Кандидатстване за докторантски програми на Европейския университетски институт за академичната 2020/2021 година

сряда, 06 ноември 2019 13:52 /
Начало:
Край:
петък, 31 януари 2020
Място:
Подробности:

Европейският университетски институт (ЕУИ), базиран във Флоренция, е създаден през 1972 г. на базата на междуправителствено споразумение от четири страни членки на Европейския съюз: Италия, Франция, Люксембург и Холандия, и предлага докторски програми и научни изследвания в следните 4 области:

През 2016 г. Министерството на образованието и науката стана пълноправен член на Европейския университетски институт.

Кандидатстването ще се извършва онлайн в периода 01.11.2019 – 31.01.2020 г.

МОН ще предостави 1 (една) стипендия в размер на 1315 (хиляда триста и петнадесет) евро на месец, платими дванадесет месеца в годината. На одобрения кандидат се полагат средства и за транспорт, застраховка и издръжка на семейството. Първите три години от следването на докторанта в ЕУИ се покриват от страната членка, а четвъртата и последна година от следването е за сметка на ЕУИ.

Национални критерии към кандидатите за предоставяната от МОН стипендия в ЕУИ:

1.  Кандидатът следва да е български гражданин (без оглед на държавата, в която пребивава) или гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, пребивавал постоянно в България не по-малко от 5 години към крайния срок за кандидатстване;

2. Към крайния срок за кандидатстване кандидатът следва да е придобил образователно-квалификационна степен „магистър“;

3. Кандидатът трябва да има минимален среден успехмного добър 5.00“ от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен „ магистър“ или съответния еквивалент от системата за оценяване в държавата, в която е придобита степента.

Всички останали изисквания, поставени към кандидатите, могат да бъдат открити на интернет страницата на ЕУИ.