Наш докторант с приз за най-добър доклад

сряда, 13 юни 2018 11:42

Свилен Колев, редовен докторант в катедра „Финанси“, спечели приза за най-добър доклад сред близо 30 докторанти, участвали в XIX годишна конференция по финанси и счетоводство (19th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA), организирана от Факултета по финанси и счетоводство на Икономическия университет - Прага.

Свилен Колев

Нашият докторант беше отличен за разработката си „The negative interest rates: Evidence from Bulgaria“, в която се изследват ефектите от отрицателния лихвен процент върху свръхрезервите на банките в България. Темата на доклада е свързана с неговия дисертационен труд, който той разработва под научното ръководство на доц. д-р Силвия Трифонова.

Свилен Колев участва в конференцията в Прага във връзка с провеждането на краткосрочна научноизследователска мобилност като участник в целевата група на докторантите по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез европейските структурни и инвестиционни фондове“, с ръководител проф. д-р Валентин Гоев и координатор проф. д.ик.н. Станка Тонкова.

Докторантът се срещна с преподаватели от Факултета по финанси и счетоводство и катедра „Парична теория и парична политика“ в Икономическия университет - Прага.

Галерия снимки от Наш докторант с приз за най-добър доклад  ...