандартизиране на скалите за оценяване на държавните зрелостни изпити и държавните квалификационни изпити, промени в Единния разходен стандарт и др.

Членовете на АИУБ приеха план за работа през 2019/2020 г. По предложение на проф. Фесчиян беше разширен съставът на КС на АИУБ и за член единодушно беше избрана г-жа Мая Гешева, директор на Националната финансово-стопанската гимназия в София.

Галерия снимки от Пето национално съвещание на АИУБ ...