Докторант от УНСС спечели първия конкурс за стипендия в памет на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков

четвъртък, 22 февруари 2018 12:30

Елка Сярова, асистент в катедра „Политическа икономия“ и докторант в катедра „Човешки ресурси и социална защита“ на УНСС, спечели първия конкурс за стипендия в памет на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков.

Наградата беше връчена на ас. Елка Сярова от Пламен Димитров, президент на КНСБ и председател на научното жури.

Ас. Елка Сярова

Темата на първия конкурс беше „Нови системи на заплащане и стимулиране на труда: механизми на насърчаване на мотивацията за труд, производителността на труда и обвързването им с благосъстоянието на работното място: анализ на ситуации в България“. Разработката на ас. Елка Сярова беше оценена и класирана на първо място от деветчленно научно жури.

Наградата в памет на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков, президент на КНСБ от 1990 г. до 1997 г. и преподавател в УНСС, е учредена от КНСБ през 2017 г. Нейни съучредители са УНСС, СУ  ”Св. Климент Охридски” и ЕВУИМ. Наградата се предоставя като еднократна стипендия на основата на участие в конкурс по предварително обявена тема. Присъжда се само на един участник и е предназначена за млади учени в областта на икономиката на труда и социалните науки от всички висши училища в страната, както и от институтите на БАН.

Галерия снимки от Докторант от УНСС спечели първия конкурс за стипендия в памет на проф. д.ф.н. Кр ...