Покана за подготовка на проектни предложения за финансиране на фундаментални научни изследвания и научни изследвания на млади учени - 2016

вторник, 05 юли 2016 13:46 /
Начало:
понеделник, 05 септември 2016
Край:
Място:
Подробности:

Фонд „Научни изследвания“ към МОН стартира два конкурса - за финансиране на фундаментални научни изследвания и за млади учени – 2016 г. Тези процедури са единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания.

Целта на процедурите е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните области: Биологически науки; Математически науки и информатика; Медицински науки; Науки за земята; Обществени науки; Селскостопански науки; Технически науки; Физически науки; Химически науки; Хуманитарни науки.

Прогнозният общ бюджет на Конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания –2016 г. е 18 000 000 лв., от които от 9 000 000 лв. (50 % от общия размер) за първия етап на проектите. Най-висок бюджет е заложен за проекти в областта на техническите науки (3 0606 000 лева) и физическите науки (2 160 000 лева).  

Общият размер на финансирането за всеки отделен проект трябва да бъде в следните граници:

1.Минималната сума - 30 000 лв.

2.Максималната сума - 120 000 лв.

3.Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове.

Прогнозният общ бюджет на Конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени – 2016 г. е 800 000 лв. от които 400 000 лв. (50 % от общия размер) за първия етап на проектите.

Общият размер на финансирането за всеки отделен проект по настоящата процедура следва да бъде в следните граници:

1) Минималната сума - 10 000 лв..

2) Максималната сума - 20 000 лв.

3) Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове.

Краен срок за подаване на проектните предложения:  до 17:00 ч. на 05.09.2016 г. в деловодството на Фонд "Научни изследвания", гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.3,  на хартиен и електронен носител.

Пълната информация за конкурса и процедурите за кандидатстване, както и всички необходими документи се намират на интернет страницата на ФНИ - www.fni.bg.

Всички въпроси във връзка с обявените конкурси за Фундаментални изследвания и Млади учени – 2016 г. могат да бъдат задавани единствено на следната електронна поща: fni-konkursi@mon.bg.