Конкурс за приложно-изследователски проект

четвъртък, 18 април 2019 12:08 /
Начало:
Край:
петък, 03 май 2019
Място:
Подробности:

Дипломатическият институт при Министъра на външните работи на Р България обявява третото издание на национален конкурс за приложно-изследователски проект на тема „Отношенията ЕС – САЩ в контекста на новите геополитически реалности“.

През целия следвоенен период САЩ изграждат отношенията си с Европа чрез системата от споделени ценности и интереси (в т.ч. споделено виждане за света) и взаимодействат с нея на международната арена чрез НАТО и ЕС. Но този модел на отношения търпи еволюция през последните две години на фона на променящия се стратегически подход на Вашингтон към европейски дела и на фона на стремежа на ЕС да се „еманципира“ чрез осъществяване на концепцията за стратегическа автономност на Евросъюза.

Проектът има подчертан приложно-експертен характер и неговата актуалност е очевидна. Той цели да подпомогне практически процеса на формирането и осъществяването на европейския и евроатлантическия вектор на българската външна политика.

С изпълнение на приложната разработка се цели също така да се актуализира и обогати националната експертиза по линия на европейско-американските отношения (в т.ч. трансатлантическото, военно-стратегическото, търговско-икономическото, инвестиционно-технологичното измерения на тези отношения), като се анализират тяхната динамика, еволюция и прогнозно развитие на фона настъпилите системни промени (вътрешнополитически, структурни, идеологически и външнополитически) като в САЩ, така и в ЕС. Освен това, в хода реализацията на проектното изследване, следва да вземе под внимание влиянието на средата на стратегическа несигурност върху отношенията ЕС-САЩ и засилващата се геополитическа конкуренция между водещите центрове на сила в системата на международните отношения.

Проектното задание включва обобщаване и синтезиране на резултатите му под формата на експертен, информационно-аналитичен доклад с обем в рамките на 80-100 стандартни машинописни страници (144 000-180 000 знака) и да съдържа експертно-политически изводи и препоръки относно изследваната проблематика.

Период на осъществяване:

Проектът ще започне на 20 май 2019 г. и ще завърши в срок от пет календарни месеца.

Финансово подпомагане:

Дипломатическият институт отпуска стипендия в размер на 1000 лв. за успешно изпълнение на проектното задание.

Условия за участие:

В конкурса могат да участват лица с най-малко научно-образователна степен  „доктор”, притежаващи необходимата научноизследователска и експертна компетентност.

За участие в конкурса са необходими следните документи:

  1. Заявление в свободна форма до директора на Дипломатическия институт за участие в конкурса;
  2. Автобиография (европейски образец);
  3. Работен план на изследването в рамките на 8-10 стр., в който в обобщен вид са изложени основните виждания и познания на кандидата по изследваната проблематика, направен е преглед на събраната литература, посочени са методите и други аспекти на изследването, с които кандидатите смятат за важно да запознаят членовете на оценяващата комисия;
  4. Списък и резюме на научните и експертни публикации.

Изборът за изпълнител на приложно-изследователския проект ще протече в два етапа:

  1. На първият етап кандидатите ще бъдат класирани по документи от ръководството на  Дипломатическия институт;   
  2. Преминалите успешно първия етап кандидати ще бъдат поканени на събеседване в Дипломатическия институт с експертна комисия, включваща както служители на Дипломатическия институт, така и представители на специализираните дирекции в МВнР, работещи по линия на изследвания ресор.  

Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят необходимите документи до 3 май 2019 г.

На електронна поща: valentin.katrandijev@mfa.bg  или на пощенски адрес: София 1040, ул. „Алфред Нобел” №2.