Наш преподавател е съавтор в колективна монография, издадена от IGI Global, Hershey, Pennsylvania

Доц. д-р Емил Папазов от катедра „Предприемачество“ е съавтор в излязлата наскоро в САЩ колективна монография под редакцията на проф. М. Вемич на тема „Стратегическа оптимизация на средни предприятия в глобалния пазар“ [Vemic, M. (Ed.). "Strategic Optimization of Medium-Sized Enterprises in the Global Market." 1-386 (2019), accessed July 05, 2018. doi:10.4018/978-1-5225-5784-5]. Книгата, издадена от престижното американско издателство IGI Global, Hershey, Pennsylvania, представлява критичен научен ресурс, концентриран върху стратегическото начало в управлението на средни предприятия и използвани от тях практики за устойчиво развитие в глобалния пазар.

Повече информация за книгата, която ще бъде индескирана в Scopus, може да се намери на адрес: www.igi-global.com/book/strategic-optimization-medium-sized-enterprises/192045.

Галерия снимки от Наш преподавател е съавтор в колективна монография, издадена от IGI Global, Hers ...