Седма национална научна конференция „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса“

четвъртък, 21 юни 2018 10:42

За мен е удоволствие да открия Седмата национална научна конференция с международно участие на тема „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса“, защото чрез нея показваме, че изпълняваме успешно проект, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и съфинансиран от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове. С тези думи откри форума зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, ръководител на проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“. Конференцията е в рамките на дейност 3 „Разпространение на научното знание“ на проекта.

Проф. Валентин Гоев открива форума в Голямата конферентна зала. Вляво от него: проф. д.ик.н. Станка Тонкова

Проф. Гоев обясни, че заедно с координатора на проекта проф. д.ик.н. Станка Тонкова дълго са търсили най-подходящата тема на научната конференция и са се спрели на „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса“, защото дигитализацията навлиза бурно и по света, и у нас. Зам.-ректорът отбеляза, че е впечатлен от програмата на форума и от участието на наши и чуждестранни изследователи.

На конференцията бяха представени 49 доклада на докторанти, които ще бъдат издадени в сборник, а това е показател, че темата е интересна, каза проф. Гоев. Той изрази убеденост, че със сегашния форум и с другите дейности проектът ще завърши успешно в края на годината. Зам.-ректорът специално благодари на авторите на докладите и на участниците в конференцията за сериозното отношение към темата и напомни, че все още има възможност за краткосрочна специализация в чужбина. Благодарност  беше изказана и  на главния експерт от отдел „Техническа верификация“ ИА Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Мария Чавдарова за помощта, която е оказала на УНСС при изпълнението на проекта.

Доц. д-р Ангел Марчев, модератор на първата сесия на двудневния форум


През първия ден на конференцията бяха обсъдени доклади за конкуренцията в условията на дигиталната икономика, теорията за кибер икономиката, предизвикателствата и рисковете пред съвременния дигитален маркетинг и пр. Дигиталният „Аз“ в дигиталния свят, дигиталната икономика и новите проявления на труда, мотивацията за учене чрез предизвикателствата на дигиталните технологии и др. бяха теми от последния ден на конференцията.

Н.Пр. г-жа Закия Ел Мидауи (в ляво)посланик на Кралство Мароко у нас, по време на форума

Проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ е финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ чрез Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” при Министерството на образованието и науката с бенефициент – УНСС. Неговите цели са подобряване на подготовката на студенти в ОКС „магистър“ и докторанти с оглед на успешната им професионална реализация, повишаване на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии и създаване на стимулираща среда за резултатна НИД. Проектът е на стойност 690 287, 99 лв.

Галерия снимки от Седма национална научна конференция „Дигиталната икономика и предизвикателствата ...