Разписание

Моля, изберете направление/специалност и семестър.

По преподавател:


На вниманието на студентите в ОКС "Бакалавър", редовно обучение

Съобщение за студентите от III курс на спец. "Мениджмънт на недвижимата собственост", уч. 2016/17 г.

Съобщение за студентите от III курс на спец. "Предприемачество", уч. 2016/17 г. 

Съобщение за студентите от IV курс на спец. "Маркетинг и стратегическо планиране с преп. на английски език", уч. 2016/17 г.

Съобщение за студентите от IV курс на спец. "Интелектуална собственост и бизнес", уч. 2016/17 г.

Съобщение за студентите от IV курс на спец. "Интелектуална собственост и бизнес с преп. на английски език", уч. 2016/17 г.

  


Разписание за ОКС "Бакалавър", редовно обучение