Шеста студентска кръгла маса на тема „Концептуална структура – същност и перспективи на развитие“

понеделник, 03 април 2017 11:56

Като преподаватели от УНСС, основната ни мисия е да преподаваме съвременни знания, които ще помогнат на вас, нашите възпитаници, в бъдещата ви реализация на специалисти, посочи проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, при откриването на студентската кръгла маса на тема „Концептуална структура – същност и перспективи на развитие“. На форума  тридесет и двама студенти от поток 111, четвъртокурсници от специалност „Счетоводство“ с научен ръководител проф. д-р Снежана Башева, представиха вижданията си по проблематиката. 

При откриването на форума

Едно от най-големите предизвикателства, пред което е изправена счетоводната теория и практика, е разработването на обща концептуална рамка, която да бъде основа за приемането на принципно ориентирани универсални счетоводни стандарти, отбеляза проф. Башева. Независимо, че няма статута на МСС/МСФО, тя е гръбнакът, основата, върху която се изгражда философията на всеки счетоводен стандарт. Сега в света се обсъжда проект за подобрена концептуална рамка, предложен от Съвета по международни счетоводни стандарти, поради което проблемът е актуален и обществено значим. А разбирането на постановките в нея е гаранция за правилното интерпретиране и прилагане на действащите счетоводни стандарти в практиката, изтъкна ръководителят на катедрата.

Определено смятам, че вие се справихте със задачата и вашата презентация ще бъде най-доброто доказателство за това, категорична бе проф. Башева. 

Проф. Башева благодари на студентите за сериозното отношение към поставената задача. Вляво от нея: гл. ас. д-р Михаил Мусов, научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ"

Целта на форума бе да се изследва съдържателната страна и еволюцията на концептуалната рамка за периода 1989-2015 г., както и да се открият проблемните области. 

Студентите от поток 111

В презентацията на четвъртокурсниците бяха проследени ролята и значението на концептуалната рамка, целта и статутът й, ролята на Съвета по международни счетоводни стандарти, целта на финансовите отчети с общо предназначение, качествените характеристики на информацията в тях, същността на елементите на финансовите отчети и перспективите в развитието на концептуалната структура.

Проф. Башева с възпитаниците си

 

 

 

 

   

 

Галерия снимки от Шеста студентска кръгла маса на тема „Концептуална структура – същност и перспек ...