Седма национална научна конференция с международно участие на тема „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса“

вторник, 12 юни 2018 9:45 /
Начало:
вторник, 19 юни 2018 9:30
Край:
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности:

Седма национална научна конференция с международно участие

на тема „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса“

19-20 юни, 9.30 ч., Голяма конферентна зала

Форумът се провежда в рамките на дейност 3 „Разпространение на научното знание“ на проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове). Ще бъдат изнесени научни доклади на докторанти, постдокторанти и преподаватели от български и чуждестранни висши училища.

ПРОГРАМА