Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители

понеделник, 10 април 2017 14:46

Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството бяха проведени в университета. В обучението взеха участие учители от професионални гимназии и икономически училища, в които се изучават дисциплини, свързани с икономиката и предприемачеството.

На откриването на курсовете присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, зам.-ръководител на катедра „Икономикс“, доц. д-р Иван Стойчев, директор на отделение „Институт за следдипломна квалификация“ (ИСК) и ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, директор на Института за развитие на предприемачеството и в.и.д. ръководител на катедра „Предприемачество“, доц. д-р Костадин Коларов, научен секретар на катедрата.

При откриването на курсовете. Отдясно наляво: доц. Стойчев, доц. Славова, доц. Ралева, проф. Тодоров, доц. Коларов

Участниците в обучението бяха приветствани от доц. Миланка Славова. Тя изтъкна ролята на Асоциацията на икономическите училища в България и университета за ефективното сътрудничество със средните училища, за провеждането на семинари при подготовката на учители в професионални области като предприемачеството.

В голямата конферентна зала

През февруари 2016 г. бяхме заедно на националния семинар по Икономикс, припомни доц. Ралева, която също се спря на ефективното сътрудничество на УНСС с икономическите училища.

Доц. Славова (в средата) приветства участниците в квалификационните курсове. Вляво - доц. Ралева, вдясно - доц. Стойчев

ИСК активно работи по обучението на гимназиални преподаватели, само за половин година квалификационните курсове обхванаха 6000 учители, посочи доц. Стойчев.

Ефективността от обучението по предприемачество в различните степени на образованието коментира доц. Коларов.

Заедно можем да постигнем повече, посочи в приветствието си и проф. Тодоров, който очерта и възможността учители и ученици да участват в академични конференции по предприемачество.

По време на обучението

В програмата на обучението бяха включени четири основни лекции – „Същност, роля и характеристики на предприемаческата дейност на малките и средните предприятия“, „Създаване на нов бизнес“, „Управление след старта, развитие и растеж на МСП“ и „Подкрепяща инфраструктура за предприемаческата дейност и МСП“. Лектори бяха проф. Кирил Тодоров, доц. Костадин Коларов, гл. ас. д-р Мария Василска и гл. ас. д-р Силвия Георгиева.

Бяха проведени лекции и по макроикономика.

Галерия снимки от Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учит ...