Младежка научна конференция с международно участие „Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони”

„Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони” беше темата на младежката научна конференция с международно участие, организирана от катедра „Икономика на природните ресурси“ и Българската асоциация на аграрикономистите.

Във форума участваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д.ик.н. Пламен Мишев, декан на Бизнес факултета на УНСС и ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“, доц. д-р Дарина Заимова, зам.-ректор на Тракийския университет – Стара Загора, доц. д-р Мария Станимирова от Икономическия университет – Варна, и проф. д-р Пламена Йовчевска от Съюза на аграрикономистите в България.

Модераторът на събитието проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова, преподавател в катедра „Икономика на природните ресурси”, уточни, че целта на конференцията е да запознае младите хора с насоките и тенденциите в развитието на аграрния бизнес в съвременните условия и с изследванията на икономическите университети и институти в тази област.

Проф. Юлия Дойчинова и проф. д.ик.н. Пламен Мишев

Доц. д-р Миланка Славова откри конференцията и приветства участниците от името на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев. Тя подчерта, че нашият университет има дългогодишни традиции в изследването на аграрния бизнес и развитието на селските райони и посочи, че темата е много актуална в съвременните условия на динамични промени и социално-икономически предизвикателства пред аграрния сектор, свързани със застаряването, обезлюдяването и иновациите в селските райони. Интегрирането на политиките за развитието на селските райони е обект на дискусии и в ЕС, а аграрният бизнес е от огромно значение за развитието на страната ни, каза доц. Славова и изрази увереност, че форумът ще предложи полезни решения на институциите от сектора.

Доц. Миланка Славова

Проф. д.ик.н. Пламен Мишев, който е и председател на Съюза на аграрикономистите в България, приветства участниците от името на организацията и ги запозна с нейните цели и задачи. Сърцевината на дейността на съюза е да се намерят правилните подходи и начини за развитие на аграрния сектор в новите сложни и бързо променящи се съвременни условия, а младежката конференция е една от стъпките за постигане на това, посочи той. Проф. Мишев направи анализ на основните проблеми на аграрния бизнес и производителите на земеделски продукти, разгледа детайлно проблема с конкуренцията и проблемите в изследователския и преподавателския процес. Според него трябва да се работи за изграждане на имидж и признаване на научните постижения в тази област.

Проф. д.ик.н. Пламен Мишев

Доц. д-р Дарина Заимова поздрави участниците в конференцията от името на Тракийския университет и заяви, че въпреки предизвикателствата и трудностите в аграрния сектор, една от стъпките за бъдещото му развитие е участието на младите хора в изследванията.

Доц. д-р Дарина Заимова

Тематичните направления на конференцията бяха конкурентноспособен аграрен бизнес, жизнеспособни селски райони и зелен бизнес в селските райони. Първият пленарен доклад „Минало, настояще и бъдеще на аграрната икономика“ беше изнесен от проф. д.ик.н. Пламен Мишев.

Свои доклади представиха учени от УНСС, Тракийския университет, Икономическия университет - Варна, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, Аграрния университет – Пловдив, ЮЗУ, Института по лозарство и винарство – Плевен, Института за икономически изследвания при БАН, Института за аграрна икономика – София, както и изследователи от Полша, Гърция, Румъния и Словения. 

В Голямата конферентна зала

Галерия снимки от Младежка научна конференция с международно участие  „Предизвикателства пред агра ...